Քերթուածներ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԱՍՏԷՆ ԵՐԿՈՒ…
(IL Y A DEUX CHOSES ICI-BAS)

ԱՌ ՆԱՐԻՆԱ

Աստէն երկու բան կան։ Ողջոյն տիեզերք

Չունին երբեք ինչ այնոցիկ զուգական։

Սէր եւ այեր` դոցա միոյն են տարերք.

Իսկ միւսոյն մէջ համայն երկինքն, ո՜հ, միշտ կան։

 

Աստէն երկու բան կան աննիւթ եւ անհուն.

Յոգւոցդ ելնէ մին, եւ փըթթի միւսն յաչուիդ։

Ցայգ տանի զայնս, այսրէն դառնան ընդ այգուն.

Այդ երկու բանն են` քո նըւագն ու ժըպիտ։

 

Աստէն երկու տենչանք ունիմ։ Այն է մին`

Թէ… տապանիս վըրայ գաս լալ եւ երգե՜լ.

Եւ, հայելով յաստղն, որ տայ լոյս շիրմին,

Ժըպտի՜լ այնմիկ. հոգեակս ա՜նդ է բընակել…։

1886 Յունուար 1

(Գրական եւ Իմաստասիրական Շարժում. Դ. տարի, 1886, էջ 15)