Տոմարագիտական աշխատութիւններ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Նախ խնդրելի է, թէ ընդ է՞ր ասէ «Է. (7) ի վերայ բեր, կամ Ե. (5) ի բաց գնաե: Երկրորդ` թէ վասն է՞ր ԺԲ. (12), ԺԲ. (12) գնամք, երրորդ` թէ վասն է՞ր այսպիսի անուամբ կոչեցան` Խոյ, Ցուլ, Եկաւոր:

Վասն առաջնոյն գիտելի է, զի այս էր ստոյգն` Զ. (6) ի վերայ բերել, կամ Դ. (4) ի բաց գնալ, բայց վասն յաւելեալ թուին, որ նահանջն ի ֆարտ թիւն անկաւ` Է. (7) հրամայէ ի վերայ բերել, կամ Ե. (5) ի բաց գնալ, զի ուղիղ գայցէ տանուտէր տարւոյն: Զի յԺԲ. (12) տանուտէրքն Գ. (3)ն նահանջ է, որ է` Խեցգետինն, Կարիճն եւ Ձուկն, իսկ յորժամ Դ. (4) ի բաց գնամք, սխալէ զկարգ կենդանակերպիցն, եւ գայ նահանջն յԱռիւծն եւ յԱղեղնաւորն եւ ի Խոյն: Եւ վասն սխալելոյ զկարգս` յաւելեալ թուոյն հարկիմք Ե. (5) ի բաց գնալ, զի կարգ կենդանակերպիցն ուղիղ եկեսցէ:

Երկրորդ` զի ԺԲ. (12) են կենդանակերպք, եւ սկիզբն Խոյն է, վասն այն ԺԲ. (12), ԺԲ. (12) գնամք եւ զսկիզբն ի Խոյէն առնեմք, զի նա է առաջին: Զի յառաջին` յարարչութեան Զատիկն զԱրեգակն ի Խոյն եդ Աստուած եւ ապա ի նմանէ` կարգաւ յայլսն փոխեցաւ:

Վասն երրորդին գիտելի է, թէ անուանքս այս` ինն կենդանեաց է անուն, իսկ Եկաւորն` ըստ թուոյ երկուց աստեղաց, եւ Կշիռն` վասն հասարակութեան, եւ Ջրհոսն` ըստ ներգործութեան օդոյդ` սոքա այսպէս կոչեցան: Իսկ որ ըստ անուան կենդանեաց` կրկին կերպիւ կոչեցան. է, որ զմասնաւոր անդամոց զնմանութիւն դիրք աստեղաց կենդանակերպիցն յինքեանս երեւեցուցանեն, եւ է, որ ըստ զանազան ներգործութեան Արեգականն գալով եւ գնալով ի սոսա ընկալան զանուանքս զայս: Զի Արեգակն զորոց կենդանեաց բերէ յինքն զներգործութիւնս ի կենդանակերպն յայն, զնոյն անունն ընկալաւ կենդանակերպն այն:

Վասն առաջնոյն գիտելի է, զի Խոյն ունի ի խոյէն զնմանութիւն դմակին, որ է Բազմաստեղն, իսկ Ցուլն` զեղջերացն, Եկաւորն` ի յերկուց աստեղն, Առիւծն` զգլխոյն, Խեցգետինն` զկրծիցն, Կշիռն` զնժարին, որ է թաթն, Կարիճն` զանձինն եւ զտտանն, Վիշապն` զգլխոյն եւ զողինն-սոքա վասն մասնաւոր նմանութեանցն կոչեցան այսպիսի անուամբ:

Երկրորդ` ըստ ներգործութեան Արեգականն այսպէս կոչեցան: Եւ զի Խոյն ծննդական է, եւ Արեգակն գալով ի սա, զաշխարհս շարժէ ի ծննդականութիւն: Զի երկիր ծնանի զբոյսս, եւ ծառք եւ տունկք` զտերեւ եւ զծաղիկս, եւ կենդանիք ծնանին զնմանս իւրեանց, որպէս ոչխարն զգառն, կովն` զհորթն, ձին` զքուռակն եւ այլն: Եւ վասն այսորիկ կենդանակերպս այս Խոյ անուանեցաւ:

Եւ զի Ցուլն առաւել ծննդական է, քան զխոյն, զի որպէս անձամբն մեծ է եւ յաղթող, այսպէս եւ ծննդական զօրութեամբն, նոյնպէս եւ Արեգակն` գալով ի սա, այլեւս առաւել ներգործէ, զի բարձրացուցանէ զբոյսս եւ ծղօտ կապէ եւ զպտուղս ի ծառոց արձակէ: Եւ զոր ոչ ի Խոյն կարաց զարթուցանել, աստ առհասարակ զարթուցանէ եւ փթթեալ զուարճացուցանէ: Նաեւ զգառինս եւ զորթս ի խայտալ եւ յարօտ հանէ:

Իսկ յԵկաւորն բարձրացեալ Արեգականն եւ զորացեալ ջերմութեամբն` բերէ զառաջին եկն: Զի վաղահաս պտուղքն ի ծառոց գան ի յեկ եւ ի կերակուր` որպէս ծիրան եւ բալ եւ կեռաս եւ թութ եւ անուշահոտ վարդք: Եւ յարտօրէից, որք ի դաշտս ջերմայինս` գարիք, գան ի հունձս, եւ ի յածուոց` բոյսք եւ բանջարք, վասն որոյ եւ Եկաւոր անուանեցաւ:

Եւ ի Խեցգետինն ժամանեալ Արեգականն, սկսանի զկողմնաւոր ընթացս եւ յերկուց կողմանց ընթանայ, որպէս զխեցգետինն: Զի յԵկաւորէն զառիվեր ընթացաւ ի Խեցգետինն եւ ի Խեցգետնէն դարձաւ զառ ի վայր եւ գայ յԱռիւծն, վասն որոյ կենդանակերպն այն Խեցգետին անուանեցաւ` վասն յետ եւ յառաջ ընթացից Արեգականն: Դարձեալ` զի խեցգետինն զկտուցն խիստ ունի, որպէս զերկաթ` մինչ զի զքար ու կիր զոփս ջրոց ծակել կարէ, այսպէս եւ Արեգակն ի կենդանակերպս յայս զորանայ ջերմութեամբ` մինչ զի զգագաթս կենդանեաց ջանայ ծակել, որպէս զմարդոյ եւ զոչխարաց եւ զայլոց:

Իսկ յԱռիւծն եկեալ Արեգականն, թագաւորէ ջերմութեամբն եւ սաստկանայ եւ գազանանայ որպէս զառիւծ: Զի որպէս զառիւծն ահարկու է ի գազանս վասն սաստիկ արիության, զի փիղ եւ միեղջերու, որ անճոռնի եւ յաղթանդայ գազանք են, նոքայ երբ խարխափուն ձայնի առնուն` կրեն ինչ երկիւղ: Մինչ զի տեսցեն զկենդանին, թէ զօրաւոր լիցի, քան զինքեանս, փախնուն, եւ եթէ տկար` ապա յառնեն եւ յարձակին ի վերայ: Իսկ առիւծն վասն սաստիկ արիութեան դիմէ ի ձայնն յայն, զոր լուաւ, առանց երկիւղի: Եւ ահարկու է ի գազանս եւ սաստիկ` ի պատառել եւ ի մահացուցանել: Այսպէս եւ Արեգակն յԱռիւծն գալով, զբազումս մահացուցանէ, զորս գտանէ ի դաշտի, որպէս բազմաց գիտելի է: Դարձեալ ըստ ստուգաբանութեան` առիւծն «առե ասէ. ի ծառոց` զանազան պտուղս եւ ի յորթոց` խաղողս եւ ի յանդստանաց` զցորեանս զգարնան եւ զաշնան եւ ի պարտիզաց զսեխ եւ զձմերուկ եւ յոչխարաց` զգառինս ի մատաղ եւ ի զենումն: Եւ ըստ այսքան ներգործութեան Արեգականն կենդանակերպն այն Առիւծ անուանեցաւ:

Իսկ որ Կոյսն անուանեցաւ, զի Արեգակն գալով ի կենդանակերպս յայս, երկիր զկուսի բնութիւն ստանայ, զի այլ ոչ ծնանի, իբրեւ զկոյս: Զի անհնար է յայսմ ժամանակի իր սերմանել յերկիր եւ զայն հնձել, թէպէտ սերմանի եւ կանաչանայ, բայց ի հունձս ոչ գայ, զի ոչ կարէ երկիր ի կատարելութիւն հասուցանել զսերմանեալն: Վասն այն Կոյս անուանեցաւ:

Եւ գալով ի Կշիռն, Արեգակն կշռէ նախ զտիւ եւ զգիշեր, զի զԺԲ. (12) ժամ տիւն լինի եւ ԺԲ. (12)` գիշերն: Երկրորդ` կշռէ զջերմութիւն եւ զցրտութիւն, զի ոչ ջերմութեամբ այրէ եւ ոչ ցրտութեամբ սառեցուցանէ: Երրորդ` կռշէ, զի կիսէ զԺԲ. (12) կենդանակերպսն եւ հաւասարապէս բաժանէ Զ. (6) եւ Զ. (6): Չորրորդ` կռշէ զգօտին, զի ի մէջ երկնամիջակ եւ այրեցեալ գօտոյն մտեալ է եւ ունի զհասարակութեան գօտին: Հինգերորդ` կշռէ եւ զԴ. (4) եղանակս` զգարունն եւ զամառն ի մի կողմն թողու եւ զաշունն եւ զձմեռն ի միւս կողմն առնու եւ հաւասար բաժանէ զեղանակսն Բ. (2) եւ Բ. (2): Վեցերորդ` կշռէ ընդդէմ Խոյին, զի յելանելն յարեւելից կշռէ Արեգակն զշառաւիղն ի վերայ Կշռին ըստ ուղիղ գծի ծագելով եւ ի մտանելն ձգէ զշառաւիղն դարձեալ ըստ ուղիղ գծի` ի վերայ Խոյին ծագելով:

Եւ ի գալն ի Կարիճն Արեգակն զնորայն բերէ զնմանութիւն: Զի կարիճն զխայթոցն ի վերջքն ունի, այսինքն ի տուտն եւ ի հարկանելն սաստիկ կսկծեցուցանէ եւ վիրավորէ: Այսպէս եւ Արեգակն ի վերջքն հասանելով Կարճին, յանկարծակի ձիւնաբերութիւն լինի, եւ խայթէ ի վերջքն իբրեւ զկարիճ` զորս ի ճանապարհի գտանէ եւ կամ ի լերինս, անպատրաստ եւ մերկ. զոմանց զոտս եւ զձեռս մսէ, զմատունս թափեալ կսկծցուցանէ, զայլս ի հիվանդութիւն ձգէ: Եւ զմնացեալ պտուղս ծառոց եւ տնկոց խամրացուցանէ եւ մսեալ ապականէ եւ զմնացեալ կալս եւ զանագանեալս փտեցուցանէ: Եւ զայսքան վնասս յանկարծակի գործէ, վասն այն Կարիճ անուանեցաւ:

Իսկ ժամանեալ յԱղեղնաւորն, սաստկանայ ցրտութիւն եւ մահ գործէ կենդանեաց, զորս գտանէ արտաքս: Զոր օրինակ նետ` ելեալ ի հաստ եւ ի լայնալիճ աղեղնէ եւ զոր հարկանէ ի մերկաց, այլ ոչ տայ նմա ապրել, քանզի չարաչար մահացուցանէ, այսպէս եւ զօրութիւն ցրտութեան, զորս գտանէ մերկ, արտաքոյ շինի, այլ ոչ տայ նոցա ապրել: Որպէս եւ բազում անգամ պատահի ճանապարհորդաց, որ ոչ կարեն հասնել ի քաղաք կամ ի գիւղ կամ յագարակ եւ ի խան եւ ոչ գտանիցեն նիւթ հրոյ, զի բորբոքեալ ապրեսցին ի խստութենէ սառնամանեացն, այնպիսիքն ինքեանք եւ անասունք իւրեանց ողորմելի եւ խեղճ մահուամբ կորնչին: Եւ վասն մահակործան վնասուն Աղեղնաւոր կոչեցաւ կենդանակերպս այս:

Եւ եկեալ Արեգակն ի Այծեղջիւրն, կրկին կերպիւ բերէ զնմանութիւն նորա. նախ` զի այծն յորժամ գտանէ կտուրս տանց եւ որմոց եւ կամ քարինս բարձրաբերձս, թողեալ զհարթայատակ ճանապարհս եւ զդիւրինս, կիցս եւ վազս, իբրեւ զթռչունս ի յորմունս եւ ի քարինս ձգէ եւ խնդութեամբ ձայնս ուրախական արձակելով զարշաւանս իւր քարէ ի քար եւ յորմէ յորմ առնելով զայն ճանապարհորդէ: Սոյնպէս եւ Արեգակն հասեալ յԱյծեղջիւրն, զարշաւանս ընթացից իւրոց զառ ի վեր առնէ, զի ի խոնարհութենէն սկսանի բարձրանալ եւ այլ ոչ ախորժէ զառ ի վայր գնալն, այլ իբրեւ զայծս զձիգս ի բարձունս ձգէ եւ այնպէս զճանապարհս իւր յարմարէ: Դարձեալ, զի չոր է եղջիւր այծուն, այսպէս եւ ի կենդանակերպս այս չոր ցուրտն ի հողմոյ սաստկանայ: Որ թէպէտ պարզ եւ արեւ լինի, բայց զարիւնն ծծէ զմարդոյ, որպէս սովորութիւն առեալ ասեն «արեւ է, բայց արիւն կուծծէե: Եւ եթէ մանուկ եւ կամ անասուն պատճառաւ ինչ իրիք զարտաքս յամեսցի, զաղաղակ բառնան եւ փութացուցանեն ասելով` «շուտ արա, զի չորացաւ տղայն եւ տավարն ի դրացե: Եւ վասն զառիվեր ընթացից Արեգականն ի կենդանակերպս յայս եւ չորութեան ցրտին` Այծեղջիւր անուանեցաւ:

Իսկ ի Ջրհոսն մտանելով Արեգականն եւ երկարեալ փոքր մի ի վերին կիսագունդն Արեգականն վասն յերկարելոյ աւուրցն եւ ջերմութեան Արեգականն, փոքր մի ազդեալ յերկիր, սկսանի յարեգունի տեղիսն հալ առնուլ ձիւնն: Եւ ջուրն յառաջ հոսի եւ ընթանայ փոքր-փոքր: Եւ օր ըստ օրէ յաւելեալ ջերմութեան Արեգականն վասն երկարելոյ աւուրցն, յաւելու եւ հոսումն ջուրցն: Զի լինի ի դաշտ տեղորայքն իբրեւ զմիջնագարուն, եւ երեսք երկրի բացուի ի հալմանէ ձեանցն ի ջերմութենէ Արեգականն: Եւ վասն այնորիկ կենդանակերպս այս Ջրհոս անուանեցաւ, զի ջուրք եւ առուք, որ սառեալ էին եւ դարձեալ` իբրեւ զքար եւ զերկաթ եւ արգելեալք էին ի հոսելոյ, սկսան լկիլ եւ հալիլ եւ հոսիլ ի ջերմութենէ Արեւուն:

Եւ ի Ձուկն շարամանեալ Արեգականն եւ գտեալ օգնականութիւն ի հարաւային հողմոցն, փոխէ զձիւնաբերութիւն ամպոց յանձրեւս եւ ի տաղատարափս: Եւ սկսանի նա մսել զձիւնն, զոր օրինակ սառնամանիքն եւ ձեան ցրտութիւն զմարմին կենդանոյն թափէ, այսպէս եւ հողմն հարաւոյ զձիւնն մսէ եւ թափէ ի կարողութենէ իւրմէ, որ իբրեւ զմսեալ մարմին մարդոյ փլորի եւ թափի յիւրումն էութենէ եւ հալի: Եւ աստ տես յորդութիւնք աղբերաց եւ յարուցմունք գետոց եւ էջք եւ տաղատարափք անձրեւաց եւ դառնայ երկիր ի մօր եւ ի տիղմն: Եւ որպէս ձուկն ի մեջ ջրին լեղայ, այսպէս եւ աշխարհ ի մեջ ջրոց իբրեւ զձուկն ի լեղ գայ: Վասն որոյ կենդանակերպս այս Ձուկն անուանեցաւ:

Այսքան շատ լիցի վասն անուանակոչութեան կենդանակերպիցն, որ ի զանազան ներգործութենէ Արեգականն անուանակոչեցան` Խոյ եւ Ցուլ եւ այլն, որպէս առ ասացաք եւ ցուցաք:

Եւ ԺԲ. (12) կենդանակերպքս ունին զբնութիւն չորից տարերաց: Զի Խոյն եւ Առիւծն եւ Աղեղնաւորն ունին զբնութիւն հրոյ` ջերմ եւ չոր, իսկ Ցուլն եւ Կոյսն եւ Այծեղջիւրն ունին զբնութիւն հողոյ` չոր եւ ցուրտ, իսկ Եկաւորն եւ Կշիռն եւ Ջրհոսն ունին զբնութիւն օդոյ` ջերմ եւ գէջ, իսկ Խեցգետինն, Կարիճն եւ Ձուկն ունին զբնութիւն ջրոց` ցուրտ եւ գէջ: