Ազգապատում. հատոր Ա

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Տ. ՏՐԴԱՏ Բ. ԴԱՍՆԱՒՈՐԵՑԻ

602. ՊԱՇՏՕՆՆ ՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿԸ

Տրդատի յաջորդեց ուրիշ Տրդատ մը, ծննդեամբ Տուրուբերան նահանգի Դասնաւորք գաւառէն (ՅՈՎ. 134), որ կը պատասխանէ այժմեան Թէքման ու Շուշար լեռնային գաւառներուն: Տեղ մը Դասնաւան կոչուած է Տրդատի ծննդավայրը  (ԱՍՈ. 107), որ կրնայ բացատրուիլ իբր Դասնաւորք գաւառի գլխաւոր աւանը, եւ ի դէպ է նոյնացնել զայն ուրիշ պատմիչէ Բուոյնք կոչուած աւանին հետ, իբր Տրդատի հայրենիք  (ԿԻՐ. 39): Ոչ նախընթաց կեանքին եւ ոչ հայրապետական գործունէութեան վրայ պատմուած յիշատակ չունինք, եւ պատճառն ալ անշուշտ իր նախորդին համար ըսածնիս է  (Գլ. 601), թէ աղետալի եւ տագնապալի օրերու մէջ` գործերու վրայ մտածելու պատեհն ալ կը պակսէր այդ վշտակիր կաթողիկոսներուն: Միւս կողմէն այս երկրորդ Տրդատը շատ համառօտ ալ պաշտօնավարութիւն ունեցաւ, 3 տարի միայն, ինչպէս միաձայնութեամբ յառաջ կը բերեն բոլոր ցուցակներ, մէկ երկուքէն զատ, որոնք կարեւորութիւն չեն կրնար ունենալ միւսներուն համաձայնութեան հանդէպ: Դասնաւորեցիին 3 տարիները կը զետեղուին ընդհանրապէս 764-է 767 միջոցին, եւ մենք ալ պատճառ չունինք այլեւս հաշուելու:

603. ՍԱՍՏԻԿ ՆԵՂՈՒԹԻՒՆՔ

Հայրապետական գործերու պակասը կը լրացնեն Հասան ոստիկանի ձեռքով կատարուած անգթութիւնները, որոնց կցկտուր յիշատակներն իսկ կարդացողը կը քստմնեցնեն: Հասանի հետ եկած էր  գունդ բազում ի տոհմէ Խորասան աշխարհին,  որ իր կատաղի խուժդուժութիւններով նշանաւոր է նոյնիսկ արաբական պատմութեան մէջ, եւ այս գունդին ազատութիւն կը տրուէր ըստ հաճոյս գործել: Հետեւաբար անխնայ  գործէին զզազրագործութիւնս, եւ բազմացուցանէին զաղետս եւ զհեծութիւնս:  Սովորական գործեր դարձած էին արհամարհութիւնք հայրապետաց, այպանութիւնք եպիսկոպոսաց, գան եւ խոշտանգանք քահանայից, իշխանաց քարշանք, նախարարաց քայքայութիւնք:  Բռնութեամբ դրամ հաւաքելու եւ կողոպտելու համար, մեծերն ալ պզտիկներն ալ անխտիր  խոշտանգէին ազգի ազգի չարեօք, փոկահարութեամբ լլկէին, գելարանօք եւ կախաղանօք տանջէին,  եւ կամ  մերկացեալ ի զգեստուցն արկանէին ի մէջ լծից յաւուրս դառնաշունչ ձմերայնոյ:  Պատմիչն ալ կը խոստովանի թէ  պատմել ոչ կարեմք զաղետիցն պատմութիւն,  եւ կը վկայէ թէ  ոչ կարացեալ հանդուրժել զօրագլուխք աշխարհիս, հեծէին, եւ հառաչէին յանհանդուրժելի տագնապէն:  Եւ որովհետեւ հեծեծանք ու հառաչանք ալ չափ ու սահման մը ունին եդին զոգի ի ձեռին իւրեանց, եւ լաւ համարեալ զմահ քաջութեամբ, ձեռնամուխ եղեն յիրս ապստամբութեան,  թէպէտեւ յայտնի էր թէ կը ձեռնարկէին գործի մը զոր ոչ կարէին վճարել, վասն զի նուազունք էին  (ՂՆԴ. 168): Սակայն խլրտումներուն սկզբնաւորութիւնը յապաղեցաւ քանի մը տարի, Հասանի ետ կանչուելովը: Այս էր երկրին աղետալի եւ վտանգալից կացութիւնը, երբ Տրդատ Դասնաւորեցին տարաժամ կը վախճանէր, սաստիկ ցաւերու մէջ, այդ անտանելի վիշտերու, տոկալ չկարենալու չափ: