ԲԱԶՄԱՎԷՊ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա


* Ա. Գ. Չինկեանէ ազգին վրայ տեղեկութիւն / Ա. Գ.. Դ/56-8 (Բժգ):

Գնչուների հայրենիքը, լեզուն:

* Ազդարարութիւն. ԺԳ/205 (Դ):

Պարբերականի որոշ յօդուածագիրների անյայտ մնալու ցանկութիւնը: Պետրոսեան Պօղոս վրդ. ի ստորագրութիւնը:

 

[ ԱԼԻՇԱՆ ՄԱՐԳԱՐԵԱՆ Հ. ՂԵՒՈՆԴ ].

* - Ամենահարկաւոր ուսմունք: [ Հրպրկխսթ. առաքինութեան շուրջ ] / Հ. Ղ. Մ.. ԺԱ/161-4 (Ադ):

Տե'ս ԱՀՂ. Երկեր. էջ 124-8:

* - Անի: [ Ուսմնսր. ] / Հ. Ղ. Մ.. ԻԱ/324-6 (Բժգ):

Աշխարհագրական դիրքը, կառուցման պատմ., պատմա-ճարտարապետական կոթողները, ռազմական հզօրութիւնը, կործանումը:

* - Գիտութիւնները ծաղկեցընելու եւ գիտունները շատցընելու հնարք. Ֆրանքլինեան ընկերութիւն: [ Ծրագիր ] / Հ. Ղ. Մ.. Զ/82-4 (Աբ):

* - Գիրք կարդալու ու կարդացածէն խելք սորվելու կերպ: [ Ծրագիր ] / Հ. Ղ. Մ.. Գ/35-6 (Աա):

* - Դրուատանք ի Բարերարս, ի Սատարս եւ ի Հետեւողս իմաստութեան Ազգիս Հայաստանեայց: [ Հրպրկխսթ. ] / Հ. Ղ. Մ.. ԻԲ/338-45; ԻԳ/355-9; ԻԴ/370-5 (Աա):

Վ. Ռափայէլեան վրժ. տարեվերջեան պարգեւաբաշխութեան հանդէսին արտասանած:

* - Երաժշտութիւն: [ Հրպրկխսթ. ] / Հ. Ղ. Մ.. ԻԱ/321-4 (Ա):

«Երաժշտութիւնը կըլլայ մէկ հատիկ անմահական արուեստ մը երկնքէն երկրիս հաղորդած, եւ մէկ կապ մը որ հոգեղինաց ու հողեղինաց գիտութիւնը իրարու հետ կը կապէ»:

* - Մոնթիոնի վարձատրութիւնը / Հ. Ղ. Մ.. Ա/5-6 ; Բժե):

Ֆրանսիայի ակադեմիայի պարգեւը աղքատախնամ ոմն Յովհաննա Ժիւկանին:

Նաեւ «Յէից տեառնէն չափեալ երկիրս ընդհանուր…» 6 վեցեակ:

Տե'ս 1. Մաղթանք յԱմանոր. Տնանկաց առ Բարերարս զ// ԱՀՂ. Նուագք. Հ. Բ.. էջ 75-6: 2. Մաղթանք տնանկաց յԱմանորն. Առ Բարերարս «Յէից Տեառնէն չափեալ երկիրս ընդ հանուր…» // ԱՀՂ. Նուագք. Հ. Բ. Բ.. էջ 65-6:

* - Ստակ եւ Երկրագործութիւն: [ Պատմուածք ] / Հ. Ղ. Մ.. Ը/119-21 (Ագ):

* - Օրհնութիւն Առ տիեզերական Սէրն Աստուծոյ «Աստուած իմ, լի է քեւ աշխարհս համօրէն…» [ 220 տող ] / Հ. Ղ. Մ.. ԺԸ/274-5; ԺԹ/292-3 (Բժե):

Տե'ս 1. Օրհնութիւն տիեզերական սիրոյն Աստուծոյ // ԱՀՂ. Նուագք. Հ. Դ.. էջ 59-66: 2. ԱՀՂ. Նուագք. Հ. Դ. Բ.. էջ 58-66: Տեքստային մասնակի փոփոխութիւններ:

2. Ուղղագրական շտկում. 320:

 

* ԱԼԻՇԱՆ ՍԵՐՈՎԲԷ. Հայկական հնութեանց վրայ / Սերովբէ Մ. Ալիշան. ԻԴ/345-81 (Բժգ):

Երազանք, ցանկութիւն ազգային հին արժէքների` Արշակունի, Բագրատունի, Արծրունի, Ռուբինեան հարստութիւնների դրամները, դրօշները, զէնք ու զրահները, զանազան անօթները, կահ-կարասին ուսումնասիրող ընկերութիւն ստեղծելու, թանգարան ունենալու, եւ դրանք բոուադակող գիրք հրապարակելու: Տիւպուա ճանապարհորդի գրառումը Հայաստանի մասին:

 

[ ԱԼՊԱՆԻՆ Հ. ԳՐԻԳՈՐ ].

* - Երկրագործութիւն / Հ. Գր. Ալ.. Ա/10-2; Գ/36-8; Ե/72-4; Ը/121-2, տղտկ բառարան, նկ.:

Բվնդ. Երկրի մը հողը ճանչնալու վրայ; Գայլախազ կամ Աւազ. Շարժական աւազ, Գետի աւազ, Երկաթոտ աւազ, Միքայոտ աւազ, Խեցեխառն աւազ; Կաւ կամ պաղլեղ; Իւղային հող; Կիր կամ կրային հող; Մարնա; Ալքալիներ; Մանեզիա; Թալք; Երկաթ; Մանկանէզ; Բուսական հող; Բուսական հողին տեսակները; Թորպ կամ Սեւ հող; Ճահիճներու ու լճերու մէջ գտնուած հողերը:

* - Եւդոկիա կամ Թոգաթ / Հ. Գր. Ալ.. Ա/6-9 (Բժգ) նկ.:

Պտղոմէոսի վկայութիւնը: Աշխարհագրական դիրքը եւ բնակլիմայական պայմանները: Ընդհանուր նկրգրը, բնակչութիւնը, հայոց եկեղեցիները, մզկիթները, արտադրութիւնը: Ճանապարհորդ Թուրնըֆորի յիշողութիւնը: Նշանաւոր եւդոկիացիներ` Աղա Սամուէլ Մկրտիչ Մուրատը եւ Մատթէոս վրդ. Գարագաշեանը:

* Աղօթք տղայոց «Տէր, ես մանուկ եմ տըկար…» [ 3 քառեակ ]. Է/103 (Բժե):

 

[ ԱՅՎԱԶՈՎՍԿԻ Հ. ԳԱԲՐԻԷԼ ].

* - Ազգային կրթութիւն: [ Հրպրկխսթ. ] / Հ. Գ. Այվ.. Ա/3-5 (Ա):

* - Ազգային տեղեկութիւն; Հայոց անուանը վրայ / Հ. Գ. Այվ.. Բ/18-20 (Բգ):

Մովսէս Խորենացու վկայութիւնը մեր հայրենիքի անուան ծագումնաբանութեան: Յունաց առասպելը: Որոշ եւրոպացիների կարծիքները:

* - Ո գրին հնչմանը վրայ / Հ. Գր. Այվ.. Գ/44-5 (Բիթ):

Գրութիւնը եւ արտասանութիւնը: Շնորհալու բանստղծթ. ներում, յունարէնից փոխառութիւններում: Գործածութիւնը որոշ բարբառներում: Այլազգի մասնագետների կարծիքը:

* - Հասարակ ժողովրդեան կրթութիւնը ո'րչափ հարկաւոր ու օգտակար է: [ Հրպրկխսթ. ] / Հ. Գ. Այվ.. Գ/33-5 (Աա):

* - Ուսումն ու կրթութիւնը ամէն մարդու ալ հարկաւոր ու օգտակար են / Հ. Գ. Այվ.. Ե/65-6 (Աա):

Հակադրւում է «Ուսումը անհաւատութեան պատճառ է» կարծիքին:

* - Պետրոս Ամիրայ Եուսուֆեան: [ Մահախօս. (1778-1846) ] / Հ. Գ. Այվ.. Ի/309-13 (Բգ) նկ.:

* Անձրեւաչափ; Աղիւսակ անձրեւաչափին Կոնտանդնուպօլսոյ վերածեալ ըստ չափու օսմանեան ճարտարապետական կանգնոյ. Զ/89-91 (Գդ) Տծ, աղիւսակ:

* Անձրեւաչափ զանազան երկրների. Է/112 (Գդ) աղիւսակ:

* Առակ. Դ/54 (Աե) նկ.:

Գեղարուեստական ժանրը: Լեզուն` գրաբար, աշխարհաբար: Լաֆոնտէնի, Ֆեդրոսի առակների հայերէն թրգմ. լեզուն:

* [ Ասոյթներ ].

«Մարդուն մէկը կըսէ…». Ա/13: «Ոչ երբէք պիտի գանգատիս…»; «Նայէ որ քու սիրտիդ հանհանգստութիւնը…»; «Ո որ մարդկանց հաճոյ ըլլալ չփափաքիր…» / Թովմ [ աս ] Գեմբացի; «Երբեմն մարդ աւելի դիւրաւ…» [ Չարից բարիք սովորել ] / Փասքալ. Դ/64: «Հին ատենի քրիստոնէից…»; «Մոլորելոց վրայ ցաւելու է…». Զ/89: «Մոլորութիւնը ճշմարտութենէն խոտորիլ մըն է …». ԺԱ/168: «Բնութիւնը իր ունեցած աղէկութիւններովը…» / Փասքալ. ԺԱ/174: «Մարդուս կարծիքը…» / Փոփ. ԺԳ/208: «Մեծամեծ ճշմարտութիւններուն խելք…»; «Աղէկ փիլիսոփայ ըլլալու …» / Վովնառկ. ԺԴ/219: «Ուսումն ու գիտութիւնը… Մ / Մոնթանեը. ԺԷ/267: «Մէկն որ իր լեզուն…». ԻԱ/336: «Արտասուք անգամ ապաշխարութեան…». ԻԲ/346:

* Արծաթ. ԺԴ/220-2 (Գզ) նկ., աղիւսակ:

Հանոյթի տեսակները: Ֆրանսիայի, Նորուէգիայի, Իսպանիայի, Հայաստանի, Պերուի, Մեքսիկայի հանքերը:

 

* [ ԲԱԳՐԱՏՈՒՆԻ Հ. ԱՐՍԷՆ ]. Հայերէն գրաբառ լեզուի յատկութեան վրայ / Հ. Արս. Բ.. ԺԳ/196-204 (Բդ):

5-7-րդ դդ. թրգմանական եւ հեղինակային մատենագրութեան լեզուաոճական տարբերութիւնները: Վերաբերմունք եզրերի նկատմամբ: Նոր բառերի ստեղծում: Հոմանիշների նկատմամբ վերաբերմունք: 5-13-րդ դարերում ստեղծուած գրականութեան լեզուաոճական առանձնահատկութիւնները: Յունաբան հեղինակները:

Հրատարակութեան ընթացքում էջերի դասաւորութեան եւ համարակալման վրիպակներ են տեղի ունեցել:

* Բամպակէ վառօդ. ԻԳ/368 (Գե):

* Բարկ քացախ շինելու կերպ. ԻԱ/333 (Դդ):

* Բարոյական [ կամ ] Բարոյական առածներ.

Խօսք Սեկոնդոսի իմաստասիրի առ Անդրիանոս կայսեր: [ Հարց եւ պտսխն ]. Է/102-3: Առաքինութիւն եւ երախտագիտութիւն; Անգղ ու ագռաւ. ԺԹ/291-2:

* Բարոյական առածներ [ եւ ասացուածներ ]. ԺԵ/225-6; ԺԸ/273-4:

* Բարոյական խրատներ. ԺԳ/193-5 (Աէ):

Հեղինակն անյայտ է. «…բայց լեզուին ոճը կը ցուցնէ որ միջին դարու գրուածներէն է»:

 

* [ ԲԷՌՆԱՐԴԷՆ ԴԸ ՍԷՆ-ՊԻԷՌ ]. Սուրաթին խահուէի խանութը: [ Պատմուածք ] / Պէրնարտէն տը Սէն-Փիէր. ԺԸ/281-5 (Բժա):

* Բոյսերու վնասակար կենդանիները ջարդելու հնարքներ. Ժ/153-4 (Դա):

* Գետի մը յանկարծ ցամքիլը [ Շուէդիայում ]. Ժ/160 (Գժ):

* Գիշակեր թռչուններ. ԺԶ/254-6 (Գգ) նկ.:

Ֆրանսիացի ճանապարհորդ Լը Վայլեանի (Le Vaillant) գրառումները օձակեր բազէի մասին:

 

[ ԳՈՒՐԳԵՆԵԱՆ Հ. ՕՔՍԵՆՏԻՈՍ ].

* - Բնաբանութիւն: [ Ֆիզիկա ] / Հ. Օ. Գուրգ.. Բ/31-2; Դ/61-3; Ե/77-9; Թ/141-3; ԺԹ/303-4; Ի/319-20 (Գդ) նկ.:

Բվնդ. Ընդհանուր գիտելիք; Մարմնոց ու անոնց յատկութիւններուն վրայ; Տարածութիւն; Բաժանելիութիուն մարմնոց: [ Նիւթի տարրերը ]; Մարմնոց երկրորդակւան յատկութեանցը [ փափկութիւն, կարծրութիւն, հաստատուն, լուծելիութիւն, ծաւալայնութիւն ] վրայ; Օդի վրայ: [ Բաղադրութիւնը: Բնագէտներ Տիւմայի, Պուսինկոլի, Սոսիւռի, Պիոյի հաշուարկները: Ծանրութիւնը չափելու սարքեր ]; Ձայնի վրայ; Արձագանգի վրայ: [ Հռոմեական թատրոնների եւ Դիոնեսիոսի պալատի կառուցուածքները ]:

* - Սրբազան պապին Մխիթարեան Միաբանութեան ըրած պարգեւը / Հ. Օ. Գուրգ.. Զ/84-7 (Բգ) նկ.:

Գրիգոր ԺԶ. պապի ծննդեան տարէդարձի օրը մարմարիոնէ արձանը նրան նուիրելու արարողութիւնը:

* - Տեսակ-տեսակ վերնիչներ շինելու կերպը / Հ. Օ. Գուրգ.. ԺԹ/300-3 (Դը) Տծ:

Խնարակ պատրաստելու բաղադրատոմսեր:

* Գորտ ու Ձուկ; Թիթեղնիկ ու Կաղամբ. Ե/68 (Աե):

 

[ ԳՈՑԻ ԿԱՐԼՈ ].

* - Բարերարութիւն: [ Հրպրկխսթ. ] / Կոծծի. ԺԴ/209-10 (Ա):

* - Դուրս տեղ բարձր ձայնով խօսելը գէշ բան է: [ Պատմուածք ]. ԺԶ/243-4 (Բժա):

* - Տղոց կրթելու նոր կերպ: [ Պատմուածք ]. Թ/132-3 (Աբ):

 

* [ ԴԱՍՊԱԶԵԱՆ Հ. ՅՈՎԱԿԻՄ ]. Կոպերնիկոս [ Նիկոլայ, լեհ աստղագէտի կենսգրծ. (1473-1543) ] / Հ. Յ. Դ.. ԺԷ/266-7 (Բժա) նկ.:

* Դաստիարակութեան սկզբունքներ ծնողաց ու վարժապետաց համար. ԻԲ/337-8 (Աբ):

* Դաստիարակութեան սկզբունքներ. ԻԴ/369 (Աբ):

* Դաստիարակութիւն. Պզտիկ տղոց մարմնոյն վրայ ընելու խնամքը. Բ/17-8 (Աբ):

* Դ. Բ. Հռովմայ քահանայապետաց [ Պիոս Թ պապի ] ընտրութիւնը: [ Նկրգր. ] / Դ. Բ.. Ի/316-8 (Բիե):

 

* ԵԶՈՊՈՍ. Արտուտն ու իր ձագերը / Թրգմ. [ Հ. Մինաս Բժշկեան ]. ԺԲ/181-2 (Աե):

Տե'ս նաեւ 1. Արտոյտ, ձագեն եւ գիւղապետ // ՔՀՔ. Կաղանդչէք. Գ. հրտ.. էջ 77-8: 2. Արտավոր եւ բարեկամներ // Եզովբոսի առակները. Եօթներորդ տպագրութիւն (վերամշակուած) / Թրգմ. ֆր. Հ. Մինաս Բժշկեան. Պէյրութ, 1989. էջ 282-3: 3. ՀայԳիրքը. Հ. Բ.. էջ 78, 142, 372:

 

* [ ԵՍԱՅԵԱՆ Հ. ԲԱՌՆԱԲԱՍ ]. Ազգասիրութեան հորդոր / Հ. Բ. Ե.. ԺԶ/241-3 (Ա):

Հայաստանի պատմա-ճարտարապետական յուշարձանները ուսումնասիրող ընկերութիւն ստեղծելու անհրաժեշտութիւնը:

* Երկու տարուընէ ինչուան չորս կամ հինգ տարեկան տղոց հետ ի'նչպէս վարուելու է. Զ/81-2 (Աբ):

* Երուսաղեմի Սուրբ Յարութեան եկեղեցին. ԻԲ/345-6 (Բժգ) նկ.:

Կառուցման պատմ., Շատոբրիանի օրագրութիւնից: Նկրգր.:

* Երկայնկտուց թռչուններ [ ի տեսակները, արտաքինը, բնակութեան երկրները ]. ԺԱ/175-6 (Գգ) նկ.:

* Երուսաղէմ. Ե/68-71 (Բժգ; Բժե) նկ.:

Աստուածաշնչի վկայութիւնը: Պատմական ակնարկ: Պատմա-ճարտարապետական կոթողները: Քրիստոսով նշանաւորուող վայրերը: 1846

Նաեւ Տասո «Յայնժամ սթափէր սիւգ սուրհանդակ զըւարթուն…» 5 ութնեակ, «Ազատագրուած Երուսաղէմ»ից:

 

[ ԶԱՐԲՀԱՆԱԼԵԱՆ Հ. ԳԱՐԵԳԻՆ 1846

* - Ճակնդեղէ շաքար հանելու արուեստ. Դ/60-1; Զ/88-9; Թ/140-0; ԻԲ/347 (Դը):

Բվնդ. Գործարանին մէջ բռնուելու աշխատութեան ժամանակին ու կարգին վրայ; Ճակնդեղը լուալու ու ջարդելու կերպը; Ճակնդեղին հիւթը հանելու կերպը [ ձեռքով եւ գործիքով ]; Ճակնդեղի հիւթին խմորիլը:

* - Մարդուս մարմնոյն ինքնիրմէ բռընկիլը. Ե/67-8 (Դէ):

Ընդգծում է, որ երեւոյթը հազուադէպ է, սակայն որոշ գիտնականներ դիտարկել են, թէ առանց արտաքին միջամտութեան մարդուց առաջացած հրդեհը այրում է նրան:

* - Նեղոս. ԺԲ/182-4 (Բժգ) նկ.:

Գետի աշխարհագրական դիրքը, աճումն ու նուազումը, նեղոսաչափ: Հին եգիպտացիների սնահաւատութիւնը:

Նկ. «Նեղոսաչափ»:

* Զմիւռնիոյ մեծ հրդեհէն վնասուողներուն եղած օգնութիւններ. Դ/50-1 (Բգ):

Անգլիայի հայ եւ յոյն վաճառականներից, Լոնդոնի Օսմանեան դեսպանատան թարգմանիչ Յակոբ Կռճիկեանից, Օսմանեան պետութեան հիւպատոս Զոհրապից, յոյն վաճառական Մ. Դ. Բալթազարից:

* Էժէն Սիւ գաղղիացւոյն Թափառական Հրեայ անունով գիրքը: [ Գրծնթ. ]. Է/106-10; Թ/135-8 (Բժ):

Տե'ս Էժէն Սիւ. Թափառական հրեայ. զ:

 

[ ԹԵՐՃԻՄԱՆԵԱՆ Հ. ՀԱՄԱԶԱՍՊ ]. 1846

* - Այլեւայլ կենդանեաց մսերուն [ որպէս սննդամթերք օգտագործելու ] վրայ / Հ. Հ. Թ.. Ը/122-3 (Դէ):

* - Այլեւայլ կերակուրներ պատրաստելու վրայ / Հ. Հ. Թ.. ԺԱ/169-70 (Դէ):

* - Այլեւայլ սննդարար կերակուրներու վրայ / Հ. Հ. Թ.. ԺԹ/299-300 (Դէ) Տծ:

* - Ընդհանուր տեղեկութիւն Եւրոպայի տէրութիւններուն ծագմանը, մեծութեան, զօրութեան եւ հարստութեանը վրայ / Հ. Հ. Թ.. ԺԴ/212-5 (Բժգ) աղիւսակ:

Բվնդ. Եւրոպացւոց պատմութեան սկիզբը; Եւրոպայի բաժանումը; Եւրոպայի բնակիչքը; Բազմամարդութիւն; Զօրք; Տուրք:

* - Ընդհանուր տեղեկութիւն Միացեալ Նահանգներուն վրայ / Հ. Հ. Թ.. Գ/39-43 (Բժգ) նկ.:

* - Կերակուրներուն չափին ու տեսակին վրայ / Հ. Հ. Թ.. Ա/12-3. (Դէ):

* - Քրաքովիայի հասարակապետութեանը վրայ գիտելիք: [ Պատմական ակնարկ 1815 թ. Վն. ժողովից յետոյ ] / Հ. Հ. Թ.. ԺԷ/263-5 (Բժգ):

* Թէ ի'նչպէս բոլորաձեւ շինուածք մը աւելի աժան կըլլայ քան զքառակուսին, եւ ի'նչպէս քառակուսին աւելի աժան քան զքառանկյունին: [ Հաշուարկներ ] / **. Թ/138-40 (Դը) Տծ:

* Թէ ի'նչ հոգ պէտք է ընել հինգ վեց տարեկան տղուն վրայ: [ Եւրոպացիների կարծիքը ]. Ժ/145-7 (Աբ):

 

[ ԹՆԿԸՐԵԱՆ Հ. ՏԻՄՈԹԷՈՍ ]. 1846

* - Երկրաբանութիւն; Երկրիս ձեւը / Հ. Տ. Թ.. Դ/63-4 (Գբ):

* - Եօթը ութը տարեկանէ ինչուան տասուերկու տարեկան տղոց կրթութեանը վրայ: [ Հրպրկխսթ. ] / Հ. Տ. Թ.. ԺԲ/178-81 (Աբ):

* - Լեռներու գօտիներուն վրայ / Հ. Տ. Թ.. ԺԲ/191-2 (Գբ):

Ալպերի եւ Կովկասի գօտիները: Երկրաբանների կարծիքները: 1759 թ. Մեքսիկայի եւ 1822 թ. Չիլիի երկրաշարժերի յետեւանքները:

* - Լուքսոր անունով գաղղիացի շոգենաւին մէջ պատահած ժանտախտին վրայ քանի մը խորհրդածութիւններ / Հ. Տ. Թ.. ԺԶ/248-52 (Դէ) Տծ:

* - Կեդրոնական ջերմութիւն / Հ. Տ. Թ.. Զ/95-6 (Գբ) Տծ:

Պոսէյդոնեան եւ Պլուտոնեան վարկածները: Կենսաբան Սոսիւրի ընդերքի աղբիւրների դիտարկումները:

* - Ձիթենի / Հ. Տ. Թ.. ԺԶ/252-3 (Դա):

Իւղի օգտագործումը, պտուղը համեմելու ձեւերը, ծառի մշակութիւնը:

* - Մշտնջենաւոր սառերու ու ձիւներու վրայ: [ Նկրգր ] / Հ. Տ. Թ.. ԺԸ/287-8 (Բժգ):

* - Պատկառուկ / Հ. Տ. Թ.. ԻԳ/366-7 (Գգ2; Բժե):

Բոյսի, նրա պտղի եւ սերմի նկրգրը, առանձնայատկութիւնները: Բուսաբանների կարծիքները:

Նաեւ «Ինձ արդեօք Ռէոմիւր, որոյ ձեռն յաղթական…» 18 տող / Ոմն ֆրանսիացի: 1846

* - Տղոց ստախոսութեանը վրայ: [ Հրպրկխսթ. ] / Հ. Տ. Թ.. ԺԴ/210-1 (Աբ):

* - Օլիվիէր Քրոմուէլ: [ Անգլիացի քաղաքագէտ, պետական գործիչ, կենսգրծ. (1599-1658) ] / Հ. Տ. Թ.. Ժ/147-50 (Բժա) նկ.:

* Ի նաւակատիս պատկերի սրբազան քահանայապետին Գրիգորի ԺԶ ի մենաստանի սրբոյն Ղազարու յերկրորդի աւուր ամսեանն փետրուարի յամի 1846 բանախօսութիւն ասացեալ ի ծիրանաւոր պատրիարգէն Վենետկոյ / Թրգմ. Հ. Օ [ քսենտիոս ] Գուրգ [ էնեան ]. ԺԵ/229-36 (Բժ) Տծ:

* Լաւրենտոն քաղաքը [ հիմնադրելու ] եւ Աստուածածնայ տունը [ կառուցելու աւանդութիւնները Իտալիայում ]. Է/104-6 (Բժգ) նկ.:

* Լափոններու վրայ տեղեկութիւն [ Սկանդինաւեան թերակղզու եւ Ռուսաստանի հիւսիսում բնակուող ] . ԺԶ/245-6 (Բժգ) նկ.:

 

* [ ԼԱՖՈՆՏԷՆ ԱԼՖՈՆՍ ]. Կաղնի եւ Եղեգն «Օր մը կաղնին ասանկ կըսէ եղեգին…» [ 30 տող ] / Լաֆոնթէն. Դ/55-6 (Աե):

Տե'ս նաեւ 1. «Կաղնին, ասեն, յաւուր միում ասէ ցեղէգն…» 34 տող // Լաֆ. Առակք. Գարագաշ.. էջ 35-6: 2. «Օրմ’ Եղէգին կըսէ Կաղնին…» 50 տող // Լաֆ. Առակք. Նուպար.. էջ 34-5:

* Լորտ Պայրըն [ Ջորջ Գորդոն Նոէլ, անգլիացի բանաստեղծի կենսգրծ. (1788-1824) ]. ԺԹ/293-7 (Բժա):

* Խնտալու վրայ քանի մը գիտելիք. ԺԵ/226-8 (Աը):

Դէպք Սոկրատի կեանքից: Հոգեփոխութեան աղանդին պատկանող անգլիացին: Սափրիչը: Ծիծաղի պատճառները: Արիստոտելի կարծիքը: Ծիծաղի օգտակարութիւնը: Սպարտացիների սովորութիւնը:

* Խօսուն արձան. ԺԷ/268 (Դզ):

 

* Ծխախոտին ու ընչադեղին վնասները. Ժ/154-6 (Դէ): 1846

Օգտագործման դէմ Եւրոպայի թագաւորների եւ հոգեւորականների պայքարը:

* Ծնողաց ու դաստիարակաց գիտնալու հարկաւոր սկզբունքներ. ԺԹ/289-90 (Աբ):

* Կապիտոլիոն. ԺԱ/164-6 (Բժգ) նկ.:

Բլրի վրայ պատմութեան ընթացքում կառուցուած եւ կործանուած շինութիւնները: Ներկայումս կանգուն կառոյցների նկրգրը:

* Կուան. ԺԱ/169 (Դա):

Պերուի որոշ կղզիներում կուտակուած թռչնաղբ, որ օգտագործում են որպէս պարարտանիւթ:

* Կլէսկոյ. ԺԹ/297-9 (Բժգ) նկ.:

Գլազգո քաղաքի աշխարհագրական դիրքը, նկրգր., կրթական համակարգը, արհեստները, առեւտուրը, հիմնադրումը:

[ Կ. Հ. Ե. ]. 1846

* - Թուղթ շինելու կերպը. ԻԱ/328-33 (Դդ):

Պատմ., մի քանի բաղադրատոմս:

* - Կով պահելուն կերպը. ԻԲ/349-51 (Դա) նկ.:

* - Հիւսան գործածած փայտերէն մէկ քանին. ԻԲ/347-8 (Դը):

* Հանելուկք. 1846

«Ես երկու դառտ տեսայ տափակ…» [ Պտսխնը տե'ս էջ 128 ]. Ե/80: «Է պատուհաս ու գին քըրտանց…» [ Պտսխնը տե'ս էջ 192 ]. Ժ/160: «Գըլուխ ունի ու ինք չէ գունդ…» [ Պտսխնը տե'ս էջ 160 ]. Ը/128: «Նոր ժամացոյց մի տեսի…» [ Պտսխնը տե'ս էջ 224 ]. ԺԲ/192: «Գիրք մի ունիմ որ գըրած չէ…» [ Պտսխնը տե'ս էջ 256 ]. ԺԴ/224: «Գոհարով տուփ ձեռքդ եմ կընքած…» [ Պտսխնը տե'ս էջ 288 ]. ԺԶ/256: «Բանտած գազան քան զօձ ճըկուն…» [ Պտսխնը տե'ս էջ 320 ]. ԺԸ/288: «Անծակ մարգարիտ, անոլոր դերձան…» [ Պտսխնը տե'ս էջ 352 ]. Ի/320: «Արծաթ վանդակ մի տեսայ…» [ Պտսխնը տե'ս էջ 382 ]. ԻԲ/352: «Ճերմակ դաշտիկ. սեւ սեւ հընտիկ…» [ Պտսխնը տե'ս 32/1847 ]. ԻԴ/382:

* Հեքլա հրաբուխը [ Իսլանդիայում ]. Ա/9 (Բժգ):

* Հին Վենետկեցւոց հագուստին ձեւը. Ի/313-6 (Բիբ) նկ.:

Նկ. «Վենետկեցւոց դքսին հագուստը», «Վենետկեցւոց մեծուհիներուն զգեստը»:

 

* [ ՀԻՒՄԻՒԶԵԱՆ Հ. ԵԴՈՒԱՐԴ ]. Հին եւ նոր անուանց տառադարձութեանը վրայ տեղեկութիւն / Հ. Ե. Հ. Դ/51-4 (Բբ1) ցուցակ:

Յունական, լատինական, հայկական այբուբենների զուգահեռ համեմատութիւնը: Օտար անունները հայերէն տառադարձութեամբ:

 

* Հնդկահաւ. ԻԱ/334-5 (Գգ) նկ.:

Թռչունի հայրենիքը, արտաքինը, սովորութիւնները:

 

[ Հ. Պ. ].

* - Շնչելոյզ կամ Օդահան գործի. ԺԴ/222-4 (Գդ):

Ֆիզիկայի փորձերի համար ֆրանսիացի Ոթոն Կուերիքի ստեղծած գործիքը: Տորիչելիի փորձերը:

 

* - Չինու երկրին վրայ տեղեկութիւն. ԺԸ/275-81 (Բժգ) նկ.:

Նահանգները, բնակչութիւնը, կրօնը: Մամիկոնեան նախարարական տան ծագումը: Քաղաքները, կառավարման համակարգը: Արտադրութիւնը եւ արտահանութիւնը: Մշակոյթը, տպագրութիւնը: Ժողովրդի ծագման առասպելը: Իտալացի Մաֆէի գրառումները դատարանի կառուցուածքի մասին: ԺԳ. դ. Մարկո Պոլոյի ճամփորդական յիշողութիւնները: Կենցաղը: Անգլիացիների զաւթողական պատերազմները: Կայսեր հրովարտակը քրիստոնէաների վերաբերեալ:

Նկ. «Չինացւոց նաւերուն ձեւը»:

 

* Հռոմ քաղաքին վիճակագրութիւնը [ Պիոս Թ պապի հրամանագրով ]. ԺԸ/281 (Բժգ):

 

* Հռովմայ սուրբ Պետրոսի հրապարակը: [ Նկրգրը եւ կառուցման պատմ. ]. ԺԵ/237-8 (Բժգ) նկ.:

 

[ ՃԱՐԵԱՆ Հ. ԱԲՐԱՀԱՄ ].

* - Մարտինոս Լուտեր: [ Գերմանացի աստուածաբան, բողոքականութեան` լիւթերականութեան հիմնադիրը, կենսգրծ. (1484-1546) ] / Հ. Ա. Ճ.. ԺԱ/166-8; ԺԲ/184-8 (Բժա) Տծ:

* - Սկզբունք բուսաբանութեան / Հ. Ա. Ճ.. Գ/45-8; Ը/125-8 (Գգ) նկ.:

Ծաղկի կազմութիւնը, բուսաբանների կարծիքը, սերմը, արմատը:

* - Սուրբ Ներսէս Լամբրոնացի / Հ. Ա. Ճ.. Բ/21-31 (Բժա) Տծ, նկ.:

Կիլիկեան Հայաստանում. հոգեւորական, աստուածաբան, իմաստասէր, բանաստեղծ, երաժիշտ, կենսգրծ. (1153-1198): Գրիգոր Սկեւռացու վկայութիւնը:

 

* Ճեմարան լռակեացից: [ Պարսկական առակ ]. ԺԷ/216-62 (Աե):

 

* Մանր թռչուններ. ԺԲ/190-1 (Գգ) նկ.:

 

* Մարսիլիա. Թ/133-4 (Բժգ) նկ.:

Քաղաքի հիմնադրման պատմ., առեւտուրը, արդիւնաբերութիւնը, ճարտարապետական կոթողները:

 

* Մեռելները շուտով թաղելուն վտանգը. ԻԲ/351-2 (Դէ):

Կենցաղային դէպք Թուրին քաղաքում:

 

* Մեր գ գրին հնչմանը վրայ: [ Գրական լեզւում եւ բարբառներում ]. ԺԷ/262-3 (Բգ):

 

* Մէկ գիսաւորին երկուք երեւնալը. Ժ/159-60 (Գա):

Իտալացի ֆիզիկոս Օրիոլի գրառումները Քորֆուի օրագրում:

 

* [ ՄԻՆԱՍԵԱՆ Հ. ՊԵՏՐՈՍ. Հրպրկխսթ. ] / Հ. Պ. Մ. (Աբ):

Թէ ինչպէս պէտք է կարդալ դաստիարակութեան վրայ գրուած բաները. Է/97-101: Ուսման եւ կրթութեան վախճանն ու օգուտները. Ը/117-9: Գիրք կարդալուն բարոյական օգուտները. Թ/129-32: Անկատար դաստիարակութեան վնասները. ԺԲ/177-8:

 

* [ Յ. Գ. ]. Վնասակար կենդանեաց ու բուսոց օգուտները / Յ. Գ.. ԺԱ/173-4 (Գգ):

Տեղին եւ ճիշտ օգտագործելու անհրաժեշտութիւնը:

 

* [ Յ. Պ. ]. Կարգէ դուրս անձրեւներուն վրայ / Յ. Պ.. Ժ/157-9 (Գդ):

* Նորատիպ գրքեր: [ Գրծնթ. ]. 1846

Մեծին Գրիգորի Ա. սրբոյ քահանայապետի Կանոն հովուական. Զ/96: Քերականութիւն բազմալեզու յորում բովանդակին սկզբունք օսմանեան, արաբացի եւ պարսիկ բարբառոց, հանդերձ ծանօթութեամբք զայլ եւ այլ լեզուաց; Սկզբունք Պատմութեան ազգաց Քրիստոսի թուականէն ինչուան մեր օրերը դպրատան տղոց համար. Ը/128: Առձեռն բառարան Հայկազեան լեզուի- Ժ/160:

* Նոր մոլորակ. Ա/16 (Գա):

Գերմանացի աստղագէտ Հենքէի տեսած:

* Նոր մոլորակի գտնուիլը. ԻԱ/335-6 (Գա):

Լըվէռիէին ու Կալէին յայտնագործութիւնը:

* Նոր ջրային օձ [ ի կմախքի ուսմնսր. ]. ԻԳ/367-8 (Գբ) Տծ:

* Որդիական սիրոյ օրինակ. ԺԵ/226 (Աե):

ԺԹ դ. սկզբին Մադագասկար կղզու թագաւոր Ռատամայի կեանքից:

* Ուսումնական զբոսանք. 1846

Ջրի մէջ բան մը ձգել ու բռընկցընել; Լաթը բոցին վրայ բռնել ու չայրել; Սկաւառակի մը մէջ ասեղ պտըտցընել` առանց անոր դպչելու; Կարմիր վարդը ճերմըկցընել, ճերմըկածը կարմըրցընել. Ե/80: Կապոյտ ջուրը կարմրցընել, ու կարմրածը նորէն կապուտցընել; Վառած դերձաէն օղակ մը կախել; Զարմանալի ապակի կամ շիշ; Նեղ բերանով ջրի շիշին մէջ հաւկիթ մը մտցընել. Թ/144:

* Չինու մանր հրաբուխները. ԺԴ/224 (Գբ):

Ոմն քարոզիչ Բերտրանի տեղեկութիւնները:

* Պաալպէք. ԺԴ/215-6 (Բժգ) Տծ, նկ.:

Բալբեկ քաղաքի անուան ստուգաբանութիւնը: Աւանդութիւն քաղաքի կառուցման մասին: Աւերակները: Ալֆոնս Լամարթինի այցելութիւնը: 1759 թ. երկրաշարժը:

* Պաղլեղ. Ը/123-5 (Գզ) նկ.:

* Պատմութիւն [ կամ ] Պատմութիւններ [ կամ ] Զուարճալի պատմութիւններ. 1846

Իր պակասութիւնը չճանչցողին խաղք ըլլալը զուարճալի է. Գ/48: Պարծենկոտութեան վնաս ը: [ Ֆրանսիական ]; Հարկաւոր բանը ուշացնել: [ Ֆրանցիսկ Ա. թագաւորի կեանքից ]; Փուճ տեղը արտորալ. Դ/64: Լեզու չգիտնալուն փորձանքները. ԻԱ/336: Գող, սիրտը դող; Իրեք վարպետ բժիշկ. ԻԲ/352: Պատմութեանցը մէջ անուանի մարդկանց մէկ քանի բնական յատկութիւններուն վրայ. «Աղէկ նայէ աս քըթին…»: [ Մեծ քիթ ունեցած նշանաւոր մարդիկ: Ասոյթներ, քառեակ, կարծիք պատկառելի քթի մասին ]. ԻԳ/364-5:

* Պարիկ. Է/110-2 (Գգ) նկ.:

Թռչունի սովորութիւնները, տեսակները:

* Պարոն Յարութիւն Գարեգին Տատեան ի Վենետիկ: [ Ընդունուել է Ֆրանսիայի համալսարանը ]. ԺԷ/263 (Բգ):

 

* ՊԵՏԱՆ ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ. Եգիպտոսի մաքրարանին վրայ տեղեկութիւն (Apercu sur le Service quarantenaire de l’լgypte) / Թրգմ. ֆր. եւ նխբն. Ժ/150-3 (Դե) տղտկ բառարան:

1831 թ. հաստատուած 40 օրեայ կարանտինը եւ նրա իրականացումը:

 

[ ՊԵՏՐՈՍԵԱՆ ՊՕՂՈՍ Վրդ. ].

* - Բեւեկնի ծառին օգուտները / Պ. Պ.. ԺԳ/206-7 (Դզ) Տծ:

* - Լուերուն դէմ դեղ; Մլուկի դեղ; Ծառերը պահպանել ամեն կերպ վնասակար կենդանիներէ; Ծառերը որ գէշ հովէ զարնուին` անոնց դեղ; Ծառ մը որ պտուղը կը թափէ, անոր դեղը; Ծառերը որ կը ճաթըրտին, անոր դեղը; Ծերացած այգին նորոգել; Որդ ընկած ծառին դեղ / Պ. Պ.. ԺԵ/239-40 (Դզ):

* - Լեղի նուշին ծառը անուշցընել; Պարտեզի թրթուրը ջարդել; Կանկառ տնկել / Պ. Պ.. ԺԷ/268 (Դզ):

* Պզտիկ [ մինչեւ երկու տարէկան ] տղոց մտաւոր կարողութիւններուն վրայ ընելու խնամքը. Դ/49-50 (Աբ):

* Պոթուշանցի հայոց ուսումնասիրութիւնը. Բ/20 (Բգ):

Մոլդաւիայում բնակուող հայերը: Լուովաբնակ հայազգի Ռոշքոյ Բոգդանովիչի յիշողութիւնները Մոլդաւիայի վերոյիշեալ քաղաքում բնակուող հայերի վերաբերեալ:

* Ռաֆայէլեան վարժարանին տարեկան քննութիւնն ու պարգեւաբաշխութիւնը [ Վ. ում ] . ԺԹ/290-1 (Աա) ցուցակ:

Նաեւ առաջին, երկրորդ եւ երրորդ կարգի մրցանակներով պարգեւատրուածները:

* Ռուսաստանի ոսկին ու փլաթինը: [ Հանքերը եւ հանոյթը: Վիճակագր. ]. Ա/9 (Բժգ):

* Սիմոնեթթայի արձագանգը. ԻԳ/365-6 (Գդ):

Միլան քաղաքից երկու մղոն հեռաւորութեան վրայ գտնուող գիւղը:

* Սինկափուր. ԺԳ/204-205 (Բգժ) նկ.:

Քաղաքի կառուցման նպատակը, աշխարհագրական դիրքը, բնակչութիւնը, առեւտուրը, պատմաճարտարապետական կոթողները:

 

* [ ՍՈԱՒԷ ՖՐԱՆԿԻՍԿՈՍ ]. Դիւաբնակ բերդ / Սոաւէ. ԻԳ/353-5 (Աթ):

Պատմ. ոմն ֆրանսիացի դուքս Վիլառի կեանքից:

* Սուզակ. ԻԴ/381-2 (Գգ) նկ.:

Խրում ընկղմուող թռչուններ:

* Սուրբ Պետրոս ի Հռովմ «Ահա տաճարն ընդարձակ, ահա տաճար հրաշալի…» [ 7 իննեակ ]. ԺԶ/247-8 (Բժե):

 

[ ՍՕՖԵԱԼԵԱՆ Հ. ՄԱՆՈՒԷԼ ]. 1846

* - Առանձնավարժ, համայնավարժ ու իրերավարժ ոճերուն իրարմէ տարբերութիւնը, եւ թէ ո'րը աւելի օգտակար է: [ Ուսուցման մեթոդները ] / Հ. Մ. Ս.. ԺԷ/257-61 (Աբ):

 

* - Աստղաբաշխութիւն. Աստղաբաշխութեան պատմութիւնը / Հ. Մ. Ս.. Ա/14-6 (Գա) նկ.:

Հայաստանը եւ Նոյի որդի Սեմը: Յոյն պատմիչների` Դիոդորոս Սիցիլիացու, Պլինոսի, Ստրաբոնի վկայութիւնները քաղդեացիների մասին: Մոգութիւնն ու աստղաբաշխութիւնը Պարսկաստանում: Աստղաբաշխութեան զարգացումը Ալեքսանդրիայում: Յունաց, հայոց եւ փիւնիկեցիների յաջողութիւնները: Զարգացումը Է-Ը դդ. Եգիպտոսում:

1781-1807թթ. աստղագէտների դիտարկումների արդիւնքները: 1845 թ. գերմանացի աստղագէտ Հենքէի տեսած մոլորակը:

 

* - Ընդհանուր գիտելիք մոլորակաց երեւոյթներուն վրայ / Հ. Մ. Ս.. ԺԱ/170-2 (Գա) Տծ: 1846

 

* - Համայնավարժ դպրոցին կահ կարասիքը / Հ. Մ. Ս.. Ի/305-9 (Աբ) Տծ:

Բվնդ. Դպրոցին տեղը; Ձեղունն ու պատուհանները; Պատերը; Գաւիթ; Կարեաց տեղ [ պետքարան ]; Աւազան; Դասատան օդը մաքուր պահել; Տղոց գրասեղանները; Վարպետին աթոռը; Սեւ տախտակ; Մեծ ժամացոյց; Դարան [ տետրերն ու գրիչները պահելու ]; Վառարան; Գրանոց: [ Գրադարան ]; Պատժոյ պիտակներ; Պատուոյ տախտակ; Ցուցակ:

 

* - Հաստատուն մարմնոց ջրին երեսը կենալուն պատճառը: [ Ըստ Գալիլէի, Պլինոսի, Վիվիանի ] / Հ. Մ. Ս.. ԺԷ/270-2 (Գդ):

 

* Վանայ ծովուն վրայ նոր տեղեկութիւն. Ե/72 (Բժգ):

Ֆրանսիացի գիտնական Շանքուրթուայի չափագրումները:

 

* Վենետկոյ մեծ կամուրջն ու երկըթէ ճամբան: [ Կառուցման պատմ. ]. Դ/59-60 (Բժգ):

 

* Վեսուվին մարիլն ու բռընկիլը, եւ Թոսքանայի ու Գերմանիայի գետնաշարժը. ԺԸ/285-7 (Գբ) Տծ, նկ.:

Նկ. «Վեսուվ լեռան բերանը»:

 

* Վերտառութիւնք.

Փոփոխամիտ բաղդաւոր; Իմաստակ; Կաշառակուրծ դատաւոր. ԺԲ/192:

Գերեզման առ անցորդ. ԺԶ/252: Ժողովարան տգիտաց. ԺԷ/265: Ճանապարհորդ անհանճար; Ծուլի տապանագիր; Շատախօսի տապանագիր. ԺԸ/288:

 

ՏԱՏԵԱՆ ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ.

* - Մի եւ նոյն անօթին մէջ ջուրը եռացնելու եւ սառեցընելու կերպը / Յարութիւն Գարեգին Տատեան. Ժ/157 (Գդ) նկ.:

* - Սաստիկ տաքցած ամանի մը մէջ ջուրը սառեցընել [ ու փորձի նկրգր. ] / Յ. Գար. Տատեան. ԺԱ/176 (Գդ):

* - Ոսկիի յատկութիւններն ու հանքը / Յար. Գ. Տատեան. ԺԷ/269-70 (Գզ) տղտկ բառարան:

 

* [ ՏԼՎԸԼԻԿԵԱՆ Հ. ՄԱՂԱՔԻԱ ]. / Հ. Մ. Տ. (Գգ):

Բվնդ. Կենդանաբանութիւն: [ Նորածնի մարմնի կառուցուածքը, արտասանած առաջին հնչիւնները, աճման ընթացք, հիւանդութիւննեերը ]. Զ/92-5: Մարդուս երկրորդ հասակին վրայ, որ է պատանեկութիւն: [ Ֆիզիոլոգիական փոփոխութիւնները եւ հոգեւոր դաստիարակութիւնը ]. ԺԱ/172-3: Մարդուս երրորդ հասակին վրայ, որ է երիտասարդութիւն. ԺԳ/207-8:

* Տմիթրիէվ ռուս բանաստեղծ: [ Իւան Դմիտրիեւի կնսգր. հմռտ (1760-1837) եւ նրա ], Երմակ «ԶոԽր ինձ տեսիլ բացեր հանդէպ…» [ պոեմից 178 տող ]. ԻԳ/360-2 (Բժե):

«Երմակ» : զ 1846

* Րիւսթէմ. Գ/43-4 (Բգ):

Խաչատուրեան Ռոստոմ Հովնանի կամ Ռուստամ Ռազա կամ Ռոստոմ. Նապոլէոն Բոնապարտի թիկնապահի կնսգր. (1780-1845):

* Ցրտաբեր: [ Ֆր. Cryophore, գործիքի կառուցուածքը, աշխատանքը ]. ԺԵ/240 (Գդ):

* Փոխումն յաշխարհէս ամենապատիւ տեառն Սուքիասայ վարդապետի Սոմալեան արհիեպիսկոպոսի եւ աբբայի: [ Մահախօս. (1776-1846) ]. Է/113-6 (Բէ; Բժե):

Նաեւ «ՈԽհ, թէ ֊ի վայրս անդ յարազուարճըն խընդից…» 12 վեցեակ:

* Քամչաթքա երկրին ու անոր բնակչացը վրայ տեղեկութիւն. ԻԳ/362-4 (Բժգ) նկ.:

Նկ. «Քամչատացւոց տանը ներսի դին»:

* Քանի մը հարցմունքներ [ եւ սրամիտ պտսխններ ]. Թ/144 (Աե):

* Օգտակար գիւտեր. 1846

Ո'ր եւ իցէ կաշիէ ոտքի ամանները երկայն ատեն դիմացընելու հնարք; Խնձորը երկայն ատեն պահելու հնարք; Պանիրը պահելու վրայ. Գ/38-9: Սանտր մաքրելու դիւրինի կերպ. Ե/77: Բրդեղենի մէջ բամպակ գտնուիլը ճանչնալու հնարք; Գիւղական բժշութիւն ջրավախութեան [ շան կծածից առաջացած ] ախտին, որ տաճկերէն գուտուզ կըսուի. ԺԲ/189: Փտտած խաղողէ ռուփ [ քաղցրաւենիք ] շինել; Ածուխով վուշ ճերմկցընել. ԺԶ/254: Ելեքտրական հեռագիր: [ Հզօրութիւնը Ամերիկայում, Շոտլանդիայում, Անգլիայում, Ֆրանսիայում ]. ԺԷ/268:

 

* ՖԵԴՐՈՍ. Գայլ եւ Գառն «Գայլ ու գառնուկ մէկ առուակէ ջուր խըմելու եկեր են…» [ 12 տող ] / Փեդրոս. Դ/55 (Աե) նկ.:

Տե'ս նաեւ 1. Եզոպոս. էջ զ: 2. Հիւրմիւզեան Հ. Գ. . էջ զ: 3. Լաֆոնտէն. էջ զ: 4. Այվազովսկի Հ. Գաբրիէլ. էջ զ: 5. Լաֆ. Առակք. Նուպար.. էջ զ: 6. Լաֆ. Առակք. Գարագաշ.. էջ զ: 7. Գառնուկ եւ Գայլ «Օրէնք ի ձեռս հըզօրաց…»; Գառնուկ եւ Գայլ «Անմեղ Գառնուկն բուրդ ըսպիտակ ձիւնի պէս…» // ՔՀՔ. Առակք. էջ 163-5; 132-3: