Վարք սրբոց հարանց…, հատոր Բ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Եթէ եկեսցէ յիշատակն տրտմ ութիւն բերելով, ընկալ եւ սգացիր. իսկ եթէ հեշտութիւն, բաց հալածեա. քանզի թշնամւոյն է այս իրագործութիւն։ Այլ եթէ ժուժկալութեամբ անցանել կամիցիս, մի՛ միանգամայն քաղց սաստիկ եւ ծարաւ մարմնոյդ վերայ յարուցանիցես, քանզի խաբես զքեզ ինքն. եւ մի՛ առաւել քան զչափն, քանզի ոչ տարցի բնութիւնդ, եւ դարձեալ դառնայցես յառաջին անկարգութիւնն. այլ առ փոքր փոքր արգելլով զխուրհուրդս շատակերութեան՝ հանգիստ գտցես, եւ ժուժկալ ութիւն քո մինչեւ վախճան եղիցի։ Այլ եթէ խորհուրդք պոռնկութեան պատերազմեսցին ընդ քեզ, ճգնեաց՝ արարեալ զամենայն զօրութիւնս քո, այսինքն է պահս, տքնութիւնս, յաղօթս խոնարհութեամբ, եւ գձուձ զքեզ երեւեցուցանելով ճնշեցիր զանձն. ապա թէ ոչ վճարիցիս, ասա եթէ ոչ եւս ինչ արարի. եւ ընկենլով զքեզ առաջի աստուծոյ եւ զտկարութիւն առաջի դնելով՝ եթէ քեզ միայն կարելի է ամենայն ինչ, ասասցես եւ հանգիցես։ Ապա եթէ այսպէս եւս ոչ վճարիցիս, մի՛ լիցիս անյոյս, այլ ասասջիր՝ եթէ չեմ արժանի, զի լսելի եղիցին խնդրուածք իմ, եւ հանգիցես։