Յաճախապատում ճառք

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԻԲ
ԵՐԱՆԵԼՈՅՆ ՍՐԲՈՅՆ ԳՐԻԳՈՐԻ ՎԱՍՆ ԱՆՓՈՓՈԽ ԻՆՔՆՈՒԹԵԱՆ ԷՈՒԹԵԱՆՆ ԱՍՏՈՒԾՈՅ
       1  Որ տկարութիւն դնէ Աստուածութեանն զաւրութեանն, արտաքոյ ճշմարտութեան հաւատոց է։ 2  Զի ասեն, երբեմն կարող եւ երբեմն ոչ։ 3  Անմիտք. եթէ Աստուած տկարանայ, ո՞վ է որ զաւրացուսցէ։ 4  Ի բաց լիցի չար վարդապետին եւ չար ուսմունքն. զի Աստուած կարող է եւ կատարեալ. ոչ երբէք նուազէ ի կատարելութենէն եւ ի զաւրութենէն. այլ զամենեսեան լնու եւ զաւրացուցանէ, եւ ինքն ոչ յումեքէ լնու եւ զաւրանայ։
       5  Վասն այսորիկ արարչութեանն անուն հաստատեալ կայ Աստուծոյ միշտ. եւ ի հրեշտակաց եւ ի մարդկանէ զառաքեալս եւ զմարգարէս եւ զսուրբս ընտրեաց, զի եղիցին վկայք ճշմարտութեան աստուածգիտութեանն եւ արդարասէր եւ սուրբ վարուց. այլ եւ զաւրութեամբ, նշանաւք եւ արուեստիւք, զի նոքաւք Աստուած փառաւորեսցի։ 6  Եւ ոչ աւգնութիւն առնու Արարիչն յարարածոց յերկնաւորաց եւ յերկրաւորաց. այլ նա նոցա է աւգնական եւ զաւրացուցիչ։ 7  Զի որպէս մարգարէին ասէր Աստուած, թէ Մինչչեւ ստեղծեալ էի յորովայնի` գիտեմ զքեզ. եւ մինչչեւ ելեալ էիր յարգանդէ` սրբեցի զքեզ շնորհաւք մարգարէ ։ 8  Այնպէս ըստ կանուխ գիտութեանն իւրոյ հրաւիրէ եւ կոչէ եւ արդարացուցանէ եւ փառաւորս առնէ սիրով ։
       9  Զի ամենայն արարածք յԱրարչէն միշտ կարաւտանան աւգնականութեան, եւ ոչ Արարիչն յարարածոցս։ 10  Զի անփոփոխելի է Աստուած, եւ փոփոխումն ունին արարածք. որպէս տղայն յերիտասարդութիւն, եւ երիտասարդն ի ծերութիւն, եւ ծերն յապականութիւն. եւ որպէս գարուն յամառն, եւ ամառն յաշուն, եւ աշուն ի ձմեռն` որ խափուցանէ զամենայն կենդանեաց յորդորումն եւ զտնկոց եւ զբուսոց։ 11  Եւ արեգակն փոփոխումն ունի ըստ ժամանակաց ժամանակաց ըստ սահմանելոյն Աստուծոյ զերկայնութիւն աւուրց եւ զպակասութիւն։ 12  Ի ծագաց երկնից են ելք նորա, ասէ, հանգիստ նորա ի նոյն. եւ ոչ ոք իցէ, որ թաքիցէ ի լուսոյ տապոյ նորա . եւ այսպէս կայ ի սպասաւորութիւն ըստ հրամանի Արարչին յարարածս։ 13  մանապէս եւ լուսին զիւրն ունի սպասաւորութիւն զժամանակացն զփոփոխումն ի մաշելն եւ ի լնուլն. զի նովաւ ծանիցուք զմաշումն երկրաւորացս եւ զնորոգումն յարութեան։ 14  Այլ եւ աստեղք սպասաւորեն ի գիշերի նաւագնացաց, եւ ըստ այլ եւս շարժմանց առ ի պէտս մարմնաւորաց. այլ ոչ ըստ հեթանոսական բարբանջմանցն, որ բախտս եւ ծնունդս ասեն։
       15  Զի Աստուած է, որ արար զամենայն եւ յաւրինեաց, եւ սահման եդ եւ ոչ անցանեն ըստ կարգն։ 16  Եւ ամենայն արարածք ի նմանէ են, եւ կան ունին ի խնամակալ զաւրութենէն յաւդուածովք իմաստութեան։ 17  Եւ գիտութիւնք հնարից եւ արուեստք պիտոյից եւ կարգք յաւրինուածոց եւ չափք կշռոց ի նորա տեսչութենէ եւ ի խնամոց յաւրինեալ է։ 18  Եւ չիք ոք գեր ի վերոյ քան զնա եւ կարող, որ ի նմանէ առնու զհնարագիտութիւն կամ զզաւրութիւն։ 19  Զի ինքն իսկ է ամենայն յամենայնի աղբիւր բարեաց, որ լնու զերկինս եւ զերկիր եւ որ ի նոսա արարածք են։ 20  Որ յոչընչէ արար զամենայն, եւ դարձեալ եղծանէ որպէս եւ կամի։ 21  նորա առաջի է գիտութիւն եւ հանճար եւ իմաստութիւն եւ զաւրութիւն։ 22  Որպէս եւ յարարածս է տեսանել. որ զաւրութեամբ բարձեալ ունի զջուրն երկինք` որ ի վերոյ քան զՆա, եւ երկիր զծով եւ զգետս եւ զլերինս եւ որ այլ եւս արարածք իցեն։ 23  Եւ ոչ կարաւտանայ սեանց եւ աւգնականի եւ հիմանց երկինք եւ երկիր. այլ զաւրութեամբ նորա պահեալ կան, եւ ոչ ապականին առանց նորա ։
       24  Արդ, որպիսի պատիժս պատրաստեալ է, որ խաւսին զԱստուծոյ զհայհոյութիւն։ 25  Նովաւ տկարք զաւրութիւն առնուն. Նովաւ արդարք խրախուսեն եւ յաղթեն հակառակորդաց բռնաւորաց, եւ հանդիսանան ի պահել զպատուիրանս նորա, եւ իմաստնանան ի բարիս։ 26  Ո՞վ է վերակացու եւ աւգնական վտանգելոց ի նեղութեան, որ առնէ զփորձութեան զելս, եթէ ոչ նոյն Աստուած ։
       27  Այլ եւ զայնս յետս հարցուք զչար լեզուսն, որ ի վերին զաւրացն պէտս ունին աւգնականութեան. կամ յերկրէս արդարոց ասեն զամենակալն Աստուած։ 28  Զի ոչ ինքն ի նոցանէ առնու աւգնութիւն, այլ սպասաւորութիւն վասն այնոցիկ` որ ժառանգելոցն են զփրկութիւն նոքաւք ըստ կամաց Արարչին։ 29  Զի նորա իսկ են արարածք վերին զաւրք յանգոյից արարեալ. եւ ի նորա շնորհացն ընտրեցան սուրբք ի մարդկանէ։ 30  Եւ զմտաւորս եւ զբանաւորս զորս հաստատեաց յանձնիշխան կամս, եւ դարձեալ փառաւորէ զողջախոհսն ի միասին զերկնաւորս եւ զերկրաւորս, որք պահեցին զհրամանս նորա եւ ժառանգորդք արքայութեան նորա եղեն։ 31  Եւ երեւեսցի Աստուած ամենայն յամենայնի հրեշտակաց եւ մարդկան անդանաւր։ 32  Զի Բանիւ Տեառն երկինք եւ երկիր հաստատեցաւ, եւ Հոգւով բերանոյ նորա ամենայն զաւրութիւնք նոցա ։
       33  Եւ յաղագս այնորիկ սուրբ մանկունքն ի հնոցին զամենայն արարածս ի փառաբանութիւն ամենակալ եւ ամենազաւր եւ ամենապարգեւ տէրութեանն յորդորեն հանապազ։ 34  Քանզի ասէին. աւրհնեցէք ամենայն գործք Տեառն զՏէր աւրհնեցէք զարարիչն երկնի եւ երկրի եւ որ ի նոսա արարածք իցեն, որ երեւին եւ որ ոչն երեւին ։ 35  Զամենեսեան յանուանէ կոչեն ի գովեստ աւրհնութեան եւ փառաբանութեան ամենասուրբ անուանն, զմտաւորս եւ բանաւորս, զտիւ եւ զգիշեր, զլոյս եւ զխաւար, զծով եւ զցամաք ղողակաւք եւ զեռնաւք, զգազանս եւ զանասունս, զսողունս եւ զթռչունս, զամպս եւ զանձրեւս, զեղեամն եւ զձիւն, զցուրտ եւ զտաւթ, զաւդս եւ զերկիր, զտունկս եւ զբոյսս, զլերինս եւ զբլուրս, զդաշտս եւ զանդունդս խորոց, զվիշապս եւ զկէտս, զհուր եւ զջուր աղբերաց եւ գետոց։ 36  Ի վերայ ամենայնի զԻսրայէլ կոչէ յաւրհնութիւնս. յորոց ընտրեալ հարքն եւ մարգարէքն եւ առաքեալքն եւ մնացորդք ընտրութեան շնորհացն երեւեցան ծառայք Աստուծոյ բարձրելոյ եւ քահանայք Տեառն, եւ անձինք եւ հոգիք արդարոց եւ սուրբք եւ խոնարհք սրտիւք. եւ ի վերայ ինքեանց աւարտեն զաւրհնութիւնն առ Աստուած, զի մի՛ այլ ազգ ինչ թուիցին. այլ զի ծանիցեն ամենեքեան թէ եւ նոքա արարածք իցեն ամենեցունց Արարչին, զորս ի փառաբանութիւն կոչեցին հոգեւոր երգովք անուամբք։
       37  Որ եւ մեզ աւանդեցաւ այս հոգեւոր երգ. զի այսպիսի հոգեւոր երգովք յաւրինուածովք խորհրդածութեամբ ըստ տաւնից, ըստ Քրիստոսի մարդանալոյն, եւ մերոյ փրկութեան, եւ նահատակութեան սրբոց յիշատակաց, եւ զղջման ապաշխարողաց, եւ հանգուցելոց յայսոսիկ շարալծեալ, աւրհնեսցուք գովեսցուք եւ բարձր արասցուք զԱմենասուրբ Երրորդութիւնն, որ արար զամենայն արարածս, եւ ետ մեզ մխիթարութիւն եւ զյոյս բարի ի փառս իւր։ 38  Զի որ անսկիզբն է եւ ամէնիմաց եւ մշտնջենաւոր եւ աղբիւր ամենայն բարութեանց վերնոց եւ ներքնոց, նորա խնամովք ի բարի գործս արարան, եւ կան ի կամս նորա միշտ։ 39  Զի ամենայն եղեալք` որպէս գոյութիւն բնութեանցն եկամուտ է, այսպէս եւ ամենայն ինչ որ ըստ սոցայն է ըստ իւրեանց կարգին եկամուտ է. խրատ գիտութեան եւ իմաստութեան, եւ ամենայն քաջաց եւ առաքինեաց է զաւրավիգ։ 40  Որ ի չգոյէ ի գոյ էած, եւ երեւելիս եւ փառաւորս արար զսուրբս եւ զարդարս . եւ հրաւիրանաւք կոչեաց յիւր արքայութիւնն եւ ի փառսն, յանփոփոխ երանութիւնսն, յանսպառ յուրախութիւնսն, եւ յանեղծ եւ յանապական կեանսն։ 41  Ուստի հեռի են ամենայն տրտմականք եւ տխրականք, եւ մերձ յանմատոյց լոյսն. ի փառս եւ ի գովութիւն եւ յաւրհնութիւն Ամենասուրբ Երրորդութեանն Հաւր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ յաւիտենից յաւիտեանս. ամէն։