Յաճախապատում ճառք

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԺԶ
ԵՐԱՆԵԼՈՅՆ ՍՐԲՈՅՆ ԳՐԻԳՈՐԻ ՀԱՅՈՑ ԼՈՒՍԱՒՈՐՉԻ ՎԱՍՆ ՄԱՐՏԻՐՈՍԱՑՆ ՎԱՐԴԱՊԵՏՈՒԹԻՒՆ ՈՒՍՄԱՆՑ
       1  Սկսանիմք այսուհետեւ եւ վասն մարտիրոսաց ճառել բանիւ. զի պատուեսցուք զյիշատակս նոցա, եւ երանեսցուք նոցա վասն ճշմարիտ վկայութեանն եւ սիրոյ, եւ բազում վարձս առնումք նոցա բարեխաւսութեամբն վասն մեր։ 2  Այլ զպաշտաւնն Աստուծոյ մատուսցուք սաղմոսիւք եւ աւրհնութեամբ եւ երգովք հոգեւորաւք. սուրբ սրտիւ գովելով զանսկիզբն էութիւնն եւ զամենազաւր տէրութիւնն, զի արժանիս արասցէ զմեզ մասին ժառանգութեան սրբոց աւետեացն ի լոյս ի փառս տէրութեանն։ 3  Եւ ամենայն ժողովուրդք որ ժողովին ի յիշատակս սրբոցն, ի միտ առցեն հաւատով եւ սուրբ սիրով զհանդէս նահատակութեան նոցա։ 4  Եւ նոցա բարեխաւսութեամբ աղաչել զԱստուած ջերմեռանդ արտասուաւք, հսկելով զտիւ եւ զգիշեր ի պաղատանս սուրբ սրտիւ. զի զերծուսցէ յաշխարհէ աստի չարէ առաքինասէր վարուք։ 5  Որպէս զսուրբսն զայնոսիկ` որոց յիշատակն կատարին ի փառս Աստուծոյ, եւ զհանդէս մտերմութեան իւրեանց ցուցանել առ ամենեցունց Տէրն եւ արարիչն Աստուած` որ ետ նոցա զայնպիսի յաղթութիւն առ բռնաւորսն եւ հակառակորդսն ճշմարտութեանն։ 6  Զի եւ մեզ տացի շնորհս յաղթել ամենայն կարեաց որ յառնեն ի վերայ մեր ճակատամարտք երեւելիք եւ աներեւոյթք. եւ զպաշտաւնն փառաբանութեամբ Աստուծոյ ընծայել երկրպագութեամբ։
       7  Զի այս իսկ են սրբոցն կամք, զի եւ ժողովուրդք նոցա բարեխաւսութեամբն յԱստուծոյ պաշտաւնն յորդորեսցին. եւ այնպէս առնուն զաշխատութեան փոխարէնս յԱմենասուրբ Երրորդութենէն։ 8  Զի Պաւղոս եւ Բառնաբաս արարեալ նշանս յանուն Տեառն Յիսուսի Քրիստոսի, զառ ի մաւրէ զկաղն բժշկելով եւ զարմացուցեալ զամենեսեան. մինչ զի քուրմքն աստուածս զնոսա համարեցան յերկնից իջեալ եւ զմարդոյ կերպարանս ունելով։ 9  Վասն որոյ զոհիւք կամէին պատուել զնոսա որպէս զաստուածս։ 10  Եւ յաղագս այնորիկ պատառեցին զհանդերձս, եւ ճիչ բարձեալ ասէին. մեք ձեզ նմանեալք մարդիկ եմք ծառայք Աստուծոյ բարձրելոյն` որ արար զերկինս եւ զերկիր եւ որ ի նոսա արարածք իցեն. եւ յանուն նորա բժշկեցաւ սա։ 11  Եւ զայս ասացեալ հազիւ լռեցուցին զամբոխն. զի լաւ համարեցան մեռանել, քան եթէ զպատիւն Աստուծոյ ձգել յինքեանս եւ փառաւորիլ ի մարդկանէ ։
       12  Այսպիսի ինչ արար սատանայ, զի զԱստուծոյ պատիւն յինքն ձգեաց, եւ որոշեցաւ ի խնամոց Արարչին իւրոյ, եւ անկաւ ի փառաւորեալ կարգաց հրեշտակական դասուցն, եւ եղեւ խաւար փոխանակ լուսոյ եւ ժառանգորդ գեհենին պատժոց։ 13  Զի սրբոց առաքելոցն եւ մարգարէիցն եւ ճշմարիտ վարդապետացն ծառայս Աստուծոյ` անարգս երեւեցուցանելով. զի գիտէին զսատանայի ի ձեռն հպարտութեան ամբարտաւանեալ եւ ամբարհաւաճեալ զի վայր անկումնն, եւ զխոնարհաց եւ զհեզոց զի վեր ելումնն ի տեղիս անկելոցն։ 14  Մանաւանդ Քրիստոս. քանզի յայտնագոյնս եցոյց ըստ տնաւրէնութեանն զանճառ զխոնարհութիւնն իւր. յորս եւ ասէ իսկ. Ուսարուք յինէն, զի հեզ եմ եւ խոնարհ սրտիւ. եւ գտջիք հանգիստ անձանց ձերոց ։
       15  Եւ ամենայն սուրբք իւրեանց առաջնորդութեամբ ճշմարտեալ խոնարհութեամբ առ Տէրն ի բարձունս ընթացուցանեն զամենայն հաւատացեալս յԱստուած. զի արժանի լիցին յամենեցունց Տեառնէն փրկութեան եւ քաւութեան սխալանացն բարեխաւսութեամբ սրբոցն, եւ այլ մի՛ եւս դառնալ ի դժնդակ վարս սատանայի։ 16  Այլ լսել զիւրաքանչիւրոցն նահատակութիւնս եւ զկատարեալ սուրբ սէրն, որ առ Աստուած էր յոյսն նոցա համբերութեանն, նախանձ ունել Քրիստոսիւ։ 17  Որ հրով եւ ցրտով, ջրով եւ սառամանեաւք, քերանովք եւ հարուածովք, բանդիւք եւ կապանաւք, սովով եւ ծարաւով, սրով եւ մահու, սպառնալեաւք եւ ողոքանաւք, զի երկչոտն զարհուրեսցի եւ արին կակղասցի։ 18  Այլ ոչ ինչ կարաց այսպիսեացս չարաչար տանջանացն վիշտք եւ նեղութիւնք եւ վտանգք մարմնոյ քակտել եւ խզել զսուրբ սէրն որ յԱմենասուրբ Երրորդութիւնն։ 19  Եւ յաղագս առաւելութեան Աստուծոյ սիրոյն առին համարձակութիւն բարեխաւսութեան առ Տէր։ 20  Զի զայս ամենայն դժնդակ տանջանս ի հակառակաց անտի ընկալան համբերութեամբ բազմաւ վասն երախտաւոր սուրբ սիրոյ նորա` որ սիրեաց զազգս մարդկան, որ հրաւիրեաց եւ կոչեաց։
       21  Արդ, զհետ երթիցուք կոչողին զհետ սրբոցն սուրբ սիրով. խնդրեսցուք ջերմեռանդ շնորհալից արտասուաւք զանտի զհանգիստն աստեաւք աշխատութեամբ. զհուր ցանկութեանցն շիջուսցուք հրով Հոգւոյն Սրբոյ. եւ սրբեսցուք զանձինս զերեւելի զգայարանս եւ զաներեւոյթ հոգւոյն շարժմունս ի խղճէ չարեաց ։ 22  Զի ճշմարտեալ սիրովն որ առ Աստուած` կարասցուք մասին սրբոցն աւետեացն արժանի լինել յետ զկեանս աշխարհիս լուծանելոյ։ 23  Զի այսպէս ի ժողովս սրբոց հաղորդեսցուք եւ տաւնեսցուք ի փառս ամենակալին Աստուծոյ, որ ետ նոցա զյաղթութիւն առ չար բռնաւորս. եւ փառաւորեցան յերկինս եւ յերկրի որ կան եւ մնան։
       24  Այսպէս յուսալ եւ հաւատալ ի սրբոցն ժողովս եւ ի բարեխաւսութիւնսն որպէս զքահանայս որ կան առաջի այնորիկ` որ նստին ընդ աջմէ Հաւր, եւ զիւրաքանչիւրոցն պատարագք ընծայեն աղաւթիւք առ ի հաշտութիւն ակամայ եւ կամաւոր սխալանաց հաւատացեալ ժողովրդոց վախճանելոց եւ կենդանեաց։ 25  Եւ իւրեանց ճշմարտեալ հաւատովն եւ հանդիսաւոր ճգնութեամբ առաքինասէր վարուք` արդար եւ սուրբ եւ ուղիղ բաղձանաւք, շնորհալից սիրով, արտասուագոչ պաղատանաւք հաւատան առնուլ զխնդրելին յամենեցունց Փրկչէն ըստ յուսոյ հաւատացեալ ժողովրդոց. մանաւանդ ի ձեռն փրկական խորհրդոյն սրբապէս կատարմանն ի Քրիստոս Յիսուս։
       26  Այսպէս է իմանալ զսրբոցն զբարեխաւսութիւն առ հաւատացեալ ժողովուրդն։ 27  Զի իւրեանց մտերիմ վաստակովքն որք զմարմինս իւրեանց պատարագեցին յերկրի վասն անուանն Աստուծոյ ի հոտ անուշից, եւ սուրբ հոգիք նոցա հոգեւոր բարեխաւսութեամբն զԱստուած յողորմութիւն աշխարհի ածեն։ 28  Եւ նշխարք ոսկերաց նոցա փրկութեան շնորհք ընծայեն ի ժողովս հաւատացելոց, որպէս ամենեցուն է քաջայայտ. զի երեւեսցի սէրն Աստուծոյ ի նոցա նշխարսն բնակեալ, եւ նշանաւքն ծանուցեալ յերկրի։
       29  Իսկ արդ իմանալեաւքն զյուսացելոց իրաց զհաստատութիւն եւ զյանդիմանութիւն Աստուծոյ մերձաւորութեանն ունին, զհամարձակութիւն բարեխաւսութեան, որ ոչն երեւի մարմնաւորացս. այլ երեւելեաւքս շնորհատուր զաւրութեանն Աստուծոյ ի նոցա նշխարս եւ ի սուրբ ժողովս զաներեւոյթսն իմասցուք առաւելագոյն այցելութիւն ի Տեառնէ։ 30  Զի հոգիք, ասէ, առաւել են քան զմարմին առ Արարիչն եւ առ արարածս։ 31  Զի այսպիսի շնորհք տուան յԱստուծոյ առաքելոց եւ մարգարէից եւ մարտիրոսաց եւ ամենայն ընդրելոց սրբոց յերկրի աստ եւ յերկինս։ 32  Զի նոցա առաջնորդական հանդիսիւքն եւ առաքինասէր վարուք հաճոյասցուք Աստուծոյ. եւ նոքա պատճառք լինին մեզ փրկութեան եւ կենաց միշտ բարեխաւսութեամբն իւրեանց։
       33  Եւ մեք զփառաւորեալսն յԱստուծոյ երանեսցուք. որ վասն սիրոյն Աստուծոյ զանձինս իւրեանց մատնեցին չարչարանաց եւ մահու, եւ առին զպատիւն եւ պարգեւսն անապական յանմահ թագաւորէն։ 34  Այլ զպաշտաւնն եւ զփառաբանութիւնն երկրպագութեամբ Ամենասուրբ Երրորդութեանն մատուսցուք ի յիշատակս կատարման ամենայն սրբոց Աստուծոյ։ 35  Զի այս են կամք ամենեցունց Տեառն եւ ամենայն սրբոց նորա. զի նա է փառաց եւ պատուոյ արժանի յամենայն սրբոց եւ յարարածոց այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն։