Յաճախապատում ճառք

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԱՂԱՒԹՔ ՅՈՐԺԱՄ ՅՈՐՈԳԱՅԹ ԱՆԿԱՆԻՑԻ ՈՔ, ԶՈՐ ԱՍԱՑԵԱԼ Է ՍՐԲՈՅՆ ԳՐԻԳՈՐԻ ԼՈՍԱՒՈՐՉԻՆ
     1  Աւրհնեալ է անբաւ մարդասիրութիւն քո, Տէր իմ Յիսուս Քրիստոս. ընդէ՞ր լքանես զիս. եթէ վասն մեղաց, դու միայն ես առանց մեղաց, եւ անուն քո զանոխակալութիւն եւ զմարդասիրութիւն ցուցանէ։ 2  Գթա յիս, վասն զի դու միայն ես մարդասէր։ 3  Ապրեցո զիս զանկեալս ի մեղս. վասն զի դու միայն ես առանց մեղաց։ 4  Հա՛ն զիս ի տղմոյ անաւրէնութեան իմոյ, զի մի՛ ընկղմեցայց յաւիտեան։ 5  Փրկեա՛ զիս ի թշնամւոյ իմոյ, քանզի ահա իբրեւ զառիւծ մռնչէ կամելով կլանել զիս։ 6  Արդ, Տէ՛ր իմ, փայլատակեա զփայլատակունս քո եւ կործանեա՛ զզաւրութիւն նորա. երկիցէ եւ խաւարեսցի յերեսաց քոց, քանզի տկար է եւ ոչ ունի զաւրութիւն կալ առաջի քո եւ ոչ առաջի սիրողացն զքեզ։ 7  Տեսանէ զզաւրութիւն նշանի Խաչի քո եւ զարհուրի, եւ ամաչելով ի բաց հալածի յայնցանէ` որ կարդան առ քեզ։ 8  Այժմ, Տէ՛ր, կեցո՛ զիս եւ ապրեցո՛, վասն զի ի քեզ ապաւինեցայ. հա՛ն ի նեղութենէ զանձն իմ, զի մի՛ իսպառ կորուսցէ զիս նենգաւորն, որ մարտնչի ընդ իս ծածուկ հնարիւք։ 9  Որ խորհրդոց ես Տէր եւ քննես զսիրտս եւ զերիկամունս, սրբեա՛ զսիրտ իմ եւ զխորհուրդս ի զազիր եւ ի պիղծ խորհրդոց, զի մի՛ իսպառ կորեայց զյաւիտենական կորուստն։ 10  Որ կարողդ ես յամենայնի, ողորմեա՛ ինձ Աստուած իմ. տո՛ւր զշնորհս արտասուաց մեղուցեալ ոգւոյս, որպէս զի լուացից զբազմութիւն մեղաց, զի ապրեցայց ի ձեռաց անողորմ հրեշտակաց, որք արկանեն զամբարիշտն ի հուր գեհենին։ 11  Երանի թէ լայի հանապազ` աղաչելով զքեզ, Աստուա՛ծ, զի մի՛ անարժան գտայց ի ժամուն, որ գալոց ես։ 12  Մի՛ լուայց զահաւոր զձայնն, եթէ` ե՛րթ ի բաց, մշակդ անաւրէնութեան, ոչ գիտեմ ուստի ես։ 13  Աստուած բարձրեալ` միայն առանց մեղաց, շնորհեա՛ ինձ մեղաւորիս յաւուր յայնմիկ զբազում գթութիւն քո. զի մի՛ յայտնեսցին ծածուկ ամբարշտութիւնք իմ առաջի տեսողաց հրեշտակաց եւ հրեշտակապետաց, մարգարէից, առաքելոց եւ արդարոց սրբոց։ 14  Ապրեցո՛ զիս զամբարիշտս շնորհաւք ողորմութեան քո. ընկա՛լ զիս ի դրախտն փափկութեան ընդ կատարեալ արդարսն. ընկա՛լ զաղաւթս մեղուցեալ ծառայիս քո բարեխաւսութեամբ սրբոցն, որք հաճոյ եղեն քեզ, Յիսո՛ւս Քրիստոս, Տէ՛ր մեր, որ ես աւրհնեալ ընդ Հաւր եւ Սուրբ Հոգւոյդ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն։