Ստորագրութիւն կաթուղիկէ Էջմիածնի

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՅԱՒԵԼՈՒԱԾ

Բացի վերոյգրեալ Ստորագրութեանց գաւառացն Արագածոտան, Կոտայից, Նգայ, Վարաժնունեաց Գեղարքունւոյ, զորս մի մի ներկայութեամբ մերով ի տեղւոջն պատահեալ՝ զննեալ քննեցաք, դէպ եղմեզ անցանել յինչ ինչ մերձաւոր տեղիս այլոց գաւառաց. ուր ընդառաջ եղեն մեզ հռչակաւոր մենաստանք, զայնս եւս մի ըստ միոջէ ստորագրեմք յայս յաւելուած: Եւս դիցուք զկնի զշարակարգութիւնս կաթուղիկոսացն Աղուանից զինչ ինչ առանձին արձանագրութիւնս մենաստանաց այնր աշխարհի, զորս էր որ մերով ներկայութեամբ, էր որ միջնորդութեամբ բարեկամաց ի ձեռս բերաք: