Յաճախապատում ճառք

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԺԴ
ԵՐԱՆԵԼՈՅՆ ՍՐԲՈՅՆ ԳՐԻԳՈՐԻ ՀԱՅՈՑ ԼՈՒՍԱՒՈՐՉԻ ՅԱՂԱԳՍ ՄԱՐԴԿՈՒԹԵԱՆ, ՈՐ ՅԱՍՏՈՒԾՈՅ ԽՆԱՄՔ ՏԵՍՉՈՒԹԵԱՆ
       1  Մեծ է խորհուրդ աստուածպաշտութեանն ճշմարիտ հաւատով որ ի Հայր եւ յՈրդի եւ ի Սուրբ Հոգին. եւ առաքինի գործովք արդար եւ սուրբ երեւել առաւել քան զարեգակն լուսաւորէ զաչս մտաց հաւատացելոց, եւ հալածէ զխաւար մեղաց, եւ առաջնորդէ յարդարութիւն եւ ի սրբութիւն։ 2  Ի բաց կալ ի դժնդակ վարուց եւ ի չար մտաց, եւ գնալ ի ճանապարհս արդարոց` որ տանի ի կեանսն յաւիտենից։ 3  Բարի կամաւք զհետ երթալ բարերար կամաց Արարչին` որ ի չգոյէ ի գոյ էած, եւ յանարգութենէ ի պատիւ, երկու մասամբք` տկար եւ զաւրաւոր, զմարմին եւ զհոգին։ 4  Զի տկարն ճգնեսցի վաստակովք, եւ ի զաւրութիւն Արարչին ապաւինեսցի, զի մի՛ վրիպեսցի ի բարերար աւգնականութեանցն` որ առաքինացուցանէ արդար եւ սուրբ վաստակովք։ 5  Եւ զանուն քաջութեան առնու, եւ գովութեամբ պարծանաւք պսակի, եւ ի խնամս բազմադարմանս վայելէ յուսով երանելի կենացն։ 6  Իսկ զաւրաւոր մասն հոգւոյն ճշմարիտ հաւատով եւ անսխալ եւ ստոյգ գիտութեամբ Սուրբ Երրորդութեանն` որոշէ զսուտ պատիր մոլորութիւն, եւ ազատանայ ի ծառայութենէ մեղաց` վասն որոյ մահն ի ներքս եմուտ. եւ զերծեալ ի մեղաց` ժառանգաւոր կենացն եղիցի ի Քրիստոս տկար մարմնով, եւ երեւեսցի մտերմութիւնն ի ճգնութիւն համբերութեան յուսոյն։ 7  Եւ զաւրաւոր մասամբն երեւեսցի շնորհն Տեառն ըստ առաքելոյ բանին, որ խնդրեաց ի Տեառնէ հրաժեշտ տկարութեանն. որ ճգնէր եւ աշխատէր եւ վշտանայր ազգի ազգի վշտաւք եւ նեղութեամբ։ 8  Եւ լսէ ի Տեառնէ. Շատ են քեզ, ասէ, շնորհք իմ. զի զաւրութիւն իմ ի տկարութեան կատարի ։ 9  Վասն որոյ յաւժարութեամբ ընդունի զամենայն վիշտս չարչարանացն. զի տկարութիւն զաւրութեամբ կատարի։ 10  Զի եւ մշակք բազմադիմի աշխատութեամբ վաստակով յարգին. եւ տէրն բազմաշահ պարգեւովն փառաւորէ։
       11  Վասն այսորիկ ի չորից նիւթոց արար զարարածս, եւ յաւրինեաց կարգաւ զերեւելիսս եւ զաներեւոյթսն, եւ անտի զմարմինս կազմեաց ի ցամաքէ, ի խոնաւոյ, ի ջերմոյ եւ ի ցրտոյ։ 12  Եւ յայս չորից նիւթոց արարան ի ծնունդս եւ ի դարմանս, զի երեւեսցի խնամք արարչութեանն. երկինք ցաւղովն յամպոց զիջմանէ, եւ ջերմութեամբ լուսաւորաւք եւ խառնուածովք աւդոյ` որ սնուցանեն զտունկս եւ զբոյսս եւ զամենայն շունչ կենդանի, եւ թռչունք երկնից։ 13  Երկիր ջրով եւ լողակաւք եւ որ այլ զեռունք ամենայն ի խնամոց Աստուծոյ դարմանին։ 14  Զի նախ զհոգին եդ զբանական ի մարմին եւ խառնեաց, եւ ապա զպէտս դարմանոցն պատրաստեաց. զի ցուցցէ զսիրոյն իւրոյ զտեսչութիւն` որ յառատ բարերարութենէ անտի։ 15  Բանաւոր եւ մտաւոր ոգւոյն զաւրաւոր դարմանս եցոյց ի շնորհաց Հոգւոյն Սրբոյ` զխրատս ուսմանց ի վարդապետութենէ հոգեւոր աւրինացն։
       16  Յայսոսիկ հոգեւոր դարմանս վայելել, եւ ընտանենալ ամենազաւր տէրութեանն եւ խնամոց Արարչին, որ յերկնէ եւ յերկրէ եւ ի ջրոյ եւ յաւդոյ զկեանս ամենեցուն յաւրինեաց։ 17  Եւ այսոքիւք ուսուցանէ եւ ընդելացուսցէ մեծի յուսոյ աւետեացն խոստացելոց որդէգրութեանն անմահ ժառանգութեանն. որ ետ աստէն զառհաւատչեայ ազատութիւնն շնորհաւք աւազանին եւ մարմնով եւ արեամբն Քրիստոսի։ 18  Զի տկար մարմնով ճգնաւորեալ ազգի ազգի առաքինութեամբք, զհամբերութեան զհանդէս ցուցցեն ըստ հաճոյիցն Աստուծոյ, ահիւ եւ սուրբ սիրով առնել զկամս Տեառն։ 19  Զի եթէ Տէր է, ասէ, ուր է երկիւղ նորա. եւ եթէ Հայր, եղիցին կամք նորա որպէս յերկինս եւ յերկրի։ 20  Եւ այս ուղղի ի ձեռն աւրինաց եդելոց եւ պատուիրանաց կարգելոց, եւ մարտընտիր լինել ի լաւագոյն կարգս առաքինութեան եւ զաւրութեան. եւ յաղթաւղ երեւեալ` պսակեսցի յԱրարչէն Քրիստոսէ։
       21  Այսու իրաւամբք յայտնի արար զիւրոյ բարերարութեանն զամենառատ զշնորհս։ 22  Զի մտերիմ ծառայից գործակից է բարի վարուց. եւ ըստ խնամոց սիրոյն իւրոյ զնեղութիւն հանդիսից անցաւոր արար, եւ զհանգիստն անվախճան։ 23  Այլ եւ ինքն իսկ Տէրն փառաց որ ամենայն զաւրութեանց եւ զաւրաց արարիչ է եւ պարգեւիչ, յորժամ կամեցաւ ցուցանել զաներեւոյթ սէր իւր առ ազգս մարդկան, որ չարչարելին էր եւ վշտառին, որ աշխատելին էր. եւ նովին հոգւով միաւորեալ առ Աստուած Բանն` մտաւորն եւ բանաւորն, խառնեալ ի մարմին ըստ աւետարանական բանին. զի Բանն, ասէ, մարմին եղեւ եւ բնակեաց ի մեզ. եւ տեսաք մեք զփառս նորա զփառս իբրեւ զմիածնի Որդւոյ առ ի Հաւրէ լի շնորհաւք եւ ճշմարտութեամբ ։
       24  Զի ի ձեռն ճշմարիտ շնորհաց իւրոց եւ կամաւոր խոնարհութեանն` որ կրեաց զամենայն կիրս մարմնոյ եւ հոգւոյ բաց ի մեղաց, զի ցուցցէ զփրկութեան ճանապարհն արդարոց, եւ զխնամս մեծի սիրոյն իւրոյ զդարմանս տեսչութեանն, որպէս շնորհաւք դարմանէ զորդիս մարդկան յերեւելիս եւ յաներեւոյթս. զհիւանդս բժշկէր, զմեղս քաւէր, զդեւս հալածէր, զմեռեալս յարուցանէր։ 25  Եւ եբաց զդրունս կենաց, եւ ազատեաց զհոգիս չարչարանաւք մահուամբ իւրով։ 26  Եւ կատարեաց զարդարութիւնսն ամենայն ի փառս եւ ի պարծանս մարդկութեանս մերում, եւ եղեւ վարդապետ ամենայն արարածոց. զի նորա առաքինութեանն հետեւողք եղեալ, եւ նորին փառացն հաղորդակիցք եղիցուք. որ կայ պահի յուսացելոց ի Քրիստոս։
       27  Եւ վասն այսորիկ տկար է մարմինս, զի յերկրէ ունի զսնունդ` ի բուսոյ եւ ի տնկոյ եւ ի շնչաւորաց. որպէս եւ ամենայն անբան կենդանիք։ 28  Զի Նոյի հրամայեցաւ ուտել զմիս շնչոյ կենդանւոյ եւ ըմպել գինի յաղագս տրտմութեանն ի մխիթարութիւն. զոր ունէր վասն համատարած աշխարհի սատակմանն սուգ ։ 29  Զի որ ի դրախտին կեանք էր եւ սնունդ, յայնմանէ վրիպեցաք յաղագս յանցանացն եւ ընդ բազում տկարութեամբ անկեալք։ 30  Եւ վասն այսորիկ ի պատճառէ իմեքէ ձգէ ի մահ ցուրտ եւ տաւթ եւ հիւանդութիւնք մարմնոյ։ 31  Այլ եւ ի կերակրոյ եւ յըմպելւոյ առաւելութենէ լինի լլկանք եւ մահ. նմանապէս եւ ի պակասութենէ, ի սովոյ եւ ի ծարաւոյ։ 32  Այլ եւ թունաւոր ճճիք եւ դաժանութիւնք արմատոց եւ բուսոց կարեն լլկել եւ սպանանել եւ անզգայացուցանել եւ այլամտել։
       33  Եւ վասն այսորիկ տկար է մարմինս, զի մի՛ յորժամ լսիցեմք Աստուծոյ պատկեր, ամբարտաւանեալ ամբառնայցեմք եւ անկանիցիմք ի վայր ամբառնալովն ի վիհս կորստեան որպէս զնոյն ինքն զաստուածամարտն` որ ի վեր քան զամպս ասէր դնել զաթոռ իւր եւ լինել նման բարձրելոյն. իսկ այժմ ի դժոխս էջ հանդերձ ամենայն ապստամբ զաւրութեամբքն, որպէս ասաց մարգարէն յերեսաց Տեառն ։ 34  Եւ Քրիստոս զխոնարհութեան մարմինս զայս առնլով` խոնարհութեամբ զնա կործանեաց, եւ զխոնարհս բարձրացոյց, եւ խայտառակեաց զնորա ամբարհաւաճութիւնն։ 35  Զի այսքան միայն է նորա չարութեանն թոյնք. որպէս ճճեաց թոյնք եւ որպէս բուսոց եւ արմատոց դաժանութեան վնասք։ 36  Ասեն բժիշկք` թէ գոն արմատք, որ հալածեն զդեւս ի մարդկանէ. եւ իմանալի է այսպէս. զի Աստուծոյ ներգործութիւնն ի տկար նիւթոյ ցուցանէ զնորա տկարութիւնն եւ զկարծեալ զաւրութիւն հակառակամարտին, զի անզաւր է առ սուրբս. որ եւ կոխել զնա հրաման ունին ի Տեառնէ. որպէս ամենայն հաւատացելոց է քաջայայտ։ 37  Եւ դարձցին յետս եւ ամաչեսցեն նորա կամարարք, եւ որք յուսան ի նորա յոյսն։
       38 Իսկ որ ամենակալ զաւրութեան Ամենասուրբ Երրորդութեանն են աւրհներգուք, երկրպագուք եւ փառաւորիչք, այսու տկար մարմնովս զհանդէս առաքինութեանն սրբապէս կատարեսցեն, եւ անցանեն ըստ կարգս աշխարհիս ամենայն ճշմարտութեամբ. եւ անցանեն ժամք եւ աւուրք եւ ամք, եւ յառաջադէմն նկրտի. եւ առաքինութեան ծնունդք զհետ երթան սուրբ եւ արդար վարուց. աշակերտեալք սրբութեան եւ ճշմարտեալ ամենայն առաքինութեամբ` փոխին յայսմ աշխարհէս ի կենդանեաց աշխարհն` որ ոչ լսի համբաւ մահու` յանուշակն ի մշտնջենաւոր ուրախութիւնսն։ 39  Որ վերստին նորոգին աստուածային զաւրութեամբն յանսպառ եւ յանվախճան ուրախութիւնսն։ 40  Որ լուցանին որպէս զարեգակունս յանմատոյց լուսոյն, եւ կենդանի սուրբ սիրովն վառին եւ բորբոքին հրով Ամենասուրբ Երրորդութեանն յանվախճան երանութիւնսն, եւ վայելեն յանսպառ եւ յանպատում բարութիւնսն ի Քրիստոս Յիսուս ի Տէր մեր. ընդ որում Հաւր ամենակալի եւ Հոգւոյն Սրբոյ պարգեւողի փառք իշխանութիւն եւ պատիւ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն։