ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ ԱՐԱՐԱԾՈՑ ԳՐՈՑ ԵՂԻՇԷԻ ՎԱՐԴԱՊԵՏԻ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
ԻԲ (Ժ)
       Բ. 4-5
       1 Այս է գիր արարածոց երկնի եւ երկրի , յաւուր յորում արար Աստուած զերկին եւ զերկիր եւ զամենայն բանջար վայրի , մինչ չեւ եղեալ էր ի վերայ երկրի եւ զամենայն խոտ վայրի մինչ չեւ բուսեալ էր ի վերայ երկրի , զի չեւ եւս էր տեղացեալ տեառն Աստուծոյ ի վերայ երկրի , եւ մարդ չէր որ գործեր զերկիր։
       2 Այս գիր արարածոց. Թէոդիտոն գիր ասէ, Եւթանասունքն` ծնունդ եւ երկոքին զմի զաւրութիւն ունին. ծնունդ` զի յոչնչէ ծնաւ Աստուած զարարա ծս բանիւ, եւ գիր` զի զաննիւթն նիւթացոյց, որպէս ձայն բանանայ եւ բանն գրի ի քարտէզ եւ ի մագաղաթ։
       A 21ա