Յաճախապատում ճառք

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԺԸ
ՆՈՐԻՆ ԵՐԱՆԵԼՈՅՆ ՍՐԲՈՅՆ ԳՐԻԳՈՐԻ ԳՈՎՈՒԹԻՒՆՔ ԱՍՏՈՒԾՈՅ ԵՐԱԽՏԵԱՑՆ ՀԱՆԴԻՍԻՒՔ ՄԱՐՏԻՐՈՍԱՑ ՔԱՋԱՑ ԱՌԱՔԻՆԵԱՑ
       1  Անբաւ են խնամք Բարերարին եւ անզեղջ պարգեւք Կենարարին, որ հաստատեաց զզաւրս երկնից ի փառս անուան իւրոյ սրբոյ, եւ զմարդիկ յանարգութենէ նմանապէս ի գովեստ փառաց շնորհաց իւրոց. ետ իշխանութիւն ի վերայ ամենայն երեւելի արարածոց, եւ խոստացեալ զանպատում երանութիւնսն։ 2  Զի անձնիշխան կամս ստացան ի Տեառնէ երկնաւոր զաւրքն եւ երկրաւոր որդիք մարդկան. զի հաղորդ լիցին բարերար կամաց Արարչին, խորհել միշտ զբարին եւ առնել ի կամարար մտաց ըստ կամացն Աստուծոյ, զի շահեսցին զաւգտակարն անձանց։
       3  Եւ ետ դաստիարակս երկուս, զաւետիսն եւ զսպառնալիսն։ 4  Եւ վարդապետս յաւրինեաց զհոգեւոր աւրէնսն խրատուն կենաց, որ յիւրմէ կանուխ գիտութենէն ծածկեալ անձնիշխան կամացն բոյսք։ 5  Այլ զի որ ի լաւագոյնսն հնազանդեցաւ մտերիմ հաւանութեամբ Տեառն, փառաւք պսակեսցի։ 6  Իսկ արհամարհողն եւ անհնազանդն եւ ապստամբեալն ի ճշմարտութենէ աւանդիցն` պարտաւորեալ պատուհասեսցի։ 7  Եւ Արարչին բարերար կամք ոչ եթէ հակառակ ինչ էր իւր կանուխ գիտութեանն, այլ հաւան ըստ նախախնամական սիրոյն իւրոյ առ ի հաստատուն կալ ի բարիսն։ 8  Եւ զպատիւ խոստացեալ աւետեացն արդարոցն յուշ առնէ միշտ. այլ եւ զպատիժս արհամարհողացն եւ անհնազանդիցն ի հոգեւոր աւրինացն։ 9  Զի զամենեսեան զգուշացուսցէ ի հնազանդութիւն պատուիրանին, զի մի՛ զրկեսցին ի վարձուցն հատուցման։ 10  Այլ յորդորէ յաւգտակարսն, սակայն ոչ բառնայ զանձնիշխան կամս, թէպէտ եւ յառաջագէտ է։ 11  Որպէս առ մանկունսն Իսահակայ, մինչդեռ յորովայնի մաւրն էին, ընտրութիւնս առնէ. զՅակոբ սիրէ, որ բարի բացայայտի, եւ զԵսաւ ատեայ, որ չար երեւիւր ։
       12  Եթէ այդպէս է, զիա՞րդ չարն, ասեն, յառաջագայի, եւ ոչ բարին միշտ յառաջագայի։ 13  Եթէ այդպէս էր, բառնայր պատիւ անձնիշխան կամացն, եւ կորնչէր ընդրութիւնք արդարոցն, եւ զրկեալ լինէին քաջքն յաղագս հանդիսի պսակացն եւ փառաւքն։
       14  Զի արքայութիւնն երկնից, ասէ Տէրն, աւար է, եւ բռունք յափշտակեն զնա ։ 15  Զի առաքինասէրք վարուք եւ մեռեալք մեղացն փոխին որպէս ի մեռելոց ի կենդանիս` ի սրբութիւն եւ յարդարութիւն ըստ ճշմարտութեան Աւետարանին։ 16  Զի մեղք` նոցա ոչ տիրեն. զի ոչ են ընդ աւրինաւք, այլ ընդ շնորհաւք ։ 17  Զի այլ պարգեւք ի Տեառնէ է որ ընդ շնորհաւք են, եւ այլ պատիւ եւ փառք որ առաքինութեամբն եւ քաջութեամբն են շահեալք. եւ այլ է որ ի գիւտից վայելէ` ի խոնարհութենէ պատկառանաց զգաստացեալ, եւ այլ է որ ի հանդէս առաքինութեան մրցին ըստ հարկեաց սխալանաց անձանց։ 18  Զի զամենայն բարութիւնս զերկնաւորսն եւ զերկրաւորս որ փառաւքն եւ պարծանաւքն է` վայելեսցեն ի բարի տուողէն։
       19  Սոյնպէս է իմանալ վասն հրեշտակաց եւ դիւաց, արդարոց եւ մեղաւորաց. զի նախ ընտրութիւն լինի ի մէջ քաջացն եւ վատացն, եւ ապա ըստ իւրաքանչիւր արժանաւորութեան զհատուցումնն առնէ ըստ արդար դատաւորութեանն։ 20  Զի քաջացն որպէս պարտս տայ զպատիւն, եւ վատացն որպէս ողորմութեամբ` որպէս շնորհս եւ պարգեւս ինչ։ 21  Զի զաւրէնսն իբրեւ զբովս եդ ի փորձ , եւ նովաւ առնէ զընտրութիւն ի վեր եւ ի խոնարհ, եւ ըստ արժանեաց տայ զպատիժս եւ զպատիւ արդարոց եւ մեղաւորաց։ 22  Զի հոգեւոր աւրէնքն կենդանարար են. զարդարասէրսն առաւելուն ի բարի գործս, եւ զպղերգսն զարթուցանեն յառաքինութիւն սպառնալեաւք պատուհասիցն, եւ փառացն ցանկացող առնէ։ 23  Ուստի հանդէսք լաւութեան կենացն նորոգին, եւ պսակեալ քաջութեամբ ըստ յաջողելոյն Աստուծոյ յաւետիս արդարոցն մտանիցեն։
       24  Արդարքն են որ զարժանն եւ զիրաւն առնեն, եւ ժառանգաւոր լինին վերին կոչմանն` որ ի կեանսն տանի. զի ըստ միոյ միոյ առաքինութեան` եւ պսակքն փառաց եւ գովութեան յաւրինին ի Տեառնէ։ 25  Զի բազմապատիկ են տանջանք ճգնաւորացն, որ զբազմաշահ աւգուտսն ժողովեն ի խրատուէ կենարար աւրինացն Քրիստոսի. զի ամենայն ճշմարտութեամբ եղիցին որդիք լուսոյ Հաւրն երկնաւորի, եւ ժառանգակից Քրիստոսի։ 26  Որ իւր մտերիմ վաստակաւքն էառ զմեծութիւն անբաւ բարութեանցն, եւ պատուոյն եւ փառացն եւ արքայութեանն երկնից ժառանգաւոր։ 27  Զի եկամուտ եղեւ անհնազանդութիւն, ի կամաց եւ ոչ ի հարկէ, հանդերձ ամենայն դժնդակութեամբք. եւ փշալից արար զամենայն անդս մտաց եւ անդամոցն` զմտաւորս եւ զբանաւորս բուսովք չարութեանն եւ սնոտի խաբէութեամբ բանսարկուին։ 28  Վասն այնորիկ ի մշակութեան կացոյց զորդիսն ստուգութեան. զի բազում ճգնաւորական հանդիսիւք քաղիցեն զորոմն չարութեանն ի մտաց եւ ի մարմնոյ զբոյսս վնասակարս, զխաբէութիւն, զստութիւն, զհպարտութիւն, զագահութիւն եւ զամենայն չար ցանկութիւնս հանդերձ ամենայն վնասակարաւք երեւելեաւք եւ աներեւութիւք առ չարն հակամիտութիւն։
       29  Այլ մարտ պատերազմի քաջացն ոչ միադիմի, այլ բազմադիմի է։ 30  Նախ զի մի՛ հաղորդեսցի բանից խաբէիցն` ողոքանաց եւ պատրանաց, որ զմիտսն եւ զանդամսն շարժէ ի վնասակար եւ յաղտեղի ցանկութիւնս։ 31  Երկրորդ` զի մի՛ անկցի ի բուռն ամբարտաւանութեան, հպարտութեան եւ սնափառութեան. որ փակէ զմարմին եւ զհոգին ներքոյ կորստեան անհնարին չարեաւք։ 32  Երրորդ` զխաբէութեանն եւ զստութեանն եւ զայլանդակութեան շարժմունս շիջուցանիցէ. ընդ նմին եւ զբարկութիւն եւ զանզգամութիւն եւ զստահակութիւն սանձեսցէ խոնարհ սրտիւ։ 33  Չորրորդ` որ զտեսիլ շռայլութեան եւ որկորստութեան զհետ շրջի շեղջակուտեալս ցանկութեան գիջութեան, աստուածային ցանկութեամբն եւ պարկեշտութեամբ ազատանայ. ընդ նմին եւ զամենայն ցոփութիւնս եւ զգոռոզութիւնս յանձանց թաւթափել, եւ զամենայն անաւգուտս որ ալէկոծեն զմիտս եւ զզգայութիւնս` յանձանց ի բաց ընկենուլ բարի յուսովն։ 34  Հինգերորդ` որ ոչ վրիպէ եւ ոչ մոլորի եւ ոչ գայթակղի յերախտաւոր բարերար տեսչութենէն. որ հեռացուցանէ յերանութենէն, եւ ի մթագին ափշութիւն ընկենու, ստերիւրեալ ի ճանապարհացն արդարութեան` որ տանի յաւթեւանս հանգստեան։ 35  Վեցերորդն` երդմնահարութեան եւ յափշտակութեան եւ զրկանաց. որ արկանէ յամաւթ եւ ի տոյժս եւ ի տուգանս սպառնալեաւք. եւ առանց պատասխանւոյ է դատն եթէ ոչ զգաստասցի ի սոցանէ։ 36  Եաւթներորդ` որ զսրտմտութիւն բարկութեամբ շարժէ եւ խռովեալ պղտորէ զմերձաւորս, որ ի փորձանս խորհրդոց եւ բանից եւ գործոց. եթէ ոչ յաղթահարեսցի հեզութեամբն, արկանէ ի պատիժս յաւիտենից պատժոցն։ 37  Ութերորդ` ոխութիւն եւ նախանձ եւ ատելութիւն. որ թէ ոչ ազատեսցի յայսոցիկ չարեաց, մահ անձին եւ այլոց ստանայ. զի քինայ եւ զչարի ի խորհուրդս ղեղաւորս, եւ զթոյնս դառնութեան հեղու զորս ատեն։ 38  Իններորդ` որ զանհաւանութեան եւ զծուլութեան արմատս խլէ, որ մթերք են ամենայն չարեաց եւ պատճառք անզեղջ կորստեան եւ դրունք մահու հոգւոյ եւ մարմնոյ։ 39  Տասներորդ` որ անխտիր է յամբարշտութիւն եւ ի գարշելի ախտս եւ յամենայն անաւրէնութիւնս. որ եթէ ոչ զգաստասնի յահ եւ յերկիւղ Տեառն զղջմամբ, կորիցէ զյաւիտենական զկորուստն։
       40  Այս են բոյսք չարութեան, զոր ժիր մշակքն քաղահան առնեն, եւ զբարի բոյսսն սնուցանեն ոռոգմամբ շնորհալից արտասուաւք եւ առաքինասէր վարուք։ 41  Եւ յայսոսիկ է մարտն եւ յաղթութիւն քաջացն եւ առաքինեացն, որ վկայք են ճշմարտութեանն, եւ կենդանի մարտիրոսք սիրեցեալք ի Տեառնէ։ 42  Զի սպանին զթշնամիս արդարութեան, եւ զնորոգումն կենացն, որ ի Քրիստոս եղեն` կեցին, եւ յոյս նոցա հաստատեալ կայ ընդ Քրիստոսի։ 43  Ճշմարտեալ հաւատովք եւ հանդիսիւք առաքինութեամբն ի լաւագոյնսն միշտ կալ զաւրութեամբ Հաւրն ամենակալի եւ աւգնութեամբ Որդւոյն բարերարի եւ շնորհաւք Ամենասուրբ Հոգւոյն, միոյ Աստուածութեանն որ ապաւէն է յուսացելոց իւրոց։
       44  Առաջին եւ նախ քան զամենեսին ճշմարիտ հաւատոցն հաստատութիւն որ ի Հայր եւ յՈրդի եւ ի Հոգին Սուրբ` սիրով եւ յուսով։ 45  Զի այսու վկայեցան առաջին սուրբքն. իմացան եւ ծանեան զառ ի նմանէ յաւրինուածս ամենայն արարածոց, եւ զնախախնամութիւն սուրբ սիրոյն եւ զվստահութիւն յուսոյն որ առ Աստուած, որ ոչ երեւի։
       46  Երկրորդ` լինել ճշմարիտ բանին քարոզութիւն առ գիւտս կորուսելոցն եւ առ պահպանութիւն գտելոցն։ 47  Որով կարգին ընդ սուրբ հրեշտակս` որ առաքին ի սպասաւորութիւն որ ժառանգելոց են զփրկութիւն եւ զերանութիւն ի յոյս կենացն յաւիտենից։
       48  Երրորդ` որ յստակ խորհրդովք աղբիւրանան ի բարեգործութիւնս` յորդորումն առ երախտիս ամենայն հեռաւորաց եւ մերձաւորաց. ոռոգել զանդս մտաց եւ մարմնոց հոգեւոր շահիւք եւ մարմնաւոր պիտոյիւք. եւ այնպէս բազմացուցանել զպտուղս արդարութեան արմտեացն ի վայելումն անմահ կենացն։
       49  Չորրորդ` որ զհաւանութեան եւ զհնազանդութեան եւ զմիաբանութեան զհանգամանս ունի յաւդիւ Հոգւոյն Սրբոյ, ի միասին ժողովելով ի խաղաղութիւն եւ ի փառաբանութիւն Աստուծոյ, եւ զմիմեանս աւգտեցուցանել աննախանձ աւգնականութեամբ, եւ յերանելի կեանսն յուղարկել։
       50  Հինգերորդ` որ անարատ եւ ամբիծ յորդեռանդ հոգեւոր սիրովն խնամէ զամենեսեան ըստ իւրաքանչիւր պիտոյից։ 51  Ձեռնտու լինել զրկելոց եւ վշտացելոց, եւ եթէ այլ ինչ աղէտք իցեն որ պէտս ունին աւգնականութեան հոգւոյ եւ կամ մարմնոյ. եւ այսպիսի երախտեաւք մտեալ ի ժառանգութիւն կենացն Քրիստոսի։
       52  Վեցերորդ` որ լինին մատակարարք ճշմարտութեան աւանդիցն` որ հաւատացաւ նոցա յԱստուծոյ` հոգեկանաց եւ մարմնականաց. տալ ի ժամու զհոգեւորական զաւգուտս եւ զմարմնական զպէտս, եւ առնուլ զառհաւատչեայ երանութեանցն զպարգեւս յարքայութեանն արդարոց։
       53  Եաւթներորդ` սրբութիւն եւ զգուշութիւն եւ պահպանութիւն ամենայն առաքինութեանցն. արթուն եւ զուարթուն կալ յամենայն գաղտաձիգ նետս չարին, որով սպան զանմեղս ի մեղս։ 54  Զի յամենայնի ամրացեալք եւ յաղթեալք նորա խորամանկութեանն` առցուք զպսակն անեղծութեան։
       55  Ութերորդ` լինել խոնարհ սրտիւ եւ հեզ բարուք եւ խաղաղարար առ ամենեսին` առ հեռաւորս եւ մերձաւորս, նմանել Քրիստոսի հեզոյն եւ խոնարհին եւ խաղաղարարին. զի հայեցեալք յառաջնորդն հաւատոց ` զհետ երթիցուք, եւ գտցուք զանտի զհանգիստն ի խոնարհ եւ ի հեզ եւ ի խաղաղարար սիրոյն։
       56  Իններորդ` որ պարկեշտութեամբ եւ համեստութեամբ բարեմտեալ ըստ ամենայնի առաջնորդական խրատուն փրկութեան եւ կենդանարար, հասանել ի դուռն կենաց եւ մտանել ի յարկսն յաւիտենից ի հանգիստն, որ պատրաստեալ է ի փրկչէն մերմէ ըստ իւրաքանչիւր վարուց։
       57  Տասներորդ` Քրիստոսի փրկական պատարագին լինել խորհրդածու եւ խորհրդակից ըստ արժանաւորութեան մաքրման հաղորդելով. աղաւթանուէր պաղատանաւք եւ շնորհալից արտասուաւք եւ ջերմեռանդ հոգւով եռացմամբ սուրբ սիրոյն առլցեալ ի Քրիստոս, ընդ երկնայինսն մերձենալ առ Աստուած եւ անտի լուսաւորել զհոգի եւ զմարմին, եւ բուռն հարկանել զկենացն յաւիտենից։ 58  Եւ զերկնայինսն միշտ խոկասցի, եւ զերկրաւորս արհամարհեսցէ, խորհրդակից եւ գործակից ունելով միշտ զամենազաւր տէրութիւնն. եւ մտերիմ կամաւք զանձն անշարժ ունել ի ճշմարիտ վարս եւ յուղիղ հաւատս. երախտաւոր սուրբ սիրովն յառաջանալ ի բարիսն, եւ զայլս յորդորել ի խոստացեալ բարիսն եւ ի կեանսն։
       59  Այս են քաջացն եւ առաքինեացն հանդէսք, որ ի վերին կայանսն տանի. եւ լսեն յամենեցունց Տեառնէն, ով ծառայք բարեգործք եւ հաւատարիմք, որով ի սակաւուդ հաւատարիմ եղեայք յերկրի աստ, ի վերայ բազմաց կացուցից զձեզ ի մշտնջենաւոր կեանսն. եկայք մտէք յուրախութիւն Տեառն ձերոյ յանվախճան երանութիւնսն` որ պատրաստեցաւ ձեզ ։
       60  Այսպիսի խրատու լինել աշակերտ եւ խորհրդակից, եւ մերկանալ զզբաւսանս աշխարհիս եւ զհոգս սնոտիս, եւ զգենուլ զհոգեւոր ազատութեանն լուսաւոր զգեստն` որ յառաքինութենէ կազմի անհամեմատ լուսովն։ 61  Եւ հանապազաւր քննող լինել խորհրդոց եւ բանից եւ գործոց. եթէ ստունգանեալ իցէ, ուղղեսցի լաւագոյն խրատու աստուածային գրոց ի ձեռն զղջման. Զի զոր ինչ ասէք ի սիրտս ձեր, յանկողինս ձեր զղջացարուք. եւ մատուցէք պատարագս արդարութեան եւ յուսացարուք ի Տէր որ արդարացուցանէ։ 62  Զի փառաւորք են ի վարդապետաց որք առնեն զայս եւ ուսուցանեն ի նոյն ինքն ի Հայր եւ յՈրդի եւ ի Հոգին Սուրբ, Որում փառք այժմ եւ յաւիտեանս. ամէն։