Օրագրութիւն

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Յամի ՌՃԹ յունվարի մէկումն նավն եկին Իսպանիայ, ի քաղաքն Կալիս արկաթ գձեցինք:

Յունվարի զ, տրէ մէկ, արամ իբ ես Զաքարիայ ջրաւրհնիք Կալիս արարի:

Յունվարի ժումն նավերն Կալիսու վեր կացին:

Յունվարի ժէումն ես Զաքարիայ նավով եկինք Իսպանիայ, ի քաղաքն Մալիկայ. բ օր կացին, նավերն Մալիկու վեր կացին:

Փետրվարի զումն ես Զաքարիայ նավով այսօր եկինք Իսպանիայ, ի քաղաքն Ալըկանթայ. դ օր կացինք, նավերն վեր կացին:

Փետրվարի իէումն ես Զաքարիայ այսօր նավով եկինք Լիկօրնայ: Եխպայր Նիկողոսն, Ալէքսանն տէղս էին:

Մարտի դումն ես Զաքարիայ բուն բարեկենդան Լիկօրնայ արարի:

Ապրիլ մէկումն ես Զաքարիայ, եխպայր Ալէքսանն մին տեղ մտանք նավի Ջուստիցն, այսօր Լիկօրնու դուրս ելանք Աստուծով, որ գանք Իզմիր:

Ապրիլ ժեումն ես Զաքարիայ նավով եկինք Միսինայ, արկաթ գձեցինք:

Ապրիլ իբումն զատիկ տեղս արարի:

Ապրիլ իըումն ես Զաքարիայ որ Միսնու նավով դուրս էլանք Աստուծով:

Յամի ռճթ մայիս ժդումն ես Զաքարիայ այսօր եկինք Իզմիր, արկաթ գձեցինք, դուրս ելանք ցամաք: Գոհութիւն Քրիստոսի, որ նոյմբեր ժբումն Ամսրդամ մտայ ֆէլամիկի նավն Ջուստիցն, այսօր զ ամիսն թամամվեց, ավել բ օր, եկինք Իզմիր:

Յունիս ժթումն ես Զաքարիայ այսօր Իզմիրէն դուրս ելայ:

Յուլիս իեումն ես Զաքարիայ այսօր եկի Թողաթ:

Յուլիս իթումն ես Զաքարիայ վարդավառ Թողաթ արարի Աստուծով:

Օգօստոսի մէկումն ես Զաքարիայ Թողաթու դուրս ելայ Աստուծով:

Օգօստոսի իումն ես Զաքարիայ այսօր եկի Առզռում:

Հոքտեմբերի դումն ես Զաքարիայ Առզռումայ դուրս ելայ:

Հոքտեմբերի ժդումն ես Զաքարիայ եկի Երեւան, եխպայր Սիմոն տէղս եր Երեւանայ ղառաբբաշի. խանն էր Նաջաֆղուլի խան:

Դեքտեմբերի ժեումն ես Զաքարիայ Երեւանայ դուրս ելայ:

Դեքտեմբերի իումն ես Զաքարիայ այսօր եկի Ագուլիս Աստուծով: