Քերթուածներ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԱՊՐԻԼ
(ԿԵԱՆՔ ԵՐԿՈՒՑ)

Ո՜ կեանք երկուց,

Առն եւ կընոջ անհանգոյց.

Ո՜ միութիւն

Մըտաց, հոգւոյն ու մարմնոյն

Փափկիկ կուսին ու խանդավառ պատանւոյն։

***

Ալեակք երկու

Քանի՜ դժբախտ են, Մաննո՛ւ.

Գիրկընդխառնումն,

Շրթանց մե՜ղրանոյշ հըպումն,

Զըլացուած է ջուրց այն անճա՜ռ վայելումն։

 

Իսկ մենք ալիք

Եւ թէ՛ թռչուն ենք, Մաննի՛կ։

Զերդ այն կապոյտ

Սիրահարներ` վազենք շոյտ.

Եւ համբուրենք զիրար զերդ զո՜յգ այն արտոյտ։

 

Ես ալիքն եմ,

Սեւ հուր աչուիդ ցոլացնեմ։

Թռչունն ես դու,

Տանիս ընդ քեզ երկնաչո՜ւ

Միտքս ու հոգիս ու քնարս յաւէտ քեզ հըլու։

 

Ես թռչունն եմ։

Դու սուրբ լըճին կոհակն ես.

Ի քեզ մաքրին

Շրթունք իմ, թեւք ու հոգին.

Քեւ ես լինիմ երգիչ մ՚անբիծ, երկնայի՜ն։

***

Ո՜ կեանք երկուց.

Թը տըրուէ՜ր ինձ Մաննուհւոյս

Հետ կեալ յաւէ՜տ.

Սիրել ւ՚երգել ետ ընդ ետ

Իր ոտից տակ, իր գրկաց մէջ խնկաւէ՜տ…։

(Գրական եւ Իմաստասիրական Շարժում. Բ. տարի, 1884, էջ 80)