ԲԱԶՄԱՎԷՊ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

1843

[ԱԼԻՇԱՆ ՄԱՐԳԱՐԵԱՆ Հ. ՂԵՒՈՆԴ].
1 - Ադամայ դրախտին տեղը. _ ԺԷ/268_70 (Բժդ):
     Կարծիքներ: Աստուածաշնչում նշուած չորս գետերը:
2 - Ազգային երգերու եւ ուրիշ աւանդներու վրայ. _ ԻԱ/332_4 (Բթ):
3 - Արցունք: [Արձակ բանստղծթ. ]. _ ԺԱ/175_6 (Բժե):
4 - Եղծ կարծեաց անմիաբանութեան Հայոց. _ Ի/317_20; ԻԱ/334_6 (Բդ):
5 - Երկար կեանք [ապրած մարդիկ]. _ ԻԴ/378_80 (Ագ) ցանկ.:
6 - Երկինք եւ Աստեղք: [Աստղագէտների դիտարկումները]. _ ԻԳ/354_6 (Գդ):
7 - Հայոց ազգային պարծանքները. _ ԺԶ/253_5 (Բա):
8 - Մանրացուցով տեսնուած բաներ. _ Զ/81_3 (Գդ):
9 - Յարասութիւն ի սաղմոսն ՃԻԹ «Առ քեզ, Աստուած, կարդամ սըրտիս ի խորոց…» / Փիրոն քերթող գաղղիացի. _ Դ/64 (Գգ):
10 - Վարդ. _ ԺԵ/230_2 (Գգ) տղտկ բառարան:
11 - Տիեզերք[ի շարժումը, ձգողականութիւնը, մարմինների փոխակերպելիութիւնը: Արեգակնային համակարգութիւն]. _ ԺԴ/210_1 (Գդ):
12 Աղտոտ ջուրը զտելու գործիք[ի կառուցուածքը]. _ Ա/192 (Դդ):
13 Ամառը տաք ատեն ջուր սառեցընել. _ ԺԸ/288 (Գդ):
    
[ԱՅՎԱԶՈՎՍԿԻ Հ. ԳԱԲՐԻԷԼ].
14 - Ազգային լեզուն պահելու վրայ. _ Ե/76_80 (Բգ):
15 - Աշխարհաբար լեզուի վրայ. _ Է/108_11 (Բգ):
16 - Ապաւէն տղայոց, կամ մանր տղոց դպրատուն. _ ԺԷ/261_3 (Աբ):
17 - Աւստրիայի տէրութեան ընդհանուր վիճակը. _ Ժ/155_7; ԺԲ/186_7 (Բժգ):
18 - Գանձարան խնայութեան. _ Ժ/150_2 (Դե):
19 - Դրամագլխի վրայ: [Հարց եւ պտսխն]. _ ԻԲ/341_2 (Դե):
20 - Ընթերցասիրութիւն. _ ԺԷ/270_2 (Ագ):
21 - Լազարեան ազգատոհմին [եւ ճեմարանի] վրայ համառօտ տեղեկութիւն. _ ԺԲ/187_9 (Բա):
22 - Խօսակցութիւն բերքի վրայ: [Հարց եւ պտսխն]. _ Ի/310_2 (Դե):
23 - Ծանուցումն [հրտ. ուշացման]. _ Ա/[2]:
24 - Կենդանական մագնիսութիւն. _ ԺԸ/284_7 (Դդ):
25 - Հայերուն Ռուսաց հետ վաճառականութիւն սկսիլը. _ Ա/13_4 (Բա):
26 - Որդան կարմիր. _ Դ/56_7 (Գգ):
27 - Ռուսաց զինւորական ու քաղաքական [նաեւ բժշկական] պաշտօններուն մէջ երեւելի եղած հայազգի իշխաններ. _ ԻԲ/349_52 (Բա) Տծ:
28 - Ռուսի [Արեւելան] Հայաստանին նշանը. _ Ը/128 (Բժգ):
29 - Տարեկան ժողովք ուսումնականաց [Պադուա քաղաքում 1842 թ. ]; Ատենաբանութիւն նախագահի չորրորդ ժողովոյն Իտալացւոց. _ ԺԲ/189_92 (Բժբ) Տծ:
30 Անգղիացւոց տէրութեան ընդհանուր վիճակը: _ Գ/44_6 (Բժգ):
31 Ապրիլ ամսուն մէջ երկրագործին ու պարտիզպանին ընելիքը. _ Է/101_2:
32 Առակ: [Գեղարուեստական ժանր]. _ Գ/47 նկ.:
33 [Ասոյթներ]. / Շաթոպրիան. _ ԺԵ/240:
34 Արծաթեղէն փայլեցընելու հնարք [լուծոյթով]. _ Ի/312 (Դգ):
35 Արծաթի բորակուտ_ ԻԱ/324 (Գե) տղտկ բառարան:
36 Արհեստով բաղադրած ջուր` բոյսերը ոռոգելու համար: _ ԺԸ/278_9 (Դա):

[ԱՒԳԵՐԵԱՆ Հ. ՄԿՐՏԻՉ ]. Ուսումնասէր, Ուսումնատեաց_ Թ/132_3 (Ադ):
38 Բարոյական առածներ_ Բ/32; ԺԷ/272:
39 Բարոյական պատմութիւն [կամ] Բարոյական. _ ԺԶ/255_6: _ ԻԲ/352: _ ԻԳ/368:

[ԳԱՄՍԱՐԵԱՆ Հ. ԵՓՐԵՄ].
40 - Ալքիմիա. _ ԻԱ/328_30 (Բժբ) Տծ:
41 - Կերակրեղէնը երկար ատեն պահելու հնարք: _ ԺԹ/296_9 (Դգ):
42 - Կէտ կամ Պալենա. _ ԻԴ/371_4 (Գգ):
43 - Միսը երկայն ատեն պահելու հնարք. _ ԺԵ/240 (Դզ):
44 - Վառօդ. _ ԺԴ/219_20 (Դդ):
45 - Քաուչու. _ Ի/307_9 (Գգ):
46 - Քուզքոյ քաղաքին արեգական տաճարը _ ԺԷ/266_8 (Բժգ) նկ.:
47 Գետնի ածուխ. _ ԻԴ/369_71 (Գզ):
48 Գետնի տակ եղած որդերը ջարդելու հնարք. _ ԺԱ/169 (Դա):
49 [ԳՈՑԻ ԿԱՐԼՈ]. Երազ: [Առակ] / Կոծծի Գասպար. _ ԺԵ/238_40 (Աե) Տծ.:

[ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆ Հ. 0ԳՈՍՏԻՆՈՍ].
50 - Կարագի վրայ տեղեկութիւններ. _ Թ/139_41 (Դգ):
51 - Հաւալուսն. _ ԺԹ/292_5 (Գգ) նկ.:
52 - Պօա օձ. _ ԻԱ/325_7 (Գգ) նկ.:

[ԳՈՒՐԳԵՆԵԱՆ Հ. 0ՔՍԵՆՏԻՈՍ].
53 - Ադամանդ. _ Ա/22_4 (Գզ):
54 - Աշխատանք. _ ԺԸ/276_8 (Դե):
55 - Երկրագործութիւն.
     Յունուար ամսուն մէջ երկրագործին ու պարտիզպանին ընելիքը. _ Ա/12: Փետրուար ամսուն մէջ երկրագործին ու պարտիզպանին ընելիքը. _ Ա/12_3: Երկրին բնութիւնը ճանչնալու եւ լաւցնելու կերպը. _ Զ/86_9: Մարտ ամսուն մէջ երկրագործին ու պարտիզպանին ընելիքը. _ Զ/89_90: Ապրիլ ամսուն մէջ երկրագործին ու պարտիզպանին ընելիքը. _ Է/101_2: Գետինը հերկելու ու տափանելու վրայ. _ Թ/133_5: Մայիս ամսուն մէջ երկրագործին ու պարտիզպանին ընելիքը. _ Թ/135_6,: Յունիս ամսուն մէջ երկրագործին ու պարտիզպանին ընելիքը. _ ԺԱ/168: Վարուցանի կարգը. _ ԺԴ/215_8: Յուլիս ամսուն մէջ երկրագործին ու պարտիզպանին ընելիքը. _ ԺԴ/218_9: 0գոստոս ամսուն մէջ երկրագործին ու պարտիզպանին ընելիքը. _ ԺԵ/232_3: Ընդհանուր կարգ պարտիզպանութեան. _ ԺԶ/246_9: Սեպտեմբեր ամսուն մէջ երկրագործին ու պարտիզպանին ընելիքը. _ ԺԷ/263_4: Ոռոգելու վրայ. _ ԺԸ/278: Պարարտութեան վրայ: _ ԺԸ/279_80: Հոկտեմբեր ամսուն մէջ երկրագործին ու պարտիզպանին ընելիքը. _ ԺԹ/295_6: Նոյեմբեր ամսուն մէջ երկրագործին ու պարտիզպանին ընելիքը. _ ԻԱ/327_8: Հունձքի համար ընելու պատրաստութիւններուն վրայ. _ ԻԲ/344_5: Դեկտեմբեր ամսուն մէջ երկրագործին ու պարտիզպանին ընելիքը. _ ԻԳ/363_4:
56 - Ընտրութիւն կերակրեղինաց. _ ԺԷ/264_5 (Դէ):
57 - Լէնկթիմուր: (1336_1405). _ Գ/41_4 (Բժա):
58 - Լիբանանու մայրերը. _ ԺԲ/184_5 (Բժգ):
59 - Ծածկագրութիւն: [Պատմ., տեսակները]. _ ԻԳ/366_8 (Դդ):
60 - Հայլի շինելուն [պատմ. եւ] կերպը. _ Է/102_4 (Դդ) Տծ:
61 - Հեռագիր: _ Ը/121_2 (Դը):
62 - Նատըր շահ, որ է Դահմազ գուլի խան: _ Ժ/157_60 (Գբ) նկ.:
63 - Սթրասպուրկի մայր եկեղեցւոյն ժամացոյցը. _ Ժ/152_5 (Դը; Բժե) Տծ:
64 - Սոխակ; Սեւագլուխ; Ծիտ; Կարմրալանջ; Եղեգնուտի ճնճղուկ [թռչունները]. _Ժ/146_9 (Գգ) նկ.:
65 - Սպիտակամորթ կենդանիներ. _ ԺԱ/165_6 (Գգ):
66 - Փասիան. _ Բ/20_2 (Գգ) նկ.:

[ԴԱՍՊԱԶԵԱՆ Հ. ՅՈՎԱԿԻՄ].
67 - Խուր [հանքային եւ հրաբխային, հատկութիւնները]. _ ԻԱ/321_3 (Գբ):
68 - Սամուէլ Հահնէման: _ ԺԵ/233_5 (Բժա):
69 Դլփին. _ ԺԶ/243_5 (Գգ; Բժե):

[ԵԱԶԸՃԵԱՆ Հ. ՍՏԵՓԱՆՈՍ]. 1843
70 - Ածխային թթուուտ[ի վտանգաւորութիւնը]. _ ԺԴ/209_10 (Գե):
71 - Ածուխ. _ ԺԲ/178 (Գե) տղտկ բառարան:
72 - Այրերու մէջ գտնուած կենդանեաց ոսկորները. _ ԺԻ/306_7 (Գբ):
73 - Ապակի շինելուն կերպը. _ Գ/38_40 (Դդ):
74 - Առաձգութիւն [պինդ մարմինների]. _ Բ/19 (Գդ):
75 - Ասուպ[ների շարժումը]. _ Ը/113_4 (Գդ):
76 - Արեւուն բիծերը: _ Է/97_8 (Գա):
77 - Արիւն. _ ԺԸ/273_4 (Գդ) ցուցակ:
78 - Արքայաջուր. _ Ա/324 (Գե):
79 - Բոլորական խաւարումն արեգական 8 յուլիս 1842. _ Ա/7 (Գա):
80 - Գետնաշարժ. _ Ա/8_9 (Գբ):
81 - Գիսաւոր [աստղի երեւալը]. _ Բ/17 (Գա):
82 - Դիմահարութիւն մարմնոց. _ Դ/49_50 (Գդ):
83 - Երկըթէ ճամբայ. _ Զ/93_4 (Դդ):
84 - Լուսաւորութեան կազ. _ ԺԲ/178_9 (Գե):
85 - Կազէն աւելի պայծառ լոյս. _ Ի/305 (Գդ):
86 - Կազ; Թթուածին կազ. _ Ժ/145_6 (Գե):
87 - Կարգ հողերու. _ ԺԷ/257_9 (Գբ):
88 - Կենդանական ջերմութիւն. _ ԻԳ/353_4. _(Գդ):
89 - Հրաբուխ. _ ԺԵ/225_8 (Գբ):
90 - Ձգողութիւն: _ Գ/34_6 (Գե):
91 - Մանրաճճիք. _ ԺԵ/241_3 (Գգ):
92 - Մարմին: [Քիմիական տարրերը]. _ Գ/33_4:
93 - Մարմնոց: ծակոտկենութիւն. _ Բ/18_19 (Գդ):
94 - Շոգեկառք. _ Զ/92_3 (Դդ) նկ.:
95 - Խրածին կազ. _ ԺԱ/161_2 (Գե):
96 - Ցամաք ու լեռ. _ ԺԳ/193_5. (Գբ):
97 - Փոթաս ու սոտա հանելուն կերպը. _ Ե/73:
98 - Փոսուռայ. _ ԻԲ/338 (Գդ):
99 - 0դապարիկ. _ ԺԱ/162_3 (Գե):
100 Եղի աղբիւր Ամերիկայի մէջ. _ ԺԹ/303 :

[ԵՍԱՅԵԱՆ Հ. ԲԱՌՆԱԲԱՍ].
101 - Աղեքսանդրեան սիւն: _ ԺԵ/235_7 (Բժգ) նկ.:
102 - Արտուտ [թռչունը]. _ Է/99_101 (Գգ) Տծ, նկ.:
103 - Ետնա ու Վեսուվ հրաբուխները. _ ԺԶ/251_3 (Բժգ) նկ.:
104 - Զոդիակոսի լոյս. _ ԺԲ/177 (Գդ):
105 - Չէրքէզներուն վրայ տեղեկութիւն. _ ԺԹ/299_302 (Բժգ)։
106 - Սալամանդր. _ ԺԱ/163_4 (Գգ):
107 - Սափաժու եղջիւրաւոր: [ֆր. Sapajou կապիկը]. _ ԺԲ/179_81 (Գգ):
108 Երբոր տղայ մը լեզու կելլէ, ինչ խնամք ընելու է վրան. _ ԺԴ/213_5:
109 Երկաթի ճանապարհ օդային. _ ԻԲ/338_9 (Դթ):
110 Երկըթէ նաւեր: _ ԺԹ/144 (Բժգ):
111 Եւրոպայի մէջ եղած բոյսերուն թիւը. _ ԻԱ/328 (Դա):
112 Ընդհանուր գիտելիք Գերմանական դաշնակցութեան վրայ. _ Ի/313_5 (Բժգ) նկ.:
113 Ընկերութիւն գինեհատից կամ բարեխառնութիւն. _ ԺԳ/196_8 (Դե):
114 Թամիզ գետի տակի ճամբան. _ ԺԱ/169_72 (Բժգ) նկ.:

[ԹԵՐՃԻՄԱՆԵԱՆ Հ. ՀԱՄԱԶԱՍՊ].
115 - Ատելսպէրկի այրը. _ ԻԲ/346_9 (Բժգ) Տծ, նկ.:
116 - Գէշ ու աղէկ դաստիարակութիւն առած տղոց մէյմէկ օրինակ. _ ԻԲ/342_4 (Աբ):
117 - Լամա. _ Զ/83_4 (Գգ):
118 - Լոնտրայի սուրբ Պօղոս եկեղեցին: _ ԺԸ/282_4 (Բժգ) նկ.:
119 - Հնութեան եւ մեծութեան կողմանէ անուանի ծառեր. _ Ը/114_117 (Գգ):
120 - Ձիագետի. _ ԺԳ/195_6 (Գգ) նկ.:
121 - Որն է առաջին հոգը որ ծնողք պիտի ունենան նոր ծնած տղուն վրայ. _ ԺԲ/181_2 (Աբ):
122 - Որն է երկրորդ խնամքը որ ծնողք պիտի ընեն նոր ծնած տղուն վրայ. _ ԺԳ/198_200 (Աբ):
123 - Վենետիկ. _ Ը/122_8 (Բժգ; Բժե) Տծ, նկ.:
124 - Տղոց լեզուն ելած ատենը ինչ հոգ ընելու է անոնց վրայ. _ ԺԶ/245_6 (Աբ):
125 Թէ ինչ է հարստութիւնը, եւ ուսկից առաջ կուգայ: _ Զ/84_6 (Դե):
126 Թէ ի'նչպէս պէտք է անցընել ժամանակը. _ Ի/315_7 (Աէ):
127 Թէ որչափ կանուխ պէտք է սկսիլ տղոց կրթությունը. _ ԺԱ/166_7 (Դբ):
128 Թէ որչափ հարկաւոր է կրթութիւնը մեր ազգին տղոցը: _ Դ/57_9 (Դբ):

[ԹՆԿԸՐԵԱՆ Հ. ՏԻՄՈԹԷՈՍ].
129 - Ամսդերտամ. _ Ե/74_6 (Բժգ) նկ.:
130 - Թագագլուխ թութակ. _ ԺԴ/212_3 (Գգ) նկ.:
131 - Թափուա: _ ԺԷ/259_61 (Գգ) նկ.:
132 - Ծաղիկ հիւանդութիւնը, եւ անոր պատուաստը. _ ԺԳ/200_3 (Դէ):
     133 - Կիկերոն (106_43 Ն. Ք. )]. _ ԺԴ/222_3. _ (Բժա) նկ.:
134 - Մշկաբեր այծեամն. _ Ա/9_10 (Գգ):
135 - Մոխրագոյն դեղձանիկ [թռչունը]. _ Ժ/149 (Գգ) նկ.:

[ԹՈՎՄԱՃԵԱՆ Հ. ԵՂԻԱ].
136 Տաղերգութիւն ի մեծն Մխիթար Աբբայ «Ինձ, երկին, զԱյրն երգեա, որ յազգէ հողածին…» _ Է/112; ԺԵ/237_8 (Բժե):
137 Թրաձուկ. _ ԻԳ/357_8 (Գգ) նկ.:
138 Ի'նչպէս ճանչնալու է թունաւոր սունկը, ու թէ որ մէկը թունաւոր սունկ կերեր է' ի'նչ դեղ պիտի ընէ. _ Թ/136_9 (Դէ):

[ԼԱՄԱՐԹԻՆ ԱԼՖՈՆՍ].
139 - Աղօթք մանկան զարթուցելոյ / Թրգմ. . Խորէն Գալֆայեան]. _ Ա/16 (Բժե):
140 - «Ցողեցէք, իմ քաղցր աչեր…»  / Լամարթին. _ ԺԱ/176 (Բժե):

[ԼԱՖՈՆՏԷՆ ԺԱՆ].
141- Քաղաքացի մուկն եւ դաշտեցի «Քաղաքացի մուկն ազնիւ…» [7 քառեակ] / Լաֆոնթէն. _ Գ/48 (Աե):
142 Լուբիան շուտով հասցընելու հնարք. _ Ի/312 (Դա):
143 Լուսնի բծեր:. _ Է/98 (Գա):
144 Խօսակցութիւն ստացուածքի վրայ. _ ԻԴ/374_7 (Դե):
145 Ծառերը ուժովցընելու եւ պտղաբեր ընելու հնարք. _ Ի/312 (Դա):
146 Կոստանդնուպօլսոյ մէկ քանի երեւելի հնութիւնները: _ Է/105_8 (Բժգ) նկ.:

[ԿՌԻԼՈՎ ԻՒԱՆ].
147 Էշ եւ Սոխակ «Էշ սոխակի պատահեալ…» / Քռիլով. _ Գ/48 (Աե):
     Տե'ս 1866=ՌՅԺԵ. _ էջ 48_9; 1870. _ էջ 127_8, 40 տող:
148 Ձեւ երկրի. _ Թ/129_30 (Գբ):

[ՃԱՐԵԱՆ Հ. ԱԲՐԱՀԱՄ].
149 - Երկրագործութիւն.
     Մեղու:. _ Դ/53_6: Մեղու պահելու վրայ. _ Ը/119_21, նկ.: Ձմեռը ու գարնան բերանը ի նչ հոգ պէտք է ընել մեղուներուն վրայ. _ ԺԲ/183: Մեղուներուն նոր խումբ բաժնուած ատենը ինչ հոգ պէտք է ընել. _ ԺԶ/249_50: Ամառը մեղուներու վրայ ի'նչ հոգ ընելու է. մեղրը ինչպէս առնելու, մոմն ալ ի'նչ կերպով հալեցընելու ու ճերմըկցընելու է. _ ԺԸ/280_2:
150 - Ճենովացիք. _ Բ/29_32 (Բժա) Տծ, նկ.:
151 Ճերմակեղէնի վրայ նշան դնելու թանաք. _ Ի/313 (Դգ):
152 Ճէզայիր: _ Թ/141_4 (Բժգ) նկ.:

[ՄԻՆԱՍԵԱՆ Հ. ՊԵՏՐՈՍ].
153 - Երկրագործութեան պատմութիւնը. _ Դ/59_61 (Դա):
154 - Երկրագործութեան օգուտն ու հարկաւորութիւնը. _ Բ/26_8 (Դա) նկ.:
155 - Թէ տղոց առաջին դաստիարակը ով պիտի ըլլայ: _ Ե/70_2 (Դբ):
156 - Ճշմարիտ որդեսիրութիւնը ինչպէս պիտի երեւնայ դաստիարակութեան մէջ: _ Ը/117_9 (Դբ):
157 Մուրատեան վարժարանին տարեկան քննութիւնը. _ ԺԹ/303_4 (Բգ):
158 Յառաջաբան. _ 3_6/յաւ.:
159 Յունաստանի թագաւորութեան հիմնական վիճակը. _ ԻԴ/377_8:
160 Շերամ սնուցանելու կերպը. _ Ա/10_2 (Դա):
161 Շոգեշարժ մեքենայ. _ Ե/65_7 (Գդ) նկ.:
162 Ոսկեզօծելու նոր կերպ. _ Ի/313 (Դգ):
163 Ուրիշին խրատ տալու օրինակ: _ Դ/63_4 (Ագ):

[ՉԱՄՉԵԱՆ Հ. ՄԻՔԱՅԷԼ].
  164 Խաղի վրայ. _ ԺԱ/172_5 (Ագ) Տծ:
165 Պարտէզի ծառերուն պտուղները թռչուններուն ձեռքէն պահելու հնարք:

166 [ՊԷՇԻՔԹԱՇԼԵԱՆ Հ. ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ]. Ծով. _ ԺԹ/289_92 (Գդ):

167 [ՌԱՍԻՆ ԼԻՒԴՎԻԿ]. / Ռասին; թրգմ. . Եդուարդ Հիւրմիւզեան] Երգ Ա, տող 47_278; 277_316. _ ԻԳ/356, 1843; Է/102; ԺԶ/253, 1844 (Բժե):
     Տե'ս ՌԼ. Ի կրօնս / Թրգմ. Հ. Եդուարդ Վ. Հիւրմիւզեան. _ Վ.: Ս. Ղազար, 1872. _ էջ 11_3, 22_3, 16_8, 19_20:
168 Ռաֆայէլեան վարժարանին տարեկան քննութիւնը. _ ԺԸ/287_8 (Բգ) ցուցակ.:

[ՍՕՖԵԱԼԵԱՆ Հ. ՄԱՆՈՒԷԼ].
169 - Ակռայի ցաւի այլեւայլ դեղեր. _ ԺԶ/250_1 (Դե):
170 - Ամերիկայի մեծ արծիւ. _ ԻԲ/339_41 (Գգ) նկ.:
171 - Առողջութեան կանոններ տղոց համար. _ ԻԲ/346 (Դգ):
172 - Բու. _ ԺԸ/274_6 (Գգ) նկ.:
173 - Թէ որ մէկուն մարմինը դիպուածով այրի, ի՞նչ դարման պէտք է ընել. _ ԺԴ/221_2 (Դէ):
* - Մեղուի կամ պիծակի խայթուածին դեղ: _ Բ/28_9 (Դգ):
* - Նարվալ: [Կետ ձկան տեսակ]. _ Թ/130_2 (Գգ) նկ.:
* - Շանաձուկ: [Ծովայինի յիշողութիւններ]. _ Ե/67_70 (Գգ; Բժե) նկ.:
* - Տաքէն ու պաղէն զգուշանալու վրայ: _ Զ/90_2 (Դէ):
* Վոժիրարտի Փուալու քահանային դպրոցը_ ԻԳ/360_3 (Դբ; Աբ; Բժե):
* Տեղեկութիւն Աժտէրխանի Հայոց վրայ. _ Դ/61_63 (Բա):

[ՏԼՎԸԼԻԿԵԱՆ Հ. ՄԱՂԱՔԻԱ].
* - Բեթղեհէմի այրը: _ ԻԳ/364_6 (Բժգ) նկ.:
* - Կկու. _ Գ/36_8 (Գգ) նկ.:
* - Հնդիկ արմաւ_ ԺԵ/228_30 (Գգ):
* - Պղատոն: _ ԻԱ/331_2 (Բժա) նկ.:
* - Խրասուզակ մեքենայ. _ Դ/50_3 (Գդ) նկ.:
* - Փամփուգ գալէսի. _ Գ/203_5 (Բժգ) Տծ, նկ.:
* - Քափուր. _ ԻԳ/358_60 (Գգ):
* Տղաքը դպրատուն խրկելուն օգուտը. _ Բ/24_5 (Դբ; Աե):
* Փարոս. _ Զ/94_6 (Բժգ) նկ.:
* ՓԻՆԵՕԹԻ. Գառն եւ Դժնիկ «Շանթք եւ ամպրոպք որոտընդոստ…» [7 քառեակ, երկտող] / Փինեօթթի. _ Գ/48 (Աե): զ
* Փոսփոր. _ ԻԲ/337 (Գդ):
* Քալապրիայի երկրաշարժը 1638ին: [Նկրգր. ]. _ Ա/14_5 (Բժա):
* Օգտակար գիւտեր [Կամ] Օգտակար գիտելիք.
     Գաղղիացւոց նոր չափերուն վրայ: _ ԺԳ/205_7 Տծ: Առանց կրակի տուն տաքցընել: Մետաքսէ լաթերուն վրայէն եղ կամ աղտ հանելու հնարք. _ ԺԳ/208: Կոտրած ապակիներն ու յախճապակէ անօթները կպցընելու սոսինձ; Մոծակներէն ազատելու հնարք; Կաթնկորոյս կովերուն դեղ; Վերնոտութեան դեղ: _ ԺԴ/223_4: Փղոսկրը ճերմըկցընել_ ԺԵ/240: Մկներն ու մլուկները ջարդելու հնարք_ ԺԹ/304:
* ՖԵԴՐԱ. Շուն եւ ստուեր իւր «Աւելազանց տենչ զայր ագահ…» [14 տող] / Փեդրոս. _ Գ/47, 48 (Աե) նկ.:
     Տե'ս նաեւ Շուն եւ ստուեր // Եզովբոսի առակները. _ էջ 88: