Օրագրութիւն

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

149 Պատճառ գր[ոյս] . . . [Քուր]դունց տան կամ ավլադէն մեռ… այս էն, որ ես Քուրդունց Աղամիրի որդի Զաքարիայ, որ իմ ականատե[ս] եղայ իմ ժամանակաւ, լի բերանով ասի Աստուած ողորմի հայր մե[ր] . . .

Յամի ռղբ յունվարի գումն, օրն չորեքշաբթի, որ Քուրդունց Երանջանի կողակից Բանաւշայ այսօր առ Աստուած փոխեցաւ: Սայ էր ղ ամաց:

Յամի ռձզ յունվարի ժգումն, որ Երանջանի որդի Ամիր Սարկավաքն Գանջայ մեռած էր, սորայ մեծ որդի Նիկողոսն Գանջու այսօր բերաւ Ագուլիս, թաղեց: Սայ էր խէ ամաց:

Յամի ռճդ մայիսի եումն, օրն շաբաթ, որ Ամիր Սարկավաքի որդի Տէր-Մելքումն այսօր առ Աստուած փոխեցաւ: Աստուած հոգոյն ողորմի: Սայ էր լէ ամաց:

Յամի ռճզ յունվարի լումն, օրն եշաբաթ, որ Երանջանի որդի մղդսի Աղամիրն այսօր առ Աստուած փոխեցաւ: Աստուած հոգոյն ողորմի: Սայ էր հե ամաց:

Յամի ռճէ նոյմբերի էումն, որ Աղամիրի դուստր Խանումն այսօր, օրն շաբաթ, առ Աստուած փոխեցաւ: Աստուած հոգոյն ողորմի: Սա էր լդ ամաց:

Յամի ռճթ յունվարի ժբ, օրն եշաբթի, Մուրադի դուստր Գուլաղեն, որ էր Սիմոնի կողակից, այսօր առ Աստուած փոխեցաւ: Աստուած հոգոյն ողորմի: Սայ էր լբ ա[մաց] :

[Յա]մի ռճժ դեքտմբերի իումն, որ Սիմոնի դուստ[ր] [Շ]ուշանն այսօր ։ փոխեցաւ: Սայ Ըռույունց տան հարսն [էր] ։

Թվին ռճեումն Սիմոնի ա [երան] ։