Ջերմանց մխիթարութիւն

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Վասն ստածման եւ բժշկութեան երկու ջերմանն, որ անփիլիօս եւ լիպիրայ կոչեն։

Պատեհ է բժշկին որ ՚ի յայս ջերմս զիւր յոյսն եւ զջանքն ՚ի ստամոքսն այրնէ, եւ ՚ի գոզոյն յորդորելն, եւ տայ զսրքնճուպինն կարօսի եւ ըռզիանի ջրով, սումպուլ եւ անիսոն, եւ այլ զոր ինչ նման են սոցա։

Վերաբերութիւն այնել։

Եւ ՚ի կշտելեաց վերաբերութիւն տայ առնել բողկի ջրով եւ սրքնճուպինով եւ կարմիր լովիասի ջրով եւ սամիթով եւ մեղրով եւ աղով, եւ այլ զոր ինչ նման են սոցա. եւ այլ տուր զթրջած սապռն եւ զայարիճի ֆայղարան, օգտակար են։ Եւ կերակուր սիսռան ջուր տուր չամանով եւ լուացած ձիթով եւ նշի ձիթով, եւ տուր ճակընդեղի տակ, եւ ծնելբեկ մորէով ամենովտ տուր զկերակուրն՝ որ զստամոքսն սրբէ, եւ զգոզն յորդորեն, եւ զբնութիւնն կակուղ պահեն. օգտակար է օգնականութեամբն Աստուծոյ։

Վասն ստածման եւ բժշկութեան այն մէկայլ ջերմանն, որ լիպիրայ կոչի։

Պատեհ է որ ՚ի յայս ջերմանս սկիզբն վարդմարապայ տան սրքնճուպինով, եւ ՚ի վերջքն հիւանդութեանս զթրջած սապռն եւ զթրջած այարիճն ըռազիանի եւ հընտիպէի եւ կարօսի ջրով. եւ այլ տուր զվարդին կուրսն, եւ մազտաքէի կուրսն. եւ ամենովտ պատուիրեմ ՚ի յայս ջերմանս որ ՚ի բան տանիս զդեղերն, եւ զկերակուրն եւ ըմպելիսն. այլ դէպ ՚ի հովայինն քան զանփիլօս ջերմանն. եւ այդ կարճառօտ բաւական է, օգնութեամբն Աստուծոյ։