Օրագրութիւն

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

2 Յամի ՌՂԶ մարտի ամսոյն ե-ումն Ագուլիս որ ես Քրդունց Աղամիրի որդի Զաքարիայ այսօր Ագուլաց դուս գնացի, որ հոգին սուրբ Աստուած առաջնորդէ, որ ուր որ գնամք, թէ գիւղ եւ էթէ քաղաք թէ մտանիցեմ, կամ թէ զատիկ արարիցեմ, կամ թէ նշանաւոր բան կամ թէ օր հանդիբիցէ, գրիցեմ. պատճառն այս է. որ ով որ հարցնէ, սուրբ հոգին տացէ պատասխանին. այս է, որ կայ, յառջեւն գրած է:

3 Յամի ռղզ մարտի ամսոյն եումն Ագուլաց ես Զաքարիայ այսօր դուրս ելայ Աստուծով: Սուրբ հոգին Աստուած առաջնորդե:

Յամի ռղզ մարտի ժգումն ես Զաքարիայ այսօր եկի Երեւան Աստուծով:

Յամի ռղզ ապրիլ դումն Երեւանայ այսօր ես Զաքարիայ դուս ելայ Աստուծով:

Յամի ռղզ ապրիլի ժըումն Գոմաձոր ես Զաքարիայ զատիկ արարի Աստուծով:

Յամի ռղզ ապրիլի իաումն այսօր ես Զաքարիայ որ մտայ ի քաղաքն Առզռում, գումրուկչին էր Պետրոս չալաբին:

Յամի ռղզ մայիս իդումն որ Առզռումայ դուս ելայ Աստուծով:

Յամի ռղզ մայիս իէումն Աշղալումն որ համբարձում արարի Աստուծով:

Յամի ռղզ յունիս ժդումն այսօր եկի Թողաթ Աստուծով:

Յամի ռղզ յունիս իաումն որ Թողաթու դուրս ելայ Աստուծով:

Յամի ռղզ յուլիս իեումն վարդավառ Նիֆ արարի Աստուծով:

Յամի ռղզ յուլիս լումն այսօր Իզմիր մտայ Աստուծով:

Յամի ռղզ օգօստոսի զումն որ Իզմիրէն դուրս եկի Աստուծով:

Յամի ռղզ օգօստոսի ժէումն այսօր եկի Բուրսա Աստուծով:

Յամի ռղզ սեփտեմբերի ժբումն սուրբ խաչ Բուրսայ արարի Աստուծով:

Յամի ռղզ նոյմբերի ժումն Բուրսու դուրս ելայ Աստուծով:

Յամի ռղզ նոյմբերի ժաումն եկի Մօդանայ, մտայ նավ Աստուծով:

Յամի ռղզ նոյմբերի իզումն որ եկի Ըստամբօլ Աստուծով:

Յամի ռղզ դէքտեմբէրի իթումն ես Զաքարիայ որ ջրաւրհնեաց բարեկենդան Ըստամբօլ արարի Աստուծով: