Ազգապատում. Ցանկեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Յ

ՅԱԶԴ ՍԻՒՆԻ, նախարար 531, 533-534

ՅԱԶԴԷՆ

1. Ասորի երէց Գումայի 623

2. Պարսիկ մարզպան Հայաստանի 678

ՅԱԶԿԵՐՏ

1. Ա. թագաւոր Պարսից 315, 327-328, 335

2. Բ. որդի Վռամ Ե. ի եւ թոռ վերնոյն 364, 367, 369, 375, 377-378, 388-392, 394-396, 404-411, 424-425, 434-435, 437, 441-443, 446, 450, 451-452, 456, 461, 465, 478-481, 483, 552, 5267

3. Գ. թագաւոր Պարսից 801-802, 817, 824, 839, 850

ՅԱԿԻՆԹՈՍ, մեծաւոր (վանահայր) Փրանկիսկեանց եւ Յիսուսեանց 3133-3134, 3136, 3142-3144, 3160, 3175

ՅԱԿՈԲ

1. Նահապետ 1059, 2429, 4164

2. Եպիսկոպոս Ցուրտաւի 736

3. Եպիսկոպոս եւ պատրիարք Կ. Պոլսոյ 2636, 2664

4. Եպիսկոպոս եւ փոխանորդ Երուսաղէմի ի Կ. Պոլիս 3749, 3751, 3772, 3814, 3817-3818, 3834, 3894, 3905, 3909, 3966

5. Եպիսկոպոս եւ առաջնորդ Թէքիրտաղի 3834

6. Եպիսկոպոս Էջմիածնի 3880

7. Եպիսկոպոս եւ ժամօրհնող Էջմիածնի 4188

8. Եպիսկոպոս եւ առաջնորդ Եւդոկիոյ 5052

9. Եպիսկոպոս Կարսի 1911

10. Եպիսկոպոս Կողբի 2456, 2468

11. Եպիսկոպոս Մելիտինոյ 1718

12. Եպիսկոպոս Սալմաստի 2124

13. Եպիսկոպոս Սիւնեաց` յաջորդ Սամուէլի 1359

14. Եպիսկոպոս եւ առաջնորդ Տիգրանակերտի 4904

15. Սարկաւագ Սիւնեաց 4718

16. Վարդապետ եւ ուղեկից Հեթումի` թաթար խանին այցելութեան առթիւ 1926

17. Վարդապետ Աղթամարի 4564, 4740

18. Վարդապետ Երուսաղէմի եւ նուիրակ Չանղըրըյի 4125, 4130

19. Վարդապետ Երուսաղէմի եւ պատգամաւոր յԵթովպիա 4125

20. Վարդապետ, ապա` եպիսկոպոս եւ առաջնորդ Արաբկիրի 4277-4278

21. Վարդապետ, ապա` եպիսկոպոս եւ առաջնորդ Կեսարիոյ 4282

22. Երէց` Ցռի գիւղացի 597

23. Աղուան երէց 598

24. Ասորի երէց Սարեբայի 624

25. Լատին երէց Ախլցխայի 3538

26. Քահանայ ÆՍուրբ կաթուղիկէ արհիեպիսկոպոսարանինØ 2886

27. Քահանայ Տփղիսի` հիւրընկալող Մովսէս Ցուրտաւացին 699

28. Քահանայ Զէյթունի 4693

29. Քահանայ Կարնոյ եւ Æոր երբեմն լեալ էր մաքսապետØ 3047

30. Քահանայ մայր եկեղեցւոյ ի Կ. Պոլիս 3962

31. Քահանայ Նորաշէնի եկեղեցւոյն 3951-3952

32. Աշակերտ Սարգիս Ապրակունեցիի 2335

33. Հայ բժիշկ 2553

34. ÆՄեղապարտØ 2581, 2954

35. Մեղսակից Եաղուպ Ամիրայի 3443-3444

36. Նահատակուած 1735 թուին 3469

37. Հայր Յովնաթան Նաղաշ Յովնաթանեանի 3722-3723

38. Տե'ս Յովաբ

39. Ագշէհիրցի տե'ս Յակոբ Լիւստրացի

40. Ակնեցի տե'ս Յակոբ Յովհաննէսեան

41. Ամասեան, հողագէտ 4479, 4487

42. Ամդեցի, կաթողիկոս Աղթամարայ 3416

43. Անաւարզեցի (Տարսոնացի եւ Սսեցի), եպիսկոպոս Կապանի (արքեպիսկոպոս Անաւարզայ) 2085, 2153-2154, ապա` կաթողիկոս Ամենայն Հայոց իբր ՅԱԿՈԲ Բ. 2157, 2160-2161, 2165, 2170-2173, 2177, 2207-2209, 2211, 2233-2234, 2237-2239, 2241-2243

44. Անոյշեան Կ. ՊՈԼՍԵՑԻ տե'ս Գաբրիէլ Անոյշեան

45. Աշըգեան Թալասցի 4837

46. Աշոտ Փափազեան, վարդապետ-եպիսկոպոս 5214, 5308, 5538, 5872, 5902, 5905, 5907

47. Ասպիսնակցի, վարդապետ 2335

48. Աստուածատուրեան, քահանայ 3191

49. Ավուատ, Մարոնի պատրիարք 3201

50. Արդարեան 4100

51. Արղանեանց 4277-4278

52. Բարադէոս տե'ս Յակոբ Ծանծաղոս

53. Բոստացի 2333

54. Բրիմատիցի, լատին կրօնաւոր 2428

55. Բրոսկի, քահանայ 2945

56. Գազազեան, Փաշա եւ նախարար կայսերական պալատին 5057, 5099, 5241-5242, 5287, 5307, 5321, 5328, 5796

57. Գալֆա, արքունի ճարտարապետ 3755, 3760, 3762

58. Գանձակեցի, վարդապետ 3760

59. Գիտնական տե'ս Յակոբ Կլայեցի

60. Գլխադիր, առաքեալ եւ իր անունով մատուռ Երուսաղէմի մէջ 2136, 4460-4461, 4644, 4848-4849, 4851, )? 5546

61. Գորեան 5941

62. Գուրգէն 5214, 5468

63. Գրիգորեան Արճէշցի, վարդապետ Գլակայ 4805-4806

64. Գրիգորեան, քահանայ Իլվովի 2945

65. Եդեսացի, եպիսկոպոս 4657, 4661

66. Երեւանցի տե'ս Յակոբ Յարութիւնեանց

67. Զարզաւաթճեան տե'ս Յակոբ Յովհաննէսեան

68. Զեբեթեան 4848

68. Զիմառացի տե'ս Յակոբ Նալեան

69. Էսաեան 5918-5919

70. Թնկըրեան 3991, 4088-4090

71. Թոնդրակեցի, եպիսկոպոս Հարքայ 1364-1365, 1369-1370

72. Թորոսովիչ Իլվովցի, հայր Նիկոլի 2766

73. Թօփուզեան Խիզանցի, վարդապետ-եպիսկոպոս Աղթամարայ 4562, 4739, 4741, 4755, 4777, 4782, 4923, 5238

74. Լաթիֆեան 3912

75. Յակոբոս Լիւստրացի (Ագշէհիրցի), վարդապետ-եպիսկոպոս Երուսաղէմի 3996, 3998, 4000, 4065, 4074-4075, 4083, 4110-4113, 4292

76. Խամսեցի, եպիսկոպոս 3716

77. Խաչիկեան 5559

78. Խիզանցի տե'ս Յակոբ Թօփուզեան

79. Խլաթեցի, ճգնաւոր վարդապետ Գլակայ 2305, 2402

80. Ծանծաղոս (Բարադէոս) 616, 627

81. Կարէնեանց (Կարինեանց) 4431, 4435, 4606, 4718-4719, 4748

82. Կարնեցի, աւագերէց Կարնոյ 4752, 4804,

83. Կարնեցի Ղուլիկեան, նահատակ 3048

84. Կաֆացի տե'ս Յակոբ Շահնշահեան

85. Կեսարացի, քահանայ եւ եղբօրորդի Գրիգոր Կեսարացիի 2831

86. Կեսարացի, ապխտավաճառ 4001-4002

87. Կէօչէեան 4813, 4964-4965

88. Կիրակոսեան, փոքրաւոր 5347

89. Կիւլլապեան, ամիրա 3691

90. Կլայեցի (Սսեցի) եւ Տարսոնացի, վարդապետ եւ առաջնորդ Մեծքարի 1926, 1930-1931, 1933, 1955-1957, ապա` կաթողիկոս 1959-1962, 1964, 1967-1968, 1972-1973, 1975-1980, 1983, 1993, 2011, 2077-2078, 2100, 2137

91. Կ. Պոլսեցի տե'ս Յակոբ Չալխամա

92. Կրճիկեան, դիւանագէտ 4395, 4397-4398, 4400, 4470, 4471, 4473, 4548, 4625

93. Հասուն տե'ս Եաղուպ Հասսօ

94. Ղրիմեցի, վարդապետ 2491

95. Մահալըճցի, վարդապետ Երուսաղէմի 4110, 4114, 4119

96. Մամիկոնեան, իշխանապետ 4180

97. Մանանեան, ամիրա 3987, 4083

98. Յակոբիկ Մանուէլեան, տնօրէն Իւսկիտարի ճեմարանին 653, 985, 1001-1003, 2078, 4291, 4303-4304

99. Մաշկերցի, վարդապետ Էջմիածնի 3845

100. Մատակեան Ալեքսանդրապոլսեցի 4332

101. Մաքսուտեան, եղբայր Ղեւոնդ վարդապետի 5080, (5081-5085)?

102. Մելիտինեցի, ասորի վարդապետ 1672

103. Մեծոփեցի, վարդապետ եւ առաջնորդ Արճէշի վանքին, ապա` նահատակուած 2456, 2639

104. Մծբնացի, հայրապետ Մծբնայ 123, 149-152, 174, 4219, ? Տօնը 152, 642, 3587, (2526, 2586, 3544, 4285, 5115, 5900)? ներբող 1379

105. Մուպահեաճեան 4634, 4665, 4753

106. Մուրատեան (Յովսէփեան), չորս եղբայրներէն մին 3146, 3200-3201, 3279-3280, ապա` քահանայ (աբեղայ) 3282, 3364-3365, 3402, 3404, 3407-3408, եւ եպիսկոպոս 3413, 3436-3437, ու կաթողիկոս իբր Յակոբ Պետրոս Բ. 3482-3484, 3564

107. Յակոբեան 5593

108. Յարութիւնեանց Երեւանցի 4042-4043

109. Յովհաննէսեան Ակնեցի տե'ս Եաղուպ ամիրա

110. Յովհաննէսեան Զարզաւաթճեան Տիգրանակերտցի 4637-4640, 4643-4644, 4648-4649, 4653, 4656, 4658, 4660, 4698-4699, 4705-4706, 4708, 4842

111. Յովսէփեան տե'ս Յակոբ Մուրատեան

112. Նալեան (Նալօղլու Զիմառացի), վարդապետ-եպիսկոպոս 3300, 3327-3328, 3356, 3358, 3366, 3377, 3384-8485, 3388-3394, 3396, 3403, պատրիարք 3391-3394, 3396, 3413, 3416-3417, 3424, 3427, 3430-3432, 3438-3439, 3441, 3443-3445, 3449, 3452-3453, 3458-3461, 3463-3465, 3471-3473, 3476-3479, 3481, 3491, 3494, 3498, 3508-3515, 3517-3518, 3548, 3550, 3565-3566, 3569-3570, 3578, 3603, 3610, 3614, 3619, 3660-3661, 3922?, 4594, 4676-4677

113. Նաղաշ, քահանայ 2693

114. Նորատունկեան 4483, 4634, 4756, 4758, 4768, 4898, 5090

115. Շահան Ջրպետեան, ուսուցիչ 4152-4153, 4156, 4166, 4244

116. Շահնշահեան Կաֆացի 2536

117. Յակոբոս Շահպաղլեան, վարդապետ 5068, 5265-5266, 5472

118. Շամախեցի, քահանայ 2411

119. Շամախեցի, վարդապետ-եպիսկոպոս 3423, 3453, 3456, 3458, 3471-3472, ապա` կաթողիկոս 3473-3475, 3486-3490, 3492, 3495-3497, 3500-3503, 3528, 3537, 3541, 3548, 3550, 3565, 3573, 3614, 4348, 4355

120. Ոսկան 5799

121. Ովսաննացի, վարդապետ Անծղապատ վանքի 2318, 2335, 2367, 2402

122. Ուլնեցի, վարդապետ 2692

123. Ուռհայեցի, վարդապետ Երուսաղէմի 3269

124. Չալխամա Կ. Պոլսեցի, վարդապետ-եպիսկոպոս Էջմիածնի 4278

125. Պալաթցի, վարդապետ 3358, 3553

126. Պապիկեան Ադրիանուպոլսեցի 5878-5879

127. Պետրոս Բ. տե'ս Յակոբ Մուրատեան

128. Պետրոս Է. Հոլասեան, կաթողիկոս 4340

129. Պէլէնկցի, եպիսկոպոս եւ նուիրակ Էջմիածնի 3105-3106

130. Պոլսեցի, եպիսկոպոս 4802

131. Պոլսեցի, վարդապետ 3818-3819

132. Պօլուցի 4112, 4293

133. Ջուղայեցի (Փիր-Եաղուպ եւ Հոգեւոր-տէր), եպիսկոպոս 2854, 2887-2888, 2909-2910, ապա` կաթողիկոս 2911-2912, 2915-2919, 2923, 2939, 2941, 2943, 2947-2948, 2950, 2952, 2961, 2966, 2969, 2971, 2974-2975, 2977, 2979-2985, 2989-2992, 3002-3005, 3011, 3023, 3025-3034, 3036-3042, 3052-3053, 3055, 3058, 3072, 3077-3079, 3081, 3085, 3098, 3106, 3111, 3114, 3116, 3213, 3514, 4929, 4932

134. Ջրպետեան տե'ս Յակոբ Շահան

135. Սաղմոսավանքցի, վարդապետ 2317, 2338, 2366

136. Սանասարեան, վարդապետ Երուսաղէմի 5088, 5611, 5614, 5619, 5625, 5630-5631, 5671

137. Սարգիսեան, վարդապետ Լիմայ 5504

138. Սըվաճիօղլու 3637

139. Սինանեան, վարդապետ 4107

140. Սիւնեցի, եպիսկոպոս Սիւնեաց 1242, 1245, 1268-1272, 1274-1276, 1280-1282, 1336, 1359

141. Սսեցի տե'ս Յակոբ Անաւարզեցի, Յակոբ Կլայեցի

142. Գ. Սսեցի, կաթողիկոս 2345-2347, 2355, 2361-2364, 2373-2374, 2379, 2387, 2469

143. Սքանչելի 1576

144. Վիլլոթ, լատին Յիսուսեան կրօնաւոր 2222, 3206-3207

145. Տավութեան, բժիշկ 4519, 4529, 4813

146. Տատեան 5882

147. Տարսոնացի տե'ս Յակոբ Անաւարզեցի, Յակոբ Կլայեցի

148. Յակոբոս Տեառնեղբայր, առաքեալ 736, 861, 974, 1909, 2136, 4616

149. Տիարպէքիրցի (Տիգրանակերտցի) տե'ս Յակոբ Յովհաննէսեան

150. Տիւզեան, ամիրայ եւ փողերապետ 3990-3991, 4082, 4100-4102, 4215, 4375, 4409

151. Տուազեան 4519

152. Քարափնեցի, վարդապետ Սանահին վանքի 1482-1484, 1486, 1488

153. Քռնեցի, վարդապետ 2155-2156, 2289

154. Ֆրէնկեան 4753, 5041

1464, ? 2133, ?

ՅԱԿՈԲԵԱՆ տե'ս ԴԱՆԻԷԼ**** 5886, 5939, 5949, ԹԱԳՒՈՐ, ՄԵԼՔՈՆ ՌՈՏՈՍԹՈՑԻ (Վահան)**** 5065, ՄԻՔԱՅԷԼ, ՅԱԿՈԲ, ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ, ՅՈՒԴԱ, ՎԱՀԱՆ**** 5072, 5081, 5088, 5312, 5542, 5546

ՅԱԿՈԲԻԿ ՄԱՆՈՒԷԼԵԱՆ տե'ս ՅԱԿՈԲ

ՅԱԿՈԲԻԿԵԱՆ (ՍԵՒԵՐԵԱՆՔ), ասորիներ 623, 625-627, 1115

ՅԱԿՈԲՈՍ

1. Սուքիասանց շարքէն, վկայ 45

2. Եպիսկոպոս Պալունեաց 829

3. Եպիսկոպոս աշակերտ Զաքարիա Կաղզուանցիի 3578, 3685, 3694

4. Սարկաւագ աշակերտ Զաքարիա Կաղզուանցիի 3640

5. Ագշէհիրցի (Լիւստրացի) տե'ս Յակոբ

6. Կ. Պոլսեցի տե'ս Յակոբոս Սերոբեան

7. Շահպաղլեան տե'ս Յակոբ

8. Չամչեան, վարդապետ 3584

9. Չիլինկիրեան, վարդապետ Երուսաղէմի 4498-4500, 4618-4619, 4650, 4670-4672, 4674, 4948-4950

10. Չուխուրեան, վարդապետ 4098-4102

11. Պահտիարեան, կաթողիկոս (Պետրոս Թ. ) 4957, 4959-4960

+Պետրոս Է. Հոլասեան 4340

12. Պօզաճեան Անկիւրացի, աբբա Վիէննայի Մխիթարեանց 4579, 5169

13. Սերոբեան Կ. Պոլսեցի, եպիսկոպոս եւ առաջնորդ Մարսուանի ու Ամասիոյ 4293-4295, ապա` պատրիարք Կ. Պոլսոյ 4301-4302, 4317, 4384, 4389, 4422, 4468, 4470-4471, 4474-4476, 4480-4482, 4504, 4517, 4547, 4549-4550, 4564-4566, 4583-4585, 4593-4594, 4596, 4600, 4624-4625, 4627, 4629, 4639-4640, 4650, 4654-4655, 4657, 4660, 4662, 4679, 4760-4761, 4798

14. Տեառնեղբայր տե'ս Յակոբ

15. Քարահատեան (Քարահատայ որդի) 1488

ՅԱԿՈԲՋԱՆ

1. Խօջայ գիւղաւագ Երեւանի 2914

2. Մելիք Երեւանի 3345

ՅԱՀԷ տե'ս ՎԱՀԷ**** 1122

ՅԱՄԱՆԻԿ, արաբացի իշխան Աղուանից 1147

ՅԱՄԶԻՔՈՍ, եղբայր Շիրիմի վանահայր Մովսէս վարդապետի 1331

ՅԱՆՆԷՍ տե'ս ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ

ՅԱՆՈՒՇ, հայ իշխան Սսոյ 2661

ՅԱՆՍԵՆԵԱՆՔ 4526

ՅԱՇԿՈՒՐ ԱՐԾՐՈՒՆԻ 539

ՅԱՐՈՎԷՆ, Երեւանի հայ գլխաւորներէն 3423-3424

ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ

1. Եղբայր Սիմէոն կաթողիկոս Երեւանեցիի 3492-3493

2. Զօրաբաժնի հրամանատար Քասըմալի խանին Հնդկաստանի 4323

3. Որդի բժիշկ Մինասի եւ գլխաւոր Ջուղայի 3264

4. Վարժապետ ի Կ. Պոլիս 3918

5. Եպիսկոպոս Երուսաղէմի 4073

6. Եպիսկոպոս Կտուցի 4561

7. Վարդապետ Երուսաղէմի եւ փոխանորդ Շղթայակիր պատրիարքի 3383

8. Վարդապետ Աղթամարայ 4740

9. Քահանայ Միրանկ գիւղի 3540

10. Քահանայ եւ հայր Ներսէս Աշտարակեցիի 3805

11. Ալամդարեան, այրի քահանայ 4006-?4007, 4037, ապա` վարդապետ 4138, 4142, 4144-4145, 4148, 4157-4158, 4160, 4165-4167

12. Աջապահեան, եպիսկոպոս, ապա` իսլամացած 4752, (4776-4778)?, 4791

13. Աստուածատուրեան Ապուչեխցի, ամիրայ 3720

14. Արտօնքցի տե'ս Յարութիւն Տարոնեցի

15. Աւգերեան, վարդապետ հայ-հռոմէական 245?, 3929

16. Բասենեան (Բասենցի), արքեպիսկոպոս եւ առաջնորդ Եւդոկիոյ եւ նուիրակ, ապա` հռոմէադաւան եղած 3451, 3491, 3496-3497, 3499, 3514, 3573, 3603, 3608, 3610, 3612, 3621, 3726-3727

17. Գաբամաճեան 4485, 4665

18. Գանձակեցի, վարդապետ-եպիսկոպոս եւ վանահայր Սեւանի 4282

19. Գարամանեան 5547, 5620-5621

20. Գարեգին տե'ս Յարութիւն Տատեան

21. Եաղճի 2926

22. Եդեսացի, վարդապետ Երուսաղէմի եւ փոխանորդ ի Կ. Պոլիս, ապա` առաջնորդ Զմիւռնիոյ 4083-4084, 4124, 4200, 4319, 4490

23. Երկանեան, ամիրայ 4213, 4218, 4290, 4302, 4308, 4313, 4379

24. Զմիւռնացի 4109, 4114, 4119

25. Էջմիածնեցի, Æփորագրող եւ քանդակողØ 3582

26. Էքսէրճեան, սարկաւագ 3154

27. Թէոդորեան տե'ս Սարգիս

28. Թէվէքէլեան Ապուչեխցի, ամիրայ եւ ընկեր Սեղբոսի 3231, 3249, 3253, 3257, 3367

29. Թիրեաքեան 5214

30. Թիւթէլօղլի 3141, 3161

31. Թիւթէրեան 3190

32. Թորոսեան 5306-5309, 5889-5890 4538?

33. Թրակացի, վարդապետ (եպիսկոպոս) եւ նուիրակ Երուսաղէմի 3688

34. Թօփճիօղլու, նահատակ 3469-3470

35. Լազարեան 4006-4007

36. Խալիբեան եւ Խալիբեան Վարժարան ի Դէոդոսիա 4367, 4567, 4598-4599, 4611-4612, 4732, 4774

37. Խաչատուրեան 3192

38. Կարնեցի, նահատակ 4177-4178, 4181

39. Կեսարացի, վարդապետ 3601

40. Կէլկէլեան, ամիրայ 4214, 4218, 4308

41. Կէօչէեան 4519

42. Կրետացի, եպիսկոպոս 3661

43. Հեզահոգի Պալաթցի, վարդապետ եւ աշակերտ Կոլոտի 3358, 3432

44. Հովուեան, բանասէր 4479

45. Հովուեանց, Կ. Պոլսոյ մեծամեծներէն 3253

46. Ճանկիւլեան (Ճիհանկիւլեան Վանեցի), ÆԿայծիկØ 5319-5322

47. Ճանպազօղլու 3637

48. Մալղարացի, վկայ 4174,

49. Մանավեան, սարկաւագ, ապա` կարգալոյծ 5909, 5911-5912, 5950-5951

50. Մանուէլեան 4519

51. Մարսուանցի տե'ս Յարութիւն Սահաթճեան

52. Մերեէմգուլի (Մերեէմղուլի) 4900, 4919, 5096, 5131, 5214

53. Մոստիչեան 5413, 5498, 5878-5879

54. Մուրատեան Ապուչեխցի 3231, 3249

55. Մրմրեան 5960

56. Յովհաննէսեան 4322, 4352

57. Նորատունկեան, ամիրայ 3912, 3987, 5041, 5464

58. Նորատունկեան, հացագործ 3963

59. Շահրիկեան 5827, 5939

60. Շատրիկեան 5863

61. Շիրմազանեան 4138, 4157

62. Շմաւոնեան Շիրազեցի, քահանայ 3735

63. Շնողնեցի, վարդապետ-եպիսկոպոս եւ վանահայր Սանահինի 4163, 4225

64. Չըրթըլեան, քահանայ 4293

65. Չուխաճեան, վարդապետ հայ-հռոմէական 4102-4103

66. Պալաթցի տե'ս Յարութիւն Հեզահոգի

67. Պալի 2926

68. Պալքափանցի, ամիրայ 3634

69. Պարոնեան, վարդապետ Երուսաղէմի 5614, 5690, 5698, 5897-5898, 5940

70. Պեռեանց (Տատ Առաքել, Աստուածատուր) 3967

71. Պետանեան 3611, 3615

72. Պէզճեան (Գազէզ Յարութիւն), ամիրայ 3960-3963, 3978, 3981-3988, 3990-3992, 3999, 4002-4003, 4061-4062, 4079, 4081-4082, 4088, 4103-4104, 4126, 4132, 4196, 4198, 4201, 4206-4219, 4289, 4483, 5158, 5784

73. Պէնկլեան 3190

74. Պօղոսեան, վարդապետ 4600

75. Ջուղայեցի, եպիսկոպոս եւ նուիրակ Պայազիտի 3492-3493

76. Ջուղայեցի տե'ս Յովհաննէս

77. Ռուպեան, սարկաւագ հայ-հռոմէական 4819

78. Սահաթճեան Մարսուանցի, դպիր 4501

79. Սարուխանեան 4634-4635

80. Սեբաստացի, նախահայր Տիւզեանց 3968-3969,

81. Սերոբեան, քահանայ եւ աւագերէց Ղալաթիոյ 4397, 4516

82. Սէբէլեան, վարդապետ-եպիսկոպոս եւ առաջնորդ Վանայ 4282

83. Վեհապետեան, (Յովսէփ Եգիպտացի, Յովսէփ Կիրակոսեան Բերիացի, Աբրահամ), աբեղայ, վարդապետ-եպիսկոպոս, նախընթաց 4500-4501, 4504-4505, 4219, 5294, 5967-5970,

միաբան Երուսաղէմի եւ առաջնորդ Խարբերդի ու Կարնոյ 4698, 4769, 4805-4806, 4911, 4922, 4966, 4973, 5025-5026, 5052, 5078, 5081, 5085, 5089, 5093, 5143, 5145,

պատրիարք Կ. Պոլսոյ 4219, 5099-5100, 5191-5198, 5201-5204, 5206, 5212-5213, 5225-5226, 5230-5242, 5245-5246, 5262-5264, 5268-5270, 5272-5275, 5277, 5279-5290, 5307, 5351,

պատրիարք Երուսաղէմի 4835, 4847-4848, 5230-5233, 5285-5287, 5304, 5309-5312, 5362, 5368-5370, 5379, 5383, 5387, 5393-5396, 5525, 5535, 5537, 5546, 5548, 5578, 5587, 5601-5605, 5609, 5611, 5617, 5620-5622, 5625-5626, 5628, 5630-5635, 5637-5644, 5647-5648, 5652, 5658-5660, 5665-5667, 5671-5672, 5674-5675, 5677, 5689-5691, 5697-5698, 5702-5703, 5707-5709, 5742-?5743, 5885, 5890, 5893-5894, 5896, 5902-5903, 5905-5907, 5914-5915, 5935-5939, 5948, 5951 5956, 5958-5959, 5965, 5967-5970

84. Գարեգին Տատեան փաշա, բնագէտ եւ խորհրդական Օսմանեան արտաքին նախարարութեան 4403-4404, 4473, 4479-4480, 4935, 4938, 4942, 5281, 5323, 5328, 5462-5463, 5465-5466, 5469-5471, 5492-5493, 5502, 5517-5518, 5528-5529, 5532, 5551-5552, 5609, 5723, 5794

85. Տարոնեցի (Արտօնքցի), ÆԿաքաւØ, կաթողիկոս Աղթամարայ 4170

86. Տիւզեան 3985, 3991

87. Տփղիսեցի, հռչակուած իբրեւ աշուղ` Սայեադ-Նօվա անունով, աբեղայ եւ վկայ 4182-4183

88. Օրթագեղցի 3190

ՅԱՐՈՒԹԻՒՆԵԱՆ տե'ս ԳՐԻԳՈՐ, ԿՕՐԿԻՆ, ՊԵՏՐՈՍ

ՅԱՐՈՒԹԻՒՆԵԱՆՑ տե'ս ՅԱԿՈԲ

ՅԱՐՈՒԹԻՒՆՑԻ տե'ս ՍԱՐԳԻՍ

ՅԱՒԻՏԵԱՆ, վանահայր Եղիվարդի 719

ՅԱՓԻԿ, եպիսկոպոս Մոկաց 582

ՅԵԶՏԻԲՈՒԶՏ տե'ս ՄԱԽՈԺ

ՅԵՂՏԱՅԱՐ տե'ս ԱՇՏԱՏ

ՅԵՄԱՆ տե'ս ՀՈՅԻՄԱՆ**** 678

ՅԵՆՈՎՔ, վարդապետ կաթողիկոսարանի 1384

ՅԵՍՈՒ

1. Եպիսկոպոս Բասենոյ 977

2. Թոնդրակեցի աղանդապետ 1248, 1364, 1456,

3. Նաւեայ 1030, 2701

4. ՅԵՍՈՒ, Սուրբ Գիրք 477

ՅԵՍՍԷ ԲԵԹՂԵՀԵՄԱՑԻ, հայր Դաւիթ մարգարէի 1581

ՅԶԸՄՈՒԽԱՍՏ, պարսիկ քրիստոնեայ եւ վկայ 631

ՅԸԶԱՏՎՇՆԱՍՊ ՄԻՀՐԱՆ, որդի Աշտարի եւ բերդակալ Բողբերդի, պարսիկ 480, 493, 535

+ՅԻԶՏԻԲՈՒԶՏ տե'ս ՄԱԽՈԺ

ՅԻՄԱՐ ՎԱՆԵՑԻ, նահատակ 2396-2397

ՅԻՍԷ

1. Ամդային, որդի Շեխայ եւ արաբ ոստիկան Հայաստանի 1130-1132, 1154-1155, 1165, 1175

2. Ընտրունի, հայ իշխան 1097

3. Տրունի, որդի Հոնաւորայ եւ հայ նախարար 1174

ՅԻՍՈՒՍ -ՔՐԻՍՏՈՍ-ՓՐԿԻՉ-ՄԻԱԾԻՆ ՈՐԴԻ ԱՍՏՈՒԾՈՅ 1, 3, 4, 5, 7, 13, 20, 21, 22, 27, 117, 567, 571, 575, 624, 701, 761, 786, 861, 888, 958, 1289, 1324, 1517, 1620, 1639, 1724, 1841, 1848, 1920-1921, 2009, 2068, 2076, 2127, 2307, 2398, 2458, 2459, 2470, 2917, 2980, 2981, 3205, 3752, 3858, 3889, 4054, 4055, 4182, 4328, 4409, 4459, 4476, 4477, 4523, 4535, 4731, 4732, 4828

ՅԻՍՈՒՍԵԱՆՔ (ՃԻԶՎԻԹ, ԵԶՈՒԻՏ, ԵԶՎԱՅԻԹ, ԵԶՎԱՅԻՏԱՅՔ), լատին կրօնական Միաբանութիւն 2222, 2742, 2808, 2825, 2839, 3024, 3030, 3094-3095, 3107, 3111, 3121, 3130, 3144, 3172, 3175, 3188, 3206, 3222, 3562

ՅԻՐԻՃՑԻ տե'ս ԹՈՎՄԱ-Ս

ՅՂԿԵՑԻ տե'ս ՍԱՀԱԿ

ՅՈԲ

1. ՅՈՎԲ, Սուրբ Գիրք 1006, 1030, 1144, 2359, 3833, 4227

2. Տե'ս ՅՈՎԱԲ

ՅՈԲՆԱՂ, պատրիարք Երուսաղէմի 704, 735, 775

ՅՈԹՈՐ, աներհայր Մովսէսի 1653

ՅՈՀԱՆ

1. Եպիսկոպոս եւ որդի Փառէն հայրապետի 286

2. Եպիսկոպոս եւ մետրապոլիտ Նիկիոյ, յոյն 1135, 1137-1139

3. Եպիսկոպոս Ցուրտաւի 736

4. Աբեղայ (Մէհմէտ-Ալի Բէկ, Շեխ-Մումին) 3078-3079, 3098

5. Տե'ս Յովհան Բագարարցի, Յովհան, Մանդակունի, Յովհաննէս, Յովհան-նէս Գաբեղեան

6. ԳԱԲԵՂԵԱՆ (Ապահունեաց), եպիսկոպոս 637, 647

7. Արղնեցի տե'ս Յովհաննէս

8. Գուլիէլմոս տե'ս Յովհան

9. Երեւանեցի, վարդապետ 2857

10. Յոհանեան, նախարար 637?-638

11. Պատրիկ տե'ս Յովհան

12. Ռոփսեան 441, 496?

  ՅՈՀԱՆ-ԱՆ ԵԳԵԱՑԻ տե'ս ՅՈՎՀԱՆ

ՅՈՀԱՆԵԱՆ տե'ս ՅՈՀԱՆ

ՅՈՀԱՆԷ, եպիսկոպոս Ցուրտաւի 736

ՅՈՀԱՆԻԿ

1. Եպիսկոպոս Գերդմանոյ 651

2. Եպիսկոպոս Ելոյ (Կայէնի) 710, 713, 718

3. Վանահայր Ապարանից 719

4. Վանահայր Արծափաց 719

5. Վանահայր Վաղարշապատի Կաթողիկէին 777

ՅՈՀԱՆՆԷՍ 1758, 4396, 4623

ՅՈՂՄԱՆԴԵԱՆ տե'ս ԱՏՐՎՇՆԱՍՊ

ՅՈՅՍ, եպիսկոպոս Գողթան 637

ՅՈՎԱԲ Ա. ԴԸՒՆԵՑԻ (ՅԱԿՈԲ եւ ՅՈԲ), կաթողիկոս Ամենայն Հայոց 1059-1060

ՅՈՎԱԿԻՄ

1. Եպիսկոպոս եւ օգնական Նիկոմիդիոյ (Արմաշի) առաջնորդ Պետրոս Ղափանցիին 3661-3662

2. Եպիսկոպոս եւ առաջնորդ Կուտինայի, Պրուսայի ու Ֆիլիպէի, ապա` առաջին պատրիարք Կ. Պոլսոյ 2513-?2516, 2550-2551, 2868

3. Եպիսկոպոս Հալէպի 2427, 2514-?2516

4. Եպիսկոպոս Էջմիածնի 3750, 3837-3838, 3872

5. Յոյն պատրիարք Կ. Պոլսոյ 5697

6. Թավուքճեան 4289, 4375-4378

7. Լազարեան-ց 3698, 3808-3809, 3838, 3853, ? 3901-3903, 3955, 4006-4009, 4011-4012, 4048-4049, 4366

8. Նէվրուզեան 4684

9. Սալլանթեան տե'ս Միքայէլ

10. Տէր-Գրիգորեան, եպիսկոպոս Էջմիածնի 5220

11. Քանաքեռցի, վարդապետ-եպիսկոպոս Երուսաղէմի եւ փոխանորդ ի Կ. Պոլիս, ապա` պատրիարք Երուսաղէմի 3552, 3668-3669, 3671-3672, 3965, 4622

?Սուրբ Գիրք 4066, 4786

ՅՈՎԱԿԻՄԵԱՆ տե'ս ԳԱՌՆԻԿ, ՂԵՒՈՆԴ, ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ, ՍՏԵՓԱՆՈՍ

ՅՈՎԱՍԱՓ, առաջնորդ Գետիկի վանքին 1951

ՅՈՎԲ տե'ս ՅՈԲ

ՅՈՎԷԼ

1. Երէց 597-598

2. Ճգնաւոր Վարագայ 859

3. Սարկաւագ 597

ՅՈՎԻԱՆՈՍ, կայսր Բիւզանդիոնի 194, 209-211, 220, 226

ՅՈՎՀԱՆ

flflflՅովհաննու 170, 172, 308, 333, 377, 533, 555, 580, 719, 732, 1146, 2097, 2126, 2188, 2219, 2313, 2359, 2431, 2625, 2908, 2909, 3498, 3707, 3789, 4289, 4489, 5064

1. Օգնական Յովսէփ Հողոցմեցի կաթողիկոսի 374, 387, 467, 523-524

2. Եպիսկոպոս Բզնունեաց 829

3. Եպիսկոպոս Էջմիածնի գիւղէն 2695

4. Եպիսկոպոս Մոկաց 379, 467

5. Եպիսկոպոս Սիւնեաց 1006

6. Եպիսկոպոս Վրաց 518

7. Երէց 379, 467

8. Վարդապետ, ապա` եպիսկոպոս եւ առաջնորդ Ամենափրկչին ի Ջուղա 3078

9. Ամդեցի տե'ս Յովնան

10. Անձեւացի, նախարար 529

11. Յոհան (Յովհաննէս Բագարանցի, ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ Գ. ), եպիսկոպոս 649, 651, 672-673, 675, 677, 691, 694, 707, 709, 715, 718-719, 722-725, 755, 800, 803, 863, 955, 1188, 1273, 2547, 4194-4195

12. Գաբեղեան տե'ս Յովհաննէս

13. Յոհան-Գուլիէլմոս 3112-3113, 3117-3119, 3207

14. Յոհան-ան Եգեացի, հերետիկոս 576, 585

15. Դրասխանակերտացի տե'ս Յովհաննէս

16. Եկեղեցացի 311, 317, 341, 355, 359, 373, 467-468

17. Իմաստասէր տե'ս Յովհաննէս

18. Ղէրպոյեան, ÆՏէլի ՔէշիշØ, քահանայ 4692

19. Յովհաննէս Մայրավանեցի (Մայրագոմեցի), վարդապետ 782, 800-801, 803, 811-813, 853, 920-925, 949(Երեւութականաց աղանդ)?, 2077

20. Յովհաննէս Մանազկերտացի 853-854, 984

21. Յոհան (Յովհաննէս Ա. Մանդակունի, Մանդակունեցի), կաթողիկոս 72, 77, 145, 387, 427, 474, 495, 497, 500, 509, 523-524, 528-530, 534, 538, 541-542, 544-550, 552-557, 559-562, 565-567, 575, 580, 588, 597, 619, 655-656, 780, 811, 812, 955, 970, 974-975, 977, 1243, 1685, 2067-2068, 2218-2219, 2458, 5506

22. Մարդպետական տե'ս Յովհաննէս

23. Մոկացի, նախարար 529

24. Նախիջեւանցի, նահատակ 1096

25. Նիկոմիդացի, եպիսկոպոս 3245-3247

26. Նորգեղցի տե'ս Թօփալ Յովհան

27. Ոսկեբերան տե'ս Յովհաննէս

28. Պատմաբան տե'ս Յովհաննէս

29. Յոհան պատրիկ 668, 670, 675

30. Սսեցի տե'ս Յովհաննէս

31. Վանանդեցի, քահանայ 4501

32. Քիւբէլեան 4961-4962, 4964, 4988, 4997-4998, 5006, 5159

33. Օձնեցի տե'ս Յովհաննէս 653, ? 1135?

ՅՈՎՀԱՆԵԱՆ տե'ս ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ

ՅՈՎՀԱՆՆԱ-ԵՐԻՆԷ 2132, 2134, 2141-2142, 2149, 2228, 2253

ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ

Աւետարանիչ 16, 20, 255, 736, 1386, 2188, 2219, 2313, 2359, 4489

Առաջնորդ Ծաղկունոց 3101

Եղբայր եւ օգնական Շիրիմի վանահայր Մովսէսի 1331

Եղբօրորդի Գիւտ կաթողիկոսի 561, 563,

Երեսփոխան Ս. Մեննայի 2625

Ա. թագաւոր Կաստիլիոյ 2293-2294, 2330

Բ. թագաւոր Կիպրոսի 2344

Թոռ Յարութիւն Սեբաստացիի 3969

ÆԺամակազմØ (ժամագործ) 3264

Հայր լրատու Գարա-Եուսուֆի 2340

Կաթողիկոս Աղթամարայ 2784

Կաթողիկոս Աղուանից 1294, 1297

Թ. կաթողիկոս Ամենայն Հայոց 2574

Կոմս Նէվըրսի 2324

Հայր Կիրակոս Արեւելցի պատրիարքին Կ. Պոլսոյ 2872

Հայրապետ Տիզբոնի 123

Ձեռնաւոր (գլխաւոր) Ասպիսնակ գիւղի եւ նահատակ 2397

Որդի Գրիգորիոս Կոկիսոնցիի եւ Ստեփանոս Ուլնեցիի հետ նահատակուածներէն 208

Որդի Գագիկ Աշոտեանի եւ եղբայր Դաւիթի 1521

Որդի Սարգիս արքեպիսկոպոսի եւ իշխան Երզնկայի 2098-2100

Որդի Ամիւկցի Ստեփանոս քահանայի 2351

ÆՈւսթաØ եւ նորոգող Մեծոփայ վանքին 2337

Պատրիարք Անտիոքի 569

Պատրիարք Երուսաղէմի, ԺԴ. դար 2170

Պատրիարք Երուսաղէմի, ԺԵ. դար 2500

Հիմնադիր վանահայր (առաջնորդ) Կամրջաձորոյ վանքին 1284-1285, 1338

Վանահայր Ակների 2185

Վանահայր Բլուրի 2185

Վանահայր Քելեղականի 2185

Տիրացու-վարժապետ 4294

Յաննէս Է. յոյն պատրիարք Կ. Պոլսոյ 1133

Յոհան 1665

Ջիւան 2121

ԻԲ. (Յովհաննէս ԻԱ. ) պապ Հռոմի 2003, 2123, 2126, 2132-2134, 2140, 2143-2144, 2154, 2162-2163, 2166, 2239

ԻԳ. պապ Հռոմի 2414-2415

Աբեղայ եւ վերակացու Ս. Գայիանեանց վկայարանի նորոգութեան 88, 2885-2886

Աբեղայ, Գետարգել Ս. Նշանը ազատողներէն 2303

Աբեղայ Վարագայ 2906, 2908

Աբեղայ Երուսաղէմի 4181

Արքեպիսկոպոս եւ առաջնորդ Կարմիր Լերան 1532

Արքեպիսկոպոս Սսոյ 2253

Արքեպիսկոպոս Աղթամարի 2580

Եպիսկոպոս` ս. Գրիգոր Լուսաւորիչէ ձեռնադրուած 102

Եպիսկոպոս, Æաթոռակալ ՍիւնեացØ ի Տաթեւ ?

Եպիսկոպոս Տփղիսի 2101

Եպիսկոպոս, որդի Լեւոն Բ. ի 3398-3399

Եպիսկոպոս Գռների վանքին (ՊԱՂՏԻՆ) 1935, 2095

Եպիսկոպոս ի Կ. Պոլիս 4700

Եպիսկոպոս աշակերտ Զաքարիա Կաղզուանցիի 3578, 3689, 3691, 3694, 3751

Եպիսկոպոս Ակնայ 2858

Եպիսկոպոս Ամատունեաց 674, 694, 710, 713, 718, 724, 742, ? 765

Եպիսկոպոս Այասի 2085-2086, 2184

Եպիսկոպոս Անարզաբայի 1718

Եպիսկոպոս Անարզաբայի 2124, 2153

Եպիսկոպոս Անկիւրիոյ 2625

Եպիսկոպոս Առաքելոց 2049-?2050

Եպիսկոպոս Արծրունեաց, Է. դար 710

Եպիսկոպոս Արծրունեաց, Թ. դար 1098, 1111-1113, 1127

Եպիսկոպոս Արծրունեաց եւ յաջորդ վերնոյն 1127

Եպիսկոպոս Արճէշի 2456, 2468

Եպիսկոպոս Բերիոյ 2086

Եպիսկոպոս Բջնոյ, ԺԳ. -ԺԴ. դար 2065

Եպիսկոպոս Բջնոյ, ԺԵ. դար 2455, 2468

Եպիսկոպոս Գնունեաց 977

Եպիսկոպոս Երուսաղէմի 3480

Եպիսկոպոս Զէյթունի 2661

Եպիսկոպոս Էջմիածնի 3819, 3880

Եպիսկոպոս աթոռակից Սարգիս Աջատար կաթողիկոսի 2543-2544

Եպիսկոպոս Իլվովի 2536

Եպիսկոպոս Լառիսոյ 1322, 1329

Եպիսկոպոս Լիմի 2587

Եպիսկոպոս Կարսի 1844, 1846?-1847

Եպիսկոպոս Կեսարիոյ 862

Եպիսկոպոս (արքեպիսկոպոս) Կեսարիոյ 1718, 1751-1752, 1823-1824

Եպիսկոպոս Կեսոնիոյ 1664, 1672

Եպիսկոպոս Կոլոնիոյ 2229

Եպիսկոպոս Հաղբատայ 2065

Եպիսկոպոս Հռեգիոնի 884

Եպիսկոպոս Մամեստիոյ 2124

Եպիսկոպոս Մաշարդի 2184

Եպիսկոպոս Մարանդունեաց 2086, 2124

Եպիսկոպոս Մարդաղւոյ 829

Եպիսկոպոս Մշոյ Ս. Առաքելոց 3821

Եպիսկոպոս Մշոյ Ս. Կարապետի 3821

Եպիսկոպոս Յովհաննավանքի 2991

Եպիսկոպոս Պանտըրմայի 4754

Եպիսկոպոս Պորտուայ 884

Եպիսկոպոս Սանվելիոյ 1810

Եպիսկոպոս Սիւնեաց` յաջորդ Ստեփանոսի 57

Եպիսկոպոս Սիւնեաց ?

Եպիսկոպոս Սիւնեաց` Նորեացշէն գիւղացի 1156, 1165, 1244

Եպիսկոպոս Սիւնեաց, Ժ. դարու վերջ 1303-1304

Եպիսկոպոս Սիւնեաց, ԺԱ. դար 1360-1361

Եպիսկոպոս Սիւնեաց ի Տաթեւ 1670, 1828, 1989

Եպիսկոպոս (մետրապոլիտ) Սիւնեաց ի Նորավանք 1989-1990, 1992-1993

Եպիսկոպոս Սսոյ կաթողիկոսարանի 2185

Եպիսկոպոս Սսոյ 2660

Եպիսկոպոս Սսոյ ի Կ. Պոլիս 2422, 2508

Եպիսկոպոս Տարոնոյ 2124

Եպիսկոպոս Տարսոնի 2085, 2124

Երէց եւ Սսեցի գաղթական 2344

Յոյն սարկաւագ 884

Վարդապետ, ԺԱ. դար 1488

Վարդապետ Բարեձորոյ վանքին 2457

Վարդապետ Գամաղիէլի վանքին 2457

Վարդապետ, ԺԴ. դար 2302

Վարդապետ Եղիազարի ընկերացող դէպի Հռոմ 3055

Վարդապետ եւ միջնորդ Կիրակոս Երեւանցի պատրիարքի ու Կալանոսի 2866, 2872

Վարդապետ Երուսաղէմի, ԺԸ. դար 3358, 3397

Վարդապետ Երուսաղէմի, ԺԹ. դար 4104

Վարդապետ եւ Էջմիածնի նուիրակ, ԺԷ. դար 2943

Վարդապետ եւ առաջնորդ Լիմի 2393

Վարդապետ եւ քարոզիչ Խասքէօյի ի Կ. Պոլիս 4385, 4396, 4695

Վարդապետ եւ առաջնորդ Կաղզուանի 3330

Վարդապետ եւ քարոզիչ Ղալաթիոյ ի Կ. Պոլիս 4627

Վարդապետ եւ առաջնորդ Յովհաննավանքի 999

Վարդապետ եւ առաջնորդ Ռոտոսթոյի 3383

Վարդապետ Սասունի Մատին Առաքելոյ վանքէն 2457

Վարդապետ եւ վանահայր Սեւանայ 4162

Վարդապետ Ս. Յովհաննու 2625

Վարդապետ հայ-հռովմէական 3199

Վարդապետ Սսոյ կաթողիկոսարանի 2185?

Վարդապետ ի Կ. Պոլիս 3187

Վարդապետ Ամրտոլի 3229?-3230

Վարդապետ եւ նուիրակ Էջմիածնի, ԺԸ. դար 3416

Վարդապետ ի Կ. Պոլիս 4600

Վարդապետ Էջմիածնի 3714, 3717

Վարդապետ Էջմիածնի, ԺԸ. դար 4159

Քահանայ եւ Ժ. դարու ուսումնական 1339

Քահանայ, որ ըստ Կալանոսի` իբր թէ Հռոմ ղրկուած է Գրիգոր Վկայասէր կաթողիկոսի օրով 1498, 1526-1527

Քահանայ, որուն ընկերակցութեամբ Էջմիածինէն սրբութիւններ կը ղրկուին Ասպահան 2712-2713

Քահանայ եւ Հռոմի մէջ թարգմանչութիւն ընող 3014

Քահանայ եւ կուսակից Երզնկացիի եւ Աւետիքի 3170

Քահանայ Հալէպի 2661

Քահանայ Աքճաքալէի (Երուանդակերտի), ÆԱղա տէրտէրØ 2678

Քահանայ եւ վաղամեռիկ եղբայր Մկրտիչ Նաղաշ վարդապետի 2409

Քահանայ եւ աւագերէց Հեթումաշէնի (Եթենակինի) 2186

Քահանայ եւ աւագերէց Սիսի 2185

Քահանայ եւ աւագերէց Սելամիյէի 4397, 4600

Քահանայ եւ աւագերէց Գումգաբուի 4600

Քորեպիսկոպոս 977

Տե'ս Եղբայր, Մահտեսի, Սենեքերիմ

Աբգարեան 4877

Ագուլեցի 3421

Ագուլեցի տե'ս Յովհաննէս Սափրիչ

Ազնաւորեան 4218

Ալեքսանեան 3983, 3985, 3991

Ակնեցի, ÆԳեղարդակիրØ եւ ÆԿենդանի-ՆահատակØ մականունով 3714, 3717, 3738, 3743, 3748, 3753, ? 3788-3789, 3817, 3831-3832, 3838, 3841-3842, 3844-3845, 3852, 3855, 3857, 3867, 3872, 3884, 3935

Աղա 3532

Ամանօղլու տե'ս Յովսէփ Ամանօղլու

Ամասիացի 3136, 3140, 3142-3143

Ամրտոլցի տե'ս Յովհաննէս Կոլոտ

Այնթապցի, ÆԲարեբարոյØ 2663-2665, 2693, 2705, 2797, 2847-2848, 3398?-3399

Այվազովսքի 4391, 4544, 4551, 4605, 5451

Այվատեան 4634, 4796

Անգղիացի 2162, 2239

Անեցի 1576

Անկիւրացի 2917

Անտիոքացի, կաթողիկոս Կիլիկիոյ 2576-2577

Անտոնեան 4268-?4269

Ապարանեցի, վարդապետ 2457

Ապտուլլահեան 5006

Է. Աջակիր 2557-2559, 2565, 2569, 2854, 4195

Աջապահեան, կաթողիկոս Կիլիկիոյ 4334, 4559

Ասլանեան 4470

Ասլանեանց Բիւրականցի 4039

Ասլանպէկենց 2559-2561, 2565

Ավտալեանց 4463

Արդար 4272

Արեւելցի, ÆԹիւթիւնճիØ 2939-2961, 2963-2964, 2967, 2972-2973, 2976-2977, 2983, 3003-3004, 3069

Արծկեցի, վարդապետ 2456

Արծրունի 710, 1098, 1103, 1111-1112, 1127

Արծրունի տե'ս Սենեքերիմ

Յովհան Արղնեցի, վարդապետ Էջմիածնի 2858, 2880-2884, 2969

Արղութեան-ց տե'ս Իւանէ

Արճիշեցի, ÆՈսպնակերØ 1981

Արմանեցի, վարդապետ-եպիսկոպոս եւ առաջնորդ Գետիկի 1951

Արշարունի, վարդապետ Էջմիածնի 4440

Արշարունի, նախապէս` Մէխանէճեան 5327, 5789, 5827, 5840, 5852-5853, 5865, 5879, 5884, 5907, 5913, 5923-5925

Բաբերդցի տե'ս Յովհաննէս Չամաշըրճեան

Բագարանցի տե'ս Յովհան

Բագրատունի, վարդապետ Գլակայ 4803

Բաղիշեցի, վարդապետ 2335

Բաղիշեցի տե'ս Յովհաննէս Կոլոտ

Բարեբարոյ տե'ս Յովհաննէս Այնթապցի

Բարշուշան 1146, 1503

Բեռնարդոնէ տե'ս Փրանկիսկոս Ասսիզացի

Բեռնարդովիչ 3006

Բէքմէզեան տե'ս Կիրակոս

Բինկեան, ամիրա 4218

Բիւրականցի տե'ս Յովհաննէս Ասլանեանց

Բրգուտենց, վարդապետ 2637

Բրիէնոս, ÆՌէ ՋուանØ 1852, 1860, 1865

Յոհան (Յովհան) Գաբեղեան 580, 637, ? 644, 647-659, 661, 663-664, 671-672, 685, 690, 765, 922, 955, 4195

Գազանճեան, եպիսկոպոս 5445-5446, 5520-5521, 5791

Գալուստ, եպիսկոպոս Լեհաստանի 2765

Գայլակերեան, վարդապետ-եպիսկոպոս 3835-3837, 3863, 3868-3869

Գանձակեցի 1982, 3235-3236, 3244-3245, 3248-3252, 3279-3280

Գառնակերեան, արքեպիսկոպոս 4149, 4766

Գառնեցի, վարդապետ 1950

Գասպարեան, վարդապետ 3923

Գեղամացի տե'ս Իսահակ

Գեղարդակիր տե'ս Յովհաննէս Ակնեցի

Գերաքեանց 3720

Գըլճըօղլու 3637-3638, 3644

Գոլոտենց տե'ս Յովհաննէս Հերմոնեցի

Գուգարացի 3283, 3308

Գույումճեան 4519

Գուտընբերգ 2581

Գուրգէն (Գուրգուաս) 1254, 1258

Գրագիր, վարդապետ 2637

Գրագիր, եպիսկոպոս 4017, 4188

Դամասկացի 2200, 2205

Դավրիժեցի 2286

Դարանաղեցի, եպիսկոպոս Կարնոյ 2789

Դարդէլ, քահանայ 2112, 2116, 2148, 2224, 2230-2231, 2249-2250, 2270-2277, 2279-2282, 2291-2297, 2330,

Դելիեանեանց տե'ս Յովհաննէս Տէլանեանց

Դրախտիկցի, աբեղայ 2586

Յովհան Ե. Դրասխանակերտցի Պատմաբան, կաթողիկոս Ամենայն Հայոց 185, 254, 268, 375, 448-449, 474, 497-498, 554-555, 557, 567, 588, 593, 619, 659, 672, 682, 742, 746-747, 777, 789, 791-792, 796, 806-807, 813, 815, 820-822, 853, 858, 866-867, 870-873, 878-881, 898-899, 905, 908, 914-915, 922-923, 933, 944, 953-954, 956, 973, 984, 993, 1011, 1015, 1021, 1040-1041, 1055, 1059, 1064, 1071, 1085, 1100, 1102-1103, 1109, 1114, 1123, 1126, 1128, 1134, 1141, 1145, 1152, 1156, 1159-1160, 1162, 1166, 1168, 1171, 1173, 1177, 1179, 1182-1183, 1187-1189, 1191-1193, 1195-1197, 1200-1206, 1209-1212, 1215, 1217, 1219-1232, 1235-1246, 1248-1249, 1251, 1258, 1261-1262, 1269-1270, 1305-1306, 1364, 1369, 1415-1416, 2458, 2547-2548, ? 4418-4419, 4727

Եդեսեան, եպիսկոպոս 4755

Եղիազարեան 4665

Եղիազարեան տե'ս Յովհաննէս Լազարեան

Եուսուֆօղլու, անկիւրիացի հայ կաթոլիկ 3636

Եուսուֆօղլու, ազգական վերնոյն 3637

Եսայեան 5297

Երեւանցի 2752

Երզնկացի (Ծործորեցի, Քաղցրիկ, Պլուզ եւ Մաշածին), վարդապետ 234, 245, 1982, 2098-2103, 2124-2125, 2141, 5500

Երզնկացի (Պակթամուրձագ), եպիսկոպոս 2764, 2769-2770, 2772-2773

Երզնկացի, քահանայ 3156, 3170

Երկանեան 3911, 3959-3960, 3987, 4002-4003

Երուսաղէմացի տե'ս Յովհաննէս Թորոսեան

Երուսաղիմացի, (Հաննա, Հաննէ, Հէննէ) 3138, 3141, 3227, 3238, 3252-3254, 3256, 3258, 3269-3270, 3291, 3296-3299, 3301-3302, 3311-3312, 3327-3328, 3387, 3397, 3439, 4073, 4181, 4427, 4429-4430, 4640, 4647, 4671-4676, 5081

Եւդոկիացի տե'ս Յովհաննէս Կոլոտ

Եօնուզեան 3988-3989

Զմիւռնացի տե'ս Յովհաննէս Մովսէսեան

Զմիւռնիացի (Իզմիրցի) 3143, 3147-3149, 3152, 3185-3189, 3193, 3195-3196, 3201, 3225, +4282, +4489

Զոհրապեան (Զօհրապեան), վարդապետ 2951, 3559, 3929

Էսաեան 5157

Թամուրենց, արքեպիսկոպոս 2531

Թաուզըն 2601

Թաւիլ, հայ պատրիարք Երուսաղէմի 2546, 2590

Թաւշանճեան 5784, 5798

Թէքիրտաղցի, վարդապետ 2970

Թիւթէլօղլի 3141, 3161

Թիւթիւնճի տե'ս Յովհաննէս Արեւելցի

Թիւյսիւզեան 4473

Բ. Թլկուրանցի, ÆԽեւØ, կաթողիկոս Կիլիկիոյ 2576, 2578-2579, 2581-2582, 2595, 2606, 2624, 3110

Թնկըրեան (Թ-ը-նկըրեան) 4308, 4519

Թորոսեան Երուսաղէմացի 5141, 5214, 5308

Թումաճանեան 3478

Թօփալ (Թօփալ Յովհաննէս, Ամասիացի, Սամաթիացի) 3018-3020, 3022, 3028

Թօփթաշեան 4412

Ժամհարեանց 5882, 5929

Իզմիրցի տե'ս Յովհաննէս Զմիւռնիացի

Իմաստասէր տե'ս Յովհաննէս Օձնեցի

Ինճէօղլու 3636

Իպլինոս 2051

Իւանեան տե'ս Յովհաննէս Որոտնեցի

Իփէքեան, վարդապետ 5671

Լազարեան (Եղիազարեան-ց) 3698, 3700-?3706, 3709, 3718, 3808, 3810, 3884, 4004-4008

Լազարեան (Յովակիմեան) 4008, 4224, 5249-5250, 5827, 5923

Լազարեան, որդի վերնոյն եղբօր` Խաչատուրի 4451

Դ. Լասկարիս, յոյն կայսր 1965

Լեհացի, պատրիարք Երուսաղէմի 2296

Լիմոնճեան 3691, 3755, 3759

Լիպարիտեան տե'ս Յովհաննէս Օրբել-եան

Լուսինեան 2251, 2259

Խաչակիր, վարդապետ 1339

Խաչենցի, վարդապետ եւ առաջնորդ Հաղբատի 1627

Խաչենցի, եղբօրորդի վերնոյն 1628

Խաչկեան, աւագ քահանայ 4463

Խիզանցի, վարդապետ 2637, 2784-2785,

Խլաթեցի, նահատակ 2436-2437

Խլաթեցի, վարդապետ 2456

Խոյեցի, վարդապետ 3512

Խոտաճարակ, ճգնաւոր սուրբ 695

Խուլ տե'ս Յովհաննէս Կ. Պոլսեցի

Ծաղիկեան, վարդապետ 4952

Ծաղկող, վարդապետ 2637, 2785?

Ծարեցի, վարդապետ 2785

Ծործորեցի տե'ս Յովհաննէս Երզնկացի

Ծուանցի, վարդապետ 2156

Կալվին 2601-2602

Կաղզուանցի, վարդապետ 2156

Կայծակ (Կէծուկ), կաթողիկոս Աղթամարայ 3317

Կապանցի, մականուանեալ` Կարմիր 2333

Կապուտիկեան, վարդապետ-եպիսկոպոս 4664, 4753, 5405

Կարապետեան, վարդապետ 3483

Կարբեցի 611, 2547-2548, 3737, 3936, 3938, 3943-3944, 3947-3948, 3957-3958, 4004, 4015-4016, 4023-4024, 4044, 4141, 4144, 4147, 4149-4150, 4153, 4157, 4159-4168, 4185-4186, 4189, 4195-4196, 4220-4228, 4230-4241, 4245, 4248-4251, 4253, 4259, 4267-4270, 4280-4283, 4296-4297, 4320, 4322, 4327, 4330-4334, 4339-4344, 4357, 4359, 4364, 4369, 4369, 4371, 4373-4374, 4380-4381, 4430, 4441, 4446, 4448, 4452, 4552, 4560, 4718, 4772, 4876, 4887

Կարնեցի, նօտար 4177-4178, 4181

Կարնեցի տե'ս Կարապետ

Կարպինեցի, լատին եպիսկոպոս 1896

Կերիմովիչ (Քարմատանենց) 3007, 3009-3010, 3012-3013, 3071

Կիւմշեան 5090

Կոզեռն Տարոնեցի, վարդապետ 1363-1364, 1384, 1404, 1413-1415, 1488, 2196, 2816

Կոլոտ Բաղիշեցի (Ամրտոլցի) 3229-3238, 3242, 3249-3258, 3268-3273, 3281, 3289-3298, 3301-3302, 3310, 3313-3314, 3322-3323, 3325-3328, 3331-3333, 3336, 3352-3354, 3356, 3358-3362, 3365-3367, 3372-3373, 3376-3381, 3384-3390, 3395-3397, 3401, 3403, 3426, 3429-3430, 3432, 3438, 3443, 3449, 3453, 3458, 3476-3477, 3492, 3509, 3512, 3569, 3578, 3607, 3614, 3619, 3686, 3689, 3921-3922, 4673, 4675, 5178, 5735

Կոլոտ Եւդոկիացի, վարդապետ 4426, 4429, 4503

Կոլոտիկ տե'ս Յովհաննէս Հերմոնեցի

Կոկիսոնցի, վկայ 208

Բ. Կոմնենոս, ÆՊորփիւրոժէն (Փերփերոժէն)Ø` ÆԾիրանեծինØ 1588, 1595, 1604, 1614-1615

Կ. Պոլսեցի, ÆԽուլØ 2691-2693, 2702, 2704-2705, 2738-2739, 2745-2750, 2758, 2763-2765, 2769, 2773, 2797, 2812-2814, 2824-2826, 2829, 2836, 2865, 2868, 3063

Կ. Պոլսեցի, ÆՆօխութճիØ (Նօհուտճի) 3059-3060, 3123-3124

Կորսինի, լատին կրօնաւոր 2296

Կրակեցի, եպիսկոպոս 2226

Կրճիկեան 4898

Կրճօն, վարդապետ 2637, 2785

Հաճեան, եպիսկոպոս 4816

Հաճընցի, կաթողիկոս Կիլիկիոյ 3315

Հաճընցի, ÆՏէր-ԱդամØ (Տէր-Ադամեան) 3316, 3397-3398, 3400, 3403

Համատանցի 3641-3646, 3736

Համշենցի (Համշէնցի), վարդապետ 2892

Հայոցձորեցի, կաթողիկոս Աղթամարայ 3317

Հասան-Ջալալեան 3529, 3531, 3697, 3703-3704, 3706, 3737, 4275

Հերմոնեցի, ÆԿոլոտիկØ եւ ÆԳոլոտենցØ մակդիրներով 2333, 2372, 2440-2442, 2444-2445, 2450-2451, 2455-2456, 2463-2464, 2468, 2477-2480, 2485, 2491, 2497, 2570

Հզուեցի, վարդապետ 2673

Հինդլեան 5843, 5848, 5850

Հիսարեան 4473

Հիւնքեարպէյէնտեան 4627, 4648-4650, 4652-4653, 4664, 4671, 4948, 4985, 5021

Հոլասեան, վարդապետ 4522, 4526

Հոլով տե'ս Յովհաննէս Յակոբեան

Հոռոմոսցի 1284-1285, 1338

Հովուեան 5110-5111

Հուս 2415, 2599

Հռետորաբան, վարդապետ 2352

Ղուկասեան, եպիսկոպոս եւ պատրիարք Երուսաղէմի 2606

Ղրիմեցի, վարդապետ-եպիսկոպոս Էջմիածնի 4017, 4020, 4154-4156, 4159, 4163-4164, 4225, 4228, 4233-4237, 4243, 4253, 4265, 4268, 4277-4278, 4282-4283

Ճապի 4498

Ճիկոնեան, վարդապետ 3538

Ճինեան 3161

Ճլուղ, վարդապետ 2098?

Մազլըմեանց 5080

Մաժակեան, վարդապետ 5259

Մալաթիացի, վկայ 4175

Մածնաբերդացի 1628

Մաղարթեցի 32-33, 56, 58

Մաղաքեան 4786-4787

Մամիկոնեան 678, 695-696, 862-863, 927-928

Մայրավանեցի տե'ս Յովհան

Մանազկերտացի տե'ս Յովհան

Մանդակունի տե'ս Յովհան

Մաշածին տե'ս Յովհաննէս Երզնկացի

Մասեհեան խան 5571

+Մարանդունեաց 2086, 2124

Մարգարեան, վարդապետ 4706

Մարդպետական 810, 829

Մարտիրոսեան 4634

Մելիք-Ադամեան 4191

Յովհան Մեծաբարոյ Սսեցի, մականուանեալ` Խճկտոր, ապա` կաթողիկոս Ամենայն Հայոց, իբր Յովհաննէս Զ. (Յովհաննէս Ե. ) 1742, 1751-1752, 1758-1759, 1761-1763, 1792, 1800, 1810, 1814, 1823-1828, 1830-1836, 1839-1840, 1842-1843, 1845, 1853-1855, 1861-1867, 1871, 1887, 1926, 2217, 2265, 2547-2548, 4194

Մեծոփեցի, վարդապետ +?2316-2318, 2337, 2357?-2359, 2366?-2367, 2372-2373

Մեծքարեցի, վարդապետ 2087, 2124-2125

Մէխանէճեան տե'ս Յովհաննէս Արշարունի

Մինթանճի 3637, 3834

Միրաքեանց 4370

Մկրեան (Պարտիզակցի), աւագ քահանայ 4919, 4928, 4930, 4984-4985, 4988, 5001, 5019-5021, 5041, 5131, 5134, 5205-5207, 5214, 5327, 5456

Մկրտիչ տե'ս Յովհաննէս Կարապետ**** 597

Մոնտեկորվինացի 2003-2004

Մովսէսեան Զմիւռնացի 4124, 4127, 4132, 4201, 4282, 4291, 4303, 4316, 4385, 4396, 4426, 4428, 4456, 4467-4468, 4488-4500, 4511, 4516-4617, 4585, 4613-4621, 4623, 4635-4636, 4643, 4670, 4677-4678, 4706, 4832, 4835-4836, 4841, 4845, 4852, 4911, 4948, 5067, 5100, 5229, 5241-5242, 5246, 5307

Մուղնեցի 2858, 2878, 2919, 2923, 2933, 2969

Մուրատեան 3146, 3200-3201, 3279-3280, 3407, 4539-4543, 4544

Մրքուզ, վարդապետ 3078, 3080

Յակոբեան, ÆՀոլովØ, քահանայ 3051-3052, 3075

Յակոբեան, նուիրատու 5777

Յովակիմեան տե'ս Յովհաննէս Լազարեան

Յովակիմեան, ի Կ. Պոլիս

Յովհանեան (Յովնանեան) 4774, 4885

Նարեկացի 1279, 1287, 1335, 1338, 1378-1379

Նուպարեան 4502

Նուրեան, ԺԹ. դարու սկիզբ 3962-3963

Նուրեան, ԺԹ. դարու վերջ 5096, 5131, 5141, 5281, 5293, 5456-5457, 5464, 5469, 5492

Նօխութճի (Նօհուտճի) տե'ս Յովհաննէս Կ. Պոլսեցի

Շահխաթունեան-ց Շահրիարցի 31, 2109, 3041, 3375, 3428-3429, 3457, 3474, 3724, 4142, 4155, 4188, 4191, 4195, 4229, 4233-?4237, 4268-4269?, 4277-4278, 4282-4283, 4347, 4370, 4373, 4441-4442, 4445

Շահպազեան, քահանայ 5723

Շատախցի, կաթողիկոս Աղթամարայ 4170, 4334, 4560

Շիրաճի, վարդապետ 3420-3421, 3423

Յովհան Ոսկեբերան 308, 322, 332-333, 356, 659, ? 970-971, 1324, 1449, 1499, 1682, 1715, 2044, 2047, 2204

Ոստանցի, մականուանեալ` Բրդուտ, վարդապետ 2892

Դ. Ովայեցի, կաթողիկոս Ամենայն Հայոց 1079-1080, 1083-1086, 1102-1104, 1108, 1167, 1246, 1248, 1301, 1369, 1761-1762, 1763?, 2547?-2548

Որոտնեցի Իւանեան, ÆԿախիկØ 2287-2288, 2290, 2297-2298, 2302, 2311-2315, 2317-2318, 2322, 2328, 2332-2333, 2336, 2354, 2356-2357, 2366-2368, 2371, 2401, 2995, 3587, 3591, 3653, 3919, 3993, 3995-3996, +3513

Ութման, ÆՎահանØ 1661-1662, 1666, 1674, 1677, 1705, 1737

Ուլնեցի, պատրիարք Կ. Պոլսոյ 2664-2666

Ուռհայեցի, վարդապետ 2673

Ուռհայեցի, արքեպիսկոպոս Տիարպէքիրի 2868-2871

Չամաշըրճեան Բաբերդցի 3578, 3689, 3691, 3694, 3751, 3753, 3755, 3758, 3764, 3782-3784, 3788-3789, 3801-3802, 3804-3805, 3811-3815, 3827, 3831-3833, 3835-3836, 3850, 3868-3869, 3886-3887, 3889-3890, 3895, 3904, 3910-3911, 3916, 3918, 3921-3922, 3938, 3940-3944, 3960, 3969, 4061, 4271, 4473, 4590, 4694

Չամիչեան 4813

Չամուռճեան տե'ս Յովհաննէս Տէր-Կարապետեան

Չայեան 5872

Չէլէպեան 4397

Չմշկածագցի, քահանայ եւ նահատակ 2349

Չմշկիկ 1267, 1315-1317, 1322, 1339

Չնքուշցի, վարդապետ 2876

Չօպանեան 4397

Ե. Պալէոլոգ 2225

Է. Պալէոլոգ 2417-2423, 2425, 2493-2494

Պալըքէսիրցի 3236-3237, 3249

Պակթամուրձագ տե'ս Յովհաննէս Երզնկացի

Պաշպազիրկեան 3720

Պապայեան 4805

Պապաօղլու 4077

Պառաւեան, վարդապետ 3786, 3790, 3803, 3806

Պասքեւիչ տե'ս Իւան

Պատմաբան տե'ս Յովհաննէս Դրասխանակերտացի

Պէյքօզցի, տիրացու 4001

Պէտիկեան 3563

Պլուզ տե'ս Յովհաննէս Երզնկացի

Պորփիւրոժէն տե'ս Յովհաննէս Բ. Կոմնենոս

Պրուսացի տե'ս Յովհաննէս Տէր-Կարապետեան

Ջուղայեցի, վարդապետ 2894-2895, 2917

Յարութիւն Ջուղայեցի, քահանայ 3532

Սադաղ, վարդապետ 2316

Սահաթճեան, վարդապետ Երուսաղէմի 4499

Սահաթճի 3637

Սանահնեցի 1288, 1338

Սանահնեցի, վարդապետ-եպիսկոպոս 1711, 1844, 1846-1847, 1867

Սարկաւագ Փառիսոսցի, վարդապետ 666, 872, 1528-1530, 1576, 1628, 2130, 2175, 5500

Սափրիչ Ագուլեցի 3476-3478

Սաքըզեան 4813, 4824

Սեբաստացի, տաղասաց 2586

Սեբաստացի (Սիմոնեան) 3132, 3196, 3198, 3363

Սեբաստացի, եպիսկոպոս 3666

Սեթեան (Սէթեան), վարդապետ-եպիսկոպոս 4304, 4379, 4396, 4600, 4680, 4742, 4755, 4769, 4898

Սելվեան 4414, 4518-4520, 4524, 4527-4531, 4574, 4578

Ովանէս Սեղբոսեան, ÆՍեղբոս (Սերբոս Մարքիզ)Ø 3611, 3617, 3654-3657, 3970

Սերվերեան (Սերվէրեան) 4214, 4284, 4291, 4295, 4374, 4397

Սեւիկեանց 4796

Սիմոնեան տե'ս Յովհաննէս Սեբաստացի

Սիւնական 917

Սմբատ (Սմբատ Յովհաննէս) 1285, 1298, 1303, 1362-1363, 1391-1396, 1401-1403, 1407-1408, 1411-1416, 1419-1420, 1422-1426, 1428-1432, 1434, 1463, 1478-1479

Սոպիէսքի 3014-3015

Սուրէնեան 4306, 4397, 4628, 4681, 4684, 4753

Սպարկերտցի, կաթողիկոս Աղթամարայ 3667

Սսեցի տե'ս Միքայէլ, Յովհաննէս Մեծաբարոյ

Վադակէս 1889, 1930, 1942

Վահան 5281

Վահանեան 4473, 4479

Վաղանդնեցի 2333

Վաղարշապատցի, վարդապետ 4268-?4269, 4277

Վանական տե'ս Յովհաննէս Տաւուշեցի

Վասիլեան տե'ս Իվան Վասիլիչ

Վարագցի, վարդապետ 2456

Վերզոյ 3111

Վիքլէֆ (ԱՆԳՂԻԱՑԻ) 2414, 2599

Տագէսեան 3691

Տատեան 4215, 4374, 4391-4392, 4397, 4403-4404, 4485, 4595-4596, 4604, 4664, 4668, 4753

Տարոնեցի տե'ս Յովհաննէս Կոզեռն

Տարօնեցի 2530

Տաւուշեցի, վարդապետ 1837-1838, 1867, 1893

Տաւուշեցի, վարդապետ, աւելի ծանօթ` Վանական մակդիրով 35, 1530, 1838, 1868, 1893-1895, 1899, 1912, 1914, 1917-1918, 1921, 1948, 2065, 2219, 4727

Տէլանեանց (Դելիեանեանց) 4450

Տէր Աբրահամեան, սարկաւագ 4107

Տէր-Ադամ (Տէր-Ադամեան) տե'ս Յովհաննէս Հաճընցի

Տէր-Աստուածատուրեան, վարդապետ-եպիսկոպոս 5249

Տէր-Կարապետեան Տէրոյենց Չամուռճեան Պրուսացի 4291, 4385, 4392, 4401-4403, 4404? 4473, 4474-4477, 4480-4481, 4592, 4640, 4665, 4748

Տէրղնցի, քահանայ 2655

Տէր-Յարութիւնեան, վարդապետ-եպիսկոպոս Էջմիածնի 5112

Տէր-Յովհաննէսեան 5744, 5783

Տէր-Սահակեան 4293-4294

Տէրունեան 5843, 5849

Տիարպէքիրցի, պատրիարք Կ. Պոլսոյ 2664

Տիկորեցի 984

Տիւզեան, թոռ Յարութիւնի 3969

Տիւզեան, թոռ վերնոյն 3910-3912, 3917, 3962-3963, 3969, 3981

Տուեցի 1912, 1950

Տրապիզոնցի, եպիսկոպոս 3666

Փառիսոսցի տե'ս Յովհաննէս Սարկաւագ

Փափազեան, աւագերէց ի Կ. Պոլիս 4627, 4664

Փափազեան, վանահայր Արղնոյ 5420

Փափլինցի, վարդապետ 2335

Փափկշէնցի 2335

Փերփերոժէն տե'ս Յովհաննէս Կոմնենոս

Փիրէնեան, նահատակ 4285-4289

Փոքոյ 2394

Քաբբա 3410

Քազիմիր, մերիններէն գրուած` Եանգիաժիմիր 2879, 2883-2884, 3012

Քաղցրիկ տե'ս Յովհաննէս Երզնկացի

Քանաքեռցի, վարդապետ 3530-3531

Քաջբերունի, վարդապետ 2673

Քարմատանենց տե'ս Յովհաննէս Կերիմովիչ

Քարնեղեցի, վարդապետ 1444

Քէալ 3625

Գ. Քիլիսցի, կաթողիկոս Կիլիկիոյ 2595

Քռնեցի, ունիթոր վարդապետ 2124, 2126, 2154-2158, 2162, 2164, 2239

Քսիփիլինոս, յոյն պատրիարք Կ. Պոլսոյ 1485

Քրիստոստուրովիչ 3013

Յովհան Գ. Օձնեցի Իմաստասէր, կաթողիկոս Ամենայն Հայոց 320, 357, 553-554, 580, 584, 650, 706, 813-815, 853, 925, 953-957, 959-965, 967-976, 978, 980-989, 994, 1004, 1010, 1026, 1039, 1140, 1247, 1336, 1369, 1383, 1665, 1672, 1685, 1689-1690, 1716, 1724, 1910, 2067, 2197, 2218-2219, 2289, 2547?-2548, 2879, 3587, 3653, 4195, 4241?-4242, 4402, 5447

Օրբել-եան (Օրպէլի, Լիպարիտեան) 2049-2050, 2072-2073, 2081, 2094, 2110, 2287

Օրմանեան, մեծ պապ Մաղաքիա արքեպիսկոպոսի 5000-5001

Օրմանեան, մեծ-հայր Մաղաքիա արքեպիսկոպոսի 5003-5004

Միքայէլ Ֆլայշման 3581

Ֆրէնկեան 4908

ՅՈՎՀԱՆՆԷՍԵԱՆ տե'ս ԱԲԳԱՐ, ԱՐԹԱՔԻ, ԳԷՈՐԳ, ԳՐԻԳՈՐԻՍ, ԵՂԻԱ, ԿԱՐԱՊԵՏ, ՂՈՒԿԱՍ, ՄԱՆՈՒԷԼ, ՄԱՏԹԷՈՍ, ՅԱԿՈԲ, ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ, ՊԵՏՐՈՍ, ՊՕՂՈՍ, ՍԱՀԱԿ, ՍԱՐԳԻՍ

ՅՈՎՀԱՆՆԷՍԵԱՆՑ տե'ս ԱԲԳԱՐ

ՅՈՎՀԱՆՋԱՆ ՎԱՂԱՐՇԱՊԱՏՑԻ 2679

ՅՈՎՆԱԴԱԲ 758

ՅՈՎՆԱԹԱՆ

1. Աղուան 343

2. Յովնաթանեան, ÆՆաղաշØ 3722-3723, 5753

3. Շոռոթեցի 3722, 3724

4. Եպիսկոպոս Գլակայ Ս. Կարապետի վանքին 469

ՅՈՎՆԱԹԱՆԵԱՆ տե'ս ՅՈՎՆԱԹԱՆ

ՅՈՎՆԱՆ

1. Մարգարէ 3907, 4402, 4942

2. Եպիսկոպոս Հերթայ 760

3. Եպիսկոպոս Վանանդայ 637

4. Երէց 379

5. Կաթողիկոս Աղուանից, Թ. դար 1274

6. Կաթողիկոս Աղուանից, Ժ. դար 1272, 1276

7. Վանահայր Աւանի 719

8. Յովհան Ամդեցի 3491, 3541-3542

9. Եւդոկիացի, վարդապետ 3107

10. Խոյթեցի, նահատակ 1104

11. Շամախեցի 2333

ՅՈՎՆԱՆԵԱՆ տե'ս ԿԱՐԱՊԵՏ, ՂԵՒՈՆԴ, ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ

ՅՈՎՍԵՊԵԱՆ տե'ս ՆԵՐՍ

ՅՈՎՍԵՊՈՍ 2895

ՅՈՎՍԷՓ

1. Որդի Յակոբ Նահապետի 4164, 4457, 4464,

2. Աստուածահայր 4066

3. Եպիսկոպոս Անտիոքի 1627, 1800, 1810

4. Եպիսկոպոս Արծրունեաց 977

5. Եպիսկոպոս Գլակայ Ս. Կարապետի վանքին 2457

6. Եպիսկոպոս Դըւնայ 1718

7. Եպիսկոպոս Էջմիածնի

8. Եպիսկոպոս Պիծառի 2625

9. Երէց եւ Շահապիվանի ժողովին ներկաներէն 377-379, 467

10. Երէց Կաղանկայտուքի 598

11. Երէց Սարեբայի 624

12. Վարդապետ

13. Վարդապետ եւ վանահայր Քելեղականի 2088

14. Վարդապետ, ապա` եպիսկոպոս եւ առաջնորդ Ամենափրկիչի 3078

15. Վարդապետ, ձեռնասուն աշակերտ Նալեանի 3511

16. Կաթողիկոս Աղուանից, Ժ. դար 1421

17. Կաթողիկոս Աղուանից, աշակերտ Լամբրոնացիի 1779

18. Մեծ-հայր Մուրատեան կաթոլիկ եղբայրներուն 3145

19. ÆՈւսթաØ եւ նորոգող Մեծոփայ վանքին 2337

20. Յոյն պատրիարք Կ. Պոլսոյ 2418-2419

21. Ցեղապետ (մելիք) Գիւլիստանի

22. Ա. կայսր Աւստրիոյ 3209

23. Բ. կայսր Աւստրիոյ 3561

24. Կայսր Աւստրիոյ, ԺԹ. դար 4365

25. Տե'ս Եուսուֆ, Ֆրանց

26. Ազնաւորեան 3983-3985

27. Ամանօղլու Ռոտոսթոցի, վարդապետ 2964, 2971

28. Ամիրխանեան 4324

29. Այնթապցի, սարկաւագ 4463, 4498, 4500-?4503

30. Այվազան (Ստեփանեան), վարդապետ-եպիսկոպոս 3414-3415, 3436-3437, ?

31. Այվազեան, վարդապետ-եպիսկոպոս 5722, 5789

32. Առաքելեան, եպիսկոպոս 4533-4534, 4951-4953

33. Ասլանկիւլեան, վարդապետ 4337

34. Ասսեմանի, մարոնի վարդապետ 3280, 3410-3411

35. Արեմաթացի, սուրբգրային 3986, 4054

36. Արղութեան 3603, 3696-3698, 3700-3705, 3709, 3713-3714, 3718, 3720, 3726, 3735, 3740-3747, 3749-3750, 3757-3760, 3763-3790, 3794, 3796-3797, 3799, 3801-3802, 3806-3809, 3811-3812, 3854, 3865, 3932-3933, 4006, 4150, 4247, 4362, 4766

37. Արտազեցի, վարդապետ 1914-1915, 1918, 1949, 1982

38. Բեհբութեան 3952, 3955, 3957, 4152, 4452-4453

39. Բերիացի տե'ս Յովսէփ Կիրակոսեան

40. Գաթըրճեան, վարդապետ 4476, 4579, 5800-5801

41. Գամաղիէլեան 4386

42. Գանձակեցի, իշխան 3262

43. Գարակէօզեան 4985, 5593-5596, 5793

44. Գերմաքուր տե'ս Յովսէփ Հնձացի

45. Դըւնեցի, նախկին մահմետական` Եուսուֆ անուամբ 1634, 2373

46. Եանըգեան, եպիսկոպոս Կուտինայի 4754, 4944

47. Եգիպտացի տե'ս Յարութիւն Վեհապետեան

48. Եուսուֆեան 5941

49. Երամեան 4529

50. Ընծայեցի 1487

51. Թավուգճեան 4473

52. Թ-ը-նկըրեան (Թնկըրեան) 3972, 3985-3986, 3991, 4089-4090

53. Թիւլպէնտճի 3637

54. Իզմիրեանց եւ Իզմիրեանց մրցանակ 5283, 5800

55. Իսքէնտէրեան 5006

56. ԼԱԶԱՐԵԱՆ 3808-3809

57. Խոստեղեան Նարեկացի, եպիսկոպոս 4739, 5442

58. Կարացիոլի, լատին կրօնաւոր 3008

59. Կարբեցի տե'ս Յովսէփ Մատթէոսեան

60. Եուսուֆ Կարնեցի, նահատակ իշխան 1072-1073, 1121, ?1634, 1750

61. Կեսարացի, վարդապետ 3151

62. Կիրակոսեան Բերիացի տե'ս Յարութիւն Վեհապետեան

63. Հաճիդաւիթեան, վարդապետ 4523

Հզուեցի, վարդապետ 2673

Հնձացի Գերմաքուր, վարդապետ 1339, 1363, 1384, 1487-1488,

Ա. Հողոցմեցի (Սիւնի, Խոստովանող) 258, 370, 373-379, 383-388, 390, 394, 400, 405, 415, 419, 423, 429, 433-435, 440, 442, 444-445, 448-450, 454, 460-463, 467-468, 470, 473-477, 502, 524, 530, 552-553, 572, 766, 1108, 4727

Ղարապաշ, հայ մելիք 2714, 2716-2717

Մատաթեան 5261

Մատթէոսեան (Տէր-Մարուգեան, Վեհապետեան, Կարբեցի), վարդապետ Էջմիածնի 4017, 4141, 4144-4145, 4148-?4149, 4159, 4185-?4186, 4196-4197?, 4235-4237, 4363, 4368. տե'ս նաեւ ՅՈՎՍԷՓ

Միրիշքարբաշի, իշխան 3743

Մկրտչեան, վարդապետ 4268

Մոկացի, վարդապետ 2852

Շիշմանեան (Ծերենց) 5006

Ոզմեցի, վարդապետ 2893

Պակաթթա Վերոնացի 3010

Պաղնացի 311, 317, 340, 355, 359, 361, 373, 467

Պէշիքթաշցի, վարդապետ 3245, 3247

Պօրճօնեան, վարդապետ 4526, 4528-4530

Ջահկեցի, քահանայ 3376, 3429-3430

Ջուղայեցի, քահանայ 31, 3430

Սարաճեան, վարդապետ 5061, 5280, 5336

Սիւնի տե'ս Յովսէփ Հողոցմեցի

Սողոմոնեան, վարդապետ 5898

Սուխարեցի, վարդապետ 2362?, 2456

Սսեցի, կաթողիկոս 3503

Սսեցի, երէց` նոյնինքն Դավրիժեցիի յիշած Յովսէփ Գ. կաթողիկոսը 2435-2436, 2439-2440, 2453, 2471, 2474, 3780-3781

Ստեփանեան տե'ս Յովսէփ Այվազեան

Վալերկա 4464, 4508, 4815-4816, 4825-4826, 4846

Վարդանեան 4748

ՎԵՀԱՊԵՏԵԱՆ (ՏԷՐ-ՄԱՐՈՒԳԵԱՆ-Ց) տե'ս ՅՈՎՍԷՓ ՄԱՏԹԷՈՍԵԱՆ

ՎԵՐՈՆԱՑԻ տե'ս ՅՈՎՍԷՓ ՊԱԿԱԹԹԱ

Տավութեան 4090, 4308,

Բ. Փարպեցի, ÆԿարիճØ 1065-1068, 1070-1071

Փորթուգալեան 4519

Քիւբէլեան, վարդապետ-եպիսկոպոս 4955, 4960

ՕԹՃՈՒԵԱՆ, վարդապետ 4337

Օրբելի (Օրբէլի), քահանայ 4372, 4431

ՅՈՎՍԷՓԵԱՆ տե'ս ԲԱՌՆԱԲԱՍ, ԳՐԻԳՈՐ, ՅԱԿՈԲ, ՆԻԿՈՂԱՅՈՍ

ՅՈՐԴԱՆԱՆ ԿԱՐՆԵՑԻ, նահատակ 1750

ՅՈՐԴԱՆԷՍ, վկայ 45

ՅՈՒԴԱ

  1. Մատնիչ Քրիստոսի 1906

  2. ԹԱԴԷՈՍ տե'ս ԹԱԴԷ

  3. ԹՈՎՄԱՍ տե'ս ԹՈՎՄԱՍ (Առաքեալ)

  4. ՄԱԿԱԲԷ 4028

  5. ՅԱԿՈԲԵԱՆ 9

  6. ՏԵԱՌՆԵՂԲԱՅՐ 10

ՅՈՒԴԻԹ, Սուրբ Գիրք 1030

ՅՈՒԼԻԱՆԵԱՆՔ (ԵՐԵՒՈՒԹԱԿԱՆՔ, ԱՆԱՊԱԿԱՆԱԿԱՆՔ) 603-604, 616, 624, 854, 922-925, 949, 961, 972, 975, 979, 985-986, 1672

Տե'ս նաեւ ՄԱՅՐԱԳՈՄԵՑԻՔ

ՅՈՒԼԻԱՆՈՍ

  1. Կայսր Հռոմի 136, 159, 161, 194, 203-205, 208-209

  2. Իշխան Սիդոնի 1935

  3. ԵՂԲԱՅՐ տե'ս ՃՈՒԼԷՆ **3216

  4. ՀԱՂԻԿԱՌՆԱՑԻ (ԱՂԻԿԱՌՆԱՑԻ) 603-604, 615, 922, 975, 979, 1672

ՅՈՒԼԻՈՍ

  1. Ա. պապ Հռոմի 591, 1920, 2044

  2. Բ. պապ Հռոմի 2599

  3. Գ. պապ Հռոմի 2616

  4. ԱՆՏՈՆԻՈՍ ՍԱՆՍԷՎԷՐԻՆՕ (di San-Severino) 2658

  5. ՌՈՊԵՐ 4694

******ՅՈՒՆԱԿԱՆ (ՌՈՒՄԻ) սուլտանութիւն *****նայել Ռ-ի տակ

ՅՈՒՆԱՆ

  1. Աղուան եպիսկոպոս Հաշուայ 598

  2. Քահանայ, հայր Վարդան Յունանեանի 3073

ՅՈՒՆԱՆԵԱՆ տե'ս ՎԱՐԴԱՆ ***3013-3016, 3033, 3071-3072, 3074, 3076

ՅՈՒՍԱԿ (ՅՈՒՍԻԿ) տե'ս ՇԱՀԱԿ

ՅՈՒՍԻԿ

  1. Եղբայր Հոգեաց վանքի մայրապետին` Մարիամի 24

  2. Եպիսկոպոս, առաջնորդ Գուգարաց Ս. Կարապետի վանքին 2569, 2574

  3. Եպիսկոպոս Ստինպոլայ 2087, 2506

  4. Քահանայ, հայր Ստեփանոս Տէր-Յուսկանորդիի 1951,

  5. ԱՋԱՊԱՀ-ԵԱՆ ՍՍԵՑԻ 3398-3400

  6. ԳԱԼԲԱՔՃԵԱՆ 4712, 47980

  7. ԵԴԵՍԱՑԻ 1682

  8. ԷՍՄԷՐԵԱՆ 5300

  9. Ա. ՊԱՐԹԵՒ 131, 146, 153-166, 169-173, 175, 179, 251, 291, 1108

  10. ՔԱՋՈՒՆԻ 5472

  +Մովսիսեան, վարդապետ 1547, 2109

ՅՈՒՍՈՒՓ

  1. Տե'ս ԵՈՒՍՈՒՖ, ԳԱՐԱ ԵՈՒՍՈՒՖ

  2. ԻՍԱՀԱԿ տե'ս ԻՍԱՀԱԿ ՅՈՒՍՈՒՖ

ՅՈՒՍՏԱՏ 772

ՅՈՒՍՏԻԱՆԷ ԽՈՒՐՏԱՃԵԱՆ 5273-5274

ՅՈՒՍՏԻՆԻԱՆՈՍ

  1. Ա. կայսր Բիւզանդիոնի 603, 605-606, 612, 614-615, 620-621, 631, 642, 648

  2. Բ. ՊՈԳՈՆԱՏ 878, 880, 882, 885-888, 890-893, 895-897, 909, 919, 932, 934, 942

ՅՈՒՍՏԻՆՈՍ

  1. Ա. կայսր Բիւզանդիոնի 602-603, 605, 705-706

  2. Բ. կայսր Բիւզանդիոնի 648, 655, 658, 661, 668

ՅՕԺԱՐՈՐԴԻՔ տե'ս ՎԱՐԴԱՆ *****1916

Ն

ՆԱԲԻԷՐ

1. Անգլիացի ծովակալ 4299

2. Տե'ս ՌՈՊԵՐԹ

ՆԱԲՈԼԷՈՆ

1. ՆԱԲՕԼԷՈՆ ՊՕՆԱԲԱՐԹ, կայսր Գաղիոյ 3674, 3676-3678, 3693, 3879, 3885-3886, 3899, 3930, 4030

2. Գ. կայսր Գաղիոյ 4481, 4508-4509, 4692-4693, 4814, 5165

ՆԱԲՈՒԳՈԴՈՆՈՍՈՐ 83

ՆԱԶԱՐ

1. Նոր Ջուղայի գլխաւոր ÆԽոջաØ 2683, 2697, 2710, 2724, 2775-2777, 2783, 2909

2. ԲԷԿ 2672

3. ԵՐԱՄԵԱՆ (ՂԱԶԱՐ) 5795

4. ՕՐԵԽՈՎԻՉ 3118-3119

ՆԱԶԱՐԵԱՆ

1. Տե'ս ՄԱՏԹԷՈՍ, ՄԵԼՔՈՆ, ՌԱՓԱՅԷԼ

2. Վաճառական տե'ս ԶԱՔԱՐԵԱՆ

ՆԱԶԱՐԵԱՆՑ տե'ս ՍՏԵՓԱՆՈՍ

ՆԱԶԱՐԷԹ

1. ԳԱՐԱԿԷՕԶԵԱՆ 4985, 5593, 5596, 5793

2. ՄՈՒՐԱԿԵԱՆՑ ԱՐԱԲԿԻՐՑԻ 3599

3. Տե'ս ԱՒԵՏԻՔ ԵՒԴՈԿԱՑԻ

ՆԱԶԱՐԷԹԵԱՆ տե'ս ԴԱՒԻԹ

ՆԱԶԱՐԷԹՑԻ տե'ս ԷԼԻԱՍ, ՃԸՐՃԻՍ

ՆԱԶԱՐՈՎ 4453

ՆԱԶԷ 3573

ՆԱԶԸՄ ՊԷՅ 5321

ՆԱԶԻԱՆԶԱՑԻ տե'ս ԳՐԻԳՈՐ ԱՍՏՈՒԱԾԱԲԱՆ

ՆԱԹԱՆ 1653

ՆԱԹԱՆԱՅԷԼ տե'ս ԲԱՐԹՈՂԻՄԷՈՍ Առաքեալ

ՆԱԹԱՆԵԱՆ տե'ս ՄԱՐԿՈՍ

ՆԱԼԵԱՆԻ տե'ս ՅԱԿՈԲ

ՆԱԼՊԱՆՏԵԱՆ

1. Ընտեանիք 3642

2. Տե'ս ԵՍԱՅԻ, ՄԱՄԲՐԷ

ՆԱԼՊԱՆՏՕՂԼՈՒ տե'ս ՍՏԵՓԱՆ

 

ՆԱԼՕՂԼՈՒ տե'ս ՅԱԿՈԲ ՆԱԼԵԱՆ

ՆԱԽԱՆՁԱՅՈՅԶ տե'ս ՇՄԱՒՈՆ, ՍԻՄՈՆ

ՆԱԽԻՋԵՒԱՆՑԻ տե'ս ԵՍԱՅԻ, ՅՈՎՀԱՆ

ՆԱԿԱՇԻՑԷ 5571-5573

ՆԱՀԱՊԵՏ

1. Աբեղա ԺԴ. դար 2317

2. Վարդապետ 3055

3. Բժիշկ 3876

4. Ա. ԵԴԵՍԱՑԻ, Կաթողիկոս Ամենայն Հայոց 88, 3085-3089, 3094-3104, 3107, 3109, 3114-3116, 3120, 3134-3135, 3163-3166, 3170, 3183, 3208, 3210, 3239

5. ՆԱՀԱՊԵՏԵԱՆ տե'ս ԱՐՇԱԿ, ԵՂԻԱ

6. ՌՈՒՍԻՆԵԱՆ 4477-4479, 4628, 4681, 4905, 5014

ՆԱՀԱՊԵՏԵԱՆ տե'ս ԱՐՇԱԿ, ԵՂԻԱ

ՆԱՀԱՊԵՏԵԱՆՑ տե'ս ՄԿՐՏԻՉ

ՆԱՀԱՏԱԿ տե'ս ՍՄԲԱՏ Ա. ԲԱԳՐԱՏՈՒՆԻ

ՆԱՂԱՇ տե'ս ՄԿՐՏԻՉ, ՅԱԿՈԲ, ՅՈՎՆԱԹԱՆ

ՆԱՂԴԻ ԲԷԿ 2713

ՆԱՃԱՐԵԱՆ (ՆԱՃԱՌԵԱՆ) տե'ս ՓԻԼԻՊՊՈՍ

ՆԱՄԳԱՐՈՒՆ ՇՈՆԱՂՊ 708

ՆԱՆԱ ԱՍՈՐԻ 1115-1116, 1127, 1138

ՆԱՆԷ 89

ՆԱՈՒՄԷՆԿՕ տե'ս ԱՂԵՔՍԱՆԴՐ

ՆԱՋԻՖՂՈՒԼԻ 2913-2914, 2916

ՆԱՋԻՐԼՈՒ տե'ս ՂՈՒԲԱԹ

ՆԱՍԱՐԵԱՆ տե'ս ԳԷՈՐԳ

ՆԱՍԸՐ

1. ԼԷՏԻՆ-ԱԼԼԱՀ 1808

2. ՄՈՒՀԱՄԷՏ (ՄԷԼԻՔՆԱԶԻՐ, ՆԱՍՐ) 2028, 2137, 2143, 2148, 2159, 2165-2166, 2169, 2177

ՆԱՍԻՊ ԳՐԻԳՈՐԵԱՆ 2955, 3051-3052

ՆԱՍՐԷՏՏԻՆ ՄԻՐԶԱ 4423, 4453

ՆԱՎԱՏԻՈՍ 1484

ՆԱՎՐԷՐՑԻ տե'ս ԱՄԲԱԿՈՒՄ

ՆԱՏԸՐ (ՆԱՏԻՐ ԹԱՀՄԱԶ-ՂՈՒԼԻ) 3321-3322, 3324-3325, 3328, 3331, 3338-3349, 3366-3367, 3369-3370, 3376, 3418-3421, 3423, 3429

ՆԱՏԻՐԵԱՆ տե'ս ՌՈՄԱՆՈՍ

ՆԱՐԵԿԱՑԻ տե'ս ԱՆԱՆԻԱ (ԱՆԱՆԷ), ԳՐԻԳՈՐ, ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ, ՅՈՎՍԷՓ ԽՈՍՏԵՂԵԱՆ

ՆԱՐԻՄԱՆ ԽԱՆ 5388

ՆԱՐԻՆ տե'ս ԱՍՏՈՒԱԾԱՏՈՒՐ ՍԱՍՈՒՆՑԻ

ՆԱՐԿԻՍՈՍ

1. Խոտաճարակ Ճգնաւոր 695

2. Եպիսկոպոս Խորխոռունեաց 977

3. ԵՐՈՒՍԱՂԷՄԱՑԻ 1085

ՆԱՐՈՅԵԱՆ տե'ս ՄԵՍՐՈՊ

ՆԱՐՊԷՅ տե'ս ԽՈՐԷՆ

ՆԱՒՌՈՒԶ (ՆԱՒՐՈՒԶ, ՆԷՎՐՈՒԶ) 2018-2020

ՆԵԵՄԻ 1030

ՆԵԼՍԸՆ 3676

ՆԵԽՈՐԱԿԱՆ տե'ս ԴԵՆՇԱՊՈՒՀ

ՆԵՀԱՎԵՆՏ 2718

ՆԵՌ 243, 694

ՆԵՍՍԷԼՐՕՏԷ (ՆԷՍՍԷԼՐՕՏԷ) 4020, 4145

ՆԵՍՏՈՐ-ԻՈՍ (ՆԵՍՏՈՐԻԱՆՈՍ ԳԵՐՄԱՆԻԿՑԻ) 341, 354-357, 360, 386, 567, 569, 571, 575-576, 584, 586, 588, 591, 595, 632, 650, 652, 701, 711, 807, 838, 1137-1138, 1484, 1612, 1657, 1661-1662, 1714, 1724-1725, 2197, 3829, 4329

ՆԵՍՏՈՐԱԿԱՆ-ՆԵՐ (ՆԵՍՏՈՐԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ) 355-357, 489, 569-570, 576-577, 580, 584-586, 588-589, 592, 604, 612, 615-616, 626-628, 634, 638, 641, 645, 647, 648, 650-653, 686-687, 729, 736, 752, 757-761, 765, 783, 1003, 1290, 1705, 1992, 2078, 2194, 2201, 2206, 3178, 4133

ՆԵՎՐՈՒԶԵԱՆ տե'ս ԱԲԵԴԻԿ

ՆԵՐԳԻՆԱՑԻ տե'ս ԴԱՒԻԹ

ՆԵՐԿԱՐԱՐԵԱՆ տե'ս ՊԵՏՐՈՍ

ՆԵՐՇԱՊՈՒՀ

1. Եպիսկոպոս Ասպակունեաց 977

2. Եղբայր Միհրան զօրավարին 540

3. Տե'ս ՄԵՐՇԱՊՈՒՀ

4. ԱՐԾՐՈՒՆԻ 401, 405, 415, 426, 430, 440, 463, 485, 504

ՆԵՐՇԱՊՈՒՀԵԱՆ տե'ս ԴԱՒԻԹ, ԹԷՈԴՈՐՈՍ

ՆԵՐՈՆ 19, 114, 4730

ՆԵՐՈՏ 4451

ՆԵՐՍ

1. Եպիսկոպոս Բասենոյ 649

2. ՅՈՎՍԵՊԵԱՆ 536

ՆԵՐՍԷՀ

1. Թագաւոր Պարսից 78, 135

2. Իշխան Վրաց 879

3. Իշխան Գարիթայանից 1107

4. Որդի Շապուհ Բ. ի 136

5. Որդի Փիլիպէի 1078

6. ԵՐՈՒԱՆԴՈՒՆԻ, Ատոմեանց խումբէն 398

7. ԵՐՈՒԱՆԴՈՒՆԻ, նախարար 529

8. Կաթողիկոս 176

9. ԿԱՄՍԱՐԱԿԱՆ, Դ. դար 219

10. ԿԱՄՍԱՐԱԿԱՆ, նախարար 440

11. ԿԱՄՍԱՐԱԿԱՆ, որդի Արշաւիրի 441, 479, 515, 528-533, 535-536, 540, 542

12. ԿԱՄՍԱՐԱԿԱՆ (ՇԻՐԱԿԱՑԻ) կիւրապաղատ 881-882, 892, 894, 896, 908, 930, 987, 1045, 1345

13. ՈՒՐԾԱՑԻ 422

14. ՔԱՋԲԵՐՈՒՆԻ 427, 430, 432-433

ՆԵՐՍԷՍ

1. Եպիսկոպոս Բուժունեաց 710, 713, 718

2. Եպիսկոպոս Կամախի 2086

3. Եպիսկոպոս Կապանի 2184

4. Եպիսկոպոս Հարքայ 829

5. Եպիսկոպոս Մարդաղւոյ 637

6. Եպիսկոպոս Մեծոփայ 2305

7. Եպիսկոպոս Մոլեւոնի 2124

8. Եպիսկոպոս Վանանդայ 718

9. Եպիսկոպոս Տիանայի 2085

10. Եպիսկոպոս Քաջբերունեաց 2317

11. Կաթողիկոս Աղթամարայ 2784

12. Կաթողիկոս Աղուանից 1912

13. Աթոռակից Սարգիս Գ. ի 2568-2569, 2573-2575, 2579, 2587-2588, 4349

14. Վարդապետ Թիլայ վանքի 2099

15. Վարդապետ Երուսաղէմի 4652

16. Քահանայ Դուինի 629

17. Քահանայ, հայր Մովսէս Երզնկացիի 2098

18. Քահանայ Զարիշատի 2317

19. Կուսակրօն քահանայ 2060, 2096

20. Նախանդամ Երէց Եազլովիցի 3006

21. ԱՂԱ (Առեւտրական) 3532

22. ԱՄԿԵՑԻ 2892

23. ԱՇՏԱՐԱԿԵՑԻ (ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԵՑԻ ՇԱՀԱԶԻԶԵԱՆ, ՆԵՐՍԷՍ Ե. ), կաթողիկոս Ամենայն Հայոց 621, 2567-2568, 3603, 3736, 3748, 3773, 3786-3787, 3790, 3803, 3805-3807, 3809, 3812, 3814, 3819-3820, 3822, 3826-3827, 3834, 3839-3842, 3845-3846, 3854-3855, 3867, 3870, 3872-3875, 3877, 3879, 3881-3885, 3896, 3900, 3935-3938, 3945, 3947-3957, 4004-4006, 4011, 4013, 4015, 4018-4029, 4031, 4034-4037, 4039-4050, 4094-4095, 4117, 4133, 4135-4154, 4156-4157, 4160, 4162-4167, 4185-4187, 4221-4224, 4226-4228, 4233-4237, 4239-4240, 4243-4244, 4246, 4258, 4269-4270, 4273, 4276, 4282, 4318, 4321-4322, 4333, 4343-4344, 4347-4374, 4381-4383, 4400, 4424, 4430-4437, 4439-4448, 4450-4454, 4474, 4480, 4507, 4549-4558, 4560, 4562, 4564-4565, 4574, 4579, 4583, 4590, 4593, 4606, 4608, 4645, 4717-4719, 4723, 4744-4745, 4747, 4761, 4766, 4774, 4887, 5035, 5117, 5120, 5136, 5141, 5212, 5223, 5338, 5756, 5925

24. ԱՍԼԱՆԵԱՆԵԱՆ 5130, 5320, 5324, 5327, 5540, 5567, 5789

25. Բ. ԲԱԳՐԵՒԱՆԴԱՑԻ, կաթողիկոս Ամենայն Հայոց 621-622, 624-627, 630-631, 633-639, 642, 644-646, 649, 656, 660-661, 723, 765, 774, 922, 970, 2067, 4243, 4349

26. ԲԱԿՈՒՐ 942-947, 949, 1273

27. ԲԱՂԻՇԵՑԻ 2892

28. ԳԱՆՁԱԿԵՑԻ 3259, 3261, 3266, 3348-3350, 3417, 3466, 3528

29. ԳԷՈՐԳԵԱՆ ՌՈՏՈՍԹՈՑԻ 4706, 4713, 4842, 4853, 5603, 5605, 5613, 5619-5621, 5624, 5629-5630, 5638-5642, 5654, 5671-5672

30. ԳԼԱՁՈՐԵՑԻ 1978, 1982

31. ԳՈՒՐՋԻԲԷԳԵԱՆՑ 2568, 2579

32. ԴԱՆԻԷԼԵԱՆ 3664, 5883

33. ԸՇԸԼԵԱՆ 5783

34. Գ. ԻՇԽԱՆՑԻ ՇԻՆՈՂ, կաթողիկոս Ամենայն Հայոց 145, 626, 782, 823-830, 832-833, 835, 836-838, 840, 842-850, 852, 853-858, 860, 862-868, 871-873, 880, 883, 892, 897, 900, 970, 975, 984, 1359, 1464, 4349

35. ԼԱՄԲՐՈՆԱՑԻ (ՏԱՐՍՈՆԱՑԻ, ՍՄԲԱՏ) 749-750, 983, 1380, 1383, 1473-1474, 1600, 1617-1619, 1658, 1663, 1666, 1675, 1677-1681, 1686, 1694, 1701-1704, 1708-1709, 1718-1721, 1723-1724, 1727-1728, 1731-1734, 1737-1738, 1742-1744, 1747, 1751-1754, 1757-1760, 1762-1763, 1767, 1770-1784, 1787-1791, 1793, 1796-1798, 1800-1809, 1816, 1821-1822, 1837, 1842, 1857-1858, 1867, 1980-1981, 2075, 2077, 2205, 2219, 2278, 2849-2850, 3111, 4418-4419, 5447, 5504, 5506

36. ԽԱՐԽԱՆԵԱՆ 5643, 5820, 5883, 5885

37. ԽՈՒԴԱՎԵՐԴԵԱՆ (ԽՈՒՏԱՎԷՐՏԵԱՆ, ԽԻՒՏԱՎԵՐՏԵԱՆ-Ց ՎԱՂԱՐՇԱՊԱՏՑԻ) 3451, 5314, 5335-5336, 5344-5346, 5348, 5372, 5389, 5582-5583, 5927

38. ԾԵՐՈՒՆԻ 3231

39. ԿԵՉԱՌՈՒԵՑԻ 1849, 1867

40. Դ. ԿԼԱՅԵՑԻ ՇՆՈՐՀԱԼԻ (ԾՈՎՔԵՑԻ ՊԱՀԼԱՒՈՒՆԻ) 321, 428, 433, 553, 1007, 1343, 1398, 1459, 1473-1474, 1481, 1489-1490, 1492, 1497, 1501, 1522, 1524, 1535, 1540, 1554, 1562-1564, 1572, 1575, 1579, 1582, 1592-1593, 1596-1598, 1600-1602, 1608-1609, 1611-1612, 1617-1619, 1622-1627, 1634, 1637-1640, 1643, 1645, 1648-1651, 1653-1656, 1658, 1660-1695, 1697-1698, 1702, 1708, 1713, 1715-1716, 1718, 1720, 1726, 1731, 1738, 1748-1749, 1752, 1789, 1797, 1804, 1827, 1957, 1980, 2027, 2075, 2101, 2127, 2193-2194, 2204-2205, 2219, 2578, 3822, 3919, 3972-3973, 3995, 4349, 4360, 4606, 4696, 4727, 5171, 5500, 5506

41. ՀԱԼԷՊԼԵԱՆ 4815

42. ՀԱՅԿԱԶՆ 670, 683

43. ՃԻՃՐԱԿԱՑԻ 334

44. ՄԱՆԻՍԱԼԵԱՆ տե'ս ՄԿՐՏԻՉ ՎԵՀԵՊԵՏԵԱՆ

45. ՄԱՏԱՂ 2892

46. ՄԱՐԴԱՊԵՏԱԿԱՆ 582

47. ՄՇԵՑԻ 1981

48. ՄՈԿԱՑԻ ÆԲեխլուØ 2731, 2735, 2737, 2785, 2821, 2892-2893, 3229

49. ՇԱՀՆԱԶԱՐԵԱՆ տե'ս ՆԵՐՍԷՍ ԱՇՏԱՐԱԿԵՑԻ

50. ՇԻՆՈՂ տե'ս ՆԵՐՍԷՍ Գ. ԻՇԽԱՆՑԻ

51. ՇՆՈՐՀԱԼԻ տե'ս ՆԵՐՍԷՍ ԿԼԱՅԵՑԻ

52. ՊԱԼԱԹՑԻ 3156-3158, 3358

53. ՊԱԼԻԵԱՆՑ 1796

54. ՊԱՂՈՆ 2164-2165, 2178-2179, 2207-2208, 2222, 2226, 2230, 2233, 2240

55. Ա. ՊԱՐԹԵՒ-ԱԶՈՒՆ (ՄԵԾ), կաթողիկոս Ամենայն Հայոց 174, 176-182, 183-201, 204-218, 220-223, 225-226, 228, 230, 233-235, 237-251, 254-259, 261, 268, 277-278, 284-285, 287-289, 291-294, 303-304, 358, 380, 565, 659, 746-747, 854, 970, 1108, 1257, 1283, 1287, 1339, 1628, 1714, 1802, 2098-2100, 2570, 2878, 3182, 3586, 4349, 5506, 5930

56. ՊՈՍԻՆԱՆԴԱՑԻ 2185

57. ՍԱՄՍՈՆԵԱՆ 638

58. ՍԵԲԱՍՏԱՑԻ 2759, 2853-2854, 2856-2858, 2863, 2923, 5104, 5729

59. ՎԱՀԵՒՈՒՆԻ 676

60. ՎԱՂԱՐՇԱՊԱՏՑԻ տե'ս ՆԵՐՍԷՍ ԽՈՒԴԱՎԵՐԴԵԱՆ

61. ՎԱՐԺԱՊԵՏԵԱՆ, (ՊՕՂՈՍ) 246, 1802, 4393, 4482, 4694-4696, 4700, 4703, 4742, 4753, 4755-4759, 4789, 4794, 4898, 4902, 4905, 4908, 4919-4921, 4926, 4928, 4950, 4966-4974, 4977, 4979-4980, 4982-4986, 4988-4992, 4994-4997, 5001, 5003, 5005, 5007-5010, 5013, 5018-5022, 5027-5028, 5032, 5034-5035, 5039-5050, 5052-5058, 5060, 5073, 5087, 5089, 5104, 5106-5108, 5124-5130, 5134-5135, 5137, 5140-5154, 5157-5158, 5170-5175, 5177-5190, 5195-5197, 5203-5204, 5206, 5208, 5211, 5221, 5223, 5234-5237, 5246-5247, 5281, 5305, 5317, 5329, 5362, 5467, 5535, 5551, 5593, 5598, 5759, 5794

62. ՏԱԹԵՒԱՑԻ 2857

63. ՏԱՏԵԱՆ 4753

64. ՏԱՐՈՆԵՑԻ 2103, 2156, 2164, 2174

65. ՏԱՐՍՈՆԱՑԻ տե'ս ՆԵՐՍԷՍ ԼԱՄԲՐՈՆԱՑԻ

66. ՏԷՐ-ԲԱՐԹՈՂԻՄԷՈՍԵԱՆ 5300

67. Ա. ՓՈԼԱՏ 2256

ՆԵՐՍԷՍԵԱՆ տե'ս ԱՍՏՈՒԱԾԱՏՈՒՐ, ԳԱԼՈՒՍՏ, ԳՐԻԳՈՐ, ԿԱՐԱՊԵՏ, ՊԵՏՐՈՍ

ՆԵՐՔԻՆԻ ՇԱՀ տե'ս ՖԱԹԱԼԻ

ՆԵՔՏԱՌԻԱՍ 212

ՆԶՐԵՑԻ տե'ս ԱՇՈՏ, ԿՈՍՏԱՆԴԻՆ ԲԱՂԴԻՆԵԱՆ եւ ՀԵԹՈՒՄԵԱՆ

ՆԶՐԵՑԻՔ (ազգատոհոմ) 2228, 2241, 2248, 2250

ՆԷՃԻՊ

1. ՄԵԼՀԱՄԷ ՓԱՇԱ 5717-5719

2. ՊԷՅ 5817

ՆԷՇՏԷՐՃԵԱՆ տե'ս ԳԱԲՐԻԷԼ

ՆԷՈԿԵՍԱՐԱՑԻ տե'ս ԳՐԻԳՈՐ

ՆԷՊԻ 3177

ՆԷՎՐՈՒԶԵԱՆ տե'ս ԱԲԵԴԻԿ, ՄԱՆՈՒԷԼ, ՅՈՎԱԿԻՄ

ՆԷՐԼՈՒՅԷՖ 3266

ՆԷՍՍԷԼՐՕՏԷ 4145

ՆԷՕԼՏԷՔԷ 411

ՆԸՍՐ ԸՍԲՈՒՔ (Սըբըք) 1233-1239

ՆԻԱԶԻ 5805

ՆԻԶԱՄԻՒԼ ՄԻՒԼՔ 1541

ՆԻԺԵՑԻ տե'ս ՊԵՏՐՈՍ

ՆԻԽՈՐ ՎՇՆԱՍՊԴԱՏ 539-541

ՆԻԽՈՐԱԿԱՆ տե'ս ԴԵՆՇԱՊՈՒՀ, ԽՈՐԱԿԱՆ, ՍԵԲՈՒԽՏ

ՆԻԿԱՆՈՎՐ 1456

ՆԻԿԵՓՈՐՈՍ

1. Կայսր Բիւզանդիոնի 1070, 1080

2. Բ. ՓՈԿԱՍ 1267, 1314-1315

3. Գ. կայսր Բիւզանդիոնի (ՊՈԳՈՆԻԱՏ) 1510-1511

4. Գ. ԲՐԻԷՆՈՍ 1511

5. ԾՌՎԻԶ 1408, 1434

6. ԿՈՄԻԱՆՈՍ (ԿՈՄՆԵՆՈՍ) 1401, 1411

ՆԻԿԻՏ 1150

ՆԻԿԻՏՈՄ 1411

ՆԻԿՈԴԻՄՈՍԵԱՆ տե'ս ԳՐԻԳՈՐ

ՆԻԿՈԼ

1. ԹՈՐՈՍՈՎԻՉ (ՆԻԿՈՂՈՍ ԹՈՐՈՍԵԱՆ) 2765-2767, 2771-2773, 2805-2814, 2824-2825, 2827, 2836, 2838-2840, 2879-2884, 2895, 2942-2947, 2949, 2953, 2998, 3006-3016, 3071-3075

2. ԼՈՒՍԻՆԵԱՆ 2248

ՆԻԿՈԼԱՅԵՎԻՉ տե'ս ՄԻՔԱՅԷԼ

ՆԻԿՈՂԱՅՈՍ

1. ՆԻԿՈՂՈՍ (Սքանչելագործ սուրբ հայրապետ) 2499, 3399

2. Հայ պատրիարք Կ. Պոլսոյ 2551, 2596

3. Ա. յոյն պատրիարք Կ. Պոլսոյ 1219-1221

4. Ա. պապ Հռոմի 1134, 1136, 2047

5. Դ. պապ Հռոմի (ՀԵՐՈՆԻՄՈՍ ԱՍԿՈՒԼԵՑԻ, Gironimo d'Ascoli) 1987, 2003-2004, 2013, 2020, 2026

6. Եպիսկոպոս Կիպրոսի 2085

7. Եպիսկոպոս, Անկիւրիոյ վանքը նորոգող 2595

8. Եպիսկոպոս Նիկոմիդիոյ 4754

9. Եպիսկոպոս, վերակացու 2643

10. Վարդապետ Նախիջեւանի 4162

11. Ռուս մեծ դուքս 4989, 5585

12. Ա կայսր Ռուսիոյ ԺԹ. դար 4026-4027, 4033-4034, 4043, 4049, 4143, 4199, 4278-4281, 4283-4284, 4329, 4333, 4346, 4352-4355, 4357-4359, 4361-4362, 4509, 4513-4514, 4553

13. Կայսր Ռուսիոյ, Ի դար 5741

14. Տե'ս ՏԱՆԳՈՏԱՐ

15. ԱՂԱՍԵԱՆ 4788-4789, 4943, 4966

16. ԱՅՎԱԶԵԱՆ տե'ս ՆԻԿՈՂԱՅՈՍ ՊՐՈՒՍԱՑԻ

17. ԱՋԱՊԱՀԵԱՆ տե'ս ՆԻԿՈՂԱՅՈՍ ԿԻՒԼԷՍԷՆԵԱՆ

18. ԱՐՄԱՇՑԻ 3367

19. ԱՐՑԱԽԵՑԻ 4049, 4134

20. ԲՈՒԶԱՅԵԱՆ 4539

21. ՆԻԿՈՂՈՍ ԴԱՒԻԹԵԱՆ (ԴԱՒԹԵԱՆ, ՍՏԵՓԱՆ) 4790-4791, 5445, 5521, 5549

22. ՆԻԿՈՂՈՍ ԶՕՐԱՅԵԱՆ 4473, 4476-4477, 4732

23. ՆԻԿՈՂՈՍ ԹԱՇՃԵԱՆ 4883-4884, 5176

24. ԹՈՒԼԿՈՒՐԱՆՑԻ 2925

25. ԹՈՔԱԹՑԻ 3720

26. ԽԱՄՍԵՑԻ 4225

27. ԽՈՍՐՈՎԵԱՆ 5252

28. ԿԱԿՈՆԵԱՆ 4531-4534, 4568, 4571-4575, 4812, 4814, 4819

29. ՆԻԿՈՂՈՍ ԿԻՒԼԷՍԷՆԵԱՆ (ԱՋԱՊԱՀԵԱՆ, ԿԻՐԱԿՈՍ Գ. ) 4751-4752, 4754-4755, 4776-4779, 4782, 4790-4791, 4904, 4906, 4908-4909, 4914, 4974

30. ՄԱՐՐ 5928, 5932

31. ՄԻՐՈՅԵԱՆ 3414

32. ՄՈՒՐԱՎԻԷՎ 4047

33. ՅՈՎՍԷՓԵԱՆ 5256, 5343

34. ՊԱԼԵԱՆ 4477, 4479, 4628

35. ՊԱՔՇԵԱՆ 5161

36. ՊՐՈՒՍԱՑԻ ԱՅՎԱԶԵԱՆ 3179-3180

37. ՍԲՕԹԱՐԻՈՒՍ 3118

38. ՍՊԱՐԿԵՐՏՑԻ 3416-3417, 3466, 3550

39. ՏԷՐ-ՄԱՐՈՒԳԵԱՆ-Ց 4225, 4228, 4235-4237, 4373, 4432, 4441

40. ՏԷՐ-ՅԱԿՈԲԵԱՆՑ 5123

41. ՏԷՐ-ՅՈՎՍԷՓԵԱՆ 4718

42. ՏԻԳՐԱՆԱԿԵՐՏՑԻ 2902-2903

43. ՖՐԱՆԿԻՒԼԵԱՆ 5914, 5949

ՆԻԿՈՂՈՍ

1. ԱՋԱՊԱՀԵԱՆ տե'ս ՆԻԿՈՂԱՅՈՍ

2. ԴԱՒԻԹԵԱՆ տե'ս ՆԻԿՈՂԱՅՈՍ

3. ԶԱՐՕՅԵԱՆ տե'ս ՆԻԿՈՂԱՅՈՍ

4. ԷՍՔԷՐՕՂԼԻ 3141, 3161

5. ԹԱՇՃԵԱՆ տե'ս ՆԻԿՈՂԱՅՈՍ

6. ԹՈՐՈՍԵԱՆ տե'ս ՆԻԿՈԼ ԹՈՐՈՍՈՎԻՉ

7. ԿԵՍԱՐԱՑԻ 2858

8. ԿԻՒԼԷՍԷՆԵԱՆ տե'ս ՆԻԿՈՂԱՅՈՍ

ՆԻԿՈՄԱՔՈՍ 74, 110, 123

ՆԻԿՈՄԻԴԱ ՑԻ տե'ս ԲԱՐԹՈՂԻՄԵՈՍ, ԳԱԲՐԻԷԼ, ԳՐԻԳՈՐԻՍ, ՅՈՎՀԱՆ, ՎՐԹԱՆԷՍ

ՆԻԿՈՆ

1. Ռուս պատրիարք 4364

2. ՊՈՆՏԱՑԻ ÆՄիտանոյիդէսØ 1385-1386, 1890

ՆԻՍՎԻՏԱՅԷՎ 3851-3852

ՆԻՒՍԱԼԱՒՈՒՐՏ տե'ս ՄՈՒՇԿԱՆ

ՆԻՒՍԱՑԻ տե'ս ԳՐԻԳՈՐ

ՆԻՓՕԹ տե'ս ԳՐԻԳՈՐ ՆԵՐՍԷՍԵԱՆ, ՊԵՏՐՈՍ ՆԵՐՍԷՍԵԱՆ

ՆՇԱՆ

1. Կուսակցական գործիչ 5422

2. ԳԱԶԱԶԵԱՆ 5796

3. ՃԻՎԱՆԵԱՆ 5843

4. ՍԷՖԷՐԵԱՆ 5796

ՆՇԱՆԵԱՆ տե'ս ԱՇՈՏ, ՄԵՍՐՈՊ

ՆՇՆԱ 35

ՆՈՅ (Ասորի երէց) 624

ՆՈՎԱՏԻՈՍ (ՆՈՎԱՏԵԱՆՔ, աղանդաւորք) 354, 1122, 1484

ՆՈՐԱԴԻՆ տե'ս ՆՈՒՐԷՏՏԻՆ

ՆՈՐԱՏՈՒՆԿԵԱՆ տե'ս ԳԱԲՐԻԷԼ, ԳՐԻԳՈՐ, ԶԱՔԱՐ, ՅԱԿՈԲ, ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ, ՍԻՄՈՆ

ՆՈՐԳԵՂՑԻ տե'ս ՅՈՎՀԱՆ

ՆՈՐԻԿԵԱՆ տե'ս ՍԱՐԳԻՍ

ՆՈՐ-ՆԱԽԻՋԵՒԱՆՑԻ տե'ս ԿԱՐԱՊԵՏ

ՆՈՐՈԳԷ ԲԱՂՆԻԿՈՒՆՔՑԻ 2028

ՆՈՒ, ճգնաւոր 1008

ՆՈՒՆ 49, 510, 606

ՆՈՒՆԷ 107

ՆՈՒՊԱՐ ՆՈՒՊԱՐԵԱՆ ԶՄԻՒՌՆԱՑԻ 4482, 4856, 4969, 5783, 5798

ՆՈՒՊԱՐ-ԵԱՆ տե'ս ԱՌԱՔԵԼ, ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ, ՆՈՒՊԱՐ, ՊՈՂՈՍ

ՆՈՒՐԵԱՆ տե'ս ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ

ՆՈՒՐԵՏՏԻՆ (ՆՈՒՐԷՏՏԻՆ, ՆՈՐԱԴԻՆ) 1606, 1615, 1660, 1682, 1693-1695

ՆՈՒՐԻ տե'ս ՄԷՀԷՄՄԷՏ

ՆՈՒՐԻՃԱՆ տե'ս ԱՆՏՈՆ

ՆՈՒՐԻՋԱՆ 2790

ՆՈՒՐՍԻՆԱՑԻ տե'ս ԲԵՆԵԴԻԿՏՈՍ

ՆՈՒՐՏԻՆԵԱՆ 3515

ՆՉԵՑԻ տե'ս ԵՍԱՅԻ

ՆՓՐԿԵՐՏԱՑԻ տե'ս ԲԱՐՇԱՊՈՒՀ

ՆՕԱՅԼ տե'ս ԼՈՒԴՈՎԻԿՈՍ

ՆՕԽՈՒԹՃԻ (Նօհուտճի) տե'ս ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ

ՆՕՎԱ տե'ս ՍԱՅԵԱԴ

Շ

ՇԱԲ 35

ՇԱԲԻԹ

1. Իշխան Գողթն գաւառի 305, 339

2. Իշխան Գողթն գաւառի, թոռ վերնոյն 608

ՇԱԹԸԶԱՏԷ ԱՐԻՖ ԷՖԷՆՏԻ 4311

ՇԱԼԻԿՈՎ 4134

ՇԱԼՈՒԷ 1968

ՇԱԽԵԱՆ տե'ս ԱՇՈՏ

ՇԱՀ

1. Ախոռապետ 427

2. Եղբայր Պելգին Օրբելեանի 2413

3. ԱՊՊԱՍ (ՇԱՀԱԲԱՍ Ա. ՄԵԾ) 2651, 2671-2672, 2674-2678, 2680-2687, 2692, 2694, 2697-2698, 2700, 2706-2726, 2731, 2736-2737, 2741, 2751, 2755, 2774-2777, 2781, 2783, 2789-2791, 2794-2795, 2833, 2908, 2995, 3077

4. ԱՊՊԱՍ (ՇԱՀԱԲԱՍ Բ. ) 2843, 2913, 2918, 2989, 2996

5. ԻՍՄԱՅԷԼ 2573, 2580, 2589, 2595

6. Տե'ս ՀԻՒՍԷՅԻՆ, ՄԻՐԱՆ, ՄՈՒՐԱՏ, ՆԵՐՔԻՆԻ, ՍԷՖԻ

ՇԱՀԱԲ ԱՂԱ 2714

ՇԱՀԱԲԱԹ 2412

ՇԱՀԱԲԱՍ տե'ս ՇԱՀ ԱՊՊԱՍ

ՇԱՀԱԶԻԶԵԱՆ տե'ս ՄԱՐՏԻՐՈՍ, ՆԵՐՍԷՍ ԱՇՏԱՐԱԿԵՑԻ

ՇԱՀԱԿ

1. ԿՈՐՃԵԱՅ 274-277

2. ՄԱՆԱԶԿԵՐՏԱՑԻ (ՅՈՒՍԱԿ, ՅՈՒՍԻԿ, ՉՈՆԱԿ, ՍԱՀԱԿ), կաթողիկոս Ամենայն Հայոց 176-178, 183, 206-207, 211, 214-215, 249-253, 257-260, 263-264, 267-268, 270, 277, 347, 601, 2569-2570

ՇԱՀԱՄԻՐԵԱՆ (ՇԱՀԱՄԻՐՕՂԼՈՒ) տե'ս ԱՌԱՔԵԼ

ՇԱՀԱՆ

1. Որդի Ապիրատի 1473, 1572, 1607, 1610, 1616, 1665, 1702, 1751-1752, 1768, 1797

2. Հայ իշխան 2296

3. ՋՐՊԵՏ-ԵԱՆ տե'ս ՅԱԿՈԲ

ՇԱՀԱՆԴՈՒԽՏ

1. Դուստր Վարազտրդատի 1078

2. Դուստր Սեւադայի 1293

3. Դուստր Շահանի 1473, 1616, 1665

ՇԱՀԱՆԵԱՆ տե'ս ԳՐԻԳՈՐ ԱՊԻՐԱՏ

ՇԱՀԱՆՇԱՀ տե'ս ԳԱԳԻԿ ԲԱԳՐԱՏՈՒՆԻ, ՇԱՀՆՇԱՀ

ՇԱՀԱՊ

1. Տե'ս ԿԻՐԱԿՈՍ

2. ԱՐԾՐՈՒՆԻ 1096

ՇԱՀԱՊՈՒՆԵՑԻ տե'ս ՂՈՒԿԱՍ

ՇԱՀԱՐՑԻ տե'ս ՄԱՏԹԷՈՍ

ՇԱՀԷ 582

ՇԱՀԷՆ

1. Հայրապետ 51, 53

2. ՊԱՏԳՈՍԱՊԱՆ 756, 771

ՇԱՀԻԱՐՄԷՆ 1636

ՇԱՀԻՆ

1. Հայ որմնադիր 3062

2. Քիւրդ 4922

3. ԿԷՐԱՅ 3699

4. ՉԷԼԷՊԻ 2831, 2851

ՇԱՀԻՆԵԱՆ տե'ս ԳԷՈՐԳ, ԷՄՄԱՆՈՒԷԼ, ՄԱՆՈՒԷԼ

ՇԱՀԻՐԷՏ 490

ՇԱՀԽԱԹՈՒՆԵԱՆ-Ց տե'ս ԱՂԱԲԻՐ, ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ

ՇԱՀՆԱԶԱՐ 3702

ՇԱՀՆԱԶԱՐԵԱՆ տե'ս ԴԱՆԻԷԼ, ԽՈՐԷՆ, ՄԵԼԻՔ, ՊՕՂՈՍ

ՇԱՀՆԱԶԱՐԵԱՆ-Ց տե'ս ԿԱՐԱՊԵՏ

ՇԱՀՆՇԱՀ

1. ՇԱՀՆԱՇԱՀ ՍԱՍՈՒՆՑԻ 1756, 1765

2. ՕՐԲԵԼԵԱՆ 1856, 1952-1954

3. Տե'ս ԱՏԱՏ, ԱՇՈՏ ԲԱԳՐԱՏՈՒՆԻ, ՍՄԲԱՏ ԲԱԳՐԱՏՈՒՆԻ

ՇԱՀՆՇԱՀԵԱՆ տե'ս ՅԱԿՈԲ

ՇԱՀՈՒՄԵԱՆ տե'ս ՍՏԵՓԱՆՈՍ

ՇԱՀՊԱԶ տե'ս ԿԱՐԱՊԵՏ ՇԱՀՊԱԶԵԱՆ

ՇԱՀՊԱԶԵԱՆ տե'ս ԵՂԻԱ, ԿԱՐԱՊԵՏ, ՄԻՆԱՍ, ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ

ՇԱՀՊԱՂԼԵԱՆ տե'ս ՅԱԿՈԲ-ՈՍ

ՇԱՀՌՈՒԶ ԱԳՈՒԼԵՑԻ 2721-2723

ՇԱՀՌՈՒՀ

1. Որդի Լէնկթիմուրի 2375, 2386, 2392-2393, 2411, 2493

2. Թոռ Նատիր Շահի 3421, 3424, 3449

ՇԱՀՍԷՖԻ

1. Տե'ս ՍԷՖԻ

Բ. տե'ս ՍԻՒԼԷՅՄԱՆ

ՇԱՀՍՈՒԱՐ 2517, 3399

ՇԱՀՎԷՐՏԻ 3528-3529

ՇԱՀՐԱՅԷՆՊԵՏ 692, 708

ՇԱՀՐԱՊԱՆ ԲԱՆԱՏԱԿԱՆ 754

ՇԱՀՐԱՊՂԱԿԱՆ 708

ՇԱՀՐԻԱՑԻ տե'ս ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ՇԱՀԽԱԹՈՒՆԵԱՆ-Ց

ՇԱՀՐԻԿԵԱՆ տե'ս ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ

ՇԱՀՐԻՄԱՆ 2789

ՇԱՀՐԻՄԱՆԵԱՆՔ (Տուն) 3115

ՇԱՀՐՄԱՐ (Շահրհամար) 648

ՇԱՀՐՎԱՐԱԶ տե'ս ԽՈՌԵԱՄ

ՇԱՀՔՈՒԼԻ 2643

ՇԱՂԻՏԱ ԱՍՈՐԻ 165, 189, 247-248, 284

ՇԱՂՈՒԲԱԹԵԱՆ 4134

ՇԱՄ տե'ս ՀԵՇԱՄ

ՇԱՄԱԽԵՑԻ տե'ս ՅԱԿՈԲ, ՅՈՎՆԱՆ, ՍԱՐԳԻՍ

ՇԱՄԲԵՑԻ տե'ս ԱՐԻՍՏԱԿԷՍ

ՇԱՄԻՐ ՍՈՒԼԹԱՆՈՒԵԱՆ 3705

ՇԱՄՇԱՏԻՆ 2350, 2398

ՇԱՄՇՏԱՑԻ տե'ս ՊՕՂՈՍ ՍԱՄՈՍՏԱՑԻ

ՇԱՄՈՒԷԼ տե'ս ՇՄՈՒԷԼ

ՇԱՄՈՒԻԷ 2307

ՇԱՄՊՈՐԻ ԴՈՒՔՍ 4713

ՇԱՄՏԻՆ ԱՂԱ 3695

ՇԱՄՔՈՌԵՑԻ տե'ս ԴԱՒԻԹ

ՇԱՅԻՐ տե'ս ՍՈՒՊՀԻ

ՇԱՆՇԵԱՆ-Ց տե'ս ՊԵՏՐՈՍ

ՇԱՇԵԱՆ տե'ս ՊՕՂՈՍ

ՇԱՊԱՆ ԷՇՐԷՖ 2279, 2291

ՇԱՊՈՒՀ

1. Ասորի երէց 623

2. Զօրավար 1454

3. Թագաւոր Պարսից 43, 64, 70

4. Նախարար Փոքր Հայոց 865, 876

5. Որդի Յազկերտ Բ. ի 327-330, 334-335

6. Որդի Շաբիթի 608

7. Պարսիկ Խորհրդեան դպիր 538

8. ԱՄԱՏՈՒՆԻ, Է. դար 819

9. ԱՄԱՏՈՒՆԻ, Ը. դար 1048, 1090, 1176, 1178

10. ԲԱԳՐԱՏՈՒՆԻ, որդի Սմբատի 1036, 1058, 1074, 1076-1077

11. ԲԱԳՐԱՏՈՒՆԻ, սպարպետ 1147, 1168, 1177-1178, 1189, 1194

12. ԲԱԳՐԱՏՈՒՆԻ, որդի Աշոտ Ա. ի 1161-1162

13. ԲԱԳՐԱՏՈՒՆԻ, որդի Աշոտ Սպերցիի 871, 1077, 1100, 1165, 1240

14. ԳՆՈՒՆԻ 1097

15. Գ. ԵՐԿԱՐԱԿԵԱՑ 280-281, 299

16. ՄԱՄԻԿՈՆԵԱՆ, եղբայր Սամուէլի 1036

17. ՄԱՄԻԿՈՆԵԱՆ, որդի Մուշեղի 1036, 1057-1058

18. Բ. ՄԵԾ 128, 135-136, 147, 151, 158, 174-175, 203, 209, 213, 218, 220-237, 264, 273, 279-280, 414, 2212

19. ՄԻՀՐԱՆ 535-538, 543

20. ՌՇՏՈՒՆԻ 1094

ՇԱՊՊ տե'ս ՄԱՏԹԷՈՍ

ՇԱՏԱԽՑԻ տե'ս ԿԱՐԱՊԵՏ, ՄԱՐԿՈՍ, ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ

ՇԱՏԱԽՕՍ տե'ս ԳՈՐԳ 862

ՇԱՏԱՅ 588

ՇԱՏԻԿՑԻ տե'ս ԿԻՐԱԿՈՍ

ՇԱՏՐԻԿԵԱՆ տե'ս ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ

ՇԱՐԱՄԵՐԹ 2517

ՇԱՐԱՖ 2350

ՇԱՐՈՅԵԱՆ 4134

ՇԱՐՍԱՂԱՐ տե'ս ՎՐԹԱՆԷՍ ՔՉԿԱՆՈՐԴԻ

ՇԱՒԱՍՊ

1. ԱՐԾՐՈՒՆԻ, Ե. դար 290, 328

2. ԱՐԾՐՈՒՆԻ, ուրացեալ 497-499, 551

3. ԱՐԾՐՈՒՆԻ, Վարդանանց ժամանակակից 440

ՇԱՒԱՐՇ

1. Սուրբ հայրապետ 53

2. ԿԱՄՍԱՐԱԿԱՆ 219, 300-301

ՇԱՔԷՈՅ 651

ՇԱՔԻՐ

1. ԱՀՄԷՏ Փաշա 3908

2. Փաշա (Օսմանեան քննիչ) 5417, 5430

ՇԵԽ-ՄՈՒՄԻՆ տե'ս ՅՈՀԱՆ

ՇԵԽ, հայր, Յիսէ Ամդային 1130, 1154, 1175

ՇԵՐԵՓ, հայր, Թադէոս Ակէացիի 1174

ՇԵՐՈՅ

1. Որդի Վնդոյի 497-498

2. Հայր Խաչատուր Շերոյեանի 4740

ՇԵՐՈՅԵԱՆ տե'ս ԽԱՉԱՏՈՒՐ

ՇԷԿ

1. ԳԱՍՊԱՐ 2931

2. Տե'ս ՄԱՏԹԷՈՍ ԿԵՍԱՐԱՑԻ

3. ՇՈՒՆ տե'ս ՂԱԶԱՐ

ՇԷՀՐԻ

1. Թուրք փաստաբան 5243

2. ԱՐԱԼԻՃԻ 2926

ՇԷՅԽ

1. ԱՀՄԱՏ 2337-2338, 2340, 2352

2. ՀԱՅՏԱՐ (ՇԽՀԷՏԱՐ) 2572-2573

3. ՇԷՐԻՖ 2305

4. Տե'ս ՍԷՖԻ 2572

ՇԷՅԽԷԼՊԷԼԷՏ տե'ս ԻՍՄԱՅԻԼ ՊԷՅ

ՇԷՎՔԷԹ տե'ս ՄԱՀՄՈՒՏ

ՇԷՏԱՏ, ամիրա Անիի 1507

ՇԷՐ տե'ս ԵԶԴԻՆ

ՇԷՐԻՖ

1. Տե'ս ՇԷՅԽ

2. Պէյ 2596

3. Փաշա 3839, 3841

ՇԷՐՊԷԹԵԱՆ տե'ս ՔԵՐՈՎԲԷ

ՇԷՔԷՐՃԵԱՆ տե'ս ԳՐԻԳՈՐ

ՇԷՔԻՊ ԷՖԷՆՏԻ 4392

ՇԷՕՀՐԹԵԱՆ տե'ս ԵՍԱՅԻ

ՇԷՖԻՔ ՓԱՇԱ 5518

ՇԹՐԱՒՍ 4476

ՇԻԳԳԱՐԱՑԻ տե'ս ԳԱԲՐԻԷԼ

ՇԻԻ-ՆԵՐ (աղանդաւորք) 2589, 3260, 3265

ՇԻԿԱՄՕՐՈՒՍ տե'ս ԲԱՐԲԱՐՈՍԱ

ՇԻՆԱԿԱՆ տե'ս ՄԵՐՇԱՊՈՒՀ

ՇԻՆՈՂ տե'ս ՆԵՐՍԷՍ, ԿՈՄԻՏԱՍ Ա. ԱՂՑԵՑԻ

ՇԻՇՄԱՆԵԱՆ տե'ս ԱՆՏՈՆ, ՂԵՒՈՆԴ, ՅՈՎՍԷՓ, ՊԵՏՐՈՍ, ՊՕՂՈՍ

ՇԻՐԱԶԵՑԻ տե'ս ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ

ՇԻՐԱԿԱՑԻ տե'ս ԱՆԱՆԻԱ, ՆԵՐՍԷՍ

ՇԻՐԱՃԻ տե'ս ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ

ՇԻՐՐԱՅԻ ՊԷԿ 3835

ՇԻՐԱՔ 2798

ՇԻՐԻՆ

1. ԳԱԼՖԱ 3353

2. ԽՈՒԺԱՍՏԱՆՑԻ 671, 757, 761

ՇԻՐԻՆԵԱՆ տե'ս ՄՈՎՍԷՍ

ՇԻՐՄԱԶԱՆԵԱՆ տե'ս ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ

ՇԻՐՇ ԲԷԿ 3697

ՇԻՐՈՅ տե'ս ԿԱՒԱՏ

ՇԻՐՈՅԵԱՆ տե'ս ԽԱՉԱՏՈՒՐ

ՇԻՐՈՒԱՆ ՊԱՐՏԱՅՈՒ (Պարտաւցի) 3261-3262

ՇԻՐՈՒԱՆՑԻ տե'ս ԳՐԻԳՈՐ

ՇԻՐՎԱՆԶԱՏԷ ՄԷՀՄԷՏ 4931

ՇԽՀԷՏԱՐ տե'ս ՇԷՅԽ ՀԱՅՏԱՐ 2573

ՇԽՍԷՖՈՒՆ տե'ս ՍԷՖԻ

ՇՂԹԱՅԱԿԻՐ տե'ս ԳՐԻԳՈՐ ՇԻՐՈՒԱՆՑԻ

ՇՄԱՒՈՆ

1. Սուրբ 3544

2. Արքեպիսկոպոս Տաթեւի 2455, 2478, 2562

3. Աղուան քորեպիսկոպոս 598

4. Եպիսկոպոս Անձեւացեաց 379

5. Եպիսկոպոս Դարաշամբի 2909-2910

6. Եպիսկոպոս Խառանի 977

7. Եպիսկոպոս Օծոպի 2087

8. ԱՆՁԵՒԱՑԻ 402, 405, 426, 441, 485

9. ՍԻՄԷՈՆ (ՍԻՄՈՆ ԲԵԹԱՐՇԱՄԱՑԻ) 586, 590, 592

10. ՍԻՄՈՆ ՆԱԽԱՆՁԱՅՈՅԶ 16

ՇՄԱՒՈՆԵԱՆ տե'ս ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ

ՇՄՈՒԷԼ (ՇԱՄՈՒԷԼ) 351-354, 358, 362-364, 369

ՇՆԱՅՏՐ 4293

ՇՆԴԻՆ ԱՐԾՐՈՒՆԻ 440

ՇՆՈՂՆԵՑԻ տե'ս ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ

ՇՆՈՐՀԱԼԻ տե'ս ԲԱՐՍԵՂ, ԻԳՆԱՏԻՈՍ, ՆԵՐՍԷՍ, ՍԱՐԳԻՍ

ՇՆՈՐՀԱՒՈՐ

1. Թաթար 1940

2. ՇՆՈՐՖՕՐ ԽԱՅԻԿՑԻ 2585-2586

ՇՆՈՀՐՔ ԱՄԻՐԱՅ (ՄԿՐՏԻՉ ՄԻՐԻՃԱՆԵԱՆ) 3579, 3685

ՇՈՆԱՂՊ տե'ս ՆԱՄԳԱՐՈՒՆ

ՇՈՇԵՑԻ տե'ս ԴԱՒԻԹ

ՇՈՌՈԹԵՑԻ տե'ս ԱՂԱՄԱԼ, ԱՌԱՔԵԼ, ՄԿՐՏԻՉ, ՅՈՎՆԱԹԱՆ

ՇՈՒԲԽԱԼԸԶՄԱՐԱՆ 758

ՇՈՒԼԱՒԵՐՑԻ տե'ս ԹԱԴԷՈՍ

ՇՈՒՇԱՆ

1. Սուրբ Գրական կին 1085

2. Ենթադրական կին Սահակ Պարթեւի 294

3. Դուստր Վահան Կամսարականի 907-908, 939-940

4. Մայր Սմբատ Սիւնիի 1201, 1211, 1214

5. Մայր Նիկողայոս Պրուսացիի 3179-3180

6. ՇՈՒՇԱՆԻԿ (ՎԱՐԴԵՆԻ, ՎԱՐԴԱՆՈՒՀԻ) 366, 514-519, 526, 697, 728-731, 736, 5932

ՇՈՒՇԻԿ (ՇՈՒՇԱՆ) 1348

ՇՈՒՓՀԱՂԻՇԷ 597-598

ՇՊՂԹԱՆՑԻՆԵՐ տե'ս ԹՈՆԴՐԱԿԵՑԻՔ

ՇՐՋԸՎԱՆՑՑԻ տե'ս ՓՌԱՆԿՈՒԼ

ՇՐՎԱՆ ՏԻՎՐԻԿՑԻ 2938

ՇՓՈԹ տե'ս ԿԱՐԱՊԵՏ

ՇՕՇԵՑԻ տե'ս ԲԱՐՍԵՂ

Ո

ՈԳՈՒՀԻ 14, 24

ՈԶՄԵՑԻ տե'ս ՅՈՎՍԷՓ

ՈԹՄՍԵՑԻ տե'ս ԲԱԲԳԷՆ, ԳԻՒՏ ԱՐԱՀԵԶԱՑԻ, ԻՍՐԱՅԷԼ, ՏՐԴԱՏ

ՈԹՈՆ

1. Դ. կայսր Գերմանիոյ 1851

2. Իշխան Պրունզուիքի 2253

3. ՓՐԻՍԻՆԳԱՑԻ 1602

ՈԾՈՓԵՑԻ տե'ս ԵՂԻՍ

ՈԿԲԱՅ տե'ս ՄՈՒՀԱՄՄԷՏ-ՊԻՆ-Ի-ՈԿԲԱՅ

ՈՂԲԵԿԵՆՑ տե'ս ՄԿՐՏԻՉ

ՈՂԻՄՊԻԱԴԱ (ՈՂՈՄՊԻԱԴԱ) 180-183, 195, 201-204, 212, 225-226, 280

ՈՂՈՐՄԱԾ տե'ս ԱՇՈՏ ԲԱԳՐԱՏՈՒՆԻ

ՈՄԱՌ (ՈՄԱՐ) տե'ս ԷՕՄԷՐ

ՈՆՈՐԻՈՍ ՀՌՈՄԱՅԵՑԻ 1324

ՈՆՈՓՐԻՈՍ

1. Տե'ս ԽԱՉԿՈՅ

2. ԵՐԵՒԱՆՑԻ ÆԿարկուտØ 2961, 2966, 2974, 2976, 2983, 2991-2993

3. ԼԵՀԱՑԻ 2858

ՈՋՈՊՆՏՐԵԱՆ տե'ս ԳԱԲՐԻԷԼ

ՈՍԿԱՆ

1. ÆԱնհաւատØ բողոքական 4386

2. ԱՆՏԻՈՔԱՑԻ 1805

3. ԵՐԵՒԱՆ-Ե-ՑԻ ՂԼԻՃԵՆՑ 2777, 2822, 2898, 2917, 2947-2957, 2960, 2999-3000, 3002, 3010, 3029, 3051, 3364, 5315

4. Տե'ս ՅԱԿՈԲ

ՈՍԿԱՆԵԱՆ տե'ս ՏԱՃԱՏ

ՈՍԿԵԱՆՔ (Նահատակ սուրբեր) 36-37, 42, 44, 248

ՈՍԿԵԲԵՐԱՆ տե'ս ՅՈՎՀԱՆ-ՆԷՍ

ՈՍԿԵՐԻՉԵԱՆ տե'ս ՄՈՎՍԷՍ, ՍՏԵՓԱՆՈՍ

ՈՍԿԻ (ԽՐԻՒՍՈՍ) 36

ՈՍԿԻԱԾԻՆ տե'ս ԱՆԱՀԻՏ

ՈՍՊՆԱԿԵՐ տե'ս ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ԱՐՃԻՇԵՑԻ

ՈՍՏԱՆԻԿ տե'ս ԶԱՆԴԱՂԱՆ, ՎԱՐՍ

ՈՍՏԱՆՑԻ տե'ս ԱՒԵՏԻՍ, ԹԱՓԱՌՈՒԿ, ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ

ՈՎԱՅԵՑԻ տե'ս ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ

ՈՎԱՆԷՍ ՍԵՂԲՈՍԵԱՆ տե'ս ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ

ՈՎԵԴԼԱ (ՈՒՊԷՏՈՒԼԼԱՀ) 1048

ՈՎՍԱՆՆԱՑԻ տե'ս ՅԱԿՈԲ

ՈՎՐԱՏԻՈՍ ՍԱՒԹԳԷՏ 4387

ՈՐԳԷ տե'ս ԿԱՐԱՊԵՏ

ՈՐԴԵԱԿ 719

ՈՐԴԻ ԱՍՏՈՒԾՈՅ տե'ս ՅԻՍՈՒՍ ՔՐԻՍՏՈՍ

ՈՐԴԻ

1. Դեմաքսեան 534

2. ԱՂԲԱՅՐԿԱՅ տե'ս ԱՍՏՈՒԱԾԱՏՈՒՐ ԱՐՃԻՇԵՑԻ

ՈՐԵՆԴԷՍ, վկայ 1530

ՈՐԿՈՎԵՑԻ տե'ս ԽՈՐԷՆ

ՈՐՄԶԴԱՏ 24

ՈՐՄԻԶԴ

1. Թագաւոր Պարսից 128, 403

2. Եղբայր Յազկերտ Բ. ի 480

3. Դ. որդի Խոսրով Ա. Անուշիրվանի 661, 669-670, 678, 681-682

4. Տե'ս ԽՈՌՈԽ

ՈՐՄԻԶԴՈՒԽՏ

1. Քոյր Պարսից թագաւոր Շապուհի 235

2. Դուստր Պարսից թագաւոր Շապուհի 227

ՈՐՈԳԻՆԷՍ 73, 632

ՈՐՈՏՆԵՑԻ տե'ս ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ

ՈՒԶՈՒՆ

1. ՀԱՍԱՆ ÆԵրկայնահասակØ 2534-2535, 2540, 2544, 2548-2549, 2562, 2571-2572

2. ՄԷՀՄԷՏ տե'ս ՔԱԲՈՒՃՈՒՊԱՇԸ

ՈՒԶՈՒՆՕՂԼՈՒ տե'ս ՊԵՏՐՈՍ

ՈՒԹՄԱՆ տե'ս ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ

ՈՒԼԱՄԱՅՕՂԼԻ տե'ս ՀԱՅԱԹ

ՈՒԼՆԵՑԻ տե'ս ԱՐԻՍՏԱԿԷՍ, ԽԱՉԱՏՈՒՐ, ԿԱՐԱՊԵՏ, ՂԱԶԱՐ, ՅԱԿՈԲ, ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ, ՍԱՐԳԻՍ, ՍԻՄԷՈՆ, ՍՏԵՓԱՆՈՍ

ՈՒԼՐԻԿՈՍ ԶՈՒԻՆԿԼ (Zwingli) 2601-2602

ՈՒԽԱԹԱ 1892, 1894

ՈՒԽՏԱՆԷՍ, պատմիչ ÆԵպիսկոպոս ՈւռհայիØ 518, 567, 581, 673, 690, 698, 700, 704, 708-710, 713-714, 717, 719-721, 726, 738-740, 742, 746, 749, 774, 1287, 1337, 1384

ՈՒԽՏԵՑԻ տե'ս ՄԱՏԹԷՈՍ

ՈՒԾԵՑԻ տե'ս ԳԷՈՐԳ

ՈՒՂԿԵՑԻ տե'ս ՍԱՀԱԿ

ՈՒՂՈՒՐԼՈՒ

1. Բէկ 2714-2715

2. Տե'ս ԳՐԻԳՈՐ ԿԵՍԱՐԱՑԻ

ՈՒՄԱՅԻ 1170

ՈՒՄԱՆ (ՈՒՄՄԱՆ) 3696, 3706

ՈՒՄԱՐ տե'ս ԷՕՄԷՐ Բ.

ՈՒՄԵԿԵԱՆ

տե'ս ՎԱԽԹԱՆԿ 2101

ՈՒՄՈՒՏԵԱՆ տե'ս ՍԻՄՈՆ 3395, 3616

ՈՒՆԻԹՈՌ (ՈՒՆԻԹՈՐ, ՈՒՆԻԹՕՐՆԵՐ, ՈՒՆԻԹՈՐՈՒԹԻՒՆ, Unitor) 2003, 2103, 2254, 2156, 2158, 2162-2163, 2165-2166, 2169, 2171, 2175, 2178, 2180, 2184-2285, 2187-2289, 2222, 2226, 2233, 2235, 2239-2240, 2286, 2288-2290, 2297-2298, 2300, 2301-2302, 2103, 2311, 2313, 2332, 2353-2354, 2404-2405, 2479, 2508, 2549, 2697, 2742, 2803, 2837, 2995-2997, 2299, 3023, 3095, 3145, 3279 3363, 3366, 3373

ՈՒՆՃԵԱՆ տե'ս ԱԲԻԿ (ԱԲԻՍՈՂՈՄ), ԱԼԻՔՍԱՆ, ՄԱԹՈՍ

ՈՒՊԷՏՈՒԼԼԱՀ տե'ս ՈՎԵԴԼԱ

ՈՒՌՀԱՅԵՑԻ տե'ս ԱԲՐԱՀԱՄ, ԱՂԵՔՍԱՆԴՐ (ՍՔԱՆՏԱՐ), ԳԷՈՐԳ, ՄԱՏԹԷՈՍ, ՅԱԿՈԲ, ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ, ՍՐԱՊԻՈՆ

ՈՒՌՆԱՅՐ 108, 484, 1273

ՈՒՌՊԵԼԵԱՆՔ տե'ս ՕՐԲԵԼԵԱՆՔ

ՈՒՐԲԱԹ (Երէց) 598

ՈՒՐԲԱՆՈՍ

1. Բ. պապ Հռոմայ 1542

2. Գ. պապ Հռոմայ 1741

3. Դ. պապ Հռոմայ 1939, 1949

4. Ե. պապ Հռոմայ 2247-2249, 2251, 2253, 2261

5. Զ. պապ Հռոմայ 2294, 2296, 2301, 2414

6. Ը. պապ Հռոմայ 2657, 2751, 2803, 2805, 2824, 2836, 2838, 2865, 2996, 5163

ՈՒՐԾԱՑԻ տե'ս ՆԵՐՍԷՀ

ՈՒՐՖԱԼԵԱՆ տե'ս ԴԱՒԻԹ

Չ

ՉԱԳԱՄ ՊԷԿ 2517

ՉԱԳԸՐ-ՀԱՍԱՆ 3923

ՉԱԼԽԱՄԱ տե'ս ՅԱԿՈԲ

ՉԱԼՈՒԽ տե'ս ԱԲՐԱՀԱՄ, ՍՐԱՊԻՈՆ

ՉԱԽԱԼԵԱՆ տե'ս ՊՕՂՈՍ, ՍՏԵՓԱՆ

ՉԱԽՄԱԽՕՂԼՈՒ 3247

ՉԱՂԱԹԱՅ 2306, 2317, 2337

ՉԱՄԱՇԸՐՃԵԱՆ տե'ս ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ

ՉԱՄԻՉԵԱՆ

1. Ընտանիք 3985, 3991

2. Տե'ս ԲԱՐԹՈՂԻՄԷՈՍ, ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ

ՉԱՄՈՒՌՃԵԱՆ տե'ս ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ

ՉԱՄՉԵԱՆ տե'ս ՅԱԿՈԲՈՍ

ՉԱՄՉԵԱՆՑ տե'ս ՄԻՔԱՅԷԼ

ՉԱՅԵԱՆ տե'ս ԷԼԻԱՍ, ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ

ՉԱՆԿԶ տե'ս ՃԷՆԿԻԶ

ՉԱՎԸՆԴՈՒՐԵՑԻ տե'ս ԹՈՐՈՍ

ՉԱՎՈՒՇ ՓԱՇԱ 2920

ՉԱՏԸՐՃԵԱՆ տե'ս ԿԱՐԱՊԵՏ

ՉԱՐԱԶԵԱՆ տե'ս ՊԱՂՏԱՍԱՐ

ՉԱՐԱԶԼԵԱՆ տե'ս ԳՐԻԳՈՐ ՄԱՀՏԵՍԻ-ԳԷՈՐԳԵԱՆ

ՉԱՐՔԸՃԸ ՍԱՆԴՈՅ 4178

ՉԱՐՄԱՂԱՆ 519, 1892, 1953, 2421

ՉԱՓԽՈՒՆ տե'ս ՍԱՀԱԿ

ՉԱՓՐԱՍՏՃԵԱՆ 4484

ՉԱՔԻԿԵԱՆ (ՉԱՔԻԿԵՆՑ) տե'ս ԳՐԻԳՈՐ ՄԻՔԱՅԷԼԵԱՆ

ՉԱՔՄԱԿ տե'ս ԱՊՈՒՍԱՅԻՏ

ՉԵՐԱԶ տե'ս ԳԱՍՊԱՐ, ՄԻՆԱՍ

ՉԷԶԻ դուքսեր (Cesi) 3485ՉԷԼԷՊԵԱՆ տե'ս ՅՈՎՀԱՆՆԷՍՉԷԼԷՊԻ տե'ս ԱՆՏՈՆ, ԱՊՏՈՒԼԼԱՀ, ԱՊՐՈՅ, ԵՐԵՄԻԱ, ԻՍՔԷՆՏԷՐ, ՄԱՐԽԱՍ, ՄԷՀԷՄՄԷՏ, ՇԱՀԻՆ, ՍԻՄՈՆՉԷՆԿԻԼԷՐՑԻ տե'ս ԳԷՈՐԳ ԱԼԻՔՍԱՆԵԱՆ, ՊՕՂՈՍՉԷՐՆԻՇԷՎ 4148ՉԷՐՉԵԱՆ տե'ս ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄՉԷՐՔԷԶ1. Ցեղ 4693, 4990, 50612. ԻԲՐԱՀԻՄ 2719ՉԸՊԼԱՔԵԱՆ տե'ս ՂԱԶԱՐՈՍՉ-Ը-ՐԱՃԵԱՆ տե'ս ԴԱՒԻԹՉԸՐԹԸԼԵԱՆ տե'ս ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ, ՎՐԹԱՆԷՍՉԻԹԹԱՏԻՆԻ տե'ս ՊՕՂՈՍՉԻԼԻՆԿԻՐԵԱՆ տե'ս ԵՂԻՇԷ, ԼԵՒՈՆ, ՅԱԿՈԲՈՍՉԻՉԻՆՕ տե'ս ՍԹԵՖԱՆՕՉՄՇԿԱԾԱԳՑԻ տե'ս ՄԱՄԲՐԷ, ՅՈՎՀԱՆՆԷՍՉՄՇԿԵԱՆ տե'ս ԿԱՐԱՊԵՏՉՄՇԿԻԿ տե'ս ՅՈՎՀԱՆՆԷՍՉՆՔՈՒՇԵՑԻ տե'ս ԽԱՉԱՏՈՒՐՉՆՔՈՒՇՑԻ տե'ս ԱՒԵՏԻՍ ԹԱՇՃԵԱՆ, ԳԱԲՐԻԷԼ ԽԱՉԱՏՈՒՐԵԱՆ, ՅՒՎՀԱՆՆԷՍՉՈԲԻՆ տե'ս ՎԱՀՐԱՄՉՈՆԱԿ տե'ս ՇԱՀԱԿ ՄԱՆԱԶԿԵՐՏԱՑԻՉՈՐԹԱՆ տե'ս ԳՐԻԳՈՐ ԱՐՃԻՇԵՑԻ, ԽԱՉԱՏՈՒՐՉՈՐԻԿ տե'ս ԽԱՉԱՏՈՒՐՉՈՐՏՈՒԱՆԷԼ1. Հայ իշխան 17552. ՄԱՄԻԿՈՆԵԱՆ 15153. Տե'ս ԳՈՐԳ, ՓԻԼԻՊԷՉՈՒԽԱՃԵԱՆ տե'ս ԿԱՐԱՊԵՏ, ՄԱՏԹԷՈՍ, ՅԱՐՈՒԹԻՒՆՉՈՒԽՈՒՐԵԱՆ տե'ս ՅԱԿՈԲՈՍՉՈՒՂԱՅԵՑԻ տե'ս ՊԵՏՐՈՍՉՐԱՂ ԲԷԿ 2726ՉՐԱՃԵԱՆ տե'ս ԴԱՒԻԹ, ՂԵՒՈՆԴՉՔՐԻ 1125ՉՕՄԱՐ 861, 2906-2907ՉՕՊԱՆ ՀՈՎՈՒԵԱՆ 3691, 3756ՉՕՊԱՆԵԱՆ տե'ս ՄԱՐՏԻՐՈՍ, ՄԻՀՐԱՆ, ՅՈՎՀԱՆՆԷՍՉՕՐՈՒԼՈՒ ԱԼԻ ՓԱՇԱ 3167-3169, 3171, 3174, 3189-3190, 3195ՊՊԱԼԱԳԵԱՆ տե'ս ԳՐԻԳՈՐԻՍՊԱԼԱԹՑԻ տե'ս ԳԷՈՐԳ, ԳՐԻԳՈՐ, ԿԱՐԱՊԵՏ, ՄԱՂԱՔ, ՄԱՏԹԷՈՍ, ՄԵԼՏՈՆ, ՄԵԼԻՔՍԵԴ, ՅԱԿՈԲ, ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ, ՆԵՐՍԷՍ

ՊԱԼԱՍԱՆԵԱՆ տե'ս ՍՏԵՓԱՆ

ՊԱԼԵԱՆ տե'ս ԳՐԻԳՈՐ, ԿԱՐԱՊԵՏ, ՄԿՐՏԻՉ, ՆԻԿՈՂԱՅՈՍ, ՍԱՐԳԻՍ, ՏՐԴԱՏ

ՊԱԼԵԱՆՔ (ազգատոհմ) 3969, 4290, 4295, 4487, 4629

ՊԱԼԵՕԶԵԱՆ տե'ս ՄԱՏԹԷՈՍ

ՊԱԼԷՈԼՈԳ տե'ս ԱՆԴՐՈՆԻԿՈՍ, ԿՈՍՏԱՆԴԻՆ, ՄԱՆՈՒԷԼ, ՄԻՔԱՅԷԼ, ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ

ՊԱԼԸՔԷՍԻՐՑԻ տե'ս ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ

ՊԱԼԹԱՃԸ ՄԷՀԷՄՄԷՏ 3167, 3211

ՊԱԼԻ

1. Վկայ 4177

2. ՓԱՐՍԱՏԱՆԵԱՆ 3284, 3306

3. Տե'ս ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ

ՊԱԼԻԵԱՆՑ տե'ս ՆԵՐՍԷՍ

ՊԱԼԻՔԷՍԻՐՑԻ տե'ս ՀԱՅՐԱՊԵՏ

ՊԱԼԼԱՐԵԱՆ տե'ս ՀԱՄԱԶԱՍՊ

ՊԱԼԼԱՐԵԱՆՆԵՐ (ընտանիք) 5195

ՊԱԼՃԵԱՆ տե'ս ԱՂԵՔՍԱՆԴՐ

ՊԱԼՈՒՆԻ տե'ս ԱՐՏԱԿ, ՎԱՐԱԶՇԱՊՈՒՀ, ՏԻՐՈՏ, ՓԱՓԱԳ

ՊԱԼԱՏԸՐԱՎԱ տե'ս ՄԻՔԱՅԷԼ

ՊԱԼՏԻՆ տե'ս ՊԱՂՏԻՆ

ՊԱԼՔԱՓԱՆՑԻ տե'ս ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ

ՊԱԿԱԹԹԱ տե'ս ՅՈՎՍԷՓ

ՊԱԿԹԱՄՈՒՐՁԱԳ տե'ս ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ԵՐԶՆԿԱՑԻ

ՊԱՀԱՏՈՒՐԵԱՆ տե'ս ՊԵՏՐՈՍ

ՊԱՀԼԱՒ տե'ս ԱՍՊԱՀԱՊԵՏԻ, ԿԱՐԵՆԻ, ՍՈՒՐԷՆ, ՎԱՀՐԱՄ

ՊԱՀԼԱՒԻԿ տե'ս ԱԼԱՆԱՈԶԱՆ, ԱՐՏԱՇԻՐ, ՎՌԱՄՇԱՊՈՒՀ

ՊԱՀԼԱՒԻԿՔ (ՊԱՀԼԱՒՈՒՆՔ, ազգատոհմ) 205, 296, 369, 1343-1344, 1346-1348, 1397-1398, 1417, 1430, 1436, 1438, 1490-1491, 1507, 1513, 1518, 1541, 1570, 1574, 1577, 1665, 1670, 1702, 1753, 1766, 1823-1824, 1871-1872, 1908, 1947, 2452

ՊԱՀԼԱՒՆԵՐ տե'ս ԿԱՐՆԵԱՆ, ՍՈՒՐԷՆԵԱՆ

ՊԱՀԼԱՒՈՒՆԻ տե'ս ԱՆԱԿ, ԱՊԻՐԱՏ, ԱՊԼՂԱՐԻՊ, ԱՊԼՋԱՀԱՊ, ԱՊՈՒՂԱՄԻՐ, ԱՐՏԱԿ, ԲԱՐՍԵՂ, ԳՐԻԳՈՐ, ՀԱՄԱԶԱՍՊ ԿԱՄՍԱՐԱԿԱՆ, ՀԱՍԱՆ, ՆԵՐՍԷՍ, ՍՄԲԱՏ, ՎԱՀՐԱՄ, ՎԱՍԱԿ, ՏԻԳՐԱՆ

ՊԱՀՏԻԱՐԵԱՆ տե'ս ՅԱԿՈԲՈՍ

ՊԱՀՐԻ ՓԱՇԱ 5521

ՊԱՂԸՐ 1117-1118

  ՊԱՂԱՆՑԻ տե'ս ԿԱՐՄԻՐ, ՅՈՎՍԷՓ

ՊԱՂՈՆ տե'ս ՆԵՐՍԷՍ

ՊԱՂՏԱՍԱՐ

1. Կաթողիկոս Աղթամարայ, ԺԶ դար 2580

2. Կաթողիկոս Աղթամարայ, Մարտիրոսէն առաջ 3002

3. Կաթողիկոս Աղթամարայ, յաջորդ Մարտիրոսի 3003

4. Եպիսկոպոս, առաջնորդ Կարնոյ 3546

5. Եպիսկոպոս, լուսարարապետ 3909

6. Քահանայ եւ աւագերէց Եէնիմահալլէի 4397

7. Քահանայ եւ աւագերէց Պալաթու 3980, 4105, 4109, 4397

8. Տիրացու 3468

9. Փոքրաւոր 3775

10. Ամիրա 3367

11. Տե'ս ԳԱԲՐԻԷԼ ՍԱՐԿԱՒԱԳ

12. ԲԱՂԻՇԵՑԻ 3317, 3416

13. ԳԱՍՊԱՐԵԱՆ 4218

14. Դպիր 3511, 3603

15. ՄՈՒՐԱՏԵԱՆ 3463

16. ՉԱՐԱԶԵԱՆ 4308

17. ՍԱՄԱԹԻԱՑԻ (ՏԷԼԻ ՊԱՂՏԱՍԱՐ) 4000-4002

18. ՍՐՄԱՔԷՇ 3463

ՊԱՂՏԱՍԱՐԵԱՆ տե'ս ՄԱՐՏԻՐՈՍ

ՊԱՂՏԱՏԼԵԱՆ տե'ս ԿԱՐԱՊԵՏ

ՊԱՂՏԻՆ

1. Տե'ս ԲԱՂԴԻՆ, ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ

2. ՊԱԼՏԻՆ ԿԱՄԱՐՏԻԱՍ (ԽՈՒՄԱՐՏԻԱՇ) 1742, 1834, 1854

3. ՏՊՈՐԿ տե'ս ԲԱՂԴՈՎԻՆՈՍ

ՊԱՃՈԿ ՄԱՐԴՊԵՏԵԱՆ 539-540

ՊԱՅԱԶԱՏՑԻ տե'ս ԴԱՆԻԷԼ

ՊԱՅԱԶԻՏ

1. Ա. ÆԵըլտըրըմØ 2310, 2341-2342, 2375, 2386

2. Բ. ՎԷԼԻ 2577, 2588-2589

ՊԱՅԱԶԻՏՑԻ տե'ս ԴԱՆԻԷԼ ՍՈՒՄԱՌԵՑԻ

ՊԱՅԻՍԻՈՍ 3313

ՊԱՅԼ տե'ս ԹՈՎՄԱՍ, ՕՇԻՆ

ՊԱՅԾԱՌ ԱՍՍԻԶԱՑԻ տե'ս ԿԼԱՐԱ

ՊԱՅԾԱՌԵԱՆ տե'ս ՊԵՏՐՈՍ

ՊԱՅՄՈՒՆԴ տե'ս ԲՈՅԵՄՈՆԴՈՍ

ՊԱՅՏՈՒՆ (ՊԱՅՐՈՒ) 2017, 2019, 2024

ՊԱՅՏՕՆ 1929

ՊԱՆԴԱԼԷՈՆ 597

ՊԱՆԿՐԱՏԻԷՎ 4095, 4133, 4167-4168, 4186

ՊԱՇՄԱՔՃԸԶԱՏԷ ԱԼԻ ԷՖԷՆՏԻ 3152

ՊԱՇՄԱՔՃԸԶԱՏԷ ԶԷՔԻ ԷՖԷՆՏԻ 4055, 4061-4062

ՊԱՇՊԱԶԻՐԿԵԱՆ տե'ս ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ

ՊԱՇՊԱԶԻՐԿԵԱՆԵԱՆ տե'ս ՔԵՐՈՎԲԷ

ՊԱՊ

1. Որդի Յուսիկի 154, 165-166, 173-174

2. Որդի Արշակի, թագաւոր Հայոց (Պարա) 183, 193-194, 202-203, 212-213, 215, 225-228, 234, 236-237, 239-246, 249, 260-264, 272-273, 283

3. Քահանայ 2146

4. Դաւիթ Բէկի օժանդակող 3284

5. ԱՐՏԱԿՈՒՆԻ 529

6. ԲԱԳՐԱՏՈՒՆԻ 680

ՊԱՊԱ

1. Խան, ապա` Շահ Պարսից (ՖԷԹՀԱԼԻ) 3715

2. ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄ տե'ս ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄ ՉԷՐՉԵԱՆ

3. ՄԻՆԱՍ 3060, 3139-3140

4. Տե'ս ՎԱՐԴԱՆ

ՊԱՊԱՅԵԱՆ տե'ս ԵԶՆԻԿ, ԿԱՐԱՊԵՏ, ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ

ՊԱՊԱՆԶԱՏԷ ՄՈՒՍՏԱՖԱ ԶԻՀՆԻ ՓԱՇԱ 5875

ՊԱՊԱՕՂԼՈՒ տե'ս ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ

ՊԱՊԱՔ

1. Հայ իշխան 1875

2. ՊՌՕՇԵԱՆ 2065

ՊԱՊԵՌՈՆՑԻ տե'ս ՀԱԼԿԱՄ

ՊԱՊԻԿԵԱՆ տե'ս ԱՍՏՈՒԱԾԱՏՈՒՐ, ՅԱԿՈԲ

ՊԱՌԱՒԵԱՆ տե'ս ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ

ՊԱՌՆԱՊՕ տե'ս ԱՂԵՔՍԱՆԴՐ

ՊԱՌՆԱՍԵԱՆ տե'ս ՊՕՂՈՍ

ՊԱՍՄԱՃԵԱՆ տե'ս ԳՐԻԳՈՐ, ՍԵՆԵՔԵՐԻՄ

ՊԱՍՄԱՃԸ տե'ս ՊԵՏՐՈՍ

ՊԱՍՄԱՃԻ տե'ս ՍՏԵՓԱՆ

ՊԱՍՔԵԻՒՉ տե'ս ԻՒԱՆ

ՊԱՏԳՈՍԱՊԱՆ տե'ս ՇԱՀԷՆ

ՊԱՏԿԱՆԵԱՆ տե'ս ԳԱԲՐԻԷԼ, ՄԻՔԱՅԷԼ, ՌԱՓԱՅԷԼ

ՊԱՏԿԱՆԵԱՆՑ տե'ս ՄԻՔԱՅԷԼ

ՊԱՏՄԱԲԱՆ տե'ս ԵՂԻՇԷ, ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ

ՊԱՏՄԱԳԻՐ տե'ս ՄՈՎՍԷՍ

ՊԱՏՄԻՉ տե'ս ԿԻՐԱԿՈՍ, ՀԵԹՈՒՄ, ՎԱՐԴԱՆ

ՊԱՏՈՒԱԿԱՆ

1. Սարկաւագ 245, 2099

2. ԱԶԻԶ-Է ԱՐՓԱՅԵՑԻ 3045-3046

ՊԱՏՈՒԵԼԻ տե'ս ԽԱՉԱՏՈՒՐ

ՊԱՏՐԻԱԼՈՎԻՉ ԻԼՎՈՎԱՑԻ 3013

ՊԱՏՐԻԿ

1. Տե'ս ԼԵՒՈՆ, ՅՈ-Վ-ՀԱՆ, ՎԱՐԴ ՌՇՏՈՒՆԻ

2. ԱՆՁԵՒԱՑԻ 1090, 1097

3. ԳՆՈՒՆԻ 1097

4. ԿԻՒԼՊԷՆԿԵԱՆ 5297, 5299, 5304, 5456-5457, 5668, 5777, 5882

ՊԱՏՐՈՆԻԿԷ 861

ՊԱՐԱ տե'ս ՊԱՊ

ՊԱՐԱԿԱՄԱՆՈՍ 1532

ՊԱՐԱԿՈՄԱՆՈՍ տե'ս ԱՍԻՏ

ՊԱՐԱՊԻՆԱՍ տե'ս ՄԻՔԱՅԷԼ

ՊԱՐԳԵՒ

1. Եպիսկոպոս Հարքայ 635

2. ԱՄԱՏՈՒՆԻ 300-301

3. ԱՐԾՐՈՒՆԻ 440

4. ԳՆՈՒՆԻ 184

5. ՓԱՓԱԶԵԱՆ 5941, 5948, 5953-5354, 5956-5957, 5960, 5962, 5964-5965

6. Տե'ս ՄՈՒՐԱՏ ՎԱՆԵՑԻ

ՊԱՐԳՕՆ-ՏԱՅԷՐ տե'ս ԲԱՐԿՈՒԿ

ՊԱՐԱԶԵԱՆ-Ց տե'ս ՍՈՒՔԻԱՍ

ՊԱՐԷՏ տե'ս ԷՏՄՈՆ

ՊԱՐԹԵՆԻՈՍ Գ. 2924

ՊԱՐԹԵՒ (ՊԱՐԹԵՒԱԶՈՒՆ) տե'ս ԱՐԻՍՏԱԿԷՍ Ա., ԳՐԻԳՈՐ, ՅՈՒՍԻԿ, ՆԵՐՍԷՍ, ՍԱՀԱԿ Ա., ՎՐԹԱՆԷՍ

  ՊԱՐԹԵՒԱԶՆ տե'ս ՄԱՐԳԱՐ

ՊԱՐԹԵՒ-ՆԵՐ (ազգատոհմ) 13, 16, 57, 69-72, 78, 205, 288, 325, 350, 445, 1108, 1344

ՊԱՐԿԵՇՏ ԲՋՆԵՑԻ 1876

ՊԱՐԿԻԱՐՈՒԽ (ՊԵՐԿԻԱՐՈՒԽ) 1541-1542, 1552

ՊԱՐԿՃԱԿ 1488

ՊԱՐՂՈՒԱՆ 1507

ՊԱՐՄԻՏԷ 598

ՊԱՐՆԱՊՕ 4522

ՊԱՐԱՇԸՆԱԶԴԱՏ տե'ս ՊԱՐՍԵԱՆՊԷՏ

ՊԱՐՈՆԵԱՆ տե'ս ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ, ՍՈՒՔԻԱՍ

ՊԱՐՈՆԼՈՅՍ տե'ս ԼՈՅՍ

ՊԱՐՈՆ ՏԱՏ տե'ս ՏԱՏ ԱՌԱՔԵԼ

ՊԱՐՈՆՏԷՐ տե'ս ԱՆԴՐԷԱՍ, ԳՐԻԳՈՐ, ՄԱՐԳԱՐ, ՍԱՀԱԿ, ՍԱՐԳԻՍ

ՊԱՐՈՒԷԶ տե'ս ԽՈՍՐՈՎ

ՊԱՐՍԱՄ

1. Սուրբ 3399

2. 3653

3. ՏՐԱՊԻԶՈՆՑԻ 2765

ՊԱՐՍԵԱՆՊԷՏ ՊԱՐՇԸՆԱԶԴԱՏ 708

ՊԱՐՍԻԿ տե'ս ԱԿԱԿ-ԻՈՍ, ԲԵՀԶԱՏ, ՋԱՀԱՊ, ՍԻՒԼԷՅՄԱՆ, ՎԱՐԱԶԴԱՏ, ՎՆԴՈՅ

ՊԱՐՍԿԱՍՏԱՆՑԻ տե'ս ԱՍՏՈՒԱԾԱՏՈՒՐ

ՊԱՐՍՈՒՄԱ 1532

ՊԱՐՏԱՅՈՒ (ՊԱՐՏԱՒՑԻ) տե'ս ՇԻՐՈՒԱՆ

ՊԱՐՏԻԶԱԿՑԻ

1. Տե'ս ՍԱՐԳԻՍ

2. ՄԿՐԵԱՆ տե'ս ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ՄԿՐԵԱՆ

ՊԱՐՏԻԶՊԱՆԵԱՆ տե'ս ԽԱՉԱՏՈՒՐ

ՊԱՑՈՎՍՔԻ 4281

ՊԱՒԵԼ

1. տե'ս ՊՕՂՈՍ 3717

2. ԴԻՄԻՏՐԻՉ ՑԻՑԻԱՆՈՎ (ՊՕՂՈՍ ԴԻՄԵՏՐԵԱՆ) 3841, 3843-3848, 3851, 3859, 3881, 3884, 3895, 4029

ՊԱՒՂԷ (ՊԱՒՂԻ) տե'ս ՊՕՂՈՍ ՍԱՄՈՍՏԱՑԻ

ՊԱՒՂԻԿԵԱՆՔ (ՊՈԼԼԻԿԵԱՆ, ՊՕՂԻԿԵԱՆ, աղանդաւորք) 634, 949-951, 961, 964, 967, 972, 1140-1141, 1247, 1369, 1456, 1667, 2001, 2599, 3620

ՊԱՒՂՈՍ (ՊՕՂՈՍ) 950

ՊԱՓՂԱԳՈՆ տե'ս ՄԻՔԱՅԷԼ Դ.

ՊԱՔՇԵԱՆ տե'ս ՆԻԿՈՂԱՅՈՍ

ՊԵԼԳԻՆ (ՊԵՂԳԻՆ, ՊԵՇԳԻՆ ՕՐԲԵԼԵԱՆ) 2412-2413

ՊԵԼԻՍԱՐՈՍ 602

ՊԵՂԱԳԵԱՆՆԵՐ (աղանդաւորք) 2189

ՊԵՂԳԻՆ տե'ս ՊԵԼԳԻՆ

ՊԵՄՈՒՆԴ

1. Լատին իշխան 2161

2. ԼՈՒՍԻՆԵԱՆ տե'ս ՊԷՄՈՒՆԴ

ՊԵՇԳԻՆ տե'ս ՊԵԼԳԻՆ

ՊԵՌԵԱՆՑ տե'ս ՄԻՀՐԴԱՏ, ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ

ՊԵՏԱՆ ԱՂԱՉՐԱՔԵԱՆ 4813

ՊԵՏԱՆԵԱՆ տե'ս ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ

ՊԵՏՈՒՐ 4073

ՊԵՏՐ ԻՒԱՆԻՉ (ՊԵՏՐՈՍ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍԵԱՆ ԿԱՒԱԼԻՑԿԻՆ) 3743, 3745, 3786

ՊԵՏՐՈՆԱՍ 1141

ՊԵՏՐՈՍ

1. Առաքեալ 14-16, 20, 93, 723, 736, 889, 1341-1342, 1497, 1692, 1733, 1794-1795, 1814-1815, 1920, 2214, 2629, 2879, 3045, 3206, 3535, 3918, 4816, 5506

2. Եպիսկոպոս ԺԷ. դար 3115

3. Եպիսկոպոս, աշակերտ Կաղզունացիի 3578, 3689, 3691, 3694, 3751

4. Եպիսկոպոս, ասորի 773-774

5. Եպիսկոպոս Երուսաղէմի 3834, 3891

6. Եպիսկոպոս Հաճնոյ 4777, 4782, 4910

7. Եպիսկոպոս Հոգւոց վանքի 2907-2908

8. Եպիսկոպոս Նոր Ջուղայի վանքին 3445

9. Եպիսկոպոս Սափիրիայ 1664

10. Եպիսկոպոս Սեբաստիոյ 31

11. Եպիսկոպոս եւ մետրոպոլիտ Սիւնեաց 2067

12. Եպիսկոպոս Սսոյ 2858

13. Վրացի եպիսկոպոս ÆԳայլØ 702-704, 738, 1715

14. Վարդապետ Հաղբատի վանքին 1711

15. Վարդապետ Երուսաղէմի ԺԴ. -ԺԵ դար 2353

16. Վարդապետ Երուսաղէմի ԺԹ. դար 4644

17. Վարդապետ եւ քարտուղար Աւետիք Եւդոկացիի 3156

18. Եպիսկոպոս եւ առաջնորդ Խրիմու 3700

19. Վարդապետ Նոր Ջուղայի Ս. Ամենափրկիչ վանքի 3467

20. Վարդապետ ի Կ. Պոլիս 3974

21. Վարդապետ Հայ հռոմեական 3989

22. Վանահայր Խլաձորի 1286

23. Վանահայր Ս. Մարտիրոսի 2625

24. Քահանայ, ուսուցիչ Աւետիք Եւդոկացիի 3105

25. Քահանայ, Խիզանցի նահատակ 2399-2400

26. Քահանայ, հայր Զաքարիա Կոփեցիի 4318

27. Կաթողիկոս Ասորւոց 1457

28. Հայ պատրիարք Երուսաղէմի 2590

29. Յոյն պատրիարք 885

30. Առաջնորդ Վայոցձորի 3101

31. Աղանդաւոր 489

32. Այլ անուն Աբրահամ Արծրունիի 3412

33. Լատին կարդինալ-երէց 1819, 1831, 1833

34. Լատին կրօնաւոր 1542

35. Քեռի` Գող Վասիլի 1567, 1571

36. Աշակերտ Յովնաթանի 3722

37. Դերձակ 4759

38. Ա. թագաւոր Կիպրոսի 2231, 2247-2251, 2254, 2261

39. Բ. թագաւոր Կիպրոսի 2251, 2259, 2262, 2295

40. Դ. թագաւոր Արագոնիայի 2293, 2330

41. տե'ս ԱԲՐԱՀԱՄ ԱՐԾԻՒԵԱՆ, ԱՆՏՈՆ ՀԱՍՈՒՆ-ԵԱՆ, ԳՐԻԳՈՐ, ԲԱՐՍԵՂ ԱՎՔԱՐԵԱՆ ԲԵՐԻԱՑԻ, ՄԻՔԱՅԷԼ ԳԱՍՊԱՐԵԱՆ, ՅԱԿՈԲՈՍ ՊԱՀԹԻԱՐԵԱՆ, ՊԵՏՐ, ՊՕՂՈՍ, ՍՏԵՓԱՆ ԱԶԱՐԵԱՆ

42. ԱԳՈՒԼԵՑԻ 3054-3055

43. ԱԼԵՔՍԱՆԵԱՆ ԿԱՄԱՐԱԿԱՊՑԻ 3463-3464

44. ԱԼԹՈՒՆԵԱՆ 4283

45. ԱՂԱՄԱԼԵԱՆՑ տե'ս ՊԵՏՐՈՍ ԲԵՐԴՈՒՄԵԱՆ

46. ԱՅՆԹԱՊՑԻ (ՀՌՈՄԿԼԱՅԵՑԻ, ՊԵՏՐՈՍ Բ. ), ÆՔիւթիւրØ 3360-3361, 3371-3373, 3376-3378, 3420-3430, 3439, 3450-3451, 3493, 3626

47. ԱՆՏԻՈՔԱՑԻ 1324

48. ԱՐԱԳՈՆԱՑԻ 2155-2156, 2239, 2289

49. ԱՒԻՏԱԲՈԼ (Pietro Avitabole) 2865

50. ԲԱԳՈՒԱՆԵԱՆ 4940

51. ԲԴՈՒՂ տե'ս ՊԵՏՐՈՍ ՉՈՒՂԱՅԵՑԻ

52. ԲԵՐԴՈՒՄԵԱՆ (ԲԵՐԹՈՒՄԵԱՆ, ՓԵՐԹՈՒՄԵԱՆ, ԱՂԱՄԱԼԵԱՆ-Ց) 3603, 3627, 3733, 4457

53. ԲԵՐԻԱՑԻ, ÆՊիծակØ 3136, 3162, 3200, 3203-3204, 3315, 3404, 3411-3412

54. ԳԱՓԱՄԱՃԵԱՆՑ 5259

55. ԳԵԱՆՃԵՑԻ (ԳԵԱՆՋԵՑԻ) 3497, 3499

56. Ա. Գետադարձ 1370, 1378, 1389-1394, 1396, 1401-1423, 1425, 1427-1435, 1437-1455, 1458-1470, 1472, 1476, 1480-1481, 1487-1489, 1494, 1507, 1516-1518, 1534, 1537, 1751, 1823, 1835, 2622

57. Բ. (Մանկահասակ Կայսր Ռուսիոյ, յաջորդ Պետրոս Մեծ-ի) 3309

58. ԵԱՂԼԸԳՃԵԱՆ (ԵԱՂԼԸՔՃԵԱՆ) 4411, 4572

59. ԵԹՈՎՊԱՑԻ 2616

60. ԵՂԻԱԶԱՐԵԱՆ 3681-3682

61. ԵՈՒՍՈՒՖԵԱՆ, վաճառական 4319

62. ԵՈՒՍՈՒՖԵԱՆ, եղբայր Եգիպտոսի նախարար Պօղոսի 4332

63. ԵՐԿԱԹԻ 422

64. ԵՒԴՈԿԱՑԻ 3671-3673, 3679, 3772, 3890, 3965

65. ԶԱՔԱՐԵԱՆ (ԲԵԹՐՕ ԶԱՔԱՐԻԱ) 3596, 3600-3601

66. ԶԸՊՃԸՕՂԼՈՒ 3636

67. ԹԱՀՄԻԶ-Ճ-ԵԱՆ 5041, 5403-5404, 5443, 5463, 5790

68. ԹԱՓԻՉ տե'ս ՊԵՏՐՈՍ ՓՈՒԼՈՆ

69. ԹԻԼՔԵԱՆ 4532, 4961

70. ԼԱՏԻՆԱՑԻ 2951, 2955

71. ԽԱԼԱՐԵՆՑ 2698

72. ԽԱԹՆԿԱՅՈՐԴԻ 1576

73. ԽԻՒՏԱՎԷՐՏԵԱՆ 4100

74. ԽԼԱՁՈՐԵՑԻ 1338

75. ԽՈԶԱՐԱԾԵԱՆ (ՍԷԹ) 3629-3630, 3633

76. ԽՕՐԱՍԱՆՃԵԱՆ 4218, 4550

77. ԾԵՐՈՒՆԵԱՆ (ԾԵՐՈՆԵԱՆ, ԾԵՐՕՆԵԱՆ) 3918, 4106, 4475

78. ԿԱՄԱՐԿԱՊՑԻ տե'ս ՊԵՏՐՈՍ ԱԼԵՔՍԱՆԵԱՆ

79. ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ 5780

80. ԿԱՐԿԱՌԵՑԻ 2664-2665, 2847-2849

81. ԿԵՍԱՐԱՑԻ 4345-4348, 4370

82. ԿԻՒԶԷԼԵԱՆ 4813

83. ԿՆԱՓԵՑԻ 1484

84. ԿՈՒՐԱՎՑԻ 4225, 4802

85. ՀԱԶՐՈՅԵՆՑ 5221

86. ՀՌՈՄԿԼԱՅԵՑԻ տե'ս ՊԵՏՐՈՍ ԱՅՆԹԱՊՑԻ

87. ՂԱՓԱՆՑԻ 3603, 3661-3662

88. ՄԵԾ-Ն, կայսր կամ ձար Ռուսիոյ 3117-3120, 3207, 3209-3211, 3214-3215, 3258-3260, 3265-3267, 3283-3284, 3308-3309, 3534, 4258, 4324, 4328

89. ՄԻՆԱՍԵԱՆ 3929, 4407, 4537, 4566

90. ՄՈՆԳՈՍ 574-575

91. ՄՈՐՈՆ տե'ս ԿԵՂԵՍՏԻՆՈՍ

92. ՄՈՒՐԱՏԵԱՆ 5420

93. ՅԱՐՈՒԹԻՒՆԵԱՆ 4323

94. ՅՈՎՀԱՆՆԷՍԵԱՆ ԿԱՒԱԼԻՑԿԻՆ տե'ս ՊԵՏՐ ԻՒԱՆԻՉ

95. ՆԵՐԿԱՐԱՐԵԱՆ 5113

96. ՆԵՐՍԷՍԵԱՆ (ՆԻՓՕԹ) 3402-3403, 3408-3409, 3412, 3436

97. ՆԻԺԵՑԻ 4184

98. ՇԱՆՇԵԱՆ-Ց 4435-4436, 4833

99. ՇԻՇՄԱՆԵԱՆ 4812

100. ՈՒԶՈՒՆՕՂԼՈՒ 3636

101. ՉՈՒՂԱՅԵՑԻ (ԲԴՈՒՂ) 2898

102. ՊԱՀԱՏՈՒՐԵԱՆ 3366, 3391, 3395

103. ՊԱՅԾԱՌԵԱՆ 4236

104. ՊԱՍՄԱՃԸ 4305

105. ՊԻԾԱԿ տե'ս ՊԵՏՐՈՍ ԲԵՐԻԱՑԻ

106. ՊԻՒԼՊԻՒԼ 4561, 4563-4564, 4593, 4738-4741, 4921-4922, 4971-4973, 5440, 5442

107. ՊՈՒՌՈՒՆՍՈՒԶԵԱՆ 3463

108. ՊՕՂՈՍ 3220

109. ՍԱՐԱՃԵԱՆ 5673, 5677, 5689, 5698, 5700, 5706-5707, 5885, 5888, 5896, 5899, 5901, 5907, 5911, 5949, 5954, 5958

110. ՍԱՐԳԻՍԵԱՆ 3309

111. ՍԻՄՈՆԵԱՆ-Ց 5336, 5800

112. ՍԻՒՆԵՑԻ (ՍԻՒՆԻ) 635-637, 642, 649-650, 723

113. ՎԵՀԱՊԵՏԵԱՆ 4769, 5110

114. ՏԷԶԱԼԼԷՕՐ 3245

115. ՏԷՐ-ԱՒԱԳԵՆՑ 2949

116. ՏԷՐ-ՅՈՎՀԱՆՆԷՍԵԱՆ 3453

117. ՏԻԳՐԱՆԱԿԵՐՏՑԻ 4858

118. ՓԱՓ տե'ս ՊԻՈՍ

119. ՓԵՐԹՈՒՄԵԱՆ տե'ս ՊԵՏՐՈՍ ԲԵՐԴՈՒՄԵԱՆ

120. ՓԻՐԻՄԵԱՆ 3681

121. ՓՈՒԼՈՆ (ԹԱՓԻՉ) 573

122. ՔԷՕԹԱՀԵԱՑԻ 3636

123. ՔԻՒՐԹՒՐ տե'ս ՊԵՏՐՈՍ ԱՅՆԹԱՊՑԻ

124. ՔԻՒՐՔՃԻԽԱՆԼԵԱՆ 4308

ՊԵՏՐՈՍԵԱՆ

1. Կաթողիկոսական տուն 1481

2. Տե'ս ԵԶԵԿԻԷԼ, ԹՈՎՄԱՍ, ՄԽԻԹԱՐ, ՍՏԵՓԱՆՈՍ

ՊԵՏՐՈՎԻՉ տե'ս ԱԼԵՔՍ-ԷՅ

ՊԵՐԿԻԱՐՈՒԽ տե'ս ՊԱՐԿԻԱՐՈՒԽ

ՊԵՐՃ ԱՐԾՐՈՒՆԻ 1097

ՊԵՐՈԶ

1. Կայսր Պարսից 480-481, 483-485, 487, 491-494, 496, 498-499, 505, 515-517, 523, 525, 533, 535-538, 541-542, 550-552, 556, 577, 585, 613

2. Հայ իշխան 3967

3. ԳԱՐԴՄԱՆՑԻ 281

ՊԵՐՈՂՄԱՏ 1344

ՊԵՐՈՎՍԿԻ (Նախարար) 4352-4354, 4363

ՊԵՐՆԱԴՈՎԵԱՆՑ տե'ս ՍՏԵՓԱՆՈՍ ՎԱՐԴԱՆՈՎԻՉ

ՊԵՐՓԵՌՈՒԺԷՆ տե'ս ԿՈՍՏԱՆԴԻՆ Զ.

ՊԵՐՖԵՌԻՈՍ 1715

ՊԷԶԻՐՃԵԱՆ տե'ս ԵՓՐԵՄ

ՊԷԶՃԵԱՆ տե'ս ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ

ՊԷԶՃԻ տե'ս ՊՕՂՈՍ

ՊԷԹԸՆ տե'ս ԵՈՒՍՈՒՖ

ՊԷԼԷՆԿՑԻ տե'ս ՅԱԿՈԲ 3105-3106

ՊԷԿԵԱՆ տե'ս ԹԱԴԷՈՍ, ՀԱՅԿԱԶՈՒՆ

ՊԷԿ-ԹԻՄՈՒՐ 2246, 2260, 2261

ՊԷԿԼԷՐ ԷՔՄԷՔՃԻ 2926

ՊԷԿՕՂԼԻՑԻ տե'ս ՍԱՏԷԹ

ՊԷՀՐԱՄ

1. Կամ ԲԱՀՐԱՄ 4453

2. Փաշա, Օսմանեան մեծ եպարքոս 2835

3. Փաշա, կուսակալ Կարնի 4180

ՊԷՄՈՒՆԴ

1. Կամ ՊԵՄՈՒՆԴ, (ԲՈՅԵՄՈՆԴՈՍ, Boemond) 2121, 2148, 2161, 2225, 2227, 2258-2260

2. Որդի Ջիւան Լուսինեանի 2225, 2231, 2247-2248

ՊԷՅԶԱՏԷ տե'ս ԱԼԱՅԷՏՏԻՆ

ՊԷՅՔՕԶՑԻ տե'ս ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ

ՊԷՅՕՂԼՈՒՑԻ տե'ս ՍՏԵՓԱՆ

ՊԷՆԿԼԵԱՆ տե'ս ՂԱԶԱՐ, ՄԱՄԲՐԷ, ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ

ՊԷՆԿԼԻ ՌԱՓԱՅԷԼ 3600

ՊԷՇԻԿԹԱՇԼԵԱՆ տե'ս ՄԿՐՏԻՉ

ՊԷՇԻՐ տե'ս ԲՇԸՐ

ՊԷՇԻՔԹԱՇՑԻ տե'ս ՅՈՎՍԷՓ

ՊԷՊԻՒՐՕՂԼՈՒ տե'ս ԿԱՐԱՊԵՏ

ՊԷՌՆԱՎԻԼ 3218

ՊԷՏԷՐԽԱՆ ՊԷՅ 4398-4400

ՊԷՏԻԿԵԱՆ տե'ս ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ

ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ տե'ս ԱՒԵՏԻՍ, ՌԵԹԷՈՍ

ՊԷՔԵԱՐԵԱՆ տե'ս ՂԵՒՈՆԴ

ՊԷՔԻՐ

1. Օսմանցի ներքինապետ 3444

2. Կամ ԲԱՔՐ (ԲԱՔԱՐ) 1020

ՊԸՌԿՆՏՕՇ տե'ս ԿԱՐԱՊԵՏ

ՊԻԱՄՐԱԼԼԱՀ տե'ս ՄԸՔԹԱՏԻ, ՔԱՀԸՄ

ՊԻԶՄԱՐՔ 4991

ՊԻԷՄՐԱԼԼԱՀ տե'ս ՄՈՒՔԹԱՏԻ

ՊԻԱՄՐՈՒԼԼԱՀ տե'ս ՄԸՍԹԱՏԻ

ՊԻԼԱՐՂՈՒ կամ Բիլարղու 2111-2112, 2115

ՊԻԼԷԶԻԿՃԵԱՆ տե'ս ՊՕՂՈՍ

ՊԻԼԷՃԻԿՑԻ տե'ս ԿՈՄԻՏԱՍ

ՊԻԼԼԱՀ տե'ս ՄԸՍԹԱՆԶԷՄ, ՄԸՍԹԱՅՆ, ՄԸՍԹԱՆԽԷՏ, ՄԸՍԹԱՆՍԸՐ, ՄԸՍԹԱՏԸՐ, ՄԸՍԹԱՐԽԷՏ, ՄԸՔԹԱՏԻՐ, ՄԸՔԹԱՖԻ, ՄՈՀԹԱՏԻ, ՄՈՒԹԱՂ, ՄՈՒԹԱՄԷՏ, ՄՈՒԹԹԱՔԻ, ՄՈՒՆԹԱԶԸՐ, ՄՈՒՍԹԱՔԻ, ՄՕԹԱՍՍԷՄ, ՄՕԹԻ, ՄՕՔԹԱՏԸՐ, ՌԱՇԻՏ, ՌԱՏԻ, ՏԱՀԷՐ, ՔԱՀԷՐ, ՔԱՏԷՐ

ՊԻԾԱԿ տե'ս ԳՐԻԳՈՐ, ՊԵՏՐՈՍ ԲԵՐԻԱՑԻ

ՊԻՂԱՏՈՍ 1906

ՊԻՅՊԱՐՍ տե'ս ՓՆԴՈՒԽԴԱՐ

ՊԻՆ-ԵԱՀԵԱ տե'ս ԱԼԻ

ՊԻՆ-Ի-ՄՐՈՒԱՆ տե'ս ՄՈՒՀԱՄՄԷՏ

ՊԻՆ-Ի-ՈԿԲԱՅ տե'ս ՄՈՒՀԱՄՄԷՏ

ՊԻՆԻ-ԱՊՈՒՍԷԹ տե'ս ԵՈՒՍՈՒՖ

ՊԻՆԻ-ԶՕՐԱՀԱ տե'ս ՄՈՒՍԱ

ՊԻՆԻ-ԻՊՐԱՀԻՄ տե'ս ԵՈՒՍՈՒՖ

ՊԻՆԻ-ԽԱԼԻՏ տե'ս ԱՀՄԱՏ, ԵԱՀԵԱ

ՊԻՆԻ-ՄԸՍԼԻՄ տե'ս ԻՍԱՔ

ՊԻՆԻ-ՄՈՒԶԻՏ տե'ս ԵԷԶԻՏ

ՊԻՆԻ-ՊՈՒՂԱ տե'ս ՄՈՒՍԱ

ՊԻՆԻ-ՌԱՀԻՄ տե'ս ԵՈՒՍՈՒՖ

ՊԻՆԻ-ՔԱԹԱՊԱ տե'ս ՀԱՍԱՆ

ՊԻՆ-ՄԱՏՆ տե'ս ՖԱԽՐԷՏՏԻՆ

ՊԻՆ-ՄՈՒՀԱՄՄԷՏ տե'ս ԻՍԱ

ՊԻՆ-ՊՈՒՂԱ տե'ս ՄՈՒՀԱՄՄԷՏ

ՊԻՆ-ՎԱՍԸՖ տե'ս ՍԱԼԻՀ

ՊԻՈՍ

1. Դ. պապ Հռոմի (Փիոս, Պետրոս) 2626-2631, 2633

2. Ե. պապ Հռոմի 2633, 2644, 2651

3. Ը. պապ Հռոմի 4097, 4101, 4336, 5290.

4. Թ. պապ Հռոմի 4400, 4414, 4464, 4508, 4518, 4520, 4522, 4573, 4816-4817, 5160, 5290

ՊԻՏԵՒԻՆ տե'ս ԲՈՅԵՄՈՆԴՈՍ

ՊԻՒԼՊԻՒԼ տե'ս ԱԲՐԱՀԱՄ ՍԱՐԿԱՒԱԳԵԱՆ, ՊԵՏՐՈՍ

ՊԻՒՌՈՍ 781, 834, 845, 885

ՊԼԵՎԷ (ՊԼԷՎԷ) 5562, 5565, 5581, 5587, 5591, 5763

ՊԼՃՈՆՑ տե'ս ԿԻՐԱԿՈՍ

ՊԼՈՒԶ տե'ս ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ԵՐԶՆԿԱՑԻ

ՊՂԱՏՈՆ

1. Յոյն փիլիսոփայ 322, 1473, 2333, 4896, 4918

2. ԳՈՒՐԳԷՆԲԷԳԵԱՆՑ 5123

3. ԵԴԵՍԱՑԻ 311-312

ՊՇԱՐԱ տե'ս ՀԱՊԻՊ

ՊՈԳՈՆԱՏ տե'ս ԿՈՍՏԱՆԴԻՆ Դ., ՅՈՒՍՏԻԱՆՈՍ Բ.

ՊՈԳՈՆԻԱՏ տե'ս ՆԻԿԵՓՈՐՈՍ Գ.

ՊՈԼԼԻԿԵԱՆ տե'ս ՊԱՒՂԻԿԵԱՆՔ

ՊՈԼՍԵՑԻ տե'ս ՅԱԿՈԲ

ՊՈԼՏԱՃԻ 1531

ՊՈՀԱՒԷՏ-ՏԷՎԼԷ 1357

ՊՈՂՈՆԵՍՑԻ տե'ս ԽԱՉԱՏՈՒՐ ՇԵՐՈՅԵԱՆ

ՊՈՆՆԱՔ (ՊՕՆՆԱՔ, Jean-Louis d'Usson, Marquis de Bonnac) 3266, 3270

ՊՈՆՏԱՑԻ տե'ս ԿԻՐԱԿՈՍ, ՆԻԿՈՆ

ՊՈՇՆԱՔՆԵՐ (ազգ) 2828

ՊՈՊՈՎԵԱՆՑ տե'ս ՏԻՐՈՒՀԻ

ՊՈՌԵՑԻ տե'ս ՄԱՐՏԻՐՈՍ

ՊՈՍԻՆԱԴԱՑԻ տե'ս ՆԵՐՍԷՍ

ՊՈՍՍԻ տե'ս ՀԵՐՈՆԻՄՈՍ

ՊՈՎՈԼԻԷ տե'ս ԱՆՏՈՆ

ՊՈՐԱԹԵՑԻ տե'ս ԳՐԻԳՈՐ

ՊՈՐՏԻՈՍ տե'ս ԵՂԲԱՅՐ ՊՈՐՏԻՈՍ

ՊՈՐՓԻՒՐ 322, 508, 2313, 2334, 3388, 3494, 3604

ՊՈՐՓԻՒՐՈԺԷՆ տե'ս ԿՈՍՏԱՆԴԻՆ Է., ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ Բ. ԿՈՄՆԵՆՈՍ

ՊՈՒԻՏԵԱՆՔ (իշխանական գերդաստան) 1357, 1460

ՊՈՒԼԿԻՆ 5582

ՊՈՒԼԿԱՐԱՀԱՅԵՐ 5511-5512

ՊՈՒԼՈՒԶԵԱՆ տե'ս ՄԿՐՏԻՉ

ՊՈՒԼՎԸՐ տե'ս ՀԷՆՐԻ

ՊՈՒՂԱ

1. Տե'ս ՄՈՒՍԱ-ՊԻՆԻ 1117

2. ՍԱՂԻՐ 1117-1118

3. ՔԷՊԻՐ տե'ս ԲՈՒՂԱ

ՊՈՒՂԱՆ 1540

ՊՈՒՂՔԵՐԻԱ 331, 571-572 701

ՊՈՒՌՈՒՆՍՈՒԶԵԱՆ տե'ս ՊԵՏՐՈՍ

ՊՈՒՍԱՅԻՏ

1. Խան 2159, 2168

2. Կամ ԱՊՈՒՍԱՅՆՏ 2493

ՊՈՒՏԱԽ

1. Հայ իշխան 2661

2. Տե'ս ԲԱՐՈՒՆԱԿ ԱՄԴԵՑԻ 2597-2598

ՊՈՒՏԼԻԿՑԻ տե'ս ԹՈՎՄԱՍ

ՊՈՒՐՀԱՆԷՏՏԻՆ 2308-2309

ՊՈՒՐՊՈՆ տե'ս ՓԻԼԻՊՊՈՍ Ե.

ՊՈՒՐՊՈՆԵԱՆ (թագաւորական դինաստիա) 4714

ՊՈՒՐՍՊԷՅ ԱՇՐԱՖ 2391, 2405

ՊՌՕՇ 3027, 3038, 3111, 3213

ՊՌՕՇԵԱՆ

1. Իշխանազունք 3492

2. Տե'ս ԷԱՉԻ, ՀԱՍԱՆ, ՊԱՊԱՔ

ՊՍԱԿ (Եպիսկոպոս Սեբաստիոյ) 1718, 1752

ՊՍՏԻԿ 2834

ՊՏՂՈՄԵԱՆ 92

ՊՐԱՔՕՆԻԷ 3121, 3130

ՊՐԵՄՈՆՍՏՐԱՏԵԱՆՔ (միաբանութիւն) 2096

ՊՐԻԲԵԼ (ՊՐԻԲԻԼ) 5207, 5381, 5384

ՊՐԻՃ . տե'ս ՃՕՆ

ՊՐԻՍԿԱ 80

ՊՐՈԲՈՍ 74

ՊՐՈԽՈՐՈՆ ՍԻԼԻՍՏՐԵՑԻ (ՌՈՒՍՃՈՒՔՑԻ) 3430-3432, 3465, 3476

ՊՐՈԿՈՂ-ՈՍ 356-358, 570, 591, 632, 1499, 2895, 3604

ՊՐՈԿՈՊԻՈՍ 3911

ՊՐՈՏԵՐԻՈՍ 573

ՊՐՈՒՍԱՑԻ տե'ս ԱՆՏՈՆ ՉԷԼԷՊԻ, ԳԱԲՐԻԷԼ, ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ՏԷՐ-ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ, ՆԻԿՈՂԱՅՈՍ, ՍՏԵՓԱՆ ՍԱՓՐԻՉ ՄԱՆՈՒԿ

ՊՐՕՆԱԳՈՐԾ (ՊՐՕՆԳՈՐԾ) տե'ս ԿՈՍՏԱՆԴԻՆ ԿԱՏՈՒԿԵՑԻ

ՊՕԶԱՃԵԱՆ տե'ս ՅԱԿՈԲՈՍ

ՊՕԶՈՒՃՈՒՐԵԱՆ տե'ս ԽԱՉԱՏՈՒՐ

ՊՕԹՈՒՇԱՆՑԻ տե'ս ԱՒՔՍԵՆՏԻՈՍ ՎՐԶԱՐԵԱՆ, ԳԷՈՐԳ ԵՐԷՑԵԱՆ, ՄԱՐԿՈՍ

ՊՕԼԷՅՆ տե'ս ԱՆՆԱ

ՊՕԼՈՒՑԻ տե'ս ԿԱՐԱՊԵՏ, ՅԱԿՈԲ

ՊՕՂԱՍԱՃԻ տե'ս ԳԷՈՐԳ

ՊՕՂԻԿԱՐՊՈՍ

1. Թոնդրակեցի քահանայ 1456

2. Խոտաճարակ ճգնաւոր 695

3. Սուրբ հայրապետ 96, 3544

4. Վանահայր Կամրջաձորի 1285, 1302, 1323, 1338

ՊՕՂԻԿԱՆ տե'ս ՊԱՒՂԻԿԵԱՆՔ

ՊՕՂԻՔՏԷՍ 45

ՊՕՂՈՍ

1. Առաքեալ (ՍՈՂՈՍ) 14-15, 23, 65, 408, 950, 1289, 1342, 1497, 1644, 1779, 1794-1795, 2200, 2313, 2358, 2378, 3045, 3535, 3752, 4367, 5743

2. Գ. պապ Հռոմի 2614, 2616

3. Ե. պապ Հռոմի 2699, 2706, 2823, 2995

4. Յոյն պատրիարք 885

5. Եպիսկոպոս Արուաստայ 760

6. Եպիսկոպոս Արտազու 2466

7. Եպիսկոպոս Գնունեաց 582

8. Եպիսկոպոս Կոկիսոնի 2184

9. Եպիսկոպոս Էջմիածնի 4432

10. Եպիսկոպոս առաջնորդ Ակնայ 3967-3968

11. Վարդապետ ԺԱ. դար 1488

12. Վարդապետ առաջնորդ Խորանաշատ վանքի 1948

13. Վարդապետ ԺԴ. դար 2311

14. Վարդապետ Սուրբ Առաքելոց վանքի 2457

15. Վարդապետ առաջնորդ Վանայ 3003

16. Վարդապետ Երուսաղէմի ԺԸ. դարու սկիզբ 3358, 3396-3397

17. Վարդապետ Երուսաղէմի ԺԸ. դարու կէսէն յետոյ 4644

18. Վարդապետ առաջնորդ Պանտըրմայի 3636

19. Վարդապետ առաջնորդ Անկիւրիոյ 3640

20. Վարդապետ հայ հռոմեական 4111

21. Վարդապետ ի Կ. Պոլիս 4304

22. Քահանայ (Եղբորորդի Յովհաննէս Վանականի) 1894

23. Քահանայ Ղարասու գյուղի 3540

24. Աղուան երէց Գեդաճի 598

25. Պալատական դպիր 1788

26. ՊԱՒԵԼ Ա. (Կայսր Ռուսիոյ) 3531, 3714, 3717-3718, 3757, 3773, 3776-3777, 3785, 3813, 4026, 4030, 4362

27. Տե'ս ՊԱՒՂՈՍ, ՊԵՏՐՈՍ

28. ԱԲԻԿԵԱՆ 3972

29. ԱԴՐԻԱՆՈՒՊՈԼՍԵՑԻ տե'ս ՊՕՂՈՍ ԳՐԻԳՈՐԵԱՆ

30. ԱՅՆԹԱՊՑԻ 2797-2798, 2800, 2826-2827, 2850

31. ԱՇԸԳԵԱՆ 5650

32. ԱՇՆԱՆ-ԵԱՆ 4302, 4308, 4628, 4684

33. ԱՍԵՐՕՂԼՈՒ 2976

34. ԱՐԱՊԵԱՆ 3960

35. ԲԺՇԿԵԱՆ 3989, 3996

36. ԳԱՂԱՏԱՑԻ 3923-3924

37. ԳԱՄԱՂԻԷԼԵԱՆ 4386

38. ԳԱՌՆԵՑԻ (ՊՕՂՈՍ Բ. ) 2380, 2382-2384, 2387-2392, 2394, 2403, 2405-2410, 2452, 2500, 2632

39. ԳԱՐԱԳՈՉ-ԵԱՆ (ԳԱՐԱԳՕՉ-ԵԱՆ) 3578, 3640, 3685, 3750, 3756, 3908-3912, 3915, 3918, 3922, 3924, 3957, 4105-4107, 4207, 4385, 4475, 4564-4565, 4703, 4786, 4788

40. ԳՐԻԳՈՐԵԱՆ ԱԴՐԻԱՆԱՊՈԼՍԵՑԻ (Պատրիարք Կ. Պոլսոյ) 3905, 3909-3911, 3915, 3918, 3959, 3961-3966, 3970-3980, 3987, 3991-4002, 4052, 4056, 4061-4062, 4067, 4069, 4072-4076, 4082-4088, 4091, 4109-4111, 4117-4121, 4123-4131, 4169, 4200-4201, 4203, 4205-4206, 4290-4291, 4309, 4313-4317, 4319-4320, 4347, 4421-4422, 4424, 4426-4428, 4467, 4488-4489, 4491

41. ԴԵՄԵՏՐԵԱՆ տե'ս ՊԱՒԵԼ ԴԻՄԻՏՐԻՉ ՑԻՑԻԱՆՈՎ

42. ԵՈՒՍՈՒՖԵԱՆ ԶՄԻՒՌՆԵՑԻ 4121, 4127, 4197, 4299, 4309, 4332, 4421-4422, 4628

43. ԵՒԴՈԿԱՑԻ 2947, 3005, 3008, 3011

44. ԶԷՆՆԷ տե'ս ՊՕՂՈՍ ԽԱՍՔԷՕՅՑԻ

45. ԹԱԳՒՈՐԵԱՆ 5870

46. ԹԱՔԹԱՔԵԱՆ առաջնորդ Զմիւռնիոյ, պատրիարք Կ. Պոլսոյ 4106-4107, 4282, 4303, 4475, 4564, 4584, 4628, 4636, 4639, 4654, 4701-4704, 4714, 4752, 4755, 4760, 4765, 4768-4769, 4780, 4782-4784, 4787, 4789-4792, 4858, 4924, 4949, 5155, 5535

47. ԹԷՐԶԵԱՆ 5873

48. ԻՄԲԷՐԻԱԼԻ (Գենուացի կառավարիչ) 2425-2428

49. ԼԵՒՈՆԵԱՆ 3538-3539

50. ԽԱՍՔԷՕՅՑԻ ÆԶԷՆՆԷØ 4694

51. ԽՈՒՐՏԱՃԵԱՆ 5008

52. ԽՕԼՏԱՄԵԱՆ 4787, 5021

53. ԿԱՂԶՈՒՆԱՑԻ 3576, 3598, 3640, 3648, 3665, 3814

54. ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ ՏԵՅԵՑԻ 5238

55. ԿԱՐՆԵՑԻ տե'ս ՊՕՂՈՍ ՉԱԽԱԼԵԱՆ

56. ԿԱՐՍԵՑԻ տե'ս ՊՕՂՈՍ ՊԷԶՃԻ

57. ԿԷԼԿԷԼԵԱՆ 4001, 4003

58. ՂԱԶԱՐՈՍԵԱՆ 4412

59. ՂԱՐԱՊԱՂՑԻ 4006

60. ՄԱՂԱՔԵԱՆ 4526, 4535

61. ՄԱՐԳԱՐԵԱՆ 4001, 4003

62. ՄԱՐՈՒՇ 4088, 4097, 4335-4338, 4406, 4408-4409

63. ՄԵԼԻՏՈՍԵԱՆ 4322

64. ՄԵԼԻՔԵԱՆ ՎԱՆԵՑԻ 4740, 4776, 4806, 4929, 4939, 4944, 5112, 5257-5260, 5440

65. ՄԷՀԷՐԵԱՆ 4539

66. ՄԸՍԸՐԼԵԱՆ 4822

67. ՄՈԿԱՑԻ 2698, 2721-2724, 2729, 2731, 2735-2737, 2751-2752, 2785

68. ՅՈՎՀԱՆՆԷՍԵԱՆ 3887

69. ՆՈՒՊԱՐ ՓԱՇԱ 5798, 5882

70. ՇԱՀՆԱԶԱՐԵԱՆ 5958

71. ՇԱՄՇՏԱՑԻ տե'ս ՊՕՂՈՍ ՍԱՄՈՍՏԱՑԻ

72. ՇԱՇԵԱՆ 4529, 5027

73. ՇԻՇՄԱՆԵԱՆ 5008

74. ՉԱԽԱԼԵԱՆ ԿԱՐՆԵՑԻ 4278

75. ՉԷՆԿԻԼԷՐՑԻ 3923

76. ՉԻԹԹԱՏԻՆԻ 2995

77. ՊԱՌՆԱՍԵԱՆ 4919

78. ՊԵՏՐՈՍ ԺԱ. ԷՄՄԱՆՈՒԷԼԵԱՆ ԹԷԼԷՐՄԷՆՑԻ 5802

79. ՊԵՏՐՈՍ ԺԲ. ՍԱՊՊԱՂԵԱՆ 5802

80. ՊԷԶՃԻ ԿԱՐՍԵՑԻ 3962

81. ՊԻԼԷԶԻԿՃԵԱՆ 4003, 4100, 4519

82. ՊՕՅՆՈՒԷՅՐԵԱՆ 4531-4532

83. ՋՈՒՂԱՅԵՑԻ 3418, 3445-3446

84. ՍԱՄԱՆՃԵԱՆ 3414-3415, 3436-3437

85. ՍԱՄՈՍՏԱՑԻ (ՇԱՄԱՇՏԱՑԻ, ՊԱՒՂԷ, ՊԱՒՂԻ, ) 117, 576, 585, 591, 652, 711, 950, 1484, 1724-1725

86. ՍՂԵՐԴՑԻ 3178-3179

87. Ա. ՍՍԵՑԻ (Կաթողիկոս Ամենայն Հայոց) 2265-2267, 2273-2277, 2279, 2281-2283, 2285, 2292, 2298, 2321-2323

88. ՎԱՆԵՑԻ (Պատրիարք Երուսաղէմի) 3553, 3555, 3668

89. ՎԱՆԵՑԻ տե'ս ՊՕՂՈՍ ՄԵԼԻՔԵԱՆ

90. ՎԱՐԱԳՑԻ 1532-1533, 1537

91. ՎԱՐԺԱՊԵՏԵԱՆ տե'ս ՆԵՐՍԷՍ

92. ՏԱՏԵԱՆ 4215, 4218, 4374, 4397, 4400, 4404, 4469, 4485, 4548, 4567, 4595-4596, 4604

93. ՏԱՐՈՆԵՑԻ 1629-1630, 2219, 2289

94. ՏԱՐՍՈՆԱՑԻ 1671

95. ՏԻՎՐԻԿՑԻ 2866, 2869, 2871, 2875

96. ՏԻՒԶԵԱՆ 3985, 3991, 4082, 4965

97. ՓԱՓԱԶՕՂԼՈՒ 3169

98. ՓԻՐՕՄԱԼԼԻ 2803-2805, 2836-2837, 2839, 2844, 2948, 2950, 2995-2996, 3023

99. ՕՏԵԱՆ 4214, 4392, 4469, 4484, 4634

100. ՕՐՄԱՆԵԱՆ տե'ս ՄԱՂԱՔԻԱ ՕՐՄԱՆԵԱՆ 5001

101. ՖԻԶԻՔԱ 4294

ՊՕՂՈՍԵԱՆ տե'ս ԱՌԱՔԵԼ, ԳԱԼՈՒՍՏ, ՄԱՐԿՈՍ, ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ, ՎԱՂԱՐՇԱԿ

ՊՕՅԱՃԵԱՆ

տե'ս ԳՐԻԳՈՐԻՍ 5547, 5618, 5671, 5696, 5698, 5706, 5885, 5888-5889, 5898, 5958

տե'ս ԺԻՐԱՅՐ

տե'ս ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄ

տե'ս ՄՈՒՐԱՏ 4107, 4420

ՊՕՅՆՈՒԷՅՐԵԱՆ տե'ս ՊՕՂՈՍ

ՊՕՅՆՈՒԷՅՐԻ ՄԷՀԷՄՄԷՏ ՓԱՇԱ 2920-2921

ՊՕՆԱԲԱՐԹ տե'ս ՆԱԲՈԼԷՈՆ

ՊՕՆԱԼ (Գաղղիացի փոխ-հիւպատոս) 3171-3172

ՊՕՆՆԱՔ տե'ս ՊՈՆՆԱՔ

ՊՕՆՇԱԹԸՐ 3221

ՊՕՍԹԱՆՃԻ (Պահակագունդ) 2926

ՊՕՍՍԻ տե'ս ՀԵՐՈՆԻՄՈՍ 3010

ՊՕՏԵՄԿԻՆ տե'ս ԳՐԻԳՈՐ 3699-3702, 3705, 3709, 3746

ՊՕՏՈՒՐ տե'ս ՍԻՄՈՆ 2926, 2976

ՊՕՏՈՒՐԵԱՆ

տե'ս ԳԷՈՐԳ 4065

տե'ս ԴԱՆԻԷԼ 4532

տե'ս ՎՐԹԱՆԷՍ 4367

ՊՕՐԷ տե'ս ԵՒԳԻՆԷՈՍ

ՊՕՐՃՕՆԵԱՆ տե'ս ՅՈՎՍԷՓ 4526, 4528, 4530