Ազգապատում. Ցանկեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԱԶԳԱՊԱՏՈՒՄԻ ԵՐԵՔ ՄԱՍԵՐՈՒՆ ՄԷՋ ՅԻՇՈՒԱԾ ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ

ԱԲԼ. Պատմութիւն Ժողովոց Հայաստանեայց Եկեղեցւոյ հանդերձ կանոնադրութեամբք. աշխատասիրող Աբէլ արքեպիսկոպոս Մխիթարեանց: Վաղարշապատ. տպարան Էջմիածնի. 1874. 8 0. եր. 150:

ԱԲՂ. Գէորգ Դ. Մեծագործ կաթողիկոս Ամենայն Հայոց, համառօտ կենսագրութիւն. աշխ. Մանուկ Աբեղեան: Վաղարշապատ, տպ. Մայրաթոռոյ. 1899. 8 0. եր. 91:

ԱԳԱ. Ագաթանգեղոս, յորում պարունակի պատմութիւն Տրդատայ արքայի եւ Սրբոյն Գրիգորի, եւ եւս աստուածախօս վարդապետութիւն նորին Սրբոյն Գրիգորի Լուսաւորչին մերոյ: Օրթաքէօյ. տպ. Պ. Արապեան. 1822. 8 0. հին. եր. 363:

ԱԳԹ. Ագաթանգեղայ պատմութիւն Հայոց, հրատարակիչք Գ. Տէր_Մկրտչեան եւ Ս. Կանայեանց: Տփղիս, տպ. Մ. Մարտիրոսեանց, 1909. 4 0. եր. Ձ+474:

ԱԶԱ. Ecclesiae Armenae Traditio de Romani pontificis primatu jurisdictionis et inerrabili magisterio. աշխ. Stephan Azarian (Ստեփանոս վրդ. Ազարեան): Romae տպ. De Propaganda Fide. 1870. 8 0. եր. 175:

ԱԶԳ. Ազգասէր, վեցամսեայ վիպագիր Արարատեան ընկերութեան, քաղաքական, բարոյական գիտելեաց. աշխ. Մեսրոպ Թաղիադեանց: Կալկաթա. տպ. Արարատեան ընկերութեան. 1847-1848. 4 0. հատ. 3. եր. 160+240+164:

ԱԹՌ. Աթոռ Հայաստանեայց. աշխ. Մաղաքիա եպս. Օրմանեան: Վաղարշապատ. տպ. Էջմիածնի. 1886. 8 0. եր. 94:

ԱԿԻ. Կիւրիոն կաթողիկոս Վրաց. Պատմութիւն Հայ_Վրական յարաբերութեանց. աշխ. Հ. Ներսէս վարդ. Ակինեան: Վիեննա. տպ. Մխիթարեան. 1910. 12 0. եր. 315:

ԱՀԿ. Թուղթ քահանայից Արեւելեան Հայ Կաթողիկէ ազգին ի պատասխանի թղթոյն Մօնսինեօր Բլուիմի: Կ. Պոլիս. 1870. 8 0. Մաս 4. եր. 24+16+15+7:

ԱՂԱ. Կաթողիկոսական ընտրութիւն եւ կանոններ. աշխ. Բաբգէն վարդ. (Աղաւելեան): Վաղարշապատ. տպ. Ս. Էջմիածնի. 1908. 16 0. եր. 116:

ԱՂԹ. Գրիգորիս Աղթամարցին եւ իւր տաղերը. աշխ. Կարապետ Կոստանեանց: Թիֆլիս. տպ. Շարաձեւի. 1898. 16 0. եր. 126:

ԱՂՔ. Անդրէաս Գերապայծառ Աղեքսանդրեանի. . Համառօտ Պատմութիւն Երկոտասան Կաթողիկոսաց Կիլիկիոյ: Վենետիկ. տպ. Ս. Ղազար. 1906. 16 0. եր. 70. . Համառօտ Պատմութիւն Եպիսկոպոսական Աթոռոց ի Պատրիարքութեան Կիլիկիոյ: Վենետիկ. տպ. Ս. Ղազար. 1906. 16 0. եր. 49. . Histoire abrըgըe des siթges archiըpiscopaux et ըpiscopaux du Patriarcat de Cilicie. Beyrouth. տպ. Catholique, 1908. 16 0. եր. 92:

ԱՄԴ. Ազգաբանութիւն Հայոց. աշխ. Մինաս վարդ. Ամդեցի: Վաղարշապատ. տպ. Էջմիածնի. 1870. 24 0. եր. 144:

ԱՄՄ. Ammiani Marcellini, Rerum gestarum historia. Lugduni. տպ. Le-Preux, 1591. 16 0. եր. 407:

ԱՄՍ. Հանդէս ամսօրեայ, բարոյական, ուսումնական, արուեստագիտական: Վիեննա. տպ. Մխիթարեան, սկսեալ 1890. 4 0. եր. 384 տարեկան:

ԱՅՎ. Շար Հայ կենսագրութեանց. աշխ. Աբրահամ Այվազեան: Կ. Պոլիս. տպ. Գ. Պաղտատլեան. 1893. 16 0. հատ. 3. եր. 143+144+224:

ԱՅՐ. Մխիթարայ Այրիվանեցւոյ, Պատմութիւն ժամանակագրական. հրտ. Մկրտիչ Էմին: Մոսկուա. տպ. Արեւելեան Ճեմարանի. 1896. 8 0. եր. 69:

ԱՅՑ. Հանդէս այցելութեան վեհափառ հայրապետին Ամենայն Հայոց Տեառն Մատթէոսի ի հոգեւոր դպրոցն Հայոց Տփղիսոյ: Տփղիս. տպ. Ներսիսեան դպրոցին. 1859. 8 0. եր. 18:

ԱՆԱ. Անաստասայ վարդապետի Հայոց, վասն վանօրէից որ ի սուրբ քաղաքն Երուսաղէմ: Վենետիկ. տպ. Ս. Ղազար. 1896. 16 0. եր. 42:

  ԱՆՁ. Խոսրովու Անձեւացեաց եպիսկոպոսի, Մեկնութիւն Ժամանակագրութեան, կարգադրեալ Մովսէսի գիտնական վարդապետի. Օրթաքէօյ տպ. Պ. Արապեան. 1840. 4 0. եր. 253:

ԱՆՆ. Անանիայի Նարեկացւոյ, Գիր Խոստովանութեան, հրտ. Միաբան (Գալուստ Տէր-Մկրտչեան): Վաղարշապատ. տպ. Մայրաթոռոյ. 1892. 8 0. եր. է+15:

ԱՆՏ. Պատմութիւն Անտոնեան միաբանութեան. աշխ. Ռափայէլ աբբահայր Միասէրեան: Կ. Պոլիս, ձեռագիր, 1904. 4 0. եր. 195. սեփականութիւն Անտոնեան մատենադարանի:

ԱՆՑ. Պատմութիւն անցից որ եղեւ ի Կոստանդնուպոլիս աշխ. Պօղոս պատրիարք Գրիգորեան Ադրիանուպոլսեցի: Կ. Պոլիս տպ. Մայր Աստուածածնի 1818, 8 0. եր. 35:

ԱՋԱ. Եփրեմայ Աջապահեան կաթողիկոսի Կիլիկիոյ. Ազգաբանութիւն Աջապահեանց եւ թուղթ Սիմէոն Սեբաստացւոյ Կիլիկիոյ կաթողիկոսի: Կիպրոս. նօտրգիր, 1783. 24 0. եր. 78. սեփականութիւն Ներսիսի եպիսկոպոսի Դանիէլեան:

ԱՌԿ. Գիրք Առակաց Սողոմոնի:

ԱՌՕ. Առաւօտ ազգային օրաթերթ. աշխ. Միսաք Սուրեան, Կ. Պոլիս. տպ. Մանզումէի, սկսեալ 1909. անծալ:

ԱՍԼ. Etudes historiques sur le Peuple Armռnien. աշխ. Kռvork Aslan (Գէորգ էֆէնտի Ասլանեան): Paris. տպ. Dujarie, 1909. 16 0. եր. 339:

ԱՍՈ. Ստեփանոսի վարդապետի Տարոնեցւոյ. Տիեզերական Պատմութիւն: Փարիզ. տպ. Կ. Վ. Շահնազարեան. 1859. 16 0. եր. 308:

ԱՍՏ. Ժամանակագրական պատմութիւն սուրբ Երուսաղէմի. աշխ. Աստուածատուր եպիս. Տէր-Յովհաննէսեան: Երուսաղէմ, տպ. Ս. Յակոբեանց, 1890. 8 0. հատ. 2. եր. 464+560:

ԱՏՆ. Ատենագրութիւն Երեսփոխանական ընդհանուր ժողովոյ բացման 1870 ամի: Կ. Պոլիս. տպ. Զանազանք Յ. Միւհէնտիսեան, 1870-1873, 4 0. եր. երկիջեան 968:

ԱՏՆ. Ատենագրութիւնք Երեսփոխանական ընդհանուր ժողովոյ, սկսեալ 1874. Կ. Պոլիս. տպ. Զանազանք. 4 0. եր. երկիջեան տարբեր ըստ բացմանց:

ԱՐԱ. Արարատ. Բնաշխարհ Հայաստանեայց. տեղագրութիւն. աշխ. Հ. Ղեւոնդ վարդ. Ալիշան: Վենետիկ. Ս. Ղազար 1890. 4 0. երկիջեան եր. 590:

ԱՐԵ. Արեւելեան Մամուլ, շաբաթաթերթ, աշխ. Մատթէոս Մամուրեան: Զմիւռնիա, տպ. Մ. Մամուրեան, սկսեալ 1870, 8 0. եր. 1280 տարեկան ընդհանրապէս:

ԱՐԼ. Արեւելք, լրագիր ազգային եւ քաղաքական, աշխ. ընկերութեամբ, Կ. Պոլիս. տպ. սեփական, սկսեալ 1884 յունուար. չափ անծալ:

ԱՐԾ. Թովմայի վարդապետի Արծրունւոյ, Պատմութիւն Տանն Արծրունեաց: Կ. Ժոլիս. տպ. Պ. Արապեան. 1852, 8 0. եր. 398:

ԱՐՁ. Արձագանք գրական եւ քաղաքական շաբաթաթերթ. աշխ. Աբգար Յովհաննիսեաց: Տփղիս. տպ. Մ. Մարտիրոսեան, սկսեալ 1882. 4 0. եր. 712 տարեկան:

ԱՐՂ. Յովսէփ կաթողիկոս Արղութեան. աշխ. Լէօ (Առաքել Բաբախանեան): Թիֆլիս տպ. Մ. Ռօտինեանց. 1902. 16 0. եր. 228:

ԱՐՄ. Պատմութիւն Վանացն Արմաշու. աշխ. Մաղաքիա եպս. Օրմանեան. Արմաշ. բնագիր. 1890, 8 0. տետր 6. եր. 280 բովանդակ. սեփականութիւն հեղինակին:

ԱՐՇ. Արշալոյս քրիստոնէութեան Հայոց. աշխ. Հ. Ղեւոնդ վարդ. Ալիշան. Վենետիկ. տպ. Ս. Ղազար. 1901. 16 0. եր. 398:

ԱՐՐ. Արարատ, Պաշտօնական ամսագիր հայրապետական Աթոռոյ Սուրբ Էջմիածնի: Վաղարշապատ, տպ. Մայրաթոռոյ. սկսեալ 1867. 8 0. եւ 4 0. եր. տարեկան տարբեր:

ԱՔՍ. Արաքս. Գրական եւ գեղարուեստական պատկերազարդ հանդէս աշխ. Սիմէոն Գուլամիրեանց, Պետրբուրգ տպ. Սկորիխոտով եւ Լիբերման. սկսեալ 1887. մարտ. 8 0. եր. իբր 400 տարեկան:

ԲԱԲ. Եղիշէ. քննական ուսումնասիրութիւն. աշխ. Բաբգէն վարդ. (այժմ եպիս. ) Կիւլէսէրեան: Վիեննա. տպ. Մխիթարեան. 1909. 12 0. եր. 468:

ԲԱԳ. Վեհափառ Հայրիկը Բագու, աշխ. Ս. Մ. Ծոցիկեան: Բագու. տպ. Արօր. 1898. 12 0. եր. 33:

ԲԱԶ. Բազմավէպ հանդիսարան, ազգային, բանասիրական եւայլն. ամսաթերթ: Վենետիկ. տպ. Ս. Ղազար, սկսեալ 1843. 8 0. եր. 576 տարեկան:

ԲԱՌ. Յաջորդութիւն պատրիարքացն Երուսաղէմի, մինչեւ ցմեր ժամանակ. աշխ. Բառնաբաս վարդ. Յովսէփեան: Կ. Պոլիս. տպ. Յ. Գավաֆեան, 1872. 8 0. եր. 106:

ԲԱՍ. Լեւոն Հինգերորդ Լուսինեան. վերջին թագաւոր Հայոց աշխ. Կարապետ Բասմաջեան: Պարիս. տպ. Տողրամաճեան. 1908. 4 0. եր. 167:

ԲԱՐ. Բարի մարդ եւ բարի քրիստոնեայ. աշխ. Մատթէոս արքեպս. Չուխաճեան: Կ. Պոլիս տպ. Յ. Միւհէնտիսեան. 1856. 4 0. եր. 319:

ԲԲԳ. Մաշտոց կաթողիկոսի գերեզմանին արձանագրութիւնը. ընդօրինակեց Բաբգէն եպիս. Կիւլէսէրեան, եւ մեզ հաղորդեց:

ԲԶՆ. Փաւստոսի Բիւզանդացւոյ, Պատմութիւն Հայոց ի չորս դպրութիւնս: Վենետիկ. տպ. Ս. Ղազար. 1889. 8 0. եր. 289:

ԲԺՇ. Ճանապարհորդութիւն ի Լեհաստան. աշխ. Հ. Մինաս վարդ. Բժշկեանց: Վենետիկ. տպ. Ս. Ղազար. 1830. 8 0. եր. 424:

ԲԻԶ. Բիւզանդիոն, ամէնօրեայ հայաթերթ. աշխ. Բիւզանդ Քէչեան: Կ. Պոլիս. տպ. սեփական. սկսեալ 1896 նոյեմբեր. չափ անծալ:

ԲՆՍ. Բանասէր. հանդէս հնախօսական, պատմական, լեզուաբանական եւ քննական. աշխ. Կարապետ Բասմաջեան. Փարիզ. սկսեալ 1899. 8 0. եր. 200-400 տարեկան:

ԲՌՆ. Բռնի միութիւն Հայոց Լեհաստանի ընդ եկեղեցւոյն Հռոմայ. թրգ. եւ հրտ. Կարապետ Եզեանց: Պետրբուրգ. տպ. Կրանվսկայ, 1884. 8 0. եր. ԿԸ+279:

ԲՏՂ. Երկրորդ տեղեկագիր գաւառական հարստահարութեանց խորհրդարանական յանձնախումբէ առ ազգային ժողովն. Կ. Պոլիս. 1876. 4 0. եր 44:

ԲՐԳ. Վարք եւ Մարտիրոսաբանութիւն տեառն տէր Միքայէլ գերահռչակ քահանային: Ձեռագիր 24 0. եր. 24. սեփականութիւն Անտոնեան մատենադարանին:

ԲՐՁ. Յիշատակարանք գրութեան եւ յաւելեալք ի մագաղաթեայ Աւետարանին Կոստանդին Բարձրբերդցի կաթողիկոսին, գրելոյ ի Հռոմկլայ, 1260. բոլորգիր, 4 0. սեփականութիւն Ս. Յակոբեանց մատենադարանին. թիւ 251:

  ԳԱԹ. Պատմութիւն տիեզերական. աշխ. Հ. Յովսէփ վարդ. Գաթըրճեան: Վիեննա. տպ. Պ. Ս. Աստուածածնին. 1849-1852. 4 0. հատ. 2. եր. 1228 բովանդակ:

ԳԱԼ. Կենսագրութիւն Սարգիս արքեպիսկոպոսի Սարաֆեան, եւ ժամանակին հայ կաթողիկեայց. աշխ. Հ. Գրիգորիս վարդ. Գալէմքեարեան: Վիեննա. տպ. Մխիթարեան. 1909. 12 0. եր. 433:

ԳԱՂ. Թուղթ Պօղոսի առ Գաղատացիս:

ԳԱՐ. Հնոց եւ Նորոց. աշխ. Գարեգին վարդ. Սրուանձտեանց. Կ. Պոլիս. տպ. Ե. Տնտեսեան. 1874. 24 0. եր. 192:

ԳԵՏ. Տէր Պետրոս առաջին Գետադարձ. աշխ. Կարապետ Կոստանեանց: Վաղարշապատ. տպ. Մայրաթոռոյ 1897. 16 0. եր. 53:

ԳԷԼ. Համառօտ Պատմութիւն Հայոց. աշխ. պրօֆ. Հենրիկոս Գէլցեր. թրգ. Հ. Գրիգորիս վարդ. Գալէմքեարեան, յաւելուածովք: Վիեննա. տպ. Մխիթարեան. 1897. 16 0. եր. 130:

ԳՂԹ. Կարնոյ գաղթը, 1829-1830. աշխ. Գիւտ քահանայ Աղանեանց: Թիֆլիզ. տպ. Յ. Մարտիրոսեանց. 1891. 24 0. եր. 39.

ԳՄՐ. Գումար բարձրագոյն հրովարտակաց եւ արձանագրութեանց վերաբերելով առ հայկական Լազարեան Ճեմարան: Սանկպետրբուրգ. տպ. Լազարեան Ճեմարանի. 1839. 8 0. եր. 259:

ԳՈՅ. Տօնացոյց ծոցի գրեալ ի Ստեփանոսէ Գոյներիցանց: Գրչագիր մագաղաթեայ բոլորգիր, ի վերջ երեքտասաներորդ դարու. սեփականութիւն Դպրեվանուց Արմաշու:

ԳՈՎ. Հայք յԵղիսաբէթուպոլիս Դրանսիլվանիոյ. աշխ. Հ. Գրիգոր վարդ. Գովրիկեան: Վիեննա. տպ. Մխիթարեան, 1893-1898. 12 0. հատ. 3. եր. 533+554+658:

ԳՐԻ. Գրիգոր Արծրունի. Աշխ. Լէօ (Առաքել Բաբախանեան) Թիֆլիս. տպ. Մարտիրոսեան եւ Հերմէս. 1902-1905. 16 0. հատ. 3. եր. 477+561+496:

ԳՐԾ. Ղուկասու աւետարանչի Գործք Առաքելոց:

ԴԱՄ. Դամբանական ի մահ Պօղոս պէյի Տիւզեան. աշխ. Հ. Մաղաքիա վարդ. Օրմանեան: Կ. Պոլիս. տպ. Կեդրոնական. 1871. 4 0. եր. 13:

ԴԱՆ. Մարգարէութիւն Դանիէլի:

ԴԱՇ. Դաշանց թղթոյ քննութիւնն ու հերքումը. աշխ. Կարապետ վարդ. Շահնազարեանց: Պարիս. տպ. Կ. Վ. Շահնազարեան. 1862. 24 0. եր. 144:

ԴԱՎ. Առաքել վարդապետի Դավրիժեցւոյ Պատմութիւն: Վաղարշապատ. տպ. Ս. Էջմիածնի 1884. 4 0. եր. 524:

ԴԱՏ. Դատաքննութիւն դատաքննութեանց եւ խօսք առ անկեալն ի ճշմարտութենէ Յովհաննէս Չամուրճեան. աշխ. Թադէոս Միհրդատեան: Կ. Պոլիս. տպ. Ռ. Քիւրքճեան. 1864. 8 0. եր. 155:

ԴԱՐ. Յովհաննու Դարդելի, Ժամանակագրութիւն Հայոց. թրգ. եւ հրտ. Կարապետ Եղեանց: Պետրբուրգ. տպ. Սկորոխոտովի 1891. 8 0. եր. ՁԱ+294:

ԴԱՒ. Դաւթի Անյաղթ փիլիսոփայի մատենագրութիւնք. եւ թուղթ Գիւտայ կաթողիկոսի: Վենետիկ. տպ. Ս. Ղազար. 1833. 8 0. եր. 253:

ԴԷՊ. Դէպի կռիւ, հայկական վշտակրութեան մի էջ. աշխ. Է. Ակնունի. Ժընէվ. տպ. Դրօշակի. 1904. 12 0. եր. 279:

ԴԻՏ. Դիտողագիր. Երուսաղէմի համար կազմուած նոր կանոնագիրին զննութիւնը եւ լուսաբանութիւնը, աշխ. Մաղաքիա արքեպ. Օրմանեան. Երուսաղէմ տպ. Ս. Յակոբեանց 1915. 4 0. էջ 48:

ԴԻՒ. Դիւան Հայոց պատմութեան. հրտ. Գիւտ աւագ քահ. Աղանեանց: Տփղիս. 4 0. հատորք 10: - Ա. Պատմութիւն 1780-1882 տպ. Շարածէ. 1893. էջ 190: - Բ. Սիւնհոդոս 1806-1834, տպ. Շարածէ. 1893. էջ 136: - Գ. Սիմէոն կաթողիկոս, տպ. Շարածէ. 1894. էջ ՃՂԵ+892: - Դ. Ղուկաս կաթողիկոս. տպ. Շարածէ. 1899. էջ Կ+804: - Ե. Դանիէլ կաթողիկոս. տպ. Ռոտինեանց. 1902. էջ ԻԶ+684: - Զ. Դաւիթ կաթողիկոս. տպ. Ռոտինեանց. 1909. էջ 762: - Է. Դաւիթ կաթողիկոս. տպ. Ռոտինեանց. 1909. էջ ԽԶ+562: - Ը. Սիմէոն կաթողիկոս. տպ. Աղանեանց. 1908. էջ 664: - Թ. Յովսէփ կաթողիկոս. տպ. Աղանեանց. 1911. էջ 555: - Ժ. Մանր մատենագիրք. տպ. Աղանեանց. 1912. էջ ԾԵ+664:

ԴՊՐ. Հրովարտակք եւ պաշտօնագիրք վանացն Արմաշու, բնագիրք. սեփականութիւն Դպրեվանուց դիւանի:

ԴՐՂ. Ժամանակագրութիւն Գրիգոր Վարդապետի Կամախեցւոյ կամ Դարանաղցւոյ, հրտ. Մեսրոպ Վրդ. Նշանեան: Երուսաղէմ. տպ. Ս. Յակոբեանց. 1915. 8 0. եր. ՀԳ+667:

ԴՐՆ. Յիշատակարանք Աստուածաշունչ գրոց, ընդօրինակելոյ ձեռամբ Գրիգոր Վարդապետի Դարանաղեցւոյ. սեփականութիւն Ս. Յակոբեանց մատենադարանի:

ԴՒԹ. Biografia di sua beatitudine Abramo Pietro I patriarca di Cilicia e catolicos degli Armeni աշխ. Serafino Davidian . Սերովբէ Վարդ. Դաւիթեան): Cairo տպ. Cambo. 1861. 16 0. եր. 192:

ԴՒՆ. Ընդարձակ կոնդակ ի վերայ դաւանութեան Սրբոց Հարց Մերոց. աշխ. Մաղաքիա Պատրիարք Օրմանեան. Կ. Պոլիս. մայիս 24, անծալ. էջ 12:

ԵԲՐ. Թուղթ Պօղոսի առ Եբրայեցիս:

ԵԶՆ. Հաւաքածոյ վաւերագրոց յարաբերութեանց Հայոց ընդ Մեծին Պետրոսի, աշխ. Կարապետ Եզեանց, Պետրբուրգ. տպ. Ակադեմիոյ. 1898. 4 0. եր. CXLIX+512:

ԵՂԻ. Սրբոյ Հօրն Մերոյ Եղիշէի Վարդապետի մատենագրութիւնք: Վենետիկ. տպ. Ս. Ղազար. 1859. 8 0. եր. 382:

ԵՂՄ. Ի Սրբոյ Աթոռոյն Երուսաղէմի ի դուրս առաքեալ նամակաց ընդօրինակութիւն կարգաւ: Ձեռագիր ի 25 դեկտեմբերէ 1860 մինչեւ ի 24 դեկտեմբեր 1871. անծալ եր. 302. սեփականութիւն Աթոռոյն Երուսաղէմի:

ԵՍԱ. Մարգարէութիւն Եսայեայ:

ԵՐԶ. Յովհաննու Երզնկացւոյ Մեկնութիւն Քերականի. գրչագիր սեփականութիւն Վանաց Անկիւրիոյ:

ԵՐՄ. Մարգարէութիւն Երեմեայ:

ԵՐՐ. Ամենասուրբ Երրորդութիւն եկեղեցւոյս Պերայու սեպհականեալ սպասուց գումարն ի սմայ յայտնի լինի յիշատակաւ 1807-1814: Կ. Պօլիս, Նօտրգիր. 4 0. եր. 19:

ԵՐՑ. Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութիւնը եւ Կովկասի Հայք. աշխ. Աղեքսանդր Երիցեանց, Թիֆլիս. տպ. Շարածէ եւ Մարտիրոսեան. 1894-1895. 4 0. հատ. 2. եր. 658+592:

ԵՒՍ. Եւսեբիոսի Կեսարացւոյ պատմութիւն եկեղեցւոյ, յեղեալ ի հայ ի հինգերորդ դարու, եւ պարզաբանեալ Թրգ. Հ. Աբրահամ Վարդ. Ճարեան: Վենետիկ. տպ. Ս. Ղազար. 1877. 8 0. եր. 773:

ԵՓՐ. Պատկերազարդ Բնաշխարհիկ Բառարան. աշխ. Հ. Սուքիաս Վարդապետ Էփրիկեան: Վենետիկ. տպ. Ս. Ղազար. 1889. 4 0. հատ. Ա. եր. 806:

ԶԱՄ. Հայոց Եկեղեցու Պատմութիւն. աշխ. Աբրահամ Զամինեան: Նորնախիջեւան. տպ. Ս. Աւագեան. 1808. 8 0. հատ. 2. եր. 294+239:

ԶԱՔ. Զաքարիա Սարկաւագի պատմագրութիւն. Վաղարշապատ. տպ. Էջմիածնի. 1870. 8 0. հատ. 3. եր. 87+143+46:

ԶԵՆ. Պատմութիւն Տարոնոյ զոր թարգմանեաց Զենոբ Ասորի: Վենետիկ. տպ. Ս. Ղազար. 1839. 8 0. եր. 52:

ԷՋՄ. Պատկերացոյց հաւաքածոյ մասնաւոր հնութեանց Մայրաթոռոյ Ս. Էջմիածնի եւ շրջակայից. աշխ. Սահակ վարդ. Աստուածատուրեան. 4 0. հատ. Ա. Վաղարշապատ. տպ. Ս. Էջմիածնի. 1910. եր. 53 եւ հատ. Բ. Երուսաղէմ, տպ. Ս. Յակոբեանց. 1913. եր. 59:

ԷՔՍ. Խրախճական գովասանութիւն եւ շնորհակալութիւն սուրբ Աստուածածնի. աշխ. Յարութիւն Էքսէրճեան Բիւզանդացի Սարկաւագ. բնագիր. 24 0. եր. 257. սեփականութիւն իմ:

ԸՆԴ. Սրբոյն Ներսիսի Շնորհալւոյ Ընդհանրական թուղթք. Երուսաղէմ. տպ. Ս. Յակոբեանց 1871. 8 0. եր. 334:

ԸՍՏ. Եկեղեցական պատմութիւն, հանդերձ ազգային եկեղեցական պատմութեամբ. աշխ. Հ. Վարդան վարդ. Ըստկարեան: Վիեննա. տպ. Մխիթարեան. 1872. 8 0. եր. ԺԴ+483:

ԹԱՂ. Կենսագրութիւն Մեսրոպայ Դաւթեան Թաղիադեանց. աշխ. Յովհաննէս Աւագ Քահ. Մկրեան: Թիֆլիզ. տպ. Մարտիրոսեանց. 1886. 8 0. եր. 171:

ԹԵՍ. Երկու թուղթք Պօղոսի առ Թեսաղոնիկեցիս:

ԹԵՐ. Կիլիկիոյ աղէտը, պատկերազարդ, ականատեսի նկարագրութիւններ, վաւերաթուղթեր եւայլն. աշխ. Յակոբ Յ. Թերզեան. Կ. Պոլիս. տպ. Յ. Ասատուրեան. 1912. 16 0. մաս 5. եր. 864:

ԹԷՈ. Ամէնուն Տարեցոյցը. աշխ. Թէոդիկ (Լաբճինճեան) Կ. Պոլիս. տպ. Վ. Ն. Տէր-Ներսէսեան, սկսեալ 1907. 16 0. եր. իբր 400 իւրաքանչիւրը:

ԹԻՒ. Թուոց գիրք:

ԹԼԿ. Յովհաննէս Թլկուրանցին եւ իւր տաղերը. հրտ. Կարապետ Կոստանեանց: Թիֆլիս. տպ. Յ. Մարտիրոսեան. 1892. 16 0. եր. 59:

ԹՂԹ. Գիրք թղթոց. Մատենագրութիւն Նախնեաց: Թիֆլիս. տպ. Ռոտինեանց. 1901. 8 0. եր. 584:

ԹՈԴ. Պատմութիւն Մուրատեան եւ Հայկազնեան Վարժարանաց եւ Մխիթարեան աբբայից. աշխ. Սարգիս վարդ. Թէոդորեան: Փարիզ տպ. wisener. 1866. 8 0. հատ. 4. եր. 681+627+652+639:

ԹՈՐ. Թորոս Աղբար կամ Հայաստանի ճամբորդ. աշխ. Գարեգին վարդ. Սրուանձտեան: Կ. Պոլիս. տպ. Ե. Տնտեսեան. 1879. 12 0. հատ. 2. եր. 341+488:

ԹՈՒ. Պատմութիւն արեւելեան խնդրոյ եւ առաջնորդ Հայկական Հարցի. աշխ. Բրօֆ. Կ. Թումայեան: Լոնտոն. 1905. 12 0. հատ. 2. եր. 676:

ԹՐԳ. Մատենադարան հայկական թարգմանութեանց նախնեաց. դար Ա-Ժ. աշխ. Հ. Գարեգին վարդ. Զարբհանէլեան: Վենետիկ. տպ. Մխիթարեան. 1889. 12 0. եր. 783:

ԹՕԲ. Երկաթէ դիմակով մարդը, Հայոց Աւետիք պատրիարքը. աշխ. Մարիուս Թօբէն. թրգ. Կարապետ Իւթիւճեան: Կ. Պոլիս տպ. Մասիսի, 1870. 24 0. եր. 143:

ԺԱՄ. Ժամագիրք Հայաստանեայց Սուրբ Եկեղեցւոյ: Կ. Պոլիս. տպ. Յ. Գավաֆեան. 1874. 12 0. եր . 650:

ԺՄԱ. Կարգաւորութիւն հասարակաց աղօթից Հայաստանեայց Եկեղեցւոյ, Վենետիկ. տպ. Ս. Ղազար. 1860. 24 0. եր. 449:

ԺՄԳ. Ատեան Ժամագիրք, Սաղմոս եւ Տօնացոյց: Նոր Ջուղայ, տպ. Ամենափրկիչ, 1642. 4 0. եր. 694:

ԺՄՆ. Ժամանակ, հանդէս հայրենանուէր, աշխ. Ստեփան Պ. Պ. Փափազեան: Կ. Պոլիս. տպ. Յ. Միւհէնտիսեան, սկսեալ 1863. յունուար 4 0. եր. իբր 200 տարեկան:

ԺՈՂ. Բանք Ժողովողին կամ Էկլեսիաստէս գիրք:

ԺՈՒ. Turquie աշխ. J. M. Jouannin et Jules Van-Gauer: Paris տպ. Firmin-Didot. 1850. 8 0. եր. 464:

ԻԶՄ. Հայրապետութիւն Հայաստանեայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցւոյ, եւ Աղթամար եւ Սիս, Մատթէոս եպս. Իզմիրլեան. Կ. Պոլիս. տպ. Գ. Զարդարեան. 1881. 24 0. եր. 1288:

ԻՍԱ. Թուղթ շնորհակալութեան ի հայ ժողովրդոց բնակելոց ի Կալկաթա առ սրբազան տէր Իսահակ Տէր-Գրիգորեան ծայրագոյն վարդապետ եւ նուիրակ սրբոյ Երուսաղէմի: Կալկաթա. տպ. Մարդասիրական Ճեմարանի, 1844. 8 0. եր. 22:

ԼԱԲ. Լաբուբնեայ դիւանագիր դպրի Եդեսիոյ, թուղթ Աբգարու յեղեալ յասորւոյն ի ձեռն սրբոց թարգմանչաց, եւ լուսաբանեալ: Վենետիկ. տպ. Ս. Ղազար. 1868. 8 0. եր. 70:

ԼԱԶ. Յիշատակարան կենաց եւ գործոց մեծանուն պայազատաց Լազարեան տոհմի. աշխ. Մսեր Գ. Մսերեանց Մագիստրոս: Մոսկուա. տպ. Լազարեան Ճեմարանի, 1856. 4 0. մասն 3. եր. ԺԴ+50+109+159:

ԼԱԹ. Gli Armeni et Zeitun. աշխ. Anatolio Latino (Enrico Vito): Fireuze. տպ. B. Seeber. 1899. 8 0. հատ. 2. եր. 402+297:

ԼԱՄ. Ներսիսի Լամբրոնացւոյ խորհրդածութիւնք ի կարգս եկեղեցւոյ եւ մեկնութիւն խորհրդոյ պատարագին: Վենետիկ, տպ. Ս. Ղազար. 1847. 8 0. եր. 557:

ԼԱՍ. Արիստակեայ վարդապետի Լաստիվերտցւոյ Պատմութիւն: Վենետիկ. տպ. Ս. Ղազար 1901. 8 0. եր. 114:

ԼԵՒ. Սկզբնագիրք տումարի սրբոյն Լեւոնի. աշխ. աշակերտաց Մխիթարայ աբբահօր: Վենետիկ. տպ. Ս. Ղազար. 1805. 4 0. եր. 44:

ԼԷՕ. Հայկական տպագրութիւն. աշխ. Լէօ (Առաքել Բաբախանեան): Թիֆլիս. տպ. Վրաց հրատարակչական ընկերութեան. 1901. 12 0. հատ. 2. եր. 451+610:

ԼՈՅ. Լոյս. շաբաթաթերթ եկեղեցագիտական. աշխ. Բաբգէն վարդ. Կիւլէսէրեան: Կ. Պոլիս. տպ. Վ. Մինասեան. 1905-1906. 4 0. եր. 1200 տարեկան:

ԼՈՒ. Լումայ. գրական հանդէս. աշխ. Գիւտ Աւագ Քահ. Աղանեանց: Տփղիս, սկսեալ 1896. 8 0. տպ. եւ եր. տարբեր:

ԼՊԱ. Asie Mineure depuis les temps les plus anciens. աշխ. Ph. Le-Bas et M. Cheron: Paris. տպ. Frmin-Didot. 1863. 8 0. եր. 530:

ԽԱՉ. Խաչատուր աբեղայի Ջուղայեցւոյ, Պատմութիւն Պարսից. հրտ. Բաբգէն Վարդ. Աղաւելեանց: Վաղարշապատ. տպ. Էջմիածնի. 1905. 8 0. եր. 372:

ԽՈՍ. Խոսրովիկ Թարգմանիչ եւ երկասիրութիւնք նորին. աշխ. Գարեգին Վարդ. Յովսէփեան: Վաղարշապատ. տպ. Էջմիածնի. 1903. 8 0. մասն 2. եր. 320 բովանդակ:

ԽՈՎ. Խոսրովու Անձեւացեաց եպիսկոպոսի. Մեկնութիւն աղօթից պատարագին: Վենետիկ. տպ. Մխիթարեանց. 1869. 8 0. եր. Զ+67:

ԽՈՐ. Սրբոյ հօրն մերոյ Մովսիսի Խորենացւոյ, մատենագրութիւնք: Վենետիկ. տպ. Ս. Ղազար. 1865. 8 0. եր. 640:

ԽՉԿ. Գաւազանագիրք նախապատիւ եւ վերջադաս եպիսկոպոսաց, որք առաջնորդական պատուով նստեալ յաթոռ Ամենափրկչեան Վանուց Նորջուղայի. աշխ. Յովհաննէս Աւագ Քահ. Խաչկեան. Կալաթա. տպ. Խաչկեան. 1876. 8 0. եր. 136:

ԽՐՀ. Խորհրդածութիւն շնորհաց եւ նշանաց եւ խորհրդոց քրիստոնէական Սուրբ Եկեղեցւոյ. աշխ. Մատթէոս եպս. Չուխաճեան: Զմիւռնիա. տպ. Վարժարանի Ս. Մեսրոպայ, 1842. 24 0. եր. Լ+130:

ԽՕՍ. Երկու խօսք Ռուսաստանի Հայոց կրօնական եւ կրթական վիճակին վրայ. աշխ. Մելքեսեդեկ եպս. Մուրատեանց: Կ. Պոլիս. տպ. Ն. Պէրպէրեան. 1888. 16 0. եր. 91:

ԾԵՓ. Սարգսի Շնորհալւոյ մեկնութիւն կաթողիկեայց. ընդօրինակեալ ի Ծեփարար Եղիա Վարդապետէ, յԵրուսաղէմ, յամին 1829 յ17 օգոստոսի, յոր կցեալ են Հաննա Վարդապետի յիշատակարանք Յաղագս անցից անցելոց եւ վասն ծռազատկին: Նօտրգիր. 4 0. եր. 1183. սեփականութիւն թանգարանի Ս. Յակոբեանց. թիւ. 498:

ԾԻԼ. Ծիլն Աւարայրի, ամսօրեայ հանդէս. աշխ. Մարկոս Աղաբէգեան: Կ. Պոլիս. տպ. Ռ. Քիւրքճեան. սկսեալ 1866. 8 0. եր. 664+138:

ԾՈՎ. Ծովք-Տլուք եւ Հռոմկլայ. պատմական եւ տեղագրական ուսումնասիրութիւն աշխ. Բաբգէն Վարդ. Կիւլէսէրեան: Վիեննա. տպ. Մխիթարեան. 1904. 12 0. եր. 117:

ԿԱԹ. Պատմութիւն կաթողիկէ վարդապետութեան ի Հայս, եւ միութիւն նոցա ընդ Հռոմէական եկեղեցւոյ. աշխ. Հ. Աղեքսանդր Արքեպ. Պալճեան: Վիեննա. տպ. Մխիթարեան. 1878, 8 0. եր. 334:

ԿԱԼ. Միաբանութիւն Հայոց Սուրբ Եկեղեցւոյն ընդ մեծի Սուրբ Եկեղեցւոյն Հռոմայ. աշխ. Կղեմէս Վարդ. Կալանոս: Romae. տպ. De Propaganda fide. 2 0. հատ. Ա. Պատմական, եր. 531:

ԿԱՂ. Մովսիսի Կաղանկատուացւոյ Պատմութիւն Աղուանից: Փարիզ, տպ. Կ. Վ. Շահնազարեան. 1869. 16 0. հատ. 2. եր. 432+118:

ԿԱՄ. Կամենից. տարեգիրք Հայոց Լեհաստանի եւ Ռումանիոյ, հաւատչեայ յաւելուածովք. աշխ. Հ. Ղեւոնդ Վարդ. Ալիշան: Վենետիկ. տպ. Ս. Ղազար. 1896. 4 0. եր. 276:

ԿԱՆ. Գիրք կանոնաց եւ դատաստանի, վերստին գաղափարեալ զգուշաւոր բաղդատութեամբ. գրչագիր թղթեայ. Կ. Պոլիս. 1831. 2 0. եր. 373. սեփականութիւն Ս. Խաչ եկեղեցւոյ Իւսկիւտարի:

ԿԱՐ. Die Paulikianer im Byzantinischen Kaiserreiche, und verwandte ketzerische Erscheiungen in Armenien. աշխ. Karapet Ter-Mkrtichian (Կարապետ Սրկ. Տէր-Մկրտիչեան): Leipzig. տպ. Hinrichs. 1893. 8 0. եր. 163:

ԿԵՆ. Կենցաղ եկեղեցականաց. աշխ. Խորէն Պատրիարք. Աշըգեան. Կ. Պոլիս. տպ. Գ. Պաղտատլեան. 1871. 16 0. եր. 213:

ԿԵՐ. Dictionnaire de l'Histoire universelle de l'Eglise. աշխ. L. F. Guerin: Paris. տպ. Migne, 1853-1854. 4 0. հատ. 3. էջ 4284 բովանդակ:

ԿԹՂ. Կանոն ձեռնադրութեան եւ օծման կաթողիկոսի: Վաղարշապատ. տպ. Ս. Էջմիածնի. 1870. 4 0. եր. 21:

ԿԻԼ. Կիլիկիոյ կաթողիկոսութեան վերաբերեալ պատճէններ. ձեռագիր. 4 0. եր. 54. սեփականութիւն Մեսրոպ վարդ. Նշանեանի:

ԿԻՐ. Կիրակոս վարդապետ Գանձակեցւոյ, Համառօտ պատմութիւն: Վենետիկ. տպ. Մխիթարեան. 1865. 8 0. եր. 265:

ԿԼԷ. Dictionnaire universel des sciences ecclռsiastiques. աշխ. Abbռ G. B. Glaire: Paris. տպ. Poussielgue. 1868 4 0. հատ. 2. եր. 2508 բովանդակ:

ԿՆԳ. Կանոնագիր սուրբ Երուսաղէմայ Վանից, հաստատեալ ի 1865 մարտ 19 ի Կալաթա: Կ. Պոլիս, տպ. Ճ. Արամեան. 1865. 8 0. եր. 13:

ԿՈԼ. Յովհաննէս Կոլոտ Պատրիարք, պատմական եւ բանասիրական ուսումնասիրութիւն. աշխ. Բաբգէն վարդ. Կիւլէսէրեան: Վիեննա. տպ. Մխիթարեան, 1904. 12 0. եր. 226:

ԿՈՍ. Թովմաս Մեծոփեցու յիշատակարանը. հրտ. Կարապետ Կոստանեանց: Թիֆլիս, տպ. Մարտիրոսեանց 1892. 16 0. եր. 88:

ԿՈՐ. Կորիւն, Պատմութիւն վարուց եւ մահուան սորբոյն Մեսրոպայ վարդապետի: Վենետիկ. տպ. Ս. Ղազար. 1894. 8 0. եր. 50:

ԿՌՆ. Կռունկ Հայոց աշխարհի, հանդէս ամսօրեայ ազգային եւ բարոյական լուսաւորութեան. աշխ. Մարկոս Աղաբէգեան: Տփղիս. տպ. Էնֆիաճեանց, սկսեալ 1850. 8 0. եր. իբր 900 տարեկան:

ԿՍԿ. Կիլիկեան կսկիծներ, Սսոյ կաթողիկոսարանի դիւանէն քաղուած նամակներու պատճէննէր 1903-1915, աշխ. Գիւտ եպիսկոպոս Մխիթարեան. ձեռագիր 1916. 4 0. եր. 176:

ԿՐԵ. Աբրահամ կաթողիկոսի Կրետացւոյ, Պատմութիւն անձին իւրոյ եւ Նատր շահին Պարսից: Վաղարշապատ. տպ. Էջմիածնի. 1870. 8 0. եր. 129:

ԿՐԿ. Պատմութիւն Հայոց արարեալ Կիրակոսի վարդապետի Գանձակեցւոյ: Թիֆլիս. տպ. Ն. Աղանեանց. 1909. 12 0. եր. 420:

ԿՐՆ. Թուղթք երկու Պօղոսի առ Կորնթացիս:

ՀԱԳ. Հանգանակ հաւատոյ, ուսումնասիրութիւն, աշխ. Հ. Յովսէփ վարդ. Գաթըրճեան. Վիեննա. տպ. Մխիթարեանfi 8 0. եր.

ՀԱՅ. Հայապատում, պատմիչք եւ պատմութիւնք Հայոց աշխ. Հ. Ղեւոնդ վարդ. Ալիշան: Վենետիկ. տպ. Ս. Ղազարու, 1901. 4 0. մասն 2. եր. 142+652:

ՀԱՆ. Հանդիսարան ուղղափառութեան Հայոց եկեղեցւոյ աշխ. Մատթէոս արքեպ. Չուխաճեան: Կ. Պոլիս տպ. Արապեան. 1854. 8 0. եր. 495:

ՀԱՍ. Հասունեան քաղաքականութիւն, երեսուն եւ հինգամեայ պատմութիւն (աշխ. Հ. Պօղոս վարդ. Պօյնուէյրեան), հրտ. Յ. Ասկէրեան: Տփղիս. տպ. Հ. Էնֆիաճեանց. 1868. 16 0. եր. 528:

ՀԱՐ. Հարկաւոր գիտելիք ի դիւրութիւն պատահեալ ժամանակաց, հաւաքեալ ի Չօրլուցի Տէր-Կարապետեան Երեմիա վարդապետէ: Երուսաղէմ. նօտրգիր. 1838. 4 0. եր. 158. սեփականութիւն թանգարանի Ս. Յակոբեանց. թիւ 462:

ՀԱՒ. Հաւաքածոյ զանազան ձեռագիր յիշատակաց, ի միասին կազմեալ. 4 0. հին եր. 371. սեփականութիւն թանգարանի Ս. Յակոբեանց. թիւ 462:

ՀԴՊ. Պատմութիւն հայերէն դպրութեան, նոր մատենագրութիւն. աշխ. Հ. Գարեգին վարդ. Զարբհանէլեան: Վենետիկ, տպ. Մխիթարեանց. 1905. 12 0. եր. 412:

ՀԵԹ. Հեթում պատմիչ Թաթարաց, եւ ժամանակագրութիւնք, Պարոն Հեթումոյ: Վենետիկ. տպ. Ս. Ղազար. 1842. 8 0. եր. 91:

ՀԵԿ. Հայոց Եկեղեցին, եւ իւր վարդապետութիւնը, պատմութիւնը, վարչութիւնը, բարեկարգութիւնը, արարողութիւնը, գրականութիւնը եւ ներկայ կացութիւնը. աշխ. Մաղաքիա արքեպ. Օրմանեան. Կ. Պոլիս. տպ. Վ. եւ Հ. Տէր-Ներսէսեան, 1911. 4 0. եր. 271:

ՀԵՐ. Մխիթարայ բժշկապետի Հերացւոյ, Ջերմանց մխիթարութիւն: Վենետիկ. տպ. Ս. Ղազար. 1832. 8 0. եր. 150:

ՀԻՆ. Հայկական հին դպրութեան պատմութիւն, Դ+ԺԳ. դար. աշխ. Հ. Գարեգին վարդ. Զարբհանէլեան: Վենետիկ. տպ. Մխիթարեան. 1897. 12 0. եր. ԿԱ+822:

ՀՄՌ. Հայոց եկեղեցու համառօտ պատմութեան դասագիրք. աշխ. Յովհաննէս Աւագ Քահ. Մարտիրոսեանց: Թիֆլիս. տպ. Ն. Աղանեան. 1910. 8 0. եր. 108:

ՀՄՐ. Համարատւութիւն ազգային կեդրոնական վարչութեան 1872-1873 ամի: Կ. Պոլիս. 1874. 4 0. մասն 2. եր. 96+76:

ՀՅԿ. Հայկական խնդիր եւրոպական վեց տէրութեանց դեսպանատանց կողմէ առ բարձրագոյն դուռն մատուցեալ հաւաքական վերջին ծանուցագիրը (Կ. Պոլիս). 1881. 16 0. եր. 16:

ՀՅՐ. Patrologiae cursus completus բազմահատոր հաւաքածոյէն Patrologiae Graccae հատ. CXXXII Parisus. տպ. Migne, 1864. 4 0. էջ 1292:

ՀՆԴ. Աշխարհագրութիւն չորից մասանց աշխարհի. մասն Ա. հատ. Դ. Հնդկաստան. աշխ. Ստեփանոս արքեպ. Գիւվէր Ագոնց: Վենետիկ. տպ. Ս. Ղազարու. 1805. 8 0. եր. 452:

ՀՆՆ. Գիրք պատմութեան սրբոյ եւ մեծի քաղաքին Աստուծոյ Երուսաղէմի եւ սրբոց տնօրինականաց տեղեաց. աշխ. Յովհաննէս Հաննա վարդ. Գործակալ վերաձայնեալ: Կ. Պոլիս. տպ. Աստուածատրոյ. 1734. 8 0. եր. 376:

ՀՈՎ. Հայրիկին. Տէր Տէր Մկրտիչ առաջին կաթողիկոս ամենայն Հայոց աշխ. Պ. Հովուեանց. հրտ. Բագարատ Միրիմանեանեան: Թիֆլիս. տպ. Մարտիրոսեան 1893. 16 0. եր. 24:

ՀՌՄ. Թուղթ Պօղոսի առ Հռոմայեցիս:

ՀՐԱ. Բան, հրաւէր սիրոյ: Փարիզ. տպ. Վալտէր. 1857. 24 0. եր. 66:

ՀՐՔ. Համակամ ընդհանուր միաբանութեան սուրբ Երուսաղէմի: - ա. Հերքումն անիրաւ զրպարտութեանց եւ աղերս. եր. 10: - բ. Բողոք երկրորդ առ ազգային ընդհանուր ժողովն, եր. 39. - գ. Ցաւալի դէպք մը. եր. 16: Երուսաղէմ տպ. Ս. Յակոբեանց. 1861. 8 0. բովանդակ եր. 65:

ՂԱԶ. Հայկական նոր մատենագրութիւն եւ հանրագիտարան հայ կեանքի. աշխ. Հ. Արսէն վարդ. Ղազիկեան: Վենետիկ. տպ. Ս. Ղազար, 1909-1912. 4 0. հատ. ա. էջ 2080:

ՂԵՒ. Ղեւտական գիրք:

ՂԿՍ. Աւետարան ըստ Ղուկասու:

ՂՆԴ. Արշաւանք Արաբաց ի Հայս, արարեալ Ղեւոնդ վարդապետի Հայոց: Փարիզ տպ. Կ. Վ. Շահնազարեան. 1859. 16 0. եր. 240:

ՂՐՄ. Մարտիրոս վարդապետի Ղրիմեցւոյ, ոտանաւոր բան. նօտրգիր 1652-1656. սեփականութիւն Վանաց Անկիւրիոյ, հաղորդեալ ի Բաբգէն Եպիսկոպոսէ Կիւլէսէրեան:

ՃԱՀ. Գիրք Աստուածաբանական, որ կոչի Դրախտ Ցանկալի. աշխ. Ղազար վարդ. Ճահկեցի կամ Ջահկեցի: Կ. Պոլիս. տպ. Աստուածատրոյ. 1734. 4 0. հին. եր. 304:

ՃԱՆ. Ճանիկ Արամեանի. - Ա. դիտողութիւն ի վերայ տեղեկագրի կաթողիկոսական յանձնաժողովոյ: Կ. Պոլիս. տպ. Ճ. Արամեան. 1866. 8 0. եր. 16. - Բ. Ռուսիա եւ ընդհանուր ժողով Հայոց: Կ. Պոլիս. տպ. Ճ. Արամեան. 1866. 8 0. եր. 24:

ՃԱՇ. Ճաշոց գիրք Հայաստանեայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցւոյ: Երուսաղէմ. տպ. Ս. Յակոբեանց. 1873. անծալ. հատ. 2. եր. 418+398:

ՃԳՆ. Յիշատակներ հայկական ճգնաժամէն. պատկերազարդ. աշխ. Յարութիւն Կ. Ճանկիւլեան: Կ. Պոլիս. տպ. Կոհակ. 1913. 16 0. հատ. 4. եր. 175+157+223+241:

ՃԷՐ. Ճէրիտէի Շարքիէ, բօլիթիքիյէ, միլլիյէ, թիւճճարիյէ, սարաֆիյէ վէ իլմիյէ եէվմի կազէթա. աշխ. Տիգրան Ճիվէլէկեան: Կ. Պոլիս. տպ. Ճիվէլէկեան. սկսեալ 1885. անծալ:

ՃՆՏ. Առձեռն ընդհանուր ժամանակագրութիւն, հին ու նոր տէրութեանց. աշխ. Հ. Ներսէս վարդ. (ապա եպիս. ) Ճնտոյեան: Վենետիկ. տպ. Մխիթարեան. 1880. 16 0. եր. 116:

ՃՌԱ. Ճռաքաղ, ամսագիր կրօնական, բանասիրական, եւ ազգային գիտելեաց. աշխ. Մսեր Մագիստրոս եւ Զարմայր Մսերեանց: Մոսկուա, տպ. Լազարեան Ճեմարանի. 1859-1861. 8 0. հատ. 2. եր. 457+404:

ՄԱԲ. Մամբրէի Վերծանողի. Ճառք: Վենետիկ. տպ. Ս. Ղազար. 1891. 8 0. եր. 64:

ՄԱԳ. Գրիգորի Մագիստրոսի թղթերն. յառաջաբանով եւ ծանօթութիւններով. աշխ. Կարապետ Կոստանեանց: Ալեքսանդրապոլ. տպ. Գ. Սանոյեանց. 1910. 12 0. եր. 352:

ՄԱԿ. Երեք Գիրք Մակաբայեցւոց:

ՄԱՂ. Մաղաքիա Աբեղայի. Պատմութիւն վասն Ազգին Նետողաց: Պետրբուրգ տպ. Կայսերական Ճեմարանի. 1870. 8 0. եր. 64:

ՄԱՄ. Յովհաննու Մամիկոնէից եպիսկոպոսի Պատմութիւն Տարոնոյ: Վենետիկ. տպ. Ս. Ղազար. 1832. 8 0. եր. 64:

ՄԱՆ. Յովհաննու Մանդակունւոյ Հայոց Հայրապետի Ճառք. Վենետիկ. տպ. Ս. Ղազար. 1860. 8 0. եր. 221:

ՄԱՇ. Գիրք` Մեծ Մաշտոց կոչեցեալ. Կ. Պոլիս. Քիւրքճի Խան. տպ. Պ. Յովհաննէսեան. 1870. 4 0. եր. 426:

ՄԱՍ. Մասիս, Լրագիր քաղաքական, ազգային. բանասիրական եւ տնտեսական. աշխ. Կարապետ Իւթիւճեան: Կ. Պոլիս. տպ. Մասիս լրագրոյ, սկսեալ 1852 փետրուար. անծալ:

ՄԱՏ. Աւետարան ըստ Մատթէոսի:

ՄԱՐ. Աւետարան ըստ Մարկոսի:

ՄԱՕ. Մասիս օրագիր. աշխ. Կարապետ Իւթիւճեան. Կ. Պոլիս. տպ. Մասիս լրագրոյ, սկսեալ 1867 յունուար չափ. 4 0. ապա անծալ:

ՄԵԼ. Պատմութիւն Հայաստանեայց Սուրբ Եկեղեցւոյ աշխ. Մելքիսեդեկ վարդ. Մուրատեան. Երուսաղէմ. տպ. Ս. Յակոբեանց. 1872. 12 0. եր. 640:

ՄԵԾ. Պատմութիւն Լանկթամուրայ եւ յաջորդաց իւրոց, արարեալ Թովմա վարդապետի Մեծոփեցւոյ. հրտ. Կ. Վ. Շահնազարեան: Փարիզ. տպ. Կ. Վ. Շահնազարեան. 1860. 16 0. եր. 134:

ՄԵՍ. Պատմութիւն երջանիկ վարուց եւ մահուան սրբոյն Մեծին Ներսէսի, արարեալ Մեսրոպայ քահանայի ի գեղջէ Հողոցմանց: Կ. Պոլիս. տպ. Տ. Աբրահամեան. 1737. 16 0. եր. 120:

ՄԵՆ. Ազգաբանութիւն ազնուական զարմին Տիւզեանց. աշխ. Հ. Գաբրիէլ վարդ. Մէնէվիչեան: Վիեննա. տպ. Մխիթարեան. 1890. 16 0. եր. 50:

ՄԻԱ. Ատենագրութիւնք միաբանական Ընդհանուր Ժողովոյ Սրբոյ աթոռոյն Երուսաղէմի. սկսեալ 1874. 4 0. մեծ. սեփականութիւն դիւանին Երուսաղէմի:

ՄԻԽ. Ժամանակագրութիւն Միխայէլ Ասորւոց Պատրիարքի. Երուսաղէմ. տպ. Ս. Յակոբեանց. 1871. 16 0. եր. 526:

ՄԻՀ. Նկարագիր աղէտից Երուսաղէմի, կամ ուրուագիծ ոգւոյ եւ ընթացից կառավարութեան Յովհաննէս Պատրիարքին Երուսաղէմի Զմիւռնացւոյ. աշխ. Թադէոս Միհրդատեանց: Կ. Պոլիս. տպ. Միւհէնտիսեան. 1860. 8 0. եր. 247:

ՄԻՆ. Ընդհանուր Եկեղեցական Պատմութիւն. աշխ. Երուանդ վարդ. Տէր-Մինասեանց: Էջմիածին. տպ. Մայրաթոռոյ. 1908. 8 0. հատ. Ա. եր. 390:

ՄԻՔ. Մարգարէութիւն Միքիայ:

ՄԽԻ. Վարք Մխիթարայ Աբբայի Սեբաստացւոյ. աշխ. Հ. Յովհաննէս վարդ. Թորոսեան: Վենետիկ. տպ. Ս. Ղազարու. 1901. 8 0. եր. 489:

ՄԿՐ. Պարութայք հին եւ նոր Հայոց. հաւաքեաց Յովհաննէս Աւագ Քահ. Մկրեան: Ձեռագիր. 4 0. եր. 200. սեփականութիւն Մկրեան գրադարանին:

ՄՄՍ. Մեծ Մաշտոց Սսոյ Աթոռոյն Մագաղաթեայ, բոլորագիր, զարդագրեալ յամին 1311, յաւուրս Կոստանդին Կեսարացի կաթողիկոսին. 4 0. եր. 438:

ՄՆԶ. Մանզումէի Էֆքեար. Հայաթերթ առաւօտեան, ազգային եւ քաղաքական, գիտական եւ գրական. աշխ. Յովհաննէս Ֆէրիա Գայսէրլեան. Կ. Պոլիս. տպ. յատուկ, սկսեալ 1856. անծալ:

ՄՆՍ. Sacrorum couciliorum nova et amplissima collectio. վերջին հրատարակիչ Joannes Dominicus Mansi: Venetiis. տպ. A. Zatta. 1770-1785. անծալ հատ. 30. էջ իբր 1300 իւրաքանչիւրն:

ՄՇԿ. Մշակ լրագիր, հիմնարկող Գրիգոր Արծրունի. շարունակող Աղեքսանդր Քալանթար: Տփղիս. տպ. յատուկ, սկսեալ 1872. անծալ փոքր:

ՄՇՏ. Մշտնջենաւոր Պարզատոմար յոր յարի եւ Տօնացոյց. աշխ. Հ. Վրթանէս վարդ. Ասկէրեան: Վենետիկ. տպ. Տ. Թէոդոսեանց. 1782. 4 0. եր. 136:

ՄՇՑ. Հայրապետական Մաշտոց գրեալ խնամօք Վարդան եպիսկոպոսին Տարսոնի, ձեռամբ Ստեփանոսի, մագաղաթեայ բոլորագիր. յառաջին կէս ԺԳ. դարու. 4 0:

ՄՈՎ. Հայաստանեայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցւոյ պատմութիւն. աշխ. Յուսիկ վարդ. Մովսիսեան: Վաղարշապատ. տպ. Էջմիածնի, 1884. 8 0. եր. ԻԴ+361:

ՄՈՒ. Les VՍpres ciliciennes, les rԸsponsabilitԸs, faits et documents. աշխ. Mgr. Mouchegh (Մուշեղ արքեպիսկ. Սերոբեան) Alexandrie, տպ. Della Rocca. 1909. 8 0. եր. 95:

ՄՍՐ. Պատմութիւն Կաթողիկոսաց Էջմիածնի ի Սիմէոնէ մինչեւ ցՅովհաննէս Ը. աշխ. Մսեր Մագիստրոս Մսերեանց: Մոսկուա. տպ. Զ. Մսերեանց. 1876. 8 0. եր. 306:

ՄՏՆ. Հայկական մատենագրութիւն. աշխ. Հ. Գարեգին վարդ. Զարբհանէլեան: Վենետիկ. տպ. Մխիթարեան. 1883. 12 0. եր. 754:

ՄՐԴ. Ուղեւորութիւն Ամենայն Հայոց կաթողիկոս Մատթէոս Բ. ի Կ. Պոլսից Ս. Էջմիածին. աշխ. Խորէն վարդ. Մուրադբէգեան. Վաղարշապատ. տպ. Ս. Էջմիածնի. 1909. 8 0. եր. 96:

ՅԱԿ. Յակոբայ Առաքելոյն Թուղթ Կաթողիկեայց:

ՅԱՃ. Սրբոյ Հօրն մերոյ Գրիգորի Լուսաւորչի Յաճախապատում Ճառք եւ Աղօթք: Վենետիկ. տպ. Ս. Ղազար. 1838. 8 0. եր. 223:

ՅԱՅ. Գիրք որ կոչի Յայսմաւուրք: Կ. Պոլիս. տպ. Մկ. Մարսուանցի. 1830. անծալ. եր. 832:

ՅԱՍ. Յայսմաւուրք ըստ օրինակի Տէր Իսրայէլի. հրտ. Մատթէոս վարդ. Չուխաճեան: Կ. Պոլիս. տպ. Պ. Արապեան. 1834. անծալ. հատ. 2. եր. 291+332:

ՅԱՐ. Հայոց Եկեղեցու յարաբերութիւնները Ասորւոց եկեղեցիների հետ. աշխ. Երուանդ վրդ. (այժմ ուսուցիչ) Տէր_Մինասեանց. Էջմիածին. տպ. Մայր Աթոռոյ. 1908. 8 0. եր. 335:

ՅԻՇ. Յիշատակարան. Հայ երեւելիներու կենսագրութիւնները, լուսանկարները եւայլն. 1512-1912. աշխ. Վահան Զարդարեան: Կ. Պոլիս. տպ. Պապիկեան 1910-1911. հատ 2. եր. 376:

ՅԿԲ. Օրագրութիւնք Յակոբայ եպիսկոպոսի Յովհաննէսեան Զարզավաթճեան Տիգրանակերտցւոյ. 1850-1873 ամաց ընդհատմամբ: Բնագիր 6 տետր. 16 0. եր. 200-300 իւրաքանչիւրն. սեփականութիւն մատենադարանի Ս. Յակոբեանց:

ՅՅՏ. Գիրք Յայտնութեանն Յովհաննու:

ՅՆՁ. Տեղեկագիր կաթողիկոսական երկրորդ յանձնաժողովոյն առ ազգային ընդհանուր ժողովն. աշխ. Մատթէոս եպիս. Իզմիրլեան: Կ. Պոլիս. 1883. 4 0. եր. 115:

ՅՇԿ. Յուշիկք Հայրենեաց Հայոց. աշխ. Հ. Ղեւոնդ վարդ. Ալիշան: Վենետիկ. տպ. Ս. Ղազար. 1869-1870. 16 0. հատ. 2. եր. 537+573:

ՅՇՏ. Յիշատակարան Ճաշոցին գրեալ յԱրաբկիր ի Մինաս Սարկաւագէ ի 1446. բոլորգիր եւ մեծադիր եւ նուիրեալ Տէր Կարապետ կաթողիկոսին Սսոյ. սեփականութիւն Անտոնեան մատենադարանի:

ՅՇՐ. Յուշարձան. Գրական ժողովածոյ առթիւ հարիւրամեայ յոբելեանի Մխիթարեան միաբանութեան ի Վիեննա. եւ 25՚ամեայ շրջանի Ամսօրեայ Հանդէսի: Վիեննա. տպ. Մխիթարեան. 1911. 4 0. եր. 435:

ՅՈԲ. Մխիթարեան Յոբելեան: Վենետիկ. տպ. Ս. Ղազար 1901. 8 0. եր. 232:

ՅՈՀ. Աւետարան ըստ Յովհաննու:

ՅՈՅ. Յոյս. Ամսագիր բանասիրական. աշխ. Միաբանք Արմաշու: Արմաշ. տպ. Չարխափան. սկսեալ 1864. 4 0. եր. իբր 300 տարեկան:

ՅՈՎ. Յովհաննու Կաթողիկոսի Պատմութիւն: Երուսաղէմ. տպ. Ս. Յակոբեանց. 1867. 16 0. եր. 464:

ՅՍԿ. Հայրապետական աթոռի մասին համառօտ տեսութիւն. աշխ. Յուսիկ եպիս. Մովսիսեան: Վաղարշապատ. տպ. Ս. Էջմիածնի. 1904. 8 0. եր. 45:

ՆԱՂ. Մկրտիչ Նաղաշ եւ իւր Տաղերը. հրտ. Կարապետ Կոստանեանց: Վաղարշապատ. տպ. Էջմիածնի. 1878. 12 0. եր. Ծ+57:

ՆԱՐ. Սրբոյ Հօրն մերոյ Գրիգորի Նարեկայ Վանից Վանականի Մատենագրութիւնք: Վենետիկ. տպ. Ս. Ղազար. 1840. 8 0. եր. 535:

ՆԵՐ. Պատմութիւն 75 ամեայ գոյութեան Ներսիսեան Հայոց Հոգեւոր Դպրոցի. աշխ. Աղեքսանդր Երիցեանց: Թիֆլիզ. տպ. Յ. Մարտիրոսեանց. 1898. 4 0. հատ. Ա. եր. 496:

ՆՄԿ. Մասնաւոր նամակներ որեւէ եղելութեան առթիւ փոխանակուած, որք ցրիւ կը մնան մասնաւորաց մօտ:

ՆՇՆ. Ակնարկ մը Երուսաղէմի Ս. Յակոբեանց տպարանին վրայ. աշխ. Մեսրոպ վարդ. Նշանեան: Երուսաղէմ. տպ. Ս. Յակոբեանց. 1914. 32 0. եր. 110:

ՆՈՐ. Հայոց Նոր Վկաներ 1255-1843. գիտական հրատարակութիւն. աշխ. Յ. Մանանդեան եւ Հ. Աճառեան. Վաղարշապատ. տպ. Ս. Էջմիածնի. 1903. 8 0. եր. ԻԴ+800:

ՆՊՍ. Նպաստից յանձնաժողով. հաշուեցուցակ եւ տեղեկագիր. աշխ. Մաղաքիա արքեպ. Օրմանեան: Կ. Պոլիս. տպ. Վ. եւ Հ. Տէր Ներսէսեան. 1908. 4 0. եր. ԺԲ+56:

ՆՐԿ. Գիրք աղօթից սրբոյն Գրիգորի Նարեկացւոյ հոգեկիր հռետորի: Կ. Պոլիս. տպ. Գրիգոր դպրի. 1726. 4 0. հին. եր. 431:

ՆՐՍ. Ներսէս Հինգերորդ, Վեհափառ կաթողիկոս Ամենայն Հայոց. 1843-1857: Թէոդոսիա. տպ. Խալիպեան ուսումնարանի. 1268. 12 0. եր. 32:

ՆՐՎ. Հայոց Նոր վկաները 1155-1843. աշխ. Յ. Մանանդեան եւ Հ. Աճառեան, ժողովրդական հրատարակութիւն: Վաղարշապատ. տպ. Մայրաթոռոյ. 1902. 8 0. հատ. 2. եր. 211+328:

ՆՐՏ. Recueil d'actes internationaux de l'empire ottoman. աշխ. Gabriel effendi Noradounghian (Գաբրիէլ էֆէնտի Նորատունկեան): Paris. տպ. Cotillon. 1897-1903. 8 0. հատ. 4. եր. 413+513+577+659:

ՆՕԼ. Geschichte der Perser uud Araber zur Zeit der Sasaniden aus der arabischen Chronik der Tabari աշխ. Th. NԾldeke Leyden. տպ. E. J. Brill. 1879. 8 0. եր. 503:

ՇԱԿ. Շիրակ, տեղագրութիւն պատկերացոյց. աշխ. Հ. Ղեւոնդ վարդ. Ալիշան: Վենետիկ. տպ. Ս. Ղազար. 1881. 4 0. եր. 192.

ՇԱՀ. Ստորագրութիւն Կաթողիկէ Էջմիածնի եւ հինգ գաւառաց Արարատայ. աշխ. Յովհաննէս եպիս. Շահխաթունեանց: Էջմիածին. տպ. Ս. Կաթողիկէի. 1842. հատ. 2. եր. 293+410:

ՇԱՐ. Շարակնոց. Ամսդելոտամ. տպ. Յ. Վանանդեցի. 1685. 12 0. եր. 778:

ՇԻՐ. Անանիայի Շիրակացւոյ Մնացորդք բանից. հրտ. Քերովբէ Պատկանեան: Պետրբուրգ. տպ. Ճեմարանի գիտութեանց. 1877. 8 0. եր. 75:

ՇՀՊ. Գրաւոր վկայութիւն տէր Յովհաննէս Շահպազեան ծերունի Աւագերիցուն Սամաթիոյ: 1909 հոկտեմբեր 31. սեփականութիւն իմ:

ՇՈՂ. Շողակաթ: Սուրբ Էջմիածնի Հայագիտական Ժողովածու: Գիրք Ա. Վաղարշապատ. տպ. Ս. Էջմիածնի. 1913. 4 0. եր. 218. տախտակ 90:

ՇՐԿ. Շարական հոգեւոր երգոց Սուրբ եւ Ուղղափառ Եկեղեցւոյս Հայաստանեայց: Կ. Պոլիս. տպ. Յ. Միւհէնտիսեան. 1853. 12 0. եր. 879:

ՇՕԲ. Russie. աշխ. M. Chopin. Paris. տպ. Firmin-Didot. 1841. 8 0. եր. 673:

ՈՍԿ. Տօնացոյց տէրունական տօնից նաեւ ամենայն սրբոց ըստ պատշաճի աւուրց. ծախիւք եւ սրբագրութեամբ Ոսկանայ Վարդապետի եւ արքեպիսկոպոսի Երեւանեցւոյ: ՅԱմսդելոտամում. տպ. Սրբոյ Սարգսի, 1609. 24 0. եր. 273:

ՈՍՏ. Ոստան. եռամսեայ մեծ պաշտօնագիր արուեստներու, գրականութեանց եւ գիտութեանց: Կ. Պոլիս տպ. Օ. Արզուման, սկսեալ 1911. 4 0. եր. 356 տարեկան:

ՈՒԽ. Ուխտանէսի եպիսկոպոսի. Պատմութիւն Հայրապետաց եւ Թագաւորացն Հայոց, եւ բաժանման Վրաց: Վաղարշապատ. տպ. Էջմիածնի. 1871. 8 0. հատ. 2. եր. 257 բովանդակ:

ՈՒՂ. Ուղեւորութիւն Տէր Տէր Մկրտիչ Վեհափառ Կաթողիկոսի ամենայն Հայոց Երուսաղէմից Էջմիածին. աշխ. Մեսրոպ վարդ. Տէր Մովսիսեանց: Էջմիածին. տպ. Ս. Աթոռոյ. 1894. 8 0. եր. 403:

ՈՒՌ. Պատմութիւն Մատթէոսի Ուռհայեցւոյ, եւ շարունակութիւն Գրիգորի Երիցու: Երուսաղէմ. տպ. Ս. Յակոբեանց. 1869. 16 0. եր. 597:

ՈՒՄ. Ուսումն համաբարբառ Աւետարանի Տեառն մերոյ. աշխ. Ներսէս պատրիարք Վարժապետեան. Արմաշ. տպ. Չարխափան. Ս. Ա. Վանաց. 1875. 8 0. եր. ԻԱ+933:

ՉԱՄ. Պատմութիւն Հայոց ի սկզբանէ աշխարհի մինչեւ ցամն 1874. աշխ. Հ. Միքայէլ վարդ. Չամչեանց: Վենետիկ. տպ. Վ. Վազվազեանց. 1784-1786. 4 0. հատ. 3. եր. 2975 բովանդակ:

ՉԱՓ. Տեառն Ներսէսի Շնորհալւոյ Հայոց Կաթողիկոսի. բանք չափաւ: Վենետիկ. տպ. Ս. Ղազար. 1830. 24 0. եր. 620:

ՉԷԼ. Երեմիա Չէլէպիի Քէօմիւրճեան: Ստամպոլայ Պատմութիւն. հրտ. Տօքթօր Վահրամ Յ. Թորգոմեան: Վիեննա. տպ. Մխիթարեան. 1913. 12 0. եր. 412:

ՉՄՉ. Վահան Հաւատոյ, յորում հաստատի ուղղափառութիւն Հայաստանեայց Եկեղեցւոյ. սկսեալ ի Սրբոյն Գրիգորէ Հայաստանեայց Լուսաւորչէ մինչեւ ցայսօր աշխ. Հ. Միքայէլ վարդ. Չամչեան. յամին 1776. նօտրգիր: Կ. Պոլիս. 1816. 4 0. եր. 924. սեփականութիւն մատենադարանին Անտոնեանց:

ՉՕՊ. Նաղաշ Յովնաթան Աշուղը եւ Յովնաթան Յովնաթանեան նկարիչը. աշխ. Արշակ Չօպանեան: Փարիզ. տպ. Ներսիսեան. 1910. 8 0. եր. 128:

ՊԱԼ. Պատմութիւն Հայոց. սկզբից մինչեւ մեր օրերը. աշխ. Ստեփանոս Պալասանեան: Թիֆլիզ. տպ. Մարտիրոսեանց. 1890. 12 0. եր. 496:

ՊԱՍ. Յիշատակարան Պասմաճեան Գրիգոր պատրիարքի. հրտ. Բաբգէն վարդ. Կիւլէսէրեան: Պարիս. տպ. Բանասէրի. 1908. 8 0. եր. 149:

ՊԱՏ. Պատկեր Հայաստանեայց Լուսաւորչական Սուրբ Եկեղեցւոյ: Կ. Պոլիս տպ. Թ. Տիվիթճեան. 1866. 4 0. եր. Ը+404:

ՊԵՏ. Պետրոսի Առաքելոյ երկու թուղթք Կաթողիկեայց:

ՊԷԶ. Վարքագրութիւն Յարութիւն ամիրայի Պէզճեան. աշխ. Մ. Պ. իւր քուերթոռը: Թէոդոսիա. տպ. Դպրանոցի. 1872. 8 0. եր. 167:

ՊԷԼ. Dictionnaire universel et complet des conseils gռnռraux et particuliers. աշխ. Abbռ Ad. - Ch. Peltier: Paris տպ. Migne. 1847. 4 0. հատ. 2. էջ 2755 բովանդակ:

ՊԷՆ. Dictionnaire de GԸographie sacrռe et ecclԸsiastique աշխ. M. BԸnoist. Paris. տպ. Migne. 1854-1862. 4 0. հատ. 3. եր. 3772 բովանդակ:

ՊԷՐ. Պատմութիւն Հայոց. աշխ. Աւետիս վարժապետ Պէրպէրեան: Կ. Պոլիս. տպ. Պ. Քիրիշճեան. 1871. 4 0. եր. 611:

ՊԼՃ. Աթոռ Սրբոյն Պետրոսի Առաքելապետի. աշխ. Թովմաս Գուլիէլմոս Սլայս. թրգ. Հ. Աղեքսանդր վարդ. Պալճեան: Վիեննա տպ. Պաշտպան. Ս. Ա. 1853. 8 0. եր. 288.

ՊՃՆ. Պատճէնք պաշտօնագիրերու եւ մասնաւոր նամակներու. ընդօրինակեալք, Երուսաղէմ. 1917. եր. 85. սեփականութիւն Մատթէոս վարդ. Գայըգճեանի:

ՊՏՃ. Պատճէնք նամակաց ի վերայ վերջին խնդրոց Երուսաղէմի. արտագրեալք յԷջմիածին. 1910. 4 0. եր. 174. սեփականութիւն Մեսրոպ վարդ. Նշանեանի:

ՊՏՄ. Յաղագս ի Կոստանդնուպոլիս եղեալ շփոթի եւ խռովութեան ի թուին Հայոց ՌՄԽԹ. պատմութիւն: Կ. Պոլիս. նօտրգիր. 1800. 16 0. եր. 64: Նուէր Գրիգոր քահանայի Ճէպէճեան:

ՊՐԷ. Les Turcs ont passԸ . La veritԸ sur les massacres d'Adana de 1909. աշխ. Georges BrԸzal. Paris. տպ. Lejay et Lemoro. 1911. 16 0. եր. 400:

ՊՐԹ. Dictionnaire universel historique et comparatif de toutes les religions du monde. աշխ. Abbռ Bertrand. Paris տպ. Migne. 1848. 4 0. hատ. 4. էջ 5176 բովանդակ:

ՊՐՏ. Երուսաղէմի պարտքին լուսաբանութիւնը եւ ելեւմտից ամփոփումը 1893-1914. աշխ. Մաղաքիա արք. Օրմանեան: Երուսաղէմ. 1914. բազմագրութիւն 4 0. եր. 227:

ՊՕԼ. Կարգադրութիւն յաղագս կառավարութեան գործոց Լուսաւորչական Հայոց Եկեղեցւոյ ի Ռուսաստան: Էջմիածին. տպ. Մայրաթոռոյ. 1836. 4 0. եր. 28:

ՊՕՂ. Յիշատակարան Պօղոս Եպիսկոպոսի Ակնայ վասն ազգաբանութեան Տատեանց. գրեալ յամին 1762. ի յետկոյս հին գրչագիր Աւետարանի. սեփականութիւն Տատեանց տոհմին:

ՋԱԼ. Պատմութիւն համառօտ Աղուանից երկրի. աշխ. Եսայի Աղուանից կաթողիկոս Հասան-Ջալալեանց: Երուսաղէմ. տպ. Ս. Յակոբեանց. 1867. 24 0. եր. ԺԴ+58:

ՋԱՄ. Ջամբռ գիրք, որ կոչի Յիշատակարան արձանացուցիչ. աշխ. Սիմէոն կաթողիկոս Երեւանցի. Վաղարշապատ. տպ. Ս. Էջմիածնի. 1873. 8 0. եր. 304:

ՋՈՋ. Ազգային Ջոջեր. աշխ. Յակոբ Պարոնեան: Թիֆլիս. տպ. Շարածէ. 1891. 16 0. եր. 384:

ՌԱՄ. Հետազօտութիւն նախնեաց ռամկօրէնի վրայ. աշխ. Հ. Ղեւոնդ վարդ. Յովնանեան: Վիեննա. տպ. Մխիթարեան. 1897. 12 0. եր. 522:

ՌԻՄ. Egypte moderne, pԸriode de la domination franջaise. աշխ. AmԸdԸe Byme, Paris. տպ. Firmin-Dieot. 1872. 8 0. եր. 215:

ՍԱԼ. Կրօնագիտութիւն Քրիստոնէական. աշխ. Միքայէլ վարդ. Սալլանթեան: Մոսկով. տպ. Լ. Ճեմարանի. 1831. 8 0. եր. 300:

ՍԱՂ. Գիրք Սաղմոսաց Դաւթի:

ՍԱՄ. Սամուէլի Քահանայի Անեցւոյ, հաւաքմունք ի գրոց պատմագրաց. հրտ. Արշակ Տէր-Միքէլեան: Վաղարշապատ. տպ. Էջմիածնի. 1893. 8 0. եր. Լ+301:

ՍԱՒ. Պատմութիւն Երուսաղէմի. աշխ. Տիգրան Հ. Թ. Սաւալանեան: Երուսաղէմ. ձեռագիր. 1872. 4 0. եր. 1517. սեփականութիւն մատենադարանին Ս. Յակոբեանց. թիւ 2013:

ՍԱՓ. Երկամեայ պանդխտութիւն ի Հապէշստան. կամ բարոյական, քաղաքական եւ կրօնական վարք Հապէշաց. աշխ. Տիմոթէոս վարդ. Սափրիչեան: Երուսաղէմ. տպ. Ս. Յակոբեանց. 1871. 8 0. հատ. 2. եր. 168+160:

ՍԵԲ. Պատմութիւն Սեբէոսի Եպիսկոպոսի ի Հերակլն: Կ. Պոլիս. տպ. Յ. Միւհէնտիսեան. 1851. 8 0. եր. 240:

ՍԵԴ. Յովհաննէս եպիսկոպոս Շահխաթունեանցի կենսագրութիւնը. աշխ. Արիստակէս եպիս. Սեդրակեան: Պետրբուրգ. տպ. Յ. Լիբերման. 1898. 8 0. եր. 242:

ՍԵՂ. Compendio storico di memorie cronologiche, concernenti la religione e la morale della nazione armena suddita dell' impero ottomano. աշխ. Marchese Giovanni di Serpos (Յովհաննէս Սեղբոսեան): Venezia. տպ. Palese. 1766-1780. 8 0. հատ. 3. եր. 509+494+629:

ՍԵՌ. Պատմութիւն Ծռազատկին 1729 տարւոյ. աշխ. Աբրահամ սարկ. Սեռ-Սամուէլեան Բիւզանդացի. Երուսաղէմ. նօտրգիր. բնագիր 1729. 8 0. եր. 82. սեփականութիւն թանգարանի Ս. Յակոբեանց. թիւ 681:

ՍԵՎ. Dictionnaire de Patrologie, ou rԸpertoire des Ըcrivains des douze premiers siըcles de l'Eglise. աշխ. AbbԸ A. Sevestre. Paris. տպ. Migne. 1851-1855. 4 0. հատ. 4. էջ 6216 բովանդակ:

ՍԵՐ. Dissertazione polemico-critica sopra due dubbi di coscienza concernenti gli armeni cottolici sudditi dell', impero ottomano, presentati alla sacra congregazione di Propaganda. աշխ. Marchese Govanni di Serpos (Յովհաննէս Սեղբոսեան): Venezia. տպ. Palese. 1783. 4 0. եր. 256:

ՍԻՄ. Տօնացոյց նախապէս կարգեալ Սրբոյն Սահակայ, արդէն վերստին նորոգմամբ յերկուս հատորս բաժանեցեալ. աշխ. Սիմէոն կաթողիկոս Երեւանեցի: Էջմիածին. տպ. Ս. Գ. Լուսաւորչի. 1774. 16 0. եր. 564:

ՍԻՆ. Սիսական տեղագրութիւն Սիւնեաց աշխարհի. աշխ. Հ. Ղեւոնդ վարդ. Ալիշան: Վենետիկ. տպ. Ս. Ղազար. 1893. 4 0. եր. 562:

ՍԻՍ. Սիսական. տեղագրութիւն Սիւնեաց աշխարհի. աշխ. Հ. Ղեւոնդ վարդ. Ալիշան: Վենետիկ. տպ. Ս. Ղազար. 1893. 4 0. եր. 362:

ՍԻՍ. Սիսուան. Համագրութիւն Հայկական Կիլիկիոյ. աշխ. Հ. Ղեւոնդ վարդ. Ալիշան. Վենետիկ. տպ. Ս. Ղազար. 1895. 4 0. եր. 592:

ՍԻՕ. Սիօն. ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական աշխ. Ս. Յակոբեանց միաբանից: Երուսաղէմ. տպ. Ս. Յակոբեանց. սկսեալ 1866 յունուար. 8 0. եր. 200 տարեկան:

ՍԼՍ. Սուտ Լուսաւորչականն ու իր մոլորութիւնները. աշխ. Սահակ քահ. Տէր-Սարգիսեան: Կ. Պոլիս. տպ. Քիւրքճեան. 1868. 16 0. եր. 66:

ՍԿԵ. Պատասխանիք Մխիթարայ քահանայի Սկեւռացւոյ յաղագս համապատւութեան երկոտասան առաքելոց: Երուսաղէմ. տպ. Ս. Յակոբեանց. 1865. 16 0. եր. 88:

ՍՀՄ. Ազգային Սահմանադրութիւն. Կ. Պոլիս. տպ. Միւհէնտիսեան. 1863. 4 0. եր. 54:

ՍՀՆ. Ազգային Սահմանադրութեան օսմանցի Հայոց երկրորդ վերաքննութիւն: Կ. Պոլիս. 1869. 8 0. եր. 40:

ՍՄԲ. Տարեգիրք արարեալ Սմբատայ սպարապետի Հայոց որդւոյ Կոստանդնի Կոմսին Կոռիկոսոյ: Փարիզ. տպ. Կ. Վ. Շահնազարեան. 1859. 16 0. եր. 180:

ՍՈԿ. Սոկրատայ Սկոլաստիկոսի, Եկեղեցական Պատմութիւն. թրգ. Փիլոն Տիրակացի, եւ Պատմութիւն վարուց Սրբոյն Սեղբեստրոսի. թրգ. Աբասուն Գրիգորի Ձորոփորեցի. հրատ. Մեսրոպ Վարդ. Տէր-Մովսիսեան: Վաղարշապատ. տպ. Ս. Էջմիածնի. 1897. 8 0. եր. ՃԱ+831:

ՍՈՎ. Հայաստանի սովը եւ Էջմիածինը. աշխ. Արմենակ Սիւնի: Տփղիս. տպ. Ռոտինեան. 1881. 16 0. եր. 68:

ՍՈՒ. Սուքիաս Եպիսկոպոս Պարզեանցի գրուած Ս. Էջմիածնի Սինոդի ատենապետի տեղակալ Գերապատիւ Երեմիա Եպիսկոպոս Գալստեանի անունին: Երեւան. տպ. Այվազեանց եւ Նազարեանց. 1907. 12 0. եր. 131:

ՍՈՓ. Սոփերք Հայկականք, հաւաքածոյ մանր մատենագրութեանց նախնեաց: Վենետիկ. տպ. Ս. Ղազար. 1853-1862. 32 0. հատ. 22:

ՍՏԵ. Ազգային Պատմութիւն, դասագիրք. աշխ. Ստեփան Պերճ Փափազեան: Կ. Պոլիս. տպ. Յ. Միւհէնտիսեան. 1862. 16 0. եր. 216.

ՍՏՈ. Համառօտ Պատմութիւն Երուսաղէմի եւ Ստորագրութիւն Սրբազան Տեղեաց, աշխ. Խորէն Վարդ. Մխիթարեան: Երուսաղէմ. տպ. Ս. Յակոբեանց. 1867. 16 0. եր. 245:

ՍՏՐ. Ստուերք հին դէմքերու. աշխ. Յարութիւն Գ. Մրմրեան: Կ. Պոլիս. տպ. Զ. Պէրպէրեան. 1903. 16 0. եր. 86:

ՍՐԳ. Սարգիս Դպիր Սարաֆ-Յովհաննէսեան, հաւաքածոյ գրութիւնք. բնագիր. 16 0. հատ. 4. եր. իբր 3000 իւրաքանչիւրը. սեփականութիւն բժշկապետ Վահրամ Թորգոմեանի:

ՍՐՀ. Սուրհանդակ, Օրաթերթ ազգային, քաղաքական, գիտական եւ տնտեսական. աշխ. Տիգրան Ճիվէլէկեան: Կ. Պոլիս. տպ. Ճէրիտէի. սկսեալ 1899. անծալ:

ՎԱՀ. Վահրամայ Րաբունւոյ ոտանաւոր Պատմութիւն Ռուբինեանց: Փարիզ. տպ. Կ. Վ. Շահնազարեան. 1859. 16 0. եր. 68:

ՎԱՂ. Կաթողիկէ մայր եկեղեցի Վաղարշապատու ընդ չորից վանօրէից նորին: Վաղարշապատ. տպ. Էջմիածնի. 1875. 8 0. եր. 56:

ՎԱՐ. Հաւաքումն պատմութեան Վարդանայ Վարդապետի. լուսաբանեալ: Վենետիկ. տպ. Ս. Ղազար. 1862. 8 0. եր. 184:

ՎԴՁ. Վերադարձի Պատմութիւն. - Ա. Պատմութիւն եւ պատճառք վերադարձի երից վարդապետաց Հայոց, Սարգսի, Գաբրիէլի եւ Ամբրոսեայ: Փարիզ. տպ. Walder. 1856. 16 0. եր. 56: - Բ. Վերադարձ եւ չորրորդին Խորենայ Խ. Գալֆայեան քերթող վարդապետի: Փարիզ. տպ. Արամեան. 1858. 16 0. եր. 88:

ՎԵՆ. Հայ-Վենետ, կամ յարընչութիւնք Հայոց ընդ Վենետաց. աշխ. Հ. Ղեւոնդ վարդ. Ալիշան: Վենետիկ. տպ. Ս. Ղազար. 1896. 16 0. եր. 555:

ՎԵՐ. Arabie աշխ. Noսl des Vergers. Paris տպ. Firmin-Didot. 1847. 8 0. եր. 624:

ՎԻԿ. Dictionnaire de la Bible. աշխ. F. Vigouroux. Paris. տպ. Letouzey et Anռ. սկսեալ 1895. 4 0. շարունակէ:

ՎՐԹ. Նամականի Ատըեամանցի Վրթանէս Վարդապետի Վարդանեան տեղապահի Երուսաղէմի. յղեալ եւ հասեալ գրութիւնք: Երուսաղէմ. նօտրգիր. 1839-1850. 8 0. եր. 148. սեփականութիւն մատենադարանի Ս. Յակոբեանց:

ՎՐԺ. Յուշիկք Զէյթունի. Պատկերազարդ. աշխ. Մամիկոն Վարժապետեան: Մարզուան. տպ. Ներսօ եւ Սրապեան. 1912. 8 0. եր. 404:

ՎՐՔ. Լիակատար վարք եւ վկայաբանութիւնք Սրբոց. աշխ. Հ. Մկրտիչ վարդ. Աւգերեան: Վենետիկ. տպ. Ս. Ղազար. 1810-1815. 12 0. հատ. 12. եր. 6102 բովանդակ:

ՏԱԹ. Գիրք Հարցմանց սրբոյ հօրն մերոյ Գրիգորի Տաթեւացւոյն: Կ. Պոլիս. տպ. Մհ. Աստուածատրոյ. 1729. 4 0. եր. 806:

ՏԱՂ. Տաղասացութիւնք Գրիգորի Մագիստրոսի Պահլաւունւոյ: Վենետիկ. տպ. Ս. Ղազար. 1868. 24 0. եր. Ը+99:

ՏԱՃ. Տաճար. Ժողովրդային Շաբաթաթերթ. կրօնական, ազգային եւ գրական. աշխ. Զարմայր Քահ. Կէզիւրեան: Կ. Պոլիս. սկսեալ 1910. 4 0. եր. իբր 500 տարեկան:

ՏԱՇ. Ցուցակ Հայերէն ձեռագրաց մատենադարանին Մխիթարեանց ի Վիեննա. աշխ. Հ. Յակոբոս վարդ. Տաշեան: Վիեննա. տպ. Մխիթարեանց. 1895. 4 0. եր. 1163:

ՏԱՏ. Պատմութիւն Տատեանց գերդաստանին. բնագիր սեփականութիւն Տատեան Տրդատ Պէյի:

ՏԵՂ. Տեղեկագիր Հայոց մեծաց. աշխ. Հ. Ղեւոնդ վարդ. Ալիշանեան: Վենետիկ. տպ. Ս. Ղազար. 1855. 4 0. եր. 105:

ՏԷՐ. Ստուգութիւն Ս. Երուսաղէմի պատրիարք ընտրելու համար պատահած անցքերուն եւ դէպքերուն պատմութեւնը. աշխ. Յովհաննէս Տէրոյենց: Կ. Պոլիս. ինքնագիր. 1862. 8 0. եր. 672. սեփականութիւն Ս. Յակոբեանց մատենադարանի. թիւ 812:

ՏԻՊ. Տիպ ու տառ. աշխ. Թէոդիկ (Լաբճինճեան): Կ. Պոլիս. տպ. Վ. եւ Հ. Տէր-Ներսէսեան. 1912. 8 0. եր. 193:

ՏԻՏ. Թուղթ Պօղոսի առ Տիտոս:

ՏԻՒ. Tartarie, Bռloutchistan, Boutan et Nռpal. աշխ. M. Dubeux et V. Valmont. Paris. տպ. Firmin-Didot. 1848. 8 0. եր. 388:

ՏՂԱ. Գրիգորի կաթողիկոսի Տղայ կոչեցելոյ նամականի եւ Ներսիսի Լամբրոնացւոյ ատենաբանութիւնք եւ թուղթ եւ ճառք: Վենետիկ. տպ. Ս. Ղազար. 1865. 24 0. եր. 359:

ՏՂԿ. Երուսաղէմի հաշուոց քննութեան տեղեկագիրներ. - Ա. Տեղեկագիր առաջին վարչական քննիչ մասնախմբի Ս. Երուսաղէմի հաշուոց երկոտասանամեայ շրջանին 1893-1905: Կ. Պոլիս. բազմագրութիւն. 4 0. եր. 45: - Բ. Որոշնագիր կեդրոնական վարչութեան 1907: Կ. Պոլիս բազմագրութիւն. 4 0. եր. 5: - Գ. Բացատրական տեղեկագիր ելեւմտական գործունէութեան եւ դրամական գործառնութիւնք Տ. Ղեւոնդ վարդապետ Մաքսուտեանի. 1880 մայիս 1ից 1905 յունուար 14: Երուսաղէմ. ձեռագիր. 1905. անծալ. զոյգ եր. 54: - Դ. Տետր ատենագրութեանց երկուց քննիչ յանձնաժողովոց սկսեալ 21 սեպտեմբեր 1907: Երուսաղէմ. ձեռագիր. 4 0. եր. 168: - Ե. Տեղեկագիր ատենապետաց մասնաժողովոյ. 2 օգոստոս 1908. ձեռագիր. 4 0. եր. 13: - Զ. Երուսաղէմի խնդիր. քաղուածք խառն ժողովոյ 1908-1911. ձեռագիր. 4 0. եր. 87: - Է. Արձանագրութիւն Երուսաղէմի քննիչ յանձնաժողովոյ, 1909 յունուար. տետր. ձեռագիր. 4 0. եր. 49: - Ը. Թղթակցութիւնք քննիչ յանձնաժողովոյն. 1909. բնագիրք. 4 0. եր. 69: - Թ. Տեղեկագիր Երուսաղէմի հաշուոց քննիչ խորհրդական յանձնաժողովոյ. 1909 մայիս: Կ. Պոլիս. տպ. Յ. Ասատուրեան. 4 0. եր. 28: - Ժ. Հերքումն եզրակացութեանց տեղեկագիրին Երուսաղէմի հաշուոց քննիչ յանձնաժողովոյն աշխ. Ղեւոնդ վարդ. Մաքսուտեան: Կ. Պոլիս. տպ. Տ. Տողրամաճեան. 1909 յուլիս. 4 0. եր. 24: - ԺԱ. Ակնարկ մը Երուսաղէմի հաշուոց քննիչ առաջին եւ վերջին յանձնաժողովոց եւ անոնց տեղեկագիրներուն եզրակացութեանց վրայ. աշխ. Ղեւոնդ վարդ. Մաքսուտեան: Կ. Պոլիս. տպ. Գործակցական. 1909 սեպտ. 4 0. եր. 8: - ԺԲ. Պատուիրակութիւն Պարգեւ Փափազեան 1910 յունիս. ձեռագիր. 4 0. եր. 37: - ԺԳ. Պատուիրակութիւն Հայկ Խօճասարեան. 1911 հոկտ. ձեռագիր. 4 0. եր. 48: - ԺԴ. Տեղեկագիր փաստաբանաց. Յ. Յակոբեան եւ Դ. Տէր-Մովսէսեան. ձեռագիր. 4 0. եր. 113: - ԺԵ. Տեղեկագիր փաստաբանաց. Ա. Սուրէնեան. ձեռագիր. 4 0. եր. 28:

ՏՄՐ. Տոմար եւ տօնացոյց կազմեալ ի ՊԾԷ=1408 թուին, բոլորգիր. 8 0. եր. 97. սեփականութիւն մատենադարանին Ս. Յակոբեանց. թիւ 1245:

ՏՅՈ. Պատմութիւն Նորջուղայու որ յԱսպահան. աշխ. Յարութիւն Թ. Տէր-Յովհաննէսեանց: Նորջուղա. տպ. Ամենափրկչեան. 1880-1881. 8 0. հատ. 2. եր. 497+317:

ՏՆԱ. Գիրք որ կոչի Տօնացոյց: Կ. Պոլիս. տպ. Յովհաննէսի եւ Պօղոսի 1785. 16 0. եր. 389:

ՏՆՕ. Արձանագրութիւնք որոշմանց տնօրէն ժողովոյ սրբոյ աթոռոյն Երուսաղէմի: Երուսաղէմ. ձեռագիր, սկսեալ 1864. 4 0. մեծ. սեփականութիւն դիւանին Երուսաղէմի:

ՏՊԱ. Պատմութիւն Հայկական տպագրութեան. սկզբնաւորութենէն մինչեւ առ մեզ: Վենետիկ. տպ. Մխիթարեան. 1895. 12 0. եր. 284:

ՏՊԷ. La Perse. աշխ. Louis Dubeux. Paris. տպ. Firmin-Didot. 1841. 8 0. եր. 491:

ՏՕՆ. Տօնացոյց ըստ կարգադրութեան Սիմէոն կաթողիկոսի: Երուսաղէմ. տպ. Ս. Յակոբեանց. 1868. 16 0. հատ. 2. եր. 534 բովանդակ:

ՐԱՖ. Արծիւ Վասպուրականի, Խրիմեան Հայրիկ. աշխ. Րաֆֆի (Յակոբ Մելիք-Յակոբեան). հրտ. Տիկին Աննա Րաֆֆի: Թիֆլիզ. տպ. Յ. Մարտիրոսեան. 1893. 16 0. եր. 136:

ՑՈՒ. Մայրցուցակ ձեռագիր մատենից գրադարանի Սրբոյ աթոռոյն Էջմիածնի. աշխ. Դանիէլ Վարդ. Շահնազարեան. հրտ. Յակոբ Կարինեանց: Թիֆլիզ. տպ. Ներսիսեան դպրոցի, 1863. 4 0. եր. Ը+230:

ՓԱՐ. Ղազարայ Փարպեցւոյ պատմութիւն Հայոց եւ Թուղթ առ Վահան Մամիկոնեան: Տփղիս. տպ. Մ. Մարտիրոսեանց, 1904. 8 0. եր. 211:

ՓԱՓ. Պատմութիւն Եկեղեցական հաւաքեալ յարժանահաւատ մատենագրաց. աշխ. Հ. Իգնատիոս արքեպ. Փափազեան: Վենետիկ. Ս. Ղազար. 1848. 8 0. եր. 1015:

ՓԵԹ. Dictionnaire Hagiographique. աշխ. l'AbbԸ PԸtin. Paris. տպ. Migne. 1850. 4 0. հատ. 2. էջ 3160 բովանդակ:

ՓԻՄ. Թուղթ Պօղոսի առ Փիլիմոն:

ՓԻՐ. Նօտարք Հայոց. աշխ. Ղեւոնդ վարդ. Փիրղալէմեան: Կ. Պոլիս. տպ. Ն. Պէրպէրեան. 1888. 8 0. եր. 232:

ՓՆՋ. Փունջ, ազգային եւ քաղաքական լրագիր. աշխ. Համբարձում Ալաճաճեան: Կ. Պոլիս. տպ. զանազանք սկսեալ 1864. անծալ փոքր:

ՓՐԿ. Տեղեկագիր Ս. Փրկիչ Ազգային Հիւանդանոցի հոգաբարձութեան 1878-1882: Կ. Պոլիս. տպ. Յ. Գավաֆեան. 1883. 8 0. եր. 72 եւ 5 տախտակներ:

ՓՐՁ. Փորձ, Ազգային եւ գրականական հանդէս. աշխ. Աբգար Յովհաննիսեանց: Տփղիս, տպ. Հ. Էնֆիաճեանց, 1875-1880. 8 0. մեծ եր. իբր 450 տարեկան:

ՓՐՆ. Պատմութիւն նահատակութեան նոր վկային Քրիստոսի Սրբոյն Յովհաննու Պաղխչէճիկցւոյ (Փիրէնեան). աշխ. Կարապետ Քահ. Տէր-Գրիգորեան. Նօտրգիր 1838. 12 0. եր. 48. սեփականութիւն մատենադարանի Ս. Յակոբեանց:

ՔԱՀ. Միխայէլի Ասորւոց Պատրիարքի, յաղագս քահանայութեան: Երուսաղէմ. տպ. Ս. Յակոբեանց. 1871. 16 0. եր. 45:

ՔԱՂ. Տեղեկագիր Քաղաքական Ժողովոյ Կեդրոնական Վարչութեան, ընթերցեալ ի ներկայութեան Ազգային երեսփոխանաց ի 4 ապրիլի 1861: Կ. Պոլիս. տպ. Քիւրքճեան. 1861. 8 0. եր. 32:

ՔԷՉ. Պատմութիւն Սուրբ Փրկչի Հիւանդանոցին Հայոց. ի Կոստանդնուպոլիս. աշխ. Բիւզանդ Քէչեան. Կ. Պոլիս. տպ. Գ. Պաղտատլեան. 1888. 8 0. եր. 287:

ՔՐԻ. Քրիստոսի Սուրբ Եկեղեցին եւ անոր հակառակորդները. աշխ. Ներսէս եպս. Վարժապետեան: Կ. Պոլիս. տպ. Յ. Միւհէնտիսեան. 1864. 16 0. եր. 26:

ՔՕՍ. Հայք ի Զմիւռնիա եւ ի շրջակայս. աշխ. Հ. Յակոբ վարդ. Քօսեան: Վիեննա. տպ. Մխիթարեան. 1891. 12 0. հատ. 2. եր. 372+165:

ՕԶԱ. Հայապատում. Հայուն պատմական դերը. աշխ. Գագիկ Օզանեան: Մարզուան. տպ. Ներսօ եւ Սրապեան. 1912. 16 0. եր. 300:

ՕՁՆ. Յովհաննու Իմաստասիրի Օձնեցւոյ Հայոց կաթողիկոսի, մատենագրութիւնք: Վենետիկ. տպ. Ս. Ղազար. 1833. 8 0. եր. 194:

ՕՄԱ. Մաղաքեայ արքեպիսկոպոսի Օրմանեան, յիշատակագիրք երկոտասանամեայ պատրիարքութեան: Կ. Պոլիս. տպ. Վ. եւ Հ. Տէր-Ներսէսեան. 1910. 4 0. պրակ. 2. էջ. 332. չեւեւս հրատարակուած:

ՕՐԱ. Ընդարձակ Օրացոյց Ազգային Հիւանդանոցի: Կ. Պոլիս. տպ. Մատթէոսեան. սկսեալ 1900. 16 0. եր. իբր 450 իւրաքանչիւրը:

ՕՐԲ. Պատմութիւն Նահանգին Սիսական. արարեալ Ստեփանոսի Օրբէլեան արքեպիսկոպոսի Սիւնեաց: Փարիզ, տպ. Կ. Վ. Շահնազարեանց. 1859. 16 0. հատ. 2. եր 346+371:

ՕՐՄ. Le Vatican et les Arméniens. աշխ. M. Ormanian . Մաղաքիա վարդ. Օրմանեան). Rome տպ. C. Bartoloni. 1873. 8 0. եր. 307:

ՖԱՄ. Région Caucasienne. աշխ. César Famin. Paris տպ. Firmin-Didot. 1862. 8 0. եր 48:

ՖՆՔ. Histoire de l'Eglise. աշխ. Dr. Funk. թրգ. Abbè Hemmer. Paris. տպ. A. Colin. 1891. 16 0. հատ. 2. եր. 1051 բովանդակ: