ՄԻԱԲԱՆՔ ԵՒ ԱՅՑԵԼՈՒՔ ՀԱՅ ԵՐՈՒՍԱՂԷՄԻ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Շ

 

ՇԵԽԻՋԱՆ (ԽՕՃԱ) ԲԱՂԻՇԵՑԻ

Որդի խօճա Թումաջանին, ուխտաւորութեամբ կ՚ այցելէ Ս. Երուսաղէմ եւ ՌԷՃ (1700) կարմիր Ս. Յակոբի պարտքին ի հաշիւ կը վճարէ եւ մասամբ մը կ՚ազատէ գրաւի գրուած անօթները. ՄՁ. Թ. 94 Յաճախապատումին մէջ կը հանդիպինք իր մասին հետեւեալ անթուական յիշատակարանին: «Դարձեալ յիշեցէք ի Քս. ով պատահողք յայսմ տառի զԲաղիշեցի խաւջայ Թումաջանի որդին զբարիվայելուչ պատանին զխոջա Շեխիջանն որ եկն ի սուրբ քաղաքն Եմ. յերկրպագութիւն սուրբ Գերեզմանին Քի. եւ այլ տնօրինականացն եւ զի պարտքն բազմացեալ էր ի վերայ Ս. Յակոբայ առաքելական աթոռոյս, անօթք եւ սպասք սուրբ եկեղեցւոյս գրաւ են ի տունս այլազգեաց: Խօջա Շէխիջանն ետ Ռ. եւ ԷՃ կարմիր ի պարտքն եւ սակաւ մի ի գրաւ անօթիցն ազատեաց…»:

Խապ. Ցուց.

ՇՄԱՒՈՆ ՎՐԴ. ՇԱՄԲԵՑԻ

Ուխտաւորութեամբ կ՚այցելէ Ս. Յակոբի վանքը 1701ին: ՄՁ. Թ. 23 Վարք Հարանց ձեռագրին մէջ նոյն թուականին կը գրէ հետեւեալ յիշատակարանը. «Ես Շմաւոն Շամբեցի ի գիւղաքաղաքէն որ Արարք կոչի. եմ վրդ. ծառայ Քս. Յիսուսի. ու պաշտօնեայ Նախավկայի եկա Ս. Երուսաղէմ ՌՃԾ (=1701) աւելի երկու ամ սնեալ լինի, ի Փետրուար ամիս կոչի ի մուտն ի Ռամլա մտանի. Ազովտաս քաղաք կոչի ի հոգետուն վանք անուանի, սուրբ Գէորգ զօրավարի: Ժ. օր նստանք այս նահանգի, ելեալ դիմեցաք ի սուրբ քաղաքն Երուսաղէմի… որ ի գրոց Էմաւոս կոչի: Չար արապներ վրայ եկին, շատոց ըռզակն ի բաց առին եւ զիմ մալն ամէն առին, լալոտ աչօք եւ զիս թողին. ելեալ ի սուրբ Երուսաղէմ հասի. պատմեմ զայս բանս բազում շատ է, այլ ես ծայրաքաղ գրեցի: Աստուած հոգին լուսաւորէ բազմաշխատ վէքիլ պապային, որ զիս չթող անտես չարին եւ զիմ ուխտն կատարեցի. յետոյ եկայ յայս սուրբ վանքս ժամանակ մի մնացի»:

Խապ. Ցուց.