Օրագրութիւն

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Յամի ՌՂԷ յունվարի զ, օրն եշբթ, որ ես Զաքարիայ ջրաւրնիք Ըստամբօլ արարի Աստուծով:

Փետրվարի ժգումն Ըստամբօլ բուն բարեկենդան արարի ես Զաքարիայ:

Ապրիլ բումն Ըստամբօլ ես Զաքարիայ զատիկ արարի Աստուծով:

Մայիս ժաումն Ըստամբօլ ես Զաքարիայ համբարձում արարի Աստուծով:

Յուլիս թումն Ըստամբօլ ես Զաքարիայ վարդավառ արարի Աստուծով:

Օգօստոս ժգումն Ըստամբօլ ես Զաքարիայ աստուածածին արարի Աստուծով:

Սեփտեմբերի ժէումն Ըստամբօլ ես Զաքարիայ սուրբ խաչ արարի Աստուծով:

Հոքտեմբերի ժէումն: Ըստամբօլ ի թագավորութեան սուլթան Իբրահիմին, որ ժէնգիչարին, ըսպահին կռիւ տվին Ըստամբօլու միջումն, շատ մարդ կոտորեցաւ ըսպահունանէ. այս պատճառէս,

* որ ուզում ին, թէ թագաւորն սպանին, թէ ղուլի ուլուֆայ չէ տալիս. զերայ ըսպահին թագաւորն ուզում էն, ժէնգիչարին թագաւորն ուզում չէր: Վասն այս պատճառէս շատ արիւնհեղութիւն արարին Ըստամբօլու մինջումն: Ախր վերջն սուլթան Իբրահիմ թագաւորն խեխդեցին, իւր մեծ որդին թախտ նստուցին՝ անունն սուլթան Մահամադ: Սուլթան Իբրահիմն էր խե տարու. սուլթան Մահամադն որ թախտ նստավ Ըստամբօլ, սայ էր թ տարեկան:

** Թվին ռղէումն ոչ մին օրի էր կռիվն, այլ մինչի ի օր աղմուկ կէր քաղաքումն: Ապայ թագաւորն խէղդեցին, տղէն նստաւ թագաւոր՝ անունն սուլթան Մահամադ: Այս սուլթան Մահամադս շատ երկիր առաւ, թէ Գրիտն, թէ Կամենից: Սայ այնչափ կռիւ տվեց, թէ իւր ասկարին, թէ այլ թագաւորաց մարդ սպանվեց, որ ծովի ավազին համարք ունի, սորայ ջառված մարդին համար չունի: Մնաց մինչի թվին ռճլբումն օսմանցու ճարն կտրեց, բերին սուլթան Մահամադ հավս արին, դրին ղաֆազում. սորայ ախպէրն, որ է անունն Սլէման, սայ դրին թագաւոր. որ ֆրանկն մինչի Սօֆիայ առաւ: Ահայ թագաւորն սուլթան Սլէյման այ, սուլթան Մահամադ ղավազում: