Բանաստեղծութիւններ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

18 ՓԵՏՐՈՒԱՐԻ 1855

 

Սեւով կնքած, սեւ ներկած սեւ լուրը

Երբ դուրս եկաւ Պետերբուրգից անկարծիք,

Խորտակում էր ճամբի վերա սրտերը,

Ուր որ չըկար հոգւոյ արատ կամ կեղծիք:

 

Այդ մի աղբիւր էր արտասուաց յորդառատ,

Կարծես Նեւան ինքն արտասուք էր դարձել:

Կամաց-կամաց վերեւից ցած գընալով`

Հըպատակաց սիրտն ըսկըսաւ հեղեղել:

 

Լսեց իշխան, թողեց զարդը, թխով պատեց իւր անձը,

Ոսկենըկար գլխարկներին սեւ քօղ իջաւ ծածկոյթը:

Լսեց ազնիւ, թնդաց սիրտը, ողբաց արքայի մահը,

Վաճառականն ուշաթափած գոռաց. Մեռաւ՜ մեր կայսրը

 

Բայց տես այն կողմ, ի՞նչ առնում է առհասարակ ռամիկը,

Տե՛ս, ի՞նչ ոգով կոծում է նա Նիկողայոսի մահը.

«Մեռաւ մեր հայր, հայր որդեսէր, հայր հպատակաց սիրող,

Արտասուքով ու արիւնով թրջենք նորա շիրմի հող:

 

Երանի՜ էր, թէ գիտնայինք նորա վերջին կտակը:

Ա՜խ, թէ մինը ասէր մեզի նորա սրտի սուրբ կամքը.

Այն սուրբ կամքը կատարելու ամենեքին եմք պատրաստ

Ծեր ու տղայ, երիտասարդ, կին, գոյք, կալուած ու գրաստ»:

 

Տեսաւ ամբոխը արեւմուտքում մի մրրիկ բարձրացած.

«Տօն են տօնում մեր թշնամիք», նա կատաղութեամբ գոռաց:

Մի զուարթուն կերպարանեալ եթերական կամարից

Որ կանգնած էր ժողովրդում` կանգնած աննկատ ամենից:

 

«Լսեցէ՛ք ինձ, ինձ` ծերունւոյս, ասաց զուարթուն այն հրեշտակ

(Ինքն ունէր ալեւորեալ մի ծեր մարդու կերպարանք).

Ասում են որ, ի՞նչ ասում են, այդ շատ հաստատ, ճիշտ լուր է,

Մեր արքայի վերջին կամքն էր, որ թշնամեացը յաղթէ:

 

Նա այս բանը կտակ թողեց, կնքեց նորան իւր մահով,

Յանձնեց կտակը իւր ժառանգին իւր աթոռով ու սրով:

Ասաց նորան. որդի լինել արժանի, հօր` արժանի,

Ինքն էլ նորան օգնական է, քանի որ սա է կենդանի»:

 

Ժողովրդոց բազմութիւնը ըստ կրօնի կրօնի

Վազեց երդուել եկեղեցին սուրբ սեղանոյն առաջի,

Թէ պատրաստ է նորա համար թափել վերջին արիւնը

Ու թշնամեաց արեամբ ներկել իւրեանց հագի սեւ շորը:

 

Արեւմուտքը տեսաւ հեռուանց, տեսաւ սիրտը բազմութեան,

Խոր հառաչանք քաշեց սրտից, յոյսը եղաւ ողջ ունայն.

Տեսաւ բազմած Նիկողոսի գահումը նոր թագաւոր

Ու դէպի նա տեսաւ ազգի սրտում վառած սիրոյ հուր:

 

Միտքը բերեց, ինքը քանի՞ Նիկողայոսի ձեռքով

Ազատուել էր վտանգներից ու ապրել էր ասրահով:

Խղճմտանից բռնադատուած` ինքն էլ լացեց մի մեծ լաց,

Մոռցաւ այն օր եւ շունչ քաշել, թող թէ ուտել ճաշ կամ հաց:

 

Կեցցէ՛, կեցցէ՛ մեր Ալեքսանդր, օրհնեցելոյն համանուն,

Նորա ժառանգ Նիկողայոս լիցի նման իւր հաւուն.

Կեցցէ՛ Աթոռ Ռուսաստանի Եւրոպիոյ ահարկու,

Իսկ Նիկողայոսի անունը արեւից վեր լուսատու: