Ջերմանց մխիթարութիւն

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Վասն այն ջերմանն որ զկնի փորացաւութեանն լինի։

Սինային որդին մեծ իմաստունն ասէ, թէ այս ջերմանս պատճառն ՚ի հոգւոյն շատ շարժելոյն եւ ՚ի դատելոյն լինի ՚ի ձեռն բնութեան զօրութեանն, վասն լուծմանն որ արտաքս հանէ. եւ ՚ի ձեռն այդր պատճառանացդ այս ջերմս ընծայի։ Իւր նշանն այս է՝ որ երեսաց գոյնն դեղին լինի, եւ մարմինն թուլանայ, եւ աչքն խոր անկանի, եւ մաճասին երակն բարակ եւ վատուժ լինի։

Իւր ստածումն այս է՝ որ զփորացաւութեան դեղերն ՚ի բան պահես, զոր փորացաւութեան դուռն յիշեր եմ. եւ ջանա՛ ամենայն դիմօք՝ որ զփորն կապես. եւ կերակուր փոթոթ եւ կապող տաս, որպէս աղտորի մուզավարայ եւ նռան, եւ որ սոցին նման են. եւ ՚ի վերայ ստամոքացն սպեղանի դիր, որ ստամոքացն զօրութիւն տան։ Երբ լուծումն դադարի եւ ջերմն յանկահի, ՚ի բաղանիս մտանէ եւ զմարմինն եղկ ջրով լվանայ. եւ կերակուրք հով եւ չորային ուտէ, որ զբնութիւնն կապեն. զի թէ լուծումն դադարի՝ զկնի եւ ջերմն արձակի։ Ապա թէ մնայ ջերմն, տե՛ս ո՞ր ազգէ է. ՚ի նոպայո՞վ եւ ՚ի բորբոսային ջերմերուն են, թէ ՚ի յաննոպայ եւ յանբորբոսային ջերմերոյն. եւ բժշկէ իւր բժշկութեամբն, որպէս ՚ի գիրքս գրեալ եմ մի ըստ միոջէ կարգով զպատճառն, զնշանն եւ զստածումն, օգնութեամբն Աստուծոյ։

Եւ այլ ամենայն ցեղ հիւանդութիւն որ ՚ի հետն ջերմն լինի, յորժամ հիւանդութիւնն բժշկի, եւ ջերմն արձակի։ Ապա թէ ոչ՝ նոյնպէս տե՛ս զջերմն թէ յորո՞յ ազգէ է եւ ո՛ր ցեղ եւ ո՛ր տեսակ է, եւ զի՛նչ ունի պատահումն. ՚ի բորբոսային ջերմերո՞յն է թէ անբորբոս, ՚ի նոպայո՞վն է թէ աննոպայն, ՚ի սո՞ւրն է թէ յերկարօրեան. եւ ստածէ զամէն մէկ իւր բժշկութեամբն, որպէս յիշել եմ, եւ յիշել կամիմ ՚ի գիրքս ուրիշ ուրիշ կամօքն Աստուծոյ։