ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ ԱՐԱՐԱԾՈՑ ԳՐՈՑ ԵՂԻՇԷԻ ՎԱՐԴԱՊԵՏԻ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Հ I)
       Ը. 1-2
       1 Եւ յիշեաց Տէր Աստուած զՆոյ եւ զամենայն գազանս եւ զամենայն անասունս եւ զամենայն թռչունս 1)։
       2 Այն, որ երբեք ոչ մոռանա յիշել, ասէ զՆոյ. Դարձաւ յողորմութիւն ուստի ոչ հեռացաւ եւ ածէ հողմ եւ դադարեցուցանէ ։ 3 Եթե հողմով ջուր դադարէր` վաղուց եւս արդեաւք ցամաքեալ էին ծովք. այլ վասն Սրբոյ Հոգւոյն է իմանալ, որ ոչ գարշի յանուն գալ եւ ի թիւ արարածոց իւրոց` բանիւ եւ ձայնիւ եւ աւդով եւ հողմով կոչեցեալ առ սէր իւր արարչական։
       4 Խցան , աղբիւրք եւ սահանք երկնից արգելան 2), զի սպասեալ ակն ունեին արարածք արարչին սահմանափոխս լինել, քա զի Աստուած է փոփոխիչ եւ կարգաւորիչ։
       A 42ա-43ա, H 69բ-70ա