ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ ԱՐԱՐԱԾՈՑ ԳՐՈՑ ԵՂԻՇԷԻ ՎԱՐԴԱՊԵՏԻ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
ԺԸ (Է)
       Ա. 28ա
       1  Աճեցէք եւ բազմացարուք եւ լցէք զերկիր։ Այսպիսի ինչ աւրհնութեամբ եւ զջրայինսն աւրհնեաց, սակայն պահեաց զնոսա ի ծառայութեան կարգի։ 2  Իսկ յայս աւրհնութիւն յաւել զտիրելն եւ զիշխելն։ 3  Աճեցէ՛ք, ասէ. եւ այս եւս հրամանս գործեր կատարեալ. քանզի զթիւ համարոյն եւ զորպիսութիւն աճմանն եւ զաւրինակ կատարման իւրաքանչիւրոցն ետես անխառնակ եւ անշփոթ ի մինն Ադամ եւ եդ զաւրհնութիւնն գրաւական ի վերա` աճել եւ բազմանալ եւ լնուլ զերկիր։
       A 19բ