ԲԱԶՄԱՎԷՊ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

1908

Ա. Յունուար-դեկտեմբեր, 12 համար, ամսագիր, 48 էջ, ընդհ. 576 էջ:

Բ. Հանդիսարան: Ամսագիր Գրական. Բանասիրական. Պատմական. Կրթական եւ Գիտական: Վաթսներորդ վեցերորդ տարի: Հատոր ԿԶ:

Գ. Հայկական ճեմարան, Թղթակցությունք Հայկական ճեմարանի, Գիտականք, Ազգային գրականք, Միջազգային գրական. եւն, Գրախօսականք, Այժմէութիւնք, Կենսագրականք, Վիպականք:

Դ. Տիրացուեան Հ. Ներսէս:

Ե. Երկսիւն, երբեմն միասիւն:

Է. Բովանդակութիւն [ երկու հմր միացեալ, վերջում ]: Ցանկ 1908 տարւոյ Բազմավէպի:

Ը. Նկարներ: զ

 

ԱՀԱՐՈՆ.

* -  «Բարո~վ երթաս»  «ԲարոԽվ երթաս» հեկեկացիր հառաչքով…» [ 2 քառեակ, 2 եռեակ ] /  Ահարոն. Բ/76 (Բե):

* -  Զանգակը  «Վերն ամպերու ծիրանիին մէջ փարփառ…» [ 2 քառեակ, 2 եռեակ ] Գիւղի արեւ  «Հիւղակին երդն արեւէն է կարմըրեր…» [ 2 քառեակ, 2 եռեակ ] /  Ահարոն. Ե/226, 228 (Բե):

* -  Զինուորը  «Գարգմանակին ոլորքներուն տակ կեռան…» [ 2 քառեակ, 2 եռեակ ] Ճայիկը  «Մարգին վըրայ արշալոյսով ցօղավառ…» [ 2 քառեակ, 2 եռեակ ] /  Ահարոն  (աշակերտ Մ. —Ռ. վարժ. ). Գ/114 (Բե):

* -  Էծելինոյի դղեակը  «Պատուհասի արհաւիրքով աննըւէր…» [ 48 տող ] Յոյսին ճամբան  «Ձիւնասպիտակ ճամբայէն կանցնին մարդերն ուխտաւոր…» [ 6 երկտող ] /  Ահարոն. ԺԲ/561 (Բե):

* -  Հօրս յիշատակը  «ՀաԽյր, յիշատակդ է սըրբազան իմ սըրտին…» [ 2 քառեակ, 2 եռեակ ] Բուխերիկը  «Բուխերիկին բոցը կաչեմ ճարճատուն…» [ 2 քառեակ, 2 եռեակ ] /  Ահարոն  Աշ. Մ. —Ռ. վարժ. Դ/179, 188 (Բե):

* -  Ձիւն  «Կը ձիւնէ: Մո'ւթ գիշերն հիմա է ճերմակ…» [ 2 քառեակ, 2 եռեակ ] /  Ահարոն. Ը/371 (Բե):

* -  Մեռած թիթեռնիկը  «Թուփի մը տակ գըտայ զայն դեռ նոր մեռած…» [ 2 քառեակ, 2 եռեակ ] «Հայր մեր»  «Հա'յր մեր» - ոԽվ սուրբ եթերային խընկոտ վանկ…» [ 2 քառեակ, 2 եռեակ ] Մեծ մայրը  «ԽոԽնջ, ձիւնագէս գըլուխն հակած կը խորհի…» [ 2 քառեակ, 2 եռեակ ] /  Ահարոն. Զ/263, 284 (Բե):

* -  Ցայգերգ  «Լուսինին հետ երգերն հիմա կը ծընին…» [ 2 քառեակ, 2 եռեակ ] Արուսեակը  «Մըթընշաղին երբ ամէն բան կը ցընդի…» [ 2 քառեակ, 2 եռեակ ] /  Ահարոն. Է/333 (Բե):

 

ԱՄԻՉԻՍ ԷԴՄՈՆԴՈՅ ԴԷ.

* -  Ողորմելի խօսողները  /  Տէ Ամիչիս; Թրգմ Հ. Ա [ լեքսիս ]  Յովսէփեան. Ե/229-30 (Բգ):

* -  Պարոն Բանը  (երգիծաբանական) /  Տէ Ամիչիս; Թրգմ Հ. Ա [ լեքսիս ]  Յովսէփեան. Բ/69-70 (Բգ):

 

Այլեւայլ.

* - [ Ասոյթներ ].

«Աֆղաններու Էմիրը օր մ ըսած է…». Է/302:

* - [ Գիւտ, առաջարկութիւն ].

«Հնարուած է նոր մանրադիտակ մը…». Զ/259, արտատպ. «Մինէրվա» թերթից: «Ֆրանսացի մը, Պ. Արմանկօ ներկայացուցած է գիւտ մը…». Զ/275: «Մատենասիրաց միջազգային ընկերութիւնը» կառաջարկէ Տպարաններու…». Է/322: «Անգլիացի ենթասպայ մը…»: [ Առողջութեան խնդիրը անգլիական բանակում ]; «Անգլիացիները իրենց պատերազմական նաւերուն մէջ…»; «Սիմսընի հնարած ելեկտրական թնդանօթը…»; «Ֆրանսացիք` իրենց ազգի նուազման առջեւն առնելու միակ միջոց մը գտած են…». Թ/399:

* - [ Գրխօս. ].

«Գերմանացիք Շէյքսփիրի եւ Պայրընի աւելի նախանձախնդիր սիրողներ…». Զ/273:

* - [ Լուրեր ].

«Իտալական թերթ մը` Թաւշանճեանի սպանութեան առթիւ…». Ե/230: «Կալկաթայի մէջ սկսած է հրատարակուիլ…  The Armenian …». Զ/288:

* - [ Վիճակագր. ]

«Եւրոպայի մէջ Փորթուգալը…». Զ/259: «Ո՞րքան բժիշկ կայ աշխարհիս մէջ…». Է/322: «Պէռլինի արքունի գրատունը…»: [ Գերմանիայի խոշոր քաղաքների գրադարանների գրքային ունեցուածքը ]; «Զուիցերիոյ նաւատորմիղը…». Թ/399: «Ամերիկայի մէջ` խենթերուն թիւը…». Թ/409: «Գերմանացիք ալքոհլի համար…». Թ/412: «1897էն մինչեւ 1908 Եգիպտոսի». Թ/419: Արդի [ եւրոպացի ] հեղինակներուն շահերը. Ժ/450:

 

*  Անգղիական քաղաքակրթութեան յատկանիշները  / Թրգմ Հ. Վ [ րթանէս ]  Խանպէկեան. Բ/64-8 (Աժբ):

Բվնդ. Թերութիւնքը; Նկարագիրը; Դասակարգութիւնք; Բարեգործութիւնք; Հայրենասիրութիւն; Կրօնք-դաստիարակութիւն; Արուեստները; Դատաստանք:

 

*  Անգղիացի մատենագիրներուն  [ նաեւ հայ գրողների ]  վաստակը. Է/308-11 (Բգ):

 

ԱՆԴՐԻԿԵԱՆ Հ. ՆԵՐՍԵՀ.

* -  Արշակ Չօպանեան [ ի հետ հանդիպում Հռոմում ] /  Հ. Ն. Անդրիկեան. Ե/220-2 (Աժբ):

(*) -  Գեղեցիկը լեզուին մէջ. Տե'ս 1907:

* -  Գիտական եւ արուեստագիտական նորութիւններ. Երանոսի Ցոյցք առաքելական քարոզութեանն. Քէլէկեան հաւաքածոն: [ Գրծնթ. ] /  Հ. Ն. Անդրիկեան. ԺԱ/521-4 (Ագ):

զ Բ դ. մատենագրի աշխտթ. հրտ. Կարապետ վրդ. եւ Երուանդ Տէր-Մինասեանի կողմից: Հայկական գորգարուեստը ներկայացնող պատկերազարդ գիրքը (Հրատարակիչ` Էմիլ Լէվի, ծն. ` Ժիւլ դը Կիֆրի, դասաւորութիւնը` Գաստոն Միժէօնի): 

* -  Դեռ Պետրոս Առաջինի վրայ  /  Հ. Ն. Անդրիկեան. Ա/20-3 (Աբ) (Հին դէմքեր) Տծ:

Բանավէճ`   Բասմաջեան Կարապետ. զ // Բանասէր զ

Տե'ս նաեւ Զ/255-61; Է-Ը/366; Թ-Ժ/407; ԺԱ/499-500, 1907:

* -  Լեւոն Ե Լուսինեան  /  Հ. Ն. Անդրիկեան. Ժ/461-3 (Ագ) Տծ:

Բանավէճ` Կարապետ Բասմաջեանի «Լեւոն Լուսինեան, վերջին թագաւոր հայոց» գրքի շուրջ, Սրմաքէշխանլեան Երուանդ. զ // Լուսաբեր, հմր 528:

* -  Կարծիք եւ կեղծիք  /  Հ. Ն. Անդրիկեան. Թ/392-4 (Աբ; Աե):

Տե'ս Թ-Ժ/447-9, ԺԲ/543, 1907; Դ/163, Ը/359-60, ԺԱ/500-2, 1908:

 

*  Բազմավէպ զանազան տեսակի ընթերցումներ ընծայելու համար իր ընթերցողաց: [ Աշխատանքի սկզբունքը ]. Ա/կզմ 4 Բազմավէպ հանդիսարանի բաժանորդագրութիւնը 1909 տարւոյ: [ Նպատակը, բվնդ., ծախսը, բաժանորդագրութեան պայմանները, հեղինակներին ]. ԺԲ/կզմ 2-3:

 

*  Բացուած է բաժանորդագրութիւն 1908 թ.

Բվնդ. «Վտակ» Թիֆլիս. Բ/կզմ 3, Գ/կզմ 2; «Հասկեր» Թիֆլիս. Բ, Գ/կզմ 4; «Մշակ» Թիֆլիս. Բ/կզմ 4, Գ, Դ/կզմ 3; «Ազգագրական հանդէս» Թիֆլիս. Բ, Գ/կզմ 4; «Արարատ» Էջմիածին. Բ, Գ/կզմ 4; «Անահիտ» Փարիզ. Գ, Դ/կզմ 3; «Յուշարար» Թիֆլիս. Գ/կզմ 3; «Երկրի ձայն» Թիֆլիս. Գ, Դ/կզմ 3; «Հայրենիք» Բոստոն. Գ/կզմ 3, Դ, Զ/կզմ 2; «Բազմավէպ» Վենետիկ. Գ, Դ, Ե/կզմ 4, Թ/կզմ 3; «Պատանեկան գրադարան» Բաքու. Դ/կզմ 2, Է/312; «Արշալոյս» Կահիրէ. Դ/կզմ 2; «Հովիւ» Թիֆլիս. Դ/կզմ 2; «Արծիւ» Բոստոն. Դ/կզմ 3; «Գործ» Թիֆլիս. Դ, Ե/կզմ 4; «Անիւ» Բաքու. Դ, Ե/կզմ 4; «Մանզումէի էֆքեար» Կ. Պոլիս. Թ/կզմ 4; «Սուրհանդակ» Կ. Պոլիս. Թ/կզմ 4; «Բիւզանդիոն» Կ. Պոլիս. Թ/կզմ 4; «Արեւելք» Կ. Պոլիս. Թ/կզմ 4; «Մեր ձայնը» Նախիջեւան. Ժ/կզմ 3, ԺԱ/կզմ 2; «Հայրենիքի քնար» Կ. Պոլիս. Ժ/կզմ 4; «Հայ Բարիզ» Փարիզ. Ժ/կզմ 4; «Արեւ» Ալեքսանդրիա. Ժ/կզմ 4; «Գիտութիւն» Լոզան. Ժ/կզմ 4; «Աւել» Կահիրէ. ԺԱ/կզմ 2; «Պայքար» Կ. Պոլիս- ԺԱ/կզմ 2; «Նէճաթ-ը-Միլլէթ» Կ. Պոլիս. ԺԱ/կզմ 2:

 

ԲԺԻԿԵԱՆ Հ. ՂՈՒԿԱՍ.

* -  Ազգային մամուլ: [ Գրծնթ. ]  / Հ. Ղ. Բժիկեան.  (Աժբ) Տծ, նկ.:

Բվնդ. Յուշարար: [ Արեւմտահայ եւ Արեւելահայ թատրոնները ]; Երկրի ձայնը: [ Բվնդ.: Արշակ Չօպանեանը թուրքական գրականութեան մասին: Արփենիկի ոտանաւորները. «Բարբարոս ոյժի անվերջ դաւերից…» 16 տող ]. Ա/30-4: Վտակի երեւումը: [ Օրաթերթ ]; Պռօշեանցի գրական կեանքի մասին: [ Մահախօս. ]; Կովկասի առաւօտ: [ Օրաթերթ ]; Աւետիս Իսահակեանի մէկ արձակ բանաստեղծութիւնը: [ «Սիրահար քամին» ]. Բ/77-9 Նկ «Աւետիս Իսահակեան»: Հաւատարիմ ընկերներ; Պ. Մինաս Բերբերեան եւ Պ. Լէօ; Անաչառութիւնը քննական կենսագրութեան մէջ; Հայրենիքի սուգը: [ Խրիմեան Հայրիկի մահը ]; Հովիւ: [ Բվնդ.: Գրիգոր Բալասանեան «Մեր քննական գրականութիւնը» ]; Հայրենիք: [ Խրիմեան Հայրիկին նուիրուած յօդուածները ]. Գ/115-8:

* -  Ա [ արսէն ]  Խանեան  Բացւող ծաղիկներ; Կեանքի Գարունքինզ: [ Գրծնթ. ]. ԺԱ/527-8 (Ագ):

Շուշանիկ Կուրղինեան  «Բարձի'ր ուսերիս քո բեռը - կսկիծ…»  8 տող,  «Արի', բլբուլ, մէկ տեղ նստինք…»  12 տող. տե'ս ԿՇ. Արշալոյսի ղողանջներ. Ա պրակ. Ռոստով, 1907: Բացւոէ Ծաղիկներ «Սարերի դօշից տպտպող լալան…»  10 տող: 

* -  Ատոմ Եարճանեան  Հայորդիները[. Երկրորդ շարք. Փարիզ: Տպ. Համազգային. 1908. 50 էջ: Գրծնթ. ]. ԺԱ/526-7 (Ագ):

* -  Մեր արդի գրականութիւնը   (ազգային նորագոյն հրատարակութիւնները): [ Գրծնթ. ]  / Հ. Ղ. Բժիկեան.  (Աժբ) Տծ:

Բվնդ. Ա-Դօ [ Տէր-Մարտիրոսեան Յովհաննէս. Հայ-թուրքական ընդհարումը Կովկասում (1905-1906). Ե., 1907. 400 էջ ]; Միքայէլ Յովհաննիսեան; Առանձարի «Փրկիչներ»ը[. Ալեքսանդրիա, զ ] ; Բեն. զ Տէր-Գրիգորեան, «Նախօ» [. —Թիֆլիս, 1907. զ ] եւ «Ազատութեան խանդ» [զ] «Հարաւային ջերմ քամուց…»  16 տող;  «Ու դեռ կիջնէ վար ըսպասուածը ահա…»[ տե'ս Աղնաուր Վ. Յաւիտ. զրոյց- էջ 280զ ]; Միսաք Մեծարեանցի «Նոր տաղեր»ը [զ]; «Հորիզոնէն վար` քայքայուած ու ցրուուն…»  13 տող զ. Բ/59-63: Նոր օրեր: [ Թուրքիայում Սահմանադրութեան ընդունումը ]; Երէկ եւ Այսօր: [ Թուրքիայի հայերէն եւ թուրքերէն պարբերականների բվնդ. ]; Պոլսոյ գրական շարժումը; Կավռօշ, Ծաղիկ, Զիկ-Զակ [ երգիծական թերթերը ]; «Հայրենիքի քնար»; Միջադէպ մը; «Ազատութեան Յաղթանակը». Ժ/458-60: Ամերիկայի «Արծիւ»ին խօսքերը; Թրքահայ գրականութենէն: [ Արփիար Արփիարեան, Եղիա Տէմիրճապաշեան, Եդուարդ Գօլանճեան  «ԵրթաԽմ Արեւելքին հուրքերուն հետ` հերոսներով բաբախուն…»  8 տողզ ]; Ռուսահայ վիպասանի մը մահը: [ Մուրացան ]; Անձնական տպաւորութիւններ: [ Մուրացանի ստեղծագործ. —նների ընդհանուր բնութագիրը ]. ԺԱ/508-12: Պոլսահայ քանի մը գրագէտներ: [ Գրիգոր Զոհրապ, Մկրտիչ Աճէմեան, Մելքոն Կիւրճեան ]; Թրքահայ մամուլի կեանքէն: [ Յարութիւն Ալփիար, Օնիկ Չիֆթէ-Սարաֆ, Տիգրան Զաւէն, Երուանդ Թոլայեան, Բիւզանդ Քէչեան, Պետրոս Գիւտեան ]; Թռուցիկ ակնարկներ: [ Ինչ է հարկաւոր լրագրողին ]. ԺԲ/566-9:

* -   [ Վարդանեան Գ., Խան-Ազատ (Խանազատեան) Ռուբէն ] Դասագիրք պատմութեան  Նախապատմական մարդը եւ Հայկական Առասպելներ. III Բաժանմունքի դասընթաց[. Թիֆլիս: Տպ. «Էպոխա», 1908. զէջ ]  / Հ. Ղ. Բժիկեան. Ժ/470-1 (Ագ):

 

ԳԱԲՐԻԷԼԵԱՆ ՍՄԲԱՏ.

* -  Կարծիք եւ կեղծիք  / Տոքթ Մ. Սմբատ Գաբրիէլեան. ԺԱ/500-2 (Աբ; Աե):

Տե'ս Թ-Ժ/447-9, ԺԲ/543, 1907; Դ/163, Ը/359-60, Թ/392-4, 1908:

* -  Օտար բառերը հայերէնի մէջ  / Դոկտ Մ. Ս. Գաբրիէլեան. Դ/183-8 (Աբ; Աե) Տծ:

 

ԳՕՐԿԻ ՄԱՔՍԻՄ.

* -  Երիտասարդ գրողը: [ Պատմուածք ] / Թրգմ Վ. Տէր-Աբր.. Ա/23-9 (Բգ):

* -  Մարդը: [ Պատմուածք ] / Թրգմ Վ. Տէր-Աբր.. Ա/35-9 (Բգ):

 

*  ԴԱՆԻԷԼ ՎԱՐՈՒԺԱՆ. Ողորմութիւն  «- Սով է, հաԽց, հաԽց…» [ 18 տող ] /  Դանիէլ Վարուժան. Գ/137 (Բե):

Տե'ս ՎԴ. Հ. Ա. էջ 93:

 

[ ԵՐԵՄԵԱՆ Հ. ՍԻՄՈՆ ].

* -  Ա [ ւետիս ]  Ահարոնեան: [ Ստեղծագրծ. բնութագիրը ] /  Ե.. Ը/355-8 (Աժբ):

Տե'ս ԵՀՍ. Ազգային դէմքեր. Գրագէտ հայեր. Ութերորդ շարք. Վ.: Ս. Ղազար, 1914. էջ 289-354:

* -  Աւետիս Իսահակեան: [ Քնարերգութեան բնութագիրը ] /  Ե.. Ը/351-4 (Աժբ):

Նաեւ բանստղծթ. —ներից հատուածներ: Տե'ս նախորդ ծնթ. ` Եօթներորդ շարք. էջ 79-91

* -  Ատոմ Եարճանեան: [ Քնարերգութեան բնութագիրը ] /  Ե.. Զ/278-81 (Աժբ):

Նաեւ բանստղծթ. —ներից հատուածներ: Տե'ս նախորդ ծնթ` Ութերորդ շարք. էջ 227-53:

* -  Գրական մամուլ: [ Գրխօս. ] /  Ե.. Դ/163-8 (Աժբ):

Բվնդ. Լեւոն Մելիք-Ադամեանց. Իմ պատասխանը բարոյապէս ընկած եւ անենքից արհամարհվածին. Թիֆլիզ: Տպ. Օր. Ն. Աղանեան, 1907. 276 էջ; Էմիլ. Ըմբոստ երգեր. Թիֆլիս: Օր. Ն. Աղանեան, 1907. զ էջ; Յարութիւն Թումանեան. Խօլեր. Վօդըւիլ մէկ արարւածով. Թիֆլիս: Տպ. Ձմօբա, 1907. զ էջ; Գրիգոր Ոսկեան. թրգմ. Լորտ Էյվպիւրի Կեանքի գործածութիւնը. Կ. Պոլիս: Տպ. Յ. Մատթէոսեան, 1908. 174 էջ Noսl Dolens et A. Khatch. Histoire des Anciens Armռniens. - GenՌve, 1907. - p. 226:

* -  Հայ գրագէտի մը յոբելեանը. Լէօ: [ Գրական գրծնէութ. ] /  Ե.. Դ/145-57 (Աժբ):

Տե'ս նախորդ ծնթ. ` Եօթներորդ շարք. էջ 203-42:

* -  Յ [ ովհաննէս ]  Յովհաննիսեան: [ Քնարերգութեան ընդհանուր բնութագիրը ] /  Ե.. Ը/348-51 (Աժբ):

Նաեւ բանստղծթ. —ներից հատուածներ: Տե'ս նախորդ ծնթ. ` Ութերորդ շարք. էջ 275-87:

* -  Յովհաննէս Պրուսացի Տէրոյենց: [ Գրխօս. ]  /  Ե.. Ե/213-9 (Աժբ):

Մրմըրեան Յարութիւն. Տասնեւիններորդ դար եւ Յովհ. Պրուսացի Տէրոյենց. Կ. Պոլիս: Տպ. Պալենց, 1908: Տե'ս նախորդ ծանօթագր. —նը` Երկրորդ շարք. 1913. էջ 375-94:

 

*  Երկու որբ աղջիկներ  իրենց մօր գերեզմանին վրայ «Հո'ն, վե~րը, կանաչ բըլրակին վըրայ…» [ 4 քառեակ ]. Ե/կզմ 3 (Բե):

 

*  ԶԱՄԻՆԵԱՆ ԱԲՐԱՀԱՄ. Սակատ, կամկար, յորդորել  [ բառերի ստուգաբանութիւնը ]. Մեծարգոյ Հ. [ Մկրտիչ ] Պոտուրեանին /  Աբրահամ Զամինեան. Դ/188 (Աե):

 

*  ԹԷՐԶԵԱՆ ԹՈՎՄԱՍ. Ի մահ  «Մէկդի' նետէ մահացու քօղդ` հոգի անմահ…» [ 32 քառեակ ] /  Թ. Թէրզեան. Ժ/455-6 (Բե): զ

 

ԹԻՐԻԱՔԵԱՆ ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ.

* -  Առ վեր [ ապատուելի ]  Հ. Ն [ երսէհ ]  Անդրիկեան  /  Յ. Թիրիաքեան. ԺԱ/502-4 (Աբ; Աե):

Տե'ս Թ-Ժ/447-9, ԺԲ/543, 1907; Դ/163, Ը/359-60, Թ/392-4, ԺԱ/500-2, 1908:

* -  Հաֆըզէն մի քերթուած  /  Յ. Թիրիաքեան. Գ/99-103 (Աբ) Տծ:

Բվնդ. [ Բանաստեղծի լեզուամտածողութիւնը եւ հայերէն թրգմ. դժուարութիւնները ]; Կռունկ «Տըխուր անցած մի լոկ վայրկեանն աշխարհ համայն բընաւ չարժեր…»  20 տող  / Թրգմ. Յ. Թիրիաքեան; [ «Կռունկ»ի հայատառ ] Պարսիկ բնագիրը «Տէ' մի~յ պա~ ղէմ պէսէ'ր պօրտէն ճիհա~ն ե'քսէր նէմի'յ երզէտ…»  20 տող;  Կռունկի թարգմանութիւնը (Պետրոս Սէյեադ Մատաթեանցէ, Կռունկ 1861 էջ 659) «Մէկ տխրալի րոպէին աշխարհն անհաստատ չի արժիլ…»  16 տող:

 

* [ ԹՈՄԱԶԷՈ ՆԻԿՈԼԱ ]. ՅոԽյս եւ խրախոԽյս  «Հովիտն է մութ. այլ սարին վրայ սօճիներ…» [ 4 քառեակ ] /  Ն. Թօմազէօ. Ե/219 (Բե):

 

(*)  ԹՈՐԳՈՄԵԱՆ ՎԱՀՐԱՄ. Դպրոցական առողջապահութիւն. Տե'ս 1905; 1906:

 

*  ԺԻԼ ՊԼԱ. Քրիստոսի ս. դաստառակը  [ Հայաստանում: Հ. Կաֆրի աշխտթ. ] /  Ժիլ Պլա. Ե/կզմ 3:

 

*  ԺՈՒՊԷՌ «Դէպ ի երկինք բարձրացած աչքերը…»: [ Ասացուածներ ] /  Ժուպէռ. Ը/348, 375:

 

*  ԻՒՐԷ ԺԱՆ. Տիրան Ալեքսանեան, ջութակահար. Ը/376 (Աժբ) արտատպ. ֆր. «Լը մոնտ միւզիքալ»ից:

«Տիրան Ալեքսանեան առանց ամենափոքր հետապնդման շինած է իրեն` Բարիզի երաժշտական աշխարհին մէջ` նշանաւոր անուն մը: …Նա զօրեղ երաժիշտ է ( virtuose :

 

* [ ԼԵՄՀԱՆ-ՀԱՈՒԲՏ ԿԱՐԼ ՓՐԻԴՐԻԽ ]. =  LEHMANN-HAUPT  C. F.  Յաւելուած դոկ. Մաքս ֆան Բերշէմի «Արաբական արձանագիրք Հայաստանէն եւ Տիարպէքիրէն» =  Materialien zur Պlteren Geschichte Armeniens und Mesopotamiens mit einem Beitrage, Arabische Inschriften aus Arm. und Diyarb. von Max van Berchem  /  Լեման-Հաուպտ; թրգմ. եւ նխբն`  Հ. Յարութիւն Աստուրեան. Գ/109-12; Ե/197-9; Է/299-302; Ժ/440-4; ԺԱ/486-90; ԺԲ/550-4, 1908; Ա/8-11; Բ/67-73; Գ/102-4, 1909 (Աբ) Տծ:

Բվնդ. Յառաջաբան հեղինակին; Մասն առաջին. Քարի, ժայռի եւ աղիւսներու վրայ փորագրուած արձանագրութիւնք ասսուրական լեզուով. քանդակներ բաբելոնական ասսուրական ժամանակէն; (Հին Ասսուրականք) Տիգլատպիլեսեր Ա (իբր 1000 Ն. Ք. ): [ Արձանագրութիւնը եւ մեկնութիւնը ]; Ասսուրնասիրբաղ, Գ (885-860 Ն. Ք. ): [ Արձանագրութիւնը եւ մեկնութիւնը ]; Սաղմանասար Բ (860-826 Ն. Ք. ): [ Արձանագրութիւնները եւ մեկնութիւնը ]; Սաղմանասար Գ (765-755 Ն. Ք. ): [ Արձանագրութիւնը եւ մեկնութիւնը ]; Անորաշ հատակտորք; Քանդակքն Մալտայայի ( Maltaiya ); Սարդուրաբերդի արձանագրութիւնք; Վանայ ժայռի զոհի սենեկիկը ( Opfernische ); Ասսուրա-խալդիական երկլեզուեանին ասսուրական խմբագրութիւնը; Մասն երկրորդ. Նիւթեր Խալդիացւոց   քաղաքակրթութեան եւ ծագման մասին, գլխաւորապէս Վանայ մօտ Թօփրաքգալէի պեղումներէն; Ժայռաշինութիւն; Քարակոփութիւն; Խրանցաշինութիւն:

Մետաղագործութիւն; Կաւագործութիւն; Ծագումն խալդեաց:

 

*  ԼԵՒՈՆԵԱՆ ԳԱՐԵԳԻՆ. Առաջիկայ 1908 թ. սկզբից Թիֆլիսում կը հրատարակուի Գեղարուեստ գրական գեղարուեստական երաժշտական պատկերազարդ հանդէս ամսագիր. Ծրագիրը / Խմբագիր-Հրատարակիչ  Գարեգին Լեւոնեան. Ա/կզմ 4:

 

ԼԷՈԲԱՐՏ ՃԻԱԳՈՄՈ.

* -  Առ Սիլուիա  «Սի'լուիա, դեռ կը յիշե՞ս…» [ Ամէն տունը` 5, 9(3), 13, 10, 14(2), 12, 18, 19 տող ] /  Լէոբարտի; թրգմ Հ. Արսէն Ղազիկեան. Ժ/455 (Բե):

Տե'ս Լէոբարտի. Երգեր. էջ 117-9: Տեքստային մասնակի փոփոխութիւններ:

* -  Իշխող մտածումը  «Ամենաքաղցըր, հըզօ'ր…» [ Ամէն տունը` 5, 6(2), 8(2), 7, 9, 20, 12, տող ] /  Լէոբարտի; թրգմ Հ. Արսէն Ղազիկեան. Ե/236-7 (Բե):

Տե'ս Լէոբարտի. Երգեր. էջ 143-9:

* -  Կատակ  «Երբ` դեռ մանուկ` եկայ ես…» [ 17 տող ] /  Լէոբարտի; թրգմ Հ. Արսէն Ղազիկեան. ԺԲ/561 (Բե):

Տե'ս Լէոբարտի. Երգեր. էջ 211:

* -  Յետ մրրկի պարզութիւն  «Մրըրիկն անցաւ. կը լըսեմ…» [ Ամէն տունը` 27, 16, 15 տող ] /  Լէոբարտի; թրգմ Հ. Արսէն Ղազիկեան. Զ/251-2 (Բե):

Տե'ս Լէոբարտի. Երգեր. էջ 135-7:

* -  Յետս կոչում առ մարգիզն Ճինոյ Գաբբոնի  «Սըխալեցայ, քաջըդ Ճինոյ, շատ երկա'յն…» [ Ամէն տունը` 59, 49, 41, 18, 57, 21, 37, 23 տող ] /  Լէոբարտի; թրգմ Հ. Արսէն Ղազիկեան. Ա/42-5 (Բե) Տծ:

Տե'ս Լէոբարտի. Երգեր. էջ 175-87:

 

*  Լէոնիտ Անտրիեւ  [ ռուս ]  եւ Մորիս Պարրէս  [ ֆրանսիացի գրողների ստեղծագրծ. —ների հմռտ բնութագիրը ] / ***. Զ/281-4 (Աժբ):

 

*  ԼԸՄԻԷՐ. Առ մայր վաղամեռիկ որդւոյ  «ՈԽ որ զմանկիկ դեռահասակ կորուսեր…» [ 57 տող ] /  Լըմիէր; թրգմ Հ. Ղեւոնդ Ալիշան. Է/336 (Բե):

 

*  Լոյս տեսաւ.

Արշակ Չօպանեանի Մկրտիչ Պէշիկթաշլեանի  կեանքն ու գործը; Ահա իր բովանդակութիւնը. Ա/կզմ 3 Հատընտիրք;  Ստացուած գրքեր: [ Թուարկում ]. Ա, ԺԱ/կզմ 2; Ա/48; Բ/կզմ 2, 3, 4; Բ/69; Գ, Է, Ը, Թ, ԺԲ/կզմ 4; Գ/114, 137; Դ/կզմ 2; Ե/կզմ 3; Զ/կզմ 2, 4; Ժ/կզմ 3, 4 Պատկերազարդ պատի օրացոյց 1909 տարւոյ: [ Նկրգր. ]. ԺԱ/կզմ 3-4; ԺԲ/569 Միհրան Գրիգորի Քասապեան [ ի գրքի հրտ. ]. Ը/կզմ 4:

 

*  ԼՕՀԱՆ. Կկու  (Ալիշանի ձեռագիրներէն) «Ողջ լեր անտառին հիւրիկ գեղանի…» [ 28 տող ] /  Լօհան; թրգմ.  [ Հ. Ղեւոնդ Ալիշան ]. Ը/383 (Բե):

 

*  ԽԱՆՊԷԿԵԱՆ Հ. Վ [ ՐԹԱՆԷՍ ]. Քաղաքականք  /  Խանպէկեան Հ. Վ.. Գ/118-20:

Բվնդ. Ճաբոն եւ Միացեալ նահանգք; Փիլիպպեանները; Դեղին ցեղի վտանգը; Գաղղիոյ բանակին անկումը:

 

* [ ԽՐԻՄԵԱՆ ՄԿՐՏԻՉ եւ ԲԱԳՐԱՏՈՒՆԻ Հ. ԱՐՍԷՆ ]. Ա/40-2 (Աբ) Տծ:

Բվնդ Թուղթ վարժապետ Խրիմեանի առ Բագրատունի  /  Մկրտիչ Խըրըմեան Վանեցի Թուղթ Բագրատունւոյ առ Խրիմեան վարժապետ  /  Հ. Ա. Կ. Բ. Ազնիւ Պարոն (Մկրտիչ Խրըմեան)  /  Ն. Հ. Ա. Կ. Բ.:

 

*  ԿԱՆՈ ՔԼԷՌՄՈՆ. Եհովան է  [ Եգիպտոսի ]  Էֆանթինի  [ կղզու ]  մէջ  /  Քլէռմոն Կանոյ; նխբն. Ե/238-40 (Գա):

1904 թ. յայտնաբերուած պապիրուսները: 

 

*  ԿԱՊԷԼԼԱ. Գրական առածներ  /  Կապէլլա. Ե/236:

 

*  ԿԱՆՈՆԻԿՈ ՏԱՆԿՐԷԴԻ. Ճամբուն մէջ գետնի վրայ գտնուած վարդի մը  «Քընքուշ վարդ, ինչո՞ւ այսպէս տըխուր գետին…» [ 5 քառեակ ] /  Տանկրէդի Կանոնիկոյ; թրգմ Հ. Ա. Ք [ Հ. Արիստակէս Քասգանդիլեան ]. Ժ/457 (Բե):

 

*  Կէօթէ եւ Հիւկո  / Թրգմ Հ. Գզ. Լազարեան. Զ/252-4 (Բգ):

Բվնդ. Կէօթէի ազդեցութիւնը Հիւկոյի վրայ; Կէօթէի դատաստանները եւ տպաւորութիւնները; Վիկտոր Հիւկոյ Կէօթէի դէմ:

 

*  Կը սիրեմ  «Ամպրոպայո'յզ կը սիրեմ ժա'մը վայրագ…» / **. Զ/278 (Բե):

 

*  Հայերը գաղթած Եւրոպայէն  (Գիտական զրոյց « Histoire des anciens Armռniens » գրքին շուրջ. արդի գիտնականաց կարծիքները` Հայոց ծագման մասին) / ***. Ը/367-71 (Աբ) Տծ:

Տե'ս նաեւ Ը/337-48, 1908:

 

*  Հայկականք. Պայրըն եւ անվաւեր գրքերը. Դ/168:

 

*  ՀԱՅՆԷ ՀԱՅՆՐԻԽ. Մայրիկիս  «Զառանցանքի մէջ հեռացայ քեզնից…» [ 10 քառեակ ] / Թրգմ Մզ. Տարախչեան. Բ58 (Բե):

 

*  Հանգանակիչ մասնաժողով  Ի նպաստ Թիւրքական Հայաստանի տառապեալ հայերի. Ա/կզմ 2:

Ամենայն Հայոց կթղ. Խրիմեան Հայրիկի միջնորդութիւնը: Կովկասի փոխարքայ Վօրօնցօվ-Դաշկօվի գրութիւնը: զՅանձնաժողովի կազմը:

 

*  Հանդէս ազգային հանդէսներու  / ***. Թ/413-8:

Բվնդ. Արեւելք: [ Թուրքիայի Սահմանադրութեան արձագանքները ]; Սուրհանդակ: [ Ալփասլան Ալեքսանդր. Որջոյն Արեւ  «Անո~յշ արեւ բոցակէզ…»  4 վեցնեակ:  «Անյուսութեանս վիհին խորէն լռամած…»  10 տող ]; Բիւզանդիոն: [ «Կացութեան վտանգներն ու փորձանքները» խմբագրականը` հայերի վիճակը Թուրքիայում` Սահմանադրութեան հաստատումից յետոյ ]; Մանզումէ: [ Թուրքիայի Սահմանադրութեան արձագանքները ]; Նոր թերթեր; Զանգակ: [ Թուրքիայի Սահմանադրութիւնը, «Դէյլի Նիւզ» լրագիրը եւ Անգլիայի խորհրդարանը «Հայկական հարց»ի շուրջ ]; Յուշարար: [ Թատրոնը եւ հայոց լեզուի խնդիրը: Թորոս Թորոմանեանը Անիի պեղումների մասին ]:

 

*  Հանդէս եւրոպական հանդէսներու  / ***:

Բվնդ. Թէնի դատաստանները` Գերմանացւոց մասին; Ֆրանսական արդի Գրականութեան ձգտումները; Ամերիկեան իմաստասիրութիւնը; Գիւտեր. Ը/372-5: Աշխարհիս մեծագոյն քաղաքները; Մարդկութիւնը աստղերու մէջ: [ Մարս մոլորակի հետազօտումը ]; Գերմանական թատրերգութեան ներկայ կացութիւնը; Մեծն Նաբոլէոնի օրինագիրքը. Թ/406-8:

 

*  Հասարակածի ծաղկեալ կղզեակ մը  / Թրգմ Հ. Վ [ րթանէս ]  Խանպէկեան. Ե/233 (Գա):

 

*  Հին Հայոց օրէնքը մարդասպաններու մասին. Թ/405 (Աբ):

 

*  ՀԻՒԳՈ ՎԻԿՏՈՐ. Քաւութիւն  Ձօնեալ տեառն Տիգրանայ Ելքէնճեանց «Ձիւնանայր: Էր պարտեալ յաղթողն իւրով յաղթութեամբ…» (Պատուհասք) [ Ամէն տունը` 68, 88, 54, 22, 11 քառեակ, երկտող, 14, 93 տող ] /  Հիւկոյ Վիկտոր; թրգմ Հ. Արսեն Ղազիկեան. Է/313-22 (Բե):

 

*  Հ. Խ. Ճաբոն գահակալին ճառը: [ Բվնդ. ] /  Հ. Խ.. Գ/120:

 

*  Հնդիկ բանաստեղծութիւն. Երկու արծիւները  «Երբեմն ես եւ իմ եղբայրս զուարթ եւ գոռոզութեամբ լեցուած` զօրաւոր թռիչք մ’ առինք գերագոյն ճանապարհները ճանչնալ ուզելով…»: [ Արձակ ] / Թրգմ Հ. Ա [ լեքսիս ]  Յովսէփեան. Է/312 (Բե):

 

*  ՃԻՈՒՍԹԻ ՅՈՎՍԷՓ. Մօր մը խանդաղատանքը  «Օրօրոցին մօտ` քաղցր յուզմամբ սիրոյ…» [ Վեցեակ, 7 քառեակ ] /  Յովսէփ Ճիուսթի. Է/336 (Բե):

 

*  ՄԱԼՔՈԼՄ ԽՈՆ. Նիւթեր Հայոց պատմութեան. Ջուղայի դիրքը Իսպահանի պաշարման ատեն  Պատմ. Պարսից, հտ. Ա, էջ 158-161 /  Ճ. Մալքոլմ; թրգմ Հ. Ներսէհ Անդրիկեան. Է/311-2 (Աբ):

 

*  Մահ Օսկար Բ. ի թագաւորի Շուէտաց. Բ/95, նկ.:

 

*  ՄԵՍՐՈԲ ՆԻՒՏՈՆ ԽԱՆ. Դարձեալ «Կարծիք» եւ «Կեղծիք»  /  Մ. Նիւտոն Խան. Դ/163 (Աբ; Աե):

Տե'ս նաեւ Թ-Ժ/447-9, ԺԲ/543, 1907; Դ/163, Ը/359-60, Թ/392-4, ԺԱ/500-2, 1908:

 

*  Մեր ընթերցողներուն  «Շնորհաւո~ր Ամանորի վարդագեղ առաւօտը…». Ա/կզմ 2-3:

 

*  ՄԻՄԻՏԵԱՆ ՊՕՂՈՍ. Մուրատ-Ռափայելեան սանուց միութիւնը  /  Պօղոս Միմիտեան; նխբն`  Հ. Ն. Տ [ Հ. Ներսես Տիրացուեան ]. ԺԲ/574-6 (Աբ):

Կ. Պոլսում ժողովի նկրգր.: Ներկաների ցանկը: Արամ Երամեանի ուղերձը: Ընտրուած յանձնաժողովը:

 

*  Մխիթար Հերացի  [ «Ջերմաց մխիթարութեան» Էռնստ Սայտըլի գերմաներէն թրգմ. գրծնթ. ]. Դ/168 (Աժբ) Տծ:

 

*  ՄՈՃՈՌԵԱՆ ՊԵՏՐՈՍ. Օրօր  (Մի գլուխ «Տարօնի Արծիւը» պօէմից) «Հինաւուրց մի գետ առաջ էր վազում…» [ Ամէն տունը` 55, 48, 20 տող ] /  Պետրոս Մոճոռեան. Բ/53-4 (Աա; Բե):

 

* [ ՄՕՆՌՕԷ Լ. ]  =  MONROE L Քամին  «Քամին եմ…» [ 4 քառեակ ] /  L.  Monroe. Բ/58 (Բե):

 

* [ ՄԻՒՍԷ ԱԼԷՔՍ ]  =  MOUSSլE ALIX. Միայնութիւն  Յ. Ա. ին «Ես իրիկուն մը տեսայ դէպ արեւմուտ…» [ 26 տող ] /  Alix  Moussռe; թրգմ Հ. Ղ [ ուկաս ]  Բ [ ժիկեան ].. —Ա/39 (Բե):

 

*  Յայտարարութիւն Լազարեան ճեմարանի արեւելեան լեզուաց Մոսկուա =  Annonce De la part du Conseil des Classes spռciales de l’Institut Lazareff des langues orientales, Ո Moscou  [ Դանիէլ Գաբրիէլեան Քանանեան մրցանակաբաշխութեան թեմաների եւ պայմանների ]. Ե/կզմ 2-3:

 

*  Յ. Ո. Խապրիկ մը գեղարուեստի աշխարհէն  . Լեւոն Քիւքճեան, հայ նկարիչ) /  Յ. Ո.. Ը/362-4 (Աժբ):

Փարիզի տարուայ ցուցահանդէսում Լ. Ք. ի նկարների յաջողութիւնը: Նաեւ մամուլից յօդուածների որոշ հատուածների թրգմ. արտատպ.  «Քիւքճեանի վրձինը եւ կամ` մատիտանկարներուն մէջ… ոճ մը ունի կատարեալ, լաւ դիտուած եւ ճշմարտութեամբ յարդարուած: Լուրջ ուսումնասիրութեամբ օժտուած նկարիչ մ’ է: Իւր կտաւներովը մարդ կրնայ երկիր մը տեսնել. ատոր մէջ կը կայանայ անոնց մեծ արժէքը»:

 

*  Նաբոլէոն Ա եւ հայերը: [ Մի մտահղացման շուրջ ]. Դ/174 (Աբ):

 

*  ՆԱԶԱՐԵԹԵԱՆ Հ. ԴԱՒԻԹ. Հ. Կիւրեղ Վ. Եղոյեան [ ի մահը (1854-1908) ] Ի գոյժ մահու հոգեհատոր սիրելւոյ Հ. Կիւրեղ Վ. Եղոյեան ծնելոյ յարտանուչ  «Պատանի շիկակարմիր, լուսոյ կենաց մինչ անձկով լի…» [ 12 քառեակ ] /  Հ. Դաւիթ Վ. Նազարեթեան. Դ/180-2 (Աժբ; Աթ1; Բե) նկ.:

 

ՆԱՀԱՊԵՏԵԱՆ Հ. ԳԱԲՐԻԷԼ.

* -  Եզնկայ վարդապետի Կողբացւոյ Եղծ աղանդոցն հեթանոսաց  առ Բաբգէն Վ. /  Հ. Գ. Ն.. Զ/264-7 (Աբ):

Նաեւ բառական ուղղագրութիւններ: Տե'ս Կիւլէսէրեան Բաբգէն. Եզնիկ // ՀԱ, 310-6/1907:

* -  Յ. Մանդակունւոյ ճառք: [ Ուղղագրութիւններ ] /  Հ. Գ. Նահապետեան. Թ/395-9 (Աբ):

* -  Մովսէսի Խորենացւոյ Պատմութիւն Հայոց  (Ուղղագրութիւնք) /  Հ. Գ. Նահապետեան. Ե/193-7; Է/331-3 (Աբ):

(*) -  Ս. Բարսղի Կեսարացւոյ  «Յաղագս վեցօրեայ աւուրց արարչութեան». Տե'ս 1907:

 

* -  Պատասխան ուղղագրութեան մասին եղած ընդդիմաբանութեանց «Երգեցողական տառից»  առ Հ. Կ[ արապետ ] Տ[ էր- ]Սահակեան. ԺԱ/498-500 (Աբ; Աե):

 

* -  Փաւստոսի ուղղագրութեանց նկատմամբ եղած դիտողութեանց պատասխան  /  Հ. Գ. Նահապետեան. Գ/97-9 (Աբ):

Բանավէճ` Տէր-Սահակեան Հ. Կարապետ. Դիտողութիւններ Փարպեցւոյ վերջին տպագրութեան վրայ // Բզմվպ, 185/1907: Տե'ս Թ/431-2, 1908:

 

*  Նամականի: [ Բաժանորդներին, հեղինակներին ]. Ա, Բ/կզմ 2; Ը/կզմ 4:

Բվնդ. Պոսթըն; Ալեքսանդրապօլ; Կարս; Թիֆլիզ; Կ. Պօլիս; Նիւ-Հէյվըն; Փարիզ; Վիեննա; Երուսաղէմ:

 

*  Նոր նկատողութիւններ Փաւստոս Բուզանդի մասին  առ Հ. Գ[ աբրիէլ ] Նահապետեան / ***. Թ/431-2; Ժ/451-2 (Աբ):

Տե'ս Գ/97-9, 1908:

 

(*)  ՇԱՀԻ-ԱՐՄԷՆ. Եւրոպական բառերը հայերէնում  (Դոկտոր Սմբատ Մ. Գաբրիէլեանցի յօդուածի առիթով). Տե'ս 1907:

 

*  ՉՐԱՔԵԱՆ Հ. ՔԵՐՈՎԲԷ. Յովսեպոսի հայերէն հին թարգմանութիւն մը  /  Հ. Ք. Չրաքեան. Ժ/466-70 (Ագ):

«Գիրք պատմութեան պատերազմին Հրէից ընդ Հռովմայեցիս»:  Մովսէս Խորենացու պատմութեան եւ Յովսեպոսի գրքի որոշ հատուածների զուգահեռ համեմատութիւնը:

 

*  ՉՕՐՊԱՃԵԱՆ ԱՍԱՏՈՒՐ. Կարծել  եւ  կեղծել ին  շուրջը  Մ. Նիւտոն խանին /  Ասատուր Գ. Չօրպաճեան. Ը/359-60  (Աբ; Աե) Տծ:

Տե'ս նաեւ Թ-Ժ/447-9, ԺԲ/543, 1907; Դ/163, Ը/359-60, Թ/392-4, ԺԱ/500-2, 1908:

 

*  Պաշտօնական յայտարարութիւն  [ Կ. Պոլսի ]  Ազգային պատրիարքարանի. Բ/կզմ 2:

Յովսէփ Իզմիրեանց կտակի Սահակ- Մեսրոպեան մրցանակաբաշխութեան թեման եւ պայմանները: Կարապետ Խուպէսէրեան մրցանակաբաշխութեան պայմանները:

 

*  ՊԱՐՏԻԶԵԱՆ ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ. Թոքախտը եւ բժշկութեան արդի միջոցներն իր առջիւը առնելու համար  /  Յարութիւն Պարտիզեան. Դ/169-74; Ե/223-6; Է/326-31 (Գա) Տծ:

Բվնդ. Առողջապահական կանոններ; Թոքախտին դէմ դեղեր; Ներմուծելի դեղեր; Շիճաբուժական միջոցք; Օդաբուժութիւն:

 

*  Պետրոս Թափիչ եւ Պետրոս Թոթով  (Առ. Հ. Ն[ երսէս ] Ակինեան) / ***. Ա/29-30 (Աբ):

Բանավէճ` Ակինեան Հ. Ներսէս. Հայ-Վրական յարաբերութիւնք Դ-Է դարուց մէջ // ՀԱ, 289-96/1907:

 

*  Պինդարոսի տաղերը եւ Եւրիպիդէսի մէկ ողբերգութիւնը [, Արիստոտելի Աթէնքի սահմանադրութիւնը, Բիովտացիների սահմանադրութիւնը Եգիպտոսում յայտնաբերուած պապիրուսների վրայ ]. Գ/138:

 

ՊՈՏՈՒՐԵԱՆ Հ. ՄԿՐՏԻՉ.

*   -  Ամենուն տարեցոյցը  (Թէոդիկի): [ Գրծնթ. ] /  Հ. Մ. Պոտուրեան. Զ/287 (Աժբ):

*   -  Լեւոն Ե Լուսինեան  Կ[ արապետ ] Յ. Բասմաջեանի: [ Գրծնթ. ] /  Հ. Մ. Պոտուրեան. Զ/286-7 (Աժբ):

*   -  Բարիզի հայ ձեռագրաց ցուցակը: [ Գրծնթ. ] /  Հ. Մ. Պոտուրեան. Զ/287-8 (Աժբ)

*   -  Զգեստ հայ կաթողիկոսին  /  Հ. Մ. Պոտուրեան. Թ/410-2 (Աբ) Տծ:

Բվնդ. Քօղ; Պալիուն; Նափորտ; Եմիփորոն եւ կոնքեռն; Գավազան, մատանի, վեղար:

(*) -  Խրիմեան Հայրիկ. Տե'ս 1907:

(*) -  Հայկական ճարտարապետութիւնը  [ կամ ]  Ճարտարապետական. Տե'ս 1906; 1907:

*   -  Մ. Պէշիկթաշլեան. գրեց Արշակ Չօպանեան: [ Գրծնթ. ] /  Հ. Մ. Պոտուրեան. Գ/131-3 (Աժբ):

Չօպանեան Արշակ. Մկրտիչ Պէշիկթաշլեանի կեանքն ու գօրծը. Փարիզ: Տպ. Տ. Տօղրամաճեան, 1907. 254 էջ:

*   -  Պերճ Պռօշեանց եւ Սմբատ Շահազիզ: [ Մահախօս. (1837-1907), (1840-1907) ] /  Հ. Մ. Պոտուրեան. Բ/84-6 Աժբ; Աթ) Տծ, նկ.:

 

*  ՊՕԼԻՏԿՈՎՍԿԱՅԱ ՄԻԽԱՅԼՈՎԱ. Չարեաց արմատը: [ Պատմուածք ] / Ռուս. թրգմ Ժ [ ստուածատուր ]  Բէկ-Յովսէփեան. - Ժ/474-8:

 

*  ՍԱԱԴԻ. Չարին քունը  . Ղեւոնդ Վ. Ալիշանի անտիպ ձեռագիրներուն մէջէն) «Կէսօրւան տաքուն բարեկամիս հետ կը պտտէի բարձր ծառերու տակ…» /  Սաատի; թրգմ. [ Հ. Ղեւոնդ Ալիշան ]. Է/291:

 

ՍԱՐԳԻՍԵԱՆ Հ. ԲԱՐՍԵՂ.

* -  Ալլահվէրտիները պայազատք Կամսարականաց: [ Ուսմնսր. ] /  Հ. Բ. Վ. Սարգիսեան. Զ/241-51; Է/289-97; Ը/377-83; Թ/399-405 (Աբ) Տծ:

Յիշատակութիւն Ղեւոնդ Ալիշանի «Շիրակ»ում, Միքայէլ Չամչեանի «Պատմութիւն»ում: Ուսմնսր. նիւթի.  Յառաջաբան համառօտ պատմութեանս /  Յիշեալ Անանուն Հեղինակ  [ տղտկ Սերովբէ Վ. Բաճեան ]: Ծանօթութիւն յիշեալ անանուն հեղինակի վրայ Կամսարականների պատմութիւնը 440 թ. ից մինչեւ ԺԸ դ. վերջը:  Ստորագրութիւն Շաղագոմ գաւառի /  Սերովբէ քահանայ Բաճեան:

* -  Մեծարժէք գրքի մը մնացորդքը: [ Ձեռ. նկրգր. ] /  Հ. Բ. Ս.. Զ/274-8 (Աբ):

Նաեւ հատուած  Ի գրաստուն բժշկարանէն փոխած:

 

*  ՍԹԻՏ Վ. Հայերը Ամերիկայի մէջ. Բ/76 (Աժբ) թրգմ. արտատպ. «Հանդէս հանդիս»ից:

 

*   ՍՈՊՐԷՐՕ ՄԱՐԻՕ. Ծովահէններու նաւերը  (Վիպակ) /  Մարիօ Սոպրերօ; թրգմ Հ. Ազ. Գունտաքճեան. Ե/200-7 (Բգ):

 

*  ՎԵՐԳԻԼԻՈՍ ՄԱՐՈ ՊՈՒԲԼԻՈՍ. Պոբլիոսի Վիրգիլիոսի Մարոնի «Ենէական»: [ Պոեմ ] / Թրգմ. եւ նխբն`  Հ. Արսէն Ղազիկեան. Բ/88-94; Դ/175-9; Ժ/453-5; ԺԱ/505-6; ԺԲ/559-60, 1908; Ա/12-5; Բ/77-9; Գ/111-2; Դ/163-6; Ե/210-4; Զ/258-62; Է/301-4; Ը/361-3; Թ/401-5; ԺԲ/545-50, 1909; Բ/81-4; Գ/127-31; Դ/169-73; Ե-Զ/225-31, 1910:

Տե'ս Պ. Վիրգիլեայ Մարոնի. Ենէական / Բնագրէն աշխարհաբար թրգմ. Հ. Արսէն Ղազիկեան. Վ.: Ս. Ղազար, 1910. 573 էջ (Քերթողական մատենադարան ԺԱ):

 

*  ՎԻՆԻ ԱԼՖՐԷԴ ԴԸ. Լեառն Ձիթենեաց  Ձօնեալ Վեր. Հօր Արսենի Ղազիկեանց «Էր գիշեր, եւ Յիսուս անցեալ գընայր լուռ միայնակ…» [ Ամէն տունը` 13, 22, 13, 43, 46, 12 տող ] /  Ալֆրէտ տը Վինի; թրգմ Տիգրան Ելքէնճեան. Զ/260-3 (Բե):

 

ՏԱՂԱՒԱՐԵԱՆ  ՆԱԶԱՐԷԹ.

* -  Ուրուագիծ պատմութեան Հայոց ի սկզբանէ մինչ ց’Արշակունի Հարստութիւնն  /  Ն. Տաղաւարեան; Յառաջաբան  Ս. Բ.. Ժ/444-50; ԺԱ/491-6; ԺԲ/555-8, 1908; Ա/5-8; Բ/73-6; Գ/104-8; Ե/202-9; Ը/353-7, 1909 (Աբ) Տծ:

Բվնդ. Մեր բնագաւառն - բնակչութեան ցեղերն, անուններն (Խալդիք, Արմէնք. Հայք, եւն) եւ լեզուն; Ուրուագիծ պատմութեան Հայոց մինչ ց'Արշակունի հարստութեան հաստատութիւնն; Նախափորձ պատմութեան քաղաքակրթութեան Հայոց մինչ ցԱրշակունի Հարստութիւնն:

Տե'ս նաեւ  Ուղղելիք. էջ 192, 1909:

* -  Daltonisme, paludisme, immunitռ, typhus  ախտանուանց թարգմանութիւններն  առ Հ. Կ. Տ. Ս. [ Հ. Կարապետ Տէր-Սահակեան ] /  Տ.. Բ/54 (Աբ):

Տե'ս ԺԱ/508, 1907:

 

*  Տաճարում  «Տօ'ն է: Պայծա'ռ լուսաւորւած…» [ 4 քառեակ ] / Ռուս. թրգմ Աստուածատուր Բէկ-Յովսէփեան. Բ/63 (Բե):

 

ՏԱՅԵԱՆ Հ. ՂԵՒՈՆԴ.

* -  Երկու եղբայր գետերը  (Զրոյց Ապեննինեան Բարմացւոց) «Փայլակներով եւ որոտմամբ լի գիշեր մը, մինչ մայրիները կը հեծէին հովին ազդեցութեան տակ, ամպածրար լերան ստորոտը` բղխեցան երկու վճիտ աղբիւրներ…» [ Արձակ պոեմ ] /  Հ. Ղ. Տայեան. Բ/86-7 (Բգ):

* -  Տանթէի 587 ամեակը  /  Հ. Ղ. Տայեան. Ժ/479-80:

* -  Տարւոյս նշանաւոր հանգուցեալք. Բրօֆ. Հենրիկ Հիւպշման: [ Կենսգրծ. (1848-1908) ] /  Հ. Ղեւոնդ Տայեան. Ժ/471-4, նկ.:

* -  Տարւոյս նշանաւոր հանգուցեալք. Եղիա Տէմիրճիպաշեան: [ Կենսգրծ. (1851-1908) ] /  Հ. Ղ. Տայեան. ԺԲ/570-3, նկ., Տծ:

 

*  ՏԱՍՈ ՏՈՐԿՈՒԱՏՈ. Արաբներու գիշերային խառնուրդին մէջ Արգիլլանի շահատակութիւններն եւ մահը: Թափառական Ասպետներու վրայ հասնիլն եւ Սիւլէյմանի փախուստը  «Բայց ասով ո'չ թէ Արգանտի զայրագին խրոխտ սըրտին մէջ…» Ազատումն Երուսաղեմի. Երգ Թ /  Տ. Տասսոյ; թրգմ Հ. Ա [ թանաս ]  Վ. Տիրոյեան. Գ/139-44 (Բե):

Տե'ս Տասսո Տորկուատո. Ազատումն Երուսաղեմի. Պատկերազարդ հրատարակութիւն. Թարգմանեց աշխարհաբար հայկական չափով Հ. Աթանաս Տիրոյեան. Վ.: Ս. Ղազար, 1912. էջ 297-305:

 

*  ՏԱՏՈՒՐԵԱՆ ԱՀԱՐՈՆ. Ազատութեան երգը  «Հորիզոնները այգերուն տակ պայծառ…» [ 65 տող ] /  Ահարոն Ս. Տատուրեան. Ժ/457 (Բե):

 

* [ ՏԷՐ-ՄԿՐՏՉԵԱՆ ԿԱՐԱՊԵՏ եպս. ]. Հայ եւ ասորի եկեղեցեաց յարաբերութիւնք: [ Գրծնթ. ] /  Կ. Վ.. ԺԱ/524-5 (Ագ):

Տէր-Մինասեանց Երուանդ վրդ. Հայոց եկեղեցու յարաբերութիւնները Ասորւոց Եկեղեցիների հետ. Էջմիածին, 1908. 355 էջ:

 

ՏԷՐ-ՄՈՎՍԷՍԵԱՆ Հ. ՍԱՀԱԿ.

(*) -  Գերմանական մատենագրութիւն  [ կամ ]  Գերմանական գրականութիւն. Տե'ս 1907:

* -  Պերճապայծառ Յովհաննէս Փաշա Սագըզ, նախարար կայսերական անձնական գանձուն: [ Կենսգրծ. (1836-զ) ] /  Հ. Սահակ Տէր-Մովսէսեան. Բ/71-5 (Աժբ) նկ.:

Նաեւ  Սագըզլեան Յովհաննէս. Մայր եւ մանկիկ  «Գեղեցկահիւս յորրանի…»  10 քառեակ: Տե'ս Գ/37, 1850:

 

* [ ՏԷՐ-ՄՈՎՍԻՍԵԱՆ ՄԵՍՐՈՊ ]. Հնագոյն աւետարան Երուսաղեմայ Հայոց Ս. Յակոբայ վանուց  /  Մեսրոպ վարդապետ. Գ/103-9 (Աբ) Տծ, նկ.:

Հմր   2555 ձեռ. նկրգրը: Կարծում է, որ կարող է հին լինել Լազարեան Աւետարանից` ՄՄ հմր 6200 (887 թ. ): Թուականը կեղծուած է, այն Թ-Ժ դդ. է:

 

ՏԷՐ-ՍԱՀԱԿԵԱՆ Հ. ԿԱՐԱՊԵՏ.

* -  Ազգագրական. Բագուի նաւթահանքերը հնութեան մէջ  /  Տ.. ԺԱ/496-8 (Աբ):

Նաեւ  Դիոն Կասսիոս, Ա. Գիրք  «Եւ որովհետեւ (Միհրդատ) բաղդի յաջողութեանց եւ ձախողուածներուն փորձառու եղած էր, (Տիգրան) գունդերը իրեն յանձնեց…»  Տիգրան Մեծի եւ Լուկուլոս Լուկիոսի պատերազմից, ուր Տ. Մ. ն որպէս հրազէն նաւթ է գործածել:

* -  Արա փռիւգական դիցաբանութեան մէջ  առ  A. Khatch  /  Ս. Տ.. Թ/408-9 (Աբ):

Տե'ս նաեւ Դ/163-8, Ը/337-48, 1908:

* -  Արհաւիրքներուն  «Նըզո'վք, աստղեր անագորոյն…» [ 22 քառեակ ] /  Արմայիս Մամիկոնեան. Ա/1-3 (Բե):

* -  Արշակունեաց եբրայական ծագման զրոյցը  Առ սրբազան Եղիշէ արք. Դուրեան /  Հ. Կ. Տ. Սահակեան. Ը/361 (Աբ):

* -  «Դահեկան»ի ստուգաբանութիւնը  [ կամ ]  Նորայր Բիւզանդացի եւ «Դահեկան»ի ստուգաբանութիւնը  /  Տ.. Ը/358; Ժ/450   (Աբ; Աե):

* -  Լամբրոնացիէն  առ Հ. Գ. Ն. [ Հ. Գաբրիէլ Նահապետեան ] /  Տ.. Ը/365 (Աբ):

* -  Ծաղրական հոլով մը  Մեր քերականագէտներուն /  Ս. Տ.. Ը/366 (Աբ; Աե):

Տրականի եւ գրաբարի խառն հոլովումների շուրջ:

(*) -  Հայազգի անծանօթ մնացած հեղինակներ  [ կամ ]  Հայերը բիւզանդական գրականութեան մէջ  [ կամ ]  Հայերը Բիւզանդական մատենագրութեան մէջ. Տե'ս 1906:

* -  Հայ արուեստագէտի մը յոբելեանը. Յովհաննէս Աբելեան: [ Կենսգրծ. (1865-1936) ] /  Խմբ.. Բ/49-3 (Աժբ) (Ազգային գործիչներ):

* -  Հայերէնի առաջին հոլովը ինչպէս պէտք է ներկայացնել  Մեր քերականագէտներուն /  Ս. Տ.. Թ/418-9 (Աբ; Աե):

* -  Հայոց պատմութիւն` նորագոյն քննութեանց համեմատ: [ Գրծնթ. ] /  Հ. Կ. Տ. Սահակեան. Ը/337-48 (Աբ):

Dolens Noսl; Khatch. Histoire des anciens Armռniens. - GenՌve, 1908 Նաեւ վերոյիշեալ գրքից թրգմ. հատուածներ «Հայերը եղած են ու կը մնան արեւելեան ձգտումով ժողովուրդ մը. իրենց պատմութեան ամբողջ ընթացքին` կը տեսնենք որ անոնք յաճախ կը մերժեն թէպէտ ի մեծագոյն վնաս իրենց` Հռոմայ եւ Բիւզանդիոնի քաղաքական կամ կրօնական ազդեցութիւնները, կը կասկածին ընդհանրապէս հելլէն քաղաքակրթութեան վրայ… աւելի դիւրաւ կը յարմարին մսլիման լուծին քան որթոդոքսերու միջամտութեան» Տե'ս նաեւ Ը/367-71, 1908:

* -  Մամիկոնեանց նախահայրենիքը  առ Գ. Փառնակ /  Ս. Տ.. Ը/364-5 (Աբ):

Բանավէճ` Գ. Փառնակ (Գառնիկ Փնտգլեան). Հայ նախարարութիւնները // Անահիտ, հմր 1-4, 1908: Շուայգէր Լէրխընֆէլդի տեսակետը: Ներսէհ Անդրիկեանի ստուգաբանութիւնը:

(*) -  Յովհաննէս Չմշկիկ  Տռամ հինգ արարուածով. Տե'ս 1907

* -  Ողջո'յն արշալոյսին: [ Արձակ բանստղծթ. ] /  Հ. Կ. Տ. Սահակեան. Ը/365-6 (Աժբ):

Թուրքիայի սահմանադրութեան ընդունման առիթով.  «Ո'չ արդարութիւնը առասպել չէ. ճշմարտութիւնը ցնորք չէ: Հաւատքը կը վերադառնայ, հաւատքը կարծարծի, գարնան պէս կը ճռուողէ…»:

* -  Սիսական անուան կազմութիւնը  (ստուգաբանութիւնը) առ Հանդէս Ամսօրեայ /  Տ. Ս.. Թ/394 (Աբ; Աե):

Բանավէճ` Հիւբշման. Հին Հայոց տեղւոյ անունները // ՀԱ, 57/1905:

* -  Սիրելի հօրս մահուան առթիւ  «Ո~վ այսօրուան արեգակ…» [ 35 քառեակ ] /  Արմայիս Մամիկոնեան. Զ/284-5 (Բե):

Տե'ս Տ-Սհկ. ՀԿ. Բանստղծթ.. էջ 85-90:

 

* [ ՏԷՐ-ՍԱՀԱԿԵԱՆ Հ. ԿԱՐԱՊԵՏ եւ ԵՂԻՇԷ Եպս. ԴՈՒՐԵԱՆ ]. Գրոց գիւտի մասին. Ա/45-8; Բ/68; Ե/227-8 (Աբ) Տծ:

Բվնդ. Սիրելի Վարդապետ «Պատիւ ըրած էիք յիշատակելու Բազմավէպի մէջ…» /  Եղիշէ Եպ. Դուրեան; Գերապատիւ Սրբազան Տէր «Ձեր պատուական գրութեան մէջ կը թելադրէք…» /  Հ. Կ. Տ. Սահակեան; Սիրելի Վարդապետ «Տարւոյս «Բազմավէպ»իդ  ժ  եւ  լ  թիւերուն մէջ…» /  Եղիշէ Ե. Դուրեան Տե'ս նաեւ Դ/161, 1909:

 

ՏԻՐԱՑՈՒԵԱՆ Հ. ՆԵՐՍԷՍ.

(*) -  Ընդարձակ դպրոցական առողջապահութիւն  Դոկտ. Կ. Յ. Փաշայեան-խանի. Տե'ս 1906:

* -  Հայ երգիչ մը  [ Գրիգոր Մակարով ]  Վենետկոյ մէջ  /  Խմբ.. Դ/179 (Աժբ):

* -  Հայ հանճարը գնահատուած. Բժշկապետ Երուանդ Արսլան Բրօֆէսօրի նոր յաղթանակը  /  Հ. Ն. Տիրացուեան. ԺԱ/515 (Աա):

  * -  Հայ հանճարը գնահատուած. Պր. Յակոբ Տամատեանի գեղարուեստական նոր արտադրութիւնը  /  Հ. Ներսէս Տ.. ԺԲ/564-6 (Գա):

* -  Հանգիստ Հ. Սամուէլ Գանթարեան աթոռակալ վարդապետի  (Ծն. 1838 Սեպտ. 22: 1908 Հոկտ. 25): [ Մահախօս. ] /  Հ. Ներսէս Տ.. ԺԱ/516-20 (Աթ; Աթ1):

* -  Պիոս Ժ. Ս. Պապի քահանայութեան յիսնամեայ յոբելեանին առթիւ 1858-1908: [ Կենսգրծ. ] /  Հ. Ներսէս Տ.. ԺԲ/529-44, նկ.:

* -  Վեհափառ Տ. Տ. Մատթէոս Իզմիրլեան նորընտիր կաթողիկոս ամենայն հայոց: [ Ողջոյնի խօսք ] /  Հ. Ներսէս Տ.. ԺԲ/562-6:

* - [ Տաղաւարեան Նազարէթ. ]  Մանրէք եւ անոնց շահատակութիւնները  (Գահիրէ - տպ. Արարատ. Ս. Դարբինեան 1907) [ Գրծնթ. ] /  Հ. Ն. Տ.. Բ/79:

 

*  ՏԻՐՈՅԵԱՆ Հ. ԱԹԱՆԱՍ. Գրադարան թատրերգական  [ մտնշրով հրտ. գրքերի թուարկում ] /  Հ. Ա. Տիրոյեան. Զ/կզմ 4:

 

*  ՏՕԼՍՏՕՅ ԼԵՒ. Կեանքի մասին  / Թրգմ Վահան Ազատեան. Զ/268-73; Է/302-8 (Բգ):

Բվնդ. Կեանքի սխալ հասկացողութիւնը; Կեանքի օրէնքը; Բարձրագոյն կեանք; Հասնելու միջոցը:

Անաւարտ է:

 

* « Walt Witman  ամերիկացի բանաստեղծ մ է…» [ Ի Salut au monde » բանստղծթ. մէջ հայերին վերաբերող տողերը ]. Դ/174:

 

* [ ՓԻՔԱ ՎԻԹՈՐԻՈ ]  =  VITTORIO PICA. Հայկական գեղարուեստը եւրոպական մամուլին մէջ: [ Էդգար Շահինի « Impressions d’Italie  » ալբոմը ] /  Վիթթօրիօ Փիքա. Բ/75-6; Զ/կզմ 2 (Աժբ) թրգմ. արտատպ. իտ. « Emporium Մ  ամսագրից:

 

*  ՓՌԱԹԻ Յ. Որբ աղջիկները  «Ո՞վ դու խըմբակ փոքր որբերու սեւահեր…» [ 2 քառեակ, 2 եռեակ ] /  Յ. Փռաթի. Ե/219 (Բե):

 

*  ՔԻՈՒՍԱՆ. Սիրելիներու հետ  «Սիրելիներ, ամենքն ալ հոգիիս   հատոր…» [ 32 տող ] /  Քիուսան. Ա/34 (Բե):

 

*  Քրոնիկ  [ կամ ]  Պոլսական քրոնիկ:

Բարսեղ Հալաճեանի նուէրը: Կահիրէի բարեգործական ընկերութեան նուէրը: «Մուրճ» ամսագրի աշխատանքների դադարումը: Հանգանակութիւն Աշխաբադում: Ջութակահար Հայկ Կիւտէնեանի յաջողութիւնները Եւրոպայում: Սերգէյ Մերկուրովի քանդակած Խրիմեան Հայրիկի արձանը: Հայնրիխ Հիւբշմանի մահը: Արփիար Արփիարեանի սպանութիւնը: Բարթող փաշայի նուէրը: Պօղոս Նուբարի նուէրը: Նաւթարդիւնաբերութեան խորհրդակցութիւնում պատգամաւոր բանուորների խմբերը: Զէյթունի որբանոց-արհեստանոցի ապագան. Գ/կզմ 2 Իտալիայի կայսրուհու այցելութիւնը Ս. Ղազար կղզին: Կ. Պոլսից դոկտ. Վարդազարեանի նախաձեռնութիւնը: Մարաշի հոգեւոր առաջնորդ Կորիւն վրդ. ի մահը: Մկրտիչ ծ. վրդ. Աղաւնունու նախաձեռնութիւնը Զէյթունի որբանոցը պահպանելու: Էդմոնդո դէ Ամիչիսի մահը. Դ/կզմ 2 Դաւիթ Իւզբաշեանցի նուէրը Արշակ Չօպանեանին եւ Լէօյին: Դումայի հայազգի պատգամաւոր զՍաղաթիէլեանի ճառը: Բաղդադի երկաթուղու շինարարութիւնը: Բագրատ Գէորգեան վաճառատան նուէրը. Զ/կզմ 4:

Լէօյի յոբելեանը: Իսահակ Ժամհարեանցի նուէրը: Ալեքսանդր Մանթաշեանի նուէրը: Նշան Գազազեանի նուէրը /  (Իրաւունք) Անդրկովկասի հայկական գիւղերում փոխատու բանկեր հիմնելու ծրագիրը /  (Մշակ) «Սուրհանդակ» օրաթերթի հրատարակութիւնը /  (Սուրհանդակ) Ալեքսանդր Սպենդիարեանի կենսագործունէութ. համառօտ /  (Մեր ձայն):  Հայ կանայք Կ. Պոլսի թերթերում: Յովհաննէս Յարութիւնեանի (Թլկատինցի) մահը /  (Մանզումէ): Թլկատինցիի մահուան կեղծ լուրը: Տէր-Մկրտչեան եղբայրների նուէրը: Թիֆլիսում Արեշեանի տունը գրադարանի վերաշինելը: Ալեքսանդր Ղարաջեանցի նուէրը: Դերասանուհի Ազնիւ Հրաչեայի գիրքը / ( Արեւելք): Ճարտարապետ Արամ Թահթաճեանի յաջողութիւնները /  (Մասիս) Սվազի հոգեւոր առաջնորդ Պետրրոս արքեպս. ի, Մարգար Նազարեանի, Արսէն Սահակեանի (Չօփուրեան) կտակներով նախատեսուած նուիրատւութիւնները: Պօղոս Բալճեանի ուսումնական յաջողութիւնները, Տիգրան Ասլանեանի ստեղծագրծ. /  (Աւետաբեր). Է/կզմ 2-4 Վենետիկում` եկեղեցական սպասների, նկարների, արձանների ցուցահանդէս (ներկայացուած է նաեւ հայկականը): Բեռլինում` Վարդան Մախոխեանի մասնակցութիւնը ցուցահանդէսում /  (Սուրհանդակ) Ճարտարապետ Յովսէփ Էմինի մահը /  (Լուսաբեր) Ալեքսանդր Մանթաշեանի եւ տիկին Նատիրեանի միջոցներով Ներսիսեան դպրոցի վերակառուցումը: Հայրապետ Ղազարեանցի նուէրը /  (Աւետաբեր) Անիի պեղումներին նուիրուած Նիկողայոս Մառի դասախօսութիւնը /  (Յուշարար) Յովսէփ Պօղոսխանեանի կտակը /  (Արեւելք): «Կովկասի մէջ»: [ Հայերի վիճակը դարասկզբին: Ռուսաստանի վերաբերմունքը ]  /  (Լը Թան):  Թիֆլիսում`  լրագրողների եւ գրականագէտների ժողով: Կովկասի Հայոց Բարեգործական ընկերութեան որոշումը երկդասեայ եւ միդասեայ դպրոցներ բացելու /  (Վտակ) Թավրիզում` դպրոց հիմնելու ծրագիր /  (Լրաբեր-Աստրախան) Մեսրոպ քհն. Մեսրոպեանը Լոնդոնի հայկական գաղութում /  (Արմէնիա): Նոր լոյս տեսած հայ թերթեր. Ը/կզմ 2-4 Եղիշէ արքեպ. Դուրեանի պատրիարքական ընտրութիւնը: Գաբրիէլ Նորատունկեանը Թուրքիայի Վաճառականութեան եւ հանրօգուտ շինութիւնների նախարար: Հանդիսութիւններ Կ. Պոլսում Օսմանեան Սահմանադրութեան ընդուման կապակցութեամբ: ՀՅԴ կուսակցութեան պահանջները Թուրքիայի Սահմանադրութիւնից: Նիկողայոս Մառի գործունէութիւնը Անիում: Քանդակագործ Արապեանի նախաձեռնութիւնը: Երիտթուրքերի «Մէշվէրէթ» թերթի հրապարակումը: Հանդիսութիւններ Իզմիրում: Ալեքսանդր Մանթաշեանի նուէրը. Թ/կզմ 2-3:

Հայոց նոր հայրիկը [ Ամենայն հայոց կթղ. Տ. Մատթէոս Բ Կոստանդնուպոլսեցի Իզմիրլեանի այցը Կ. Պոլիս ]: Իշխան Սապահէտտինի մուտքը [ Կ. Պոլիս ]: Վեհապետներէ նուէր ի նպաստ հրկիզեալներուն Սահմանադրութեան շքադրամի նկրգր.: Երուսաղէմի թուրքական կոմիտեի ծաղկեպսակը 1896 թ. նահատակուած հայերի գերեզմաններին. Ժ/կզմ 2-3:

 

GAMBIER HENRI.

* -  La mere  (A un enfant)  Ի Quand ton oeil s’entr’ ouvrit pour la premiՌre foisգ » [ 7 հնգեակ ] /  Henri Gambier. Զ/254-5 (Բե):

Նաեւ  բանստղծ. եւ նրա հեղինակի հմռտ բնութագիրը:

* -  L’Orphelin  To my mother dear  Ի Je partis jenne et pauvre errant de place en placeգ » [ Ամէն տունը` 14, 12, 5, 20, 16, 15 տող ] /  Henri Gambier. Է/334-5 (Բե):

* -  Solitude  Trois ռtats d’Չme  Ի Je t’aime, o Solitude, ocռan d’oք s’ռlՌventգ » /  Henri Gambier. Ը/371 (Բե):

*  La patrie  Journal Ottoman publiռ en Franջais, Constantinople: [ Նկրգր. ]. ԺԲ/կզմ 3: