ՄԻԱԲԱՆՔ ԵՒ ԱՅՑԵԼՈՒՔ ՀԱՅ ԵՐՈՒՍԱՂԷՄԻ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ի

 

ԻԳՆԱՏԻՈՍ ՊԿ. ԳԱԳՄԱՃԵԱՆ, ՊՈԼՍԵՑԻ.

Ձռ. եպս. 1860ին. Ազգ. վարչութեան կողմէ` ՓԿԵ. Սիմէոն եպս. Սէֆէրեանի հետ 1868ին Աղեքսանրիա ղրկուեցաւ տեղւոյն Ս. Յակոբի կալուածական խնդրին կարգադրութեան համար եւ յետոյ ուխտաւորութեամբ այցելեց Ս. Յակոբի վանքը, (Սիօն 1869, էջ 94): Իգնատիոս եպս. նախապէս առ. Վասպուրականի, 1869ին կ՚ընտրուի պտրք. Կ. Պոլսի եւ նոյն տարին կը վախճանի. կը թաղուի Բերայի Ս. Երրորդութեան եկեղեցիին բակը:

 

ԻԳՆԱՏԻՈՍ ՎՐԴ. ԹՈԽԱՏՑԻ.

Մբ. Նւ. Անկիւրիոյ եւ Կեսարիոյ 1692ին. Կաֆայի 1699ին. կը վախճանի Թոխատ 1700ին (Օրագր. Ամդեցի Մինասի): 1696 թուին Թոխատ գրուած ձեռ. Շարական մը յիշատակ տուած Ս. Յակոբի վանքին (ՄՁ. թ. 212) ինչպէս նաեւ ունի ուրիշ յիշատակներ (ՄՁ. Թ. 532): Սոյն Իգնատիոս վրդ. Եւդոկիացիին ընդօրինակութիւնը կը կարծուի Մեկն. ժդ թղթոցն Պօղոսի յԵփրեմէ եւ յոսկեբերանէ (ՄՁ. Թ. 523) ձեռագիրն` որ ունի հետեւեալ յիշատակարանը. «… եւ այս գրեալ եղեւ ի գիւղաքաղաքն Քիլիս ընդհովանեաւ Ս. Յովհաննէսի, ձեռամբ Եւդոկացի Իգնատիոս անարժանի: Ի թուոյ Փրկչին Ռ վեց. Ճ. Ձ. եւ չորորդի (=1684): Եւ ի թուոյ Հայոց Ռ. Ճ. Լ երրորդ: Ի յՕգոստոս ամսոյ ի. ե. երրորդի. օրն երեք շաբաթի: Հաւանաբար իր ընդօրինակութիւնն է նաեւ Քաղուածու Մատթէոսեան Աւետարանի ձեռագիրը ՌՃԽ (=1691) թուին Թողատ գրուած` հետեւեալ յիշատակարանով. «փառք… որ արժանաւորեաց հասանել յաւարտումն աստուածախօս մեկնութեանս, քաղուածու կոչեցեալ Մատթէոսեան Ս. Աւետարանիս յամի ՌՃԽ հայկական թուի տումարիս ծրեալ եղաւ ձեռամբ… Թոխատեցի Իգնատիոս վրդիս. յիշեցէք… զմահտեսի Աստուածատուրն եւ զմայրն իմ զՄարիամն եւ զեղբայրս իմ զմահտեսի Կիւրեղն եւ քըւերքն իմ զՀեղինեան եւ զԼսոնին». (Թօփ. Ցուց. էջ 64): Նոյնին գործը կը կարծուի նաեւ նկարազարդ վարագոյր մը որ գտնուած է Արտազու Ս. Թադէոս առաքեալի վանքին մէջ. յիշատակագրութիւնն է հետեւեալը. «Յիշատակ է վարաքուր: Փոլատի որդի Պապիկ: Ծնողին եւ եղպար Վարդան եւ Խաչատուրին: Եւ ծնօղ Ղարիպին: Ի դուռն Թաթէոսի առաքելին: Յիշատակ օրհնեալ եղիցի թվին ՌՃԼԸ (1689): Իսկ նկարներու տակի գրութիւնն է հետեւեալը. «Այս է Ակոբ Առաքելոյ գլխադիր: Բանտն այս է: Պարտէզն այս է: Այս Արութիւն է: Ես մահտեսի Ըգնատիոս Եւդոկիացի: Այս պատանատեղ է: Այս գողգոթայ է», (Արարատ 1895, էջ 266): Կը թուի թէ մհտ. Եւդոկիացի Իգնատիոս այս պատկերը նկարած է Երուսաղէմի մէջ եւ յիշատակարանիս մէջ յիշուած անձերուն ձեռքով տարուած է Արտազ, Թադէոս Առաքեալին վանքը:

Իգնատիոս Եւդոկիացի Ս. Յակոբին յիշատակ թողած է ՌՃԽԶ եւ ՌՃԽԸ (=1697 եւ 1699) թուին ոսկեթել եւ մարգարտազարդ երկու եմիփորոն եւ իր ապոնոզէ հովուական գաւազանը սա յիշատակարանով. «ի վայելումն Թոխադցի Իգնատիոս վրդտ-ին թուին ՌՃԽԷ (=1698)

Ցուց. Պ.

ԻԳՆԱՏԻՈՍ ՎՐԴ. ՊԷՕՐԷԿՃԵԱՆ, ԵՒԴՈԿԻԱՑԻ.

Մբ. Ծ. 1834ին. Ձռ. 1862ին. ժամասաց. (1865-75). Բ. անգամ (1876-1879). ՏՊ. (1875-1776). 1884ին կը վախճանի Երուսաղէմի մէջ. յիշատակ կը թողու երկու րումելիի երկաթուղւոյ արժեթուղթ:

Արձնգր. Տն. Ժող. 1884

ԻԳՆԱՏԻՈՍ ՎՐԴ. ՓԱՓԱԶԵԱՆ, ՊՈԼՍԵՑԻ.

Մբ. Ծ. 1853ին Ձռ. 1889ին. ՏՀ. 1893ին Բ. անգամ ՏՀ. 1905ին. ժամօրհնող եւ անդամ Տն. Ժողովի (1922-1925). կը վախճանի 1925 Յուլիս 24ին:

 

ԻԳՆԱՏԻՈՍ (մհտ. ) ՔՀ. ՉԱՂԱԴԵԱՆՑ, ՋՈՒՂԱՅԵՑԻ.

Ուխտաւորութեամբ այցելած է Ս. Յակոբի վանքը 1763ին, հրատարակած է Նարեկէն քաղուածոյ մը Աղօթամատոյց խորագրով. որուն ոտանաւոր յիշատակարանին մէջ կը նկարագրէ իր ուղեւորած քաղաքները. Հռովմ. Վենետիկ. Լիվոռնայ, Միջագետք եւ Երուսաղէմ, վերջնոյս համար կը գրէ հետեւեալը.

«Ժամ ասի, ի միտս եկի,

Ի Սուրբ սաղիմ քաղաք ելի,

Ուր գերեզմանն է ցանկալի,

Կենարարին իմոյ փրկչին. »:

 

ԻՍԿՈՒՀԻ ՄՊ. ԳԱԲՐԻԷԼԵԱՆ, ՊՈԼՍԵՑԻ.

Վախճանած է 1896ին, յիշատակ կը թողու Ս. Յակոբի քառորդ մթերանոց մը Յոպպէ, կէս մթերանոց մը Երուսաղէմ:

 

ԻՍԿՈՒՀԻ ՄՊ. ԷՏԻՐՆԷՑԻ.

Վախճանած է 1883ին եւ յիշատակ կը թողու Ս. Յակոբի վանքին եօթն հատ Րումելիի Երկաթուղիի արժեթուղթեր. կէս մթերանոց մը Երուսաղէմի մէջ (շինուած 1877ին):