Ազգապատում. Ցանկեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Կ

ԿԱԶԵՐ 2242

ԿԱԶԻՄԻՐ Գ. ՄԵԾՆ 2537

ԿԱԼԱՆՈՍ տե'ս ԿՂԵՄԷՍ

ԿԱԼԱՓԱՏ տե'ս ՄԻՔԱՅԷԼ

ԿԱԼԵԴՕ ԿՐԻՄԱԼԴԻ (Galeto dei Grimaldi) 2425

ԿԱԼԻՆԻԿՈՍ Ե. 3888

ԿԱԼԿԱԹԱՑԻ տե'ս ԳԷՈՐԳ

ԿԱԼՎԻՆ տե'ս ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ

ԿԱԽԱՐԴ տե'ս ՍԱՐԳԻՍ

ԿԱԽԻԿ տե'ս ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ

ԿԱԿԱՂԵՑԻ տե'ս ԴԱՒԻԹ

ԿԱԿՈՆԵԱՆ տե'ս ՆԻԿՈՂԱՅՈՍ

ԿԱՀԱՅ ՎԵՐԻՆԱՇԽԱՐՀԵՑԻ 1104

ԿԱՂԱՆԿԱՅՏՈՒԱՑԻ տե'ս ՄՈՎՍԷՍ

ԿԱՂԶՈՒԱՆՑԻ տե'ս ԶԱՔԱՐԻԱ, ԿՈՍՏԱՆԴԻՆ, ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ, ՊՕՂՈՍ

ԿԱՄԱԽԵՑԻ տե'ս ԳՐԻԳՈՐ

ԿԱՄԱՐԱ 1366

ԿԱՄԱՐԱԿԱՊՑԻ տե'ս ՊԵՏՐՈՍ

ԿԱՄԱՐՏԻԱՍ

1. Տե'ս ՃՈՍԼԻՆ

2. ԽՈՒՄԱՐՏԻԱՇ տե'ս ԿՈՍՏԱՆԴ, ՊԱՂՏԻՆ

ԿԱՄԲԻՇՈՅ 760

ԿԱՄԵՆԱՍ 1438-1441, 1452

ԿԱՄՍԱՐ 1187, 1345

ԿԱՄՍԱՐԱԿԱՆ տե'ս ԱՇՈՏ, ԱՐՇԱՒԻՐ, ԱՐՏԱԿ, ԳԱԳԻԿ, ԳԱԶԱՒՈՆ, ԹԱԹՈՒԼ, ՀԱՄԱԶԱՍՊ, ՀՐԱՀԱՏ, ՆԵՐՍԷՀ, ՇԱՒԱՐՇ, ՇՈՒՇԱՆ, ՍԱՀԱԿ, ՍՊԱՆԴԱՐԱՏ, ՎԱՀԱՆ, ՎԱՍԻԼ, ՎԱՐՁ

ԿԱՄՍԱՐԱԿԱՆՔ (Նախարարական տուն) 219, 301, 423, 440, 441, 528, 535, 542, 558, 1058, 1344, 1345, 1347, 3806

ԿԱՄՐՋԱՁՈՐԵՑԻ տե'ս ՍԱՄՈՒԷԼ

ԿԱՅԷՆ 2220

ԿԱՅԾԱԿ տե'ս ԳԱԼՈՒՍՏ ԶԷՅԹՈՒՆՑԻ, ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ

ԿԱՅԾԻԿ տե'ս ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՃԱՆԿԻՒԼԵԱՆ

ԿԱՅՍ 1072

ԿԱՅՍԻԿ

1. Որդի Ապտիւրրահմանի 1192-1193, 1195

2. Տե'ս ԱՊԸԼԱԲԱՌ

ԿԱՆԻԿԼ 1375

ԿԱՆՉԵԼԻ տե'ս ԳԱՆՉԵԼԻ

ԿԱՆՏԷԼՄԻ (Gandelmi) 3074

ԿԱՇԵՑԻՔ տե'ս ԹՈՆԴՐԱԿԵՑԻՔ

ԿԱՇԿԱՐՑԻ տե'ս ԳՐԻԳՈՐ

ԿԱՇՄ տե'ս ԿԱՍՄ

ԿԱՈՒՏԷ 4531

ԿԱՊԱՆԵՑԻ տե'ս ՏԻՐԱՆ-ՈՒՆ

ԿԱՊԱՆՑԻ տե'ս ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ

ԿԱՊՈՒՏԻԿ-ԵԱՆ տե'ս ԲԱՐԹՈՂԻՄԷՈՍ, ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ

ԿԱՍԲԱՐԻՆԻ (ԿԱՍՓԱՐԻՆԻ) տես ԳԱՍՊԱՐ ԿԱՍԲԱՐԻՆԻ

ԿԱՍՄ (ԿԱՇՄ, ՔԱՍԸՄ) 934

ԿԱՍՊՔ 1327

ԿԱՍՓԱՐԻՆԻ տես ԳԱՍՊԱՐ ԿԱՍԲԱՐԻՆԻ

ԿԱՎԱԼԵՈՎ տե'ս ԵՓՐԵՄ

ԿԱՏԱՐԵԱԼ ԳՈՂԹՆԱՑԻ տե'ս ԹԱՄԱՄ ԳՈՂԹՆԱՑԻ

ԿԱՏԱՐԻՆԷ

1. Ա. կայսրուհի Պետրոս Մեծին 3267, 3309

2. Բ. (ԵԿԱՏԵՐԻՆԷ Բ. ) 3531, 3532, 3533, 3534, 3672, 3697, 3698, 3714, 4324, 4328, 4365,

3. ԱՐԱԳՈՆԱՑԻ 2602,

4. ՂՈՐՂԱՆԵԱՆ 4714

ԿԱՏՈՒԿԵՑԻ տե'ս ԿՈՍՏԱՆԴԻՆ

ԿԱՏՈՒՇՆԵՐ 528

ԿԱՏՐԱՆԻԳԷ (ԿԱՏՐԱՆԻԴԷ) 1319, 1354, 1357, 1358, 1359, 1360

ԿԱՐԱԹՕՆ տե'ս ՔՐԻՍՏԱՓՈՐ

ԿԱՐԱՄՈՒՐԶԱ տե'ս ՔՐԻՍՏԱՓՈՐ

ԿԱՐԱՅԻՄՆԵՐ (ցեղ) 4366

ԿԱՐԱՊԵՏ

1. Սուրբ Տօն, շարական, մասունք 95, 2908-2910, 3531, 3542, 3789, 4182, 4623, 5450

2. Աբեղա 3818-3819

3. Աշակերտ Սարգիս Արակունեցոյ 2335

4. Այլ աշակերտ Սարգիս Արակունեցոյ 2335

5. Եղբայր Կիրակոս Երեւանցու 2872

6. Եղբայր Ներսէս Աշտարակցու 3805

7. Եպիսկոպոս, առաջնորդ Գլակայ Ս. Կարաետի 3230

8. Եպիսկոպոս Երուսաղէմի 3671, 3891

9. Եպիսկոպոս Կեսարիոյ 3821, 3834

10. Եպիսկոպոս Կտուցի 4561

11. Եպիսկոպոս Յովհաննավանքի 2456, 2468

12. Եպիսկոպոս Մեծկերտի 2086

13. Եպիսկոպոս, առաջնորդ Սեբաստիոյ, ծերունի 4282, 4899

14. Եպիսկոպոս Սեբաստիոյ 4627

15. Եպիսկոպոս Պատրիարք Կ. Պոլսոյ 2595

16. Դրաներէց Հեթում թագաւորի 1926

17. Քաղկեդոնիկ երէց 1682

18. Թոռ Կոստանդին թագաւորի 2344, 2391

19. Հայր Սիմէոն Երեւանցու 3492

20. Հնավաճառ 3762

21. Հնչակեան գործիչ 5422

22. ÆՆազըրØ Երուսաղէմի վանքի 3139, 3140-3141

23. Որդի Չարըգճը Սանտօյի 4178

24. Վանահայր Մեծքարի 2185

25. Վարդապետ, վանահայր Մովսիսնոցի 2088

26. Վարդապետ, Հիզանի վանքին 2457

27. Վարդապետ, աշակերտ Թ. Մեծոփեցու 2481

28. Վարդապետ, աշակերտ Զաքարիա Կաղզուանցիի 3578

29. Վարդապետ, պատրիարքական փոխանորդ Կ. Պոլսոյ 3753

30. Վարդապետ, տեսուչ Իւսկիւտարի Երուսաղէմատան 3913

31. Վարդապետ, եպիսկոպոս Երուսաղէմի 4073, 4316

32. Վարդապետ Գլակայ 4805, 4899

33. Փողերապետ 4375

34. ԱԴՐԻԱՆԵՑԻ 2917-2918, 2947, 2952,

35. ԱԶՆԱՒՈՐԵԱՆ 3868, 3905, 3911, 3959-3961, 3975, 3980, 3987-3988, 3991, 4002-4003

36. ԱՄԴԵՑԻ 3630-3633

37. ԱՅՃԵԱՆ 5872

38. ԱՅՎԱԶԵԱՆ 5249

39. ԲԱԳՐԱՏՈՒՆԵԱՆ տե'ս ԿԱՐԱՊԵՏ ԵՂԻԿԵԱՆ

40. ԲՈԲԻԿՆ տե'ս ԿԱՐԱՊԵՏ ԿԵՂԵՑԻ

41. ԳԱԲԱՄԱՃԵԱՆ 5456, 5723

42. ԳԱԲՐԻԷԼ 2765

43. ԳԱԼՈՒՍՏԵԱՆ 5155

44. ԳԱԼՖԱՅԵԱՆ 5791

45. ԳԱՆՁԱԿԵՑԻ 3480-3481, 3552-3553, 3569

46. ԳԱՐԱԿԷՕԶԵԱՆ 4936, 4947, 4985-4986, 5593, 5596, 5793

47. ԳՐԻԳՈՐԵԱՆ սարկաւագ 4841, 5068

48. ԵԱԶԸՃԵԱՆ 4834

49. ԵԶԵԱՆՑ 3212, 5063, 5261, 5450, 5799-5800, 5882

50. ԵՂԻԿԵԱՆ ԲԱԳՐԱՏՈՒՆԵԱՆ 4270

51. ԵՍԱՅԵԱՆ Վարդապետ 4103, 4335, 4339, 4390, 4406

52. ԵՍԱՅԵԱՆ ԱՒՐԱՆՑԻ 4806

53. ԵՒԴՈԿԻԱՑԻ, Կաթողիկոս Կիլիկիոյ 2471, 2473, 2497-2501, 2514-2518, 2520, 2576, 2577, 3399, 4906

54. ԵՒԴՈԿԻԱՑԻ, եպիսկոպոս, ÆՇՓՈԹØ 3924, 4106

55. ԵՒԴՈԿԻԱՑԻ, եպիսկոպոս Երուսաղէմի 4109-4110, 4114, 4122, 4125, 4127-4128, 4130, 4309, 4311, 4426,

56. ԷՋՄԻԱԾՆԵՑԻ տե'ս ԿԱՐԱՊԵՏ ՎԱՂԱՐՇԱՊԱՏՑԻ

57. ԹԱՀԹԱՊՐՈՒՆԵԱՆ 5777

58. ԹԻՒԼՊԷՆՏՃԵԱՆ 4519, 4527-4529

59. ԻՒԹԻՒՃԵԱՆ 4473, 4477, 4479, 4484, 4628, 4742, 4767, 4937, 5134, 5137, 5798-5799

60. ԽԱՉԱՏՈՒՐԵԱՆ 5241, 5507, 5644-5648, 5660, 5719

61. ԽԱՌԱԲԱՍՏԵՑԻ 2456

62. ԽՕՐԱՍԱՆՃԵԱՆ 5781

63. ԾԾԿԵՐ տես' ԿԱՐԱՊԵՏ ՈՒԼՆԵՑԻ

64. ԿԱՐՆԵՑԻ (ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ) 4095, 4162, 4188, 4247, 4269-4275, 4279-4280, 4283, 4297, 4321, 4369-4370, 4372-4373, 4374, 4431, 4432, 4434, 4440, 4441, 4449, 4876,

65. ԿԱՐՍԵՑԻ 3962

66. Ա ԿԵՂԵՑԻ ԲՈԲԻԿՆ 2325, 2326, 3227, 2328, 2332, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2355, 2361, 2374, 2387, 3291,

67. ԿԵՍԱՐԱՑԻ 4001

68. ԿԵՍԱՐԱՑԻ սարկաւագ 4000-4002

69. ԿԵՍԱՐԱՑԻ քահանայ (ՏԷՐ ԿՐՊՈՅ, ԿՐՊՈՅ ՌԱԲՈՒՆ, ԿՐՊՈՅ ՍՐԲԱԶԱՆ) 3021-3022, 3028, 3039, 3055, 3060-3061

70. ԿԵՍԱՐԱՑԻ, եպիսկոպոս Գլակայ 4802

71. ԿՈՍՏԱՆԵԱՆ-Ց 1344, 1449, 2578, 5254

72. ՀԱԼԱՃԵԱՆ 3563, 3611

73. ՁԱԳ 2722, 2729

74. ՃԱԳԱՐԱԿԵՐ 2286, 2289

75. ՃԱՄՃԵԱՆ 3190, 3195

76. ՃԱՌԱՃԻ 4074

77. ՄԱՐՍՈՒԱՆՑԻ տե'ս ԿԱՐԱՊԵՏ ՆԵՐՍԷՍԵԱՆ

78. ՄԵԼԻՏԻՆԵՑԻ 2598

79. ՄԵԾՈՓԵՑԻ, կրօնաւոր 2306

80. ՄԵԾՈՓԵՑԻ, ՎԱՐԴԱՊԵՏ 2456

81. ՄԻՐԻՔԷԼԱՄ 4386, 4667, 4669

82. ՄԽԱԼԵԱՆ 4928

83. ՄՈԿԱՑԻ 2787

84. ՅՈՎՀԱՆՆԷՍԵԱՆ 5088

85. ՅՈՎՆԱՆԵԱՆ 4336, 4338

86. ՆԵՐՍԷՍԵԱՆ ՄԱՐՍՈՒԱՆՑԻ 4420, 4697, 4699, 4705-4706, 4842, 4870

87. ՆՈՐ-ՆԱԽԻՋԵՒԱՆՑԻ 3768, 3801, 3803, 3805, 3823

88. ՇԱՀՆԱԶԱՐԵԱՆ-Ց 4373, 4432-4435, 4441-4442, 4480-4482, 4693, 4726, 4968-4969, 5740

89. ՇԱՀՊԱԶԵԱՆ (ԱԼԻ ՇԱՀՊԱԶ) 5272-5275, 5285

90. ՇԱՏԱԽՑԻ 3667, 3820, 3926, 4170

91. ՇՓՈԹ տե'ս ԿԱՐԱՊԵՏ ԵՒԴՈԿԱՑԻ

92. ՈՐԳԷ Կ. ՊՈԼՍԵՑԻ 4869

93. ՈՒԼՆԵՑԻ 3290-3296, 3298, 3302-3307, 3310, 3321-3322, 3327, 3360, 3372, 3417, 3438, 3488, 3517, 3523, 4428, 4592, 4640, 4647, 4662-4663, 4670-4671, 4673-4674

94. ՉԱՏԸՐՃԵԱՆ 3395

95. ՉՄՇԿԵԱՆ 4272

96. ՉՈՒԽԱՃԵԱՆ 4767

97. ՊԱԼԱԹՑԻ, ՎԱՐԴԱՊԵՏ 3923

98. ՊԱԼԱԹՑԻ, արքեիսկոոս Երուսաղէմի 3974, 4086-4088, 4090-4092, 4103-4105, 4110, 4115, 4118, 4123-4124, 4132, 4160, 4168, 4216, 4381, 4385, 4759

99. ՊԱԼԵԱՆ 4214-4215, 4374, 4397, 4480, 4516, 4596, 4604, 4726

100. ՊԱՂՏԱՏԼԵԱՆ 4883-4884, 5509

101. ՊԱՊԱՅԵԱՆ 3721

102. ՊԷՊԻՒՐՕՂԼՈՒ 3511

103. ՊԸՌԿՆՏՕՇ 2739

104. ՊՕԼՈՒՑԻ 3923

105. ՋԱՄԱԼ 2637

106. ՋՈՒՂԱՅԵՑԻ 2306

107. ՍԱՆՏԱԼՃԵԱՆ 5723, 5726

108. ՍԵԹԵԱՆ 5636, 5723, 5792

109. ՍԵՐՈԲԵԱՆ 4898, 4928, 5032, 5034

110. ՍԸՎԱՃԵԱՆ 5096, 5214

111. ՎԱՂԱՐՇԱՊԱՏՑԻ (ԷՋՄԻԱԾՆԵՑԻ) 2695, 2732

112. ՎԱՆԵՑԻ 2349

113. ՎԱՆԵՑԻ ՎԱՐԺԱՊԵՏ 4272

114. ՎԱՆԵՑԻ ՂՐԸՄՔԵՍԵՆՑ 3667, 3926

115. ՎԱՍԱԿԵԱՆՑ 4442, 4452

116. ՎԱՐԱԳՑԻ 2637, 2785

117. ՏԱՎՈՒԹԵԱՆ, պատմագիր 4473

118. ՏԱՎՈՒԹԵԱՆ տես' ԱՆՏՈՆ ԿԱՐԱՊԵՏ ՏԱՎՈՒԹԵԱՆ

119. ՏԷՐ-ԳԱԼՍՏԵԱՆ 5249

120. ՏԷՐ-ԳՐԻԳՈՐԵԱՆ, կտաւավաճառ 4397

121. ՏԷՐ-ԳՐԻԳՈՐԵԱՆ, քահանայ 4289

122. ՏԷՐ-ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ 5888-5889, 5894-5896, 5898, 5906, 5909, 5940, 5947, 5956

123. ՏԷՐ-ՄԿՐՏՉԵԱՆ 5257, 5334

124. ՏԻՒԶԵԱՆ 3985, 3990, 4082

125. ՓԱՆՈՍԵԱՆ 4767, 4794, 5155

126. ՔԱՐԱՔԱՇԵԱՆ 3450

127. ՔԷՉԷՃԵԱՆ 5445, 5549

128. ՔԻՒԲԷԼԻ 3913

129. ՔՌՆԱԾ 3002

ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ տե'ս ԱՒԱՆ, ԳԱԲՐԻԷԼ, ԴԻՈՆԵՍԻՈՍ, ԵՍԱՅԻ, ԹԱՐԽԱՆ, ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ, ՊԵՏՐՈՍ, ՊՕՂՈՍ

ԿԱՐԱՊԵՏՈՎ տե'ս ԱՒԱՆ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ

ԿԱՐԱՑԻՈԼԻ տե'ս ՅՈՎՍԷՓ

ԿԱՐԲԵՑԻ տե'ս ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ, ՅՈՎՍԷՓ

ԿԱՐԲԷԱՍ 1141

ԿԱՐԵՆԱՑԻ տե'ս ԳԷՈՐԳ

ԿԱՐԷՆ

1. Պարսիկ հրամանատար 227

2. ՍԱՀԱՌՈՒՆԻ 427

ԿԱՐԷՆԵԱՆ (ԿԱՐԷՆԻ ՊԱՀԼԱՒՆԵՐ) 1344

ԿԱՐԷՆԵԱՆ-Ց (ԿԱՐԻՆԵԱՆ-Ց) տե'ս ՅԱԿՈԲ

ԿԱՐԻՃ տե'ս ՅՈՎՍԷՓ ՓԱՐՊԵՑԻ

ԿԱՐԻՍ 617

ԿԱՐԼՈՄԱՆՈՍ (ԿԱՐՈԼՈՍ) 1043

ԿԱՐԿԱՌԵՑԻ տե'ս ԱԶԱՐԻԱ, ԴԱՒԻԹ, ՊԵՏՐՈՍ

ԿԱՐԿՈՒՏ տե'ս ՈՆՈՓՐԻՈՍ

ԿԱՐԿՈՒՐ (ԿԱՐԿՈՒՌ) տե'ս ՃԻՊՐԱՅԷԼ

ԿԱՐՃԻԿԵԱՆ տե'ս ՄԿՐՏԻՉ

ԿԱՐՄԱԹԱՑԻՔ 1205, 1233

ԿԱՐՄԵԼԻՏԵԱՆՔ (ԿԱՐՄԵՂԵԱՆՔ ԲՈԿՈՏՆ, լատին Միաբանութիւն) 2808, 2995, 3224

ԿԱՐՄԻՐ

1. Տե'ս ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ԿԱՊԱՆՑԻ

2. ՀԱՅՐ ՊԱՂՆԱՑԻ 1286, 1338

ԿԱՐՆԵՑԻ տե'ս ԳԱԲՐԻԷԼ, ԳՐԻԳՈՐ, ԴԱՒԻԹ, ԵՍԱՅԻ, ԽԱԴ, ԽԱՉԱՏՈՒՐ, ԿԱՐԱՊԵՏ, ՂՈՒԿԱՍ, ՄԱՏԹԷՈՍ, ՄԵՍՐՈՊ, ՄԻՆԱՍ, ՄԿՐՏԻՉ, ՅԱԿՈԲ, ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ, ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ, ՅՈՎՍԷՓ, ՅՈՐԴԱՆԱՆ, ՊՕՂՈՍ, ՍԱՀԱԿ, ՍՈՒՔԻԱՍ, ՍՏԵՓԱՆ-ՈՍ

ԿԱՐՈԼՈՍ

1. Ե. կայսր Գերմանիոյ 2594, 2617

2. Զ. թագաւոր Աւստրիոյ 3561

3. Է. կայսր Աւստրիոյ 3561

4. Ը. թագաւոր Գաղիոյ 2330-2331

5. ԿԱՐԼՈՄԱՆՈՍ ՄԵԾՆ 1043

6. ՖԷՐԻՈԼ (Charles Ferrioli) 3130, 3133, 3142-3144, 3149, 3152, 3154-3156, 3159-3160, 3162, 3171, 3174-3177, 3185, 3188-3189, 3198, 3217, 3225, 3245

ԿԱՐՈՍ 74

ԿԱՐՊԻՆԵՑԻ տե'ս ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ

ԿԱՐՍԵՑԻ տե'ս ԿԱՐԱՊԵՏ, ՊՕՂՈՍ, ՍԱՐԳԻՍ

ԿԱՐՍԻԼԼԻ տե'ս ԿՈՍՏԱՆԴԻՆ

ԿԱՐՏԱՆ (Gardane) 3899

ԿԱՐՔԱՅԻՆ տե'ս ՎԱՍԱՒՈՒՐՏ

ԿԱՒԱԼԻՑԿԻՆ տե'ս ՊԵՏՐ ԻՒԱՆԻՉ

ԿԱՒԱՏ

1. Թագաւոր Պարսից 566, 577-578, 581, 584, 586, 592-594, 602, 605, 621, 688, 728, 836

2. Բ. ՇԻՐՈՅ 769, 772, 789, 795

ԿԱՔԱՒ տե'ս ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՏԱՐՈՆԵՑԻ

ԿԱՖԱՅԵՑԻ տե'ս ՄԵԼՔՈՆ

ԿԱՖԱՑԻ տե'ս ԱՍՏՈՒԱԾԱՏՈՒՐ, ՄԱՂԱՔԻԱ, ՄԱՐՏԻՐՈՍ, ՄԵՍՐՈՊ, ՅԱԿՈԲ

ԿԵԱՎՈՒՐ տե'ս ԱՆՏՈՆ

ԿԵՂԵՍՏԻՆԵԱՆՆԵՐ (աղանդաւորք) 2198

Կեդեստինոսի 1920

ԿԵՂԵՍՏԻՆՈՍ

1. Գ. պապ Հռովմայ 1791, 1800, 1920

2. Ե. պապ Հռովմայ, (ՊԵՏՐՈՍ ՄՈՐՈՆ) 2013, 2053, 2489

ԿԵՂԵՑԻ տե'ս ԿԱՐԱՊԵՏ, ՂՈՒԿԱՍ, ՍԱՀԱԿ

ԿԵՂԾԱՒՈՐ տե'ս ԹՈՎՄԱՍ

ԿԵՆԱՆ ԱՄԱՏՈՒՆԻ 281

Կենարարին 425, 1432

ԿԵՆԴԱՆԻ-ՆԱՀԱՏԱԿ տե'ս ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ԱԿՆԵՑԻ

ԿԵՆՔՐԱՑԻՔ 1

ԿԵՉԱՈՒՌԵՑԻ տե'ս ՆԵՐՍԷՍ

ԿԵՉՐՈՐՑԻ տե'ս ԱՌԱՔԵԼ, ԳՐԻԳՈՐ

ԿԵՋԵՂԱԿ 2272

ԿԵՍԱՐ տե'ս ՎԱՐԴ

ԿԵՍԱՐԱՑԻ տե'ս ԱՒԵՏԻՔ, ԲԱՐՍԵՂ, ԳԷՈՐԳ, ԳՐԻԳՈՐ, ԵՂԻԱ, ԵՒՍԵԲԻՈՍ, ԹԷՈԴՈՐՈՍ, ԹՈՐՈՍ, ԽԱՉԱՏՈՒՐ, ԽԸՏԸՐ, ԿԱՐԱՊԵՏ, ԿՈՍՏԱՆԴԻՆ, ՄԱՏԹԷՈՍ, ՄԱՐՏԻՐՈՍ, ՄԵԼԻՏՈՆ, ՅԱԿՈԲ, ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ, ՅՈՎՍԷՓ, ՆԻԿՈՂՈՍ, ՊԵՏՐՈՍ, ՍԱՀԱԿ, ՍԱՐԳԻՍ, ՍԻՄԷՈՆ, ՍՈՓԻԱ, ՓԻՐՄԻԼԻԱՆՈՍ

ԿԵՍԱՐԻՈՍ 3327

ԿԵՐԱՇՆԵՑԻ տե'ս ԼԻԿՈՍ

ԿԵՐԻՄՈՎԻՉ տե'ս ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ

  ԿԵՐԻՆԹԵԱՆ (աղանդաւորք) 785

ԿԵՐՄԱՆԵՑԻ տե'ս ՄԻՔԱՅԷԼ

ԿԵՐՈՒԼԱՐԻՈՍ տե'ս ՄԻՔԱՅԷԼ

ԿԷԿԷԼԵԱՆ տե'ս ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ, ՊՕՂՈՍ

ԿԵԾՈՒԿ տե'ս ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ

ԿԷՆՃ ԱԼԻ ՓԱՇԱ 3344

ԿԷՏՈՒՔ ՄԷՀԷՄՄԷՏ ՓԱՇԱ 3082

ԿԷՐԱՅ տե'ս ՇԱՀԻՆ, ՏԷՎԼԷԹ

ԿԷՐԷՔՑԵԱՆ տե'ս ԽԱՉԱՏՈՒՐ

ԿԷՕԿՃԱՆ տե'ս ԿՈԿՃԱՅ

ԿԷՕՄՐԻՒՔՃԵԱՆ տե'ս ՄՈՎՍԷՍ

ԿԷՕՉԷԵԱՆ

1. ՔԷՕՉՕՅՕՂԼԻ 3752

2. Տե'ս ԱՆՏՈՆ, ԹՈՎՄԱՍ, ԿՈՄԻՏԱՍ, ՅԱԿՈԲ, ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ

ԿԷՕՔԵԱՆ տե'ս ԿԻՐԱԿՈՍ

ԿԻԼԻԿԵՑԻ տե'ս ԴԱՒԻԹ, ԹԷՈԴՈՐՈՍ, ԿՈՍՏԱՆԴԻՆ

  ԿԻՂԲՔ (ազգ) 1327

ԿԻՆԵԱՐ ՍԷՆ-ԲՐԻՍԹ ԿՈՄՍ (Guignard Comte de Saint-Priest) 3538

ԿԻՊՈՂԱ տե'ս ՄԷԼԻՔ-ԷԼ-ԱՏԻԼ

ԿԻՊՐԱՑԻ տե'ս ԵՊԻՓԱՆ, ՍԱՐԳԻՍ

ԿԻՊՐԻԱՆՈՍ

1. Եպիսկոպոս Անտիոքի 1546

2. ԿԱՐՔԵԴՈՆԱՑԻ 2044

ԿԻՊՐՈՍՑԻ տե'ս ՄՈՒՍԻ

ԿԻՌԱՆ (ԿԻՐ-ԱՆ) տե'ս ԱՆՆԱ

ԿԻՍ ԽՈՒԺԻԿ 686-688, 697

ԿԻՐԱԿՈՍ

1. Եպիսկոպոս, Գրիգոր Լուսաւորիչէ ձեռնադրուած 102

2. Եպիսկոպոս, Մեծկերտի դաշտի 2086

3. Եպիսկոպոս Սալնապատի 2456

4. Եպիսկոպոս Տայոց (ՇԱՀԱՊ) 286

5. Աշակերտ Գրիգոր Բալուեցիի 2105

6. ÆուսթաØ արհեստաւոր 2337

7. Աբեղայ, նահատակ 2255

8. Աբեղայ, միաբան Վարդպատրիկի 2303

9. Երէց 1411, 1425-1426, 1463, 4140

10. Վարդապետ, աշակերտ Անանիա Շիրակացիի 947

11. Վարդապետ, աշակերտ Գրիգոր Վկայասէրի 1506, 1556, 1576

12. Վարդապետ, ներկայ Ատանայի ժողովին 2124

13. Վարդապետ Սալնապատի 2456

14. Վարդապետ Վանատուրի վանքին 2457

15. Վարդապետ, միաբան Երուսաղէմի 5889

16. ԱՆԱՊԱՏԱՒՈՐ 2087

17. ԱՆԵՑԻ 2242

18. Ա. ԱՋԱՊԱՀԵԱՆ ՄԵԾ 3667, 3891, 3925, 3977-3978, 3991, 3994, 4001, 4075, 4169-4170

19. Բ. ԱՋԱՊԱՀԵԱՆ (ՂՈՒԿԱՍ) 4560, 4696, 4750-4751, 4796

20. Գ. ԱՋԱՊԱՀԵԱՆ տե'ս ՆԻԿՈՂԱՅՈՍ ԿԻՒԼԷՍԷՆԵԱՆ

21. ԱՐԵՒԵԼՑԻ 1981

22. ԲԷՔՄԷԶԵԱՆ (ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ) 5032, 5445, 5521, 5526, 5539, 5549, 5737

23. ԲԻՒՐԱԿԱՆՑԻ, զինուոր 1237

24. ԲԻՒՐԱԿԱՆՑԻ, մշակ 1237

25. ԳԱՆՁԱԿԵՑԻ ՊԱՏՄԻՉ 506, 556, 593, 626, 644, 665, 791, 793, 806, 880-881, 914, 956, 974, 979, 1037, 1055, 1139, 1169, 1210, 1280-1282, 1299, 1342, 1347, 1406-1407, 1409, 1458, 1492, 1496-1498, 1519-1520, 1522, 1526, 1533, 1599, 1621, 1757-1759, 1787, 1794-1796, 1828, 1834, 1847, 1852, 1868, 1882, 1892-1895, 1901, 1913, 1916, 1918, 1921-1922, 1926, 1928, 1930, 1932, 1945, 1949, 1953, 1981, 4727

26. ԳԾԾԱԿԵՐՊ ԳԻՏՆԱԿԱՆ 1339

27. ԿՈՒՐՈՍ ԴՐԱԶԱՐԿԵՑԻ 1576

28. ԵՐԵՒԱՆԵՑԻ 2865-2870, 2872

29. ԵՐԶՆԿԱՑԻ 2571

30. ԵՐՈՒՍԱՂԻՄԱՑԻ ՄՆԱՑԱԿԱՆԵԱՆ (ԲԵՐԻԱՑԻ) 4074, 4084, 4109, 4111, 4114, 4122-4123, 4127, 4130, 4290-4291, 4313-4314, 4316-4318, 4320, 4419, 4421, 4425-4430, 4454-4458, 4460, 4463-4467, 4488, 4490, 4496-4497, 4501, 4503-4504, 4710, 4832, 4836, 4911, 5081, 5193, 5310, 5951

31. ԽՈՐՎԻՐԱՊԵՑԻ տե'ս ԿԻՐԱԿՈՍ Ա. ՎԻՐԱՊԵՑԻ

32. ԿԷՕՔԵԱՆ 5445, 5521, 5783

33. ՄԱՐԱՇՑԻ 3915, 4065

34. ՄԱՐԳԱՐԵԱՆ 5643

35. ՄՆԱՑԱԿԱՆԵԱՆ տե'ս ԿԻՐԱԿՈՍ ԵՐՈՒՍԱՂԻՄԱՑԻ

36. ՇԱՏԻԿՑԻ 2106

37. ՊԱՏՄԻՉ տե'ս ԿԻՐԱԿՈՍ ԳԱՆՁԱԿԵՑԻ

38. ՊԼՃՈՆՑ 2106

39. ՊՈՆՏԱՑԻ 2730-2731, 2735, 2785

40. ՋՕՇԿԱՆՑ 2534

41. ՌՇՏՈՒՆՑԻ 2456, 2477, 2487

42. Ա. ՎԻՐԱՊԵՑԻ (ԽՈՐՎԻՐԱՊԵՑԻ) 1109, 2465-2467, 2469-2482, 2485-2491, 2493, 2495-2498, 2501, 2503-2504, 2515, 2518, 2520, 2570, 2816, 2847, 3503, 3926, 4791, 5104

ԿԻՐԱԿՈՍԵԱՆ տե'ս ԳՐԻԳՈՐ, ՅԱԿՈԲ, ՅՈՎՍԷՓ, ՍԱՄՈՒԷԼ

ԿԻՐ-ԱՆ տե'ս ԱՆՆԱ

ԿԻՐԻՏԼԻ ՄՈՒՍԹԱՖԱ ՓԱՇԱ 4572

ԿԻՒԶԷԼԵԱՆ տե'ս ՊԵՏՐՈՍ

ԿԻՒԼԱԿԷՍ տե'ս ՄԵՀՐՈՒԺԱՆ ԱՐԾՐՈՒՆԻ

ԿԻՒԼԱՊԵԱՆ տե'ս ԵՂԻԱ

ԿԻՒԼԷՍԷՆԵԱՆ տե'ս ՆԻԿՈՂԱՅՈՍ

ԿԻՒԼԷՍԷՐԵԱՆ տե'ս ԲԱԲԳԷՆ, ԳՐԻԳՈՐ

ԿԻՒԼԼԱՊԵԱՆ տե'ս ՅԱԿՈԲ

Կիւլլէրեան 3279, 3280

ԿԻՒԼՊԷՆԿԵԱՆ տե'ս ԱԲԷԼ, ԳԱԼՈՒՍՏ, ՀՌԻՓՍԻՄԷ, ՊԱՏՐԻԿ, ՍԵՐՈՎԲԷ

ԿԻՒՄԻՒՇԵԱՆ տե'ս ԽԱՉԻԿ

ԿԻՒՄԻՒՇԽԱՆԱՑԻ տե'ս ԽԱՉԱՏՈՒՐ, ՍԱՀԱԿ, ՍՏԵՓԱՆ

ԿԻՒՄԻՒՇԽԱՆԵՑԻ տե'ս ՄԱՆՈՒԷԼ

ԿԻՒՄԻՒՇԿԵՐՏԱՆ տե'ս ՏԻԳՐԱՆ

ԿԻՒՄԻՒՇԿԵՐՏԱՆԵԱՆ տե'ս ՌՈՒԲԷՆ

ԿԻՒՄԻՒՇՃԵԱՆ տե'ս ԳԱՍՊԱՐ

ԿԻՒՄՇԵԱՆ տե'ս ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ

ԿԻՒՌԺԱՆ տե'ս ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ՉՄՇԿԻԿ

ԿԻՒՏԻՒԿԵԱՆ տե'ս ԳՐԻԳՈՐ

ԿԻՒՐԱՊԱՂԱՏ տե'ս ԴԱՒԻԹ, ԹՈՐՈՍ ԵԴԵՍԱՑԻ

ԿԻՒՐԱՑԻ տե'ս ԹԷՈԴՈՐԵՏՈՍ

ԿԻՒՐԵՂ

1. Եպիսկոպոս 254

2. Թոնդրակեցի աղանդաւոր 1248

3. Յոյն պատրիարք 4511-4512

4. ԿԻՒՐՂՈՍ 1699, 1704-1705, 1707

5. ԱՂԵՔՍԱՆԴՐԱՑԻ 355-358, 360, 569-570, 575, 591, 664, 970, 1005, 1324, 1484, 1620, 1675, 1715, 1722, 2289, 2866

6. ԵՐՈՒՍԱՂԷՄԱՑԻ 322, 1005-1006, 1324, 1530, 1703, 1715

7. ՍՐԱՊԵԱՆ 5068

ԿԻՒՐԵՂԵԱՆ տե'ս ԻԳՆԱՏԻՈՍ

ԿԻՒՐԷ 576

ԿԻՒՐԻԿԷ տե'ս ԿՈՐԻԿԷ

ԿԻՒՐՈՆ 684-688, 697-705, 715, 717-718, 725-726, 728-740, 743, 746, 879, 943, 1273

  ԿԻՒՐՂՈՍ

1. Մետրոպոլիտ Իկոնիոնի 3911

2. Տե'ս ԿԻՒՐԵՂ

ԿԻՒՐՃԻ ԻՍՄԱՅԻԼ ՓԱՇԱ 3329, 3354-3355

ԿԻՒՐՈՅԵԱՆ տե'ս ԽՈՐԷՆ

ԿԻՒՐՈՍ

1. Պատրիարք 799, 846, 885

2. Պարսից արքայ 2450

ԿԻՕԴԻՆ 2143

ԿԼԱՅԵՑԻ տե'ս ՅԱԿՈԲ, ՆԵՐՍԷՍ

ԿԼԱՐԱ (ՊԱՅԾԱՌ ԱՍՍԻԶԱՑԻ, Clara, Chiara) 1999

ԿԼԱՐԱՎԱԼԼԵՑԻ տե'ս ԲԵՌՆԱՐԴՈՍ

ԿՂԵՄԷՍ

1. Հայրապետ Հռոմայ 969, 3856

2. Գ. պապ Հռոմայ 1741, 1791

3. Դ. պապ Հռոմայ 1939, 1942, 1944, 2004

4. Ե. պապ Հռոմայ 2081, 2096, 2120, 2123, 2414

5. Զ. պապ Հռոմայ 2184, 2186, 2225-2226, 2228, 2230, 2232-2233, 2239

6. Է. պապ Աւինիոնի ԺԴ. դար, 2294-2295, 2330, 2415

7. Է. պապ Հռոմայ ԺԶ. դար 2602

8. Ը. պապ Աւինիոնի 2414

9. Թ. պապ Հռոմայ 2998

10. ԳԼԷՄԷՆՏԻՈՍ ԺԱ պապ Հռոմայ 3197, 3205, 3208, 3215, 3279

11. ԺԲ պապ Հռոմայ 3359

12. ԿԱԼԱՆՈՍ ՍՈՐԵՆՏԱՑԻ 375, 895, 983, 1241, 1300, 1458, 1498-1499, 1525-1526, 1655, 1663-1664, 1720-1721, 1727, 1811-1813, 1959, 1967, 2004, 2011, 2020-2021, 2030, 2075, 2078, 2080, 2086, 2090-2094, 2108, 2117, 2125-2126, 2222, 2825, 2865-2873, 2875, 2929, 2942-2947, 2949, 3005-3008, 3013-3014, 3024, 3115, 3121, 3220, 3657, 3856

13. ՄԻՔԱՅԷԼԵԱՆ 4340, 4812

14. ՍԻՊԻԼԵԱՆ 3558, 4963, 5005, 5169

ԿՂԵՆԷՈՍ 30

ԿՂՈԴԻՈՍ 861

ԿՆԱՓԵՑԻ տե'ս ՊԵՏՐՈՍ ԿՆԱՓԵՑԻ 1484

ԿՆՕՐԻՆ 3770, 3786, 3810, 3884

ԿՈԴՈՓՐԵՏՈՍ ԲՈՒԼԻՈՆ (Godefroy de Bouillon) 1543, 1546

ԿՈԴՐԱՏՈՍ 45

*****ԿՈԶԵՌՆ տե'ս Յովհաննէս ԿՈԶԵՌՆ (ՏԱՐՈՆԱՑԻ) 1363, 1384, 1404, 1413, 1414, 1415, 1488, 2196, 2816

ԿՈԶՄԱՍ

1. Վանահայր Ուրդայ 719

2. ԿՈԶՄՈՍ 2508

ԿՈԼՈՄԲՈՍ տե'ս ՔՐԻՍՏԱՓՈՐ ԿՈԼՈՄԲՈՍ 2582

ԿՈԼՈՏ տե'ս ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ԿՈԼՈՏ 3229-3232, 3234, 3236-3238, 3242, 3249-3254, 3256, 3258, 3268-3273, 3281, 3289-3292, 3293, 3294, 3295, 3296, 3297, 3298, 3301, 3302, 3310, 3313, 3314, 3322, 3323, 3325, 3326, 3327, 3328, 3331, 3333, 3336, 3352-3354, 3356, 3358-3362, 3365-3367, 3372-3373, 3376-3381, 3384-3390, 3395-3396, 3401, 3403, 3426, 3429-3430, 3432, 3438, 3443, 3449, 3453, 3458, 3476, 3492, 3578, 3607, 3509, 3512, 3569, 3614, 3619, 3686, 3689, 3922, 4426, 4429, 4673, 4675, 5178, 5735

ԿՈԼՈՏԻԿ տե'ս ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ԿՈԼՈՏԻԿ 2441

ԿՈԿԻՍՈՆՑԻ տե'ս ԳՐԻԳՈՐԻՍ, ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ

ԿՈԿՃԱՅ կամ ԿԷՕԿՃԱՆ ՕԳՃԱ ՍԵԲԱՍՏԱՑԻ 2598

ԿՈՀՈՆԻՀՈՐԱԿԱՆ տե'ս ՍԱԲՊԻՍՈՅ 760

ԿՈՂԲԱՑԻ տե'ս ԵԶՆԻԿ, ԽԱՉԱՏՈՒՐ, ՄԱՐՏԻՐՈՍ 507, 2591

ԿՈՄԻԱՆՈՍ

1. Կայսր Բիւզանդիոնի 1460

2. տե'ս ՆԻԿԻՓՈՐՈՍ ԿՈՄԻԱՆՈՍ 1401, 1411

ԿՈՄԻՏԱՍ

1. Վանահայր Գլակայ 696,

2. Ա. ԱՂՑԵՑԻ, կաթողիկոս Ամենայն Հայոց 88, 696, 735, 758, 761-763, 765-769, 772-784, 787-788, 797, 815, 919-920, 924, 1273,

3. ԿԷՕՉԷԵԱՆ 5008

4. ՊԻԼԵՃԻԿՑԻ 3469

5. ՍՈՂՈՄՈՆԵԱՆ ԿՈՒՏԻՆԱՑԻ 4884

6. ՔԷՕՄԻՒՐՃԵԱՆ 3092, 3187, 3190-3195,

ԿՈՄԻՏԱՍԵԱՆ տե'ս ԱՐՍԷՆ ԱՆԹԻՄՈՍԵԱՆ

ԿՈՄՆԵՆԵԱՆՔ տե'ս ԱԼԵՔՍ Ա. ԿՈՄՆԵՆՈՍ

ԿՈՄՆԵՆՈՍ տե'ս ԱԼԵՔՍ-ԻՈՍ, ԱՆԴՐՈՆԻԿՈՍ, ԻՍԱՀԱԿ, ՄԱՆՈՒԷԼ, ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ, ՆԻԿԵՓՈՐՈՍ 1401, 1460, 1511, 1542, 1559, 1588, 1595, 1604, 1614, 1615, 1728

ԿՈՄՊԱՆԷՅՍՔԻ 4043

ԿՈՄՍԱՁԱԳ տե'ս ՄԱՆՈՒԷԼ, ՍԱՄՈՒԷԼ

ԿՈՅՐ տե'ս ՄԻՆԱՍ

ԿՈՆ

1. Հաւանաբար ՄԱՄԻԿՈՆ որդի Վասակ Մամիկոնեանի 264, 271,

2. տես' ՍՏԵՓԱՆՈՍ ՍԵՒՈՐԴԻ

ԿՈՆԳԻՈՍ 1875

ԿՈՆՈՍ 30

ԿՈՆՐԱԴՈՍ

1. Լատին արքեպիսկոպոս Մոգունտիոյ (Mainz) 1792, 1795, 1808

2. ՀԵՐԲԻՊՈԼՍԵՑԻ (Wurzburg) 1792, 1793

3. Տե'ս ՓՐԵԴԵՐԻԿՈՍ 1744,

ԿՈՆՐԱՏՈՍ, թագաւոր Գերմանիոյ 1655

ԿՈՊՐՈՆԻՄԱՍ (ԿՈՊՐՈՆԻՄՈՍ) տե'ս ԿՈՍՏԱՆԴԻՆ ԿՈՊՐՈՆԻՄԱՍ

ԿՈՌԻԿՈՍԵԱՆ տե'ս ՕՇԻՆ ԿՈՌԻԿՈՍԵԱՆ

ԿՈՌԻԿՈՍԵԱՆՔ (ՊԱՊԵՌՈՆԵԱՆՔ) տե'ս ԿՈՌԻԿՈՍ

ԿՈՍՏԱՆԴ

1. Կայսր Բիւզանդիոնի 128, 137, 158, 175, 181, 182, 194, 195, 203, 204, 209,

2. Զինակիր Լեւոն Ջիւանեանի 2260

3. Խումարտիաշ (Կամարտիաս) 1742, 1832, 1834, 1853,

ԿՈՍՏԱՆԴԻԱ-ԵԼԷՈՆՈՐԱ 2160, 2166

*********Կոստանդեայ 1823, 1901, 2005, 2026, 2381, 2391, 2447

ԿՈՍՏԱՆԴԻԱՆՈՍ

1. Մեծ, կայսր 112, 114, 117, 128-129, 135, 829, 837, 1599, 4727, 4729-4730

2. Տե'ս ԿՈՍՏԱՆԴԻՆ (ԿՈՍՏԱՍ)

ԿՈՍՏԱՆԴԻՆ

1. Աւլինցի աղանդաւոր 489,

2. Գ., կամ ՀԵՐԱԿԼԻՈՍ ԿՈՍՏԱՆԴԻՆ 770, 783, 824, 825,

3. Որդի վերնոյն, (ԿՈՍՏԱՍ Բ. ) 181, 825, 829-830, 834, 835, 841-846, 848, 855, 857, 864, 866, 872, 875, 883, 884, 885, 891, 928

4. Ը., որդի Ռոմանոս Լեկաբենոսի, կայսր Բիւզանդիոնի 1264,

5. Թ., որդի Ռոմանոս Բ. Կրտսերի, կայսր Բիւզանդիոնի 1317, 1322, 1340, 1356, 1410-1411, 1423, 1424, 1425,

6. Աւագերէց թագաւորի 2088,

7. Աւագերէց Ս. Սոփիայի 2186,

8. Աւագերէց փակակալ մեծ եկեղեցեաց 2186,

9. Աւագերէց վանահայր Լիսանկանի 2184, 2185,

10. Եղբայր Ջլկանոցի իշխան Հեթումի

11. Թագաւոր Եգերացւոց 1195, 1198

12. Իշխան Կարկառի 1587,

13. Հայր Աղեքսանդր Ջուղայեցի կաթողիկոսի 3184

14. Հարճորդի Լեւոն իշխանապետի 1594,

15. Մականուեալ ՄՈՂՈՆ, որդի Լեւոն Բ. , սպարապետ եւ թագաւորահայր 1833, 1862, 1865-1866, 1871-1873, 1877-1879, 1880-1882, 1885, 1887, 1888, 1891, 1896-1898, 1901, 1925, 1935, 1946

16. Որդի Լեւոն Գ. եւ եղբայր Հեթումի Բ. , իշխան Կապանի 2056, 2057, 2059, 2060,

17. Որդի Պօղոսի եւ եղբայր Աղեքսանդր Ա. Ձարին Ռուսաց 4026,

18. Որդի Ռուբինեանց հիմնադիր Ռուբէն իշխանի եւ իշխանապետ 1606, 1608

19. Որդի Վանի թագաւոր Սենեքերիմի 1399,

20. Որդի Վրաց թագաւոր Բագարատի 2304,

21. Մարաջախտ` որդի Հեթում Պատմիչի եւ եղբայր Օշին Պայլ Կոռիկոսի 2142-2143, 2159

22. Մեծ դուքս Ռուսիոյ 4390, 4506, 4597

23. Եպիսկոպոս Անարզաբայ 1810,

24. Եպիսկոպոս Անկիւրիոյ 2124

25. Եպիսկոպոս Ապամիոյ 1718,

26. Եպիսկոպոս Եդեսիոյ 977,

27. Եպիսկոպոս Մարանդունեաց 2124

28. Եպիսկոպոս Յոնանց 1810,

29. Եպիսկոպոս Նէոկեսարիոյ 1718,

30. Եպիսկոպոս Փիլիպոսոյ 1810,

31. տե'ս ՋԻՒԱՆ ԼՈՒՍԻՆԵԱՆ 2182-2183, 2224,

32. Գ. ԲԱՂԴԻՆԵԱՆ ՆԶՐԵՑԻ 2228-2232, 2239, 2241, 2244, 2246-2249, 2253, 2258, 2277,

33. ԲԱՐՁՐԲԵՐԴՑԻ (ՄԱՒՌԻԱՆՑԻ), կաթողիկոս Ամենայն Հայոց 1646, 1871-1874, 1877, 1878, 1879, 1882, 1884-1885, 1887-1901, 1905-1906, 1908-1910, 1912, 1914-1915, 1917-1918, 1926, 1930, 1935, 1938, 1944-1947, 1949, 1950, 1951, 1955, 1962, 1973, 1989, 1993, 2075, 2151, 2152, 2221,

34. ԺԱ. ԴՈՒԿԱՍ տե'ս ԿՈՍՏԱՆԴԻՆ ՏՈՒԿԻԾ

35. ԹՈՐՈՍԵԱՆ 1591,

36. ԼԱՄԲՐՈՆԱՑԻ, որդի Ներսէս Լամբրոնացիի եղբայր Հեթում-Հեղիի եւ իշխան Լամբրոնի 1885, 1886, 1898, 1924, 1938,

37. Դ. ԼԱՄԲՐՈՆԱՑԻ, կաթողիկոս ամենայն Հայոց 2085, 2124, 2147-2151,

38. ԿԱՂԶՈՒԱՆՑԻ 2156,

39. Բ. ԿԱՏՈՒԿԵՑԻ, կաթողիկոս Ամենայն Հայոց 1983-1987, 1993, 1995, 2005-2014, 2027, 2029, 2031, 2036-2039, 2063-2064, 2067, 2107-2109, 2111, 2145, 2171, 2504, 2504,

40. ԿԱՐՍԻԼԼԻ 2230,

41. ԿԵՍԱՐԱՑԻ, կաթողիկոս Ամենայն Հայոց (ԿՈՍՏԱՆԴԻՆ Գ) 1985, 2063-2064, 2071, 2085, 2093, 2107-2110, 2117, 2119-2121, 2123-2125, 2129-2130, 2137, 2141-2145, 2147, 2153-2154, 2245,

42. ԿԻԼԻԿԵՑԻ թագաւոր Կիլիկիոյ` 1376-1424-ի շրջանին 2284, 2290, 2291, 2321, 2343-2344, 2390, 2391, 2344, 2391,

43. Ե. ԿՈՊՐՈՆԻՄՈՍ 1014, 1015, 1017, 1032, 1052,

44. ՀԵԹՈՒՄԵԱՆ ՆԶՐԵՑԻ 2248, 2249-2253, 2257-2259, 2268, 2269, 2277

45. ՀԵՐԱՊՈԼՍԵՑԻ 1699, 1704-1705, 1708

46. ՄԱՒՌԻԱՆՑԻ տե'ս ԿՈՍՏԱՆԴԻՆ ԲԱՐՁՐԲԵՐԴՑԻ

47. ՄՈՆՈՄԱԽ-ՈՍ 1426, 1454-1455, 1460,

48. ԺԳ. ՊԱԼԷՈԼՈԳ 2494,

49. Զ. ՊՈՐՓԻՒՐՈԺԷՆ (ԾԻՐԱՆԵԾԻՆ) 1043, 1049, 1069,

50. Է. ՊՈՐՓԻՒՐՈԺԷՆ 1204, 1220-1222, 1226, 1239, 1264, 1266, 1314,

51. Դ. ՊՈԳՈՆԱՏ 875-876, 878, 880, 883, 884, 885, 886,

52. ՌՈՒԲԻՆԵԱՆ 1543, 1544, 1546, 1549,

53. Ե. ՍՍԵՑԻ 2184-2185, 2257-2259, 2261-2262, 2265,

54. Զ. ՎԱՀԿԱՑԻ 2409-2410, 2423-2424, 2426-2427, 2432-2436, 2439-2440, 2446-2447

55. ԺԱ. ՏՈՒԿԻԾ (ԴՈՒԿԱՍ) 1460, 1468, 1481, 1485, 1509,

56. ՕՇԻՆԵԱՆ 1751, 1823

ԿՈՍՏԱՆԴՆՈՒՊՈԼՍԵՑԻ տե'ս ԱԹԱՆԱՍ, ԱՍՏՈՒԱԾԱՏՈՒՐ, ԲԱՐՍԵՂ, ԳԱԲՐԻԷԼ ԱՆՈՅՇԵԱՆ, ԳԷՈՐԳ, ԵՂԻԱ ՄԱՐՏԻՐՈՍԵԱՆ, ԵՐԵՄԻԱ, ԹՈՐՈՍ, ԻՍՐԱՅԷԼ, ԼԵՒՈՆ ՉԻԼԻՆԿԻՐԵԱՆ, ԿԱՐԱՊԵՏ ՈՐԳԷ, ՄԱՆՈՒԿ, ՄԱՏԹԷՈՍ, ՅԱԿՈԲ, ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ, ՍՏԵՓԱՆՈՍ

  ԿՈՍՏԱՆԵԱՆՑ (ԿՈՍՏԱՆԵԱՆ) տե'ս ԿԱՐԱՊԵՏ

ԿՈՍՏԱՍ տե'ս ԿՈՍՏԱՆԴԻՆ (3)

ԿՈՍՏԻԿ տե'ս ՀԱՃԻ

ԿՈՎԱԶԻ տե'ս ՎԱԿՇԸՄ

ԿՈՎԱԿԵՐ տե'ս ՎԱՍԱԿ

ԿՈՏԱԿ տե'ս ԽՈՍՐՈՎ

ԿՈՏԻՏ ԱՄԱՏՈՒՆԻ 676, 680

ԿՈՐԲՈՒՂՈՆ 114

ԿՈՐԻԿԷ 1427, 1475, 1523, 1533, 1566

ԿՈՐԻՒՆ

1. ԱՐԾՐՈՒՆԻ 936,

2. ՍԱՀԱԿԵԱՆ 5753

3. ՍՔԱՆՉԵԼԻ, պատմիչ 292, 303, 312, 315, 317, 320, 337, 341, 355, 358-359, 362, 367, 373-374, 387-388, 467, 468-469,

ԿՈՐԽ, սուրբգրային 1167

ԿՈՐԿԻՍ տե'ս ԹԷՔԼԷ

ԿՈՐՃԵԱՅ տե'ս ՇԱՀԱԿ

ԿՈՐՍԱԿՈՎ տե'ս ՏՈՆԴՈՒԿՈՎ

ԿՈՐՍԻՆԻ տե'ս ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ

ԿՈՒԶ (ԵԼՈՒՐՈՍ) տե'ս ՏԻՄՈԹԷՈՍ ԱՂԵՔՍԱՆԴՐԱՑԻ

ԿՈՒԶԻԿԵԱՆ տե'ս ՍԱՐԳԻՍ ԿՈՒԶԻԿԵԱՆ

ԿՈՒԶՄԱՆ տե'ս ԴՈՄԻՆԻԿՈՍ

ԿՈՒԿԱՅԱՌԻՃՑԻ տե'ս ՀԱՒՈՒԿ

ԿՈՒՄԱՆ տե'ս ԵԼՇԻ

ԿՈՒՄԱՐՏԻԱՍ տե'ս ԿՈՍՏԱՆԴ

ԿՈՒՄՍԻ 25-26, 30, 35, 40-41, 723

ԿՈՒՆԴ տե'ս ՍԱՐԳԻՍ

ԿՈՒՆԾԻԿ 1366

ԿՈՒՌՆԵԼԻՈՍ

1. Սուրբ 3544

2. ԱԼԱԲԻՏԷ 4489

3. ՀՌՈՄԱՅԵՑԻ 61

ԿՈՒՍԻԿԵԱՆ 4249

ԿՈՒՏԵԼ 4293

ԿՈՒՏԻՆԱՑԻ տե'ս ԿՈՄԻՏԱՍ

ԿՈՒՏՈՒԶՈՎ 3956

ԿՈՒՐԱՎՑԻ տե'ս ՊԵՏՐՈՍ

ԿՈՒՐԷԻՇ 785, 786

ԿՈՒՐՃԻԲԷԿ 2168

ԿՈՒՐՈՍ տե'ս ԿԻՐԱԿՈՍ

ԿՈՓԵՑԻ տե'ս ԶԱՔԱՐԻԱ

ԿՌՈՒԱՆ տե'ս ԳԱՍՊԱՐ ՍԵԲԱՍՏԱՑԻ

ԿՏՐԻՃ

1. Իշխան Գարդմանի 1099

2. Տե'ս ՅՈՎՍԷՓ ՓԱՐՊԵՑԻ

ԿՐԱԿԵՑԻ տե'ս ԹՈՐՈՍ, ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ 2087, 2226

ԿՐԱԿՑԻ տե'ս ՍՏԵՓԱՆՈՍ

ԿՐԱՍՈՎՍՔԻ տե'ս ԱԹԱՆԱՍ

ԿՐԵՄՈՆԱՑԻ տե'ս ԲԱՐԹՈՂԻՄԷՈՍ

ԿՐԵՏԱՑԻ տե'ս ԱԲՐԱՀԱՄ, ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ

ԿՐՊՈՅ 3020

ԿՐԻՄԱԼԴԻ տե'ս ԿԱԼԷԴՕ

ԿՐՃԻԿԵԱՆ 4395, 4397, 4398, 4400, 4470, 4473, 4548, 4625, 4898

ԿՐՃՕՆ տե'ս ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ 2785

ԿՐՄԱՆ տե'ս ՎՌԱՄ

ԿՐՊՈՅ տե'ս ՌԱԲՈՒՆ կամ ՍՐԲԱԶԱՆ տե'ս ԿԱՐԱՊԵՏ ԿԵՍԱՐԱՑԻ

ԿՐՏՍԵՐ տե'ս ԱԼԵՔՍԻՍ, ԼԵՒՈՆ, ՌՈՄԱՆՈՍ, ՍՈՂՈՄՈՆ ԳԱՌՆԵՑԻ

ԿՐՕՆԻԴԷՍ 106, 115, 167, 168, 696

ԿՕՐԿԻՆ կամ ԳՐԻԳՈՐ ՅԱՐՈՒԹԻՒՆԵԱՆ 4323

Հ

ՀԱԲԱՇԻ ԱՍՈՐԻՔ 2029

ՀԱԲԷԼ

1. Քահանայ 307-309, 314

2. Եպիսկոպոս Ամատունեաց 977

ՀԱԳԱՐԱՑԻՔ 827, 900, 1064, 1072, 1171, 1213, 1439, 3566

ՀԱԳԳԸ ՊԷՅ տե'ս ԻՍՄԱՅԻԼ 5817

ՀԱԶԱՐԱՊԵՏԵԱՆ տե'ս ԱՆԱՆԻԱ

ՀԱԶԱՐԱՒՈՒԽՏ տե'ս ԶԱՐՄԻՀՐ

ՀԱԶՐՈՅԵՆՑ տե'ս ՊԵՏՐՈՍ

ՀԱԼԱՃԵԱՆ տե'ս ԱՆՏՈՆ, ԿԱՐԱՊԵՏ

ՀԱԼԷԹ

1. Էֆէնտի 3982, 3994-3995, 4082-4083

2. Փաշա 4208

ՀԱԼԷՊԼԵԱՆ տե'ս ՆԵՐՍԷՍ

ՀԱԼԷՊՑԻ տե'ս ՍԻՄԷՈՆ

ՀԱԼԹ 1147

ՀԱԼԻՁՈՐԵՑԻ տե'ս ԱՒԵՏԻՔ, ԴԱՒԻԹ, ՓԱՐՍԱԴԱՆ

ՀԱԼԿԱՄ

1. Եղբայր Օշին Գանձակեցիի 1540

2. ՊԱՊԵՌՈՆՑԻ 1788

ՀԱԽՆԱԶԱՐ ՋՈՒՂԱՅԵՑԻ 2731

ՀԱԽՆԱԶԱՐԵԱՆ տե'ս ՀԱՅԿԱԶՆ

ՀԱԽՈՒՄԵԱՆՑ ՏՈՒՆ 4018

ՀԱԽՎԵՐՏԵԱՆՑ տե'ս ԳԷՈՐԳ

ՀԱԿԱՀԱՍՈՒՆԵԱՆՔ տե'ս ԱՆՏՈՆ ՀԱՍՈՒՆ

ՀԱՂԲԱԿԵԱՆ տե'ս ԳՐԻԳՈՐ 1875

ՀԱՂԲԱՏԱՑԻ տե'ս ԱՆԱՆԷ, ԻԳՆԱՏԻՈՍ, ՄԱՏԹԷՈՍ, ՍԱՐԳԻՍ, ՍԻՄԷՈՆ, ՎԱՐԴԱՆ

ՀԱՂԻԿԱՌՆԱՑԻ տե'ս ՅՈՒԼԻԱՆՈՍ

ՀԱՃԱՃ 889

ՀԱՃԵԱՆ տե'ս ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ

ՀԱՃԸՆՑԻ տե'ս ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄ ՊՕՅԱՃԵԱՆ, ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ, ՍԱՐԳԻՍ

ՀԱՃԻ

1. ԱԼԻ ՊԷՅ 5271

2. ԲԱԲԱ 3729, 3796

3. ԻԲՐԱՀԻՄ ԽԱՆ 3715

4. ԿՈՍՏԻԿ 2926

5. ՄԷՀՄԷՏ ՓԱՇԱ (ԱՅՎԱԶ, ԷԼԻԱՍ, ԷԼՎԻԱՍ) 3380

6. ՄՈՒՍՏԱՖԱ տե'ս ԳԱԶԱՆՃԻ

7. ՖԷՐԱՇԱԹ 3395

ՀԱՃԻԲԷԿ 2393

ՀԱՃԻԴԱՒԻԹԵԱՆ տե'ս ՅՈՎՍԷՓ

ՀԱՄԱԶԱՍՊ

1. Հայ նախարար 638

2. Արած գիւղացի 723

3. Տե'ս ԱԲՈՒՍԱՀԼ

4. ԱՆԵՑԻ 1628-1629, 1911, 1916

5. ԱՐԾՐՈՒՆԻ, որդի Վահանի 1018

6. ԱՐԾՐՈՒՆԻ, որդի Գագիկի 1019, 1034-1035, 1045-1047

7. ԱՐԾՐՈՒՆԻ, Թ. դարու կեսերուն 1090

8. ԿԱՄՍԱՐԱԿԱՆ ՊԱՀԼԱՒՈՒՆԻ 1346-1347

9. ՀԱՒՈՒՑԹԱՌԵՑԻ 2756-2757, 2850

10. ՁԻՒՆԱԿԱՆԵԱն 637

11. ՂԱԶԱՐԵԱՆ 5940

12. ՄԱՄԻԿՈՆԵԱՆ, որդի Մանուէլ Մամիկոնեանի, սպարապետ 297, 301, 328, 330, 369, 514, 1343-1344

13. ՄԱՄԻԿՈՆԵԱՆ, Վարդանանց ժամանակակից նախարար 440

14. ՄԱՄԻԿՈՆԵԱՆ, եղբօրորդի Վահանի 561, 637

15. ՄԱՄԻԿՈՆԵԱՆ, հայագունդի զօրավար . դար) 676, 679, 692

16. ՄԱՄԻԿՈՆԵԱՆ, փեսայ Թէոդորոս Ռշտունիի 850-851, 857, 864-865

17. ՊԱԼԼԱՐԵԱՆ 5096

18. ՍԱՀԱԿԵԱՆ 638

ՀԱՄԱԶԱՍՊԵԱՆ

1. Տե'ս ԹԱԴԷՈՍ, ՍՏԵՓԱՆ

2. ՄԱՄԻԿՈՆԵԱՆ, եղբայր Վարդանի 330, 335, 369, 427, 430, 440, 488, 1344

ՀԱՄԱԶԱՍՊՈՒՀԻ ՄԱՄԻԿՈՆԵԱՆ 230-231

ՀԱՄԱՄ

1. Իշխան Մելիտինոյ 242

2. Իշխան Աղուանից 1173

3. Թագաւոր Աղուանից 1274

4. ԱՄԱՏՈՒՆԻ 1048

5. ԱՐԵՒԵԼՑԻ 1144

ՀԱՄԱՄԵԱՆ տե'ս ԳԱԳԻԿ

ՀԱՄԱՄՃԵԱՆ տե'ս ԱՂԱՆ

ՀԱՄԱՍՓԻՒՌ 3962

ՀԱՄԱՏԱՆՑԻ տե'ս ԱՍՏՈՒԱԾԱՏՈՒՐ, ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ

ՀԱՄԱՐԱԿԱՐ տե'ս ՎԱՍՊՈՒՐԱԿԱՆ

ՀԱՄԲԱՐ ԶՈՒՐԻԿԵԱՆ 4178

ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄ

1. ԱԼԱՃԱՃԵԱՆ 4767

2. ԱՌԱՔԵԼԵԱՆ 5382

3. ՉԷՐՉԵԱՆ ՍԵԲԱՍՏԱՑԻ (ՊԱՊԱ ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄ) 4882, 5301

4. ՊՕՅԱՃԵԱՆ ՀԱՃԸՆՑԻ (ՄՈՒՐԱՏ) 5319, 5411-5413, 5827

ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄԵԱՆ տե'ս ԱՄԲԱԿՈՒՄ, ԱՍԱՊԱ, ՍԱՐԳԻՍ

ՀԱՄԴԵՑԻ տե'ս ՄԻՆԱՍ

ՀԱՄԴՈՅ

1. Արաբ զօրավար 1096

2. Պարսիկ իշխան 1097

ՀԱՄԶԱ

1. Հօրեղբայր Մոհամմէտ մարգարէին 786

2. Որդի Օթմանի 2492

ՀԱՄԶԷ

1. Տե'ս ԳՐԻԳՈՐ 1348

2. ՄԻՐԶԱ 2650

ՀԱՄԻՏ տե'ս ԱՊՏԻՒԼ ՀԱՄԻՏ

ՀԱՄԻՏԻՅԷ ԳՈՒՆԴ-ԵՐ 5410-5411, 5415, 5459

ՀԱՄՇԵՆՑԻ (ՀԱՄՇԷՆՑԻ) տե'ս ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ

ՀԱՄՈՒՍՑԻ տե'ս ԼԵՒՈՆ

ՀԱՄՏԱՆ 1293

ՀԱՄՏՈՒԼԼԱՀ ԷՖԷՆՏԻ 4311

ՀԱՅԱԹ ՈՒԼԱՄԱՅՕՂԼԻ 2672

ՀԱՅԱՍՏԱՆՑԻ տե'ս ԹՈՎՄԱՍ

ՀԱՅԴԻԿ 561

ՀԱՅԿ

1. Նախահայր Հայոց 325, 346, 664, 666, 1529, 2066, 2130, 4400

2. ԽՕՃԱՍԱՐԵԱՆ 5948, 5962

ՀԱՅԿԱԶՆ

1. Խանածաղ գիւղացի, մելիք 2672

2. ՀԱԽՆԱԶԱՐԵԱՆ, իշխան 2724, 2728, 2731, 2735-2736

3. Տե'ս ԱՐՇԱՒԻՐ, ԱՐՏԱՒԱԶԴ, ԼԵՒՈՆ, ՆԵՐՍԷՍ, ՍԱՐԳԻՍ, ՎԱՐԴԱՆ

ՀԱՅԿԱԶՈՒՆ ՊԷԿԵԱՆ 5843, 5902, 5907, 5909, 5914

ՀԱՅԿԱԿ 242

ՀԱՅՈՑՁՈՐԵՑԻ տե'ս ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ

ՀԱՅՏԱՐ

1. Որդի Շահ Թահմազի 2649

2. Տե'ս ՇԷՅԽ ՀԱՅՏԱՐ 2572

3. ՊԻՆԻ-ՔԱՈՒՍ տե'ս ԱՓՇԻՆ

ՀԱՅՏԱՐԱՆՑԻ տե'ս ՀԻՒՍԷՅԻՆ

ՀԱՅՏԱՐԻ ՇԷԽԵՐ 2348

ՀԱՅՐ

1. ՀԱՐԱՆՑ տե'ս ՍՈՂՈՄՈՆ

2. ՊԱՂՆԱՑԻ տե'ս ԿԱՐՄԻՐ

3. ՎԱՆԳԵՑԻ տե'ս ՎԱՐԴԻԿ

ՀԱՅՐ ՄԱՐԴՊԵՏ

1. Սպաննուած Մուշեղ Մամիկոնեանի ձեռքով 236, 242, 290

2. Սպաննուած Շաւասպ Արծրունիի ձեռքով 289-290

ՀԱՅՐԱՊԵՏ

1. Աբեղայ 2598

2. Արքեպիսկոպոս 1974, 1977, 1979, 1992

3. Եպիսկոպոս Չմշկածագի 2086

4. Եպիսկոպոս Ռորանի 2085

5. Վանհայր Թիւրքթիի 2124

6. Վանհայր Ռոմանոսի 2185

7. ԱՂԹԱՄԱՐՑԻ 2535

8. ԵՕԹՆԱՂԲԻՒՐՑԻ 2156

9. ՄՈԿԱՑԻ 2893

10. ՊԱԼԻՔԷՍԻՐՑԻ 3161

11. ՏԻՒՐԿԷՐՕՂԼՈՒ 3636

12. ՓԱՅԽԵՑԻ 3317

ՀԱՅՐԱՊԵՏԵԱՆ

1. Նոր-Նախիջեւանցի 4774

2. Տե'ս ԹՈՎՄԱՍ, ՍԻՄՈՆ

ՀԱՅՐԻԿ տե'ս ՄԿՐՏԻՉ ԽՐԻՄԵԱՆ

ՀԱՅՐՈՒՄԵԱՆՔ 4018

ՀԱՆԸՄԵԱՆ

1. Ընտանիք 3642

2. Տե'ս ՍԵՐՈԲԷ

ՀԱՆԻՍ ԹԱՀՄԱԶՂՈՒԼԻ ԲԷԿ 2681

ՀԱՆՆԱ (ՀԱՆՆԷ, ՀԷՆՆԷ) տե'ս ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ԵՐՈՒՍԱՂԻՄԱՑԻ

ՀԱՆՐԻ տե'ս ՀԵՆՐԻԿՈՍ

ՀԱՊԱՇ (ՀԱՊԷՇ) տե'ս ԵԹՈՎՊԱՑԻՔ

ՀԱՊԻՊ ՊՇԱՐԱ 5889, 5952

ՀԱՍԱՆ

1. Սեպուհ իշխան 1095

2. Գրիգոր Դերենիկի քեռորդի, Թ. դար 1148

3. Իշխան 2287

4. Իսլամ դատաւոր 2173

5. Ապլղարիպ դուքսի հայրը, ԺԱ. դար 1504

6. Գրիգոր Հաղբակեանի եղբօրորդին, ԺԳ. դար 1875

7. Որդի Վարդենիս գիւղի իշխանի, ԺԳ դար 1927

8. Որդի Ալի խալիֆայի 856

9. Արաբ ոստիկան Հայաստանի 1020, 1023-1025, 1031-1033, 1037

10. Տե'ս ՈՒԶՈՒՆ, ՉԱԳԸՐ, ՏԱՄԱՏ, ՔԱԲՈՒՏԱՆ

11. ԱԼԻ 2413, 2524-2525, 2527, 2534-2535, 2540

12. ԱՆՁԵՒԱՑԻ 1097

13. ԱՐԾՐՈՒՆԻ, որդի ուրացեալ Վասակի 1191-1192, 1195

14. ԳՆԹՈՒՆԻ 1177

15. ԽԱՅՐՈՒԼԼԱՀ, դենպետ 4986

16. ԽԱՆ (ԽԱԼԻԹ ԱՂԱ) 2168

17. ԽԱՆ, պարսիկ հրամանատար 4027, 4033-4046

18. ՀԱՒՈՒՆԻ 1199

19. ՊԱՀԼԱՒՈՒՆԻ, Բարսէղ Անեցի Կթղ. մեծ հայրը 1473-1474, 1507, 1523, 1525

20. ՊԱՀԼԱՒՈՒՆԻ, որդի Վասակի 1473, 1523

21. ՊԻՆԻ-ՔԱԹԱՊԱ 1042

22. ՊՌՕՇԵԱՆ 2065

23. ՋԱԼԱԼ ԽԱՉԵՆՑԻ 1934, 1952-1953, 1969, 4275

24. ՓԱՇԱ, թուրք կուսակալ Երուսաղէմի 2922

25. ՓԱՇԱ տե'ս ԱՊԱԶԱ

ՀԱՍԱՆԵԱՆ տե'ս ԱՊԻՐԱՏ

ՀԱՍԱՆ-ՋԱԼԱԼ 4275

ՀԱՍԱՆ-ՋԱԼԱԼԵԱՆ տե'ս ԲԱՂԴԱՍԱՐ, ԴԱՆԻԷԼ, ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ, ՍԱՐԳԻՍ

ՀԱՍԱՆ-ՋԱԼԱԼԵԱՆՑ տե'ս ԵՍԱՅԻ, ՄԽԻԹԱՐ

ՀԱՍԻՊ ՊԷՅ 5377, 5385

ՀԱՍՈՒՆ-ԵԱՆ տե'ս ԱՆՏՈՆ, ՄՈՒՍԱ, ՅԱԿՈԲ

ՀԱՍՈՒՆԵԱՆՔ տե'ս ԱՆՏՈՆ ՀԱՍՈՒՆ

ՀԱՍՍՕ տե'ս ԵԱՂՈՒՊ

ՀԱՎԱ տե'ս ԳԱԲՐԻԷԼ

ՀԱՎԼՈՒՃԵԱՆ տե'ս ԵՓՐԵՄ

ՀԱՏԷԼ տե'ս ՄԷԼԻՔ

ՀԱՐԱՇ տե'ս ՍԷԹ

ՀԱՐԱՐՏԻՆ տե'ս ԴԱՏԱՆ

ՀԱՐԵՒՇՂՈՄՇԱՊՈՒՀ (ՀՐԵՒՇՆՈՄՇԱՊՈՒՀ) 480

ՀԱՐՄԱՑԻ տե'ս ԳՈՐԳ

ՀԱՐՈՒՆ

1. ԱՀԱՐՈՆ (ՀԱՐՈՒՆ-ԷԼ-ՌԱՇԻՏ) 1042-1045, 1047-1048, 1057, 1064, 1067, 1071, 1074-1075

2. Տե'ս ԱՊՈՒ-ՃԱՖԷՐ

ՀԱՐՔԱՑԻ տե'ս ՍԱՀԱԿ, ՎԱՍԱՒՈՒՐՏ

ՀԱՒՆՈՒՆԻ տե'ս ԱՍՏՈՒԱԾԱՏՈՒՐ, ԳԷՈՐԳ, ԳՈՒՐԳԷՆ, ԴԱՒԻԹ, ՎԱՀԱՆ

ՀԱՒՆՈՒՆԻ-ՆԵՐ, նախարարութիւն 1089-1090

ՀԱՒՈՒԿ

1. Եպիսկոպոս Արշարունեաց 637

2. ԿՈՒԿՌՃԱՑԻ (ԿՈՒԿԱՅԱՌԻՃՑԻ) 350, 351

ՀԱՒՈՒՆԻ տե'ս ՀԱՍԱՆ

ՀԱՒՈՒՑԹԱՌԵՑԻ տե'ս ԵՂԻԱ, ԶԱՔԱՐԻԱ, ՀԱՄԱԶԱՍՊ, ՄԱՆՈՒԷԼ, ՄԿՐՏԻՉ

ՀԱՖԸԶ ՌԷՇԻՏ ԷՖԷՆՏԻ 4311

ՀԵԲԱՍ 576

ՀԵԶԱՀՈԳԻ տե'ս ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ

ՀԵԹՈՒՄ

1. Ա., հետագայում ՄԱԿԱՐ կրօնաւոր 1878-1885, 1887, 1895-1901, 1906, 1908, 1912-1913, 1917-1920, 1922, 1924-1940, 1942-1944, 1946-1947, 1949-1950, 1955, 1958-1962, 1964-1965, 1970, 1973, 2039-2040, 2074-2075, 2095-2096, 2220-2221, 3399

2. Բ., հետագայում ԵՂԲԱՅՐ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ փրանսիսկեան կրօնաւոր 1972-1973, 1995-1997, 2000, 2003-2006, 2011, 2013-2015, 2018-2028, 2031-2032, 2035-2036, 2038, 2041-2042, 2049-2054, 2056-2061, 2063, 2072-2073, 2077, 2079-2081, 2083-2084, 2088, 2091-2092, 2096-2097, 2101, 2107-2108, 2110-2116, 2121, 2125-2126, 2171, 2518-2519, 3398-3399, 3959

3. Որդի Հեթում Ա. քրոջ` Մարիամի եւ Յովհաննէս Իպլինոսի 2051-2052

4. Սպարապետ 2125

5. Իշխան Նզիրի եւ արքայի սենեկապետ 2142

6. Իշխան Ջլկանոցի 2143

7. Հրամանատար եւ յաջորդ Լիպարիտի 2252

8. ԱԼԻՇԱՆ 5008

9. ԼԱՄԲՐՈՆԱՑԻ, որդի Օշին Գանձակեցիի եւ հիմնադիր Լամբրոնի իշխանութեան 1616

10. ԼԱՄԲՐՈՆԱՑԻ (ՀԵԹՈՒՄ-ՀԵՂԻ) 1616, 1673, 1693, 1700, 1702, 1719, 1735, 1771-1772, 1814-1817, 1820, 1823, 1833-1834, 1851, 1853-1854, 1862, 1885

11. ԼԱՄԲՐՈՆԱՑԻ, որդի Կոստանդին Լամբրոնացու 1938, 2004

12. ԽԱՉԵՆՑ, (ԱՋԱՊԱՀ, ՍՊԻՏԱԿ ԵՐԷՑ) Նախահայր Աջպահեանց 2518, 3399-3400

13. ՊԱՏՄԻՉ, (ԱՆՏՈՆ) որդի Օշինի 1853, 1860, 1928, 1940, 1942, 1961, 2017, 2021-2022, 2096-2097, 2111, 2121, 2141

14. ՋԱՄԲՌԼԱՅ 2248

15. ՍԱՍՈՒՆՑԻ 1755-1756, 1765

ՀԵԹՈՒՄԵԱՆ տե'ս ԿՈՍՏԱՆԴԻՆ

ՀԵԹՈՒՄԵԱՆՔ 1673, 1871

ՀԵԼԼԱԴԻՈՍ 331

ՀԵԼԼԵՆԱՑԻ-Ք (ՀԵԼԼԵՆՔ, ՀԵԼԼԷՆՔ) 313, 1464, 1775, 1783, 1805, 2358, 3111, 4490

ՀԵՂԻ (ՀԵՂԻ-ՀԵԹՈՒՄ ԼԱՄԲՐՈՆԱՑԻ) տե'ս ՀԵԹՈՒՄ ԼԱՄԲՐՈՆԱՑԻ (թիւ 10)

ՀԵՂԻՆԷ 861

ՀԵՂԻՈԴՈՐ 61

ՀԵՆՐԻԿՈՍ

1. Եղբայր Ամաւրի Լուսինեանի, թագաւոր Կիպրոսի 2040, 2118, 2121, 2140, 2160

2. ՀԱՆՐԻ, որդի Ամաւրի Լուսինեանի 2121, 2148

3. Զ. (ՀԵՌԻ), կայսր Գերմանիոյ 1744, 1786, 1788, 1791-1792, 1808, 1851

4. Ը., թագաւոր Անգղիոյ 2601-2602

5. ՀԵՌԻ ԿԱՄՊԱՆԻԱՑԻ (Henry de Champagne) 1756, 1772, 1779, 1786, 1793

5. ՄԱՐԹԻՆ 3948

6. ՎԻԹՕ 1814

7. ՏԱՆՏՕԼՕ (Enrico Dandolo) 5426

ՀԵՇԱՄ (ՀԷՇԱՄ, ՀԷՇՄ, ՇԱՄ) 989-992, 995, 1000-1002, 1011-1013

ՀԵՌԻ

1. Սեւաստոս 1834, 1853

2. Տե'ս ՀԵՆՐԻԿՈՍ Զ., ՀԵՌԻ ԿԱՄՊԱՆԻԱՑԻ

ՀԵՐԱԿԼ

1. Յոյն զօրավար, կուսակալ 676, 679, 682, 692, 755

2. Նախորդի որդին, Բիւզանդիոնի կայսր 708, 755-757, 769-773, 776, 783-784, 787, 789, 795-796, 798-813, 815-818, 824-825, 829, 831, 834, 842, 846, 862, 883, 885, 891, 928

3. Վրաց թագաւոր 3498, 3526-3529, 3604-3606, 3624, 3672, 3696, 3706, 3712, 3717, 3722, 3726, 3731, 3738

4. Վրացի արքայազն 4047

ՀԵՐԱԿԼԱԿ (ՀԵՐԱԿԼԻՈՆ) 824-825

ՀԵՐԱԿԼԵԱՆ տե'ս ԿՈՍՏԱՍ Բ.

ՀԵՐԱԿԼԻՈՆ տե'ս ՀԵՐԱԿԼԱԿ

ՀԵՐԱԿԼԻՈՍ տե'ս ԿՈՍՏԱՆԴԻՆ Գ. (թիւ 2)

ՀԵՐԱՊՈԼՍԵՑԻ տե'ս ԿՈՍՏԱՆԴԻՆ

ՀԵՐԱՑԻ տե'ս ՄԽԻԹԱՐ

ՀԵՐԲԻՊՈԼՍԵՑԻ տե'ս ԿՈՆՐԱԴՈՍ

ՀԵՐԹ 989

ՀԵՐՄՈՆ 947

ՀԵՐՄՈՆԵՑԻ տե'ս ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ

ՀԵՐՈՆԻՄՈՍ

1. ԵՐԵԼԵՄՈՆ ԹՈՒՃ, Բրիօլի դուքս 2632

2. Լատին կրօնաւոր 3538

3. Լատին բենեդիկտեան 4489

4. ԱՍԿՈՒԼԵՑԻ տե'ս ՆԻԿՈՂԱՅՈՍ Դ. ՊԱՊ

5. ԴԱՂՄԱՏԱՑԻ 2044

6. ՃԳՆԱՒՈՐՕՂԼՈՒ 3637

7. ՊՈՍԻ (ՊՕՍՍԻ, Girolamo Bossi) 3010, 3014

ՀԵՓԹԱՂՆԵՐ 525, 535-536

ՀԶՈՒԵՑԻ տե'ս ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ, ՅՈՎՍԷՓ

ՀԷԹՄ 1097

ՀԷՆՆԷ տե'ս ՀԱՆՆԱ

ՀԷՆՐԻ ՊՈՒԼՎԸՐ 4669

ՀԷՇԱՄ կամ ՀԷՇՄ տե'ս ՀԵՇԱՄ

ՀԷՔԻՄԵԱՆ տե'ս ՍՐԱՊԻՈՆ

ՀԷՔԻՄԶԱՏԷ ԱԼԻ ՓԱՇԱ 3325, 3328, 3354

ՀԻԶԱՆՑԻ (ՀԻԶՆԱՑԻ) տե'ս ՄԿՐՏԻՉ, ՍԱՐՈՒԽԱՆ, ՍԻՐՈՒՆ

ՀԻԼԴԵԲՐԱՆՈՍ տե'ս ԳՐԻԳՈՐ Է. ՊԱՊ

ՀԻԼՄԻ տե'ս ՀԻՒՍԷՅԻՆ

ՀԻՄՖՐԻՍ 1735

ՀԻՆԴԼԵԱՆ տե'ս ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ

ՀԻՊԵՐԻՔԵԱՆ ՄԱՐՏԻՐՈՍՆԵՐ 1838

ՀԻՊՊՈՆԱՑԻ տե'ս ՕԳՈՍՏԻՆՈՍ

ՀԻՍԱՐԵԱՆ տե'ս ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ

ՀԻՍԱՐԼԵԱՆ տե'ս ԱՐԻՍՏԱԿԷՍ

ՀԻՐԻՃՑԻ տե'ս ՅԻՐԻՃՑԻ

ՀԻՒԳ տե'ս ՀՈՒԳՈՆ

ՀԻՒՆՔԵԱՐՊԷՅԷՆՏԵԱՆ տե'ս ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ

ՀԻՒՍԷՅԻՆ

1. ԱՂԱ ՓԱՇԱ 4079-4081

2. ՇԱՀ ՀԻՒՍԷՅԻՆ 3074, 3080, 3099-3101, 3209-3211, 3260, 3262-3264

3. Տե'ս ՄԷՀԷՄՄԷՏ, ՄՈՒՀԱՄՄԷՏ

4. ՀԻՒՍԷՅԻՆ-ԱԼԻ 3498-3499, 3526-3527, 3604-3605, 3695-3696

5. ԱՂԱ, Վանի թուրք իշխանաւոր 2906-2907

6. ԱՎՆԻ ՓԱՇԱ 4987

7. ԽԱՆ, եղբայր Շահ Մահմուտի 3418

8. ԽԱՆ, Խոյի 3707-3708

9. ՀԱՅՏԱՐԱՆՑԻ ՓԱՇԱ 5452

10. ՀԻԼՄԻ ՓԱՇԱ 5806, 5857, 5880, 5921

11. ՀԻՒՍԷԻՆ-ՂՈՒԼԻ (ՀԻՒՍԷՅԻՆ ՍԱՐՏԱՐ) 3861, 3863-3864, 3866, 3875, 3878-3881, 4015-4018, 4025, 4027, 4041, 4224

12. ՓԱՇԱ տե'ս ՏԷՐԷՆՏԷՑԻ, ՔԷՕԲՐԻՒԼԻՒ

13. ՓԱՇԱ, Ճէլալիներու առաջնորդ 2688

14. ՓԱՇԱ, Թուրք կուսակալ Գազայի 2922

15. ՓԱՇԱ, Թուրք հրամանատար Բերիայի 4198

16. ՓԱՇԱ, օսմանեան զօրապետ 4208

ՀԻՒՍԻՔՈՍ տե'ս ՍՈՒՔԻԱՍ

******ՀԻՒՐԸՆԿԱԼ-Ք

ՀԻՒՐՄԻՒԶԵԱՆ

1. Տե'ս ԳԷՈՐԳ, ԵԴՈՒԱՐԴ

2. Ընտանիք ի Կ. Պոլիս 3642

ՀՄԱՅԵԱԿ

1. ԱՅԱԶՄԱԼԵԱՆ տե'ս ՀՄԱՅԵԱԿ ԴԻՄԱՔՍԵԱՆ

2. ԱՇՈՑԵԱՆ 351

3. ԱՊԱՀՈՒՆԻ 754

4. ԱՐԱՄԵԱՆ 5843

5. ԴԻՄԱՔՍԵԱՆ, նախարար 402, 416, 421, 427, 432

6. ԴԻՄԱՔՍԵԱՆ (ԱՅԱԶՄԱԼԵԱՆ) 5052, 5130, 5201, 5291, 5363, 5398, 5403-5404, 5443, 5463, 5465, 5531, 5540, 5549, 5567, 5789, 5827-5828

7. ԵՐԷՑԵԱՆ 5611, 5614, 5691, 5696, 5698, 5707-5708, 5885, 5889, 5827-5828, 5899-5900, 5910, 5940, 5946, 5951, 5958, 5923, 5937

8. ԷՔՍԷՐՃԵԱՆ 5843, 5849-5850

9. ՄԱՄԻԿՈՆԵԱՆ, եղբայր քաջն Վարդանի 330, 335, 369-370, 408, 416, 420-421, 427, 439, 441, 479, 488, 491, 514-515, 519, 546, 548, 558, 1344

10. ՄԱՄԻԿՈՆԵԱՆ, հայր Արտաւազդ Մամիկոնեանի, Ը դար 1033

11. ՎԱՐԱԺՆՈՒՆԻ 637

ՀՄԱՅԵԱԿԵԱՆ տե'ս ԳՐԻԳՈՐ, ՄՈՒՇԵՂ, ՍԱՀԱԿ, ՎԱՐԴ

*****ՀՆԴԻԿՔ

ՀՆՁԱՑԻ տե'ս ՅՈՎՍԷՓ, ՍԱՐԳԻՍ

ՀՈԳՈՑԵՑԻ տե'ս ՎԱՐԴԱՆ

ՀՈԼԱՍԵԱՆ տե'ս ՅԱԿՈԲ ՊԵՏՐՈՍ, ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ

ՀՈԼՈՎ տե'ս ԲԱՐՍԵՂ, ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ

ՀՈՂԵՑԻ (ՀՈՂՁԵՑԻ) տե'ս ՄԿՐՏԻՉ

ՀՈՂՈՑՄԵՑԻ տե'ս ՄԵՍՐՈՊ, ՅՈՎՍԵՓ

ՀՈՅԻՄԱՆ (ՅԵՄԱՆ) 678, 692

ՀՈՅԼՈՐԲՈՒԿ տե'ս ԳԷՈՐԳ Ա. ԲԻՒՐԱԿԱՆՑԻ

ՀՈՅՎՈՐՏ 5411

****ՀՈՆ

1. Ցեղ 389, 404, 426, 435, 439, 447, 451, 483, 513, 525-527, 529-531, 602, 928, 991

2. ՄԵԼԻՏԻՆԵՑԻ, երէց 386

ՀՈՆԱՒԱՐ 1174

ՀՈՆԵՑԻ տե'ս ՍԱՐԳԻՍ

ՀՈՆՈՐԻՈՍ

1. Հռոմի Պապ, Է դար 846, 885

2. Գ. Հռոմի Պապ, ԺԳ. դար 1860, 1878, 1881, 1885, 1998, 2002

ՀՈՌՈՄԻ 2753

ՀՈՌՈՄՈՍՑԻ տե'ս ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ

ՀՈՍԷՆ տե'ս ՄԱՀՄԱՏ

ՀՈՎԻՒԵԱՆ տե'ս ԳՐԻԳՈՐ, ՄԵԼՔԻՍԵԴԵԿ

ՀՈՎՈՒԵԱՆ տե'ս ՄԱՐՏԻՐՈՍ ՉՕՊԱՆԵԱՆ, ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ, ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ, ՉՕՊԱՆ

ՀՈՎՈՒԵԱՆՑ տե'ս ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ

ՀՈՒԳՈՆ

1. ՀՈՒԿՈՆ Գ., թագաւոր Կիպրոսի 1851, 1914, 1996

2. Դ., թագաւոր Կիպրոսի 2231, 2247

3. ՀԻՒԳ (Hugues), որդի Ամաւրի Լուսինեանի 2121, 2148

ՀՈՒԼԱՒՈՒՆ 1929, 1931-1932, 1934-1938, 1940-1942, 1949, 1953-1954, 1958, 1968, 1851, 1914

ՀՈՒԿՈՆ տե'ս ՀՈՒԳՈՆ

ՀՈՒՍ տե'ս ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ

ՀՌԱԴԱՄԻԶԴ 17

ՀՌԱՅՄՈՆԴՈՍ

1. ՀՌԱՅԻՄՈՆԴՈՍ (Raymond) 1756, 1813, 1819

2. ՏՈԼՈՍԱՑԻ (Raymond de Toulouse) 1543

3. Տե'ս ՌՈՒԲԷՆ-ՌԵՄՈՒՆԴ

ՀՌԵՏՈՐ տե'ս ՅԱԿՈԲ ԿԼԱՅԵՑԻ

ՀՌԵՏՈՐԱԲԱՆ տե'ս ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ

ՀՌԻՓՍԻՄԷ

1. Սուրբ կոյս 79-82, 85, 87, 597, 719, 765, 778-780, 788, 815, 859, 861, 1180, 1376, 1579, 2025, 2525, 2625, 2696-2698, 2712, 2724, 2740, 2843, 2854, 2885-2886, 2891, 3057, 3238, 3287, 3305, 3531, 3866, 4166, 4483, 5752, 5775

2. ԿԻՒԼՊԷՆԿԵԱՆ 5304

3. ԽՈՌՈՄ ՍԻԼԻՎՐԻՑԻ 2638

4. ՏԻԿԻՆ, մայր Աշոտ, Գուրգէն եւ Գրիգոր Արծրունիներու 1091, 1096, 1114

ՀՌԻՔԱՐՏՈՍ

1. Լատին զօրավար (Ricardo) 1545

2. ԱՌԻՒԾԱՍԻՐՏՆ 1741, 1744

3. Բ., թագաւոր Անգղիոյ 2331

ՀՌՈԲԵՐԴՈՍ

1. ԲԵԼԱՐՄԻՆՈՍ 3220-3221

2. ՆԱԲԻԷՐ տե'ս ՌՈՊԵՐԹ ՆԱԲԻԷՐ

ՀՌՈԲԵՐՏՈՍ

1. ԸՌԷ ԸՌՈՒՊԵՐՏ (Roberto re de Napoli), թագաւոր Նէապոլսոյ 2132

2. ՄԱՐԳԱՏԱՑԻ, լատին ասպետ 1814

ՀՌՈԳԵՐԻՈՍ (Roger) 1594

ՀՌՈԴՈԼՓՈՍ (Rodolphe) 1596, 1597

ՀՌՈՄԱԿ 651

ՀՌՈՄԱՅԵՑԻ տե'ս ԳՐԻԳՈՐ, ԴԱՒԻԹ, ԼԱՒՐԵՆՏԻՈՍ, ԿՈՒՌՆԵԼԻՈՍ, ՈՆՈՐԻՈՍ, ՔՍԵՍՏՈՍ

ՀՌՈՄԱՆՈՍ 635

ՀՌՈՄԿԼԱՅԵՑԻ տե'ս ԹՈՎՄԱՍ, ԹՈՐՈՍ, ՊԵՏՐՈՍ ԱՅՆԹԱՊՑԻ, ՍՏԵՓԱՆՈՍ

ՀՌՈՏՈԼՓՈՍ Բ. 2690

ՀՌՈՒԹ 1030, 2701

ՀՌՈՓԱՆՈՍ 312-314, 317

ՀՌՉԷ 149

ՀՐԱՀԱՏ

1. Պարսիկ մարզպան Հայաստանի 670

2. ԱՇՈՑԵԱՆ 402

3. ԿԱՄՍԱՐԱԿԱՆ, սպարապետ Հայոց 328, 352

4. ԿԱՄՍԱՐԱԿԱՆ, որդի Արշաւիրի 441, 479, 515, 528-529, 531, 533, 535-536

5. ՄԱՄԻԿՈՆԵԱՆ, հայր Մուշեղի 1033

6. ՎԱՀԵՒՈՒՆԻ, հայ իշխան 1097

ՀՐԱՆՈՅՇ

1. Կին Մուշեղ Արծրունիի 1095

2. Ազնուազարմ տիկին 1366

ՀՐԱՇԱԳՈՐԾ տե'ս ԽԱՉԱՏՈՒՐ

ՀՐԱՉԵԱՅ 5422, 5426

ՀՐԵՒ 480, 490, 492

ՀՐԵՒՇՆՈՄՇԱՊՈՒՀ տե'ս ՀԱՐԵՒՇՂՈՄՇԱՊՈՒՀ

ՀՕԼ 1067-1068, 1071, 1075-1076, 1084

Ձ

ՁԱԳ տե'ս ԿԱՐԱՊԵՏ

ՁԱԳԱՎԱՆԵՑԻ տե'ս ՍԱՐԳԻՍ

ՁԱԳԵՑԻ տե'ս ԶԱՔԱՐԻԱ

ՁԱԳԻԿ 1244

ՁԱԿԵՑԻ տե'ս ՍԱՀԱԿ ՈՒՂԿԵՑԻ

ՁԱՅՆՈՂ տե'ս ՍԱՀԱԿ

ՁԻՒՆԱԿԱՆ տե'ս ՎՐԷՆ

ՁԻՒՆԱԿԱՆԵԱՆ տե'ս ՀԱՄԱԶԱՍՊ

ՁՈՐԱԳԵՂՑԻ տե'ս ԵՓՐԵՄ

ՁՈՐԱԳԵՏԱՑԻ (ՁՈՐՈԳԵՏԱՑԻ) տե'ս ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՎԱՐԴԱՊԵՏՆԵՐ

ՁՈՐԱՓՈՐԵՑԻ տե'ս ԳՐԻԳՈՐ, ՍԱՀԱԿ Գ.

ՁՈՒԻԿ 479, 488, 515, 558

Ղ

ՂԱԲՉՂԱՅ

1. ՂԱՌՉՂԱՅ ԽԱՆ, Պարսիկ իշխան Թաւրիզի 2737

2. Պարսիկ ան մը 2776

ՂԱԶԱԼՑԻ տե'ս ՓԱՆՈՍ

ՂԱԶԱՆ 2017-2019, 2024, 2051, 2054, 2059, 2081, 2421

ՂԱԶԱՐ

1. Եպիսկոպոս, ներկայ Շահապիվանի ժողողովին 379,

2. Եպիսկոպոս Հեր եւ Զարեւանդի 1718

3. Եպիսկոպոս Հալէպի 2661, 2663

4. Եպիսկոպոս Էջմիածնի 3791, 3803-3804, 3818-3819

5. Կաթողիկոս Աղթամարայ 2580

6. Ուսթա 2337

7. ՇԷԿ-ՇՈՒՆ 1248, 1456-1457

8. Եղբայր Սիմէոն Կթղ. Երեւանեցիի

9. Եպիսկոպոս Աղթամարայ 4564

10. Վարդապետ Երուսաղէմի, Յոպպէի տեսուչ 3891

11. Քահանայ Ս. Նշանի 2625

12. Քահանայ եւ լուսարար Ս. Աջերոյն 3399-3400

13. Քահանայ Գարսան գիւղի 3540

14. Տե'ս ՏԷԼԻ

15. ՂԱԶԱՐՈՍ ԱԿՆԵՑԻ 3132, 3274

16. ԱԿՆԵՑԻ, ամիրա 3463-3464

17. ԱՍՏԱՊԱՏՑԻ 3625

18. ԲԱԲԵՐԴՑԻ 2765

19. ԲԱՂԻՇԵՑԻ 2402, 2456

20. ԵՐԱՄԵԱՆ տե'ս ՆԱԶԱՐ ԵՐԱՄԵԱՆ

21. ՂԱԶԱՐՈՍ ԼԱԶԱՐԵԱՆ տե'ս ԵՂԻԱԶԱՐ ԵՂԻԱԶԱՐԵԱՆՑ

22. ԽԻԶԱՆՑԻ 4739

23. ՄՈԿԱՑԻ (ԱՌԱՔԻՆԻ) 3317

24. ՈՒԼՆԵՑԻ 2634

25. ՊԷՆԿԼԵԱՆ 3190

26. ՋԱՀԿԵՑԻ 2083, 3371-3376, 3378, 3416-3417, 3420, 3421-3430, 3439-3442, 3450, 3453-3454, 3475, 3488, 3492-3494, 3530, 3549-3550, 3668, 3713, 3718, 3926, 4194, 4348, 5752

27. ՍԵԲԱՍՏԱՑԻ 2923-2924, 2937-2941, 2967, 2970

28. ՎԵՑԻԿԵԱՆ 3817, 3863

29. ՏԷՐ-ՂԱԶԱՐԵԱՆ 5744, 5783

30. ՏՈՒԶԱԽԵՑԻ 3186

31. ՓԱՐՊԵՑԻ 292-293, 296, 304-305, 310, 312, 314-315, 318-319, 326, 329, 359, 362, 364, 366-367, 374, 383-385, 388, 391-392, 399-402, 428-432, 440-441, 444-445, 448, 455-457, 460, 464, 466-467, 469, 474-477, 479, 486-487, 494-495, 498, 502, 504, 506-510, 520-521, 541, 543, 545, 547, 551, 555-564, 594, 606, 777, 2314

32. ՔԱՆԱՔԵՌՑԻ 2994

ՂԱԶԱՐԵԱՆ տե'ս ՀԱՄԱԶԱՍՊ

ՂԱԶԱՐՈՍ

1. Ս. Գրական աղքատն ու բորոտը 3276

2. Հայր Ստեփանոս Ուլնեցիի 208

3. ԱԿՆԵՑԻ տե'ս ՂԱԶԱՐ ԱԿՆԵՑԻ

4. ԼԱԶԱՐԵԱՆ տե'ս ՂԱԶԱՐ ԼԱԶԱՐԵԱՆ

5. ՉԸՊԼԱՔԵԱՆ 5843, 5848

ՂԱԶԱՐՈՍԵԱՆ տե'ս ՊՕՂՈՍ, ՍԱՀԱԿ, ՔՐԻՍՏՈՍՏՈՒՐ

ՂԱԶԱՐՈՍՕՂԼՈՒ 3642

ՂԱԶԻ

1. Քուրդ ցեղապետ 2672

2. ՕՍՄԱՆ ՓԱՇԱ 5269, 5272

ՂԱԹՐԱՆԻ տե'ս ԱԶԱՐԻԱ ԿԱՐԿԱՌԵՑԻ

ՂԱԼԱԹԻԱՑԻ տե'ս ԳԱԲՐԻԷԼ

ՂԱԼԱՅՋԻՕՂԼՈՒ տե'ս ՍՏԵՓԱՆՈՍ

ՂԱԼԸՊՃԵԱՆ տե'ս ԻԳՆԱՏԻՈՍ

ՂԱՄԱ 599

ՂԱՄԱԶԵԱՆ տե'ս ԻՍԱՀԱԿ

ՂԱՄԱԶԵԱՆ-Ց տե'ս ՄԵԼՔԻՍԵԴԵԿ

ՂԱՄԵՔ 2220

ՂԱՅՄԱԶ 2982

ՂԱՌՉՂԱՅ տե'ս ՂԱԲՉՂԱՅ

ՂԱՍԻՄ 3845

ՂԱՍԻՏԷՃԻ 3108-3109, 3191

ՂԱՍՈՒՄ (ՔԱՍԸՄ) 2584

ՂԱՍՍԷՄ ԷՖԷՆՏԻ 3910

ՂԱՐԱ ԵԱԶԸՃԻ 278

ՂԱՐԱԲԱՂՑԻ տե'ս ՄԵԼՔՈՆ

ՂԱՐԱՀԻՒՍԷՅԻՆԵԱՆ տե'ս ԽԱՉԱՏՈՒՐ

ՂԱՐԱՄԱՆԵՆՔ 2732

ՂԱՐԱՄԵԱՆ տե'ս ԱՂԵՔՍԱՆԴՐ, ՌԱՓԱՅԷԼ

ՂԱՐԱՄԵԱՆՑ տե'ս ԵԴՈՒԱՐԴ

ՂԱՐԱՊԱՂՑԻ տե'ս ՊՕՂՈՍ

ՂԱՐԱՊԱՇ տե'ս ՅՈՎՍԷՓ

ՂԱՐԱՔԻԼԻՍԵՑԻ տե'ս ԱՒԵՏԻՔ

ՂԱՐԲԱՆԹԱ (ՂԱՐՓԱՆԹԱ, ԷՕԼՉԱՊՏՈՒ) 2081, 2111, 2115

ՂԱՐՏԱԼԻ տե'ս ԱՊՏԱԼԼԱՀ

ՂԱՓԱՆՑԻ տե'ս ԲԱՅԻՆԴՈՒՐ, ԳԷՈՐԳ, ԵՓՐԵՄ, ՄԽԻԹԱՐ, ՊԵՏՐՈՍ

ՂԵԲԷՈՍ տե'ս ԹԱԴԷՈՍ

ՂԵՐՊԱՐԳՈՍ ՅՈՅՆ 536

ՂԵՒԻ 630

ՂԵՒՈՆԴ

1. Ստեփանոս Ուլնեցիի խումբէն 208

2. Եպիսկոպոս Մեծկուանց 651

3. ՍԱՀԱԿ 3511

4. ԼԵՒՈՆ 1315-1316, 1339, 1342

5. Վարդապետ, պատմիչ 567, 881, 899, 905, 914-915, 933, 935, 937-938, 960, 963, 989-990, 1031, 1036-1037, 1047, 1055

6. ԱԼԻՇԱՆ 490, 1342, 1720, 1807, 1809, 1834, 2109, 2169, 2171, 2183, 2233, 2472, 2499, 2570, 2574, 2593, 2604, 2616, 2620-2621, 2648, 2659, 2794, 2957, 3664, 4169, 4173, 4545, 4578, 5800

7. ԴՈՒՐԵԱՆ 5727, 5819, 5843, 5850, 5916

8. Ա. ԵՌԱՍՏԵՑԻ 619-620

9. ԽՈՐԽՈՌՈՒՆԻ 4816

10. ՄԱՔՍՈՒՏԵԱՆ (ԴԱՄԱՍԿԱՑԻ, ՄԱՔՍՈՒՏ) 5065-5066, 5069, 5072, 5075, 5078, 5081, 5088-5090, 5093, 5200-5201, 5224, 5230, 5278, 5309, 5311-5313, 5368-5370, 5394, 5542, 5546, 5604-5605, 5607-5608, 5612- 5614, 5616-5617, 5619, 5621-5628, 5630-5631, 5633-5635, 5637-5644, 5646-5651, 5654-5657, 5659-5660, 5662-5671, 5673-5688, 5690, 5693-5694, 5697, 5699-5700, 5702, 5704-5707, 5728, 5730, 5732-5733, 5740, 5812, 5815, 5881-5882, 5885-5886, 5888-5889, 5891-5893, 5898, 5912, 5914, 5937, 5940-5944, 5949-5950, 5960-5961, 5968-5969

11. ՅՈՎԱԿԻՄԵԱՆ 5113, 5745

12. ՅՈՎՆԱՆԵԱՆ 2552

13. ՇԻՇՄԱՆԵԱՆ (ԳԻՐՈՒԿ, ՎՐՈՅՐ) 5318, 5383, 5403-5404, 5643-5644, 5791

14. ՉՐԱՃԵԱՆ 4575-4576

15. ՊԷՔԵԱՐԵԱՆ 5901, 5907, 5911, 5949

16. ՎԱՆԱՆԴԵՑԻ 331, 338, 341, 353, 355, 359, 373, 379, 384, 401, 413, 416, 429, 433-435, 440, 442, 444-445, 455, 460-463, 466, 468-469

17. ՓԻՐՂԱԼԷՄԵԱՆ 2538, 2566, 4938

ՂԵՒՈՆԴԵԱՆ տե'ս ԵՍԱՅԻ

ՂԵՒՈՆԴԻՈՍ

1. Ս. Հայրապետ 55, 58

2. Արքեպիսկոպոս Կեսարիոյ 30, 91, 94, 96, 124

3. ԲԻՒԶԱՆԴԱՑԻ 878, 887, 892-893, 896

ՂԶԻԼ 1552

ՂԶԼԲԱՇ (ՂԶԸԼՊԱՇ) 2613, 4038

ՂԷՐՊՈՅԵԱՆ տե'ս ՅՈՎՀԱՆ

ՂԸԶԼԱՐ 2901

ՂԸԼԸՃԵՆՑ տե'ս ԱՒԵՏԻՍ

ՂԸԼՃԵԱՆ տե'ս ԱՐԻՍՏԱԿԷՍ

ՂԸՐԽԵԱԼԱՆ տե'ս ՄՈՒՐԱՏ

ՂԻԱԷՏՏԻՆ ՔԷՅԽՈՒՍՈՒ 1896-1897

ՂԼԻՃԱՍԼԱՆ տե'ս ԳԼԸՃԱՍԼԱՆ

ՂԼԻՃԵՆՑ տե'ս ՈՍԿԱՆ

ՂՈՐՂԱՆԵԱՆ

1. Սպայ 4134

2. Գերդաստան 3951

3. Տե'ս ԿԱՏԱՐԻՆԷ

ՂՈՐՂԱՆԵԱՆՑ տե'ս ԹՈՎՄԱՍ

ՂՈՒԲԱԹ ՆԱՋԻՐԼՈՒ 2711

ՂՈՒԹԱՐԻՍ 576

ՂՈՒԼԱՄ-ԱԼԻ 3695

ՂՈՒԼԻ տե'ս ՀԻՒՍԷՅԻՆ

ՂՈՒԼԻԿԵԱՆ տե'ս ՅԱԿՈԲ ԿԱՐՆԵՑԻ

ՂՈՒԼՈՒ ԲԷԿ 2672

ՂՈՒԿԱՍ

1. Աւետարանիչ 255, 736, 1386, 1563, 1626, 1684, 2047, 2219

2. Եպիսկոպոս Անկիւրիոյ 2845, 2850

3. Յոյն պատրիարք Կ. Պոլսոյ 1649, 1658

4. Վարդապետ Երուսաղէմի, ԺԹ դար 4644

5. ԱԲՐԱՀԱՄԵԱՆ ԳԱՍՊԱՐԵԱՆ-Ց ԽԱՐԲԵՐԴՑԻ 3387, 3483-3484

6. ԱՂԱ 3532

7. ԱՋԱՊԱՀԵԱՆ (ԱՋՊԱՀԵԱՆ, ԱՋԱՊԱնԵԱՆ) 3397-3401, 3404, 3465, 3665

8. ԱՋԱՊԱՀԵԱՆ տե'ս ԿԻՐԱԿՈՍ Բ. ԱՋԱՊԱՀԵԱՆ

9. ԱՐԱԳԱԾՈՒՆԻ (ՄԱՍՏԱՐԱՑԻ ՏԷՐ-ՄԻՔԱՅԷԼԵԱՆ) 3902, 4142, 4159, 4196, 4268, 4277, 4373-4374, 4451, 4555-4556, 4588, 4604, 4606,

10. ԻՆՃԻՃԵԱՆ 3559, 3929

11. ԿԱՐՆԵՑԻ, կաթողիկոս Ամենայն Հայոց 3624-3635, 3641-3642, 3658-3659, 3663, 3688, 3692, 3694-3696, 3700, 3704-3706, 3708-3709, 3712-3728, 3730, 3732-3739, 3742, 3746-3749, 3786, 3798, 3806-3807, 3823, 3854-3855, 3936, 4031, 4230, 4241, 4276, 4355, 5136

12. ԿԱՐՆԵՑԻ (ԿԵՂԵՑԻ), ԺԸ դ. 3667, 3581

13. ԿԵՂԵՑԻ (ԽՈՐՁԵՆԱՑԻ) ԺԶ դ. 2637, 2660, 2673

14. ՅՈՎՀԱՆՆԷՍԵԱՆ 5614, 5645, 5889

15. ՇԱՀԱՊՈՒՆԵՑԻ 2353

16. ՏԷՐՏԷՐԵԱՆ 3558, 4963, 5169

ՂՈՒԿԱՍԵԱՆ տե'ս ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ

ՂՈՒԿԻԱՆՈՍ

1. Վկայ 45

2. ԱՇՏԱՐԱԿԵՑԻ, դպիր 3500

ՂՈՒԿԻՈՍ Գ. 1736-1737, 1739, 1741, 1747, 1988

ՂՈՒՄՊԻԱՆՈՍ 3908

ՂՈՒՐՏՊԷԼԷՆՑԻ տե'ս ԵԶԵԿԻԷԼ

ՂՐԸՄՔԵՍԵՆՑ (ՂՐԸՄՔԷՍԵԱՆՑ) տե'ս ԿԱՐԱՊԵՏ ՎԱՆԵՑԻ

ՂՐԻՄԵՑԻ

1. Կը թուի ըլլալ Մաղաքիան 666

2. Տե'ս ԱՒԵՏԻՔ, ՄԱՂԱՔԻԱ, ՄԱՐՏԻՐՈՍ, ՅԱԿՈԲ, ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ

ՂՐԻՄՑՈՆՑ 4795

ՂՕՐՂԱՆԵԱՆ տե'ս ԴԱՒԻԹ

Ճ

ՃԱԳԱՐԱԿԵՐ տե'ս ԿԱՐԱՊԵՏ

ՃԱՀԻՏ 5857

ՃԱՄՃԵԱՆ տե'ս ԿԱՐԱՊԵՏ

ՃԱՆԷԶՕՂԼՈՒ տե'ս ԱՆՏՈՆ

ՃԱՆԻԿ

1. ԱՐԱՄԵԱՆ 4748

2. ՍԱՐԻՄԵԱՆ 4210

3. ՓԱՓԱԶԵԱՆ 3504, 3987, 4003, 4201, 4214, 4218, 4302, 4307-4308, 4313, 4345, 4425, 4469-4470, 4483, 4490, 4586, 4597, 4726, 5259, 5500, 5538, 5771, 5773

ՃԱՆԿԻՒԼԵԱՆ տե'ս ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ

ՃԱՆՃԻ 2850

ՃԱՆՊԱԶՕՂԼՈՒ տե'ս ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ

ՃԱՆՊԱՊԱ տե'ս ԱԲՐԱՀԱՄ ԱՐԶՈՒՄԱՆԵԱՆ

ՃԱՆՍԸԶԵԱՆ տե'ս ԳԷՈՐԳ

ՃԱՊԻ տե'ս ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ

ՃԱՌԱՃԻ տե'ս ԿԱՐԱՊԵՏ

ՃԱՎԻՏ 5857

ՃԱՎՃԱՎԱՁԷ տե'ս ԱՂԵՔՍԱՆԴՐ

ՃԱՐԵԱՆ տե'ս ԱԲՐԱՀԱՄ

ՃԱՖԱՐԱԼԻ 4323

ՃԱՖԷՐ

1. Դատաւոր Ոստանի 2328

2. Տե'ս ԱՊՈՒ-ՃԱՖԷՐ-ՀԱՐՈՒՆ

3. ՄԻՒԹԷՎԷՔՔԻԼ տե'ս ՄԻՒԹԷՎԷՔՔԻԼ-ՊԻԼԼԱՀ

4. ՎԱԹԸՔ-ՊԻԼԼԱՀ տե'ս ԱՊՈՒ-ՃԱՖԷՐ-ՀԱՐՈՒՆ-ԷԼ-ՎԱԹԸՔ-ՊԻԼԼԱՀ

ՃԳՆԱՒՈՐ տե'ս ԴԱՆԻԷԼ, ՄԱՂԱՔԻԱ, ՏԻՄՈԹԷՈՍ

ՃԳՆԱՒՈՐ 5892

ՃԳՆԱՒՈՐՕՂԼՈՒ տե'ս ՀԵՐՈՆԻՄՈՍ

ՃԵԶԱՐ (ՃԷԶԱՐ) 3677, 3891

ՃԵԿՔ 1326

ՃԵՐՄԱԿԵԱՆ 5113

ՃԷԶԱՅԻՐԼԵԱՆ տե'ս ՄԿՐՏԻՉ

ՃԷԼԱԼ ՊԷՅ տե'ս ՋԱԼԱԼ ԲԷԳ

ՃԷԼԱԼԷՏՏԻՆ

1. Ընդհանուր հրամանատար Եէնիչէրիներու 4079

2. Տե'ս ՄՈՒՀԱՄՄԷՏ

ՃԷԼԱԼԻ (ՋԱԼԱԼԻ) 2687-2688, 2690, 2693, 2702, 2707, 2714, 2760, 2789

«ՃԷՀԷՆՆԷՄ-ՄԷՐՏԻՎԷՆԻ» տե'ս ԱՆԴՐԷԱՍ ԵՐԷՑ

ՃԷՆԿԻԶ (ՃԻՆԿԻԶ, ՋԷՆԿԻԶ, ՉԱՆԿԶ, ԿՈՆԳԻՈՍ, ԹԷՄՈՒՃԻՆ) 1808, 1875, 1892, 1923

************(չկայ) ՃԷՊԷՃԵԱՆ տե'ս ԳՐԻԳՈՐ

ՃԷՎԱՀԻՐՃԵԱՆ տե'ս ԳԱԲՐԻԷԼ, ԳԱՌՆԻԿ, ՄԱՂԱՔԻԱ, ՍԵՐՈՎ-ԲԷ

ՃԷՎԱՏ ՊԷՅ 5861, 5875, 5878

ՃԷՎՏԷԹ ՓԱՇԱ 5046, 5273

ՃԸՐՃԻՍ ՆԱԶԱՐԷԹՑԻ 4861

ՃԻԶՎԻԹ տե'ս ՅԻՍՈՒՍԵԱՆ

ՃԻԼԻ տե'ս ՓՐԱՆԿԻՍԿՈՍ

ՃԻԿՈՆԵԱՆ տե'ս ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ

ՃԻՀԱՆԿԻՐ (ՋԻՀԱՆԿԻՐ) 2492-2493, 2524, 2534-2535

ՃԻՀԱՆԿԻՒԼԵԱՆ տե'ս ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ

ՃԻՀԱՆ ՇԱՀ (ՋԱՀԱՆ ՇԱՀ, ՋՀԱՆՇԱՀ) 2411, 2413, 2492-2493, 2500, 2503, 2519-2524, 2526, 2534-2535, 2572

ՃԻՀԱՆՇԱՀ, ԺԸ. դար 3347

ՃԻՀՈՎՐ-ՎՇՆԱՍՊ տե'ս ՍՈՒՐԷՆ

ՃԻՃՐԱԿԱՑԻ տե'ս ՆԵՐՍԷՍ

ՃԻՆԵԱՆ տե'ս ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ

ՃԻՆԿԻԶ տե'ս ՃԷՆԿԻԶ

ՃԻՊՐԱԻԼ ՀԱՎԱ տե'ս ԳԱԲՐԻԷԼ

ՃԻՊՐԱՅԷԼ ԿԱՐԿՈՒՐ (ՃԻՊՐԱՆ ԿԱՐԿՈՒՌ) 5100, 5241-5245

ՃԻՎԱՆԵԱՆ տե'ս ՆՇԱՆ

ՃԻՎԷԼԷԿԵԱՆ տե'ս ԱՌԱՔԵԼ

ՃԻՐԱՆԵԱՆ տե'ս ԳՐԻԳՈՐ

ՃԻՒՄԱ 4860

ՃԼԵՑԻ տե'ս ԽԱՉԱՏՈՒՐ

ՃԼՈՒՂ տե'ս ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ

ՃՈՆ տե'ս ԲԱՐՍԵՂ

ՃՈՆԵԱՆՑ տե'ս ՍԱՐԳԻՍ

ՃՈՆՍԹԸՆ 4293

ՃՈՇԼԻՆ 2553

ՃՈՍԼԻՆ

1. ԺՈՍԼԻՆ (Josselin) 1552

2. ԺՕՍԼԷՆ 1568, 1570, 1604, 1606-1609

*******ՃՈՐԱՅ ՊԱՀԱԿ (տեղանուններում ունենք)

ՃՈՒԱՐՇԱՑԻ տե'ս ՄԻՀՐՎՇՆԱՍՊ

ՃՈՒԼԷՆ տե'ս ԵՂԲԱՅՐ ՅՈՒԼԻԱՆՈՍ

ՃՕՆ ՊՐԻՃ (Jones Brydges) 3899

ՃՌՈՃ ՎԵՀԱՆ 708

ՃՕՇԻՆ (ՃՕՍԼԻՆ ԿԱՄԱՐՏԻԱՍ) 1834, 1854

ՃՕՖՐԷ 1865

Մ

ՄԱԳԻՍՏՐՈՍ տե'ս ԳՐԻԳՈՐ, ՄԱՆՈՒԷԼ, ՄՍԵՐ

ՄԱԳՍՈՒՏ տե'ս ՄԱՔՍՈՒՏ

ՄԱԴԻՆԵԱՆՑ տե'ս ՄԱՏԻՆԵԱՆՑ

ՄԱԶԼԸՄԵԱՆ տե'ս ԱՆՏՈՆ

ՄԱԶԼԸՄԵԱՆՑ տե'ս ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ

ՄԱԹԱՍՍԷՄ 1080

ՄԱԹՈՅ 3540

ՄԱԹՈՍ

1. Սեղանաւոր 3463

2. Ունճեան 5305

ՄԱԹՈՒՍԱՂԱ ՍԻՒՆԵՑԻ 781-782, 801, 803-804, 809-811, 829-830, 920, 924-925

ՄԱԺԱԿԵԱՆ տե'ս ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ, ՍՏԵՓԱՆ

ՄԱԼԱԹԻԱՑԻ տե'ս ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ

ՄԱԼԱՄԱ 5581-5582

ՄԱԼԷԶԵԱՆ տե'ս ՖՐԱՆԿԻՒԼ

ՄԱԼԻՆԵԱՆՑ տե'ս ԳՐԻԳՈՐ

ՄԱԼԽԱՍ 3177-3178

ՄԱԼՂԱՐԱՑԻ տե'ս ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ

ՄԱԼՄԼԱՆ 1371-1372

ՄԱԽՈԺ-ՅԻԶՏԻԲՈՒԶՏ 629-630, 828, 904

ՄԱԾՆԱԲԵՐԴԱՑԻ տե'ս ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ

ՄԱԿԱԲԷ տե'ս ՅՈՒԴԱ

ՄԱԿԱՐ

1. Եպիսկոպոս Սիւնեաց 608, 637,

2. Պատրիարք Անտիոքի, Է դար 884-885,

3. Պատրիարք Անտիոքի, Ժ-ԺԱ դար 1387

4. Ըստ վերնոյն եւ անոր եղբօրորդին, Ժ. -ԺԱ. դար

5. Տե'ս ՀԵԹՈՒՄ

6. Բարխուդարեան 4835, 5068, 5335-5338

7. Եկմալեան Վաղարշապատցի 4884

8. Երուսաղէմացի 139-140, 970

9. Տէր-Պետրոսեան Թեղուտցի 3451, 4373, 4431, 4595, 4603-4604, 4609, 4719, 4755, 4875, 4889, 5120, 5142-5148, 5188, 5332-5343, 5205, 5207-5216, 5219-5224, 5226, 5246-5254, 5256, 5263-5265, 5267, 5272, 5345, 5313-5314, 5316-5317, 5332, 5335, 5347-5351, 5353, 5357, 5392-5393, 5442, 5449, 5467, 5561, 5731, 5753, 5760, 5762, 5925

ՄԱԿԵԴՈՆ-ԻՈՍ 213-214, 278, 632, 1724-1725, 3829, 4329

ՄԱԿԵԴՈՆԱՑԻ տե'ս ՎԱՍԻԼ

ՄԱԿՈՒԵՑԻ տե'ս ՄԿՐՏԻՉ, ՍԱՀԱԿ, ՍԻՄԷՈՆ

ՄԱԿՈՒՑԻ տե'ս ԳՐԻԳՈՐ ՋԱԼԱԼԲԷԳԵԱՆ

ՄԱՀԱԼԸՃՑԻ տե'ս ՅԱԿՈԲ

ՄԱՀԱՏԻ տե'ս ՄԱՀՏԻ

ՄԱՀՄԱԹ տե'ս ՄՈՒՀԱՄՄԷՏ

ՄԱՀԵՐ 5550, 5599, 5760, 5788, 5792, 5795, 5798

Ստեփանոս 1308

ՄԱՀԱՐՁՈՅ տե'ս ՍԱՄՈՒԷԼ

ՄԱՀՄԱՏ

1. Տե'ս ՄԻՐԶԱ

2. Ալի 3900

3. Եաղուբով

4. Խաճար 3711-3715, 3725, 3735, 3796,

5. Խան 3695-3696, 3707-3709, 3741, 3786-3787, 3790, 3793-3794, 3815-3816, 3818-3820, 3823, 3835, 3839-3841, 3844-3847, 3851, 3853

6. ՀՈՍԷՆ տե'ս ԱՒԵՏԻՍ ՋՈՒՂԱՅԵՑԻ

ՄԱՀՄԱՏՂՈՒԼԻ 2856, 2888, 2891, 2916

ՄԱՀՄԷՏ

1. Արաբ զօրավար, Ը դար 1033-1034,

2. Ոստիկան Ատրպատականի 1108, 1115, 1120

3. Իշխան Դուինի, Թ դար 1170,

4. Դատաւոր Միջագետքի 2788-2789,

5. Տանուտէր 4285-4286

6. Տե'ս ՄԱՀՄԱՏ, ՄՈՒՀԱՄՄԷՏ ՊԻՆ-Ի-ՄՐՈՒԱՆ 895?, 898?, 915?, 933?, 1079?, 1235?, 2017?, 2076?, 2104?, 4080?, 4182?,

ՄԱՀՄՈՒՏ

1. Որդի Մելիքշահի 1541

2. Եղբայր Փատլունի եւ Խուշշերի 1567

3. Զօրավար 1570

4. Գաւառապետ 2173

5. Ամիրայ 2349

6. Սուլտան, ԺԷ դար 3003

7. Սուլտան, ԺԸ դար 3324, 3355, 3381, 3914-3915

8. Ատիլ, սուլտան, ԺԹ դար 3893, 3905, 3907, 3910, 4062, 4078, 4081, 4089, 4102, 4129, 4198, 4207, 4214, 4216, 4284, 4298

9. Խան 4398-4400, 4561

10. ՇԱՀ տե'ս ՄԻՐ-ՄԱՀՄՈՒՏ

11. Շէվքէթ փաշա 5858-5859, 5868

12. Պէյ, Ժ դար 2526,

13. Փաշա, կուսակալ 3499, 3211?, 3262-3264?, 3266?, 3287?, 3289?, 3321?, 3418?, 3432?

ՄԱՀՈՒՄԷՏ տե'ս ՏԱՆԳՈՏԱՐ

ՄԱՀՊԱԶԵԱՆ տե'ս ՄԽԻԹԱՐ

ՄԱՀՏԵՍԻ-ԳԷՈՐԳԵԱՆ տե'ս ԳՐԻԳՈՐ

ՄԱՀՏԵՍԻ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ 3849

ՄԱՀՏԻ (ՄԱՀԱՏԻ) տե'ս ՄՈՒՀԱՄՄԷՏ-ԷԼ-ՄԱՀՏԻ

ՄԱՀՅԱՏ ԵԱԶՈՒԲՈՎ 5931

ՄԱՂԱՐԹԵՑԻ տե'ս ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ

ՄԱՂԱՔ ՊԱԼԱԹՑԻ 3512

ՄԱՂԱՔԵԱՆ

1. Դերասան 4484

2. Տե'ս Ամբրոսիոս, Յովհաննէս, Պօղոս, Ստեփան-ոս

ՄԱՂԱՔԻԱ

1. Շաթիր 3348

2. Ակներցի, աբեղայ 1949, 1954

3. Դերջանցի, վարդապետ 2608, 2613, 2636

4. Դպիր 2471

5. Եւդոկիացի, վարդապետ 2692

6. Էմիրզէօղլու 3636, 3644

7. Կաֆացի, եպիսկոպոս 2426, 2439

8. Կաֆացի, աբեղայ 2439

9. Ղրիմեցի, վարդապետ 2289-2290, 2297, 2299-2302, 2312,

10. Ճէվահիրճեան, դպիր 2645, 3066

11. Սամուէլօղլու

12. Տէրունեան, վարդապետ-եպիսկոպոս 5068, 5843, 5886, 5911, 5923

13. Փափազեան 5001

14. Օրմանեան 4104, 4180, 4220, 4819, 4955, 4998-5001, 5008, 5131, 5249, 5298, 5314, 5356, 5466

+ՄԱՂԽԱԶՆ 499

+ՄԱՂՔԱՅ, քորեպիսկոպոս 588

ՄԱՄ, կին 1507

ՄԱՄԱԿ ՄԱՄԻԿՈՆԵԱՆ, նախարար 676, 680

ՄԱՄԱԿԱՆ տե'ս ԱՐՏԱՒԱԶԴ, ՍԱՄՈՒԷԼ, ՎԱՐԴ

ՄԱՄԱՍ, վանահայր 719

ՄԱՄԲՐԷ

1. Խորենացի 361, 507, 509

2. Մամիկոնեան, վարդապետ-եպիսկոպոս 4919, 5063

3. Մարկոսեան, վարդապետ-եպիսկոպոս 5087, 5091, 5230, 5248-5249, 5307- 5308, 5466, 5548, 5613, 5629-5630, 5638, 5642, 5654, 5670-5671, 5691

4. Նալպանտեան, վարդապետ 5300, 5499

5. Չմշկածագցի, վարդապետ 4693

6. Պէնկլեան, վարդապետ 5440

7. Սանասարեան, եպիսկոպոս 3451, 5314

ՄԱՄԲՐԷԵԱՆ տե'ս ԱՐԻՍՏԱԿԷՍ

ՄԱՄԻԿՈՆ տե'ս ԿՈՆ

ՄԱՄԻԿՈՆԵԱՆ տե'ս ԱԲՐԱՀԱՄ, ԱՐՏԱՇԷՆ, ԱՐՏԱՇԷՍ, ԱՐՏԱՒԱԶԴ, ԳԱԳԻԿ, ԳՐԻԳՈՐ, ԴԱՒԻԹ, ԹՈՌՆԻԿ, ՀԱՄԱԶԱՍՊ, ՀԱՄԱԶԱՍՊԵԱՆ, ՀԱՄԱԶԱՍՊՈՒՀԻ, ՀՄԱՅԵԱԿ, ՀՐԱՀԱՏ, ՄԱՄԱԿ, ՄԱՄԲՐԷ, ՄԱՆՈՒԷԼ, ՄԱՐԶՊԱՆ, ՄԻՔԱՅԷԼ, ՄՈՒՇԵՂ, ՅԱԿՈԲ, ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ, ՇԱՊՈՒՀ, ՉՈՐՏՈՒԱՆԷԼ, ՍԱՀԱԿ, ՍԱՄԷԼ, ՍԱՄՈՒԷԼ, ՍՄԲԱՏ, ՎԱՀԱՆ, ՎԱՉԷ, ՎԱՍԱԿ, ՎԱՐԴ, ՎԱՐԴԱՆ, ՏԻՐԱՆ, ՔՈՒՐԴԻԿ

ՄԱՄԻԿՈՆԵԱՆՔ 243, 292, 297, 301, 352, 365-366, 369, 423, 440, 463, 510, 542, 558, 580, 582, 635, 639, 648-649, 655, 659, 761-762, 765, 767, 803, 841, 851, 927, 976, 1013, 1036, 1115, 1150, 1344-1345, 1515

ՄԱՄՈՒԵՍՏԱՑԻ տե'ս ԹԷՈԴՈՐՈՍ

ՄԱՄՈՒՐԵԱՆ տե'ս ՄԱՏԹԷՈՍ

ՄԱՄՊՈՒՏՑԻ տե'ս ՄԵԼՔՈՆ ԹԱՍՊԱՍԵԱՆ

ՄԱՄՔԱՆ

1. Կրօնաւորուհի 1331

2. Քոյր Ստեփանոս Օրբելեանի 2017

ՄԱՅԷՆ, վանահայր 719

ՄԱՅՍԵՆՑ տե'ս ԹՈՐՈՍ

ՄԱՅՐԱԳՈՄԵՑԻ տե'ս ՅՈՎՀԱՆ-ՆԷՍ, ՍԱՐԳԻՍ

ՄԱՅՐԱԳՈՄԵՑԻՔ (ՄԱՅՐԱԳՈՄԵՑՒՈՑ ԱՂԱՆԴ) 922-924

ՄԱՅՐԱՎԱՆԵՑԻ տե'ս ՅՈՎՀԱՆ-ՆԷՍ

ՄԱՆԱԶԿԵՐՏԱՑԻ տե'ս ԶԱՒԷՆ, ՄԵԼԻՏԷ, ՄՈՎՍԷՍ, ՅՈՎՀԱՆ-ՆԷՍ, ՇԱՀԱԿ, ՍՈՒՐՄԱԿ

ՄԱՆԱԶԿԵՐՏԱՑԻՔ տե'ս ԱՂԲԻԱՆՈՍ-ԵԱՆՔ

ՄԱՆԱՃԻՀՐ

1. Գրիգորիս 628-629

2. Ռշտունի, Դ դար 128, 150

3. Ռշտունի 379, 397, 398,

4. Վարդապետ 2165, 2207

ՄԱՆԱՆԵԱՆ տե'ս ՅԱԿՈԲ

ՄԱՆԱՍԵԱՆ տե'ս ՍՐԱՊ

ՄԱՆԱՍԷ

1. Որդի Յովսէփ Գեղեցիկի 4164

2. Եպիսկոպոս Կապաղւոյ 598

3. Եպիսկոպոս Բասենոյ 674, 694, 710, 717, 722, 724

ՄԱՆԱՎԵԱՆ տե'ս ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ

ՄԱՆԳԷՆ ԱՄԱՏՈՒՆԻ 422, 583

ՄԱՆԳԼԱՒՏ տե'ս ԶԱՓՐԱՆԻԿ

ՄԱՆԳՆՈՍ 514

ՄԱՆԳՈՏԱՆ 1974

ՄԱՆԴԱԿՈՒՆԵՑԻ տե'ս ՅՈՎՀԱՆ

ՄԱՆԴԱԿՈՒՆԻ տե'ս ԱՐՏԱՒԱԶԴ, ՅՈՎՀԱՆ-ՆԷՍ, ՍԱՀԱԿ, ՓԱՐՍՄԱՆ

ՄԱՆԴԻՆԵԱՆ տե'ս ՍԵԴՐԱԿ

ՄԱՆԴԻՆԵԱՆՑ տե'ս ԳԷՐՈԳ

ՄԱՆԴՐՈՒՆ տե'ս ԵՂԻԱ ՍԵՉՈՎՑԻ

ՄԱՆԷ տե'ս ՄԱՐԻԱՆԷ

ՄԱՆԷՃ ԱՊԱՀՈՒՆԻ, նախարար 351, 402, 405, 422-423

+ՄԱՆԷՆ ԱՄԱՏՈՒՆԻ 422

ՄԱՆԷՍ

1. Վարդապետ (եպիսկոպոս) ?

2. Որդի Թորոս Մայսենցի 2634

ՄԱՆԹԱՇԵԱՆ-Ց տե'ս ԱՂԵՔՍԱՆԴՐ

ՄԱՆԻ եւ ՄԱՆԻՔԵՑԻՔ 585, 588, 652, 711, 1484

ՄԱՆԻՍԱԼԵԱՆ տե'ս ՆԵՐՍԷՍ

ՄԱՆԻՍԱՑԻ տե'ս ՍԱՄՈՒԷԼ

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺ տե'ս ՎԱՐԴԱՆ

ՄԱՆԿՈՒ 1923-1925, 1927-1934, 1936-1937

ՄԱՆԿՈՒՆԻ տե'ս ՎԱՀՐԱՄ

ՄԱՆՈՒԷԼ

1. Ճարտարապետ 1231

2. Եպիսկոպոս 3821

3. Վարդապետ 3303, 3363?

4. Պատրիարք 1918, 1931

5. Քահանայ 2296

6. Հայր-մեծաւոր 4071

7. Ալթունեան, վարդապետ 3754, 3761, 3764, 3766, 3773, 3804-3805, 3812, 3814, 3832, 3838, 3841-3842, 3867, 3902, 3943, 4141, 4166

8. Ապահունի, նախարար 754

9. Բալուեցի, քահանայ 3476-3478, 3565-3566, 3568

10. Երզնկացի, քահանայ 3170

11. Խորվիրապեցի, եպիսկոպոս 2673, 2781

12. ԽՈՒՊԻԱՐԵԱՆ տե'ս ԱԶԱՐԻԱ ԲԵՐԱՑԻ

13. ԿԻՒՄԻՒՇԽԱՆԱՑԻ տե'ս ՄԱՆՈՒԷԼ ԱԼԹՈՒՆԵԱՆ

14. Կոմնենոս (ԷՄՄԱՆՈՒԷԼ) 1604, 1614-1615, 1619, 1649-1651, 1654, 1656, 1658, 1660-1661, 1663, 1666-1667, 1670, 1675-1676, 1678, 1690, 1697, 1699-1700, 1703-1706, 1713, 1716, 1719, 1721, 1723, 1726-1728, 1736, 1768, 1786, 4360,

15. Կոմսաձագ Դերջանցի 1332

16. Հաւուցթառեցի, եպիսկոպոս 2673, 2684-2685, 2781

17. Մագիստրոս 836

18. Մամիկոնեան Դ դար 235, 264, 271-275, 279, 297, 304

19. Մամիկոնեան, Զ դար 655

20. Մամիկոնեան, Թ դար 1082-1083

21. Յովհաննէսեան 2253, 2260

22. Նէվրուզեան 4634

23. ՇԱՀԻՆԵԱՆ տե'ս ՄԱՆՈՒԷԼ ԱԼԹՈՒՆԵԱՆ

24. Բ. Պալէոլոգ, կայսր 2342, 2417, 4360?

25. Ջախջախեան, վարդապետ 3559, 3929,

26. Սպանդունի, նախարար 637

27. Քաջունի, վարդապետ 4173

ՄԱՆՈՒԷԼԵԱՆ տե'ս ՅԱԿՈԲ-ԻԿ, ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ, ՍԱՀԱԿ

ՄԱՆՈՒԿ

1. Տե'ս ՍՏԵՓԱՆ, ՍՏԵՓԱՆՈՍ

2. Ազարեան 5921, 5947, 5953

3. Ալլահվէրտեան 3912, 3988

4. Էսթէեան 4922

5. Կ. Պոլսեցի, նահատակ 2903

6. Մանուկեան 4681, 4753,

7. Մխիթարեան, սարկաւագ 5548

8. ՊԵՏՐՈՍԵԱՆ տե'ս ՄԽԻԹԱՐ

9. Ջուղայեցի 3264

10. Սմբատեան Վանեցի 4104, 5775,

11. Տուրսունեան 3189

12. Քանթարեան 3761

ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ տե'ս ԳԷՈՐԳ ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ, ՄԱՆՈՒԿ ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ, ՍԵՆԵՔԵՐԻՄ ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ, ՎՌԱՄՇԱՊՈՒՀ ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ, ՏԻԳՐԱՆ ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ

ՄԱՆՈՒՉԱՐ 3424

ՄԱՆՈՒՉԱՐԵԱՆ-Ց տե'ս ԳՐԻԳՈՐ, ՄԱՐԳԱՐ

ՄԱՆՈՒՉԷ

1. Մահմետական գիտուն 1435

2. Թոռ` իշխան Փատլունի 1508, 1521-1523, 1552, 1566, 1592

ՄԱՆՉԱԿ, ամիրայ 2251, 2258

ՄԱՆՍԻ, միաբան 2222

ՄԱՆՍՈՒՐ տե'ս ԴԱՐԴԷԼ

ՄԱՆՍՈՒՐ-ԱԼԱՅԷՏՏԻՆ (Մելէք-Մանսուր) 2291

ՄԱՆՏԱԼԵԱՆ ԵՂԲԱՅՐՆԵՐ 1519-1520, 1568-1569

ՄԱՆՏԱԼԷ 1519

ՄԱՆՏՐՈՂ տե'ս ՔՐԻՍՏՈՍԱՏՈՒՐ

ՄԱՆՕՂԼՈՒ տե'ս ՖԱԽՐԷՏՏԻՆ-ՊԻՆ-ՄԱՏՆ

ՄԱՇԱԾԻՆ տե'ս ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ

ՄԱՇԴՈՑ (ՄԱՇԹՈՑ) ԽՈՐԽՈՌՈՒՆԵԱՑ 635, 649

ՄԱՇԹՈՑ? 302-304, 380, 513, 649, 739, 1185,

1. Տե'ս ՄԵՍՐՈՊ ՄԱՇԹՈՑ 242

2. Աբեղայ 5447

+Մաշթոց-Մեսրոպ 242, 1613

ՄԱՇԿԵՐՑԻ տե'ս ՅԱԿՈԲ

+ՄԱՇԿԵՒՈՐ տե'ս ԹՈՐՈՍ, ԳՐԻԳՈՐ

ՄԱՇԿԵՒՈՐՑԻ տե'ս ԲԱՐՍԵՂ

ՄԱՇՏՈՑ

1. Եպիսկոպոս 49

2. Եղիվարդեցի 318, 320, 374?, 1151-1153, 1166-1167, 1171, 1173, 1179, 1181-1187, 1242, 1261, 1270, 1305

3. Տե'ս ՄԵՍՐՈՊ

ՄԱՍԱՏ տե'ս ՄԱՍՍԱՏ

ՄԱՍԵՀԵԱՆ տե'ս ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ

ՄԱՍՈՒՄ 2900

ՄԱՍՈՒՏ 1589, 1614

ՄԱՍՍԱՏ (ՄԱՍԱՏ) 1589

ՄԱՍՊՈՒՏՑԻ տե'ս ՄԵԼՔՈՆ ԹԱՍՄԱՍԵԱՆ

ՄԱՍՏԱՐԱՑԻ տե'ս ՂՈՒԿԱՍ ԱՐԱԳԱԾՈՒՆԻ? 4142, 4196, 4373, 4555-4556

ՄԱՎՌԻԱՆՑԻ տե'ս ԿՈՍՏԱՆԴԻՆ

ՄԱՎՐՕՅԵՆԻ ՓԱՇԱՅ 5360

ՄԱՏԱԿԵԱՆ տե'ս ՅԱԿՈԲ

ՄԱՏԱԹԵԱՆ տե'ս ՅՈՎՍԷՓ

ՄԱՏԱԹԵԱՆՑ (ՄԱՏԱԹՈՎ) տե'ս +ԻՇԽԱՆ? 4030-4035

ՄԱՏԱԹԻԱ

1. Առաքեալ 16

2. Գարագաշեան 4579, 5801

ՄԱՏԱԿԵԱՆ տե'ս ՅԱԿՈԲ

ՄԱՏԱՂ տե'ս ՆԵՐՍԷՍ

ՄԱՏԹԷՈՍ

1. Աւետարանիչ 255, 1563, 1683, 2047, 2101

2. Աբեղայ 2302

3. Աշակերտ Սարգիս Ապրակունեցիի 2335

4. Եպիսկոպոս Ամատունեաց 741, 758, 761-762, 765-766

5. Եպիսկոպոս Էջմիածնի 2974, 2989, 3042, 3072

6. Եպիսկոպոս Շամախու եւ Բեսարաբիոյ 4449, 4451

7. Երէց Պարտաւի 598

8. Վարդապետ 1506, 1576

9. Վարդապետ Սսոյ 2390

10. Վարդապետ Երուսաղէմի, ԺԹ դարու սկիզբ 3909

11. Վարդապետ Երուսաղէմի, ԺԹ դարու վերջ 4870

12. Վարդապետ Եօզղատի 4694-4695

13. Վարդապետ Էջմիածնի 4185

14. Վարդապետ, ԺԹ դարու կէսեր

15. Քահանայ

16. Ալեքսանեան 5041

17. Ալլահվէրտեան 3972, 3988

18. Բիւզանդացի, միաբան 3496

19. Գայըգճեան, վարդապետ 5548, 5666, 5676, 5683, 5695, 5698

20. Դարահոճեցի 597-598

21. Դպիր 3887

22. Եալագտէրէցի, վարդապետ 3923

23. Եոզղատցի, վարդապետ 4802

24. Իզմիրլեան 4919, 4934, 4938, 4945, 5727, եպիսկոպոս 4983-4985, 4993, 5015, 5019, 5032, 5034, 5096, 5106, 5130, 5134-5135, 5145, 5191-5192, 5198, 5201, 5206, 5214, 5291-5292, 5327, 5363, 5379-5380, 5382-5384, 5396, 5949, 5951, պատրիարք 5403-5405, 5407, 5412, 5415, 5429, 5431-5435, 5439, 5443-5444, 5446, 5467, 5476, 5486, 5498, 5519, պատրիարքութենէ հրաժարեալ 5452-5455, 5457, 5463, 5520, 5522, 5550, 5552, 5593-5594, 5718, 5766, աքսորական յԵրուսաղէմ 5460, 5578, 5600, 5609, 5623, 5626, 5643, 5815, 5885, 5961, ստանձնում պատրիարքութեան 5820-5821, 5825-5832, 5842, 5847, 5851-5853, 5884-5885, 5899, 5902, 5905, 5935-5936, 5961, կաթողիկոս Ամենայն Հայոց 5835-5840, 5880, 5884, 5891, 5895, 5907, 5914-5921, 5923-5929, 5933-5935, 5947, 5949, 5967

25. Արմենակ Ինճէեան, աբեղայ 5916

26. Խոտաճարակ, վարդապետ 982

27. Ծարեցի, սարկաւագ 2917, 2947-2948

28. Կարնեցի, վարդապետ 3099

29. Կեսարացի 3089-3090, 3109, 3122, 3136-3138, 3142, 3147, 3156, 3162, 3167-3170, 3186, 3190-3191, 3195, 3314-3315, 4915

30. ԿՈՍՏԱՆԴՆՈՒՊՈԼՍԵՑԻ տե'ս ՄԱՏԹԷՈՍ` ԻԶՄԻՐԼԵԱՆ, ՉՈՒԽԱՃԵԱՆ

31. Հաղբատացի, վարդապետ 1444

32. Մամուրեան 4742

33. Յովհաննէսեան Վանանդեցի 2955, 3051-3052

34. Նազարեան, վարդապետ-եպիսկոպոս 4853

35. ՇԱՀԱՐՑԻ տե'ս ՄԱՏԹԷՈՍ ՏԷՐ ԱՒԵՏԻՍԵԱՆ

36. Շապպ 2269, 2273-2274,

37. Ուխտեցի, վարդապետ 2333, 2358

38. Ուռհայեցի, երէց 650-651, 1298, 1303, 1307, 1311, 1515-1517, 1322, 1327, 1350, 1352, 1362-1363, 1373, 1402, 1413, 1423, 1442, 1444, 1458, 1476-1477, 1479, 1487, 1496-1498, 1500-1501, 1518-1520, 1523, 1547, 1578, 1585, 1587-1588, 1590, 1630-1631, 2219

39. Չուխաճեան

եպիսկոպոս 4282, 4347, պատրիարք 4378-4387, 4389-4394, 4395-4396, 4398, 4400-4405, 4417, 4458, 4468-4471, 4473, 4475-4476, պատրիարքութենէ հրաժարեալ 4468-4471, 4473, 4475-4477, 4481, 4483, 4503, 4537, 4564, 4567, 4585, 4590, 4759-4761, 4782, կաթողիկոս Ամենայն Հայոց 113, 3535, 4427-4429, 4585, 4589-4600, 4602-4605, 4607-4611, 4613, 4627, 4643, 4662-4663, 4670, 4672, 4697-4698, 4709, 4714-4719, 4721-4738, 4740, 4742-4745, 4747, 4767, 4772, 4774, 4799, 4833, 4874, 4880, 4884, 4887-4888, 4911, 5124, 5136, 5212, 5222-5223, 5404-5405

40. Պալաթցի 3579

41. Պալեօզեան 5798

42. Ջուղայեցի 2333

43. ՍԱՐԻ տե'ս ՄԱՏԹԷՈՍ ԿԵՍԱՐԱՑԻ

44. ՎԱՆԱՆԴԵՑԻ տե'ս ՄԱՏԹԷՈՍ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍԵԱՆ

45. Վեհապետեան, արքեպիսկոպոս 4759

46. Տէր Աւետիսեան Շահարցի, վարդապետ-եպիսկոպոս 4278

ՄԱՏԹԷՈՍԵԱՆ տե'ս ԳԱԲՐԻԷԼ, ՅՈՎՍԷՓ

ՄԱՏԻՆԵԱՆՑ (ՄԱԴԻՆԵԱՆՑ) տե'ս ՍՏԵՓԱՆ

ՄԱՐԱԽ, միայնակեաց 287

ՄԱՐԱՅ, դպիր 586

ՄԱՐԱՇՑԻ տե'ս ԿԻՐԱԿՈՍ

ՄԱՐԱՑԵԱՆ տե'ս ՍՄԲԱՏ

ՄԱՐԱՖ 2306

ՄԱՐԳԱՆՏՈՆ տե'ս ՍՈՒԼԹԱՆՇԱՀ

ՄԱՐԳԱՏԱՑԻ տե'ս ՀՌՈԲԵՐՏՈՍ

+ՄԱՐ-ՍԱՀԴԱ 623

+ՄԱՐԱՆԴՈՒՆԵԱՑ տե'ս ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ

ՄԱՐԳԱՐ

1. ÆՀռչակաւոր ժամկոչØ 4294

2. ÆԶօրաբաժիններու հրամանատարØ 4323

3. Եպիսկոպոս Կարմիր վանքի 3126

4. Եպիսկոպոս Խիզանի 4561

5. Եպիսկոպոս Կտուց վանքի 4561

6. Բաղտասարեան Լղվորենց 3263

7. Խալդարենց Ջուղայեցի 3720

8. Մանուչարեանց 3718

9. Պարթեւազն 3170

10. Պարոնտէր, եպիսկոպոս 2637

11. Ցղնացի, վաճառական 2834

12. Քիթապճի, գրավաճառ 3887

13. Օծոպեցի, վարդապետ 2156

ՄԱՐԳԱՐԱ 3553

ՄԱՐԳԱՐԵԱՆ տե'ս ԳԷՈՐԳ, ԿԻՐԱԿՈՍ, ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ, ՊՕՂՈՍ

ՄԱՐԳԱՐԷ

1. Աշակերտ 2335

2. Եպիսկոպոս 2065

3. Սարկաւագ 2789

4. Վարդապետ 3551

5. Վարագցի, վարդապետ 2335

ՄԱՐԳԱՐԻՏ

1. Դուստր Հուգոն Գ. ի 1996

2. Տիկին եւ թագուհի Լեւոն Զ. Ջիւանեանի 2262, 2269, 2280, 2296-2297,

3. Լուսինեան 2051

ՄԱՐԳԱՐԻՏԱ 2292, 2294, 2296

ՄԱՐԴՊԵՏ տե'ս ԴՂԱԿ, ՀԱՅՐ

ՄԱՐԴՊԵՏԱԿԱՆ տե'ս ԳՐԻԳՈՐ, ԹԷՈԴՈՐՈՍ, ՄԻՀՐՇԱՊՈՒՀ, ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ, ՆԵՐՍԷՍ, ՊԱՃՈԿ,

+ՄԱՐԴՊԵՏԱԿԱՆՔ 290, 842

ՄԱՐԶՊԱՆ ՄԱՄԻԿՈՆԵԱՆ 1927

+ՄԱՐԶՊԱՆ տե'ս ՍՄԲԱՏ

ՄԱՐԶՊԵՏԱԿԱՆ 1292

ՄԱՐԶՊԵՏՈՒՆԻ տե'ս ԳԷՈՐԳ, ԳՈՌ

ՄԱՐԷՍՔՕԹԹԻ տե'ս ԳԱԼԻԱՏԻՈՍ

+ՄԱՐ տե'ս ՆԻԿՈՂԱՅՈՍ

ՄԱՐԹԱ

1. Գլխաւոր կոյս Հոգեաց վանքի 24

2. Քոյր` Խաչատուր Լազարեանի 4450

ՄԱՐԹԻՆ տե'ս ՀԵՆՐԻԿՈՍ

ՄԱՐԻ 623

ՄԱՐԻԱ-ԹԵՐԵԶԻԱ 3561

ՄԱՐԻԱՄ

1. Աստուածածին 21, 81, 489, 569, 950, 1919, 4387

2. Աղջիկ Գրիգոր դուքսի 1580

3. Աղջիկ Հեթում թագաւորի 1883

4. Աղջիկ Կոստանդին խնամակալի 1935, 1938, 2051

5. Դուստր Մուշեղ Մամիկոնեանի 681

6. Դուստր Օշին խնամակալի 2149, 2228, 2253, 2259-2260, 2267, 2275, 2280

7. Դուստր Սահակ Աղամալեանի 4047

8. Դուստր Խաչատուր Լազարեանի 4450-4451

9. Իշխանուհի-դուստր Հեթում Լամբրոնացիի 2004

10. Թագուհի Կախեթի 2707

11. Թագուհի Վրաց 3777-3778

12. Կին Գրիգոր Լուսաւորչի 73-74, 123

13. Թագուհի Սիւնեաց 1129, 1151, 1205

14. Թագուհի Գագիկ Աբասեանի 1459, 1483, 1486,

15. Գլխաւոր կոյս Հոգեաց վանքի 24

16. Ճգնաւորուհի 1576

17. Մայր Ստեփանոս Ուլնեցիի 208,

18. Կարնեցի վկայուհի 4180

19. Քոյր Յարութիւն Պէզճեան ամիրայի 3962

20. Քոյր Խաչատուր Լազարեանի 4450-4451

21. Լուդովիկէ, թագուհի Լեհաստանի 2943

ՄԱՐԻԱՆԷ (ՄԱՆԷ), կոյս 82, 85, 87

ՄԱՐԻՍ, եպիսկոպոս 239

ՄԱՐԽԱՍ ԽԱՆԵՆՑ ՉԷԼԷՊԻ, իշխանաւոր 2907-2908

ՄԱՐԿԵՂՈՍ

1. Հայրապետ Հռոմայ 114

2. Տե'ս ՄԱՐՈՒԳԷ

ՄԱՐԿԻԱՆՈՍ

1. Յոյն կայսր 420, 424, 426, 437, 492, 570-573, 580-581, 701, 837, 3303

2. Յոյն հրամանատար 667-668

ՄԱՐԿԻՈՆ, հերետիկոս 652, 711, 1484

ՄԱՐԿՈՍ

1. Աւետարանիչ 93, 255, 736, 1563, 1626, 1684, 2047

2. Մետրապոլիտ Կեսարիոյ 1512, 1519

3. Աբեղայ 1894

4. Եպիսկոպոս Բագրեւանդայ 637

5. Եպիսկոպոս Էջմիածնի 3624, 3721

6. Եպիսկոպոս Կարսի 2124

7. Եպիսկոպոս Կեսարիոյ 2185

8. Եպիսկոպոս Սասնոյ 2858

9. Արքեպիսկոպոս 3974, 4119

10. Վարդապետ, ԺԳ դար 1952

11. Վարդապետ Կաթողիկոսարանի 2087

12. Վարդապետ Կաֆայի, ԺԵ դար 2427

13. Վարդապետ-եպիսկոպոս Ջուղայի 3078

14. Վարդապետ Երուսաղէմի 4644

15. Տպագրիչ ի Զմիւռնիա 3581-3582

16. Աղաբէգեան 4597, 4602, 4748, 4767, 5135, 5141, 5214

17. Աջապահեան, քահանայ 3398, 3550, 3663-3664

18. Արճիշեցի, կաթողիկոս 3003

19. Եւդոկիացի 2880

20. Եւդոկիացի, եպիսկոպոս 3909, 4000, 4065, 4073, 4083, 4316

21. Թառամեան 4016, 4020

22. Մոկացի, ճգնաւոր 1576

23. Նաթանեան 5312

24. Շատախցի, կաթողիկոս 3667

25. Պօղոսեան Պօթուշանցի, եպիսկոպոս 4426, 4457, 4461,

26. Սկեւռացի 2087

27. Վանեցի, վարդապետ 3923

28. Վրաստանցի, եպիսկոպոս 2477-2478, 2485

29. Անտոնիոս 2631, 2651

30. Սալլանթեան? 4011

ՄԱՐԿՈՍԵԱՆ տե'ս ԳՐԻԳՈՐ, ՄԱՄԲՐԷ

ՄԱՐՄԱՐ 4182

ՄԱՐՈԺԿԻ, ուսուցիչ 4364

ՄԱՐՈՆԻ (ՄԱՐՈՆՑԻ-ՆԵՐ) 2423, 3145, 3201, 3279-3280, 3406, 3563

+ՄԱՐՈՒԳԵԱՆ-Ց տե'ս ՅՈՎՍԷՓ, ՆԻԿՈՂԱՅՈՍ

ՄԱՐՈՒԳԷ

1. Մարկեղոս, ճգնաւոր 149

2. Վարդապետ 2219

3. Քանաքեռցի 2994

ՄԱՐՈՒԹԱ

1. Տօնելի սուրբ 23

2. Ասորի եպիսկոպոս 773-774

ՄԱՐՈՒԻ 598

ՄԱՐՈՒՇ տե'ս ՊՕՂՈՍ

ՄԱՐ-ՍԱՀԴԱ, եպիսկոպոս 623

ՄԱՐ-ՍԵՐՈԲ (ՏԷՐ ՍԵՐՈՎԲԷ) 305

ՄԱՐՍՈՒԱՆՑԻ տե'ս ԿԱՐԱՊԵՏ, ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ

ՄԱՐՏԱՎԻԿ , իշխան1251

ՄԱՐՏԻԿԵԱՆ տե'ս ՏԻՐԱՆ

ՄԱՐՏԻՆԱ 824-825

ՄԱՐՏԻՆՈՍ

1. Պապ Հռոմի, Է. դար 846

2. Ե. պապ Հռոմի, ԺԵ. դար 2415-2416, 2454

3. Լուտեր 2599-2600, 2617, 4111

  ՄԱՐՏԻՐԷ 489

ՄԱՐՏԻՐՈՍ

1. Եպիսկոպոս Աշոտի 2661

2. Եպիսկոպոս Գողթնեաց 803

3. Եպիսկոպոս Երուսաղէմի 2353

4. Եպիսկոպոս Հաղբատի 2468

5. Եպիսկոպոս Ուռթելի 2086

6. Եպիսկոպոս Սեւորդեաց

7. Եպիսկոպոս Տաթեւի 4024, 4027

8. Եպիսկոպոս Էջմիածնի 3821, 3880, 3954, 4017, 4141, 4159-4160, 4163, 4167-4168, 4188

9. Եպիսկոպոս ի Կ. Պոլիս 3915

10. Պատրիարք Կ. Պոլսոյ 2595

11. Սարկաւագ 3579

12. Վարդապետ Կաթողիկոսարանի 2124

13. Վարդապետ Կուտինայի 3296

14. Վարդապետ Երուսաղէմի 3671, 3673

15. Քահանայ Տիգրանակերտի 2903

16. Քահանայ ի Կ. Պոլիս 3980

17. ÆՈւսթաØ-արհեստաւոր 2337

18. Անկոթ, եպիսկոպոս 3537, 3712-3713, 3729

19. Գետկացի 1868, 1951

20. Եգիպտացի 2405-2406, 2423, 2544-2546, 2590, 4131

21. Երզնկացի, ÆՔիւլհանճի (Քիւլհանճեան)Ø 3161, 3167, 3169-3172, 3174, 3186, 3222, 3270

22. Կաֆացի, վարդապետ 2919, 2923-2924, պատրիարք Կ. Պոլսոյ 2929, 2931-2934, 2937-2939, 2968-2975, 2977-2979, պատրիարք Երուսաղէմի 2983-2988, 3005, 3019-3022, 3028-3030, 3039-3041, 3053, 3058-3059, 3170

23. Կեսարացի, եպիսկոպոս 3692, 3918

24. Կողբացի, տանուտէր 2302, 2310

25. Հովուեան 3463

26. Ղրիմեցի 666, 2857, 2863-2864

27. ՄԱՇԿԵՒՈՐՑԻ տե'ս ԲԱՐՍԵՂ

28. Միւհէնտիսեան 4684

29. Մոկացի Գուռճի, կաթողիկոս 3002-3003

30. Մուղնեցի, եպիսկոպոս 2898

31. Շահազիզեան, վարդապետ 4229, 4235-4237

32. Չօպանեան տե'ս Մարտիրոս Հովուեան

33. Պաղտասարեան, ամիրայ 4218

34. Պոռեցի, վարդապետ 2531

35. Սարաֆլարքէհեասի, ամիրայ 3753

36. Սեաւլեռնեցի, վարդապետ 2120

37. + Սեւորդեաց 2456

38. Վաղարշապատեցի, եպիսկոպոս 2695, 2707-2708

39. Վէքիլեանց 4442

40. Քէօմիւրճեան, քահանայ 3029, 3062, 3091-3092, 3191

41. Քիւլհանճի (Քիւլհանճեան) տե'ս Մարտիրոս Երզնկացի

ՄԱՐՏԻՐՈՍԵԱՆ տե'ս ԱՄԻՐ, ԲԱՐՍԵՂ, ԵՂԻԱ, ԹՈՎՄԱՍ, ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ

ՄԱՐՐ տե'ս ՆԻԿՈՂԱՅՈՍ

ՄԱՒԻԷ տե'ս ՄՈՒԱՎԻԷ

+ՄԱՒԻԱՍ 866

ՄԱՒՐԻԱՆՈՍ 848-849, 855-856

ՄԱՒՐԻԿ (ՄԱՒՐԻՏԻՈՍ, ՄՈՒՐԻԿ)

Մաւրիտիոս 198, 669

 

ՄԱՒՐԻՏԻՈՍ տե'ս ՄԱՒՐԻԿ, ՄՕՐԻԿ

ՄԱՔԵՆՈՑԱՑԻ տե'ս ՍՈՂՈՄՈՆ

ՄԱՔՈՎՏՐ 24

ՄԱՔՍԵՆՏԻՈՍ 112

ՄԱՔՍԷԹԵԱՆ տե'ս ԹՈՎՄԱՍ

ՄԱՔՍԻՄԻԱՆՈՍ, պատրիարք 341, 355, 357-358

ՄԱՔՍԻՄԻԼԻԱՆՈՍ, արհիդուքս 4506

ՄԱՔՍԻՄԻՆՈՍ ԳԱՂԵՐԻՈՍ ԴԱԺ, կայսր 111

ՄԱՔՍԻՄՈՍ, կաթողիկոս 3730

ՄԱՔՍԻՄՈՎ 5458

ՄԱՔՍՈՒՏ

1. Իշխանաւոր 2798

2. Պարսիկ խան 2833

3. Տե'ս ԱԼԱՅԷՏՏԻՆ, ՍԻՄ-Է-ՈՆ

4. Մաքսուտեան Դամասկացի? տե'ս Ղեւոնդ Մաքսուտեան 5065, 5542

5. Մագսուտ Սարիմեան, ամիրայ 4209-4210, 4218, 4302, 4308, 4397, 4470,

ՄԱՔՍՈՒՏԵԱՆ տե'ս ՂԵՒՈՆԴ 5654, ՄԱՔՍՈՒՏ, ՅԱԿՈԲ, ՍԱՐԻՄ, ՍԵՊՈՒՀ, ՍԻՄ-Է-ՈՆ 5079?, 5665?

ՄԵԴԻՈԼԱՆԵՑԻ տե'ս ԱՄԲՐՈՍԻՈՍ

+ՄԵԴԻՍԼԱՆԵՑԻ 2048

ՄԵԹՈՏԻՈՍ, պատրիարք 1133

ՄԵԼԵՏ տե'ս ՄԵԼԻՏԷ

ՄԵԼԵՏԻՆ տե'ս ՄԷԼԻՔ-ԷԼ-ՔԵԱՄԻԼ

ՄԵԼԵՏԻՈՍ, վարդապետ 2984, 3313, 3327

ՄԵԼԷՔ (ՄԷԼԷՔ) 2272-2275, 2279-2280

ՄԱՆՍՈՒՐ-ԱԼԱՅԷՏՏԻՆ 2291

ՄԵԼԻՍԵՆՏ 1851

ՄԵԼԻՏԷ (ՄԵԼԵՏ ՄԱՆԱԶԿԵՐՏԱՑԻ, ՄԵՂԷՍ, ՄԵՂԻՏՈՍ) 400-401, 449, 473-477, 505, 509, 550, 601

ՄԵԼԻՏԻՆԱՑԻ տե'ս ԱԿԱԿ-ԻՈՍ, ՍԱՐԳԻՍ

ՄԵԼԻՏԻՆԵՑԻ տե'ս ԹՈՐՈՍ, ԿԱՐԱՊԵՏ? 2598, ՀՈՆ 1327, ՅԱԿՈԲ

ՄԵԼԻՏԻՈՍ 3313, 3327

ՄԵԼԻՏՈՆ

1. Աբեղայ 2927

2. Մելտոն Արապօղլու Կեսարացի 3253, 3355

ՄԵԼԻՏՈՍ

1. Եպիսկոպոս Անտիոքի 238

2. Եպիսկոպոս Գաղատիոյ 254

3. Պատրիարք Կ. Պոլսոյ 4390-4391

ՄԵԼԻՏՈՍԵԱՆ տե'ս ՊՕՂՈՍ

ՄԵԼԻՔ 4030?

1. Որդի Ջուղայեցի Սաֆար խօջայի 2683,

2. Սուլտան Գանձակի 1566

3. ԱԴԱՄԵԱՆ տե'ս ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ

4. Եուսուֆեան 4134

5. Էլ-Սալէմ 1886

6. Էր-Ռահիմ 1460-1461

7. ԷՕՄԷՐ տե'ս ՄԷԼԻՔ

8. ՄԻՆԱՍԵԱՆ տե'ս ԹԱԴԷՈՍ

9. Շահնազարեան 4134

+Սաֆրազին? 3116

ՄԵԼԻՔԵԱՆ

1. Ճարտարապետ?

2. Տե'ս ԳԱՐԵԳԻՆ? ՄԵԼԻՔԵԱՆ 5015, ՄԿՐՏԻՉ ՄԵԼԻՔԵԱՆ, ՊՕՂՈՍ ՄԵԼԻՔԵԱՆ

ՄԵԼԻՔԵԱՆՑ (ՄԵԼԻՔԵՆՑ) տե'ս ԼՕՌՈՒ ՄԵԼԻՔԶԱԴ ԲԵՀԲՈՒԹԵԱՆ

ՄԵԼԻՔՇԱՀ, սուլտան1510, 1521, 1532, 1536, 1537, 1538, 1541, 1564, 1575

ՄԵԼԻՔՈՎ տե'ս ԼՕՐԻՍ (ՄԻՔԱՅԷԼ)

ՄԵԼԻՔՋԱՆ 3345

+ՄԵԼԻՔՍԵԴԵԿ 5066

+ՄԵԼԻՔՍԵԹԵԱՆ տե'ս ? 2757

+ՄԵԼԻՔՍԷԴ 2349

+ՄԵԼԻՔՍԷԹ 2672

ՄԵԼՀԱՄԷ տե'ս ՆԷՃԻՊ

ՄԵԼՏՈՆ

1. Տե'ս ՄԵԼԻՏՈՆ

2. ՊԱԼԱԹՑԻ 3247, +3257

ՄԵԼՔԻԴ (ԱՐԱԲ) 3649

ՄԵԼՔԻՍԵԴ

1. Աշակերտ 2335

2. Եպիսկոպոս 3105

3. ԳԱՌՆԵՑԻ տե'ս ՄԵԼՔԻՍԵԴԵԿ

4. Երզնկացի, վարդապետ 2335

5. Պալաթցի, սարկաւագ 3512

6. Վանեցի, նահատակ 2349

+Մելքիսեդ (նահապետ)? 2694

ՄԵԼՔԻՍԵԴԵԿ

1. Եպիսկոպոս Վենետիկի 2643

2. Սուպհի Շայիր, եպիսկոպոս 3110, պատրիարք Կ. Պոլսոյ 3114, 3122-3123, 3127-3128,

3. Եղբայր Սիմէոն կաթողիկոս Երեւանցիի 3492

4. Գառնեցի (Խալիֆա) 2669-2671, 2672-2676, 2677, 2680, 2684-2685, 2691-2692, 2694-2696, 2698-2700, 2706-2713, 2718-2719, 2723-2726, 2728, 2731, 2736-2741, 2745, 2751-2759, 2763-2767, 2770-2774, 2778, 2781, 2795, 2797, 2802, 2804, 2822-2823, 2841, 2850, 2852, 2893, 2912, 3016, 3110, 3123, 3125, 3127, 3129, 3135, 5067, 5145-5147, 5150, 5208-5209, 5212, 5263-5268, 5270, 5306, 5339, 5463

5. Հովիւեան, աբեղայ 5889, 5890, 5941, 5946

6. Ղամազեան, քահանայ 3931

7. Մուրատեանց, եպիսկոպոս Զմիւռնիոյ 3725-3726, 3730, 4603, 4833-4835, 4837-4838, 5052, 5065-5068, 5142, 5144, 5151, 5191-5192, 5201, 5204, 5207-5209, 5211-5212, 5215, 5263-5266, 5268, 5290, 5340, 5443-5444, 5456-5457, 5463, 5522, 5535-5536, 5542, 5722, 5789

8. Վժանեցի, վարդապետ 2785, 2816, 2843, 2893-2894, 2896

9. Տէր-Մելքիսեդեկեան, քահանայ 5062

ՄԵԼՔԻՍԵԴԵԿԵԱՆ տե'ս ՍՏԵՓԱՆ

ՄԵԼՔԻՍԵԹ ԳԱՌՆԵՑԻ տե'ս ՄԵԼՔԻՍԵԴԵԿ

+ՄԵԼՔԻՍԷԴ 5147

ՄԵԼՔԻՍԷԹ, եպիսկոպոս 2746

+ՄԵԼՔԻՍԻԴԵԱՆՔ 2708

ՄԵԼՔՈՆ

1. Վարդապետ Երուսաղէմի 3673

2. Քահանայ Պալաթու 3974, 4109

3. Քահանայ Ճենիս գիւղի 4177

4. Ադրիանուպոլսեցի, վարդապետ 3906

5. Ամդեցի, դպիր 2725

6. Թասպասեան Մամպուտցի, վարդապետ-եպիսկոպոս 3202-3204, 3245-3247, 3315, 3403, 3413

7. Թուխմանեան 3405, 3436

8. Լօմիձեանց 4433

9. Կաֆայեցի, վարդապետ-եպիսկոպոս 3350

10. Ղարաբաղցի 3877

11. ՅԱԿՈԲԵԱՆ ՌՈՏՈՍԹՈՑԻ տե'ս ՎԱՀԱՆ

12. Նազարեան, եպիսկոպոս 4815

13. ՍԱԳԱՅԵԱՆ (ՍԱՔԱՅԵԱՆ) 4100, 4519

ՄԵԼՔՈՆԵԱՆ տե'ս ԴԱՒԻԹ, ԽՈՒՊԻԱՐ, ՄՈՒՐԱՏ, ՍՏԵՓԱՆՈՍ

ՄԵԼՔՈՒՄ 3264

ՄԵԽԼՈՒ-ԲԱԲԱՅ (ԲԵՒԵՌԱԿԻՐ ԱԲԵՂԱՅ) 2727

ՄԵԾ տե'ս ԹԷՈԴՈՍ, ԼԵՒՈՆ Բ, ԽՈՍՐՈՎ, ԿԻՐԱԿՈՍ ԱՋԱՊԱՀԵԱՆ, ԿՈՍՏԱՆԴԻԱՆՈՍ, ՆԵՐՍԷՍ ՊԱՐԹԵՒ, ՇԱՊՈՒՀ, ՊԵՏՐՈՍ, ՍՈՂՈՄՈՆ, ՎԱՂԱՐՇԱԿ, ՎԱՐԴԱՆ ԱՐԵՒԵԼՑԻ

ՄԵԾԱԲԱՐՈՅ տե'ս ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ

ՄԵԾԱՏՈՒՐ, երէց 3062

ՄԵԾԵՊԱՐՔՈՍ ՍԱՅԻՏ, փաշայ 5052, 5475, 5880

ՄԵԾՄԱՏՆԵԱՆ 3477

ՄԵԾՆ տե'ս ԿԱԶԻՄԻՐ, ԿԱՐՈԼՈՍ, ՊԵՏՐՈՍ, ՍԱՀԱԿ

ՄԵԾՈՓԵՑԻ տե'ս ԹՈՎՄԱ, ԿԱՐԱՊԵՏ? 2306, 2456, 2468?, 2481?, ՄԿՐՏԻՉ, ՅԱԿՈԲ, ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ

ՄԵԾՔԱՐԵՑԻ տե'ս ԳՐԻԳՈՐ, ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ

ՄԵՀԵՆԴԱԿ ՌՇՏՈՒՆԻ 211

ՄԵՀԵՒԱՆ ԱՆՁԵՒԱՑԻ 211

ՄԵՀԵՒԱՆԴԱԿ տե'ս ՄԻՀՐԱՆ, ՎԱՀՐԱՄ

+ՄԵՀԷՄՄԷՏ Բ. 2494

+ՄԷՀՄՄԷՏ ԻՒՄՄԻ (ԱՂԱ ՓԱՇԱ) 3600

+ՄԵՀՆՈՒՆԻՔ 582, 635, 637, 710, 713, 718, 829

ՄԵՀՐԱՊՈՎ 5146

ՄԵՀՐՈՒԺԱՆ

1. Եպիսկոպոս 30, 59-62

2. Արծրունի Մեհրուժան-Կիւլակէս 211, 220, 227, 230-231, 235-236,

3. Արծրունի 420, 440-441,

4. Արծրունի, ուրացող նախարար 1027, 1034, 1045-1047, 1057-1058,

5. Արծրունի, իշխան 1090

ՄԵՂԱՊԱՐՏ տե'ս ՅԱԿՈԲ

ՄԵՂԷՍ (ՄԵՂԻՏՈՍ) տե'ս ՄԵԼԻՏԷ

ՄԵՂԻՏՈՍ, երէց 379, 473

ՄԵՂՐԵՑԻ տե'ս ԵՍԱՅԻ, ՍՏԵՓԱՆՈՍ

ՄԵՂՐԻԿ տե'ս ԳԷՈՐԳ, ՄԿՐՏԻՉ

ՄԵՂՔԻ, ասորի երէց Յովդամնայի 623

ՄԵՂՔԻԱԴԷՍ, հայրապետ Հռոմայ 114

ՄԵՄՆԱՍ, վկայ 45

ՄԵՆՇԻԿՈՎ, ռուս դեսպան ի Պարսկաստան 4026

ՄԵՆՉԻՔՈՎ (ՄԷՆՉԻՔՈՎ), ռուս իշխան 4512, 4514

ՄԵՊՈՒՍԱՆ (ՄԷՊՈՒՍԱՆ) 5859, 5878-5879

ՄԵՍԱՂԵԱՆ (ՄԵՍՍԱԼԵԱՆ-Ք) տե'ս ՄԾՂՆԵԱՅՔ

ՄԵՍԽ, Կովկասեան ցեղ 2304

ՄԵՍՐՈՊ

1. Եպիսկոպոս Երուսաղէմի 2353

2. Եպիսկոպոս Խորձեանի 2185, 2243-2245

3. Եպիսկոպոս Տրապիզոնի 4754

4. Վարդապետ-եպիսկոպոս 4490

5. Վարդապետ Զէյթունի 4692

6. Տե'ս ՄԱՐ-ՍԵՐՈԲ

7. Ադրիանուպոլսեցի, եպիսկոպոս 4073

8. Աղաչրաղեան, վարդապետ 3929, 3988-3990, 3994, 3996

9. Ամդեցի, վարդապետ 4316

10. Արտազեցի, արքեպիսկոպոս 2237, 2243-2246, 2252-2254, 2257, 2536

11. Գերմանիկցի, եպիսկոպոս 4637, 4640, 4678, 4680, 4697

12. Դպիր 3640

13. Թաղիադեանց, դպիր 4017, 4294

14. Կարնեցի 3887, 3918, 3974, 3988-3989, 3996

15. Կաֆացի, արքեպիսկոպոս 2765

16. Հողոցմեցի, երէց 383-385, 1339

17. Ճերմակեան, վարդապետ 5112-5113

18. Մաշթոց 190, 303-323, 325-326, 328, 330, 333, 335, 337-343, 345, 349, 353, 355, 357-359, 361, 367, 369-375, 380, 383-385, 387-388, 419, 452, 466-470, 481, 488, 502, 505-506, 553-554, 608, 739, 781, 920, 927, 975, 1184-1186, 1555-1556, 1613, 1628, 1690, 2459, 3586, 5117, 5506

19. Նարոյեան, վարդապետ 5916

20. Նշանեան, վարդապետ 3040-3041, 3389, 5614, 5619, 5676, 5679, 5682, 5684, 5688-5690, 5696-5698, 5706-5707, 5820, 5885, 5891 5911, 5913-5914, 5927, 5933-5934, 5948-5949

21. Սմբատեան, եպիսկոպոս 5252, 5387, 5390-5391, 5756, 5837, 5934

22. Սուքիասեան, եպիսկոպոս 4855-4856, 4944, 4966, 4968, 5021, 5453, 5456, 5465, 5566, 5727, 5790

23. ՎԱՅՈՑՁՈՐԵՑԻ տե'ս ՄԵՍՐՈՊ ՀՈՂՈՑՄԵՑԻ

24. Տէր-Մովսէսեան, վարդապետ 5582, ? 5916

25. Տիգրանակերտցի, վարդապետ 4429, 4463

ՄԵՏՐՈՓԱՆԷՍ, եպիսկոպոս 1134

ՄԵՏՐՈՓԱՆՈՍ, վարդապետ 3911

ՄԵՐԱԿԲՈՒԱՆ (ՄԵՐԿՈՒՏ), պարսիկ մարզպան 678

ՄԵՐԴԱՆՇԱՀ 757

ՄԵՐԵԷՄԳՈՒԼԻ (ՄԵՐԵԷՄՂՈՒԼԻ) տե'ս ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ

ՄԵՐԿԱՏՈՐ տե'ս ԻՍԻԴՈՐՈՍ

ՄԵՐԿԵՌԻՈՍ, զօրավար 2047

ՄԵՐԿԵՐԵԱՆ տե'ս ԳԷՈՐԳ

ՄԵՐԿՈՒՏ տե'ս ՄԵՐԱԿԲՈՒԱՆ

ՄԵՐՇԱՊՈՒՀ

1. Ներշապուհ, եպիսկոպոս 582, 584, 590, 624-625, 627, 635-637, 642, 649

2. Շինական, նախարար 637

ՄԵՐՏԻՆՑԻ տե'ս ԱՍՏՈՒԱԾԱՏՈՒՐ, ԴԱՒԻԹ

+ՄԶԴԷ 1048

ՄԷԹՈՏԻՈՍ տե'ս ՄԷՖՈԴ

ՄԷԼԱՇԱՐԱՖ (ՄԷԼԱՏԱՓԷՐԱՀ) տե'ս ԱՇՐԱՖ

ՄԷԼԷՔ

1. Տե'ս ՄԷԼԷՔ

ԷԼ-ՄԱՆՍՈՒՐ տե'ս ԱԼՓԻ

ՄԷԼԻՔ

1. Բէկ 4181

2. Էլ-Ատիլ (Մէլիքհատէլ), թաթար սուլթան 2028, 2034

3. Էլ-Քեամիլ (Մելետին), սուլտան Եգիպտոսի 1886, 1999

4. +Մէլիք-էլ-Սալէմ 1886

5. ՄԵԼԻՔ ԷՕՄԷՐ (ՕՄԱՐ), ամիրայ 2322-2323, 2325, 2517

6. ԷՕՄԷՐ, իշխան Սսոյ 2517

ՄԷԼԻՔԵՆՑ տե'ս ԱՂԵՔՍԱՆԴՐ ԱՍԼԱՆ

ՄԷԼԻՔՆԱԶԻՐ տե'ս ՆԱՍԸՐ

ՄԷԽԱՆԷՃԵԱՆ տե'ս ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ

ՄԷԿՐԷԼ, Կովկասեան ցեղ 2304

+ՄԷԼՈՒՆ տե'ս ԴԱՒԻԹ

+ՄԷԼՔԻՍԷԹ 2767

ՄԷՀԷՄՄԷՏ

1. Ա. Չէլէպի, Օսմանեան սուլտան 2386, 2416

2. Բ. Ֆաթիհ, Օսմանեան սուլտան 2493-2494, 2509-2515, 2548-2549, 2577, 4097

3. Գ. Օսմանեան սուլտան 2675

4. Դ. Օսմանեան սուլտան 2936, 3020, 3082

5. Եօնուզ 4861

6. ՀԻՒՍԷՅԻՆ տե'ս ԱՒԵՏԻՍ ՋՈՒՂԱՅԵՑԻ

7. Նուրի Էֆէնտի 4055, 4058, 4060-4062, 4064, 4066, 4068-4069, 4072

8. Ռիզա խան, իշխան 3177

9. Տե'ս ԷՍՍԷԻՏ, ԽՈՒՍՐԷՎ, ԿԷՏՈՒՔ, ՀԻՒՍԷՅԻՆ, ՊԱԼԹԱՃԸ, ՊՕՅՆՈՒԷՅՐԻ, ՌԱՄԻ

ՄԷՀԷՐԵԱՆ տե'ս ՊՕՂՈՍ, ՄԷՀՄԷՏ, ՄՈՒՀԱՄՄԷՏ

ՄԷՀՄԷՏ

1. Խան Հերաթի 3346

2. Խան տե'ս Ահմէտ 3849

3. Ալի բէկ տե'ս Յովհան

4. Ալի փաշայ, կուսակալ 4127, 4197-4199, 4203-4205, 4298-4299, 4856

5. Ալի փաշայ 4383

6. Աղա 2931

7. Զիլիֆտար փաշայ 3600, 3602-3603, 3635-3636,

8. Էֆէնտի 3762, 4057?

9. Իւմմի փաշայ, ÆԱՂԱ-ՓԱՇԱØ 3600

10. ԽՈՒՍՐԷՎ ՓԱՇԱ տե'ս ԽՈՒՍՐԷՎ

11. Ե. Ռէշատ 5859-5860, 5870

12. Փաշայ 3891

13. ՄԷՀԷՄՄԷՏ ՓԱՇԱ տե'ս ԵԷԿԷՆ

14. Տե'ս ԷՕՔԻՒԶ, ԻԶԶԷԹ, ՀԱՃԻ, ՇԻՐՎԱՆԶԱՏԷ, ՌԷՇԻԴ, ՏԷՐԷՆՏԷԼԻ, ՐԷՇԻՏ, ՔԱԲՈՒՃՈՒՊԱՇԸ, ՔԷՕԲՐԻՒԼԻ-Ւ, ԱՀՄԱՏ, ՄՈՒՀԱՄՄԷՏ

15. Դ. սուլտան? 2982,

16. Տե'ս Գարա, Էօքիւզ, Իզզէթ, Շիրվանզատէ, Ուզուն

ՄԷՀՏԷՐԵԱՆ տե'ս ԳԷՈՐԳ

ՄԷՀՐԱՄ, Ջուղայեցի 2909

ՄԷՀՏԻ, Թաւրիզեցի 2583-2584

ՄԷՀՏԻՂՈՒԼԻ, իշխան 3853

ՄԷՃԻՏ տե'ս ԱՊՏԻՒԼ

ՄԷՃԼՈՒՄ տե'ս ՄԷՋԼՈՒՄ

ՄԷՄԼՈՒՔՆԵՐ, իշխանական ազգատոհմ 3677

ՄԷՄՈՒՆ 1074-1075, 1079-1080

ՄԷՄՏՈՒՀ ՓԱՇԱ 5724-5725

ՄԷՅԽԱՆԷՃԻ տե'ս ՍԱՀԱԿ

ՄԷՆԷՎԻՇԵԱՆ տե'ս ԳԱԲՐԻԷԼ

ՄԷՆՉԻՔՈՎ տե'ս ՄԵՆՉԻՔՈՎ

ՄԷՊՈՒՍԱՆ տե'ս ՄԵՊՈՒՍԱՆ

ՄԷՋԼՈՒՄ (ՄԷՃԼՈՒՄ, ՀԱՅԱԶՆ), հայ մելիք (իշխան) 3703, 3706, 3713

Մէստճի 3834

Մէտինէի 2589

Մէտմէտալիի 4127

ՄԷՐԱՄԷԹՃԵԱՆ տե'ս ԶԵՆՈԲ

ՄԷՐՏԱՆ տե'ս ԱԼԻ

ՄԷՖՈԴ 3532

ՄԸԹԱԴԷՏ-ՊԻԼԼԱՀ տե'ս ԱՀՄԷՏ-ԱՊՈՒԼ-ԱՊՊԱՍ

ՄԸԹԱՄԷՏ-ՊԻԼԼԱՀ տե'ս ԱՀՄԷՏ-ԱՊՈՒԼ-ԱՊՊԱՍ

ՄԸԹԻ-ՊԻԼԼԱՀ, ամիրապետ 1357

ՄԸՆԱԿԵԱՆ, դերասան #801?

ՄԸՍԸՐԼԵԱՆ տե'ս ԱՆՏՈՆ, ՊՕՂՈՍ

ՄԸՍԹԱԶԷՄ-ՊԻԼԼԱՀ, ամիրապետ 1936

ՄԸՍԹԱՅՆ-ՊԻԼԼԱՀ տե'ս ԱՀՄԷՏ-ԱՊՈՒԼ-ԱՊՊԱՍ

ՄԸՍԹԱՆԽԷՏ-ՊԻԼԼԱՀ, ամիրապետ 1808

ՄԸՍԹԱՆՍԸՐ տե'ս ԱՊՏԻՒԼ-ՏԱՄԻՆ

ՄԸՍԹԱՆՍԸՐ-ՊԻԼԼԱՀ, ամիրապետ 1541, 1589, 1936

ՄԸՍԹԱՏԸՐ-ՊԻԼԼԱՀ, ամիրապետ 1541, 1589

ՄԸՍԹԱՏԻ-ՊԻԱՄՐՈՒԼԼԱՀ, ամիրապետ 1808

ՄԸՍԹԱՐԽԷՏ-ՊԻԼԼԱՀ, ամիրապետ 1589

ՄԸՍԸՐՇԱՀ, իշխան Սսոյ 2661

ՄԸՍԼԻՄ տե'ս ԻՍԱՔ

ՄԸՔԹԱՏԻ-ՊԻԱՄՐԱԼԼԱՀ, ամիրապետ 1510, 1521, 1541-1542

ՄԸՔԹԱՏԻՐ-ՊԻԼԼԱՀ (ՄՕՔԹԱՏԸՐ-ՊԻԼԼԱՀ, ՋԱՓՐ ՄՈԿԹԴԻՐ), ամիրապետ 1197, 1205, 1230, 1233, 1251, 1253, 1357

ՄԸՔԹԱՖԻ-ԼԻԱՄՐՈՒԼԼԱՀ, ամիրապետ 1197-1198, 1589, 1808

ՄԸՔԹԱՖԻ-ՊԻԼԼԱՀ, ամիրապետ 1196-1197

ՄԺԷԺ

1. Գնունի, մարզպան Հայաստանի 602, 605, 612, 614, 620-621, 634, 692

2. Գնունի, զօրավար 692, 773, 800, 813, 817-818, 875

ՄԻԱԲՆԱԿՆԵՐ եւ ՄԻԱԲՆԱԿՈՒԹԻՒՆ ?, ?, 975, 1290, ?, 1665

ՄԻԱԾԻՆ ՈՐԴԻ ԱՍՏՈՒԾՈՅ տե'ս ՅԻՍՈՒՍ

ՄԻԱԿԱՄԵԱՅ-ՆԵՐ 783-784, 787, 846, 885

ՄԻԱԿԱՆԻ տե'ս ԲՈՅԵՄՈՆԴՈՍ

+ՄԻԱՀԱԹ, փաշայ 5794

ՄԻԱՆՍԱՐԵԱՆՑ տե'ս ՄԻՔԱՅԷԼ

ՄԻԱՍԷՐԵԱՆ տե'ս ԵՂԻՍԱԲԵԹ, ՄԻՔԱՅԷԼ, ՌԱՓԱՅԷԼ

ՄԻԽԱԼ ՍՈՒՑՑՕ, բդեշխ Մոլտաւիոյ 4076

ՄԻԽԱՅԷԼ

1. Միխայիլ, որդի եւ յաջորդ Սելճուք իշխանի 1397, 1425-1426

2. Միխայիլ Ասորի, պատրիարք 249, 274-275, 768, 776, 1352, 1459, 1672, 1680, 1682, 1693-1695, 1700

3. Պափղագոն տե'ս Միքայէլ

ՄԻՀՐ, չաստուած 89

ՄԻՀՐԱՆ

1. Վրացի բդեշխ 107

2. Պարսիկ զօրավար, Ե. դար 530-534, 540

3. Պարսիկ զօրավար, Ե. . դար 695-696

4. Տե'ս Զաւ? 534, Յըզատվշնասպ, Շապուհ, Ռահամ, Վղոնճիհր, Քաջն

5. Գարագաշեան 5941

6. Գարակէօզեան 5593-5596, 5882

7. Գուգարացի 128

8. Մեհեւանդակ, զօրավար 655, 667-668

9. Չօպանեան 5507

10. Սեթեան 5465, 5636, 5669, 5679, 5684, 5721, 5723

11. Վարդազարեան 5796

12. Տիւզեան 4519, 4822

13. Փափազեան 5301

ՄԻՀՐԱՐՏԱՇԻՐ, իշխան Սիւնեաց 649, 651

ՄԻՀՐԴԱՏ

1. Թագաւոր Հայոց 17

2. Պեռեանց 3967

ՄԻՀՐԴԱՏԵԱՆ տե'ս ԹԱԴԷՈՍ

ՄԻՀՐԵՒԱՆԴԱԿ տե'ս ՄԻՀՐԱՆ

ՄԻՀՐՆԵՐՍԷՀ, վզրուկ (սպարապետ) 391-392, 398-400, 402-404, 420-421, 425-426, 430, 437, 443, 445-446, 451, 460, 462-463, 479

ՄԻՀՐՇԱՊՈՒՀ ՄԱՐԴՊԵՏԱԿԱՆ, հայ նախարար 427, 430

ՄԻՀՐՎՇՆԱՍՊ ՃՈՒԱՐՇԱՑԻ 538

ՄԻՆԱ ԽԱԹՈՒՆ 1969

ՄԻՆԱՍ

1. Ջուղայեցի բժիշկ?

2. Աջերը ազատող ÆբարեպաշտØ 3398-3399

3. Եպիսկոպոս եւ Էջմիածնի նուիրակ 3633, 3688, 3733

4. Եպիսկոպոս Էջմիածնի եւ կաթողիկոսական տեղապահ 3739-3740, 3747, 3769-3770, 3783

5. Եպիսկոպոս Երուսաղէմի, ապա` պատրիարք 1810

6. Եպիսկոպոս, ԺԳ. դար 1843, 1845-1846

7. Եպիսկոպոս Պայազիտի 3534

8. Եպիսկոպոս Շամախու 4142, 4162

9. Վարդապետ եւ հետեւորդ Փիլիպպոս կաթողիկոսին 2852

10. Վարդապետ եւ հետեւորդ Եղիազար Այնթապցիի 2852

11. Վարդապետ ապա` եպիսկոպոս 3078

12. Վարդապետ Երուսաղէմի 3555

13. Վարդապետ Էջմիածնի եւ բժիշկ 4017

14. Քահանայ եւ նահատակ 2829

15. Տե'ս ԱՊՊԱ

16. Ակնեցի, եպիսկոպոս Զմիւռնիոյ 2698

17. Ակնեցի, վարդապետ 3432, պատրիարք 3438-3439, 3441-3442, 3570, կաթողիկոս 3447, 3449, 3452, 3455, 3475, 3494, 3553, 3555, 4592

18. Ամդեցի, վարդապետ, ապա` պատրիարք 3059-3060, 3124-3125, 3137-3141, 3153-3154, 3158, 3160, 3174

19. Աջապահեան, մահտեսի 3398-3399

20. Արեւելցի, վարդապետ 2941

21. Բժշկեան, վարդապետ 3929, 4367

22. Գալֆա, ճարտարապետ 3694

23. Գասպարեան, վարդապետ 3557

24. Խաչատուր Եղիազարեան (Լազարեան), իշխան 3698, 3808, 3838, 3853, 3855, 3858, 3867, 3870, 3884, 3897, 4006-4007

25. Եւդոկիացի, վարդապետ 2858

26. Եւդոկիացի, ÆԶԻԼԻՖՏԱՐՕՂԼՈՒØ վարդապետ-եպիսկոպոս 3073, 3076

27. Թընկըրեան (ԹՆԿԸՐԵԱՆ) 3910-3911, 3917

28. Լազարեան տե'ս Մինաս Եղիազարեան

30. Կարնեցի, եպիսկոպոս 2705, 2764, 2770

31. Կարնեցի, եպիսկոպոս Մերտինի 2849

32. Կարնեցի, կաթողիկոս Կիլիկիոյ 2848

33. ԿԱՐՆԵՑԻ տե'ս ՄԻՆԱՍ ՔԱՑԱԽ

34. Կոյր 3637

35. ՀԱՄԴԵՑԻ տե'ս ՄԻՆԱՍ ԱՄԴԵՑԻ

36. Մինասեան 4628, 4634-4635, 4681

37. Մոմաշէն, եպիսկոպոս Երուսաղէմի 4074

38. Մուրատեան 3201, 3279-3280, 3408

39. Շահպազեան?

40. Չերազ 4993, 5204, 5435, 5498, 5511-5513, 5820-5821, 5827, 5927

41. Տարապխանեան, ամիրայ 3755, 3760

42. Տիգրանեան, վարդապետ-արքեպիսկոպոս 3116-3119, 3209, 3214-3215, 3258-3261, 3264-3265, 3368, 3488, 3530, 3534, 3697

43. Փէրվազեան, արքեպիսկոպոս 3265, 3283

44. Քացախ Կարնեցի, եպիսկոպոս 2705, 3283

Վարդապետ 3055

ՄԻՆԱՍԵԱՆ տե'ս ԹԱԴԷՈՍ, ՄԻՆԱՍ, ՊԵՏՐՈՍ

ՄԻՆԱՍԵԱՆ-Ց տե'ս ԹՈՒՄԱ

ՄԻՆԷՃԵԱՆ տե'ս ԱՆԴՐԱՆԻԿ

ՄԻՆԹԱՆՃԻ տե'ս ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ

ՄԻՆՈՐ տե'ս ԴԱՆԻԷԼ

ՄԻՆՏԷՐՃԻ տե'ս ԽԱՉԱՏՈՒՐ

ՄԻՍԱՔ

1. Գազազեան 5739

2. Միսաքեան, ամիրայ 4214, 4308, 4397, 4469, 4483

ՄԻՍԱՔԵԱՆ տե'ս ԳԷՈՐԳ, ԽԱՉԱՏՈՒՐ, ՄԻՍԱՔ, ՎԱՐԴԵՐԵՍ ?4628

ՄԻՏԱՆՈՅԻԴԷՍ տե'ս ՆԻԿՈՆ ՊՈՆՏԱՑԻ

  ՄԻՏՀԱԹ ՓԱՇԱ, եպարքոս 4987

ՄԻՐԱՄԷԹՃԵԱՆ տե'ս ԶԵՆՈԲ

ՄԻՐ-ԱՊՏՈՒԼԼԱՀ, Աֆղան իշխան 3262

ՄԻՐԻՃԱՆԵԱՆ տե'ս ՇՆՈՐՀՔ ԱՄԻՐԱՅ

ՄԻՐԱՆ-ՇԱՀ 2350

ՄԻՐԱՆՇԱՀ, իշխանապետ? 2375

ՄԻՐԱՔ

1. Գլխաւոր Վանայ 2798

2. Թաւրիզեցի, նահատակ 2583-2584

ՄԻՐԱՔԵԱՆՑ տե'ս ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ

ՄԻՐԶԱ

1. Հայ մելիք Խաչէնի 3702

2. Տե'ս Ապպաս, Համզէ? 2650, Նասրէտտին 4423, Սամ

3. Արեւելցի, իշխանաւոր 2941, 2970, 2982

4. Իպրահիմ, կուսակալ 2991

5. Մահմատ, կուսակալ 2697

6. Մսերեան 3731-3732, 4141, 4726, 5843

ՄԻՐԶԱՅԵԱՆ տե'ս ԱՆԴՐԷԱՍ

ՄԻՐԻՃԱՆ ՓԱՓԱԶԵԱՆ, ամիրայ 4634, 4665,

ՄԻՐԻՃԱՆԵԱՆ տե'ս ՄԿՐՏԻՉ

ՄԻՐԻՇՔԱՐԲԱՇԻ տե'ս ՅՈՎՍԷՓ

ՄԻՐԻՔԷԼԱՄ տե'ս ԿԱՐԱՊԵՏ

ՄԻՐՀՈՐԻԿ, հազարապետ Աղուանից 598

ՄԻՐ-ՄԱՀՄՈՒՏ (ՄԱՀՄՈՒՏ ՇԱՀ) 3211, 3260, 3262-3264, 3266, 3287, 3289, 3321, 3418

ՄԻՐՄԱՆ 3045

ՄԻՐՈՅԵԱՆ տե'ս ՆԻԿՈՂԱՅՈՍ

ՄԻՐՈՔԻ տե'ս ՍՎԻԱԹՕԲՈԼՈՔ

ՄԻՐՎԷԼԻ, հայ իշխան 2724

ՄԻՐ-ՎԷՅՍ, պետ Աֆղաններու 3211, 3260, 3262

ՄԻՒԹԱԼԻՊ տե'ս ԱՊՏԻՒԼ

+ՄԻՒԹԷՎԷԼԼԻ (իբր կառավարիչ) 3139, 3573

ՄԻՒԹԷՎԷՔԻԼ (ՄԻՒԹԷՎԷՔՔԻԼ-ՊԻԼԼԱՀ, ՃԱՖԷՐ-ՄԻՒԹԷՎԷՔՔԻԼ, ՋԱՖՐ, ՋԱՓՐՄՈԹՈՔԼ), ամիրապետ 1080, 1088-1089, 1090-1091, 1093, 1111, 1114, 1116-1117, 1119, 1121, 1123

ՄԻՒԼՔ տե'ս ՆԻԶԱՄԻԼ

ՄԻՒՀԷՆՏԻՍԵԱՆ տե'ս ԳԷՈՐԳ, ՄԱՐՏԻՐՈՍ

ՄԻՒՆԻՖ ԷՖԷՆՏԻ 4851

ՄԻՒՌՈՆ

1. Հայր` Կազերի 2242

2. Վասիլեւսքի, հարիւրապետ 3119-3120

ՄԻՒՍԱՅԼ տե'ս ՍԱՐԳԻՍ

ՄԻՒՍԷՖԻՐ (ՄՈՒՍԷՖԻՐ) 2350-2351

ՄԻՒՍԼԷՄԱ տե'ս ՄՍԼԻՄ

+ՄԻՒՍԼԻՄ 786

ՄԻՔԱ, հերետիկոս 585

ՄԻՔԱՅԷԼ

1. Վանահայր Աղցից 719

2. Յոյն պատրիարք Կ. Պոլսոյ 1658, 1675, 1677, 1704, 1706-1707, 1725, 4360

3. Որդի Անդրոնիկոս Բ. Պալէոլոգ կրտսերի 2040

4. Թոռ Նոր Ջուղայի խօջայ Սաֆարի 2834

5. Սեղանաւոր ամիրայ, ԺԸ. դար 3638-3639

6. Հայր` Նիկողայոս ռուս մեծ դուքսին 5585

7. Եպիսկոպոս եւ նուիրակ Էջմիածնի 3104

8. Եպիսկոպոս Կարինի ու Ակնի 4271

9. Եպիսկոպոս Ադրիանուպոլսի 4427

10. Եպիսկոպոս Բագրեւանդայ 977

11. Եպիսկոպոս Բաղիշոյ 2858

12. Եպիսկոպոս Զարեհաւանի 635

13. Կաթողիկոս Աղուանից 382

14. Վարդապետ Զորայ վանքի 2309

15. Վարդապետ, ապա` եպիսկոպոս 3078

16. Վարդապետ Էջմիածնի 3420-3421

17. Վարդապետ 3512

18. Վարդապետ Արմաշի 4787

19. Ալամբէգեան, ճարտարապետ 5314

20. Աղեքսանդրեան, եպիսկոպոս 4814

21. Ամբարտանեանց 5349

22. Անգեղոս Քասթէլլան, կոմս 3392, 3394

23. Աշճեան 5505

24. Աշճեան, քահանայ 5843

25. Աջապահեան, աթոռակից 3401, 3404, կաթողիկոս Կիլիկիոյ 3411, 3413, 3465, 3548-3549, 3665

26. Բ. Աջապահեան, կաթողիկոս Կիլիկիոյ 4422, 4559-4560

27. Գ. Արբշիռ 145, 1081, 1083, 1133, 1136, 1140-1141, 1149

28. Արզումանեան 4469

29. Բարղամեան 3050

30. Բրգնիկցի, քահանայ եւ նահատակ 3194-3195

31. Գասպարեան, վարդապետ 3484-3485, կաթողիկոս Միքայէլ Պետրոս Գ. 3562, 3680,

32. Գուգարացի, վկայ 1216

33. Դաւիթեան 5088

34. Զուռնաճիօղլու 3636

35. Բ. Թլուատ 1081

36. Լաքանսդրակոն, յոյն զօրավար 1042-1043

37. Լօրիս Մելիքով (Լօռու Մելիքենց Բեհբութեան), հայազգի զօրավար ?3957, ?4005, 4596, 4603-4604, 4609, 4773

38. Խաչերեան 4422

39. Խարբերդցի, քահանայ 3174, 3185, 3187, 3194

40. Խօրասանճեան, բժշկապետ 4473, 5776-5777, 5796

41. Ե. Կալափատ 1426,

42. Կերուլարիոս, յոյն պատրիարք 1446, 1455, 1466, 1655

43. Մամիկոնեան 5015, 5795

44. Միանսարեանց 4596

45. Միասէրեան, վարդապետ 4339-4340

46. Մոմճեան 5015

47. Յակոբեան, վաճառական 5043, 5157, 5776, 5796

48. Նիկոլայեվիչ, դուքս 4768, 5336

49. Ոսկերիչեան տե'ս Ստեփանոս

50. Չամչեանց, վարդապետ 496-497, 593, 613, 690, 814, 853, 984, 1135, 1137, 1139, 1153, 1161, 1221-1222, 1327, 1386, 1497, 1527, 1630, 1720, 1807, 2109, 2112, 2171, 2184-2185, 2224, 2233-2234, 2245, 2283, 2346, 2360, 2362, 2373, 2379, 2388, 2435, 2448, 2453, 2470, 2519, 2538, 2543, 2547, 2568, 2574, 2604, 2616, 2621, 2642, 2668, 2746, 2803-2805, 2813, 3086, 3095, 3115, 3167-3168, 3252, 3290, 3395, 3456, 3474, 3558, 3651-3653, 3655-3657, 3917, 3989, 4194-4195, 4727

51. Ը. Պալէոլոգ (Պալէոլոք), յոյն կայսր 1942, 1962, 1965, 1967, 2004, 2421,

52. Պալտըրավա, Հապէշ վարդապետ 4869

53. ՊԱՏԿԱՆԵԱՆ տե'ս ՄԻՔԱՅԷԼ ՐԷՍՏԷՆ

54. Պատկանեանց 4435-4436

55. Է. Պարապինաս 1509-1511

56. Միխայէլ Դ. Պափղագոն 1424-1427, 1433, 1454, 2219

57. Պետրոս տե'ս Միքայէլ Գասպարեան

58. Ա. Ռանգաբ 1080, 1133

59. Ռափայէլեան, բժշկապետ 4898, 5157-5158,

60. Սալլանթեան, վարդապետ 30-31, 4006, եպիսկոպոս 4011-4012, 4153, 4225, 4322, 4364-4365

61. Սեբաստացի, աթոռակից 2611, 2618-2620, կաթողիկոս 2621-2628, 2631-2634, 2636, 2641-2643, 2645-2647, 2651, 2916

62. ՍՍԵՑԻ տե'ս ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ԱՋԱՊԱՀԵԱՆ

63. Զ. Ստրատիոդիկ 1460

64. Վանեցի, կաթողիկոս Աղթամարայ 3667

65. Վիսնէցովսքի, թագաւոր Լեհաց 3012, 3015

66. Վորոնցով (ՎՕՐՕՆՑՈՎ), ռուս կոմս 4227, 4366, 4368-4370, 4446-4447, 4452, 4553, 5584-5585

67. Տիւզեան 3463, 3983, 3985-3986

68. Րէստէն Պատկանեան 4228, 4436

69. Փիշմիշեան, ամիրայ 4129, 4132, 4201, 4213-4215, 4217-4219, 4290, 4313, 4397, 4485

70. Քէվրանպաշի 3751

71. Օրմանեան 5001

72. ՖԼԱՅՇՄԱՆ տե'ս ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ

5032?

ՄԻՔԱՅԷԼԵԱՆ տե'ս ԳՐԻԳՈՐ, ԿՂԵՄԷՍ 4340, 4812

ՄԻՔԱՅԷԼԵԱՆՑ տե'ս ԹՈՐՈՍ

ՄԻՔԷԼ 3219

ՄԼԵՀ

1. Որդի Լեւոն իշխանապետի 1594, 1604, 1614-1615, 1658, 1660, 1673-1674, 1682, 1693-1695, 1700-1701, 1851

2. Կեղծանուն` կուսակցական գործիչին ի Զէյթուն 5422

3. Վարաժնունի, նախարար 1097, 1101

ՄԽԱԼԵԱՆ տե'ս ԿԱՐԱՊԵՏ

ՄԽԻԹԱՐ

1. Առաջնորդ Գետիկի վանքի 1951

2. Մեծոփեցիէ յիշուած իբր իր Æհոգեւոր եղբայրնfi ի քաղաքէն ՎանայØ 2340

3. Աւագերէց Բեթղեհէմի եկեղեցիին 4163

4. Աղուան եպիսկոպոս Ամարասայ 725, 741

5. Եպիսկոպոս Էջմիածնի 2625

6. Եպիսկոպոս Հաւուցթառի 2065

7. Եպիսկոպոս Սիւնեաց 30

8. Եպիսկոպոս Ընկուզատին 1810

9. Սարկաւագ 3512

10. Վարդապետ Խորակերտի վանքի 1711

11. Վարդապետ Աղթամարայ 4740

12. ԱԲԲԱ տե'ս ՄԽԻԹԱՐ ՊԵՏՐՈՍԵԱՆ ՍԵԲԱՍՏԱՑԻ

13. Այրիվանեցի, պատմիչ 207, 250, 1458-1459

14. Անեցի, պատմիչ 1458

15. Ապարանցի, ունիթոր պատմագիր 2233, 2286, 2301, 2313, 2405,

16. Բաղէշցի, վաճառական 2592

17. Գնայրեցի, վարդապետ 1444

18. Գողթնացի, վարդապետ 3256

19. Գռներցի, եպիսկոպոս, ապա` կաթողիկոս 1922, 2043, 2177-2181, 2183, 2186-2187, 2207, 2221, 2223-2226, 2229, 2232-2238, 2243, 2252, 2257, 2357, 2361

20. Գօշ, վարդապետ 1711, 1717, 1837-1839, 1844, 1846, 1848-1850, 1857, 1867-1868, 1893, 1899, 1951, 1980

21. Թանահատցի, ճգնաւոր 54, 58

22. ԿԵՐՄԱՆԵՑԻ տե'ս ՄԽԻԹԱՐ ՍԱՍՈՒՆՑԻ

23. Հասան-Ջալալեանց 5123

24. Հերացի, բժշկապետ 1748-1749, 1980, 2553

25. Ղափանցի 3284, 3305, 3307-3309

26. Մահպազեան Մշեցի, վարդապետ 4804, 4806, 4899, 4944

27. Մոկացի, եպիսկոպոս 3073

28. Պետրոսեան Սեբաստացի, սարկաւագ 2951, 3104-3105, 3107-3108, վարդապետ 3110-3111, 3125-3127, 3131-3132, 3133-3134, 3142-3146, 3196-3202, 3273-3279, 3363, 3387, 3407-3409, 3412-3413, 3415, 3432-3435, 3555-3558, 3560-3562, 3650-3651, 3988, 4367, 4521-4522, 4551

29. Սասունցի, վարդապետ 1981, 2174-2176, 2189-2190

30. Սկեւռացի, վարդապետ 1926, 1933, 1939, 1949

31. Վանեցի, նահատակ 3042-3043

32. Տաթեւացի 2333, 2372

33. Րէիզ 2255

35. Քիւրտիստանցի, վարդապետ 3122-3123, պատրիարք 3125, 3127

ՄԽԻԹԱՐԵԱՆ տե'ս ԱԲԷԼ, ԽՈՐԷՆ, ԿԱՐԱՊԵՏ 4406, ՄԱՆՈՒԿ, ՍՏԵՓԱՆՈՍ

ՄԽԻԹԱՐԵԱՆՔ

Միաբանութիւն 1281-1282, 2470, 3105, 3115, 3133, 3200, 3362, 3365, 3407, 3409, 3415, 3432, 3434, 4153, 4367, 4419, 4594, ? 4961, ? 5803?

Վենետիկի ճիւղ 3555, 3562, 3584, 3589, 3617-3618, 3621-3622, 3650, 3657, 3682, 3917, 3927-3928, 3930, 3970-3971, 3979, 4012, 4103, 4172-4174, 4318, 4335-4336, 4338, 4340, 4407, 4477, 4521-4522, 4525-4526, 4528, 4530-4531, 4534-4539, 4541-4548, 4551, 4571, 4573, 4575, 4578-4579, 4591, 4612, 4727, 4811, 4817, 4819, 4827, 4959, 5011-5012, 5165-5166, 5168, 5799-5800

Թրիէստ-Վիեննայի ճիւղ 3555, 3561-3562, 3614, 3617-3618, 3621-3622, 3650, 3682, 3927-3928, 3970-3971, 3979, 3988, 4103, 4172-4174, 4340, 4521-4522, 4531, 4534-4535, 4538-4539, 4578-4579, 4817, 4827, 4829, 5112, 5165-5166, 5168, 5388, 5799-5800

ՄԽԻԹԱՐԻԿ, վարդապետ 1444

ՄԽԼԱՅԻՄԵԱՆ, հայ գլխաւոր 3190

ՄԽՈՅ տե'ս ԼԱԼՈՒԱԿ (ՄԽԻԹԱՐ ՄՈԿԱՑԻ)

ՄԾԲՆԱՑԻ տե'ս ԹՈՎՄԱՍ ԲԱՐԾՈՒՄԱ, ՅԱԿՈԲ

ՄԾՂՆԵԱՅՔ (ՄԾՂՆԷԻՑ ԱՂԱՆԴ, ԵՒԽԵՏԵԱՆ, ՄԵՍԱՂԵԱՆ, ՄԵՍԱԼԵԱՆ) 338, 379-380, 950-951, 967, 1247, 1366

Տե'ս ՊԱՒՂԻԿԵԱՆՔ?

ՄԿԴԵՄ 1875

ՄԿՐԵԱՆ տե'ս ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ

ՄԿՐՏԻՉ

1. Տե'ս ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ, ՍԱՄՈՒԷԼ

2. ÆՈւսթաØ արհեստաւոր Մեծոփայ տաճարին 2337

3. Ձեռնաւոր Զարիշատ աւանի 2397

4. Պատրիարք Երուսաղէմի 2255, 2280

5. ÆՐաբունապետØ Աղթամարի 2580

6. Աշխարհական տեղակալ Կ. Պոլսոյ պատրիարքութեան 2926

7. Աբեղայ Տիարպէքիրի 2597

8. Եպիսկոպոս Բագրեւանդի 2456, 2468

9. Եպիսկոպոս Բաղէշի 4561

10. Եպիսկոպոս Գաղատիոյ 4701

11. Եպիսկոպոս ի Տփղիս 4073

12. Եպիսկոպոս Կարսի 2339

13. Եպիսկոպոս Հանբերդի 1911

14. Վարդապետ Էջմիածնի 3371

15. Այրի քահանայ, ապա` եպիսկոպոս 3376

16. Քահանայ Պալաթու 3980

17. Քահանայ, ապա` վարդապետ Արմաշի 5500

18. Ադրիանուպոլսեցի, վարդապետ 4119

19. Ազարեան, քահանայ 4928

20. Աղաթօն 4401, 4628, 4633-4635, 4657, 4681, 4684, 5156

21. Աճէմեան 4484

22. ԱՅՆԹԱՊՑԻ տե'ս ՄԿՐՏԻՉ ՍԷՄԷՐՃԵԱՆ

23. Աշճեան, վարդապետ 5505

24. Աշտարակցի, վարդապետ 4268

25. Ասասեան 5723

26. Արծրունի Բաղիշեցի, վարդապետ 4623

27. Արփիարեան, ամիրայ 3912, 4001, 4003

28. Աւգերեան, վարդապետ 245, 3559, 3929

29. Բաբամեան, վարդապետ-եպիսկոպոս 4595, 5113, 5115, 5120, 5227, 5347

30. Բերկրեցի, վարդապետ 2367

31. ԳԵՐՄԱՆԻԿՑԻ տե'ս ՄԿՐՏԻՉ ՔԷՖՍԻԶԵԱՆ

32. ԵՐԵՒԱՆՑԻ տե'ս ՄԿՐՏԻՉ ՄԵՂՐԻԿ

33. Թոքաթլեան 5916

34. Խաչիկեան Կարնեցի 5559

35. Խրիմեան Վանեցի (ՀԱՅՐԻԿ) 3725, 4559-4560, 4712, 4751-4752, 4754-4755, 4791, 4795-4810, 4851, 4891-4897, 4899-4902, 4906, 4908-4909, 4912, 4916, 4918-4920, 4922, 4924-4925, 4927-4934, 4936, 4938-4939, 4941-4947, 4950, 4965, 4974, 4979-4982, 4993, 5013, 5017, 5020, 5029, 5142, 5145-5147, 5157, 5184-5185, 5191-5192, 5195, 5204-5205, 5207-5208, 5265, 5273, 5291-5292, 5304, 5317, 5327, 5329, 5340, 5364, 5377-5378, 5380-5386, 5388-5394, 5437, 5448-5449, 5451-5452, 5502-5503, 5530, 5534, 5536, 5549, 5561, 5564-5565, 5576, 5578, 5580, 5582-5583, 5585-5587, 5590, 5592, 5604, 5609, 5611, 5616, 5631, 5637, 5643-5644, 5654, 5660, 5675, 5691, 5729, 5731-5733, 5736, 5740-5742, 5744-5745, 5747-5762, 5783, 5835, 5882, 5925, 5951

36. Կարճիկեան, վարդապետ-եպիսկոպոս Էջմիածնի 4225

37. Հաւուցթառեցի, եպիսկոպոս 2781

38. Հիզանցի, վարդապետ 2335

39. Հողեցի, վարդապետ 2335, 2456

40. Ճէզայիրլեան, ամիրայ 4308, 4397, 4469, 4472

41. Մակուեցի, եպիսկոպոս 2897, 2974, 3041 3072, 3895

42. Մելիքեան 4776, 5507, 5719

43. Մեծոփեցի, վարդապետ 2367, 2456

44. Մեղրիկ Երեւանցի, եպիսկոպոս 4074, 4109-4110, 4114, 4122, 4125, 4130, 4315, 4320

45. Միրիճանեան տե'ս Շնորհք ամիրայ

46. Մոմճեան 4599

47. Նահապետեանց 2335

48. Նաղաշ, վարդապետ 2409-2410, 2424-2425, 2492, 2571

49. Շոռոթեցի, արքեպիսկոպոս 3582, 3605, 3624-3625, 3732

50. Ողբեկենց, վարդապետ 2335, 2456

51. Պալեան 5254

52. Պէշիկթաշլեան, թատերագիր 4484

53. Պուլուզեան, շաթիր Էջմիածնի 3836

54. Սահակեան, վարդապետ Երուսաղէմի 4834, 5068, 5082, 5088-5089, 5092

55. Սամանճեան 4411, 4519, 4528

56. Սանասարեանց 4885, 5063, 5254, 5261, 5362, 5800,

57. Սէմէրճեան Այնթապցի, եպիսկոպոս 4751, 4776-4777, 4791

58. Վեհապետեան, նախապէս` Ներսէս Մանիսալեան, մականուանեալ` Գաճաճ վարդապետ 5032, եպիսկոպոս 5443, 5567, 5827, 5872

59. Տաթեւացի, վարդապետ Էջմիածնի 3344, 3349

60. Տիւզեան 3981, 3983, 3985-3986

61. Փայտակարանցի, վարդապետ 2333, 2358,

62. Փորթուգալեան 5435

63. Քանաքեռցի 2994

64. Քարտաշեան 4249, 4251, 4269

65. Քէֆսիզեան Գերմանիկցի, վարդապետ, ապա` եպիսկոպոս 4482, 4498-4500, 4618-4619, 4908-4909, 4911-4913, 5524, 5526, 5538, 5544-5545, 5548-5549, 5606, 5728, 5736, 5739 կաթողիկոս Կիլիկիոյ 4393, 4915-4916, 4918-4919, 4950, 4975-4978, 5029-5030, 5032-5037, 5039-5048, 5105, 5151-5152, 5190-5191, 5236-5237, 5370, 5400-5402, 5440-5443, 5445

66. ՕՂՈՒԼԲԷԿԵԱՆ տե'ս ՄԿՐՏԻՉ ՈՂԲԻԿԵՆՑ

67. Ֆրէնկեան 4634, 4665

ՄԿՐՏԻՉԵԱՆ տե'ս ԳԷՈՐԳ

ՄԿՐՏՉԵԱՆ տե'ս ՅՈՎՍԷՓ

ՄՆԱԿԵԱՆ, դերասան 4484

ՄՆԱՑԱԿԱՆ

1. Ջուղայեցի 4426

2. Սէմէրճեան 4693

ՄՆԱՑԱԿԱՆԵԱՆ տե'ս ԿԻՐԱԿՈՍ 4010, 4290, 4291, 4316-4317, 4430, 4466

ՄՆԴՐԻ տե'ս ԲԵՆԻԱՄԻՆ

ՄՇԵՑԻ տե'ս ԱԲՐԱՀԱՄ, ԱՍՏՈՒԱԾԱՏՈՒՐ, ՄԽԻԹԱՐ, ՆԵՐՍԷՍ, ՎԱՐԴԱՆ

ՄՇԿԱՆ, պարսիկ մարզպան Հայաստանի 498

ՄՈԳԵՍՏՈՍ, յոյն երէց 775-776

ՄՈԶԱՊ, արաբ խալիֆա 889-890, 896

ՄՈԶԵԱՆ տե'ս ԳՐԻԳՈՐ

ՄՈԹԱՍՍԷՄ-ՊԻԼԼԱՀ (ՄՈՒՀԱՄՄԷՏ, ՋԱՓՐ, ՋԱՖԱՐ, ԱԲՈՒՍԱՀԱԿ ՄԱՀՄԷՏ, ԱԲՈՒՍԱՀԼ ՄԱՀՄԷՏ, ԱԲՈՒՍԱՀԱԼ ու ՍԱՀԱԿ) 1079, 1080-1083, 1087

ՄՈԾԱԿԵՆՑ տե'ս ԳՐԻԳՈՐ

ՄՈԿԱՑԵԱՆ տե'ս ՍՄԲԱՏ

ՄՈԿԱՑԵԱՆՔ, ազգատոհմ 1518, 1577

ՄՈԿԱՑԻ տե'ս ԱԲՐԱՀԱՄ, ԱՆԱՆԻԱ, ԱՏՈՄ, ԱՐՏԱԿ, ԳՈՀԱՐ, ԴԱՒԻԹ, ԹԱՄԱՐ, ԽԱՉԱՏՈՒՐ, ԿԱՐԱՊԵՏ, ՀԱՅՐԱՊԵՏ, ՂԱԶԱՐ, ՄԱՐԿՈՍ, ՄԱՐՏԻՐՈՍ, ՄԽԻԹԱՐ , ՅՈՎՀԱՆ, ՅՈՎՍԷՓ, ՆԵՐՍԷՍ, ՊՕՂՈՍ, ՌՈՒՍԻՆՈՍ, ՍՈՒՐ, ՍՏԵՓԱՆՈՍ, ՎԱՐԴԻԿ

+ՄՈԿԱՑԻՔ, ազգատոհմ 1823, 3002

ՄՈԿԹԴԻՐ տե'ս ՋԱՓՐ

ՄՈՀԱՄՄԷՏ տե'ս ՄՈՒՀԱՄՄԷՏ

ՄՈՀԹԱՏԻ-ՊԻԼԼԱՀ տե'ս ՄՈՒՀԱՄՄԷՏ-ԱՊՈՒ-ԱՊՏՈՒԼԼԱՀ

ՄՈՂԱՍ, փոխարքայ Հայաստանի 1091

ՄՈՂՈՆ տե'ս ԿՈՍՏԱՆԴԻՆ

ՄՈՄԱՇԷՆ տե'ս ՄԻՆԱՍ

ՄՈՄՃԵԱՆ տե'ս ՄԻՔԱՅԷԼ, ՄԿՐՏԻՉ

ՄՈՆԲԱՆՍԻԷ, դուքս 4391

ՄՈՆԳՈՍ տե'ս ՊԵՏՐՈՍ

ՄՈՆԿՈԼ (ՄՈՆՂՈԼ, ՄՈՒՂԱԼ), ցեղ 1875, 1942, 2592

Տե'ս նաեւ ԹՈՒՐՔ-ԵՐ?

ՄՈՆՄՈՆԻԿ տե'ս ԳՐԻԳՈՐ

ՄՈՆՈՄԱԽ-ՈՍ տե'ս ԿՈՍՏԱՆԴԻՆ 1426, 1428, 1430-1434, 1436, 1440, 1442, 1446, 1451, 1454-1455, 1460, 1466, 1470

  ՄՈՆՈՍ (ՄՈՒՆԷՍ), արաբ զօրավար 1230, 1233, 1251

ՄՈՆՏԱՆՈՍ, հերետիկոս 1484

ՄՈՆՏԵԿՈՐՎԻՆԱՑԻ տե'ս ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ

ՄՈՆՓԵՐՐԱՏԱՑԻ տե'ս ՎՈՆԻՓԱԿԻՈՍ

ՄՈՊՍՈՒԵՍՏԱՑԻ տե'ս ԹԷՈԴՈՐ-ՈՍ

ՄՈՍՏԻՉԵԱՆ տե'ս ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ

ՄՈՎԱՆ, հանդերձապետ 453, 459, 465

ՄՈԶՈՆ տե'ս ՎԱՍԱԿ

ՄՈՍՈՒՐՄԱՆ, ազգ 1592

ՄՈՎՍԷՍ

1. Նախամարգարէ 234, 382, 477, 786, 1030, 1097, 1612, 1653, 3705, 4868

2. Որդի նորադարձ Թէոփիլոս զօրավարի 513

3. Փարպեցիի ընկեր ճգնաւոր 559

4. Իշխան Ուտիացւոց 1227

5. Իշխան եւ հայր Գրիգոր Թ. Մուսաբէգեանցի 2439, 2453

6. Աբեղայ Վարագի 2906, 2908

7. Եպիսկոպոս Լուսաւորիչէ ձեռնադրուած 102

8. Աղուան եպիսկոպոս Բաեաղատու 651

9. Եպիսկոպոս Բասենոյ 286

10. Եպիսկոպոս Զարեհաւանի 582

11. Եպիսկոպոս Խորխոռունեաց 718, 741

12. Եպիսկոպոս Նոր Ջուղայի 3445

13. Եպիսկոպոսապետ Վրաց 342

14. Վարդապետ եւ առաջնորդ Շիրիմի վանքին 1331

15. Վարդապետ Æյաղթանդամ եւ մեծ մօրուքØ 3494

16. Քահանայ Բիւրականի 1237

17. Քահանայ Զէյթունի 4692

18. Ամպէրպօյեան, վարդապետ-եպիսկոպոս 4961, 4997-4998, 5168

19. Ապօձավրեանց, տիրացու 3951, 3953

20. Աստապատցի 3532

21. Արղութեան, գնդապետ 4134

22. Բջնեցի, վարդապետ 2898

23. Բ. Եղիվարդեցի, կաթողիկոս 644, 651?, 659-661, 664-667, 669, 672-674, 677-678, 682-690, 695, 697-700, 702-705, 719, 721, 725, 728-729, 736-738, 740, 751, 764-765, 769, 869, 920, 1240, 1349, 1529-1530, 2067

24. Երեւանցի, եպիսկոպոս 3073

25. Երզնկացի, վարդապետ 1336, 2093-2094, 2098

26. Խորենացի, եպիսկոպոս 5, 8, 15, 17, 20, 22, 57, 69, 75, 80, 109, 112, 114, 121-122, 125, 128, 132-134, 142, 148, 156, 159, 161, 169-172, 176, 180-181, 185, 193, 195, 198, 201, 206, 212, 224, 228-229, 232, 235, 240-241, 250-251, 259, 261, 263, 267-268, 270-271, 274, 277, 280, 282, 292, 296, 304, 307-308, 310, 312-313, 317, 332, 339-341, 358-362, 374, 467, 477, 502-509, 565, 579-580, 646, 925-927, 1240, 1690, 2289, 5506

27. Կաղանկայտուացի, պատմիչ 567, 871, 928, 2076

28. Կէօմրիւքճեան, վարդապետ-եպիսկոպոս 5068, 5538-5541, 5547, 5549, 5711

29. Ա. Մանազկերտացի, կաթողիկոս 474-477, 480-481, 505, 601

30. Շիրինեան, եպիսկոպոս 3365

31. Ոսկերիչեան, վարդապետ Երուսաղէմի 5673, 5689, 5696, 5698, 5885, 5889, 5900

32. Պատմագիր 926-927

33. Ջուղայեցի, եպիսկոպոս 3238-3242, 3257, 3286-3288

34. Սիւնեցի, հաւանաբար` եպիսկոպոս 503, 925-927, 1004

35. Սկեւռացի, աշակերտ Գէորգ Սկեւռացիի 2097

36. Տաթեւացի, վարդապետ-եպիսկոպոս 2673, 2702-2703, 2721-2724, 2728-2729, 2731, 2735, 2751-2754, 2756-2757, 2775-2780, 2782-2785, 2821, 2845, 2902, կաթողիկոս 2783-2784, 2793-2807, 2810-2819, 2823-2824, 2826, 2830, 2841, 2843, 2845, 2848, 2852-2854, 2859, 2882, 2885, 2889-2893, 2948, 3502, 4190, 5313, տօնելի (յիշատակելի) 3587, 3653, 3993

37. Տարոնացի, եպիսկոպոս Սիւնեաց 48-50, 57-58,

38. Տարոնեցի, վարդապետ 1286, 1308, 1338

39. Տիվրիկցի 3477

40. Ցուրտաւացի, եպիսկոպոս Ցուրտաւի 687, 690, 697-706, 717-719, 727-729 731-734, 738, 739, 971-972

41. Քերթողահայր 503, 506, 926

ՄՈՎՍԷՍԵԱՆ տե'ս ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ

ՄՈՎՍԻՍԵԱՆ տե'ս ՅՈՒՍԻԿ

ՄՈՐՈՆ տե'ս ՊԵՏՐՈՍ

ՄՈՐՈՍ տե'ս ԹՈՐՈՍ Կ. ՊՈԼՍԵՑԻ

ՄՈՒԱՎԻԷ

1. Մաւիէ Ա. 840, 850-851, 856, 864-867, 874, 878, 880, 882, 928

2. Բ. արաբ խալիֆա 878, 880

ՄՈՒԶԱՆԼԸ ՔԱՍԸՄ, պէկ 3696

ՄՈՒԶԷՖԻՐ, սուլտան Եգիպտոսի 2391

ՄՈՒԹԱՂ-ՊԻԼԼԱՀ տե'ս ՄՈՒՀԱՄՄԷՏ-ԱՊՈՒ-ԱՊՏՈՒԼԼԱՀ

ՄՈՒԹԱՄԷՏ-ՊԻԼԼԱՀ տե'ս ԱՀՄԷՏ-ԱՊՈՒԼ-ԱՊՊԱՍ

ՄՈՒԹԹԱՔԻ-ՊԻԼԼԱՀ (ԻՊՐԱՀԻՄ ԱՊՈՒ-ԻՍԱՔ), արաբ ամիրապետ 1253-1254, 1263

ՄՈՒԼԱՐ, թաթար զօրավար 1892, 1893-1894

ՄՈՒԿԱԹԼ ՎԱՆԱՆԴԵՑԻ , վկայ1104

+ՄՈՒԹԱՎԷԼՈՒ, վարդապետ 3573

ՄՈՒՀԱՄՄԷՏ

1. Մոհամմէտ (Մահմաթ, Մահմէտ, Մէհմէտ, Մէհէմէտ) 784-787, 799, 816, 852, 864, 874, 1012, 1111, 1235, 2017, 2104, 3915, 4080, 4310

2. Որդի Ալիի եւ թոռ վերնոյն 1012

3. Թոռնորդի Մուհամմէտ մարգարէի հօրեղբօր` Ապպասի 1012

4. Եղբայր Միւթէվէքքիլ-Պիլլահ արաբ ամիրապետին 1117

5. Որդի Մելիքշահի 1541, 1552

6. Տե'ս ԻՍԱ, ՄՈԹԱՍՍԷՄ-ՊԻԼԼԱՀ, ՄԱՀՄԱՏ, ՄԱՀՄԷՏ, ՄՐՈՒԱՆ-ՊԻՆ, ՆԱՍԸՐ, ՍԷԻՏ

7. Ալի Պէյ, օսմանցի կառավարիչ Լաւոդիկէի 5873

8. ԱՊՈՒ-ԱՊՏՈՒԼԼԱՀ (ՄՈՒԹԱՂ-ՊԻԼԼԱՀ), որ կոչուեցաւ` Մութաղ-Պիլլահ արաբ ամիրապետ 1118

9. Ապու-Ապտուլլահ (ՄՈՀԹԱՏԻ-ՊԻԼԼԱՀ), որ կոչուեցաւ` Մոհթատի-Պիլլահ արաբ ամիրապետ 1118

10. Ապու-Ճաֆէր (ՄՈՒՆԹԱԶԸՐ-ՊԻԼԼԱՀ), արաբ ամիրապետ 1117, 1120

11. Դանիշման, ամիրայ Սեբաստիոյ 1545, 1550

12. Էլ-Մահտի (ՄԱՀԱՏԻ), արաբ ամիրապետ 1032, 1041-1045

13. Էլքամի, արաբ փոխարքայ Պաղտատի 1936

14. ԽԱՃԱՐ տե'ս ՄԱՀՄԱՏ ԽԱՃԱՐ

15. Խիւտապէնտէ, որդի Թահմազի եւ պարսիկ Շահ 2649-2650

16. Հիւսէյին, արաբ ցեղապետ 3711

17. Ճէլալէտտին, սուլտան 1875, 1893

18. Պին-ի-Մրուան (ՄԱՀՄԷՏ), ոստիկան 897-900, 910, 933

19. Պին-ի-Ոկբայ, արաբ «նշանաւոր զօրավար» 909-914, 916-917, 931, 933-934, 937, 940

20. Պին-Պուղա, թուրք զօրավար 1118

21. Տափար, սելճուքեան սուլտան 1564, 1570, 1586, 1589

22. Փաշա, օսմանեան ոստիկանութեան նախարար 4660, 1079, ? 4055, ?

ՄՈՒՀԻԹԻՍ տե'ս ԱՀՄԷՏ ԱՊՈՒԼ-ԱՊՊԱՍ

ՄՈՒՀՍԻՆԶԱՏԷ ԱՊՏՈՒԼԼԱՀ ՓԱՇԱ, օսմանցի եպարքոս 3378

ՄՈՒՂԱԼ տե'ս ՄՈՆԿՈԼ

ՄՈՒՂԱՆԼՈՒ, տաճիկ ցեղ 3525

ՄՈՒՂՆԵՑԻ տե'ս ԱՆՏՈՆ, ՄԱՐՏԻՐՈՍ, ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ

ՄՈՒՆԷՍ տե'ս ՄՈՆՈՍ

ՄՈՒՆԹԱԶԸՐ-ՊԻԼԼԱՀ տե'ս ՄՈՒՀԱՄՄԷՏ-ԱՊՈՒ-ՃԱՖԷՐ

ՄՈՒՇ ԴԻՄԱՔՍԵԱՆ, նախարար 421

ՄՈՒՇԵՂ

1. Դրաներէց Արծրունեաց 439-440, 444-445

2. Որդի Շապուհ Բագրատունիի 1077

3. Որդի Աբաս Սմբատեան թագաւորի 1285, 1293, 1312, 1320-1321, 1330

4. Իշխան Անձեւացեաց 1131

5. Տե'ս ՄՈՒՇԷ

6. Ամատունի 1097

7. Արծրունի, իշխան 1090, 1095, 1097

8. Արծրունի 1090

9. Բագրատունի, իշխան Մոկաց 1131, 1147-1148, 1174

10. Բագրատունի, որդի Սմբատ թագաւորի 1190, 1204

11. Բալասական, աշակերտ Մեսրոպ Մաշտոցի 343, 469

12. Թոնդրակեցի 1381

13. Հմայեակեան, նախարար 638

14. Մամիկոնեան, որդի Վասակի եւ սպարապետ Հայոց 225-226, 228, 234, 236-237, 240, 242, 264, 271, 290

15. Մամիկոնեան, Վարդանանց օրով 440, 532, 534-536

16. Մամիկոնեան, Զ. դարու վերջ 670, 673, 675-678, 681

17. Մամիկոնեան, մեռած պատերազմի մէջ 817

18. Մամիկոնեան, սպարապետ 842-843, 851, 857

19. Մամիկոնեան, իշխան 904

20. Մամիկոնեան, կրտսեր եղբայր Գրիգորի 1015

21. Մամիկոնեան, որդի Հրահատի 1032-1033, 1036, 1058

22. Մամիկոնեան, որդի Գրիգորի 1042

23. Մամիկոնեան, հայր Թոռնիկի 1344

24. Սերոբեան, աբեղայ-վարդապետ-եպիսկոպոս Արմաշի 5447, 5732, 5818, 5849, 5865, 5876, 5879?

25. Վահեւունի 1095

Տե'ս Մուշ? 713

ՄՈՒՇԵՂԵԱՆ տե'ս ԱԲԱՍ, ԳՐԻԳՈՐ, ԹՈՌՆԻԿ, ՎԱՐԴԱՆ

ՄՈՒՇԵՂԵԱՆՔ 436

ՄՈՒՇԷ

1. Եպիսկոպոս Արտազու 41-42, 47-50, 57-58, 79

2. Միայնակեաց 287

3. Եպիսկոպոս Արծրունեաց 400, 469

4. Եպիսկոպոս Սիւնեաց 510

5. Մետրապոլիտ Սիւնեաց 559, 606-608, 637, 2067

6. Ա. Այլաբերեցի, կաթողիկոս Ամենայն Հայոց 605-608, 611

7. Մուշեղ Աղբակեցի, երէց 460-461, 463, 471

8. Տարոնեցի, եպիսկոպոս 311, 339, 361, 469

ՄՈՒՇԿԱՆ

Նիւսալաւուրտ, պարսիկ զօրավար 426, 430, 433-435, 446

+Սահառունի 211

ՄՈՒՊԱՀԵԱՃԵԱՆ տե'ս ՅԱԿՈԲ

ՄՈՒՍԱ

1. Մուսէ, արաբ զօրավար 1018

2. Մուսէ Էլ Հատի 1045-1048

3. Խալիտի, դատաւոր 4063-4064

4. Հասունեան 4519

5. Մուսաննըֆ Էֆէնտի, դատաւոր Երուսաղէմի 4056, 4062

6. Պէյ 5318-5319, 5324, 5453

7. Պինի-Զօրահա, արաբ ոստիկան 1089-1090

8. Պինի-Պուղա, որդի Պուղա-Քէպիրի 1117-1118

ՄՈՒՍԱԲԷԳԵԱՆ-Ց տե'ս ԳՐԻԳՈՐ

ՄՈՒՍԱՆՆԸՖ տե'ս ՄՈՒՍԱ

ՄՈՒՍԷ տե'ս ՄՈՒՍԱ

ՄՈՒՍԷՖԻՐ տե'ս ՄԻՒՍԷՖԻՐ

ՄՈՒՍԹԱՔԻ-ՊԻԼԼԱՀ տե'ս ԱՊՈՒԼ-ԱՊՊԱՍ, ԱՊՈՒԼ-ՔԱՍԸՄ

ՄՈՒՍԹԱՖԱ

1. Արքայորդի Մէհէմմէտ Բ. Ֆաթիհի 2548

2. Բ. օսմանեան սուլտան 3113, 3150-3153

3. Մուստաֆա Գ. օսմանեան սուլտան 3464, 3510, 3554, 3893

4. Տե'ս ԳԱՐԱ, ԿԻՐԻՏԼԻ, ՍԱՐԸ, ՏԱԼՏԱՊԱՆ

5. Զարիֆ Փաշա, օսմանեան կառավարիչ 4458, 4464

6. Զէյթունցի, մոլլա 4693

7. Պէյ 3528

8. Ռէմզի Փաշա, օսմանցի զօրավար 5424

9. Փաշա, օսմանեան հրամանատար 3539

10. Փաշա, օսմանեան արքունական քարտուղար 4208, 4210

11. ՓԱՇԱ տե'ս ԼԱԼԱ

ՄՈՒՍԻ

1. Հրեայ վաճառական 3963

2. Խան (իշխան) Հայաստանի 2168

3. Կիպրոսցի, եբրայեցի վարդապետ 1363

ՄՈՒՍՏԱՖԱ

1. Տե'ս ԳԱԶԱՆՃԻ, ՌԱՇԻՏ, ՄՈՒՍԹԱՖԱ

2. ԶԻՀՆԻ տե'ս ՊԱՊԱՆԶԱՏԷ

ՄՈՒՐԱԿԵԱՆՑ տե'ս ՆԱԶԱՐԷԹ

ՄՈՒՐԱՎԻԷՎ

1. Ռուս Æկայսերական սենեկապետ եւ Հայոց վրայ գիրքի մը հեղինակØ 4360

2. Տե'ս ՆԻԿՈՂԱՅՈՍ

ՄՈՒՐԱՏ

1. Տանուտէր Արծկէի 2394,

2. Թագաւոր Պարսկաստանի 2572

3. Աշխարհական տեղակալ Պոլսոյ պատրիարքութեան 2926

4. Խան եւ կուսակալ Նախիջեւանի 3045-3046

5. Հայր Անտոնեան Միաբանութեան հիմնադիր Մուրատեան եղբարց 3145, 3279

6. Տե'ս ԳՈՒՅՈՒՃՈՒ, ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄ ՊՕՅԱՃԵԱՆ, ՍԱՄՈՒԷԼ ՄԿՐՏԻՉ

7. Ա. օսմանեան սուլտան 2342

8. Բ. օսմանեան սուլտան 2416-2417, 2434, 2493-2494

9. Գ. օսմանեան սուլտան 2649, 2675, 2788

10. Դ. օսմանեան սուլտան 2798, 2831-2833, 2835, 2842, 2846, 4691-4692

11. Ե. օսմանեան սուլտան 4987, 4998, 5794, 5859

12. Զմիւռնացի 4073, 4120, 4130

13. Թէրճիման 3190

14. Ղըրխեալան, հայ մելիք 2714, 2716-2717

15. Մելքոնեան 3395, 3561-3562, ? 3927-3929, ?

16. Մուրատօղլու 3463

17. ՇԱՀ տե'ս ՎԱԶԻՆ

18. Պէյ, բռնապետ Եգիպտոսի մէջ 3674

19. Պէյ, կովկասցի տնօրէն ÆՄիզանØ լրագրի 5881

20. Պօյաճեան Բերիացի, հայկաբան ու լեզուագէտ 4107, 4420, 4425

21. Սուրէնեան, ամիրայ 3753, 3774, 3788

22. Վանեցի (ՊԱՐԳԵՒ), նահատակ 2582

Տե'ս Գույուճու? 2690, 2707, 2760

Տե'ս Համբարձում? 5319, 5411-5413

ՄՈՒՐԱՏԵԱՆ տե'ս ԱԲՐԱՀԱՄ, ԳԱՍՊԱՐ, ԳԱՐԵԳԻՆ, ԵԴՈՒԱՐԴ, ԽՈՐԷՆ, ՄԵԼՔԻՍԵԴԵԿ, ՄԻՆԱՍ, ՅԱԿՈԲ, ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ, ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ, ՊԱՂՏԱՍԱՐ, ՊԵՏՐՈՍ, ՍԱՄՈՒԷԼ ՄԿՐՏԻՉ, ՓԻԼԻՊՊՈՍ

ՄՈՒՐԱՏԵԱՆ ԵՂԲԱՐՔ 3146, 3279-3280, 3437, 5444?

ՄՈՒՐԱՏՕՂԼՈՒ տե'ս ՄՈՒՐԱՏ

ՄՈՒՐԹ տե'ս ԱԲՐԱՀԱՄ ԱՐԶՈՒՄԱՆԵԱՆ

ՄՈՒՐԹԵԶԱՂՈՒԼԻ, որդի Նախիջեւանի իշխան Մէհէմմէտ Ռիզա խանի 3177

ՄՈՒՐԹԵԶԱ ՓԱՇԱ, օսմանցի զօրավար 2931

ՄՈՒՐԹԵԶԱՅ ՓԱՇԱՅ, օսմանեան կուսակալ Երեւանի 2832

ՄՈՒՐԻԿ տե'ս ՄԱՒՐԻԿ

Մուքաթա? 5734

ՄՈՒՔԱՏՏԷՄ, արաբ զօրավար 1096

ՄՈՒՔԹԱՏԻ-ՊԻԷՄՐԱԼԼԱՀ, ամիրապետ 1460

+ՄՈՖՌԷՌ ՃՈՒԼԷՆ տե'ս ԵՂԲԱՅՐ ՅՈՒԼԻԱՆՈՍ

ՄՌՈՒՏ տե'ս ՍԱՀԱԿ

ՄՍԱԿԵՐ տե'ս ԱՇՈՏ ԲԱԳՐԱՏՈՒՆԻ

ՄՍԵՐ ՄՍԵՐԵԱՆՑ ՄԱԳԻՍՏՐՈՍ 3731, 4141, 4726

ՄՍԵՐԵԱՆ տե'ս ՄԻՐԶԱ

ՄՍԵՐԵԱՆՑ 3625-3626

ՄՍԸՐ-ԵԱՆ տե'ս ՍԱՀԱԿ

ՄՍԸՐԼԵԱՆ 3681, 4100, 4813

ՄՍԹԱՂԷՄ 1936

ՄՍԹԱՐԽԷՏ-ՊԻԼԼԱՀ 1589

ՄՍԹԷ, հայր Մունթազըր-Պիլլահ ամիրապետի 1120

ՄՍԻԶ

1. Արաբ փոխարքայ 1266

2. Լէտին-Ալլահ, իշխանապետ Ֆաթիմեանց 1266

ՄՍԻՐ, բերդակալ Աւնիկի 2339

ՄՍԼԻՄ (ՄԻՍԼԷՄԱ), արաբ զօրավար 990, 991

ՄՐԳԻԿ, հայ եպիսկոպոս 2739

ՄՐԵՆԱՑԻ տե'ս ԽՈՐԷՆ

ՄՐՄՐԵԱՆ տե'ս ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ

ՄՐՈՒԱՆ

1. Ա. արաբ ամիրապետ 878, 880,

2. Պին-ի-Մուհամմէտ, թոռ վերնոյն եւ ոստիկան Հայաստանի, ապա` Միջագետքի 990-991, 993, 995, 1000-1002, 1013-1014

3. Տե'ս ՄՈՒՀԱՄՄԷՏ ՊԻՆ-Ի

ՄՐՋԻՒՆԻԿ (ՄՐՋՄՆԻԿ), երէց Արշակի արքունիքին 202, 204

ՄՐՋՈՒՍԻԿ, պարսիկ բժիշկ 1247

ՄՐՎԱՆ ԱՊՈՒՄՍԱՐ, արաբ ամիրայ 1371, 1374

ՄՐՔՈՒԶ տե'ս ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ

ՄՕԹԻ-ՊԻԼԼԱՀ տե'ս ՖԱՏԸԼ**** 1264, 1266

ՄՕՆԹԻ տե'ս ՓԻԼԻՊՊՈՍ**** 3410

ՄՕՆՄՕՐ, վերակացու Աւետիքի բանտին 3176

ՄՕՆՕՖԻԶԻԹՆԵՐ 4329

ՄՕՏԵՆԱՅԻ ԴՈՒՔՍ, Աւստրիոյ կայսերական ազգատոհմէն 4714

ՄՕՍԷՍ 3494

ՄՕՐԻԿ (ՄԱՒՐԻՏԻՈՍ), հայազգի զօրավար, ապա` կայսր Բիւզանդիոնի 661, 667, 669-679, 682-683, 685, 689, 691, 747, 754, 756, 788, 800

ՄՕՐՈՒԵՂ տե'ս ԿՈՍՏԱՆԴԻՆ ՊՈԳՈՆԱՏ**** 875

ՄՕՔԹԱՏԸՐ-ՊԻԼԼԱՀ տե'ս ՄԸՔԹԱՏԻՐ-ՊԻԼԼԱՀ