ԲԱԶՄԱՎԷՊ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

1900

Ա. Յունուար-դեկտեմբեր, 12 հմր, ամսագիր, 48 կամ 96 էջ, ընդհ. 576 էջ:

Բ. Հանդիսարան: Ամսագիր Գրական. Բանասիրական. Պատմական. Կրթական եւ Գիտական: Յիսներորդ ութերորդ տարի: Հատոր ԾԸ:

Գ. Խմբագրականք, Բանասիրականք, Աշխարհագրականք, Կենսագրականք,:

Արդի գրականութիւն, Գրախօսականք, Այլեւայլք, Բանաստեղծականք, Գիտականք, Քաղաքականք, Հանդէս հանդիսից, Նոր Կեանք:

Դ. Երեմեան Հ. Սիմոն:

Ե. Երկսիւն, երբեմն միասիւն:

Զ. Խմբագրական:

Է. Բովանդակութիւն [ամէն հմրի վերջում]: Բովանդակութիւն նիւթոց 1900 տարւոյ:

 

ԱԼԻՇԱՆ Հ. ՂԵՒՈՆԴ.:

* -  Արշալոյս քրիստոնէութեան Հայոց  [ կամ ]  Արեւելք լուսաւորութեան Հայոց  [ կամ ]  Արշալոյս եւ արեւելք լուսաւորութեան Հայոց  /  Հ. Ղ. Վ. Մ. Ալիշան. Ե/193-202; Զ/245-50; Է/289-96; Ը/340-6; Թ/401-6; Ժ-ԺԱ/438-41; ԺԲ/536-46, 1900; Ա/6-13; Գ/101-5; Դ/150-5; Ե/199-203; Զ/246-50; Ժ/303-9; ԺԱ/350-5, 1901 (Աբ) Տծ, նկ.:

Բվնդ. Առաջին լոյս կամ մուտք քրիստոնէութեան ի Հայս; Թադէոս եւ Աշակերտք իւր; Ս. Բարթողիմէոս եւ Աշակերտքն; Երկու եւս Առաքեալք հիմունք Եկեղեցւոյ Հայոց: Յուդա Յակոբեան եւ Սիմոն Կանանացի. Քարոզութիւն այլոց Առաքելոց եւ Աշակերտաց ի Հայս; «ԱրքայուհիԽ Դշխոյ անբծութեամբ…» [ 15 տող ] /  Խաչատուր; «Այս չորեքումբք վիմօք հաստին…» [ 2 տող ] /  Ստեփանոս; Ա'յլ Առաքեալք եւ Աշակերտք աւետարանիչք Հայոց; Հետք քրիստոնէութեան ի Հայս, յ’Բ եւ յ’Գ դարս. Ոսկեանք եւ Սուքիասանք եւ Այրարատեան վկայք; Հալածանք քրիստոնէութեան յ’Բ եւ յ’Գ Դարս; Նահատակք ի Փոքր Հայս; Մեհրուժան Եպիսկոպոս Հայոց; Տրդատ եւ Գրիգոր; Հռիփսիմեանք; «Ի վերայ միոյ պատուական մարգարտի…» [ 8 տող ]; «ՀռիփսիմէԽ. մեծ խորհուրդ եւ անուն ցանկալի…» [ 4 տող ]; «Ելանէր ի Սենեկէն` որպէս փեսայ յառագաստէ…» [ 14 տող ]; «ԵԽրջանիկ հոգիահրաշ…» [ 16 քառեակ ]; Գրիգոր Լուսաւորիչ. Ազգովին Քրիստոնէութիւն Հայոց Նկ.  «Սրբուհի Սանդուխտ», «Նահատակութիւն Ս. Սանդըխտոյ», «Տաթեւոյ վանք», «Սրբուհի Աշխէն», «Ս. Խոսրովիդուխտ», «Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ մկրտէ զՏրդատ»:

Խլրտումն Հայոց որ ընդ իշխանութեամբ Հռովմայեցւոց: Քաղաքավարութիւն սոցա եւ Տրդատայ; Նահատակք ի Փոքր Հայս; Վախճան Հալածանաց եւ Հալածչաց. Տրդատ կռփահարէ զհալածիչն Մաքսիմինոս; Տրդատայ երթալն առ Կոստանդիանոս եւ Դաշինքն. Գրիգորի Եպիսկոպոսապետութիւնն, եւ եպիսկոպոսներ ու վանքեր հաստատելն; Ուխտ եւ Դասակարգութիւն Եկեղեցւոյ; Ժողով Նիկիոյ: - Արիստակէս եւ այլ Հայ Եպիսկոպոսք. Յակովբ Մծբնայ; Վերջին գործք Ս. Լուսաւորչին եւ փոխումն; Վախճան Տրդատայ:

Տե'ս ԱՀՂ. Արշալոյս քրիստոնէութեան Հայոց. Վ.: Ս. Ղազար, 1901. 398 էջ:

* -  Հրաւէր յոբելեան  [ միաբանութեան երկհարիւրամեայ ]  հանդիսի: [ Ձեռագիր: Յաջորդը տպագիր ] /  Հ. Ղեւոնդ Մ. Ալիշան. Ը/յաւ.; Թ/յաւ.:

Նաեւ ուղղանկիւն կնիք հայերէն եւ իտ. `   Կարգադիր յանձնաժողով յոբելեան հանդիսի. Ս. Ղազար, Վենետիկ = La commis. pour les fռtes   jubilaires deux-centenatres S. Lazare Venise:

 

*  ԱԼՊՕՅԱՃԵԱՆ ԱՐՇԱԿ. Ուսումնասիրութիւն Սրբուհի Տիւսաբի  (Վիպագիր) /  Ա. Ալպօյաճեան. Ը/359-63; Ժ-ԺԱ/466-75; ԺԲ/552-7 (Աբ1) Տծ նաեւ խմբ., նկ.:

 

[ ԱՄԻՉԻՍ ԷԴՄՈՆԴՈ ԴԷ ].:

* -  Իտալական մատենագրութեան էջեր. Գիրք մը շարադրելու ժամանակ  /  Էտմոնտոյ տէ Ամիչիս; թրգմ Ռ. Պազարճեան. Ը/377-9; Ժ-ԺԱ/497-502 (Բթ):

* - Խօսք  Էտ. տէ Ամիչիս. Առ ուսանողս: [ Հրպրկխսթ. ]. Դ/181-4 (Բթ):

 

*  Ա. Յ.  Գրախօսական ակնարկներ  /  Ա. Յ.. Ե/229-30:

2. Փալագաշեան Յ. Գ. Նախատարերք գործնական երկրաչափութեան եւ գծագիտութեան. Կ. Պօլիս: Տպ. Վ. Մինասեան, 1900. զ էջ:

 

*  Այլեւայլ տերութիւնք  (Բա1):

Աւստրիա-Հունգարիայի նաւային կարողութիւնը հզօրացնելու խնդիր; Չեխերի պահանջները; ԱՄՆի նախագահի որոշումը Կուբայի խնդրի վերաբերեալ; Ապստամբութիւն Վենեսուելայում; Խռովութիւն Իսպանիայում: Ֆրանս-Չինական յարաբերութիւնները: Ռուս-Ճապոնական դաշինքը; Եգիպտացիների ռազմական յաջողութիւնները. Ա/48:  Ավստրիա-Հունգարիայի կառավարութեան կազմում փոփոխութիւն;   Երկրաշարժ Թիֆլիսում; Վենեսուէլայի ապստամբութեան ճնշումը; Պատերազմական գործողութիւնները Ֆիլիպինեան կղզիներում; ԱՄՆ-Իտալիական առեւտրական պայմանագիրը. Գ/143-4 ԱՄՆի դիրքը Իսպանիայի, Չինաստանի նկատմամբ; Գերմանիայի, Աւստրիայի, Իտալիայի խորհրդարանների գրծնէութ.. Դ/192 Ռուսական ցարի նուէրը գեմանական դեսպանին; Ապստամբութիւն Արգենտինայում. Ե/240 Աւստրիայ-Գերմանական յարաբերութիւնները; Չինաստանի ներքին խռովութիւնները;  Փարիզի ցուցահանդէսը. Զ/288:  Ֆրանսիայում նորից սկսուեց Դրեյֆուսի խնդիրը; Իսպանիայի խռովութիւնները շարունակւում են. Է/336 Աւստրիայի խորհրդարանի արձակման մասին թագաւորի որոշումը; ԱՄՆի նոր նախագահի ընտրութիւնը. Ը/384:

*  Անգղիա. Ա/46-7; Բ/95; Գ/143; Դ/191-2; Ե/239-40; Զ/288; Է/336; Ը/383 (Բա1):

Ռազմական գործողութիւնները Թրանսվաալում; Անյաջողութիւնները պատերազմի դաշտում; Ածխի թանկացումը; Զորքի յաջողութիւնները; Ռազմական ծախսեր:

*  Աւստրիա. Ե/239-40 (Բա1):

Ներքին խռովութիւններ եւ գործադուլներ:

 

ԱՒԳԵՐԵԱՆ Հ. ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ.:

* -  Գրախօսական ակնարկներ  /  Հ. Յ. Աւգերեան. Ա/33-4:

2. Գաբամաճեան Սիմոն. Բարեկիրթ աղջիկ. Պատկերազարդ ընթերցարան աղջկանց վարժարաններու համար. Թրգմ. ի ֆր. [ Առողջապահութիւն - Բարեկրթութիւն ]. Կ. Պոլիս: Տպ. Յ. Մատթէոսեան, 1900. [ 198 էջ ]: 3. Յակոբեան Յակոբ. Բանաստեղծութիւններ. Թիֆլիս, 1899. [ 80 էջ ]:

* -  Յովհաննէս Այվազովսքի: [ Մահախօս. (1817-1900) ] /  Հ. Յ.  Աւգերեան. Է/334-5 (Աթ1) Տծ:

* -  Փառք ի բարձունս երգը եկեղեցւոյ մէջ  /  Հ. Յ.  Աւգերեան. Ա/22; Գ/109-16, 1900; Ա/25-33, 1901 (Աբ) Տծ:

Ստեղծման պատմ.:

Բվնդ. Բնագիրք: [ Հայերէն, Սահմանադրութիւն Առաքելոց, Բիւզանդական եւ հռոմեական եկեղեցու, Ամբրոսեան, ասորականի տեքստերի զուգահեռ համեմատութիւնը ]; Հնագոյն ձեւ եւ յաւելուածք; Հեղինակք եւ գործածութիւն:

 

*  Բացուած է բաժանորդագրութիւն «Բազմավէպ»ի 1901 տարւոյ: [ Բվնդ. ]. Ա/կզմ 4:

 

*  Գաղղիա. Ա/47; Բ/95; Գ/143; Դ/192; Ե/240 (Բա1):

Վիճաբանութիւններ խորհրդարանում; Ընդունելութիւն նախագահի մօտ; Ներքին իրավիճակը; Ռազմածովային նաւատորմի կացութիւնը:

*  Գերմանիա. Ա/47; Բ/95; Ե/240 (Բա1):

Յարաբերութիւնները Ռուսաստանի եւ Ամերիկայի հետ; Կայսեր այցելութիւնը Անգլիա; Ռազմածովային նաւատորմի հզօրացումը:

 

*  Գրախօսական ակնարկներ. Դ/178:

3. Dr. Josef Karst. Historische Grammatik der Kilikisch-Armenischen. Lautlehreզ:

 

*  Գրականութիւնն ի Գերմանիա;  Քնարերգակ քերթողք  /  L. Vernols; թրգմ Հ. Յարութիւն Աւգերեան. ԺԲ/569-74 (Բթ):

Կոնրատ-Ֆերդինանդ Մէյըրի կնսգր. (1825-1898),  «Արեգական տապըն երկնից մէջ կաճի…»  4 տող;  «Այսպէս հանգչի աներեր…»  4 տող;  «Մայր կը մըտնէ արեգակ…»  8 տող; Տ էդլէվ Ֆոն Լիլիընգրոնի կնսգր. (1844-զ);  «ԽոԽր մենութիւն: Մուտքիդ վըրան…»  4 տող;  «Ի՞նչ երազ ես տեսայ վըրադ, տա'ք ոգի…»  20 տող;  Էմիլ դը Շէնայխ-Քառոլադի կնսգր.  (1852-զ);  «Աշունն ահա կը հասնի…»  8 տող;  Ռիքարտ Տէհմէլի կնսգր.  (1863-զ);  «Մա'րդ, դո'ւ ըզքեզ պէտք ես կըրթել…»  4 տող;  Գուստաւ Ֆալքի կնսգր.  (1873-զ);  «Դու կ'աշխատիս, հաւատարիմ ու պարզ ի մէջ հոգերուդ…»  12 տող;  «Նըրբուղի մ’ է նեղ, ամայի…»  12 տող;  Առնո Հոլցի կնսգր. հմռտ (1863-զ), Կարլ Հէնքէլի կնսգր. հմռտ (զ-զ), Հէրման Գոնրատի կնսգր. հմռտ (զ-1890), Եոհան-Հանրի-Մաքէյի կնսգր. հմռտ (1864-զ):

 

(*) [ ԴԱՆԹԷ ԱԼԻԳԻԵՐԻ ]. Ճաշակ Տանդէի Աստուածային կատակերգութենէն  Աշխարհաբար. Ծանօթութիւնք. Տե'ս 1899:

 

* [ ԴԱՒԻԹ ԼԵՒՈՆ ]. Էտկար Շահին: [ Նկարչի արուէստը, տեղծագրծ. —ները ] /  Lռon David; թրգմ Հ. Փ [ իլիպպոս ]  Եատիկար [ եան ]; նխբն`  Խմբ.. Գ/122-7 (Աբ1) նկ., արտատպ. «Լա Ռըվիւ դ’Առ» հանդէսից:

Նկ «Կարմիր դղեակ. Է. Շահինի»:

 

* [ ԴԵԶԱ ԷՄԻԼ ]. Որբուհին  Ժողովրդական երգ պոհեմներու «Դեռ չըկար ան երկու տարու` խեղճ պըզտիկ…» [ 62 տող ] /  Է. Դեզայի  իտ. թարգմանութենէն; թրգմ. Նոյն [ Հ. Արսէն  Ղազիկեան ]. Ժ-ԺԱ/495-6 (Բե):

 

*  Դիտողութիւն մի. ԺԲ/563-4 (Աբ):

Բանավէճ`  Տէր-Պօղոսեան Գրիգոր. Նկատողութիւններ Փաւստոսի Պատմութեան վերաբերեալ // ՀԱ, 97-101, 158-65, 197-201, 239-43, 270-9, 357-62/1900, յօդուածի շուրջ:

 

*  Ե. Ն. Ա.  Գրախօսական ակնարկներ  /  Ե. Ն. Ա.. Թ/427-8:

2. Մալխասեանց Ստեփան. Համառօտ պատմութիւն Ներսիսեան հոգեւոր դպրոցի եօթանասունեւհինգամեայ գոյութեան [ (1824-1899) ]. [ Թիֆլիս: Տպ. Կ. Մարտիրոսեանց = Tipografiq K. Martirosqnca, 1900.   214 էջ (Հրատարակութիւն Ներսիսեան Դպրոցի) ]:

 

ԵՐԵՄԵԱՆ Հ. ՍԻՄՈՆ.:

* -  Ազգային քրոնիկ  /  Հ. Ս. Երեմ.. Ժ-ԺԱ/512-7 (Բթ):

Բվնդ. [ Գրիգոր ] Ջանշեան[ ի մահը ]; Մարմառեան [ Պօղոս ] եպիսկ[ ի մահը ]; Բիւրակն[. Կ. Պոլիս: Խմբ. Ս. Դաւթեան ]; Թրքահայ վարժարաններ; Մշակ[ ի խնդրանքը Ախալքալաքում վնասուած գիւղերին նիւթական օգնութիւն հանգանակելու ]; Բիւզանդիոն եւ Սանասարեան վարժարան; Արտասահմանի մամուլը; Նոր-Օր[. Կահիրէ: «Հայ մամուլի հարցը» յօդուածը ]; Ս[ ուրէն ] Պարթեւեան[ ին ուղղուած դրուատանքի խօսք ]; Անփորձ լրագրութիւնը; Նոր քննադատները:

* -  Ազնիւը: [ Հրպրկխսթ. ] /  Հ. Ս. Երեմեան. Ը/337-40 (Աժ):

Հայ լրագրութեան նիւթը: Քննադատական յօդուածները:

* -  Արձագանգ  /  Հ. Ս. Երեմ.  (Աբ1):

Բվնդ. Գեղարուեստ: [ Խութակահար Տիրան Ալեքսանեանի հիւրախաղերը: Գեւորգ Բաշինջաղեանի, Էդգար Շահինի, Արսէն Շապանեանի, Արշակ Ֆէթվաճեանի նկարչությունը եւ Ա. Տէր-Մարուքեանի քանդակագործութիւնը ]; Գրական: [ Իւրի Վեսելօվսկու, Էմիլ Դեզայի, Մէյէի գրծնէութ.: Բժիշկներ Երուանդ Մանուէլեանի, Ա. Բաբայեանի գրծնէութ.: Թէոդորոս քհն. Տէր-Իսահակեանի լրագրական գրծնէութ.: Մարի Սվաճեանի «Զարդ» թերթի հրտ. ]; Նուէր: [ Նիկոսիայի որբանոցին, Թիֆլիսի Միքայելեան հիւանդանոցին, Ներսիսեան դպրոցին եւ մի շարք այլ հաստատութիւնների ]; Գուժ: [ Ախալքալաքի երկրաշարժը: Կարապետ Պիլէզիքճեանի (Տիգրան Երկաթ) մահը ]. Գ/140-2 Կառավարութեան հրամանով Ռուսահայ հրատարակչական ընկերութեան փակուելը; Գայանէ Մատակեանի մահը; Եղիա Տեմիրճիպաշեանի եւ Սրբուհի Տիւսաբի վիճակը; Պարսից շահի այցելութիւնը Էջմիածին; Արտաշէմ Հիւրմիւզի պատուանշանը; Եգիպտոսի եւ Ամերիկայի հայ լրագրութիւնը; «Որբունի» թերթի բաժանորդների վիճակահանութիւնը. ԺԲ/575:

* -  Գրախօսական ակնարկներ  /  Հ. Ս. Երեմ.:

4. Էփրիկեան Հ. Սուքիաս. Պատկերազարդ Բնաշխարհիկ բառարան. Հ. Ա-Ը. Վենետիկ: Ս. Ղազար, 1900 [ գրքում 1902. 806 էջ ]. Ա/34:

2. 1900ի ընդարձակ օրացոյց Ազգային հիւանդանոցի: Տօմար: Զանազան գիտելիքներ, վիճակագրական տեղեկութիւններ. Կ. Պոլիս: Տպ. Տէր Մինասեան. զէջ. Դ/176-8:

1. Օժէշկո Է. Իւլիանկա / Թրգմ. Պ. Հովուեանցի. Թիֆլիս: [ Տպ. Մ. Դ. Ռօտինեանց = Tipografiq M. D. Rotinqnca ], 1900. [ 64 էջ. (Թիֆլիսի հայոց հրատարակչական ընկերութիւն   8181) ]: 4. Հիւգօ Վիկտոր. Արդար ծերունի / Թրգմ. ռս. Ա. Մխիթարեան. Թիֆլիս: [ Տպ. Մ. Դ. Ռօտինեանց = Tipografiq M. D. Rotinqnca ], 1900. [ 61 էջ. (Թիֆլիսի հայոց հրատարակչական ընկերութիւն 8 182) ]. Ժ-ԺԱ/482-3, 486-7:

* -  Գրական նահատակներ: [ Հրպրկխսթ. ] /  Հ. Ս. Երեմեան. Ժ-ԺԱ/433-8 (Աժ):

Մկրտիչ Պէշիկթաշլեան, Պետրոս Դուրեան, «Հայրենիք» թերթ, Ղազար Բոլադ, Սիմոն Գուլամիրեանց, «Ազգագրական Հանդէս», արտասահմանի հայ մամուլը:

* -  Երկու նամակներ  /  Խմբ.. Ա/27-29 (Աբ1):

Հ. Արսէն Բագրատունու «Իլիական»ի թրգմ. շուրջ:

Բվնդ. Մեծարգոյ եւ Վ. Տէր, Հ. Արսէն վարդ. / Ն. Ծ. Հ. Իգնատիոս Կիւրեղեան; Յարգոյապատիւ եւ Վերապատուեալ Վարդ. / Հ. Արսէն Կ. Բագրատ:

* -  Լ. Խան-Աղեանցի արտօնուած աւտօ-էլեվատօրը  /  Խմբ.. Ա/44-6 (Գա) Տծ, նկ.:

Նկ «Խան-աղեանցի գործիքի աշխատելն», «Ամբողջ գործիքը», «Նոյն գործիքը, որ կը ցուցընէ ջրոյ բաշխման եղանակը»:

* -  Խմբագրական. Յուշիկ  /  Հ. Ս. Երեմ.. Առջբն/1-3:

Արեւմտահայ եւ արեւելահայ մամուլը: Եկեղեցու մշակութային գրծնէութ.: Անցեալ տարուայ նշանաւոր հայ հանգուցեալները:

* -  Կրօնք եւ ազգութիւն: [ Հրպրկխսթ. ] /  Հ. Ս. Երեմ.. Զ/241-4 (Աժ):

* -  Հայ-Հռովմէական  գրականութիւն: [ Կաթոլիկ հայ գրողներ ] /  Հ. Ս. Երեմ.. ԺԲ/529-36 (Աժ; Աբ) նկ.:

Բվնդ. Ընդհանուր տեսութիւն; Յովակիմ Օղուլլուխեան [ բժիշկ ]; Միքայէլ Րէստէն [ բժիշկ ]; Մամբրէ Յովհաննէս Հիսարեան; Վարդան փաշա [ Յովսեփ Վարդանեան ]; Համազգեաց ընկերութիւն [ Կ. Պոլսում ]; Մկրտիչ Պէշիկթաշլեան; «Երբ ալեւոր Մայրն Հայաստան…» [ 12 տող. տե'ս Եղբայր եմք մեք. 30 տող // ՊէշիկՄ. Բնստղծ. Վ.. էջ 48, ՊէշիկՄ. Բնստղծ. Ե.. էջ 27-8 ]; «Դու փափկաթեւ մանկիկ զեփիւռ…» [ 18 տող. տե'ս Առ զեփիւռն Ալէմտաղիի. 48 տող // ՊէշիկՄ. Բնստղծ. Վ.. էջ 36-7, ՊէշիկՄ. Բնստղծ. Ե.. էջ 31-3 ]; «ԱւաԽղ, տեսէք սուգ առաւ ծով…» [ 6 տող. տե'ս Ի մահ Ազնիւի Լութֆեան. 42 տող // ՊէշիկՄ. Բնստղծ. Վ.. էջ 29-31, ՊէշիկՄ. Բնստղծ. Ե.. էջ 80-1 ]; Սրապիոն Հէքիմեան; «Բարձրացո' զգլուխդ, ոԽվ Եփրատ, օԽն, եւ տես…» [ տե'ս Ի ծնունդ Մխիթար Աբբահօր // Հէքիմեան Սրապիոն. Տաղք քերթուածք եւ թատերգութիւնք. Կ. Պոլիս, 1859. էջ 8 ]; «Որ զմարգարիտն ապախտ թողեալ որ ընդ հողով իւր երկրին…» [ 4 տող. տե'ս նոյնը Առ օտարամոլս եւեթ հայս. էջ 17 ]; «Իսկ թէ զսրտիս երբէք խուզեմ ըզգաղտնիս…» [ 4 տող. տե'ս նոյնը Սմբատ յուսահատ յետ սպանանելոյ զԹորոս եւ կուրացուցանելոյ զաչս Հեթմոյ. էջ 19-20 ]:

* -  Հանգիստ Վ. Հ. Աւքսենտիոս Վ տ  Գուրգենեան ի Մխիթարեան ուխտէն  /  Հ. Ս.  Ե.. Գ/129-30 (Աժ) Տծ:

* -  Հանդէս հանդիսից  /  Հ. Ս.  Երեմ.  (Բթ) Տծ:

Բվնդ Արտասահմանի թերթեր. Նոր-կեանք: [ Հայաստանի սովեալներին անտեսած պոլսահայ հարուստները; Արփիար Արփիարեանի յօդուածը ]; Հանդէս ամսօրեայ: [ Մկրտիչ Բառլատեանի կնսգր. (1822՞-1873) ]; L’Armռnie: [ Արփիար Արփիարեանը, Մինաս Չերազը, Բարեգործական, Անձնանուէր, Արարատեան, Կիլիկեան բարեգործական ընկերութիւնները եւ կրթութեան խնդիրները ] Թրքահայ թերթեր. Արեւելեան մամուլ: [ Մատթէոս Մամուրեանի յոբելեանը ]; Ռուսահայ թերթեր. Մուրճ: [ Աւետիք Արասխանեանի գրծնէութ. եւ լրագրի բվնդ. ]; Արարատ: [ Դաւանանքին եւ լեզուին վերաբերող հարցեր ]; Մշակ: [ Արեւմտահայ գրականութեան խնդիրը ]. Ա/34-8 Արտասահմանի թերթեր. Բանասէր: [ Կարապետ Բասմաջեան` բեւեռագրերի ուսումնասիրութեան կառեւորութիւնը ]; Համալսարան: [ Բվնդ.: Դրուատանքի խօսք ] Թրքահայ թերթեր. Բիւզանդիոն: [ Եկեղեցական երաժշտութեան խնդիրը ]; Արեւմտեան մամուլ: [ Ուսուցիչներին «Հանգստեան թոշակ» ապահովելու խնդիրը ]; Բիւրակն: [ Թերթի վերահրտ. փոքր ընդհատումից յետոյ ] Ռուսահայ թերթեր. Մշակ: [ «Ազգագրական հանդէս»ի խմբագրի նիւթական կացութիւնը ]; Նոր-դար: [ Վոլֆգանգ Գեօթէի յոբելեանը: Հայկական թերթերի բվնդ. ]. Բ/82-7 Արտասահմանի թերթեր. Բիւրակն: [ Սահակ եպս. Խապայեանի Եղիշէի եւ Փիլոն Եբրայեցու երկերի շուրջ: Յ. Ալէքսանեանը` Մարզուանի ժողովրդական նախապաշարումների մասին: Մ. Ա. Թուրեանի լեզուական փոխառութիւնների մասին: Ն. Ս. Տ. Ներսէսեանը` Սիվրիհիսարի կենցաղային առարկաների, հագուստի մասին: Ա. Այվազեանը` Ալաշկերտի եւ Վանի օգտակար հանածօների շուրջ ]; Մասիս: [ Տիգրան Արփիարեանի ծրագիրը ]; Բիւզանդիոն: [ Բիւզանդ Քէչեանի գրծնէութ. ] Ռուսահայ թերթեր. Մշակ: [ Կեանքը եւ թշնամու նկատմամբ աւետարանական մօտեցումը ]; Նոր-դար: [ Սիմոն Հախումեանը` «Մահն էլ չէ ազատում» Սիմոն Գուլամիրեանի մասին ]. Գ/137-40 Արտասահմանի թերթեր. Հայրենիք: [ Հանգանակութիւն Ամերիկայում Հայաստանի սովեալների համար ] Թրքահայ թերթեր. Հանրագիտակ: [ Բիւզանդ Պօզաճեանի գրծնէութ. եւ թերթի բվնդ. ]; Բիւզանդիոն: [ «Առձեռն բառարան»ի քննադատութիւնը ] Ռուսահայ թերթեր. Տարազ: [ Բանավիճային յօդուածներում անձնական վիրավորանքներին վերջ տալու կոչ ]; Մշակ: [ «Մամուլ» բաժնի գրծնէութ.: Հայ գործիչների յիշատակը յավերժացնելը ]. Դ/178-81 Արտասահմանի թերթեր. Եկեղեցի Հայաստանեայց: [ Թերթի առաքելութիւնը: Խրիմեան Հայրիկի աջակցութիւնը ]; Նոր կեանք: [ Հայերին իբրեւ Եւտիքեան աղանդի հետեւորդներ մեղադրանքի դէմ ]; Paris nouvelles: [ Մինաս Չերազի եւ Կարապետ Բասմաջեանի մասնակցութիւնը Փարիզի գիտաժողովին ]; Շաւիղ: [ Թերթի առաքելութիւնը ] Թրքահայ թերթեր. Բիւզանդիոն: [ Դաւիթ Խաչկոնցի գրծնէութ. ]; Ծաղիկ: [ Գրծնէութ. երգիծանքով ներկայացնելը ]. Ե/230-3 Արտասահմանի թերթեր. Նոր կեանք: [ Որբանոցները: Հայ հարուստների անտարբերութիւնը ] Թրքահայ թերթեր. Բիւրակն: [ Գրաբար լեզուն, նրա նշանակութիւնը ] Պարսկահայ մամուլ. Ծրագիր: [ Գրական, լրագրական, ուսումնական խնդիրները ] Արտասահմանի թերթեր. Նկատողութիւններ: [ Այլալեզու մամուլից կեանքին եւ զարգացմանը նպաստող յօդուածների թրգմ. արտատպ. առաջարկ ]; Ուսանողները: [ «Ռուսահայ» եւ «թուրքահայ»: Իմացականութեան եւ ազգօգուտ աշխատանքի համեմատութիւնը ]; Նոր թերթ մը: [ Կահիրէի «Նոր օր» թերթի բվնդ. ] Թրքահայ թերթեր. Արեւելքի խմբագիրը: [ Արամ Անտոնեանը ]; Դասախօսութիւններ: [ Կ. Պոլսում. մասնակցութեամբ Ռէթէոս Պէրպէրեանի, Վահրամ Թորգոմեանի ]; Ռուսահայ թերթեր. Շփոթ մտքեր: [ Բարեգործական հիմնադրամ գործածութեան խնդիրը ]. Ը/370-3 Արտասահմանի թերթեր. Բանասէր: [ Դաւիթ-Բէկի (Մարտիրոս Սարգսեանի) «Բաղդատական քերականութիւն»ը, Յ. Վ. զ Յակոբեանի «Հայկական ամիսներ», Ս. Վ. զ Պարոնեանի «Մատենախօսութիւն հայկական ըստ օտար լեզուաց» յօդուածները ]; Bessarione [ Հռոմի հանդէսում գեր. Աշճեանի «La Chiesa Armena ed il Nestorianismo» (Հայ Եկեղեցին եւ Նեստորականութիւնը) յօդուածը ]; Հանդէս ամսօրեայ: Յ. Անեցի «Եղիսաբեթուպոլսոյ հոգեւոր Եղբայրութիւնները - Ս. Յովհաննու Եղբայրութիւնը» յօդուածը ] Թրքահայ թերթեր. Մասիս: [ Եղիշէ Դուրեանի Եզնիկ Կողբացու երկի թրգմ. վերաբերեալ ]. Ժ-ԺԱ/478-82 Արտասահմանի թերթեր. Հանդէս ամսօրեայ: [ Հ. Յակոբոս Տաշեանի   «Թղթակցութիւն Աբգարու եւ Քրիստոսի, ըստ նորագիւտ արձանագրութեան Եփեսոսի», «Սեքստոսի վճիռ» իմաստասէրի խրատները; Դաւիթ-Բէկի «Արաբկիրի գաւառաբարբառը» յօդուածները ]; Nuova antologia: [ Իտ. հանդէսում Վիլհելմ Փասիլի` Կ. Պոլսից Տրապիզոն, յետոյ Բաթում, Թիֆլիս, Բաքու, ճամփորդական նոթերում հայերի մասին ]; Echos D’Orient: [ Ֆր. հանդէսում Հայ եկեղեցու վերաբերեալ վիճակագր. կազմելու հարց ]; Bollettino: [ Իտ. հանդէսում Փ. Մ. Փասանիզի, Z. Ripleyի (Ռայփլէյէ), Շանտրի, Ռ. ֆօն Էրքէրդի տեղեկութիւնները հայերի մասին: Ռուդոլֆ Վիրխովը Լեման եւ Բէլք գիտնականների` հայերի վերաբերեալ հետազօտութիւնների շուրջ ]. ԺԲ/564-8:

* -  Հանդէս մատենագրական: [ Գրծնթ. ] /  Հ. Ս.  Երեմ.. Զ/267-70; ԺԲ/558-63 (Աբ1):

Բվնդ. Թատրոն: [ Հանդէսի բվնդ., յօդուածներն ու հեղինակները: «Ո՞ւ էք, ո'վ փորձուած, զըւարթ դէմքերով…» 8 տող / Ալեքսանդր Ծատուրեան; «Ու Նազիկը լեղապատառ…» 8 տող / Յովհաննէս Թումանեան ]; Բառացուցակ: [ Տաղաւարեան Նազարէթ. Մանրէաբանութիւն. զ, 1898. զէջ ]; Chants Armռniens: [ Եղիազարեան Լեւոն. Հաւաքածոյ հայոց ժողովրդական երգերի = Recueil des chants populaires armռniens = Raecolta delle canzoni populari armeni. I livraison. Direction des ԻChants populaires armռnieusՄ. Directeur; Lռon Eghiasarian.. Paris: Costallat et C ie.   1900. 32 p. ]:

(*) -  Հանք եւ իրենց ստուգաբանութիւնը. Տե'ս 1899:

* -  Մրցանակը  /  Հ. Ս.  Երեմեան. Թ/398-400 (Աժ):

Իզմիրեան հիմնադրամը: Վերաբերմունք առ Մխիթարեանները:

* -  Նամականի. Վառնա. Ե [ րուանդ ]  Սրմաքէշխանլեան [ ին (Երուխանին) ] /  Խմբ.. Ը/384 (Բթ):

 

*  Ե. Ն. Ա.  Նարեկացին եւ Նարեկը  /  Ե. Ն. Ա.. Ժ-ԺԱ/443-9 (Աբ) Տծ, նկ.:

 

*  ԵՐՄՈՆԻ Վ. Քննադատական ուսումնասիրութիւն. Ս. Գրոց հայկական թարգմանութեան վրայ  (Dr V. Ermoni, De la mission des Lazaristes, Paris) / Թրգմ. եւ Ազդ  Հ. Ստեփ [ անոս ]  Սարեան. Է/296-302; Ը/346-52; Թ/406-10; Ժ-ԺԱ/451-4 (Աբ) Տծ նաեւ թրգմ.:

Բվնդ. Հայկական թարգմանութեան պատմութիւնն; Քննութիւն բնագրին: Հայկական թարգմանութիւնն` Եօթանասնից յունարէնին վրայ եղած է: Հին Կտակարան [ Եբրայերէն, յունարէն, հայերէն որոշ նախադասութիւնների զուգահեռ համեմատութիւնը ]; Հայկական թարգմանութիւնն` աղեքսանդրեան բնագրի վրայ եղած է; Համեմատութիւն Նոր Կտակարանի; Յատկանիշք հայկական թարգմանութեան; Ենթադրութիւն վերջին փոփոխութեանց կամ սրբագրութեանց: Հայկական թարգմանութեան մէջ նախնաբար բովանդակուած գրքեր; Հայկական թարգմանութիւնն սրբագրուա՞ծ է Փէշիթոյի վրայ:

Անաւարտ է:

 

*  Եւրոպական մամուլ  (Բթ):

Բվնդ. La Nouvelle Revue. Անծանօթ մեծ բանաստեղծ մը: [ Տե'ս BE. Kvant Smirnskij 14A/876զ ]; Questions diplomatiques et coloniales. Իտալական գաղթականութիւն: [ Վիճակագր. ]; Աւստրալիոյ քաղաքական կացութիւնն: [ Վիճակագր. ]; Preussische yahrbՖcher: [ Վոլֆգանգ Գիւթէի քաղաքական դաւանութիւնը ]; Հայնրիխ Հայն իւր հարիւրամեկին. Ա/39: Nor und SՖd. Ծիւրախտի դէմ պատերազմ; The Humanitarian: [ Ազգութիւնը եւ դաւանանքը ձեռքի ձեւով որոշելը ]; The American Review of Reviews. Խաղը կը նկատուի իբրեւ մասն կրթական եւ ընկերական վերանորոգմանց; Revue de Gռographie. Կովկասեան շղթայից հիւսիսակողմն: [ Դաղստան ]. Բ/94: Revue de Paris. Ռուսք` ազատ [ Սպիտակ ] ծովու վրայ; Deutsche Revue. Ծովու եւ օդոյ ազդեցութիւնն` առողջութեան վրայ; La Nouvelle Revue. Գերմանացիք Իտալիոյ մէջ; Nuova Antologia. Լատին Ամերիկոյ մէջ իտալական գաղթականութեան տարածումը. Գ/142-3: Revue de Paris. Իտալացի ազգին վրայ տեղեկութիւնք; Nuovelle Revue. Նափոլէոն եւ արշաւանքն ի Ռուսաստան. Ը/382-3: Giornale arcadico. Արաբներու կարծեցեալ յառաջադիմութիւնը; Terre sainte. [ Սարկաւագուհիների մասին ]; Commentarius authenticus. Հիպպողիտեայ Կանոնք; Ixdnw դրամագիտութեան մէջ; Նեստորական Քաղդէացւոց պատմութեան երկու կարեւոր կէտերու վրայ; Echos D’Orient. Բաղադրութիւն եւ օրհնութիւն Ս. Միւռոնի; Revue de L’Orient chrռtien. Խաղողի օրհնութիւնը; Byzantinische zeitschrift. Կոստանդինի` Իրենէի որդւոյն մահուան թուականը; Revue D’Histoire ecclռsiastique. Թուղթ Բառնաբայ; Սուտն Իգնատիոս. Ժ-ԺԱ/525-8:

 

*  Զ. Օ.  Գրախօսական ակնարկներ  /  Զ. Օ.. Ժ-ԺԱ/487-9:

5. Փալագաշեան Յովնան Գ. Նիւթ. Հ. Ա, տետր Ա. Կ. Պոլիս, 1900. զ էջ:

 

(*)  ԷՓՐԻԿԵԱՆ Հ. ՍՈՒՔԻԱՍ. Բնաշխարհիկ բառարան  [ կամ ]  Նկարագիր բնաշխարհի  [ կամ ]  Տեղագրական. Տե'ս 1899:

 

*  ԹԵՆԻՍՈՆ Ա. Մահ Արթուրոյ  «Օրինակ զայս ընթանայր մարտին խօշիւն զօրն ի գլուխ…» [ 272 տող ]. Իտալերէն թրգմ. Է[ միլ ] Դեզա. Ի յիշատակ Աննունցիադայի Բերլասքա Դեզա. Նուիրէ զայս թարգմանութիւն ամուսինն /  Ա. Թեննիսոն; թրգմ. գրաբար եւ նխբն`  Հ. Ա [ րսէն ]  Ղազիկեան. Զ/277-83 (Բե) Տծ:

(*)  ԹԷՐԶԵԱՆ ԹՈՎՄԱՍ. Գեղեցկագիտութիւն. Տե'ս, 1897; 1898; 1899:

 

ԹՈՐՈՍԵԱՆ  Հ. ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ.:

(*) -  Ատոմեանց նահատակութեան ժամանակն եւ այլ հանգամանք. Տե'ս 1899:

* -  Գրախօսական ակնարկ  /  Հ. Յովհ. Թորոսեան. Ը/363-70:

Ազգագրական հանդէս. Ե տարի. Զ գիրք. հրատ. Երուանդ Լալայեան. Թիֆլիս, 1900:

 

*  Իմ մահը  «ԳեղեցիԽկ այն օրերէն մին աշնան…» [ 9 քառեակ ]. Ժ-ԺԱ/476 (Բե):

 

*  Ի նինջ Ս. Գր. Նարեկացւոյ  «Այնտեղ` ուր հեռուն հորիզոնին վրայ…» [ 100 տող ]. Ժ-ԺԱ/449-50 (Բե) Տծ:

 

*  Իտալիա. Ա/47; Բ/96; Ե/240; Զ/288; Ը/383 (Բա1):

Խորհրդարանի աշխատանքը: Մալթայում` լեզուի խնդիրը: Ներքին հարցեր: Քրիստոնէական Հնագիտական ժողովը: Խորհրդարանի նոր կազմը:

 

*  Իտալիոյ մեծ սուգը: [ Թագաւորի սպանութիւնը ] / Բազմավէպ. Թ/385-6, նկ.:

Նկ «Ումպէրդոյ թագաւոր Իտալիոյ»:

 

*  Լոյս տեսաւ  [ կամ ]  Նոր հրատարակութիւններ.:

Հ. Էփրիկեանի գրպանի ատլասը. Ա/կզմ 4 Մխիթարայ աբբահօր վարքն. Դ/173 Ժամակարգութիւն. Զ/254:

 

*  Լուսաբանութիւն. Խազից եւ երգեցողութեան շարականաց. Ժ/460-3; ԺԲ/546-7, 1900; Է/315-9, 1903; Գ/126-8, 1904 (Աբ) աղիւսակ, նոտա:

Բվնդ. Հիմունք գործոյս; Սուղ ակնարկ մը ընդհանուր խազերու կամ Լատինաց neumeներու վրայ; Ձայնաստիճան ցուցընող նշանք; Լատին եկեղեցւոյ neume կոչուած սովորական խազերը եւ անոնց զօրութիւնը [ եւ ] Անոնց համապատասխանող Շարականաց խազերը [ զուգահեռ համեմատութիւնը ]:

 

*  Կաթողիկոսունք Հայոց  (Kadslixoi t՛w Armeniaw) / Հրտ. պտրստ. եւ ծնթ. `  Հ. Բ [ արսեղ ]  Սարսիսեան. Ժ-ԺԱ/464-5 (Աբ) Տծ:

Յատուածաբար «Յաղագս Յակոբիկեանց եւ Խաչեցարեանին» երկիցզ:

 

(*)  ԿԱՐԱ Կ. Ա. Արմէնիա անուան ստուգաբանութիւնն եւ հայ ազգին ծագումն. Տե'ս 1899:

 

*  Կը ծանուցանենք [ Ամսագրի գործակալութիւնները ]. Ա/կզմ 4:

 

*  Հայ երաժիշտ մը  [ Թաւջութակահար Տիրան Ալեքսանեան ]. Ե/225-6 (Աբ1; Բթ) արտատպ. «Levant Herald and Eastern Express»; «Stamboul»; «Servet»; «Արեւելք»ից, նկ.:

 

*  Հ. Ե.  Գրախօսական ակնարկներ  /  Հ. Ե.. Բ/79-80:

1. Խալաթեանց Բ[զ]. Տասնիններորդ դարի կտակը. Թիֆլիս: Տպ. Մ. Մարտիրոսեանց, 1899. [ 31 էջ ]: 2. Շահնազարեան Յովհաննէս. Խաչատուր Աբովեանի հասարակական եւ գրականական գործունէութիւնը. Հրատարակութիւն Բժ. Սիմէօն Շահ-Նազարեանցի. Մոսկուա: Տպ. Ք. Բարխուդարեան, 1899. [ 23 էջ ]:

 

*  Հ. Ս.  Գրախօսական ակնարկներ  /  Հ. Ս.. Բ/80-1:

3. Շահնազարեան Յովհաննէս. Անմեղ զոհեր (Կանայք Գ[ եւորգ ]. Չուբարի վէպիկներում). Մոսկուա: Տպ. Ք. Բարխուդարեան, 1899. 56 էջ:

 

*  Հ. Տ.  Գրախօսական ակնարկներ  /  Հ. Տ.. Բ/81-2:

4. Թորոսեան Պ[ ետրոս ]. Ռ. Ինքնուսուցիչ անգլերէն լեզուի. Նիւ-Եօրք: Տպ. Էլիաս Խալաֆ եւ ընկ. 1898. զ էջ: 5. Թորոսեան Պ[ ետրոս ]. Ռ. Առ ձեռն Ամերիկեան բառարան Անգլիերէն Հայերէն. Նիւ-Եօրք: Տպ. Էլիաս Խալաֆ եւ ընկ. 1898. զ էջ:

 

[ ՂԱԶԻԿԵԱՆ Հ. ԱՐՍԷՆ ].:

* -  Ակնարկ մը Բագրատունւոյ կենաց եւ գործոց վրայ  /  Հ. Ա.  Ղազիկեան. Ա/24-7 (Աբ1; Աթ) Տծ, նկ.:

* -  Առ Գր [ իգոր ]  Մալխաս եւ առ «Սուրհանդակ»  /  Հ. Ա.  Ղազիկեան. Է/321-31 (Ագ) Տծ:

Բանավէճ` Ֆրանսուա Գոբէի «Հսկումը», «Դարբիններուն գործադուլը» բանստղծթ. —ների թրգմ. շուրջ:

* -  Հ. Ա. Կ. Բագրատունի եւ Հոմերի Իլիականին թարգմանութիւնը  /  Հ. Ա.  Ղազիկեան. Բ/65-72; Դ/161-70 (Աբ1) Տծ:

Նաեւ  առանձին տողեր «Իսկ Աթենաս` ճաւակեթ ասպարակիրն Արամազդա…» Ե. (733)  8 տող;  «Իսկ անդուստ Արամազդայ վահանակրին դուստր Աթենաս…» Ը. (384)  8 տող;  «Յառաջ քան զամենայն արկ ըզբարձիւքն ըզսըռնապանսն…» Ա. . 330-8)  8 տող;  «Եւ նախ ըզսըռնապանսըն գեղեցիկս յեռ ըզբարձիւքն…» Բ. (ԺԶ. 130)  11 տող;  «Եւ նախ ըզսըռնապանսըն արկեալ ագոյց շուրջ ըզբարձիւքն…» Գ. (ԺԹ. 367)  11 տող;  «Եւ նախ ըզբարձիւքն ըզսըռնապանսըն գեղեցիկս…» Դ. (ԺԱ. 15…)  8 տող; «Յարուցեալ ըզգեցաւ ըզպարեգօտսըն ըզլանջօքն…» . 21-4)  4 տող; «Զայս ասացեալ առ ըզգեցաւ շուրջ ըզլանջօքն ըզպատմուճանն…» . 131, 178)  4 տող;  «Համախուռն ըզհերապանծ աքայեցիս վառել շտապաւ…» Ա. (11-15)  5 տող;  «Ի քո՞ւն կաս, Ատրեւսի ձիավարժին քաջի որդիդ…» Բ (23-35)  11 տող;  «Նընջե՞ս, ձիավարժին քաջի որդիդ Ատրէոսի…» Գ (60-70)  11 տող;  «Ընդ կառօքն ըզձիանըն սըրարշաւ կաղացուցից…» Ա . 402-408)  7 տող;  «Ընդ կառօքդ ըզսըրարշաւ երիվարացըդ խեղել զոտս…» Բ. . 416-422)  7 տող;  «Զայս ասաց, եւ Հերա եւ Աթենաս մընչեցին լուռ…» Բ. . 20-25)  6 տող;  «Զայս ասաց, եւ Հերա եւ Աթենաս մընչեցին լուռ…» Բ. . 457-462)  6 տող;  «Արի' երթ, թեթեւդ Իռիս, զայս առ Հեկտոր տարջիր պատգամ…» Բ. (ԺԱ. 186-194)  9 տող;  «Արամազդ հայր առաքեաց սոցին քեզ զիս պատգամաբեր…» Բ. (ԺԱ. 201-209)  9 տող;  «Որպէս ձի ասպաստանիկ եւ մըսրամուտ յագ ի գարի…» Բ. . 506-514)  9 տող;  «Իբր երիվար ասպաստանիկ եւ մըսրամուտ բըտկան գարւոյ…» Բ. (ԺԵ. 263-269)  6 տող:

 

(*) -  Մխիթար. Տե'ս 1899:

 

*  Մեծ հնախօսական գիւտ մը յԵփեսոս. Թղթակցութիւն ի մէջ Քրիստոսի եւ Ագրիպպաս թագաւորի. Զ/287-8 (Ադ) նկ., արտատպ. «Daily Express»ից:

 

*  Մ. Պ.  Գրախօսական ակնարկներ  /  Մ. Պ.. Ժ-ԺԱ/486:

3. Տղոց կրօնագիտութիւնըզ:

 

*  Յայտարարութիւն երկհարիւրամեայ յոբելեան հանդիսի հիմնարկութեան Մխիթարեան միաբանութեան: [ Նաեւ հրտ. թուարկում ] / Կարգադիր յանձնաժողով յոբելեան հանդիսի. Վենետիկ - Ս. Ղազար. Դ/յաւ. [ 1-3 ] նկ.:

 

*   [ ՅՈՎՀԱՆՆԻՍԵԱՆ ԽԱՉԱՏՈՒՐ ].  Զարմայր Մսերեանց: [ Կենսգրծ. (1836-1899) ] /  Մ.  Շովրեան. Ժ-ԺԱ/476-8 (Աբ1; Աթ) Տծ, նկ.:

 

*  Նամականի  [ ուղղուած բաժանորդներին եւ գործակալներին ]. Ա/48; Բ/96; Գ/144:

 

*  ՆՈՅԻԿ Տ. Ս. Զարթնում պանդուխտ ուսանողի  «Առաւօտ է, շերտ-շերտ ամպեր ցիր ու ցան…» [ 2 քառեակ, 2 եռեակ ] /  Նոյիկ Տ. Ս Աշ. Մ-Ռափ. վարժարանի. Է/336 (Բե):

 

*  Ումպերդոյ Ա [ ի սպանութիւնը ] Ազդեցութիւնն ՈԽվ թագուհի մեր, ողջ լեր Կենսագրական յուշք Ումպերդոյ Ա Թագաւոր Վիկտոր Էմմանուէլ Գ եւ թագուհին Հեղինէ. Թ/386-97 (Աժ) նկ., արտատպ. «Illustrazione Italiana»ից:

Նկ «Մարգարիտա թագուհին», «Թագաւոր Վիկտոր Էմմանուէլ», «Թագուհի Հեղինէ»:

 

*  Ուսումնասիրութիւն. Շարականաց խազից  [ կամ ]  Հայկական երաժշտութիւն. Ա/49-52; Դ/159-61; Զ/259-64; Թ/418-21 (Աբ) Տծ, նոտա:

Հ. Մինաս Բժշկեանի եւ Նզ. Թաշճեանի աշխտթ. —ները:

Բվնդ. Որպիսութիւն եւ Բնադրոշմ եկեղեցական երգերու առ հասարակ, եւ մասնաւորապէս Հայոց երգերու: Գահիրէի Հայոց եպիսկոպոսական եկեղեցւոյն գլխաւոր դպրապետին երաժշտական գիտութիւնը եւ համառօտութիւն մեզի տուած տեղեկութեանցն իւր արուեստին վրայ; Հայոց այժմեան երաժշտութեան ծագումն ու գիւտը; Հայ երաժշտութեան նշանները; Բացատրութիւն երաժշտական նշանաց կամ Հայոց երաժշտութեան խազերը; Հայոց եկեղեցական երգոց ութ ձայներու եղանակաց մէջ եղած մեծ տարբերութիւնը` Շրէօտէրի աւանդածին, եւ մեր ներկայացուցածին մէջ, ուստի՞ յառաջ կու գայ: Զայս ցուցընելու համար մեր գործադրած միջոցներուն օգուտը: Օրինակ այս ութ ձայներու, նախ հայերէն գրութեամբ եւ խազերով, եւ ապա մեր գրերով եւ մեր նօդայով գրուած:

 

*  Չինաստան. Է/336; Ը/383-4 (Բա1):

Ապստամբութիւն երկրում; Պատերազմական գործողութիւններ; Եւրոպացիների վերաբերմունքը:

 

ՉՐԱՔԵԱՆ Հ. ՔԵՐՈՎԲԷ.:

* -  Գիրք մնացորդաց ըստ հնագոյն հայ թարգմանութեան: [ Գրծնթ. ] /  Հ. Ք.  Չրաքեան. Գ/117-22 (Աբ; Ագ) Տծ:

Խալաթեանց Գրիգոր Գիրք մնացորդաց ըստ հնագոյն հայ թարգմանութեան  Զառաջինն ած ի լոյս. Ըստ կրկին ձեռագիր օրինակաց, հանդերձ Բ. լուսագիր նմանատպութեամբք նոցին. Մոսկուա: Տպ. Վարվառէ Գատցուկ, ՌՅԽԸ-1899. s. 119 (Trudy po Vostokovedeni[, izdavaemye Lazarevskim institutom Vostohnyx qzykov. Vypusk I. Knigi Paralipomenon v drevnejwem armqnskom perevode. (Editio princeps):

Նաեւ  ասորական  եւ  եբրայական Եօթանասնից  եւ  նորագիւտ թարգմանութեան  որոշ հատուածների զուգահեռ համեմատութիւնը:

* -  Ս. Հիպպոլիտոս եւ իւր գրուածք հայ մատենագրութեան մէջ: [ Ուսմնսր. ] /  Հ. Ք.  Չրաքեան. Ա/10-2; Զ/250-4 (Աբ) Տծ:

* [ Պարբերականների գովազդ ].:

Մշակ. Թիֆլիս. Ա/կզմ 4: Բիւրակն. Կ. Պոլիս. Բ/60; Դ/159; Ե/214; Ը/359:   Մասիս. Կ. Պոլիս. Է/333; Ժ-ԺԱ/438: Մուրճ. Թիֆլիս. Բ/87: Բանասէր. Փարիզ. Բ/87; Դ/155; Ժ-ԺԱ/475: Արարատ. Վաղարշապատ. Դ/184: Recueil de Chants populaires Armռniens. Փարիզ. Ե/226: Տարազ. Թիֆլիս. Ե/233:

 

*  ՊԱՍՄԱՋԵԱՆ Մ. Ուսումնասիրութիւն  [ Յակոբ ]  Պարոնեանի երկասիրութեանց: [ Ուսմնսր. ] /  Մ. Պասմաջեան; նխբն`  Խմբ.. Ե/219-23; Զ/273-6; Է/311-4 (Աբ1) Տծ, նկ.:

Նկ «Պարոնեան»:

 

*  ՊԷԼՄՈՆԴԷ Լ. Որբիկները  «Զըւարթ օրերն անցան, սառեր են դաշտեր…» [ 13 քառեակ ] /  Լ. Պէլմոնդէ; թրգմ Հ. Ա [ րսէն ]  Ղազիկեան. Ժ-ԺԱ/495 (Բե):

 

*  ՌԱՓԱՅԷԼԵԱՆ Հ. Չինական խնդիրը Չինաստանի ներկայ դէպքերէն  /  Հ.  Ռափայէլեան  Ուս. Մ. Ռ. Վ. Ժ-ԺԱ/517-25 (Բա1):

 

*  ՌՈՒՍԵԱՆ Հ. ՎՐԹԱՆԷՍ. Գրախօսական ակնարկ  /  Հ. Վ. Ռուսեան. Գ/132-7, Տծ:

1. Ազգագրական հանդէս պատկերազարդ. չորրորդ տարի, Ե գիրք. Թիֆլիս: Տպ. Կ. Մարտիրոսեանց, 1899:

 

*  ՌՕԼԻՆԱ  ՄՕՐԻՍ. Երաժշտութիւն Շոփէնի  «Եղբա'յր վիհին եւ սիրահարդ ողբերգական գիշերներու…» [ 12 քառեակ ] /  Մօրիս Ռօլինա; թրգմ Կ. Կոթոլ. Է/333 (Բե):

 

*  ՍԱՐԳԻՍԵԱՆ Հ. ԲԱՐՍԵՂ. Նոր քննադատի հինցած կարծեաց առթիւ. Բաց նամակ առ Գ. Շահինեան  /  Հ. Բ.  Սարգիսեան. Թ/421-6 (Աբ1) Տծ:

Բանավէճ` զԺամանակագրական խնդիրներ` հայ եկեղեցւոյ պատմութենէն // Արեւելք, Կ. Պոլիս, հմր 4356, 4357, 1900:

 

ՍԱՐԵԱՆ Հ. ՍՏԵՓԱՆՈՍ.:

* -  Ակնարկ մը` Ս. Գրիգոր Լուսաւորչէն առաջ` Հայոց քրիստոնէական հաւատոց վիճակին վրայ: [ Ուսմնսր. ] /  Հ. Ս.  Սար.. Բ/63-5; Գ/97-103; Դ/145-55 (Աբ) Տծ:

* -  Գրախօսական ակնարկներ  /  Հ. Ս.  Սարեան, Տծ:

1. Ալէլուիա. Իննեակ իմաստասիրական. Յ. Գ. Մ.. Կ. Պոլիս: Տպ. Յ. Մատթէոսեան, 1900. զ էջ. Ա/32-3: Բանասէր. Հանդէս հնախօսական, պատմական, լեզուաբանական եւ քննական. Կ[ արապետ ] Յ. Բասմաջեան. Հ. Ա. Գիրք Դ. Փարիզ, 1899. Է/314-8:

* -  Կ. Պռօքէլման եւ «Գիրք վաստակոց»ի հայերէն թարգմանութիւնն: [ Ուսմնսր. ]. Ա/4-7; Բ/52-8 (Աբ) Տծ:

Նաեւ Հ. Ղեւոնդ Ալիշանի, Հ. Արսէն Սուքրեանի տեսակետները: Եւրոպացի հայագէտների քննադատութիւնը: Հիւբշմանի հրատարակութիւնը:

 

(*) -  Մագնիսական քուն Hypnotisme. Տե'ս 1899:

 

*  ՍՈՒՄԷ Ա. Թշուառ աղջիկը  «Փախած քունէս դառն ու դըժնեայ…» [ 43 տող ] /  Ա. Սումէ; թրգմ. Նոյն [ Հ. Արսէն  Ղազիկեան ]. Ժ-ԺԱ/496 (Բե):

 

*  ՏԱՅԵՑԻ Հ. ԵՍԱՅԻ. Գրախօսական ակնարկներ  /  Հ. Ե. Տայեցի. Դ/173-6, Տծ:

1. Լումա, գրական հանդէս. Ե տարի, գիրք Ա. Տփղիս, 1900:

 

* [ ՏԷՐ-ՍԱՀԱԿԵԱՆ Հ. ԿԱՐԱՊԵՏ ]. Գրախօսական ակնարկներ  /  Կ. Տ. Ս., Տծ:

1. Գէորգեան (Ճուղուրեանց) Բարդուղիմէոս Վրդ. Խորենացուն Խորենացով պէտք է հասկանալ. [ Վաղարշապատ: Տպ. Մայր Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, 1899 ]. 108 էջ. Ե/226-9: 1. Շահ-Նազարեանց Սիմէօն. Որոշ կանոնադրութեան եւ ծրագրի անհրաժեշտութիւնը եւ Հայոց թեմական հոգեւոր դպրոցների վարչական եւ ուսումնական կարգ ու կանոնի` դիսցիպլինայի միակերպութեան գաղափարը. Մոսկուա, 1900. [ 85 էջ ]:

3. Լումայ. գրական հանդէս. Ե տարի, Գիրք Բ. Թիֆլիս, 1900.    Թ/427, 428-32:

Տե'ս Կ. Տ. Ս. ` Տէր-Սահակեան Հ. Կարապետ 129-32/1965:

 

[ ՏԻՐԱՑՈՒԵԱՆ Հ. ՆԵՐՍԷՍ ].:

* -  Գիտութիւն եւ գիւտ  /  Հ. Ն.  Տիրացուեան. Ը/381-2; Ժ-ԺԱ/502-12 (Բթ; Գա):

Բվնդ. Ծովային ճանապարհորդութիւնք; Կուպէ` ընդծովեայ նաւը; Էրմաք` սառաբեկ շոգենաւը; Անթել ծովային հեռախօսը; Ցամաքային երթեւեկութիւնք; Առանց ձիու կառքեր; Մարդկային հանճարը պիտի յաղթէ օդոյ; Թռչնապարիկը; Օդային հեծելանիւ; Լանկլէյի նոր օդաչուն; Զէբբէլինի օդային նաւը; Կարկըտարգել թնդանօթ; Գիտութեանց զարմանալիքը բժշկութեան եւ վիրաբուժութեան մասին; Երկայնակեցութիւն ելեքտրականութեամբ; Ոսկեղինիկ երազներ[ ը բժշկութեան մէջ ]; Խուլերը եւ խուլ-համրերը կը լսեն; Կոյրերն ալ պիտի տեսնեն; Հեղուկ օդոյ ապագան մեծ է:

* -  Գրախօսական ակնարկներ  /  Հ. Ն.  Տիրացուեան. Ժ-ԺԱ/483-6:

Համալսարան. Փարիզ, հմր 5-6, 1890:

 

[ ՏԻՒՍԱԲ ՍՐԲՈՒՀԻ ].:

* -  Գեղեցիկ խօսքեր: [ Ասոյթներ ] /  Ս.  Տիւսաբ; ուսումնսրթ Ժ [ արշակ ]  Ալպօյաճեան. ԺԲ/557-8:

* -  Կինը  («Մայտա» [ վէպից: Տիկին Սիրա առ Մայտա ] էջ 155-160). ԺԲ/555-7:

Տե'ս Տիւսաբ Սրբուհի. Մայտա. Տէր եւ հրատարակիչ [Յարութիւն] Յ. Զէնճիրճեան. Կ. Պոլիս: Տպ. Զարդարեան, 1883. 249 էջ:

 

*  ՔԱՐՍԴ ՅՈՎՍԷՓ. Պատմական քերականութիւն Կիլիկեան Հայերէնի  =  Historische Grammatik des Kilikisch-Armenischen: [ Ուսմնսր. ] / Թրգմ Հ. Յ [ արութիւն ]  Աւգերեան. Ե/215-9; Զ/264-7; Է/307-11; Ը/356-9; Թ/415-8; Ժ/454-8 (Աե) Տծ, աղիւսակ:

Բվնդ. Ներածութիւն; Բացատրութիւնք կոչմանց, համառօտագրութեանց եւ տառադարձութեան վրայ; Ձայնաբանութիւն. Հատած առաջին. Արտաբերութիւն; Ձայնաւորք եւ երկբարբառք; Բաղաձայնք. Պայթուցիկ եւ կակուղ տառք; Միւս բաղաձայններ:

Անաւարտ է:

 

*  ՖԷՏԷՐ Ֆ. Մնացորդաց գրոց նորագիւտ բնագիր մը  /  Ֆ.  Ֆէտտէր. Ժ-ԺԱ/458-60 (Աբ) Տծ, թրգմ. արտատպ. «Litterarische Rundschau» թերթից:

Գրխօս.   Խալաթեանց Գրիգոր Գիրք մնացորդաց ըստ հնագոյն հայ թարգմանութեան.  Զառաջինն ած ի լոյս. Ըստ կրկին ձեռագիր օրինակաց, հանդերձ Բ. լուսագիր նմանատպութեամբք նոցին. Մոսկուա: Տպ. Վարվառէ Գատցուկ, ՌՅԽԸ-1899. s. 119 (Trudy po Vostokovedeni[, izdavaemye Lazarevskim institutom Vostohnyx qzykov. Vypusk I. Knigi Paralipomenon v drevnejwem armqnskom perevode. (Editio princeps):

Տե'ս   Գ/117: