Յաճախապատում ճառք

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԺԳ
ՀԱՆԴԷՍ ՎԱՍՆ ԼԱՒՈՒԹԵԱՆ ՅԻՇԱՏԱԿԱՑ Ի ՊԷՏՍ ԱՒԳՏԻՑ ԶԱՆԵՐԵՒՈՅԹՍՆ ՅԵՐԵՒԵԼԻՍ ՑՈՒՑԱՆԵԼՈՎ Ի ԳՈՐԾ ԱՌԱՔԻՆՈՒԹԵԱՆ ՓՈԽԻԼ Ի ՅՈՅՍՆ ԿԵՆԴԱՆԻ Ի ԲԱՆԱԿՍ ԶՈՒԱՐԹՆՈՑՆ ՈՐ ԱՍՏ ԿԱՏԱՐԵՑԻՆ ԶՀԱՃՈՅՍՆ ԱՍՏՈՒԾՈՅ ԵՐԱՆԵԼՈՅՆ ՍՐԲՈՅՆ ԳՐԻԳՈՐԻ
       1 Ով խորք մեծութեան եւ գիտութեան եւ իմաստութեանն Աստուծոյ. որ բազում հնարիւք ունկնդրաց եւ հնազանդելոց առաջնորդէ ի հաճոյս տէրութեանն իւրոյ, եւ զգուշութեամբ եւ զգաստութեամբ սուրբ սիրովն յորդորէ ի պահպանութիւն պատուիրանին. զի հասցուք ի դուռն փրկութեան կենաց ի հանգիստ նախախնամական սիրովն, եւ իրաւամբք արդարութեանն ժառանգեսցուք զպատիւ փառացն, եւ հաւատովք հասանել ի յոյսն ճշմարիտ։ 2  Զարթնուլ ի կոչումն բանին կենաց ըստ պէսպէս շնորհացն. լնուլ զարժանն եւ զիրաւն. առնուլ յուսով զառհաւատչեայ աւետիսն, եւ թռչել թեւաւք հոգւոյն յերկնից արքայութիւնն, եւ գեղեցիկ վարուք լինել ճանապարհ բազմաց ի կեանսն։ 3  Եւ յիշատակաւք յուսոյն յառաջիկայսն ընթանալ, եւ զկնի ծաւալել ճշմարիտ հաւատով զստուգութեան վարսն ի նախանձ բազմաց։ 4  Զի առաջինքն աւրինակ են վերջնոցս ի բարի յորդորումն, եւ վերջինքս հանապազ նորոգին յիշատակաւք առաջնոցն առաքինութեամբք։ 5  Գովելով զնոսա եւ գոհանալով փառաւորեն զԱստուած զտուիչն այնպիսի շնորհաց մարդկան։ 6  Եւ այնպէս յորդորիլ ի սէրն Աստուծոյ, եւ բերանով խոստովանիլ զճշմարտութիւն ամենակալ զաւրութեանն Աստուծոյ, եւ ընծայաբեր լինել բարի պարգեւաւք արդարութեան ամենեցունց Տեառնն` առաջնոցն գործակցութեամբ ճշմարիտ նոցա հանդիսիւքն։ 7  Անքակ համարել զանձինս ի նոցա անտի յուսոյն եւ ի մտերիմ սիրոյն եւ առհաւատչեայ միշտ բարեխաւս առ Տէր. որպէս զի ճշմարտեալ հետեւող լիցին ի կատարումն լրման առաջնոցն` որ յուսովն իւրեանց կենդանի են Աստուծոյ։
       8  Եւ հասարակաց յուսոյն մի շահ է. զի առաջինքն ուրախ լինին ի վերջնոցն բարեգործութիւնս, եւ վերջինքս հաստատին յառաջնոցն կատարելութիւն յուսոյն։ 9  Եւ առաքինութիւնք առաջնոցն ժառանգութիւն առնի վերջնոցս. զի մնացուածք բարի գործոց առաջնոցն առնու լրումն ի վերջնոցս աստի։ 10  Եւ եթէ յանցաւոր եւս իցէ լիեալ եւ ստոյգ խոստովանեալ եւ ապաշխարեալ ջերմեռանդ արտասուաւք եւ գթով տնանկաց եւ ամենայն լաւութեան հանդիսիւք որ ընդդէմ մեղացն, եթող զկարգ բարի վերջնոցս իբրեւ ժառանգութիւն խոստովանողաց եւ ապաշխարողաց եւ ջատագով մեղուցելոց։ 11  Զի գթութիւն Աստուծոյ կոչէ զվերջինքս ըստ առաջնոցն կարգաց, զի բարձցի ի միջոյ պարտիքն վնասուց, եւ ազատեալ ի մեղաց ստոյգ ապաշխարութեամբ մտցեն ի ժառանգութիւն հեռացեալքն յամենայն վնասակարաց, որ անհաւատութեամբ եւ անսուրբ վարուք ապականեալ էր ի հոսանս չարեացն, եւ բժշկեալ լինէին ի սրբութիւն եւ յառողջութիւն ամենայն անդամովքն։
       12  Եւ սովորութիւն իսկ է գրոց` զառաջնոց լաւացն զբարի յիշատակս` որպէս եւ նուէրս պատարագաց վասն հասարակաց յուսոյն կատարել վերջնոցս, եւ հաւատով եւ ուղիղ վարուք կալ ի մշակութեան հաճոյիցն Աստուծոյ` որ յոյսն է կենդանեաց եւ մեռելոց։ 13  Եւ բազումք են վերջինք` որ վասն առաջնոցն աղաւթս եւ պաղատանս եւ նուէրս մատուցին Աստուծոյ եւ եղեւ ընդունելի. որ ուղիղ խոստովանութեամբ դարձան առ Աստուած յապաշխարութիւն։ 14  Որպէս առաքեալ ցուցանէ զընդրութիւն հաւատոց եւ զարդար վաստակոց. եւ նոցա յիշատակաւք բարեխաւսութեամբ զհաշտութեան պատարագս մատուցանել վասն նոցա եւ մեր Աստուծոյ։ 15  Որպէս եւ զԱբէլին զարդար եւ զուղեղ պատարագն յիշէ. որ ամենայն պատարագաց է գլուխ, միջնորդ եւ բարեխաւս վերջնոցս իւր մտերիմ եւ սուրբ հաճոյակատար կամաւք։ 16  Եւ որ զկնի նորա առաքինեցան անարատ մտաւք, որպէս Ենովս եւ Ենովք եւ Նոյ հաճոյ եղեն Աստուծոյ, եւ հաշտարարք կան առաջի տէրութեան նորա վասն հաւատացելոց ի Տէր Աստուած։ 17  Որպէս Աբրահամ եւ Իսահակ եւ Իսրայէլ` որ հանդիսիւք լաւութեան առին զընտրութիւն։ 18  Վասն որոյ ոչ ամաւթ համարի Աստուած առնել զնոսա խորհրդակիցս, եւ յայտնել զծածկեալս որպէս մտերիմ սիրելեաց։
       19  Եւ ի նոցա ծննդոց զաւրէնսդիրն եւ զմարգարէս եւ զքահանայս եւ զթագաւորս յարոյց եւ զայլս բազումս։ 20  Զի եւ Մովսէս լաւ համարեցաւ չարչարել ընդ ժողովրդեանն Աստուծոյ, քան առ ժամանակ մի վայելել ի հեշտութիւն։ 21  Որոյ ելեալ ի խաւարային վարուց եգիպտացւոց յանապատ պանդխտանայր. եւ անդ առնոյր հրաման յԱստուծոյ դառնալ անդրէն եւ հանել զժողովուրդն յերկիրն աւետեաց նշանաւք եւ արուեստիւք, եւ նովաւ կատարել զուխտն որ առ հարսն էր յուսացելոց։ 22  Զի Ես եմ, ասէ, Աստուած Աբրահամու եւ Աստուած Սահակայ եւ Աստուած Յակովբայ ։ 23  Եւ չասի Աստուած մեռելոց մեղաւորաց, այլ կենդանեաց արդարոց . զի արդարք` Աստուծոյ կենդանի են, զի սիրովն Աստուծոյ եւ յուսովն միշտ առաջի Աստուծոյ են։ 24  Եւ մեք հաստատեալ ի հաւատս եւ ի սուրբ սէրն Աստուծոյ, որպէս զի ճշմարտեալ սիրովն առցուք զյոյսն` որ առ ամենազաւր տէրութիւնն. եւ ամենայն արդարոց յիշատակաւք միշտ նորոգել ի մեզ Աստուծոյ սիրոյն` որ ի նոսա մատակարարէր։ 25  Եւ ըստ այսմ աւրինակի ամենայն յոյս սրբոցն կենդանի է առաջի Աստուծոյ եւ անշէջ. եւ առանց մոռանալոյ է յիշատակ սուրբ սիրոյն յուսացելոց ի Տէր։ 26  Որպէս յանցանքն Ռուբենի առ հայրն հանին զնա յաւրհնութենէ հաւրն , եւ անարատ սրբութիւնն ի մէջ ածէ զՅովսէփ յաւրհնութիւն հաւրն, եւ ի ժառանգութիւն եղբարց իւրոց ի յելս զԵփրեմ եւ զՄանասէ. եւ եղեւ պատճառք կենաց ամենայն ազգին սուրբն եւ անարատն ։
       * ։ 28  Այլ աղաւթք թագաւորին եւ Եսայեայ դարձոյց զբարկութիւնն ի թշնամիսն Աստուծոյ. եւ սատակեցան այնքան բիւրք, եւ կորեաւ յիշատակ նոցա ի միջոյ։ 29  Յայնոսիկ եւ զԴաւիթ յիշէ` թէ վասն նորա։ 30  Զի ամենայն արդարք յիշին առ այցելութիւն աշխարհի ի Սուրբ Գիրս յիսկզբանց անտի մինչեւ ցգալուստն Քրիստոսի, որ զառաքինութիւն երկաքանչիւրոցն բացայայտէ. զի ըստ հաւատոց մեռան ամենայն սուրբք։
       31  Իսկ յորժամ ծագեաց Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս արեգակն արդարութեան եւ փրկիչ աշխարհի, կատարեաց եւ ելից զառաջին աւրինակն պակասութեան. զի եբաց զնոր շնորհաց զկենացն զդրունս ի ձեռն աւազանին լուսաւորութեան ուղիղ հաւատով յԱմենասուրբ Երրորդութիւնն. եւ մեռանել զմեղացն մահ ի ջուրսն սրբութեան, եւ ընդ Քրիստոսի յարուցեալ` ի նորոգումն կենաց կայ եւ մնայ ։ 32  Եւ թէպէտ մեռանին, կենդանի են հոգւով ի յոյս կենացն յաւիտենից։ 33  Եւ մերկացեալ են զհին մարդն, որ վրէժխնդրութեան աւրինացն պարտական էր. զի զՔրիստոս զգեցան եւ զկերպարանս որդէգրութեան առին եւ ժառանգաւորք եղեն Քրիստոսի։ 34  Մանաւանդ որ զճշմարիտ հաւատս եւ զուղիղ վարս մինչեւ ցվախճանն պինդ ունիցին յուսովն Քրիստոսի. զի յոյս նոցա ընդ Քրիստոսի է յարուցեալ, եւ ընդ Քրիստոսի նստի ընդ աջմէ մեծութեան ի բարձունս եւ բարեխաւսեն Քրիստոսիւ առ Հայր վասն սրբոց։ 35  Որք ի Քրիստոս մկրտեցան ճշմարիտ հաւատով եւ սուրբ սիրով հաղորդութեամբ մարմնոյ եւ արեան Փրկչին. որ գրաւական է յուսոյ փառաց յարութեան ըստ բանի Տեառն. Քանիցս անգամ ուտիցէք ի մարմնոյ իմմէ եւ ըմպիցէք յարենէ իմմէ, զյիշատակ մահուան իմոյ պատմեսջիք մինչեւ ի դարձ գալստեան իմոյ յերկիր ։
       36  Զի նա է ազատիչ եւ արդարացուցիչ, որով լուծանին մեղք հին մարդոյն եւ սկիզբն առնուն նորքս, որ ըստ Աստուծոյ հաւատով սուրբ եւ ճշմարիտ ի Քրիստոս Յիսուս. մեկնեալ յամենայն չարեաց, եւ յարդարեալ ամենայն բարի գործովք աւետեաց յուսոյն կենաց։ 37  Զի մահուամբն իւրով ելոյծ Քրիստոս զզաւրութիւն սատանայի, որ զիշխանութիւն մահու ի ձեռն մեղաց ունէր. եւ կեանք թագաւորեցին արդարութեամբ. եւ յոյս յարութեանն հաստատեալ կայ ի Քրիստոս։ 38  Զի յարոյց զմեզ, ասէ, ընդ իւր, եւ նստոյց յերկնաւորսն ի Քրիստոս Յիսուս յոյս հաւատացելոց եւ սրբոց։ 39  Զի զմարմինս իւրեանց ի խաչ հանին, ասէ, ընդ Քրիստոսի կարեաւք եւ ցանկութեամբքն հանդերձ . որ եւ ընդ Նմին փառաւորին եւ յուսովն զուարճանան։
       40  Զի Քրիստոսի սուրբ սիրովն խրախուսեալք սրբոցն յուսով ի ձեռն հաշտարար պատարագին` որով փրկեցան արարածք։ 41  Որ զաներեւոյթսն երեւելեաւքս եցոյց կամաւոր խաչելութեամբն ի հաշտեցուցանել զԱրարիչն ընդ արարածս։ 42  Եւ լուսաւոր վարդապետութեամբն ստուգեաց զճշմարիտ հաւատս յԱմենասուրբ Երրորդութիւնն։ 43  Եւ բառնայ զվիշտս վտանգից ի մարդկանէ ի պէսպէս ցաւս եւ ի տանջանս ըմբռնեալս. զքաղցեալս կերակրելով զբազումս յանապատի, զմեռեալս յարուցանելով, զդեւս հալածելով։ 44  Եւ ազատեալ զմարդիկ ի կշտամբանաց նոցա` բառնայ իւրով չարչարանաւքն զամենայն վիշտս ի մարդկանէ, եւ պէսպէս երախտեաւք արժանի առնէ հայրական խնամոց եւ շնորհաց Հոգւոյն Սրբոյ եւ խոստմամբ բարեաց Աստուծոյ։
       45  Եւ ի մատուցանել զահաւոր եւ զսարսափելի զփրկական զխորհուրդն, եւ անդ յիշէ զմարդասիրութեանն երախտիս. եւ խնդրէ ջերմեռանդ արտասուաւք զքաւութիւն մեռելոց եւ կենդանեաց, առցէ զխնդրելին։ 46  Մանաւանդ եթէ սուրբ իցէ եւ անարատ եւ ազատ ի մեղաց մատուցող պատարագին, եւ ճշմարտեալ հաւատով ստանայ անձին զփառացն պսակս։ 47  Եւ վասն որոց պատարագն է, քաւութիւն յուսով շնորհի ի բարերար Տեառնէն։ 48  Զի եթէ որ ունի խէթ ինչ զընկերէն` թողուլ տայ զպատարագն մինչեւ հաշտեսցի, ապա վասն այլ չարեաց եւ դժնդակ վարուց զի՞նչ պարտ է ասել զարհաւիրս սպառնալեաց պատուհասից, որք ոչ սրբութեամբ զպատարագն ընծայեն Աստուծոյ, եւ որք անարժանութեամբ հաղորդին։ 49  Այլ որում շատն տուաւ շնորհ, շատ խնդրի. եւ որում սակաւն` սակաւ, ասէ Տէրն յԱւետարանսն մեզ։ 50  Զի կատարեալ առաքինութիւն խնդրէ ճշմարտութիւնն ի սպասաւորաց խորհրդոյն. զի կեանք է փրկութեան մերոյ, եւ մի՛ լիցի կամակար մտաւք ի դատապարտութիւն ի Տեառնէ . զի ամենայն ինչ նովաւ է եւ ի նա կատարի` կենդանեաց եւ մեռելոց։
       51  Այլ եւ սրբոց առաքելոց եւ մարգարէից եւ մարտիրոսաց յիշատակք` Քրիստոսի պատարագաւն կատարի, խորհրդածեալ փառաբանութեամբ զսրբոցն նահատակութիւնս վերաձայնելով յորդորումն աստուածասիրաց եւ ի գովեստ Ամենասուրբ Երրորդութեանն` որ ետ զյաղթութեան շնորհս ամենայն սրբոց իւրոց։ 52  Զի ուրախութիւն է զաւրաց երկնաւորաց յիշատակք սրբոց, որք յաղթեցին բռնաւորաց եւ հրեշտակացան։
       53  Արդ, հոգիք արդարոց ի ձեռին Աստուծոյ են ընդ անմարմնոցն դասուց, սքանչելի իմն ի փառս Աստուծոյ ուրախարար յուսովն։ 54  Եւ ի հասարակաց յարութեանն զկենակից մարմինն առնու յերկրէ, որով հաճոյացաւն Աստուծոյ. եւ լինին որպէս հրեշտակս յերկինս ըստ բանին Տեառն. ասէ. Ի յարութեան ոչ կանայս առնեն եւ ոչ արանց լինին. այլ են որպէս հրեշտակս յերկինս, զի յարութեան որդիք են եւ ոչ ունին մեղանչել կամ մեռանել։ 55  Տեսե՞ր, զի յոյս կենդանեաց բնակութիւն է հրեշտակաց եւ արդարոց, եւ ի միասին ուրախ լինին։
       56  Այլ եւ որք մեղանն եւ ստոյգ խոստովանեալ ապաշխարեցին ջերմեռանդ արտասուաւք եւ ամենայն բարի գործով, եւ նոքա ոչ զրկեսցին ի հանդերձեալ յուսոյն. ամենայն ճշմարտեալք ի հաւատս Հաւր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ, լուսաւորեալ մկրտութեամբն եւ մարմնով եւ արեամբն Քրիստոսի, որդիք լուսոյ եւ ժառանգք արքայութեանն են, քաղաքակիցք սրբոց եւ ընտանիք Աստուծոյ։ 57  Զի մի է Աստուած եւ մի հաւատ եւ մի մկրտութիւն եւ յոյս կենարար։ 58  Եւ ուրախ լիցին յուսով` որք կատարեն զյիշատակս սրբոց հաւատովք. զի եւ նոքա զուարճանան նոցա սիրովն, որ յաղագս Աստուծոյ զայս յուսով կատարեն ամենայն բարեգործութեամբք ի Քրիստոս։ 59  Եւ մնացեալքն ի բարեացն առաջնոցն առնու զլրումն վերջնովքս. զի եւ զմնացուածս մարգարէիցն լցին առաքեալքն, եւ զնոցայն հաստատեցին վարդապետք զհաւատս եւ զվարս եւ զվարձս ըստ իւրաքանչիւր վաստակոց։
       60  Տուեալ իսկ են յամենեցունց Տեառնէն եւ պսակքն. զի Այլ փառք արեգականն է, ասէ առաքեալ, եւ այլ փառք լուսնի, այլ փառք աստեղաց, եւ աստղ քան զաստղ առաւել է փառաւք. սոյնպէս եւ յարութիւն մեռելոց ։ 61  Զի իւրաքանչիւր զիւր փառս զգենու ի Տեառնէ ըստ արժանաւորութեանն ի միոյ Աստուածութենէն փառաց` Հաւր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ։ 62  Զի մի յոյս է վերին կոչմանն Աստուծոյ եւ մի բնութիւն Աստուածութեան, մի իսկութիւն, անփոփոխ մշտնջենաւորութիւն, մի ամենակալ զաւրութիւն, անվրէպ գիտութիւն, անզեղջ իմաստութիւն, անսկիզբն էութիւն. որ յիւր ի ճշմարիտ ի կենդանի փառսն եւ յանմատոյց լոյսն բնակեալ է։ 63  Եւ սուրբ սիրոյն իւրոյ խնամք առ արարածս լուցեալ բորբոքի անճառ եւ անպատում բարութիւնքն։ 64  Եւ զարարածս ամենայն զբանաւորս եւ զմտաւորս յանճառ երանութիւնսն հրաւիրէ, եւ կոչէ յիւր արքայութիւնն եւ ի փառս անճառս եւ յանվախճան երանութեանցն ուրախութիւնսն։
       65  Այլ զյիշատակս առնել արդարոցն կատարելոց, նոցա նահատակութեանն եւ սիրոյն որ առ Աստուած վկայք, եւ բազում շահս անձանց ստանամք սրբոցն բարեխաւսութեամբ առ Տէր։ 66  Իսկ զհաւատացելոց մեղուցելոց եւ խոստովանողաց եւ ապաշխարողաց եւ հաղորդեալ փրկական խորհրդոյն, եւ հրաժարեալք յաշխարհէս, եւ նոցա կատարեսցին յիշատակք` Քրիստոսի պատարագաւն, եւ աղաւթիւք եւ գթով տնանկաց եւ այլ բարի գործովք. զի վերջնովքս բարեգործութեամբք հանգուցեալքն նորոգեսցին նորոգութեամբ կենացն անվախճանից։
       67  Եւ եթէ ասիցէ ոք, եթէ զիա՛րդ մաւտ ի վախճանն զղջացեալ խոստովանի եւ ողբայ զգործեցեալ զյանցանսն, եւ խոստանայ ապաշխարել, եւ խնդրել զմարմին եւ զարիւն Քրիստոսի հաւատովք ի քաւութիւն, զի՞նչ առ յոյս փրկութեան իցէ։
       68  ՊԱՏԱՍԽԱՆԻ
       Զի եթէ մաւտ ի վախճան իցեն, եւ ի հրապոյրս սատանայի ըմբռնեալ ի դժնդակ վարս, եւ աւտարացեալ ի նախախնամական սիրոյն յառաջագոյն, եւ դառնայ ի վախճանի ի զղջումն եւ ի խոստովանութիւն ջերմեռանդ արտասուաւք, եւ ի բոլոր սրտէ հաւատով հայցէ զփրկական խորհուրդն, յուսով ապաւինեալ ի մարդասիրութիւնն Քրիստոսի, մի՛ անյոյս լիցի ի վստահացեալ բարութիւնն, զղջմամբ եւ կենդանարար մարմնով եւ արեամբն Քրիստոսի փրկչին մերոյ, որ տայ զկենդանութիւն ստեղծուածոց իւրոց. զի ամենայն որ կարդասցէ զանուն Տեառն` կեցցէ ։
       69  Այլ որ ոչ դարձան յառաջագոյն յապաշխարութիւն եւ ոչ ի վախճանի զղջացան, եւ յուսահատ եւ առանց խոստովանութեան եւ անմերձ ի փրկական խորհուրդն` զի՞նչ պարտ է ասել վասն նոցա յիշատակաց. որ բազում ողբոց եւ արտասուաց արժանի են, եւ ծանր վիշտս ունին ի Քրիստոսէ։ 70  Բայց յառաջագոյն մեղուցելոցն եւ ստոյգ խոստովանողացն եւ ապաշխարողաց միշտ կատարեսցին յիշատակք. եւ որ ի ժամ ելանելոյն զղջանան։ 71  Այլ եւ բազում բարիս ցուցանել մնացելոցն յաղագս հրաժարելոցն յաշխարհէ. զկապեալս արձակել, զպարտս թողուլ, զկարաւտեալս լցուցանել բարութեամբ։ 72  Զի է զոր ինքն արար բարի, եւ է որ պատուիրեցաւ առնել. եւ երթայ զհետ բարի գործոյն ի հաւատարիմ սիրելեաց հրաժարելոցն յերկրէ։
       73  Զի որ մերձեցան ի սրբութիւնսն ստոյգ զղջացեալքն, իբրեւ հուր սրբիչ եւ ազատիչ եւ լուսաւորիչ է իւրով ընծայիւքն, մտերիմ հաւատով վկայութեամբ ահիւն Աստուծոյ. որ զգուշութեամբ եւ արդարութեամբ լի է։ 74  Որ սկիզբն է ամենայն շահաւոր աւգտից երկեղ Տեառն ըստ իմաստնոյն բանին. եւ ամենայն անհնարինք հնարաւորք են երկեղածաց Աստուծոյ։ 75  Եւ որ հեռի է յերկեղէ Տեառն, ի ծուլութիւն եւ յարհամարհութիւն Աստուծոյ պատուիրանին կրթի, եւ յամենայն բարեաց խորհրդոց եւ գործոց հեռանայ, եւ յանիրաւութիւն սովորի։
       76  Այլ որ փոյթն է ի հնազանդութիւն հոգեւոր աւրինացն երկեղիւն Աստուծոյ, միշտ ընծայաբեր լինի Աստուծոյ ի ձեռն սուրբ հրեշտակաց ըստ բանին Տեառն որ ասէ. Զգոյշ լերուք, մի՛ արհամարհէք զմի ոք ի փոքրկանցս յայսցանէ. զի հրեշտակք նոցա հանապազ տեսանեն զերեսս Հաւր իմոյ որ յերկինս է ։ 77  Զի զհաւատսն գործովքն զաւրացուցանէ, եւ զաղաւթսն սիրով զղջմամբ եւ անձկալի եւ անմեղկելի խնդրուածովք. անշարժ ունել առ Տէր զկամսն ի նեղութեան եւ յանդորրու. եւ առնուլ զյաղթութեան շնորհս առ մարտս մտաց եւ անդամոց ի բարերար խնամոցն Աստուծոյ։ 78  Եւ սուրբ սրտիւ եւ անկեղծաւոր հաւատով առաքինանան եւ ուրախ առնեն զհրեշտակս կենդանի սիրով եւ զուարճանան միշտ ի նոցա բարի գործսն։ 79  Զոր ոչ է իմանալ կամ տեսանել որ յԱստուծոյ է նոքաւք մեզ զպահպանութիւն, որ պատրաստեցաւ յԱստուծոյ խնամոցն սիրողաց իւրոց։
       80  Զի ամենայն խորհուրդք կամ գործք մտերմութեան երկնաւորաց եւ երկրաւորաց եւ սանդարամետականաց առաջի Աստուծոյ ամենակալ տէրութեանն հանապազաւր վերանայ ի կշիռս։ 81  Եւ ի կողմն ճշմարիտ հաւատացելոց եւ սիրողաց Աստուծոյ մահն Քրիստոսի յառաջանայ ամենաշահ չարչարանաւքն` վկայութեամբ սուրբ սիրոյն իւրոյ` սրբոց իւրոց։ 82  Եւ առ նա ժողովի ճշմարտութիւն արդարոց, քաջութիւնք նահատակաց եւ արդարութիւնք սրբոց, ժուժկալութիւնք կուսանաց, համբերութիւնք մարտիրոսաց։ 83  Այլ եւ ստոյգ խոստովանողաց վարք շարժեն զգութ եւ զողորմութիւն խնամոց սուրբ սիրոյն։ 84  Եւ գործք անաւրինաց եւ անհնազանդից ամբարշտաց եւ մեղաւորաց եւ ամենայն չար ցանկութեանց հանդերձ չար խորհրդակցաւքն դիւաւք կշտամբեալ յանդիմանին, եւ զարժան զհատուցումն պատուհասիցն ընդունին յարդար դատաւորէն եւ ի տեսողէն, որ գիտէ զվերինս եւ զներքինս։
       85  Իսկ որ ի սուրբ սէրն Քրիստոսի հաստատեալ են, որ զանձն իւր ետ ի մահ վասն նոցա, զի ազատեսցին ի դառն վշտաց յերեւելեաց եւ յաներեւութից, ապրեալք լինին, գործակից եւ բարեխաւս ունելով զսուրբս եւ զամենայն արդարս։ 86  Եւ բացցին դրունք կենաց բարերարութեան շնորհաւք Հոգւոյն Սրբոյ վերին կայանից, ուր ժողովք սրբոցն են հանգուցեալ։ 87  Զի զամենեցուն կամի զկեալ եւ ի գիտութիւն ճշմարիտ կենացն լինել ժառանգաւոր. զի ոչ կամի զմահ մեղաւորին, այլ զդառնալն ի Քրիստոս։
       88  Այսքան շահք աւգտից են զյիշատակս հանգուցելոցն առնել ուղիղ մտաւք, արդար եւ ճշմարիտ եւ սուրբ հաւատով, ահիւ եւ սուրբ սիրով, ողջամիտ յուսով ի գովեստ Աստուծոյ։ 89  Զի լինիցի ընդունելի մեր պատարագն ի ներքոյ վարագուրին կենդանարար ի կեանս վերաբերելով, եւ վայելել յերանելի բարութիւնս ի խնամս կենարար սիրովն աւետեացն խոստացելոցն։ 90  Զի ուր եսն եմ, ասէ Տէրն, անդ եւ պաշտաւնեայն իմ եղիցի ։ 91  Զոր եւ բարերար երկնաւոր Հայրն ուրախ առնէ զկոչեցեալսն յուրախութիւն, մարդասէրն միածին Որդւովն իւրով եւ կենդանարար Սուրբ Հոգւովն ի բորբոքումն կենդանի սուրբ սիրովն, յանհրաժեշտ եւ յանվախճան եւ յանհամեմատ յաստուածեղէն բարութիւնսն զիւրսն վայելեցուցանելով։ 92  Նմա գոհութիւն եւ պատիւ եւ փառք յայժմուս եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն։