ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ ԱՐԱՐԱԾՈՑ ԳՐՈՑ ԵՂԻՇԷԻ ՎԱՐԴԱՊԵՏԻ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
1 Որք հայեցան յանկարգ բերմունս տարերացդ ժամանակաւ ի ջուր, յաճախ ի հողմ ի կարկուտ, ի ցաւս եւ ի տարաժամ մահս եւ յայսպիսիսս, եւ ցնորեալք անվերակացու եւ անարատ ասացին, կամ չար զոմն ապականիչ հակառակ բարւոյն, անձն կենդանի. զայն ոչ իմացան եթէ զկնի անկարգաբար շարժման բանականին` անձնիշխան կամաւք եղեւ այս Աստուծոյ թոյլ տուեալ եւ լինի յահ եւ ի խրատ, մինչեւ վարժեալքն աստէն առցեն զհանդերձեալ աշխարհն, որ բնաւին անապականն է եւ յանյեղլի, եւ Աստուած է արարիչ երկուցն, որ եւ կարծիս տա մտաց ի ձեռն Մովսիսի եւ Դաւթի, թե ձեռագործ է այս աշխարհս, իսկ այն` անձեռագործ եւ իմանալի, զոր ոչն պատմէ ումեքիւ, բայց միայն այս Մովսեսիւ։
       A