Ջերմանց մխիթարութիւն

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Պատմութիւն եւ նախագիտութիւն միօրեայ ջերմանն, որ կոչի ափիմեռօս։

Այն ազգ ջերմն որ կոչի ափիմեռօս, եւ տաճիկն հումմայի եաւմիայ ասէ, որ թարգմանի միօրեայ ջերմն, զայս անունս առին ՚ի ծովային կենդանւոյ միոյ։ Քանզի ասացին բնութեանց իմաստասէրքն, եթէ կենդանի մի կայ ՚ի ծովն, ՚ի յորում աւուր ընծայի՝ ՚ի նմին աւուր մեռանի. եւ տեսին բժշկական վարդապետքն զայս ջերմանս զմնալն մի օր, որ է քսանեւչորս պահ, վասն այնորիկ անուանեցին զսա այն կենդանւոյն անուամբն, որ է ափիմեռօս։