ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ ԱՐԱՐԱԾՈՑ ԳՐՈՑ ԵՂԻՇԷԻ ՎԱՐԴԱՊԵՏԻ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
ԼԱ (ԺԳ I)
       Բ. 19
       1 Եւ ստեղծ եւս տէր Աստուած զամենայն գազանս եւ զամենայն սողունս։ 2 Ըստ վերագոյն ասիցն վասն ծառոցն ասի եւ այս` գազանս եւ թռչունս ստեղծանել Աստուծոյ ի տեսիլ Ադամայ, ի հաւատալ թէ եւ այլքն նոյնպէս ստեղծան։ 3 Բայց եւ զամենայն գազանս եւ զամենայն թռչունս ասելովն` զառաջինն ստուգէ եւ հաւաստէ զստեղծուածս, զանասունս ընդ գազանացն եւ ընդ թռչնոցն ծածկապէս յիշելով։ 4 Եւ զեւսն զի՞ յաւել. Քանզի անուանս հանդերձեալ էին առնուլ, եւ որպէս թէ այնու յէութիւն գոլ ի չէութենէ, որք առանց անուան ընդ ոչէսն ունեն զհաշիւն։
       A 26բ, H 43բ