ՀԱՅՈՑ ՆՈՐ ՎԿԱՆԵՐ (1155-1843)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

17.
ԳՐԻԳՈՐ ԵՒ ՄԱՐԻԱՄ ԱՐՓԱՅԵՑԻՔ


 

(Վայոց Ձորի Արփա գիւղից) փոքր մի բացագոյն ընդ արեւելս առ աղբերբ միով որ Գարա-սու (Սեւ ջուր) կոչի, առ ստորոտով քարաբլրոյ են հանգստարանք երկուց նահատակաց, ըստ աւանդութեան, եղբօր եւ քեռ, կոչեցելոց Գրիգոր եւ Մարիամ. ի կողմանս ժայռին հատեալ են խաչաձեւք, եւ ի ներքոյ մատուռն յոյժ փոքրիկ, որ է հանգիստ Գրիգորիդ. եւ ի վերայ տապանին կանթեղք ուխտաւորաց, որք բազմութեամբ գան ի մերձակայ գիւղից աջակողմեան Արփայի եւ մեծարեն աղօթիւք, նուիրօք եւ ագապիւ զտեղիս այս, սրբազան իմն համարելով նա եւ զծառս փշատենիս եւ զյունապենիս վայրուցն, եւ ոչ հատանեն: 1

1 Տես Սիսական, էջ 183: