Տոմարագիտական աշխատութիւններ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Արդ, ես, Յակոբս Ղրիմեցի եւ զառածեալս մեղօք յերկրի, աշակերտ Գէորգ րաբունապետին մեծի եւ քաջ փաղերային Եզնկացի, հոգեւոր զաւակաց իմոց մանկանց Սիոնի եւ նորաբողբոջ կուսակրոն քահանայից` թարմատարք ոգով, սոսկ անուամբ միայնակեացս Յակոբ, դասիւ սակաւ ինչ ի տումարական արհեստէս ուսուցաք սոցա: Իսկ սոքա ծանուցեալ զդժուարութիւն իրին, աղաչանօք խնդրեցին ի նուաստութենէս մերմէ ըստ բանին ուսուցանելոյն եւ գրով աւանդել նոցա: Եւ հարկեալ զմեզ րաբունապետին իմոյ կատարել զխնդիրս նոցա ըստ հրամանի Տեառն, թէ «ամենայնի, որ խնդրէ ի քէն` տուրե: Վասն որոյ եւ մեք առանց յապաղելոյ բուռն հարաք ոչ ըստ բոլոր արհեստին, այլ սակաւ ինչ ի գլխաւորագունից մասանց մակացութեանս ի հարկաւորացն եւ համառոտաբար զբանս իմաստասիրաց եւ զեկեղեցւոյ սուրբ վարդապետաց աշխատասիրելոյ ի գործս յայս: Զբանս նոցա, որ տարածեալ էր ի բազումս, մեք զայն գլխաւորօրէն ի մի վայր հաւաքեցաք, եւ զի` էր ուրեք, որ ծածուկ ունէր զտեսութիւնս միտք բանին, մեք զայն պարզ եւ յայտնի բանիւ բացայայտեցաք ի զուարճութիւն ուսումնասիրաց տումարական մակացութեանս:

Եւ յոյս զայս ունելով ի մտի, թէ որոց քաղցր թուեսցի մակացութիւնս այս ի յուսանիլն, Աստուած ողորմի ասասցեն յորդոր սրտիւ մեղուցեալ անձինս, որ եւ ինքեանք ողորմութեան Աստուծոյ արժանասցին ամենայն հաւատացելովք հանդերձ, ամէն: