Յաճախապատում ճառք

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԻԱ
ԵՐԱՆԵԼՈՅՆ ՍՐԲՈՅՆ ԳՐԻԳՈՐ ՎԱՍՆ ՏՐՈՑ ԻՄԱՍՏՈՒԹԵԱՆ, ՈՐ Ի ՀՈԳՒՈՅՆ ՍՐԲՈՅ ՊԱՐԳԵՒԵՑԱՒ ՍՈՒՂ ԻՆՉ ԲԱՆՍ
       1  Անբաւ են խնամք տեսչութեան Արարչին, եւ լուսաւորութիւն ի յաւրինուածս արարածոց իւրոց։ 2  Զի որում շատն տուաւ, բազումս խնդրէ զարմտիս բարեացն Աստուած. եւ որում սակաւն, յաւելուածս շահիցն ըստ առաւելն առցէ զշահսն։ 3  Որպէս յառակս տաղանդացն է իմանալ յաւելուածովն ի սակաւուցն, եւ ընտրողական մտաւք, զոր ետ Աստուած հրեշտակաց եւ մարդկան. զի լիցին արբանեակք Բարերարին կամացն եւ քարոզք շնորհաց նորա, սերմանել զերախտիս նորա ընդ ամենայն արարածս հաւանական կամաւք եւ ընտրողական շնորհիւ։ 4  Եւ զի գոն առաւելութիւնք իմաստութեան եւ զաւրութեան եւ մեծութեան յերկինս եւ յերկրի։
       5  Զայս լաւութիւն կանխագիտութեանն Աստուծոյ կարգեալ է ի մեզ. զի որ բազումն առ` առաւել սիրեսցէ, եւ զառաւել բարիսն ընծայէ Աստուծոյ. իսկ որ սակաւն, եւ այն յԱստուծոյ խորին գիտութենէն ըստ կարին եւ զմտերիմ շահիցն զիրաւն խնդրէ։ 6  Եւ դարձեալ որ դժնդակ վարս ունին, եւ առ նոսա է զանազանութիւն չարի առաւել եւ կամ նուազ։ 7  Եւ որք դառնան, ոչ անտես առնէ ի խնամոց սիրոյն, թէպէտ եւ արբանեակք եղեն չարին ի կամակար մտաց. զի այսու ցուցցի բարերարութեան խնամք։ 8  Զի մի՛ ոք կարծեսցէ ակնառութեամբ բաշխել զշնորհս յարարածս, այլ ըստ արժանեացն։
       9  Առնէ այցելութիւն եւ անարժանիցն, թէպէտ եւ ոչ զգան. զի խաւարեալ է առաջնորդական միտքն, եւ ոչ տեսանեն զլոյսն իւրեանց։ 10  Զի մտահոսանան խորհուրդք երկրասիրաց` ոչ թողացուցանէ տեսանել զպատճառսն այլ ի հոգս վնասակարս ծփին, յորոց բարի ինչ ոչ, այլ չար։ 11  Եւ վասն այսորիկ արգելեալ է ի նոցանէ շնորհն, զի արգելեալ է ի նոցանէ սուրբ սիրոյն կամք եւ առաքինութեանցն յաւժարութիւնք, բազմադարման երախտիքն կատարեալ հանդիսիւքն բազում համբերութեամբ եւ ճշմարիտ հաւատով. որպէս զի արժանի լինէին արբանեակք ճշմարտութեանն ի կեանս, եւ փառս անձին եւ այլոց։ 12  Եւ եթէ արդարոցն միայն էր բազմացուցեալ զմիտս իմաստութեանն, երեւէր թէ յաղագս այնորիկ յառաջանան արդարք յառաքինութիւնն. այլ ամենեցուն իմացեալ, զի զարդարսն` Աստուծոյ երկիղն յորդորէ, եւ զմեղաւորս աներկեղութիւնն լքուցանէ։ 13  Եւ վասն այսորիկ մեղան եւ խաւարեցան ի խորհուրդս իւրեանց եւ կուրացան մեղաւք անմտութեամբ։ 14  Որք զանձինս իմաստունս համարեցան . եւ յաչս իւրեանց խորհրդականք, եւ զճանապարհս իմաստութեան ոչ ծանեան . զի ոչ է երկիւղ Աստուծոյ առաջի աչաց նոցա։ 15  Եւ վասն այնորիկ ապականեցան եւ պղծեցան, եւ ընդ ուղիղն ոչ գնացին։
       16  Բայց աստուածասիրաց իմաստութեանն առաջնորդեալ յարդարութիւնսն ամենայն ի լաւն եւ յառաւելն, զի միշտ անքակ մնասցէ ի վերին իմաստութենէն ի սուրբ եւ ի խաղաղարար եւ լի պտղովք բարեաւք ։ 17  Զի ստուգութեամբ կարգաւքն լուսաւորեալ` ի միտ առնու զարդարութիւն ճշմարիտ, եւ ուղղէ զիրաւունս արդարութեան միշտ։ 18  Զիմաստութիւն խաւսիմ առ կատարեալս, որ գիտեն որոշել զմշտնջենաւորսն յանցաւորացս. զիմաստութիւն ոչ զաշխարհիս այսորիկ զխափանելոց, այլ որ յԱստուծոյ արդարութիւնք են , ճշմարիտ հաւատք եւ սուրբ սէր, սրբութիւն եւ խոնարհութիւն, հեզութիւն եւ ճշմարտութիւն ամենայն առաքինութեամբ յարդարեալ ահիւն Աստուծոյ. եւ զգուշանալ ամենապատիր պատրանաց, եւ որոշել ընդրողական իմաստիւք զբարին խորհրդոց եւ բանից եւ գործոց։ 19  Զի դուռն կենաց իմաստութեանն բաց է. եւ հակառակորդք բազում են գործակցաւ բանսարկուին որ որսայն զորդիս մարդկան ի կորուստ։ 20  Այլ Աստուած ոչ թողու զյուսացեալս իւր, որ կարդան առ նա ի տուէ եւ ի գիշերի, եւ խնդրեն զողորմութիւն եւ զյաղթութիւն առ ամենայն վնասակարութիւնս դիւաց. զի փառաւորեսցի Աստուած այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն։