ԲԱԶՄԱՎԷՊ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

1847

Ա. Յունուար-դեկտեմբեր, 24 հմր, երկշաբաթաթերթ` ամէն ամսուայ 1-ին եւ 15-ին, 16 էջ, 8 էջ յաւ., ընդհ. 392 էջ:

Բ. Օրագիր բարոյական, բանասիրական, տնտեսական եւ բնական գիտելեաց: Աշխատասիրութիւն Մխիթարեան Միաբանից: Հատոր հինգերորդ:

Գ. Բարոյական. Դաստիարակութիւն, Բարոյական առակներ, Խելացի խօսքեր եւ այլն: Բանասիրական տեղեկութիւն. Ազգային տեղեկութիւն, Պատմութիւն, Մատենագրութիւն եւ այլն, Աշխարհագրութիւն, Սովորութիւնք, Պատմութիւն, Դրամագիտութիւն, Բանաստեղծութիւն: Տնտեսական գիտութիւն. Առտնին տնտեսութիւն, Երկրագործութիւն, Օգտակար գիւտեր, Ճարտարութիւն, Քաղաքական տնտեսութիւն: Բնական գիտութիւն. Աստղաբաշխութիւն, Բնաբանութիւն, Հանքաբանութիւն, Բնալուծութիւն, Երկրաբանութիւն, Բուսաբանութիւն, Բնական պատմութիւն:

Դ. Այվազովսկի Հ. Գաբրիէլ:

Ե. Երկսիւն, երբեմն միասիւն:

Զ. Յաւելուած:

Է. Ցանկ նիւթոց [ 1847 թ. ]:

Ը. Նկարներ:

* Ազդարարութիւն. Գ/48:

Ընդառաջել ընթերցողների ցանկութեանը` լոյս ընծայել գեղարուեստական ստեղծագրծ. ներ: Ստեղծագրծ. ների լեզուն:

 

[ ԱԼԻՇԱՆ ՄԱՐԳԱՐԵԱՆ Հ. ՂԵՒՈՆԴ ].

* - Ազգային երգեր. Զ/94-5 (Բթ):

Գալուստ Շիրմազանեան Վարդանեանի հաւաքած երգերը: Հին Ջուղայի Նախավկայի վանքից Ստեփան վրդ. ի հեղինակած «Ափսո~ս քեզ Հայոց խեղճիկ ժողովուրդ» 6 քառեակ:

Տե'ս 1. Ողբ Ջուղայեցւոց = The Armenians in their emigration from Old Ciulfa // ԱՀՂ. Հայոց երգք ռամկ.. էջ 12-5: 2. 1897: 3. ԱՀՂ. Երկեր. էջ 106-7:

* - Ամենամեծ գիտութիւն. Ծանիր զքեզ: [ Հրպրկխսթ. ] / Հ. Ղ. Մ.. Ե/67-70; Զ/83-6 (Ա):

Տե'ս ԱՀՂ. Երկեր. էջ 129-36:

* - Անի քաղաքին աւերակները / Հ. Ղ. Մ.. Ա/5-11 (Բժգ) Տծ:

Սարգիս վրդ. Ջալալեանի 1858 թ. «Ճանապարհորդութիւն ի Մեծ Հայաստան» գրքի Բ. հատորի հրտ.: Ներսէս վրդ. Սարգսեանի գրառումները: Անգլիացի Ռոբերտ Քէր Փորթըրի գիրքը: Քաղաքի աշխարհագրական դիրքը, նկրգր.:

Բվնդ. Միջնաբերդ; Մզկիթ; Բաղանիք; Եկեղեցիք; Սուրբ Փրկիչ կամ Ամենափրկիչ; Սուրբ Գրիգոր եկեղեցի; Եկեղեցի Առաքելոց; Գետնափոր ճամբայ; Ծաղկոցաձորին շուկան:

Ուղղագրական շտկում տե'ս էջ 114:

* - Բազմավէպ ի բարերարս իւր «Ո՞ զցուրտ քոյին ջեռուցեալ ծոց եւ զամուլ…» [ 4 վեցեակ ]. [ 3-4 ]/յաւ.:

Տե'ս նաեւ Շտիկեան Սուրէն. Ալիշանի գեղարուեստական ստեղծագործութիւնը. Ե., 1967. էջ 58-9:

* - Զարմանալիք աշխարհի [ Աստուածաշունչը: Հրպրկխսթ. ] / Հ. Ղ. Մ.. Գ/46-7 (Գդ):

* - «Ընդէ՞ր չիցէ լռութիւն, ոԽ տէր, ի գոյժ ողբոց բաւական…» [ 150 տող ] / Հ. Ղ. Մ.. ԺԴ/230-3 (Բժե):

Նուիրուած Յակոբ Տիւզեանի յիշատակին:

Տե'ս 1. Ի մահ Յ. Տիւզեան // ԱՀՂ. Նուագք. Հ. Ե.. էջ 103-12: 2. Ի մահ Յ. Տիւզեան // ԱՀՂ. Նուագք. Հ. Ե. Բ.. էջ 104-12:

* - Իններորդ ժողով ուսումնականաց Իտալիոյ / Հ. Ղ. Մ.. Ի/313-7 (Բիբ):

Մասնակիցների թիվն ըստ ազգութեան: Ժողովի նկրգր.: Պատուաւոր հիւրերը: Ներկայացուած խնդիրները:

* - Հայոց աշխարհիկ «Հայոց աշխարհիկ, գարունդ է հասել…» [ 225 տող ]. ԺԲ/183-8 (Բժե; Բթ):

Նաեւ բանստղծ. վերլուծութիւնը:

Տե'ս 1. ԱՀՂ. Նուագք. Հ. Գ.. էջ 217-24: 2. ԱՀՂ. Նուագք. Հ. Գ. Բ.. էջ 267-74: 3. ԱՀՂ. Երկեր. էջ 15-21:

* - Մովսէս Խորենացի, եւ իր Հայոց պատմութիւնը: [ Հրպրկխսթ. ] / Հ. Ղ. Մ.. Ժ/150-5 (Բա; Բբ) Տծ:

Տե'ս ԱՀՂ. Երկեր. էջ 136-44:

* - Յովհաննէս Սարկաւագ Վարդապետ: [ Կենսգրծ., ԺԱ դ. կէսից մինչեւ 1130 թ. ] / Հ. Ղ. Մ.. ԺԴ/214-25 (Բբ; Բժե) Տծ:

«Սարեկի դիմառնական երգոյն մէջ, ուր կըսէ». «Որով յաղթեալ մեզ իմաստնոցս եւ կարծեցեալ բանաստեղծացս…» 11 տող: Աշխատութիւնների թուարկում: Յ. Ս. վրդ. ին նուիրուած «Ընդ սեմականդ անմահութեան ոչ ընդ մահու յառեալ արձան…» 8 տող տե'ս Յարձան շիրմի Յ. Սարկաւագայ // ԱՀՂ. Նուագք. Հ. Գ. Բ.. էջ 190:

Նաեւ Յովհաննու Սարկաւագի Իմաստասիրի եւ վարդապետի ասացեալ բան իմաստութեան ի պատճառս զբօսանաց առ ձագն որ զաղօթանոցաւն նորա ճռուեղէր քաղցրաձայն որ կոչի սարիկ «Արթուն եւ զուարթուն թըռչուն հըսկող եւ բարբառող…» 194 տող:

Տե'ս ԱՀՂ. Երկեր. էջ 145-55:

* - Ներբող յիմաստուն եւ ի սուրբ թարգմանիչս հայոց: [ Հրպրկխսթ. ] / Հ. Ղ. Մ.. ԻԱ/323-31; ԻԲ/339-50 (Բբ):

* - Ներքին եւ գերագոյն գիտութիւն: [ Խղճմտանք: Հրպրկխսթ. ] / Հ. Ղ. Մ.. ԺԳ/195-8 (Ադ):

* - Պլպուլն Աւարայրի «Ա՞յդպէս իմ լուսնակ հեզիկ ու հանդարտ…» [ Ամէն տունը` 48 տող, 152 քառեակ, երկտող ] / Նահապետ. ԺԹ/295-300 (Բժե):

Տե'ս 1. ԱՀՂ. Նուագք. Հ. Գ.. էջ 258-80: 2. ԱՀՂ. Նուագք. Հ. Գ. Բ.. էջ 309-32: 3. ԱՀՂ. Երկեր. էջ 43-61: Տեքստային մասնակի փոփոխութիւններ:

* - Ռամկական առակաւոր խօսքեր. ԺԷ/259-60 (Աե):

Թուրքերէն դարձուածքներից ձերբազատուելու անհրաժեշտութիւնը: Հայաստանից ուղարկուած 21 ասոյթ եւ ասացուածք: Տե'ս ԱՀՂ. Երկեր. էջ 107-8:

 

* ԱԼԻՇԱՆ ՍԵՐՈՎԲԷ. Հին դրամներու վրայ ընդհանուր տեղեկութիւն / Սերովբէ Մ. Ալիշան. Զ/88-92 (Բլե):

Պարսկական եւ հունական դրամները: Դրամագիտութեան ճիւղերը: Ժամանակագրական կարգ: Պատմական կարգ: Աշխարհագրական կարգ: Հայկական դրամահատութիւնը: Դրամագէտներ:

* Ալիւր եւ Մաղ «ՈԽվ շըրջմոլիկ սատան չար…» [ 8 տող ]; Պառաւ եւ Հայելի «Կին պառաւ ձօն Աստըղկան ետ զհայելին…» [ Քառեակ ]. ԺԲ/182 (Աե):

* Աղեքսանդրոյ փարոսը: [ Պատմական ակնարկ ]. ԺԴ/212-4 (Բժգ) նկ.:

 

[ ԱՅՎԱԶՈՎՍԿԻ Հ. ԳԱԲՐԻԷԼ ].

* - Ի սգալի մահ ազնուազարմ եւ բարձրապատիւ իշխանապետի Յակոբայ Չէլէպիոյ Տիւզեան ոստիկանի արքունի դրամահատութեան եւ խորհրդականի այլ եւ այլ ատենից Օսմանեան պետութեան. Հանգուցելոյ ի Վիչենցայ քաղաքի Իտալիոյ ի 16 (4) յուլիսի: [ Մահախօս. (զ-1847) ] / Հ. Գ. Այվ.. ԺԴ/227-9 (Բէ) նկ.:

* - Մեր աշխարհաբառին մէջ մտած քանի մը օտարազգի մասնիկներու վրայ. Կոր, Մի / Հ. Գ. Այվ.. ԺԱ/165-8 (Բբ):

Այլալեզու բառերից, դարձուածքներից ու ոճերից ձերբազատուելու անհրաժեշտութիւնը:

* Անկիրթ մարդու նկարագիր: [ Հրպրկխսթ. ]. Զ/86-7 (Ադ):

* Անձրեւաչափ 1846 տարւոյն. Ե/78-80 (Գդ) Տծ, աղիւսակ, նկ.:

Կ. Պոլսի տարեկան տեղումները: Խրամբարները մաքրելը: Արտեզեան հորեր փորելու որոշումը: Անձրեւաչափի կառուցուածքը:

* Առ վըտակն «Ո~վ վըտակ վըտակ…» [ 10 քառեակ ]. ԺԸ/275 (Աե):

* [ Ասոյթներ ]. 1847

«Ազգասիրութիւնը նաւ մըն է…». Բ/29: «Քաջութիւն կայ որ աւազակներն ալ ունին…»; «Ուրիշի խրատ տուողն…». Գ/42, 43: «Ի՞նչ տարբերութիւն ունի վայրենի մարդը բարբարոս կամ խուժադուժ մարդէն…». Թ/143: «Կրօնը այնպիսի մեծ բան է…» / Փասքալ. Ժ/159: «Նախապաշարմունքը նոր տգիտութիւն մըն է…». ԺԱ/165: «…խնայել յազգասէրն անուն…». ԺԳ/204: «Ճշմարիտ հայրենասէրը…». ԺԵ/241: «Ժողովրդական բարքն ու կարծիքները…» / Պուասթ; «Ուր որ չափազանցութիւնը կը սկըսի…» / Մասիլիոն. ԻԲ/338, 351: 1847

 

* [ ԱՒԳԵՐԵԱՆ Հ. ՄԿՐՏԻՉ ]. Ի տարաշխարհիկ մահ վեհափառ իշխանի Յակոբայ Չէլէպիոյ Տիւզ. Եղերերգութիւն (Երգեալ ի Բիւզանդիոն ի 5 օգոստ. ) «Տեսէ՞ք արդեօք ըզդիւցազինս ասպընջական վեհ ոգին…» [ 10 քառեակ ] / Հ. Մ. Ա.. ԺԷ/274 (Բէ; Բժե) Տծ:

* Աւելորդապաշտութիւն. Է/99-104; Ը/131-5; Ժ/147-9; ԺԱ/163-5; ԺԲ/179-82 (Աթ):

Բվնդ. Սուտ գիտութիւնք եւ արուեստք եւ աւելորդապաշտութիւնք; Սուտ գիտութիւնք եւ արուեստք. Հմայք: [ Մի դերուիշի մասին ]; Սուտ գիտութիւնք եւ արուեստք. Աստղագիտութիւն: [ Աստղագիտութեան պատմ.: Գուշակութիւններ աշխարհի կործանման մասին ]; Սուտ գիտութիւնք եւ արուեստք. Վեցհազարեակ կամ եօթնագրեանք; Սուտ գիտութիւն եւ արուեստք. Ալերահմայութիւն; Աղահմայութիւն; Անուանահմայութիւն; Աստեղահմայութիւն; Բակլահմայութիւն; Գաւազանահմայութիւն; Եղնգահմայութիւն; Երազահմայութիւն; Երկրահմայութիւն; Թղթահմայութիւն; Թուահմայութիւն; Թռչնահմայութիւն; Իշագլխահմայութիւն; Լականահմայութիւն; Խնկահմայութիւն; ծխահմայութիւն; Հանրահմայութիւն; Հայելահմայութիւն; Հաւահմայութիւն; Հրաշահմայութիւն; Ձեռնահմայութիւն; Մաղահմայութիւն; Մատանէհմայութիւն; Մարդահմայութիւն; Մոմահմայութիւն; Նետահմայութիւն; Շրջահմայութիւն; Ուրուահմայութիւն; Խրահմայութիւն; Վիգահմայութիւն; Փակահմայութիւն; Օդահմայութիւն; Վիճակ; Նուսիայ կամ Պահպանակ:

 

[ ԲԱԳՐԱՏՈՒՆԻ Հ. ԱՐՍԷՆ ].

* - Իմաստութիւն եւ իմաստակութիւն / Հ. Արս. Բ.. Ը/115-24 (Ադ):

Աստուածային եւ մարդկային իմաստութիւններ: Պիւթագորասի կանոնը: Վիճաբանութիւն եւ խոհեմութիւն: Գոուել եւ պարսաւել: Պլատոնի կեանքից: Յոյն փիլիսոփաների կարծիքները: Ալֆոնս Լաֆոնտենի կեանքից:

* Բակ լուսոյ. ԺԱ/178 (Գդ):

Արեւի, Լուսնի, Երկրի լուսաւոր գօտու նկրգր.: Կարդեսիոս, Հիւյկէնս, Մարիոթ ֆիզիկոսների բացատրութիւնները:

* Բարեգործութիւն; Վարպետ հնարք մը: [ Պատմուածքներ ]. ԺԴ/371-2 (Բժա):

* Բարոյական հին առածներ. ԺԳ/198-200 (Աե) արտատպ. Ոսկեփորիկից:

* Բնաբանական: [ Հարց ու պտսխն ]. Ե/80-2; ԺԶ/257-8; ԺԸ/289-90; ԺԹ/302-3:

Բվնդ. Բնաբանական հարցմունք եւ պատասխանիք: [ Օդի վերաբերեալ ]; Բնաբանական գիտելիք; Բնաբանական հարցմունքներ:

 

* [ ԳԱԼՖԱՅԵԱՆ Հ. ԱՄԲՐՈՍԻՈՍ ]. Մարդկային կենաց երկարութիւնը: [ Եւրոպայի երկրների վիճակագր. ] / Հ. Ա. Գ.. ԺԵ/241-2 (Բժգ) աղիւսակ:

 

* [ ԵԶՈՊՈՍ ]. Գորտ եւ Կով «Գորտ մը կար խիստ կըռկըռան…» [ 26 տող ]. ԺԳ/210 (Աե):

Առակը եւ նրա չափածոյ մեկնութիւնը: Տե'ս նաեւ 1. ՔՀՔ. Կաղանդչէք. Գ. հրտ.. էջ 128-9: 2. Գորտ որ ցանկայ լինել յաղթ իբրեւ զեզն «Գորտ, ասեն, զեզըն մի տեսեալ…» 16 տող // Լաֆ. Առակք. Գարագաշ.. էջ 11: 3. «Գորտը մէկ օր…» 32 տող // Լաֆ. Առակք. Նուպար.. էջ 15-6: 4. «Գորտոյ տեսեալ Եզն ի խաղի պարարակ…» 34 տող // ՔՀՔ. Առակք. էջ 337-8: 5. Հիւրմիւզեան Հ. Գ. զ: 6. «Խրոտ վայրի մը մէջ կովը խոտ կուտեր…» // Եզովբոսի առակները. էջ 109: 7. 191/1861; 330-1/1882:

* Գործնական խրատ որդւոց: [ Ֆրանսիական կեանքից ]. ԺԳ/363 (Բժա):

 

* [ ԳՈՒՐԳԵՆԵԱՆ Հ. ՕՔՍԵՆՏԻՈՍ ]. Խոնաւաչափ; Թէ օդը ի'նչպէս հարկաւոր է մեր կենացը համար / Հ. Օ. Գուրգ.. Թ/144-6 (Գդ) նկ.:

Գրծնէութ.: Թռչունների եւ ձկների վրայ կատարած փորձի նկրգր.:

* Դաստիարակութեան սկզբունքներ. Բ/17-8 (Աբ):

* Եթեր: [ Ուսմնսր. ]. ԺԲ/192-4 (Գե):

 

* [ ԵԶՈՊՈՍ ]. Լեռընցի մուկն ու քաղաքացի մուկը «Օր մը լեռընցի մըկան մը դիմաց…» [ 78 տող ]. ԻԱ/333-4 (Աե) նկ.:

Տե'ս զ: Տե'ս նաեւ 1. Քաղաքացի եւ գեղացի մկներ // ՔՀՔ. Կաղանդչէք. Գ. հրտ.. էջ 95-9: 2. Քաղաքացի եւ գեղացի մկները «Թէպէտ ճաշիկս աղքատին…» 138 տող // ՔՀՔ. Առակք. էջ 215-9: 3. Ընտանի մուկը եւ դաշտայինը // Եզովբոսի առակները. էջ 91-2:

 

* [ ԵՍԱՅԵԱՆ Հ. ԲԱՌՆԱԲԱՍ ]. Ածխաքար / Հ. Բ. Ե.. Է/112-4: Աշխարհքիս երեւելի ածխահանքերուն վրայ / Հ. Բ. Ե.. ԺԳ/207-10 (Գզ):

* Երկուրեակք կատակերգութիւն: [ Երեք արարուածով, հայկական կեանքից ]. Դ/49-66:

* Եւրոպայի այլ եւ այլ տէրութեանց վաճառականութեանը ծաղկիլը: [ Վիճակագր. ]. ԺԶ/249 (Բժգ) ցուցակ:

* Եւրոպա, Արշալոյս Արարատեան. Ի/311-3 (Բլե):

1847-1863թթ. Վն. Մխիթարեան միաբանութեան «Եւրոպա» 1840-1887 թթ. Զմիւռնիայում «Արշալոյս Արարատեան», 1845-1848 թթ. Կալկաթայում Արարատեան ընկ. «Ազգասէր» 1846-1847 թթ. Թիֆլիսում Ներսիսեան դպրոցի «Կովկաս» պարբերականների ուղղութիւնները եւ նպատակները:

* Եւրոպայի հիմակուան թագաւորաց ծնած ու թագաւորած տարիները. ԺԸ/286 (Բժգ) ցուցակ:

 

* [ ԶԱՐԲՀԱՆԱԼԵԱՆ Հ. ԳԱՐԵԳԻՆ . Մեր ազգին հին ձեռագրացը վրայ համառօտ տեղեկութիւն / Գ. Զ.. ԺԳ/200-4 (Բբ) Տծ:

Նաեւ մէջ է բերուած Սպահանից Խաչատուր Յովհաննիսեանի անունով «աշխարհատես ու լեզուագէտ» մարդու արեւելքում ճանապարհորդելիս Սամարղանդում յայտնաբերած ձեռագրերը, որոնց թւում. «Պատմութիւն նախնի դիւցազանց ամենայն ազգաց շարագրեալ ի քիմաց մեհենից Անահտայ եւ Արեսի»:

* Զմիւռնիա կամ Իզմիր. Բ/25-9 (Բժգ) նկ.:

Հ. Ներսէս Սարգսեանի գրքից հմռտած: Քաղաքի նկրգր., կառավարութեան շէնքերը, դպրոցները, ազգաբնակչութիւնը, եկեղեցիները, հայերէն պարբերականները, հիւանդանոցները, դեսպանատները, կլիման: Տե'ս նաեւ Զմիւռնիա // ՍՀՆ. Տեղագրութիւնք ի Փոքր եւ ի Մեծ Հայս. Վ., Ս. Ղազար, 1864=ՌՅԺԳ. էջ 9-18:

 

* [ Զ. Շ. ]. Դանիէլ Օքոնէլ: [ Անգլիացի իրաւաբանի կենսգրծ. (1775-1847) ] / Զ. Շ.. ԺԵ/238-41 (Բժա):

Տե'ս նաեւ O’Connell Daniel // The EncyclopՋdia Britannica in 30 Volumes. MicropՋdia Volume 7. - Chicago, 1973-1974. - p. 476:

 

[ ԶՕՐԱՅԵԱՆ ՆԻԿՈՂԱՅՈՍ ]. 1847

* - Վաճառականութեան եւ ընկերակցութեան օգուտներն ու բարոյական եւ բնական ազդեցութիւններուն վրայ. 1-8/յաւ. (Դժբ):

Բվնդ. Յօդուած Ա. Վաճառականութեան օգուտն ու ազդեցութիւնները; Յօդուած Բ. Օգուտ եւ զօրութիւն ընկերութեան; Անանուն ընկերութեան մը սահմանադրութեանը օրինակ:

* - Քաղաքական տնտեսութիւն. Քանի մը կենցաղօգուտ առաջարկութիւններ / Նիկ. Մ. Զօրայեան. ԺԴ/374-81 (Դ):

Աղքատութիւն, ողորմութիւն, թէ օգնութիւն: Արդիւնաւետ կրթութիւն: Հոգածութիւն մեծահասակներին: Մարդկային թշուառութեան աղբիւրները: Աղքատութեան պատճառները: Ազգի բարքը ուղղել: Մամուլի, գրի ու գրականութեան զարգացումը: Ընկերութիւններ ստեղծել: Անգլիացիների, ֆրանսիացիների, ամերիկացիների օրինակը: Խնայողութեան գանձարանի ստեղծում:

* Ընձուղտ. ԺԲ/188-9 (Գգ) նկ.:

Բնակավայրը, արտաքինը, սովորութիւնները:

 

* [ ԹԵՐՃԻՄԱՆԵԱՆ Հ. ՀԱՄԱԶԱՍՊ ]. Ովկիանիայի վրայ ընդհանուր տեղեկութիւն. Նոր Զելանտիա / Հ. Հ. Թ.. Թ/139-43 (Բժգ) նկ.:

Գլխաւոր կղզիները, կլիման, բնակչութիւնը, կրօնը, անգլիացիների գրծնէութ., սովորութիւնները, սնունդը, անգլիացի քարոզիչները:

Նկ. «Նոր Զելանտացի ցեղապետ»:

* Թեւատ. ԻԱ/335-6 (Գգ) նկ.:

Թռչունի արտաքինը, սնունդը, բնակութեան երկրները:

* Թիննեւելլի [ Հնդկաստանի հարաւի ] երկրի բնակիչները. Գ/42-3 (Բժգ) նկ.:

Նկ. «Թիննեւելլի երկրին Փոլիկարիները [ զինուորները :

 

[ ԹՆԿԸՐԵԱՆ Հ. ՏԻՄՈԹԷՈՍ ].

* - Շատրուաններ, հանքային ջրեր եւ ջերմուկներ / Հ. Տ. Թ.. ԺԶ/256-7 (Գբ):

* - Տասը տասներկու տարեկան տղոց արտաքին կրթութեանը վրայ / Հ. Տ. Թ.. ԺԴ/369-70 (Աբ):

* Թովչութիւն. Եգիպտոսի թովիչները. Ե/71-2 (Աթ) Տծ, նկ.:

Նաեւ Լուկանոս «Անօրինակ կայ յաշխարհի ժողովուրդ…» Քառեակ:

Նկ. «Եգիպտոսի թովիչները»:

* Թութակ եւ Աքաղաղ «Շատախօս թութակ…» [ 4 ութնեակ ]; Մանուկ եւ Օձ «Մանկան նիրհելոյ սիզաւէտ ի վայր…» [ 6 տող ]. Ե/76 (Աե):

* Թռչնոց բոյները [ սարքելու ձեւերը ]. Ժ/159-62 (Գգ) նկ.:

Նկ. «Պալթիմոր դեղնուկ, եւ իր բոյնը»:

* Ժամանակակից դէպք [ կամ ] Ժամանակակից դիպուածներ.

Երդման ձեւ հրէից համար [ Աւստրիայի պետութեան ընդունած ]; Պարթենոնի հնութիւնները: [ Աթէնքից Անգլիա տարած արձանների կրկնօրինակները Հունաստանին նուիրելու որոշումը ]; Ելեքտրական թուղթ, կամ թղթէ վառօդ: [ Ստեղծումը Իտալիայում ]. Բ/32: Ծծմբային եթեր [ ի օգտագործումը ամերիկեան բժշկութիունում ]; Քոլերային ազդեցութիւնը բուսոց վրայ; Շանթաքար: [ 1846 թ. Դեկտեմբերին Բաւարիայում ]. Զ/98: Գեղեցիկ եղբայրասիրութիւն: [ Ֆրանսիայի պատմ. ից ]. ԻԱ/336:

* Ժողովրդեան կամ ազգի մը խեղճութիւններուն դեղը դաստիարակութիւնն է: [ Հրպրկխսթ. ]. ԻԲ/337-8 (Աբ):

 

* [ ԼԱՖՈՆՏԷՆ ԺԱՆ ]. Էշ եւ Շնիկ զ[ L’ Թne et le petit Chien ] «Խելքիդ չափէ դուրս ուժ մի' տար…» [ 40 տող ]. ԺԹ/304 (Աե):

Տե'ս զ: Տե'ս նաեւ 1. Հիւրմիւզեան Հ. Գ. զ: 2. ՔՀՔ. Կաղանդչէք. Գ. հրտ.. էջ 111-2: 3. Լաֆ. Առակք. Գարագաշ. զ: 4. Լաֆ. Առակք. Նուպար. զ: 5. «Մեծահարուստ պարոնի մ’ տուն…» 60 տող // ՔՀՔ. Առակք. էջ 221-3:

* Լեւոն Ե, եւ իր հրովարտակը. Զ/92-4 (Բա) տղտկ բառարան:

Կիլիկեան Հայաստանի թագաւորի կենսգրծ. (1321-1342): Յանուն Հաւր եւ Որդւոյ եւ ճշմարիտ կենդանարար Սուրբ Հոգւոյն ամէն: Լեւոն ի Քրիստոս Աստուած հաւատացեալ շնորհաւքն: [ Սիցիլիացի վաճառականներին տրուող արտոնութիւնները ] / Լեւոն Թագաւոր Ամենայն Հայոց:

* Լէտի Եսթեր [ Սթէնհոփ անգլուհու կնսգր. ԺԹ դ. սկզբին ] ու իր բերդը [ Լիբանանում ]. Է/105-8 (Բժա) նկ.:

Նկ. «Լիբանանու Ճումի բերդը»:

* Լուսանուն. ԺԶ/252-3 (Գգ) նկ.:

Կենդանու արտաքինը, բնակութեան երկրները:

* Լուտաս եւ Լուտասակերք. ԺԳ/205-7 (Գգ2; Բժե) նկ.:

Բոյսի մասին Հոմերոսի «Ոդիսական»ում: Եգիպտոսի լոտոսի սերմից եւ արմատից պատրաստուած կերակրատեսակ:

Նաեւ «Անդ ամբարիշտըն լուտաս աղիտաբերն իւր պըտղով…» եռեակ / Վալորի:

Նկ. «Եգիպտոսի լուտասը»:

* Լրագիրք: - Հայաստան. Գ/41-2 (Բբ):

Լրագրութեան նշանակութիւնը հայերի կեանքում: Զմիւռնիայի «Արշալոյս Արարատեան», «Հայրենասէր», Կալկաթայի «Ազգասէր», Թիֆլիսի «Կովկաս» լրագրերը: Կ. Պոլսի «Հայաստան» լրագիրը եւ նրա խմբագիր Յովհ. Միւհէնտիսեանի գրծնէութ.:

* Խելացի խօսքեր [ կամ ] Զուարճալի դիպուածներ [ կամ ] Խելացի խօսքեր ու զուարճալի դիպուածներ.

Երկու կողմէն ալ չլսած` մի' դատեր: [ Ալեքսանդր Մեծի կեանքից ]; Աղեկութիւն չունեցողը չբամբասուեր: [ Կարդինալ Ռիշելեի կեանքից ]. Գ/47 (Աը): Ուզածը զուրցողը` չուզածը կը լսէ; Շատ մարտ ինքզինքը անուանի կը կարծէ. Ե/76: Գաղտնիք տաղաչափութեան: [ Քհն Առնոյի բանաստեղծական պտսխնը ] «Ծանրադանդաղդ այդ Մառմոնթէլ…» 10 տող; Մեղադրանք / Սթէրն; [ Լապլասի եւ Ֆոնտանէլի կեանքից ]. Զ/87-8: Քանի մը հարկաւոր հարցմունք ու պատասխաններ. Թ/146: Ստախօսի անուն հանելը գէշ բան է; Շատախօսութիւն: [ Ֆրանսիայի Հենրիկոս Դ. թագաւորի կեանքից ]; Գովեստ: [ Իսպանիայի Փիլիպպոս թագաւորի կեանքից ]; Ագահութիւն. ԺԹ/303-4: Իմաստուն քաղաքավարութիւն: [ Ֆրանսիայի Լիւդովիկոս ԺԴ. թագաւորի կեանքից ]; Անկողմնասիրութիւն: [ Ուրբանոս Ը. պապի կեանքից ]; Հանգստութիւն: [ Ֆրանսիացի գրողի ասոյթը ]; Տգիտութիւն; Արթնութիւն: [ Յուլիոս Կեսարի կեանքից ]. Ի/320:

* Խորհուրդ մկանց «Տան մը մէջ կատու մը կար…» [ 58 տող ]. ԺԸ/276 (Աե):

Տե'ս նաեւ զ1. Եզովբոսի առակները. 152-3:

* Կաթի ու պանրի վրայ տեղեկութիւն. ԺԲ/351-2 (Դգ):

* Կասկածոտ մարդու նկարագիր. Է/104-5 (Ադ):

* Կէս գիտունը արհամարհոտ կըլլայ; Մեծերուն օրինակը: [ Պարսից Նիւշիրուան թագաւորի կեանքից ]. Ա/16 (Աը):

* Կռունկ. Զ/95-7 (Գգ) նկ.:

Թռչունի տեսակները, սովորութիւնները, բնակութեան երկրները:

Նկ. «Թագազարդ կռունկ»:

Նաեւ «Կըռունկ ուստի՞ կուգաս, ծառայ եմ ձայնիդ…» 10 քառեակ. Տե'ս Պանդուխտ առ կռունկ = The pilgrim to the crane // ԱՀՂ. Հայոց երգք ռամկ.. էջ 48-53: «Որպէս կռընկունք ըստրիմոնեանք ընդ նըսեմ…» Վիրգիլ [ իոս ], Ենէակ[ ան ]. Ժ, քառեակ:

* Կրիայ. Ը/127-30 (Գգ) նկ.:

Արտաքինը, տեսակները, բազմացումը, որսը:

Նկ. «Կրիայի որս Քուպա կղզւոյն մէջ»:

* ԿՐՈՍԻ. Երգ բանտարկելոյ «ՈԽվ դու նըժդեհ ծիծառն անմեղ…» [ 10 քառեակ ] / Կրոսսի. ԺԴ/226 (Բժե):

* Հանդէս հարցաքննութեան Մուրատեան Վարժարանին [ Փարիզում ]. ԺԳ/353-62 (Աբ) յ ուցակ:

Նաեւ Պատկեր հանդիսի հարցաքննութեան աշակերտաց Մուրատեան վարժարանին յառաջնում ամի աշակերտութեան նոցա: [ Ուսուցանուող առարկաներից առաջին, երկրորդ եւ երրորդ կարգի մրցանակներով պարգեւատրուածները ]:

* Հանելուկ.

«Զիս ձեռք ձըգէ, զիս լաւ նայէ…» [ Պտսխնը տե'ս էջ 82 ]. Բ/32: «Եօթը ծակով կոճ մը կայ…» [ Պտսխնը տե'ս էջ 130 ]. Ե/82: «Շինողըն ծախէ, գընողըն վախէ…» [ Պտսխնը տե'ս էջ 162 ]. Ը/130 (Զիդ): «Մի եմ եւ կըրկին…» [ Պտսխնը տե'ս էջ 194 ]. Ժ/162: «Հեռուանց կուգայ կլոր փաթթոցիկ…» [ Պտսխնը տե'ս էջ 226 ]. ԺԲ/194: «Ինքն է քարէ ու երկըթէ…» [ Պտսխնը տե'ս էջ 258 ]. ԺԴ/226: «Թըռչուն մը կայ սքանչելի…» [ Պտսխնը տե'ս էջ 290 ]. ԺԶ/258, Տծ: «Լեռնէն կուգար սըլսըլալէն…» [ Պտսխնը տե'ս էջ 320 ]. ԺԸ/290: «Տասնհինգ տարի թագաւոր եղաւ…» [ Պտսխնը տե'ս էջ 352 ]. Ի/320: «Քանի որ ողջ էր…» [ Պտսխնը տե'ս էջ 381 ]. ԺԲ/352:

* Հացածառ կամ հացապտուղ. ԺԲ/350-1 (Դա) նկ.:

Ծառի նկրգր., ծառատեսակով հարուստ երկրները, տեսակները, պտուղը:

Նկ. «Հացածառին պտուղը»:

* Հենքէի նոր մոլորակը. ԺԸ/288 (Գա):

 

* ՀԷՔԻՄԵԱՆ ՍՐԱՊԻՈՆ. Զաւերակաց «Տըխուր տեսիլ աւերակաց օգտաւէտ գանձ է բարեաց…» [ 16 տող ]; Աւերակք Թեբայիդայ «Ո~ արդ ինձ տայր թեթեւաճախր ըզթեւս արծուոյ երկնաչու…» [ 48 տող ]; Աւերակք Հայաստանի «Իսկ աստանօր առա՞նց հեղլոյ կըրկնավըտակ արտասուս…» [ 36 տող ] / Սրապիոն Հեքիմեան Աշ. Ռաֆ. վարժ.. Ը/125-7 (Բժե):

Տե'ս ՀՍ. Տաղք, քերթուածք եւ թատերգութիւնք. Կ. Պոլիս: Տպ. Յովհաննու Միւհէնտիսեան, 1857. էջ 64-7:

 

* Հ. Պ. Եանեա [ քաղաքը ], եւ Տէփէտէլէնլի Ալի փաշա [ յի ներքին եւ արտաքին քաղաքականութիւնը ] / Հ. Պ.. ԺԷ/268-73 (Բժա) նկ.:

Նկ. «Եանեա»:

* Հրէից Պասեքը: [ Նկրգր. ]. ԺԸ/283-6 (Բիբ):

* Ղեկափետուր Բազմավիպիս շաւիղ հորդեալ ծով կենցաղիս «Ի համօրէն շահաստանաց նաւս հինգ վարեալ դէմ կոհակաց…» [ Ծայրակապ` Աշխատողք սորա եւ սատարք եւ վայէլողք կէցցէն յամայր, գաղտնագիր` այս է պաատնռպխէտսայրուզ: 45 տող ]. 383/յաւ. (Բժե):

 

* ՃԷՊԷՃԵԱՆ ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ. «Թէ որ մէյմը դարձընենք աչունիս մեր հայրենեացը վրայ…»: [ Հայերի նախնիների փառքը յիշեցնող կոթողներ: Հրպրկխսթ. ] / Յարութիւն Ճէպէճեան աշ. Ռ. վ.. Ա/12-5 (Բբ):

* Մարդուս հինգ զգայարանացը վրայ: [ Նկրգր. ]. ԺԶ/253-6 (Գգ):

* Մեխակ [ ի ծառը Մողուքեան կղզիներում ]. ԺԸ/288-9 (Գգ2):

* «Մէկ մի կայ որ հազար արժէ…»; «Յանհաւատ մարդոյ ի զատ կաց ու հեռի…»: [ Քառեակներ ]- ԻԲ/350 (Աե) արտատպ. Ոսկեփորիկից:

 

[ ՄԻՆԱՍԵԱՆ Հ. ՊԵՏՐՈՍ ].

* - Բարի օրինակն ու խրատը դաստիարակութեան առաջին հարկաւոր միջոցներն են / Հ. Պ. Մ.. Գ/33-5; ԺԶ/235-7 (Աբ):

* - Դաստիարակութեան արգելքներուն վրայ / Հ. Պ. Մ.. ԻԱ/321-3 (Աբ):

* - Դաստիարակութեան դժուարութիւններն ու դիւրութիւնները / Հ. Պ. Մ.. ԺԹ/291-3 (Աբ):

* - Խրատ տալու եւ տղաքը աղէկ կրթելու դիւրին ճամբայ / Հ. Պ. Մ.. ԺԶ/243-46 (Աբ):

 

* [ ՄՈՆՏԷՍՔՈ ՇԱՌԼ ԼՈՒԻ ]. Նախանձ / Մոնթէսքիէօ. ԺԴ/370-1 (Բլգ):

* Մրջիւնին դատաստանը «Մրջիւն մը կար բարակիկ…» [ 22 տող ]. Թ/146 (Աե):

* Յակոբ Թոմսոն: [ Անգլիացի բանաստեղծի կնսգրծ. (1700-1748) ]. ԺԶ/246-249 (Բժա) նկ.:

 

* Յ. Ի. Արուեստական յիշողութիւն / Յ. Ի.. ԺԷ/260-8 (Աբ):

Յոյն իմաստասէր Սիմոնիդէսի տեսութիւնը: Յուլիոս Կեսարի, Ադրիանոս կայսեր, Սենեկայի յիշողութիւնը: Սղագրութիւնը հռոմեացիների եւ հայերի մօտ: ԺԶ դ. հոլանդացի Թովմաս Շէնքելի գիրքը: Լիքթէնշթայնի տեսութիւնը:

 

* ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ԵՐԶՆԿԱՑԻ. Խրատ ծնողաց / Յովհ. Երզնկացի - ԺԴ/211-2 (Աբ):

 

* [ ՅՈՎՍԵՓԵԱՆ Հ. ՎԱՐԴԱՆ ]. 1846 տարւոյն մէջ եղած բնագիտական գիւտերը / Հ. Վ. Յ.. Գ/43-5 (Գդ):

Ուրան եւ Նեպտուն մոլորակների յայտնաբերումը:

* Նասրէտտին խոճան եւ իր էշը «Տաճկի գըրոց մէջ առակ մը տեսայ…» [ 66 տող ]. ԺԴ/372-3 (Աե):

* Նաւարշաւ Վենետիկոյ: [ Հանդէսի նկրգր. ]. Ի/317-20 (Բիբ):

Նաեւ Վերգիլիոս «Հայրն Ենէաս ոստ ի սղոցւոյ սաղարթուն…» 26 տող, Ենէական, Գիրք Ե.:

 

* ՆԵՐՍԷՍ ՇՆՈՐՀԱԼԻ. «Բայց եւ ըզքեզ յայս հրաւիրեմ…»: [ 88 տող ]. Ա/11-2 (Բժե):

Հատուած «Ողբ Եդեսիոյ» պոեմից:

* «Նոր գտնուած մոլորակը…» [ Նեպտունը ]. ԺԱ/177 (Գա):

* Ոսկին բարեկամութիւնը թշնամութիւն կը դարձնէ: [ Հնդկական պատմուածք ]. Գ/35-9 (Բժա):

* «Ով ինչուան զատիկ…»: [ Քառեակ ]. Զ/97 (Բթ):

* Որկրամոլ մարդու նկարագիր. Ը/135-6 (Ադ):

* Ուղեւորութիւն կրտսերոյն Անաքարսեայ յԵլլադա, գրեալ դիմառնութեամբ ի Յ. Յ. Պարթելըմեայ [ Բարթէլըմի Ժան Ժակ ], եւ թարգմանեալ ի Հ. Եդուարդայ Վ. Հիւրմիւզեան ի Մխիթարեան Ուխտէն: [ Գրծնթ. ]. ԺԸ/276-9 (Բբ):

Տե'ս Պարթելըմի Յ. Յ. Ուղեւորութիւն կրտսերոյն Անաքարսեայ յԵլլադա / Թրգմ. Հ. Եդուարդ Հիւրմիւզեան. Հ. Զ.. Վ.: Ս. Ղազար, 1843-1846. 528 էջ:

* Չինաց կրօնքին վրայ. ԺԸ/279-83 (Բիե) նկ.:

Նկ. «Անմահութեան չաստուածը», «Չինաց Ֆոյ չաստուածը», «Զուարճութեան չաստուածը»:

* Չլինի գարին ի մեր յոտս է կպել. ԻԱ/332 (Աե) արտատպ. Ոսկեփորիկից:

* Պետրա քաղաքին աւերակները. ԺԹ/300-2 (Բժդ) նկ.:

Աւերման պատճատը: Արձանագրութիւն: Փարաւոնի գանձ անուանուող շէնքի նկրգր.: Աւանդութիւնը: Ճանապարհորդների գրքերը:

 

* [ ՊԵՏՐՈՍԵԱՆ ՊՕՂՈՍ վրդ. ]. Պարզութեան ու անձրեւի նշաններ; Անձրեւի նշաններ / Պ. Պ.. ԺԸ/287-8 (Դա):

* Պերսեպօլիս. Ա/15-6 (Բժգ) նկ.:

Պարսկաստանի նախկին մայրաքաղաքի աւերակները:

* Ռաֆայէլեան վարժարանին պարգեւաբաշխութիւնը [ Վ. ում ]. ԺԹ/293-4 (Գբ) ցանկ:

Նաեւ առաջին, երկրորդ, երրորդ կարգի մրցանակներով պարգեւատուածները:

 

* [ ՇԻՐՄԱԶԱՆԵԱՆ ԳԱԼՈՒՍՏ ]. Ռոստոմ Բէկ. Գ/39-41 (Բա) արտատպ. «Կովկաս» լրագրից:

Գիւլիստանի Մէլիք-Բէկլարեան Աբովի որդու ռազմական քաջագործութիւնները 1804 թ. Ռուս-Պարսկական պատերազմում: Տապանագիրը. «Այս է տապան Ռօստօմ բէգի…»: Նրան նուիրուած բանստղծթ. «Մունետիկըն ի ձայն բարձըր աղաղակէ…» 5 եօթնեակ:

 

* ՍԻՍԱԿԵԱՆ ԱՌԱՆ. Ի մահն վեհազին Յակոբայ Տիւզեան իշխանապետի Տաղ «Երգաբան լեզու յորդոր` ի ձեանց գըլխոյս մածեալ ի պաղ…» [ 36 քառեակ ] / Առան Սիսակեան. ԺԹ/305-10 (Բէ; Բժե):

 

* [ ՍՈԱՒԷ ՖՐԱՆԿԻՍԿՈՍ ]. Յովսէփ կայսեր վարպետ դատաստանը: [ Պատմուածք ] / Սոաւէ. Ե/73-6 (Բժա):

* Ստորագրութիւն մեծութեան Հռովմայ սրբոյն Պետրոսի տաճարին. Ժ/156-9 (Բժգ):

 

[ ՍՕՖԵԱԼԵԱՆ Հ. ՄԱՆՈՒԷԼ ].

* - Համայնավարժ դպրոցին բարեկարգութեան միջոցները: [ Ուսմնսր. ] / Հ. Մ. Ս.. Թ/136-9 (Աբ) աղիւսակ:

* - Վենետկոյ հայոց վրայ տեղեկութիւն / Հ. Մ. Ս.. ԺԱ/169-77 (Բժա; Բժե) Տծ, նկ.:

Նաեւ Խաչատուր քհն. Եթովպացի. Յարմարեալ Պատմութիւն Վանատիկոյ «Յարեւմըտից կողմ աշխարհին գեղեցկատես կըղզեակ մի կայ…» 213 տող, ըստ Հ. Ղեւոնդ Ալիշանի բանստղծ. 280 տող է. տե'ս Բզմվպ. 201/1892:

Նկ. «Ռիալթոյի կամուրջը»:

* Վարդ եւ սոխակ «Ծիլ ծիլ ոսկիէ վարդի թերթեր…» [ 34 տող ]. ԻԲ/338 (Բթ):

* Վերտառութիւն.

«Զի՞ է ղի յանկարծ…» [ 2 քառեակ ]. ԺԶ/251: «Հարի զնըպատակ…» [ 12 տող ]. ԺԴ/226:

* Վիճաբանութիւն երկնի եւ երկրի «Երկինքն ու գետինքն եղբարք…» [ 85 տող ]. ԻԱ/331-2 (Բթ):

Ոմն Ներսէս վրդ. երկու հարիւր տարի առաջ գրուած բանստղծթ.: Տե'ս Վիճաբանութիւն երկնի եւ երկրի. 95 տող // Մնաց. Աս. Հայկ. միջն. ժող. երգեր. էջ 381-7:

 

* [ ՏԱՏԵԱՆ ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ]. Երկաթ / Հար. Գ. Տատեան. ԺԲ/190-2 (Գզ):

Հանքաքարի բաղադրութիւնը, հնոցը եւ ձուլելու եղանակը:

* Տարերք հայերէն քերականութեան. Դպրատանց տղոց համար: [ Գրծնթ. ]. Բ/29-31 (Բբ):

Տե'ս Բագրատունի Հ. Արսէն. Տարերք հայերէն քերականութեան, դպրատանց տղոց համար. Վ.: Ս. Ղազար, 1846. 308 էջ:

 

* [ ՏԼՎԸԼԻԿԵԱՆ Հ. ՄԱՂԱՔԻԱ ]. Մարդուս չորրորդ հասակը, որ է ծերութիւն / Հ. Մ. Տ.. ԺԳ/204-5 (Գգ1):

* Տօնական դպրոցներ: [ Եւրոպայում, արհեստաւորների համար ]. Ե/70-1 (Աբ):

* Քնարահաւ. Ե/77-8 (Գգ) նկ.:

Բնակութեան երկրները, արտաքին նկրգր., ձայնը, սովորութիւնները:

 

* Օգտակար գիւտեր.

Գիւտ գիտութեանց եւ արուեստից: [ Աշխարհի ստեղծումից առ 1839 թ. ]. Բ/18-25, ցուցակ: Յախճապակ շինելու կերպը: [ Տարբեր ժամանակներում Ասիայի եւ Եւրոպայի ժողովուրդների մօտ ] / Հ. Ե. Կ.. Է/108-12, Տծ: Շաքարին հիւթը զտելու եւ թանձրացընելու վրայ. ԺԶ/250-1: Արուեստական յիշողութիւն. ԺԷ/260:

 

* ՕԺԱՆՏԸՌ ԱԼՖՐԷԴ. Կոստանդնուպօլսի փողերանոցը / Ալֆռէտ Օժանտըռ (Alfred Augendre). ԺԳ/363-8 (Դը) Տծ, տղտկ բառարան, արտատպ. Կ. Պոլսի ֆր. «Լրագիր» եւ «Արեւելքի արձագանք» լրագրերից:

Շէնքի ներքին կահաւորանքի նկրգրը: Մետաղադրամ ձուլելու ձեւը: Դրամահատ մեքենաները: Յակոբ Տիւզեանի գրծնէութ.: