Ջերմանց մխիթարութիւն

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Պատմութիւն եւ նախագիտութիւն վասն հինգօրեայ եւ վեցօրեայ ջերմերոյն, որ բնական սավտային բորբոսելուն լինի։ Ստածումն եւ բժշկութիւն հինգօրեայ ջերմանն։

Վասն այն երկու ջերմերոյն՝ զոր հինգօրեայ եւ վեցօրեայ անուանեն, մէկն ունի զնոպայն յամէն հինգ օր, եւ մէկայլն զնոպայն յամէն ՚ի վեց օր. վասն այդ պատճառանացդ անուանեցին այդ անուամբդ։ Եւ իւրեանց պատճառն եւ ընծայիլն հաստ եւ պինդ սաւտայէ լինի, զի որչափ նիւթնին խառնուածքն հաստ լինի եւ պինդ, մանաւանդ երբ չաքսն սակաւ լինի ՚ի մարմինն, նա իւր նոպայն այլ յուշ գայ. վասն այնոր եղաւ՝ որ իրենց նոպայն այլ յուշ գայ, զի այլ հաստ է իւրեանց նիւթն, քան զչորեքօրեայ ջերմանն։