Յաճախապատում ճառք

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԺԷ
ԵՐԱՆԵԼՒՈՅՆ ՍՐԲՈՅՆ ԳՐԻԳՈՐԻ ԶԳՈՒՇՈՒԹԻՒՆ ԶԳԱՍՏՈՒԹԵԱՆ ՇԱՀԱՒՈՐ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԹԵԱՆ ԸՆԴ ՄՏԵՐԻՄՍՆ ԵՒ ԸՆԴ ԴԺՆԴԱԿԱՆ ՊԱՏԻՒ ԵՒ ՊԱՏԻԺՍ
       1  Գրել ձեզ եւ ուսուցանել կամիմ, եղբարք իմ եւ որդիք, զորս ի Քրիստոս Աւետարանաւն ծնայ ։ 2  Զի որք յարգեն զանձինս իւրեանց ի գործս բարութեան եւ յուսումն ճշմարտութեան, ինքեանք իսկ պատրաստին ի վնասակարացն, եւ պէսպէս հնարիւք յառնել զբարիսն խորհին։ 3  Որպէս զի աւրինակ ճշմարտութեան եղիցին յառնել եւ յուսուցանել միշտ, եւ անխիղճ եւ անպատճառ իցեն առ հեռաւորս եւ մերձաւորս ըստ բանին Տեառն. Լուսաւոր եղիցի, ասէ, լոյս ձեր արդարութեան առաջի մարդկան. որպէս զի տեսցեն զգործս ձեր բարիս, եւ փառաւորեսցեն զՀայրն ձեր երկնաւոր ։ 4  Եւ դարձեալ երանէ զծառայսն, յորոց անունն աւրհնի եւ փառաւորի. եւ վայ եւ եղուկ զայնոսիկ վարկանի, յորոց անուն Տեառն հայհոյեսցի։
       5  Զի որք լինին քարոզք ճշմարտութեանն, ճշմարտութիւնն ինքնին յարգէ զնոսա անմոլար գիտութեամբն։ 6  Եւ Աստուած փառաւորէ զնոսա, յորժամ տեսանի նոցա բարեպաշտութեան ջանքն. զի զոր նոքայն տնկեն եւ սնուցանեն, Աստուած աճեցուցանէ եւ հաստատէ աւետեաւք կենացն ի փառս եւ ի պարծանս նոցա ի տիեզերական ատենին յարութեանն որ ի մեռելոց։ 7  Եւ կարասցեն ասել. ահա մեք եւ մանկունք մեր ճշմարտեալ զոր ետուր մեզ, Աստուած ։ 8  Եւ պսակեալ առաքինութեամբքն առնուն զգրաւական խոստացեալ աւետեացն Քրիստոսի։ 9  Զի որ արասցէն, ասէ, եւ ուսուսցէ, նա մեծ կոչեսցի յարքայութեանն երկնից ։ 10  Զի Սկսաւ, ասէ, Յիսուս առնել եւ ուսուցանել մինչեւ յաւրն` յորում վերացաւ յերկինս ։
       11  Իսկ որում հաւատացաւ վերակացութիւն ժողովրդոց, եւ հեղգասցի ի նոցա խնամս ի հոգեւոր ուսումն եւ ի խրատ, եւ ստունգանիցէ եւ կամ ոչ տայցէ զմարմնաւոր զպէտս կարաւտելոց, այլ ուտէ եւ ըմպէ անզգայաբար, յանկարծակի գայ ի վերայ նորա մահ` յորում աւուր ոչ ունի ակն. եւ հատանող բանն Աստուծոյ սուր` ընդ մէջ կտրեսցէ զնա, յինքն առեալ զշնորհսն` որ յԱստուծոյ է, եւ զվատթարն ընդ անհաւատսն դիցէ ի խաւարն արտաքին եւ ի հուր, ուր լալ աչաց է եւ կրճել ատամանց։ 12  Զի հաւատք ի լսելոյ են, ասէ առաքեալ, եւ լուր ի բանէն Քրիստոսի. զի զիա՞րդ հաւատան զոր ոչն ուսան, եւ կամ զիա՞րդ աղաչեսցեն, զոր ոչ գիտեն ։
       13  Եւ դարձեալ առ մարգարէն Եզեկիէլ ասէ աւրինակաւ առ ամենայն վերակացուս. ասէ. Դէտ կացուցի զքեզ. զգուշասջի՛ր անձինդ եւ ժողովրդեանդ, եւ ասասցես ցանաւրէնն` եթէ մահու մեռցիս։ 14  Եթէ ոչ զղջասցի եւ դարձցի խոստովանութեամբ յապաշխարութիւն, մեռցի զմեղացն զմահ. եւ դու ապրեսցիս, զի զգուշացուցեր յառաջագոյն։ 15  Ապա եթէ զղջասցի եւ դարձցի խոստովանութեամբ յապաշխարութիւն, կելով կեցցէ զարդար կեանսն եւ մի՛ մեռցի զմեղացն զմահ։ 16  Ապա եթէ ոչ զգուշացուցեր նմա, ի մեղս իւր մեռցի ի պատուհաս, եւ զարիւն նորա ի ձեռաց քոց խնդրեցից , ասէ զայս ամենեցունց Տէրն։
       17 Եւ Դանիէլ բանիւք եւ արդեամբք եցոյց զիրաւացի դատաստանն առ ծերսն, որք էին վերակացուք Իսրայէլի` զպատիժս պատուհասիցնե։ 18 Որ եւ ի գբին յառիւծուցն ապրեցաւ` մատնելով ոսոխացն ի մահ, որ անդէն իսկ ի նոսին դառնայր մահն յառիւծուցն ։ 18  Որ եւ ի գբին յառիւծուցն ապրեցաւ` մատնելով ոսոխացն ի մահ, որ անդէն իսկ ի նոսին դառնայր մահն յառիւծուցն ։ 19  Եւ այնպէս երեւելի եղեւ ճշմարտութիւն արդարոյն եւ ամբարտաւանութիւն զրպարտող չարեացն։ 20  Եւ այսպէս փառաւորէ Աստուած զփառաւորիչս իւր եւ զճշմարիտ վերակացուս։ 21  Որ եւ զերիս մանկունսն արկին ի հնոցն առ ի յայրել վասն առ ի յԱստուած զհաւատսն ամբողջ պահողաց. զի հրաման, ասէ, թագաւորին սաստկանայր, եւ հնոցն բորբոքէր առաւել, եւ հուրն ոչ կարէր մերձենալ առ սուրբսն որք աւրհնէին զՏէր Աստուած ։ 22  Այլ զչարսն զորս գտանէր, այրէր հուրն. զի այնու ծանուցեալ եղեւ արարիչն արարածոց. եւ թագաւորն խոստովան լինէր Աստուծոյ զմեղսն։
       24 Եւ զԵրեմիաս արկին ի գուբն ի մահ յաղագս յանդիմանելոյ զանիրաւսն եւ ի դարձ ածելոյ, զի ապրեսցին ի բարկութենէն որ գալոցն էր ի վերայ ժողովրդեանն ։ 24  Որ եւ զգրեալ զխրատսն եւ զմարգարէութիւնն այրեցին, եւ ըստ արժանեացն ընկալան զհատուցումն մեղաց իւրեանց, եւ մատնեցան ի սով եւ ի սուր եւ ի գերութիւն։ 25  Եւ մարգարէն փառաւորեալ պատուեցաւ ի թագաւորէն եւ ի մեծամեծացն, եւ վերստին նորոգեաց գրով զմարգարէութիւնն եւ զուղիղ խրատսն ։ 26  Եւ զի ասաց. Անիծեալ ամենայն, որ գործէ զգործ Տեառն ծուլութեամբ ։
       27  Եւ Տէրն որ յԱւետարանսն առ Պետրոս ասաց. դու ես վէմ, եւ ի վերայ այդր վիմի շինեցից զեկեղեցի իմ. այսինքն զհաւատացեալ ժողովուրդն Աստուծոյ. եւ դրունք դժոխոց զնոսա մի յաղթահարեսցեն, զարձակեալսն յերկրէ սուրբս եւ արդարս ճշմարիտ հաւատով յերկինս. եւ զոր կապիցես յերկրի զանսուրբս եւ զանիրաւս եւ զայլահաւատս, եղիցին կապեալ ի յերկինս ի պատիժս սպառնալեացն ։ 28  Առ Պետրոս բանս ի Տեառնէ առ ամենայն վերակացուս սուրբս ասացաւ, որք զճշմարտութիւնն իրաւ ունին։
       29  Այսպիսի ընտրութիւնք են ի մէջ լաւաց եւ անիրաւաց, որք իւրեանց սրբութեամբն եւ առաքինասէր վարուք եղեն արբանեակք եւ քարոզք բանին ճշմարտութեանն ի զգուշութիւն անձանց եւ ժողովրդոց, արհամարհողաց եւ անհնազանդից, անսրբոց եւ պղծոց եւ որ այլ եւս դժնդակութեան վարք իցեն, յամենայնի խելամտեալք ճանաչելով զերկաքանչիւրոցն զշարժմունս, եւ ընդ սխալեալսն մարտիցէ զինուք ճշմարտութեանն ողոքանաւք կամ սաստիւք. որով կարասցէ շահել զմեղապարտսն։ 30  Եւ զհեծանոցն ի ձեռն ունել. զի հողմոյ Հոգւոյն Սրբոյ շնչելով որոշեսցէ զցորեանն յշտեմարանս սրբոց, եւ զյարդն պատրաստիցէ ի նիւթ հրոյ գեհենին, որպէս ասացաւ. զի ընտրութիւն է ի մէջ բարւոյ եւ չարի։
       31  Իսկ որ ի ճշմարիտ վերակացութենէն աւտար են, բարկութիւնն Աստուծոյ ի վերայ նոցա պատրաստեալ կայ ի Տեառնէ ըստ բանի առաքելոյն. Որք զճշմարտութիւնն անիրաւութեամբ ունին, եւ ոչ ըստ Աւետարանին Քրիստոսի ։ 32  Զի արժան է առաջնորդաց վերագոյն ըստ արդարութեան աւրինացն եղեալ յամենայն ի հաճոյս Աստուծոյ, եւ զժողովուրդն զգուշացուցանել ճշմարիտ վարդապետութեամբ վասն իւրաքանչիւրոց փրկութեանց. զի մի՛ սպառնացեալ պատուհասն ի վերայ հասանիցէ ի ձեռն հրեշտակի չարի։ 33  Որպէս մարգարէին ցուցաւ սատակել զանիրաւսն եւ ոչ ումեք ողորմել, ծերոյն եւ տղայոյն, կուսին եւ երիտասարդին, եւ քահանայից եւ ժողովրդոց։
       34  Բայց ասէ, որք հեծեն եւ յոգոց հանեն եւ սգան զայլոց անիրաւութիւնս, խնայել հրաման առնու նշանաւն որ ի ճակատն առեալ ի Տեառնէ, զի ապրեսցին ի սատակմանէ անտի ։ 35  Եւ սկիզբն սատակմանն ի քահանայից անտի առնու, յորոց վերակացութիւն ժողովրդեանն է յԱստուծոյ. որ զշահս մարմնոցն առնուին, եւ հոգեւոր շահիցն անփոյթ առնէին. զի Աստուծոյ դատաստանքն ճշմարիտ են. զի Ամենայն դպիր աշակերտեալ արքայութեանն Աստուծոյ, ասէ Տէրն, նման է առն տանուտեառն, որ հանցէ ի գանձէ իւրմէ զնոր եւ զհին ։
       36  Տանուտէր անուանեաց զառաջնորդս եկեղեցւոյ` զաշակերտեալս ճշմարտութեան աւանդիցն, եւ գանձք զիմաստս սրտին, որ ի հնոյ եւ ի նորոյ ունի զստոյգ գիտութիւնն, եւ վայելեցուցանէ զմերձաւորս եւ զհեռաւորս բարի խորհրդովք եւ բարի գործովք եւ անարատ սրբութեամբ։ 37  Եւ զչար գործոցն զմթերս արտաքս պեղել, մինչ ոչ մնայցեն նշխարք չար գանձուցն ի բարի ուսմանցն, ընտրելով զլաւն ի վատթարացն։
       38  Ինքեանք, ասէ, աւրինակ լիցին կացիւք գնացիւք, ամենայն առաքինութեան հանդիսիւք. զի աշակերտեալքն յորդորեսցին ի ճշմարիտ վարս, որ փառս է վարդապետաց, գնալ ի ճանապարհս արդարոց, եւ խորհել ի պատուիրանս Տեառն, եւ առաջնորդել լուսաւոր վարդապետութեամբ ի սրբութեան վարս եւ յարդարութիւնսն ամենայն։ 39  Զի զամենայնսն ժառանգորդս արասցեն արքայութեանն Աստուծոյ, գործակից լինել կենարար աւետարանական խրատուն, եւ մի՛ իւիք զանց առնել ի ճշմարիտ աւանդիցն։ 40  Զի եթէ միով իւիք ինչ, ասէ, գթիցես, եղեր ամենայն աւրինացն պարտական ։ 41  Զի ճշմարտեալք հաւատով եւ սրբեալք ի խղճէ չարեաց, միշտ մերձաւորք լիցին մարմնոյ եւ արեանն Տեառն, ի ներքին մարդն բնակել Քրիստոսի, որ լուսաւորէ զսուրբս անարատ եւ ամբիծ երախտեաւք սուրբ սիրոյն, հոգեւոր եւ մտաւոր դարմանաւք յԱմենասուրբ Երրորդութենէն միշտ։
       42 Իսկ յորժամ Քրիստոս յայտնեսցի կեանքն մեր, ասէ առաքեալ, յայնժամ եւ դուք ընդ նմա յայտնեսջիք փառաւք ։ 43  Որպէս զի եղիցի մեզ ամենեցուն որ զգեցաք զՔրիստոս, ճշմարտեալ հաւատով եւ առաքինասէր վարուք հաճոյացեալք մերձենալ ի լոյսն անմատոյց, եւ պայծառանալ ի փառացն Քրիստոսի յուսոյն մերում ի տիեզերական ատենին յարութեանն, որ ի մեռելոց։ 44  Եւ փառաւորեսցուք, զամենազաւր Տէրութիւնն միշտ ընդ հրեշտակս յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն։