ԲԱԶՄԱՎԷՊ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա


Ա. Յունուար-դեկտեմբեր, 24 հմր, երկշաբաթաթերթ` ամէն ամսուայ 1-ին եւ 15-ին, 16 էջ, ընդհ. 384 էջ:

Բ. Օրագիր բարոյական, բանասիրական, տնտեսական եւ բնական գիտելեաց: Աշխատասիրութիւն Մխիթարեան Միաբանից: Հատոր ութերորդ:

Գ. Բարոյական. Աշխարհադիտակ, Յաղագս մարդկային պարտուց, Դաստիարակութիւն, Նկարագիր, Բարոյական պատմութիւն, Առակ, եւն: Բանասիրական տեղեկութիւն. Ազգային տեղեկութիւն, Լուր եւ տես Հայաստանի, Մատենագրութիւն, Աշխարհագրութիւն, Հնախօսութիւն, Պատմութիւն: Տնտեսական գիտութիւն. Առողջութեան կանոններ, Արուեստ եւ ճարտարութիւն, Երկրագործութիւն եւ պարտիզպանութիւն: Բնական գիտութիւն. Բնական պատմութիւն, Բուսաբանութիւն, Բնաբանութիւն, Տօմարագիտութիւն, Աստեղաբաշխութիւն, Մանր գիտելիք:

Դ. Ալիշան Հ. Ղեւոնդ:

Ե. Երկսիւն, երբեմն միասիւն:

Զ. Յաուելուած:

Է. Ցանկ նիւթոց [ 1850 թ. ]:

Ը. Նկարներ:

 

* Ազգային տպագրութեան սկզբնաւորութեանը եւ յառաջանալուն պատմութիւնը.   ԺԵ/230- 4; ԻԲ/344- 8, 1850; Գ/40- 3; ԺԲ/182- 4, 1851 (Բգ) Տծ:

1565 թ. Աբգար Թոխաթեցու գրծնէութ. Վ. ում: Սաղմոսարանի նկրգր.: Ա. Թ. ի մասին Մաղաքիայ Ճէվահիրճեանի տարեգրութիւնում: Ա. Թ. ի որդու` Սուլթանշահի եւ Տ. Յովհաննէսի գրծնէութ.: Սաղմոսարանի նկրգր.: Թէսէոս Ամբրոսիոսի 1539 թ. հրտ. արեւելեան լեզուների գրքի նկրգր.:

Բվնդ. Լեհաստան: [ Յովհաննէս Քարմատանենց քհն. 1616 թ. հրտ. Սաղմոսարանի նկրգր. ]: Վենետիկ: [ Սրապիոն Ուռհայեցի կթղ. մտահղացումը: Յովհաննէս Անկիւրացու 1642 թ. հրտ. Ներսէս Շնորհալու «Յիսուս որդի»ու, Սաղմոսարանի եւ Խորհրդատետրի նկրգր.: Յովհաննէս Պովիսի «Յիսուս որդ»ու վերահրտ. պատճառը: 1680- 1690 թթ. Միքայէլ Պարպոնի հրտ. Աւետարանները, Յակոբ Յոլովի «Հայելի ճշմարտութեան» գրքոյկը; Սաղմոսարանը, «Բուրաստան» աղօթագիրքը, «Նորագոյն ծաղիկ զօրութեանց» գրքի երկրորդ տպ.: Համազասպեան Թադէոս երեցի հրտ. Ճաշոցը եւ Խորհրդատետրը: 1687 թ. Յովհաննէս Հոլով վրդ. թրգ. «Խոկումն» ամսօրեայի տպգր.: 1687 թ. Խոճայ Նահապետի հրտ. «Պարզաբանութիւն սաղմոսաց»ը: Մխիթար Աբբահօր գրծնէութ. ]; Նոր Խուղա: [ 1642 թ. Խաչատուր Կեսարացու հրտ. Ժամագրքի եւ Հարանց վարքի նկրգր.: Յովհաննէս վրդի Լիուոռնոյում հրտ. Սաղմոսարանը ]: Ամսդերտամ: [1 656 թ. Մատթէոս Ծարեցու գրծնէութ.: Կարապետ վրդ. եւ Աւետիսի հրտ. Ժամագիրքը, Սաղմոսարանը, Շարակնոցը; Ոսկան վրդ. գրծնէութ.: 1666 թ. Այբբենարանի, Քրիստոնէականի եւ Քերականութեան հրտ. ները: Աստուածաշնչի առաջին տպգր.: Ժամագրքի, Մաշտոցի, Աղուեսագրքի, Աշխարհագրութեան, Նոր կտակարանի հրտ. ները ]:

 

* [ ԱԼԱՄԴԱՐԵԱՆ ՅԱՈՒԹԻՒՆ ]. Թշուառութիւն Սոխակի «Յայգուն ընդ աղջամուղջին…» [ 72 տող ].   ԻԲ/340- 1 (Բթ) Տծ:

Հրտ. է տրամադրել Գալուստ Շերմազանեանը:

Տե'ս նաեւ 1. Մխիթարեան Մարգո. Արեւելահայ մամուլի սկզբնաւորումը եւ լուսաւորական շարժումը.   Ե., 1994.   էջ 170: 2. Տէր-Շմաւոնեանց Նիկողայոս. Շնորհազարդ Հայր. Խմբագրիչ Արարատայ // Արարատ, Թիֆլիս, 1851, հմր 23, էջ 362-4:

 

[ ԱԼԻՇԱՆ ՄԱՐԳԱՐԵԱՆ Հ. ՂԵՒՈՆԴ ].

* - Ազգային վիպասանութիւն / Հ. Ղ. Մ..   ԻԳ/340- 5, 1850; Ա/6- 9, 1851 (Բբ) Տծ:

Հայկ եւ Բելի, Արամի, Արայ Գեղեցիկի, Տիգրանի, Վահագնի կեպարները: Մովսէս Խորենացու «Երկնէր երկին եւ երկիր…» բանստղծթ.: Արտաշէսի կերպարը: Մ. Խ. ի «Հեծաւ արի արքայն…» բանստղծթ.: Արտաշէսի եւ Դարեհի մահը: «Պատերազմն Հայոց եւ Մարաց»: «Առասպելք Արամազդայ եւ Հերմեայ»: Գրիգոր Լուսաւորչի եւ Տրդատ թագաւորի վերաբերմունքը: Ազգի մէջ վիպասանութիւնը «ծաղկեցնելու» ծրագիր:

* - Բարձր Հայք. Եկեղեաց: [ Պերճախօսութ. ].   ԺԷ/263- 4 (Բա1) (Լուր եւ տես Հայաստանի):

* - Երզնկա.   ԺԹ/296- 300 (Բա1) (Լուր եւ տես Հայաստանի):

Բնակլիմայական պայմանները, աշխարհագրական դիրքը: Պատմութեան քառուղիներում: Երիզայ աւանը, հեթանոսական տաճարները, դիցարանը, Տրդատի պաշտամունքը, եկեղեցիները, եկեղեցու հայրերը:

* - Զօրացն Հայոց երթալով ընդ Վահանայ Մամիկոնոյ ի Շաւարշական դաշտին վրէժք. ՕԽն անդր յառաջ «ԲաԽմ… փորոտան բարձուստ բոմբիւնք յԱյրարատեան դաշտն ի վայր…» [ Ամէն տունը` 17(7), 10 տող ] / Հ. Ղ. Մ..   Զ/89- 92 (Բժե):

Տե'ս 1. Երգ ու գնացք զօրացն Հայոց ընդ Վահանայ Մամիկոնեի Շաւարշական դաշտին վրէժք. ՕԽն անդր յառաջ // ԱՀՂ. Նուագք. Հ. Գ..   էջ 111-6: 2. Երգ ու գնացք զօրացն Հայոց ընդ Վահանայ Մամիկոնեոյ. Ի Շաւարշական դաշտին վրէժք. ՕԽն անդր յառաջ // ԱՀՂ. Նուագք. Հ. Գ. Բ..   էջ 115-20: 3. ԱՀՂ. երկեր.   էջ 82-6:

* - Հայաստան: [ Պերճախօսութ. ]; «Առաւօտուն դըռնակն է բաց…» [ 16 վեցեակ ] / Նահապետ.   ԺԳ/195- 9 (Բաժ; Բժե) (Լուր եւ տես Հայաստանի):

Տե'ս 1. Հայ Հայրենիք. 94 տող // ԱՀՂ. Նուագք. Հ. Գ..   էջ 225-8: 2. Հայ Հայրենիք. 94 տող // ԱՀՂ. Նուագք. Հ. Գ. Բ..   էջ 275-8:

* - Հայոց մէջ մօրուաց եւ մազի սովորութիւն / Հ. Ղ. Մ..   Գ/38- 40 (Բգ):

Պատմիչների վկայութիւնները: Հոգեւորականների սովորութիւնները: Հայոց թագաւորների վարսերը: Դրամների վրայի պատկերները:

* - Հոգեսնունդ որդեաց սիրելեաց աշակերտեցելոց ի Ռաֆաէլեանն Վարժարանի յավարտ ուսմանցն մարզից յիշատակ հօր Ղեւոնդեայ Վ. Ալիշանեան Մ. Մխիթարեան վանականի «Ոչ հանդուրժեն տիեզերք տանել ըզսիրտ սիրալիր…» [ 713 տող ].   ԺԸ/275- 83; Ի/307- 14 (Բժե) Տծ:

Տե'ս Առ պատանիս նորընծայս յաշխարհ // ԱՀՂ. Նուագք. Հ. Ա. Ա..   էջ 177-225:

* - Պարթամասիր կամ Վարդանասար թագաւոր / Հ. Ղ. Մ..   ԺԹ/294- 6 (Բե) նկ., . նրդր:

Հայ պատմիչների տեսադաշտից դուրս մնացած, յիշատակուած օտարազգի մատենագիրների աշխտթ. ներում, ժամանակաշրջանը, կենսգր.:

* - Տիգրան Կրտսեր եւ Երատոյ / Հ. Ղ. Մ..   Ժ/152 (Բե):

Պատկերներով դրամներ եւ զժամանակաշրջանի պատմութեան ընթացքը:

 

* Ալճէրիի Քապիլներուն վրայ տեղեկութիւն.   ԺԲ/183- 6 (Բժգ):

Համեմատութիւնը արաբների հետ: Կենցաղը, լեզուն, սովորութիւնները, կրօնը, օրէնքները, կառավարութիւնը:

 

* Ակռայի փտտութեան դեղ: [ Գերմանացի բժշկի առաջարկութիւնը ].   Ի/316 (Դէ):

 

* Աղքատ մայր մը: [ Պատմուածք ].   Ե/67- 69 (Դգ):

 

* Ամերիկոյ հիւսիսային կողմերը մեղր քաղելու կերպ.   Դ/63 (Գգ):

 

* Անապատականին մուկը: [ Հնդակական առակ ] Սանսքրիթ լեզուէ).   ԺԷ/272 (Աե):

 

* Աննոնի, Իմիլկոնի, Պիւդէա մարսիլիացւոյն, Քսենոփոնի, Կտեսիասայ, Արիստոտէլի ստորագրութիւնները: [ Գրծնէութ. հմռտ նկրգր. ].   ԺԶ/251- 4 (Բժգ):

 

* Աշխարհադիտակ: [ Հրպրկխսթ. ].   Բ/17- 21; Գ/33- 7; Թ/129-33; Ժ/145-50; ԺԲ/177- 80; ԺԵ/225- 9 (Աժգ):

Բվնդ. Իմ աշխարհքս; Երեւելի կամ նշանաւոր մարդիկ: [ Նաեւ ] «Համբաւըն չար` զան զոր չիք այլ ինչ երագ…» [ 21 տող ] / Վիրգիլ. Ենէակ. գիրք Դ. տող 257- 278; Բարբարոս եւ Բարեբարոյ; Գործ եւ Փորձ; Հերակլիտաս եւ Դեմոկրիտոս:

 

* Ասեղ: [ Ստեղծման պատմ. ].   Է/107- 9 (Դդ; Դը):

 

* [ Ասոյթներ ].

Ժամանակ [ ի վերաբերեալ ] / Նաեւ Ֆրանքլին; Պուալոյ.   Զ/88: «Արուեստը գիտութեան գործնական վախճանի մը մերձեցումն է…» / Հերշէլ.   Ը/115: «Սոկրատէս նախատեալ լինէր թէ…»; «Թէսպիդէս ասէ. Ի քաջազգութիւն մի ոք պարծեսցի…».   Թ/137: «Ամբարտաւան մարդիկ…»; «Գրքերէն ոմանք…»; «Պատմութիւնը զմարդս ուղղադատ կընէ…»; «Մէկն որ ճշմարիտ բարեկամ…»; «Մեծամեծ գործողութեանց սկսուածքը…» / Պաքոն.   Թ/140: «Ծերու պէս ապրէ …»; «Գիտցիր որ երբեմն …».   ԺԱ/176: «Իմաստասէր ոմն երկուս ստացեալ…» [ Անմիտ եւ ծոյլ աշակերտները ].   ԺԳ/195: զ / Դեմոստենէս.   ԺԵ/229: «Տիմոթէոսի իմաստասիրի հարցին թէ ո'ւր ուսար…».   ԺԷ/267: «Արիստոտէլ իւրոց աշակերտացն պատուիրէր …».   ԺԸ/274: «Կին ժրագլուխ եթէ գտանիցի…» / Սողոմոն.   Ի/306: «Թոյլ ազգ մը…» / Պոդդա; «Ընկերութեան մէջ երկու կարգ մարդկանց կայ բժիշկներն ու խոհարարները…» / Տիտրոյ.   ԻԲ/350:

 

* Արեւուն բնական կազմութիւնը.   ԺԱ/173- 6 (Գա):

Աստղագետներ Պրանտէսի, Պուր եւ Ուիլեըմ Հերշէլի, Քափոչիի, Փաստորֆի, ուսմնսր. ները:

 

* Արեքա արմաւենի.   Ժ/157-9 (Գգ2):

Ծառի եւ պտղի չափերը, արտաքին նկրգր., հարենիքը, օգտագործման ձեւերը:

 

* Արտոյտ եւ Խայտիտ «Առւըտանց կանուխ բոյներնին թողած…» [ 28 տող ].   ԺԳ/208 (Աե):

 

* ԲԱԳՐԱՏՈՒՆԻ Հ. ԱՐՍԷՆ. Տիւզեան մեծապատիւ Կարապետ Չէլէպւոյն Օսմանեան վեհափառ թագաւորէն ընդունած նոր պատիւը [«Պէյութեան պատուոյն շնորհքը…»]; Ի նորապարգեւ պատիւ պէյութեան բարձրապատիւ եւ պերճապայծառ Կարապետի Սեպհոյ Տիւզ օրհնութիւն «Ի դըղեակ ադամանդեայ լերին սըրբոց քոյ ի վըսեմ…» [ 2 վեցեակ, եօթնեակ ] / Հ. Արսէն Կ. Բագրատունի.   Ե/69-70 (Բգ; Բժե):

 

* Բալասան.   ԺԹ/303- 4 (Գգ2):

Հայրենիքը, արտաքին նկրգր., պտուղը, օգտակարութիւնը:

 

* Բասիլիկոս կամ արքայիկ օձ.   Թ/140- 2 (Գգ) նկ.:

Տեսակները: Ավանդութիւն նրա մասին: Յիշատակութիւն անտիկ շրջանի պատմագիրների մօտ: Արտաքինը, բնակութեան երկները:

Բարբարոս բառի ստուգաբանութիւնը: Բարբարոսութեան տեսակները: Կրթեալ ազգերի բարբարոսութիւնը: Ասորիքի, Պարսկաստանի, Յունաստանի նուաճողական քաղաքականութիւնը: Ալեքսանդր Մակեդոնացին քաղաքակիրթ եւ բարբարոս: Հռոմեական տերութեան նուաճողական քաղաքականութիւնը: Նապոլէոն Բոնապարտի գրծնէութ.: Քրիստոնէական մօտեցումը: Եւրոպացին սեւամորթների վաճառական, քաղաքակիրթ եւրոպացիների բարբարոսութիւնները Աֆրիկայում, Ասիայում եւ կղզիներում:

Նկ. «Առասպելեալ բասիլիկոս», «Մթրաւոր բասիլիկոս», «Ամպոյինայի բասիլիկոս»:

 

* [ ԲԷՐԱՆԺԷ ՊԻԵՌ ԺԱՆ ]. Ի հինգն Մայիսի «Նըշխար նըկուն դիւցափառ ինքնակալութեան…» [ 7 ութնեակ ] / Պէռանժէ.   Ժ/150- 1 (Բժե):

 

ԲԻԻԷԹՐՈ ԴԷԼԱ ՎԱԼԷ.

* - Հանդէս Ջրօրհնեաց 1620 տաղւոյն ի Նոր Ջուղայ / Բիիէթրոյ տէլլա Վալլէ; թրգմ. Անտոն Փամբուգճեան Աշակերտ Ռափ. վարժ..   Ա/6- 12 (Բգ):

 

* - Ջուղայեցի Խոճայ Աւետիքը: [ Կենսգրծ. հմռտ (զ-) ].   Գ/41 (Բգ):

 

* Ելեքտրական հեռագիր.   ԻԲ/351 (Գդ):

Ալեսանդրո Վոլտայի, Ամպերի, Հուիսթհընի, Ալեքսանդր Պէյնի գիւտերը:

 

* Եւրոպայի հանքերուն վիճակագրութիւնը.   Թ/143-4 (Բժգ):

Բվնդ. Ադամանդ; Ուրիշ գոհարեղէնք; Ոսկի; Արծաթ; Անագ; Սնդիկ; Պղինձ; Երկաթ; Կապար; Ցինկ; Հանքային ածուխ; Հասարակ աղ ցամաքի, ծովու; Փլադին; Մարմարիոն; Ծծումբ:

 

* Երկրիս վրայ եղած զանազան բնական փոփոխութիւնները [ ջրհեղեղի յետեւանքով ].   Ը/124- 7; Թ/137- 40 (Գժ):

Բվնդ. Շատ տեղեր` ջուրը ցամաքին տեղը գրաւեր է; Զանազան տեղուանք ցամաքը ջրին տեղը բռներ է; Կան գավառներ որ անբնակ մնացեր են. ոմանք բնակելի եղեր են, ոմանք ալ ընդհակառակն անբնակելի եղեր են; Անապատ երկիրներ պտղաբեր եղեր են, եւ ի բնէ պտղաբեր երկիրներ անապատացեր են; Զանազան գաւառաց հողը այլ եւ այլ ժամանակ զանազան տեսակ բոյսեր բուսուցեր է. եւ ասոնք ալ մարդկանց պէս, երկրէ երկիր անցեր են; Կենդանիք ալ մարդկանց պէս, երկրէ երկիր անցեր են; Զանազան գաւառներ, որ ատեն մը ցուրտ էին` տաքցեր են, եւ տաքերը պաղեր են; Անառողջ երկիրներ առողջարար եղած են, եւ փոխադարձ:

 

* [ ԶԱՐԲՀԱՆԱԼԵԱՆ Հ. ԳԱՐԵԳԻՆ ]. Յաղագս թարգմանութեան աստուածաշունչ տառից ի հայ լեզու / Հ. Գ. Զ..   ԺԴ/212- 7, 1850; ԺԵ/230- 7, 1851 (Բբ):

Եօթանասնից թրգմ. պատմ.: Ասորերէն թրգմ. օգտուած հայերէն, արաբերէն, եթովպերէն, դաղմատիերէն, լտ. թրգմ. ները: Թադէոս առաքեալի Աբգար թագաւորին տուած թրգմ.: Հայերէն թրգմ. պատմ.: Յովհաննէս Ոսկէբերանի Նոր կտակարանի եւ Սաղմոսաց գիրքի մեկնութեան հայերէն թրգմ.: Ղազար Փարպեցու վկայութիւնը: Յայսմաւուրքի շարադրանքը: Մովսէս Խորենացու վկայութիւնը: Ղազար Փարպեցին Սահակ Պարթեւի եւ Մեսրոպ Մաշտոցի մասին: Գրիգոր Վկայասէրի քրոնիկոնը թարգմանիչների մասին: Կիրակոսի Յայսմաւուրքի շարադրանքը: Հունարէն օրինակներով խմբագրելու պատճառները: Լա-Քրոզ Վէյզերի կարծիքը: Աստուածաշնչի որոշ հմրների հայերէն թրգմ. եւ համեմատութիւնը բնագրին, Եօթանասնից եւ այլ թրգմ. ներին:

Տե'ս նաեւ ԶՀԳ. Հայկական թրգմ..   էջ 57-245:

 

* Զարմանալի պարարտութիւն: [ Ֆրանսիացիների փորձը ].   ԻԲ/348- 9 (Դա):

 

* [ ԶԷՄՊԷՐԷԿՃԻ Հ. ՄԻՔԱՅԷԼ ]. Բողոք առ Գողօն Բողոքոյս / Վ. Ս..   ԻԱ/330- 4 (Բբ):

«Արշալոյս Արարատեան» լրագրի 362 հմրում «Աւետիս Պէրպէռեան. գործակալ ազգային լրագրաց» ստորագրութեամբ լոյս է տեսել Բողոք առ Քէսթանէ սույին Սարըեարի «Սարըեարին յաղբերականց…» [ 52 տող ] բանստղծթ., որը յօդուածիս հեղինակի տարիներ առաջ Վ. Ս. (Վաղինակ Սիսակեան) ստորագրութեամբ գրած, բայց չհրապարակած Բողոք առ Երասխ գետ. Այլաբանութիւն «Որ ի Կարնոյ յաղբերականց…» [ 32 տող ] բանստղծթ. ն իւրօրինակ խմբագրումն է:

Նաեւ Պատրանք մարդոյ յոսկւոյ եւ մահ նորա քըստմնելի. Երգ «Ընդ կարմրագոյն եւ խաբուսիկ… » 23 քառեակ; Վասն ոչ մուրացածոյ գրութեան նորուս համբակաց «Օտարին փետրովք որչափ պաճուճեալ խոյասցիս յեթերս… » 11 տող բանստղծթ. ները:

 

* ԹԷԻՍ Ա. Պատանւոյ մը վիճակին փոփոխուիլը, ու այն [ ամուսին, ընկեր ] ընտրութեան մէջ ընելու զգուշութիւնները / Ա. Թէիս.   Ի/305- 6 (Աբ):

 

* Ի Գլխատումն Յովհաննու Մկրտչի «Զինչ արդիւնատիպ վայելչատիպ կային…» [ 30 տող ]; «Անմարմնոցն ըզգաստից կատարիչ գործոյ ես, տէր Կարապետ…» [ 3 քառեակ ].   Դ/52- 3 (Բթ):

 

* Ի Պստիկ Հով անուն բանաստեղծէ ասացեալ «Փչվի էսպէս ժամանակն, յոյս ու հաւատ սէր չկայ…» [ 5 քառեակ ].   ԺԴ/212 (Բթ):

 

* Իսոկրատ ճարտարախօսին բարոյական խրատները.   ԺԶ/241- 3 (Աբ):

 

* Լափլաս [ Պիէռ Սիմոն, ֆրանսիացի աստղագէտ, ֆիզիկոս, մաթեմատիկոս, կենսգրծ. (1749-1827) ].   ԺԷ/265- 7 (Բժա) Տծ:

 

* Խաբուսիկ լեռ: [ Պատմուածք ].   Է/99- 100 (Աե):

 

* Կաթնածառ.   ԺԷ էջ 269- 72 (Գգ2):

Հայրենիքը: Ճանապարհորդներ Ալեքսանդր Հումպոլդի եւ Պոնբլանի ուսմնսր. ները.: Ա. Հ. ի եզրակացութիւնը: Պուսինկոլի եւ Ռիվիէրոյի կաթի բաղադրութեան պարզաբանումը: Լոքարթի ուսմնսր.: Սմիթհի նկրգր. եւ ուսմնսր.:

 

* Կապպար; Կասիա.   ԺԴ/220- 2 (Գգ2) Տծ, նկ.:

Նկ. «Փշալից կապպար», «Սրատերեւ կասիա»:

 

* Կնքամոմ: [ Պատրաստելու բաղադրատոմսեր ].   ԺԲ/186-7 (Դդ):

 

* Կողմնացոյց եւ հողմացոյց.   Ի/316- 9 (Գժդ) աղիւսակ:

Կառուցուածքը, ստեղծման պատմ., քամիների տեսակները:

 

* [ ԿՌԻԼՈՎ ԻՒԱՆ ]. Փիղ եւ Շնիկ «Ընդ պողոտայս փիղ ածէին…» [ 28 տող ] / Քրիլով; թրգմ. Ստեփան Բաստամեանց բժիշկ տփխիսեցի.   Թ/144 (Աե):

Տե'ս նաեւ 1. «զ» // ՔՀՔ. Կաղանդչէք. Գ. հրտ..   էջ 134-5: 2. «Ընդ հրապարակս քաղաքին…» 25 տող // ՔՀՔ. Առակք.   էջ 343-4:

 

* Հանդէս պարգեւաբաշխութեն Մուրատեան վարժարանին որ ի Փարիզ.   1- 6/յաւ.:

Հրաւիրուածները, Փարիզի արքեպիսկոպոսարանի մեծ աթոռակալ Պոթէնի ճառը: Նաեւ Ատենախօսութիւն մեծապատիւ Քէմալ էֆէնտիի, վերատեսչի դպրոցաց օսմանեան պետութեան, ի հանդիսի պարգեւաբաշխութեան հայկական վարժարանին որ ի Փարիզ = Մէքեաթիպի իւմումիյէ նազըրը սէատէթլիւ Քէմալ էֆէնտի հազրէթլէրինին Փարիստէ վագը միլլէթի էրմէնիյէ մէքթէպի ֆիւնունինկ թագսիմի միւքեաֆաթ կիւնիւ իրատ իյլէտիյի թագրիրինինկ սուրէթի տիր:

 

* Հանելուկ.

«Ո՞ր է ազգական անասուն…» [ Պտսխնը տե'ս էջ 96 ].   Բ/32: «Տեսա աղբիւր մի յանդնդոց…» [ Պտսխնը տե'ս էջ 128 ].   Զ/96: «Շինուածն է միակ…» [ Պտսխնը տե'ս էջ 160 ].   Ը/128: Ի Հինքն ասացին զինք մեզ նըման…» [ Պտսխնը տե'ս էջ 224 ] / Տիրատուր վրդ.   Ժ/160: «Է պիտանի իրք մի բոլոր…» [ Պտսխնը տե'ս էջ 288 ].   ԺԴ/224: «Ագի ունի քան զառիւծու…» [ Պտսխնը տե'ս էջ 352 ].   ԺԸ/288: «Ի սուլթանի մեծ քարխանան…» [ Պտսխնը տե'ս էջ 352բ ].   ԻԲ/352:

 

* ՀԱՆԸՔԷՆ Ա. Առողջութիւն հասարակաց / Ա. Հաննըքէն; թրգմ. [ Հ. Ամբրոսիոս Գալֆայեան ].   Ե/71- 7; Ը/117- 24; ԺԱ/170- 3; ԺԳ/200- 5; ԺԵ/234- 9; ԺԸ/284- 8; Ի/315- 6; ԻԱ/334- 6; ԻԴ/376- 8, 1850; Ա/12- 4; Գ/46- 8; Է/111- 2; ԺԱ/173- 6; ԺԶ/251- 3; ԺԹ/303- 5; ԻԱ/334- 8; ԻԳ/364- 70, 1851 (Դէ):

Բվնդ. Յառաջաբան / Հ. Ա. Գ. [ Հ. Ամբրոսիոս Գալֆայեան ]; Առողջութիւն; Թէ ո'րչափ հարկաւոր է առողջութեան վրայ հոգ ունենալը; Հին ատենի փիլիսոփայից առողջութեան համար դրած կանոնները; Մարդուս մարմնոյն կազմուածքը; Ոսկոր; Ողնայր; Մկանուք; Խիղք; Երակք; Արիւն; Մորթ; Թաղանթ; Ըզգայարանք; Խառնուածք; Մարդուս կենդանութեանը հարկաւոր գործարանները; Օդ; Շնչառութիւն; Օդին, կլիմաներուն, եղանակաց ու այլ եւ այլ տեղերուն մարդուս առողջութեանը վրայ ունեցած ազդեցութիւնը; Մաքրութիւն; Բաղնիք; Հագուստ; Մարմնոյ կրթութիւն; Կերակուր; Ընդեղէն; Պտուղ; Միս; Ձուկն; Շաքար; Մեղր; Կաթ; Պահեցողութիւն; Ըմպելիք; Խուր; Արգանակ; Գինի; Գարեջուր; Օղի; Խնձորաջուր; Տանձաջուր; Ոգելից ըմպելիք; Օշարակ; Մեղրաջուր; Քացախ; Խահուէ; Չիքոլաթ; Չայ; Բժշկի պաշտօնին ազնուութիւնը.   թէ պէտք է բժշկին վրայ վստահութիւն ունենալ; Խաբեբայ բժիշկներ; Տնական դեղանոց; Լաթեղէն; Անկողին ու գիշերուան հագուստ; Թէ ինչ խնամք ընելու է մազի, ակուսներու, ականջի եւ ըղունգներու վրայ; Ծխախոտ եւ ընչադեղ; Համաճարակ եւ փոխադրական հիւանդութիւններ; Անշնչացածներուն ընելու առաջին օգնութիւն; Փորհարութիւն, թանչք, բորոտութիւն, ժանտախտ; Անշնչութիւն; Անշնչացելոց ընելու առաջին դարմանները [ ջրահեղձներին ]; Ծաղիկ.   Պատուաար; Վարդախտ; Փողացաւ; Սաստիկ հազ; Մարդուս կազմուածքին վրայ տարիքը առնելով եղած փոփոխութիւնները; Մարդուս ամէն մէկ հասակին յատուկ հիւանդութիւններ; Դաստիարակութիւն; Քուն; Առողջութեան պահպանութեանը վրայ քանի մը վերջին ազդարարութիւններ:

 

* Հարսնամատն կամ նունուֆար.   ԺԹ/303 (Գգ2):

Հայրենիքը, արտաքին նկրգր.: Եգիպտացիների պատկերացումը:

 

* Հերոդոտոս պատմիչին աշխարհագրական տեղեկութիւնները.   ԺԱ/166- 70 (Բժգ1):

 

* ՀԷՔԻՄԵԱՆ ՍՐԱՊԻՈՆ. Յառումն նոր Ջուղայ ի Մահմուտ Խանէ / զ.   Ը/115- 6; Թ/133- 5; ԺԱ/164-6 (Բժե):

Բվնդ. Երգ առաջին «Վէպս հրաշալիս եւ դիւցազանց արարուածս…» 172 տող; Երգ երկրորդ «Որպէս երբեմն յաւուր ձմերան դառնաշունչ…» 224 տող; Երգ երրորդ «Պար քաղցրալուր նըւագաց…» 209 տող:

Տե'ս ՀՍ. Տաղ, քերթուածք եւ թատերգութիւնք.   Կ. Պօլիս, 1857.   էջ 100-21:

 

* Հին ատենէն մնացած ցորեն.   ԺԶ/256 (Գգ2):

Կահիրէում յայտնաբերուած մումիայի հետ թաղուած ցորենից բերք ստանալը:

 

* Հիւսիսային ծովերուն մէջ եղած ձկներուն բազմութիւնը: [ Նրանցից ստացուող օգուտը ].   Դ/62- 3 (Գգ):

 

* Հողակեր եւ ծառաբնակ ժողովուրդք: [ Ալեքսանդր Հումբոլդի ուսմնսր. ].   Է/110- 1 (Գգ):

 

* ՀՈՎՈՒԵԱՆ ՆԻԿՈՂՈՍ. Անի քաղաքին մէջ եղած եկեղեցւոյ մը լուսամուտին վրայի գրերուն մեկնութիւնը [ որ արտագրել է Կարսի հոգեւոր առաջնորդ Կարապետ վրդ. 1847 թ. ] / Նիկողոս Հովուեան.   Բ/21- 8 (Բգ) Տծ, աղիւսակ, գծ.:

 

* «Ճափոնացիք հոգեփոխութեան աղանդն ընդունելով… [ եւ շուն համաստեղութիւնը: Պատմուածք ].   Է/112 (Բժա):

 

* Մագնիսութեան պարտիզպանութեան մէջ գործածութիւնը.   ԻԲ/349- 50 (Դա):

Փիքար անունով ֆրանսիացի բժշկի նամակը:

 

* Բարոյեական պատմութիւն: [ Առակ ].   ԺԶ/243- 4 (Ագ):

 

Մանր գիտելիք.

* - Ազգային կամ հայախօս առածք: [ Այբբենական կարգով դասաւորուած ].   Բ/32; Զ; Զ/96; Ը/128; Ժ/160; ԺԲ/192; ԺԴ/224; ԺԸ/288, 1850; Է/112; Ժ/160; ԺԴ/223; ԻԳ/370, 1851 Տծ:

 

* - Աշխարհագրական գիտելիք.

Գաղթականութիւն ի հիւսիսային Ամերիկա: [ Վիճակագր. ].   Զ/96: 1849-ին մէջ բռնուած պալենան [ Սանդուիչեան կղզիների հաղորդագրութիւնը Խաղաղ օվկիանոսի մասին ].   Զ/96: Հեփեստիոնի գերեզմանը: [ Անգլիացի ճանապարհորդ Մըրիսընի յայտնաբերած` Ալեքսանդր Մակեդոնացու մտերմի գ. նը Եկբատան քաղաքում ].   ԺԸ/288:

* - Արձանագիր.

Ի Վասակ Մամիկոնեան «Մէտ Հայկական Յունաց Պարսից կշռող` Վասակ Մամիկոնեան…» 2 տող.   Բ/32:

* - Արուեստական գիտելիք.

Վասն ի վերայ ջրին գնալոյ: [ Տախտակամած սարքելու ձեւը ].   Ը/128, արտատպ. Ոսկեփորիկից:

* - Բնաբանական գիտելիք: [ Հարց եւ պտսխն ].

« Ինչո՞ւ մէկ ձեռքս տաք երկաթ մը բռնած…».   Բ/32: «Ինչո՞ւ կտոր մը ճերմակ թուղթ ջրի մէջ խոթելով…».   Զ/96: «Ինչո՞ւ պարապ գաւաթի մը մէջ ճերմակ ստակը չտեսնուիր, եւ գաւաթին մեջ ջուր լցունելով կը տեսնուի».   Ը/128: «Ինչո՞ւ խցի մը վանդակափեղկերէն նայելով դրսէն անցնողները որոշ կը տեսնենք, եւ անոնք զմեզ չեն կրնար որոշ տեսնել…».   Ժ/160: Թղթոյ ելեքտրական յատկութիւնները.   ԺԲ/192: Նորալուրք նոր գտուած գիսաւորին ու մոլորակին [ հմր Ի. ում նկրգր. ] վրայ եւ ուրիշ նոր մոլորակ մըն ալ [ Հրատի եւ Լուսնթագի մօտ ].   ԻԱ/336, աղիւսակ:

* - Թուաբանական գիտելիք.

«Ֆոնդընէլ գաղղիացւոյն գիւտն է…» [ 9 թուի վերաբերեալ ].   Ժ/160:

* - Հայկական ճաշակ.

Անուանի ազգայինք. Քրիստոսէ 26 դար առաջ. Թորգոմ [ Նահապետի կնսգր. հմռտ ], «Յազատ լերին նազեցայ…» 8 տող.   ԺԴ/224: 25 դար նախ քան զՔրիստոս. Հայկ [ Նահապետի կնսգր. հմռտ ].   ԺԸ/288:

* - Պայման կենաց.

«ԱղէԽ, պայման կենաց դու զո՞ր ընտրեսցես…» [ 14 տող ] / Պոսիտիպպոս; Ի Զոր եւ հաճիս կենաց պայման ընտրեսցես…» [ 14 տող ] / Մետրոդորոս.   Ը/128:

* - Վիճակագրութիւն.

Եւրոպայի հիմակուան թագաւորաց ծննդեան ու թագաւորութեան տարիները: [ Աղիւսակ ].   Դ/64:

* - Տնտեսական գիտելիք.

Քանի մը թռչնոց որչափ ատեն թուխս նստիլը եւ կենաց երկարութիւնը: [ Աղիւսակ ].   Բ/32: Ձէթ վառելու խնայութիւն: [ Խրով, աղով եւ ձէթով լուծոյթ պատրաստելու ձեւը ].   Զ/96: Գինովութեան դեղ: [ Բաղադրութիւնը ].   Ժ/160: Գետնախնձորով թրջոց փոխանակ սապոնի եւ մոխրաջրոյ: [ Լուանալու միջոց ].   ԺԲ/192:

* - Օդերեւոյթաբանական գիտելիք.

Հրեղէն գունդ [ Շուէցարիայում, Ֆրանսիայում ].   ԺԲ/192: Անձրեւ ձկանց [ Բոսնիայում ուժեղ պտուտահողմի յետեւանքով ].   ԺԴ/224:

 

* Մաճառաց թագը: [ Աւանդութիւնը եւ պատմ. ].   Գ/41- 2 (Բժա):

 

* Մատթէոս Պօլթըն: [ Անգլիացի, շոգեշարժիչների գիւտարարի կենսգրծ. (1728-1809) ] / ***.   Թ/135- 7 (Բժա):

 

(*) Մարդուս զանազան կլիմաներու տակ ունեցած յատկութիւնները.   Տե'ս 1849:

 

* ՄԵԼԻ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ. Ի ճպուռն «Ճըպուռն, որ մորչ ի բարունակ…» [ 15 վեցեակ ] / Յովհաննէս Մելի Սիկիլիացի.   ԺԲ/181- 2 (Բժե):

 

* Մեծին Աղեքսանդրի [ Մակեդոնացու ] արշաւանքները.   ԻԴ/371- 6 (Բժգ1):

 

* Մեծծոֆանդի ծիրանաւորը [ Հռոմի կաթոլիկ եկեղեցու հօր կենսգրծ. ԺԸ դ. վերջ եւ ԺԹ դ. սկզբ ].   Է/100- 4 (Բժա):

 

[ ՄԻՆԱՍԵԱՆ Հ. ՊԵՏՐՈՍ ].

* - Ազգին օգտակար, կատարեալ գիտուն ըլլալու համար հարկաւոր եղածը: [ Հրպրկխսթ. ] / Հ. Պ. Մ..   Զ/81- 8 (Աբ):

* - Ես ըսի, իմ մտքէս անցաւ: [ Հրպրկխսթ. ] / Հ. Պ. Մ..   ԻԳ/353- 340[ լ ] (Աբ):

* - Մոլութիւններուն գլխաւոր տեսակները եւ կամապաշտութեան ախտէն տղաքը ազատ պահելու հնարք: [ Հրպրկխսթ. ] / Հ. Պ. Մ..   ԺԹ/289- 95 (Աբ):

 

* Մրջմնառիւծ [ միջատը ].   Է/109- 10 (Գգ):

 

* Մօտերս մարդու մը ինքն իրմէ բռնկիլը [ Փարիզի գինետներից մէկում ].   Զ/95 (Ե):

 

* Յասոնի ու Արգոնաւորդաց ճամբորդութիւնը.   Դ/59- 62 (Բժգ1):

 

* Յոբելյան տարի.   Ա/3- 5:

ԺԹ դ. կէս: Ըստ Հին ուխտի: Հռոմի քահանայապետերի նստավայրում կատարուող հանդէսի նկրգր.:

 

* Յունաց աշխարհագրութիւնը Հոմերոսի ատեն.   Բ/28- 32 (Բժգ) Տծ:

 

* Նախապաշարեալ մարդ / *.   Ը/113- 5 (Ադ):

 

* Նինուէի մօտ նոր գտուած սեպաձեւ արձանագրութեանց վրայ համառօտ տեղեկութիւն / ***.   ԺԲ/182- 3 (Բժդ):

Հենրի Կրէսուիկ Ռոուլինսոնի Անգլիա տեղափոխած հնութիւնները:

 

* Նորալուրրք լուսոյ գոյութեաան վրայ.   ԺԲ/188- 90 (Գդ):

Ֆրանսիացի ֆիզիկոս Արակոյի փորձերը:

 

* Նոր գիսաւոր.   Ժ/159; Ի/320 (Զա) աղիւսակ:

Տեսել է Փէդէրսէն աստղագէտը Ալդոնա քաղաքից Վիշապ համաստեղութեան վրայ: Սեպտեմբերի 5- 29-ը Եւրոպայի տարբեր աստղադիտարաններից յայտնաբերուած:

 

* Նոր կրակ մարող գործի [ քի նկրգր., ոմն անգլիացի Ֆիլիպի պատրաստած ].   ԺԷ/267 (Դդ; Դը):

 

* Նոր մոլորակ [ ներ ].   Ժ/159; Ի/320 (Զա) աղիւսակ:

Անգլիացի աստղագէտ Հայնտի Սեպտեմբերի 13-ին յայտնաբերուած Հրատ (Մարս) եւ Լուսնթագ (Եուպիտեր) մոլորակների մօտ:

 

* Շարժական օրացոյց.   Է/111- 2 (Դը):

Ֆրանսիացի Ժոզէֆ Քիւսոնի ստեղծած փայտէ ժամացոյցի նկրգր. եւ աշխատանքը:

 

[ ՇԻՐՄԱԶԱՆԵԱՆ ԳԱԼՈՒՍՏ ].

* - Ատեան առիւծու «Աղուէսն ու կատուն լեալ էին ընկեր…» [ 46 տող ] / Գալուստ Շիրմազ. Վարդանեանց.   ԺԹ/304 (Աե):

* - Պատմութիւնք ի լեզու Երեւանցւոց.   ԺԲ/190- 1:

Դէպք Ղուկաս կթղ. կեանքից: Արտավէպեր երեւանցիների եւ թիֆլիսեցիների կենցաղից: Մանկական ոտանաւոր «Լուսացաւ, լուսացաւ…» 14 տող:

 

* Ողիմպիական խաղերու վրայ.   Է/104- 7 (Բժդ):

Ստեղծման պատմ., խաղերի ձեւերը: Պատմիչների վկայութիւնները` հայոց թագաւորների մասնակցութեան մասին:

 

* Ուխտատեղի սրբոյն Յակոբայ Կոմպոստելլայ [ Իսպանիայում ].   ԺԹ/300- 1 (Բժգ):

 

[ ՊԱՊԻԿԵԱՆ Հ. ՀՄԱՅԵԱԿ ].

* - Ժամանակի գլխաւոր բաժանմանց [ վայրկեան, ժամ, օր, շաբաթ, ամիս, տարի ] եւ այլեւայլ ազգաց [ հրեաների, յոյների, հռոմեացիների ] տօմարներուն վրայ տեղեկութիւն / Հ. Հ. Պ..   Ա/12- 6; Ե/77- 9 (Գը) Տծ, աղիւսակ:

* - Արեւուն տարեկան շարժումը / Հ. Հ. Պ..   Գ/42- 8 (Գա):

* - Ժամանակի գլխաւոր բաժանմանց եւ այլ եւ այլ ազգաց տօմարներուն վրայ տեղեկութիւն / Հ. Հ. Պ..   Ե/77- 9 (Գը) Տծ:

Եգիպտացիների տօմարը ըստ պատմիչների եւ Աստուածաշնչի:

 

* Պաւիերայի հսկայաձեւ արձանը: [ Չափերը ].   ԺԷ/268 (Դդ):

 

* Պաւիերայի արդեսեան ջրհորը.   ԻԳ/352[ լ ] (Զգ):

 

* Պատկեր հանդէսի հարցաքննութեան աշակերտաց Մուրատեան վարժարանին ի չորրորդում ամի աշակերտութեան նոցա.   էջ 7- 13, ցուցակ:

Դասաուանդուող առարկաներից առաջին, երկրորդ, գովեալ մրցանակներով պարգեւատրուածները:

 

ՊԵՇԻԿԹԱՇԼԵԱՆ ՄԿՐՏԻՉ.

* - Երգ հայրենի «Մինչդեռ յուսով խայտայ բնութիւն…» [ 3 ութնեակ ] / Մկրտիչ Պեշիկթաշլեան յաշակ. Մուրատ. վարժ.   ԺԴ/223 (Բժե):

Տե'ս ՊՄ. Տաղեր- Ե., 1961.   էջ 46:

* - Վիրգիլ ի Պինդոսէ առ Բագրատունին մեծ «Որ Աւսոնեան փողոյս ընդ նուրբ երկրագործին նուագող զարդիւնս…» [ 16 տող ] / Մկրտիչ Պեշիկթաշլեան. յաշակերտ. Մուրատեան վարժ..   ԺԲ/181 (Բժե):

Տե'ս 1. Վիրգիլ ի Պառնասեայ առ Բագրատունին մեծ // ՊՄ. Տաղեր / Հրտ. Հ. Ե..   Թիֆլիս: Տպ. Վրաց Հրատ. Ընկ., 1903.   էջ 129-30: 2. ՊՄ. Քերթուածներն ու ճառերը / Հրտ. Արշակ Չօպանեան.   Փարիզ: Տպ. «Անահիտ», 1904.   էջ 101-2: 3. ՊՄ. Տաղք եւ թատերգութիւնք.   Նիւ-Եօրք, 1917.   էջ 83-4:

 

* ՊԼԱՏՈՆ. Սէր հայրենեաց / Պղատոն Ի Տրամախօսութիւնս իւր.   Ե/80 (Աբ):

 

* Ռամկական երգեր. Վանեցոց երգ կաքաւու «Արեւ տէպաւ սարին վերէն…» [ 33 տող ].   ԺԵ/230 ( Բթ) տղտկ բառարան:

Տե'ս 1. Երգ կաքաւու = On the partridge // ԱՀՂ. Հայոց երգք ռամկ.   էջ 56-9: 2. Տաղեր.   Ե., 1961.   էջ 46:

 

* Ռափայէլեան Վարժարանին Երրորդ դասուն ի հայրենիս դառնալը.   ԺԸ/273- 4 (Աբ) ցանկ:

 

* Ռափայէլեան վարժարանին նոր վարժատան բացման հանդէսը: [ Նկրգր. ].   ԻԱ/321- 3 (Աբ):

 

* «Ռէոն…» [ Սիրակուզայի թագաւորը եւ ոսկերիչը ].   Ժ/159 (Զժա) արտատպ. Ոսկեփորիկից:

 

* ՍԱԳԸԶԵԱՆ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ. Մայր եւ Մանկիկ «Գեղեցկահիւս յորրանի…» [ 10 քառեակ ] / Յովհաննէս Սագըզլեան Աշակերտ Մուր. վարժ. ի Փարիզ.   Գ/37 (Բժե) նկ.:

Տե'ս 74/1908:

 

* Սենեկա [ Լուկիոս Աներոս ].   Դ/53- 9 ( Բժ):

Հռոմեացի քաղաքագէտի, իմաստասէրի, գրողի կնսգր. (4 Ն. Ք. 65): Հատուած «Յաղագս բարկութեան» գրքից: Կորսիկա կղզուց մօրը գրած նամակը: Պողիբիոս կայսերը նուիրւած ներբողը: Հատուած «Յաղագս երջանիկ կենաց» գրքից: Ստեղծագրծ. ները: Աստծու մասին պատկերացումները:

 

* ՍԷԿԻՒՐ. Այլաբանութիւն. Հոգի եւ Գիտակցութիւն: [ Իմաստախօսութիւն ] / Սէկիւր.   ԺԷ/257- 63 (Աժդ) Տծ:

 

* Սէր եւ Մահ «Օր մը, կըսէ Պըղատոն…» [ 36 տող ].   Ե/79- 80 (Աե):

 

[ ՍՕՖԵԱԼԵԱՆ Հ. ՄԱՆՈՒԷԼ ].

* - Ածուխ / Հ. Մ. Սոֆ..   ԺԹ/301- 3 (Դդ):

Բվնդ. Փայտէ ածուխ շինելուն կերպը; Փայտեայ ածուխին յատկութիւնները:

* - Առ աւարտավարժ աշակերտս Երրորդի դասուն Ռափայէլեան վարժարանին, ի յուղարկելն զնոսա ի հայրենիս: [ Հրպրկխս. ] / Հ. Մանուէլ վ. Սոֆ. Քաջունի.   ԻԱ էջ 323- 9 (Բգ):

* - Ուրուադէտ գործի / Հ. Մ. Սոֆ..   ԺԴ/222- 3 (Գդ) աղիւսակ:

Գործիքի նկրգր.: Կատարելագործուածը` կինօցուցադրող սարքն է:

* - Տեսարանացոյց գործի / Հ. Մ. Սօֆ..   ԺԵ/239- 40 (Գդ):

Գործիքի նկրգր. եւ օգտագործելու ձեւը:

 

* Վադէրլոյի պատերազմը.   ԺԶ/244- 50 (Բժա) նկ.:

Նապոլէոն Բոնապարտի վերադարձը Փարիզ: Ճակամրտից առաջ արտասանած ուղերձը: Ճակատամարտի նկրգր.: Ս. Հեղինէ կղզում մահուան անկողնում արտասանած խօսքը:

Նկ. «Վադէրլոյի պատերազմը»:

 

* Վարդ եւ մշկահոտ / Ըստ Քրումմաքէրի գերմանացւոյ.   ԺԴ/211 (Աե):

 

* Վենետկոյ դուքսին Ադրիական ծովուն հետ պսակուելուն հանդէսը: [ Նկրգր.: ԺԷ դ. սկզբի պատմական անցքերը ].   Ժ/152- 7 (Բժա) նկ.:

Նկ. «Երկերիւրոց նաւակը»:

 

* Վիճակագրութիւն Անգղիոյ եւ Գաղղիոյ մայրաքաղաքաց.   ԻԳ/352[ լ ] (Զգ):

 

* Տակերատիպ գործիքով աստղ նկարել.   ԻԲ/352 (Գդ):

Ամերիկացի Պոնտի գիւտը եւ օգտակարութիւնը:

 

* ՏԷՐ-ՂԱԶԱՐԵԱՆՑ ԱՐՇԱՐՈՒՆԻ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ Վրդ. Ստորագրութիւն կովկասեան գաւառաց / Յովհաննէս վ. Տէր Ղազարեանց Արշարունի.   ԻԲ/341- 4, 1850; Դ/56- 60; Ը/120- 5; ԺԸ/281- 4; Ի/314- 7, 1851 (Բժգ) Տծ:

Հայերի Վրաստան տարագրութիւնը: Շամշադին, Ղազախ, Լօռի, Գուգարք, Տայք գաւառները: Ռուսաց կայսրուհու նամակը: Սարգիս վրդ. Խալալեանի ստեղծագրծ.: Վրաստանի գաւառները, ժողովուրդը, կենցաղը: Քութայիսի քաղաքը, բնակչութիւնը, եկեղեցիները, ազգերը, մերձակայքի բնութիւնը: Սաչխէրէթ գիւղաքաղաքը, հիւանդութիւնները: Ռաճայ (Օնի քաղաքի) գիւղաքաղաքը, բնակչութիւնը, կենցաղը, եկեղեցին: Լէչխում գիւղաքաղաքը: Գօրի քաղաքը, աշխարհագրական դիրքը, ամրոցը, բնակչութիւնը, եկեղեցին, հայերի գրծնէութ., դպրոցները: Ցխինուալ գիւղաքաղաքը, աշխարհագրական դիրքը, բնակչութիւնը, եկեղեցին: Դիրբ գիւղը: Ալ գիւղը: Սուրամ աւանը, եկեղեցիները: Տինեսխիդ գիւղը: Կասպ գիւղը, աշխարհագրական դիրքը, բնակչութիւնը: Խէլթուբան, Մէջրուսխեւ, Տիրձնիս, Տղուեաւ, Քախվրէլ, Ախալքալակ, Կաւթիսխեւ, Ձէգվէ, Ցխէթայ (Մծխիթայ) Մուխրան, Ախալգօրի, Դուշէթ, Անանուր գիւղերը, աւանները: Տփխիս մայրաքաղաքը: Կախէթի նահանգը, բնակլիմայական պայմանները, բնակչութիւնը: Թելաւ քաղաքը, բերդը: Ռոփսպիր, Քիստաւուր, Մատան գիւղերը: Եկեղեցու ծէսերը, Պատարագը: Սանիէ օր, Շաքրիան, Շիլդա, Տուրիսցիխէ, Կուճատան, Խաչմիան, Ղուարէլէ, Ծինանդալ, Կօնդոլ, Ուրիէթուբան գիւղերը: Սղնախ քաղաքը, աշխարհագրական դիրքը, բնակլիմայական պայմանները, պատմական ակնարկ, բնակչութիւնը, կենցաղը: Նասօմխար, Բօդբիսխեւ, Խիմիթ, Ղանդաւոր, Կակաբէթ, Չայլուր, Մանաւ, Սագարէջոյ, Նինօծմինդա, Անագ, Կարդանեխ, Գուրջիհան, Վելիցիխայ գիւղերը եւ աւանները:

 

* Ցորենի որդերուն դէմ նոր դեղ.   ԺԷ/268 (Դա):

 

* Փայլածու [ Մերկուրի ].   ԺԶ/255- 6; ԺԷ/268- 9 (Գա) աղիւսակ:

Նիկոլայ Կոպեռնիկոսի գրծնէութ.: Մոլորակի նկրգր.: Աստղագէտների դիտարկումները: Ֆրիդրիխ Շրէօդէրի ուսմնսր.:

 

(*) [ ՓԷԼԻՔՈ ՍԻԼՎԻՈ ]. Յաղագս մարդկային պարտուց.   Տե'ս 1849:

 

 

* Փոր եւ անդամք «Այս քանի մէկ ջանանք յոգնինք…» [ 28 տող ].   Գ/48 (Աե):

 

* Քացախ.   ԺԴ/218- 20 (Դդ):

Պատրաստելու ձեւը Ֆրանսիայում, Անգլիայում, ԱՄՆ. ում, Գերմանիայում:

 

* Օդաչու ճանապարհորդութիւն ուսումնական.   ԺԵ/240 (Գդ):

Ֆրանսիացի ոմն Պարալի եւ Պիքսիոյի օդապարիկով ճամփորդութիւնը եւ ուսմնսր.:

 

* Օծումն մետաղաց.   ԻԳ/346- 8, ԻԴ/378- 9 (Դդ) Տծ:

Բվնդ. Ոսկեզօծումն; Արծաթազօծումն; Փլադինազօծումն; Պղընձազօծումն; Կապարազօծումն; Անագազօծումն; Քոպալդազօծումն; Նիքելազօծումն; Զինկազօծումն: