Տոմարագիտական աշխատութիւններ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Նախ խնդրելի է, թե զինչ է տասնիններեակ, երկրորդ` թէ ուստի պատճառի պակասումն աւուրց, երրորդ` թէ զինչ առնէ տասնիններեակն:

1. Նախ գիտել պարտ է, զի ի չորրորդ աւուր ընդ արշալույսն ստեղծագործեցաւ Արեգակն եւ եդաւ յառաջին շաւիղն ստեղծման` ի նոյն կէտն եւ ի նոյն րոպէն, որ մինչեւ ցայսօր ծագէ ըստ սահմանադրութեան արարչին: Իսկ յերեկոյին արար զԼուսինն եւ զնա եդ ի նոյն շաւիղ ստեղծմանն, յորում ընթացաւ Արեգակն, զի զհետ հետոց Արեգականն ընթացաւ եւ սա: Արդ` զի նախկին է ստեղծումն, քան զընթացումն, վասն այն նախկին ասելի է վասն ստեղծմանն, քան վասն ընթացմանն:

Եւ նախ խնդրելի է, թէ որպէս գոյացան լուսաւորք, երկրորդ` վասն լուսոյն, երրորդ` վասն բարութեան լուսոյն, չորրորդ` վասն յատկութեան նոցա, հինգերորդ` վասն նշանակութեան նոցա, վեցերորդ` թէ վասն է՞ր յերկինս եդ:

Վասն առաջնոյն գիտելի է, զի ոմանք ասեն, թէ հինգերորդ էութիւն է արտաքոյ չորից տարերց ըստ Արիստոտելի: Այլ վարդապետք եկեղեցւոյ ասեն ըստ Պղատոնի, եթէ լոյսն խզումն է ի տարրական հրոյ, որ յառաջին օրն գոյացաւ: Եւ լուսաւոր անօթքն ի չորրորդումն աւուրն կազմեցան յօգոյ, եւ խզեալ յառաջին լուսոյն զպարզն եւ զվճիտն եւ զջերմինն եւ եդեալ յանօթ Արեգականն, եւ զայլ նուազն եւ զգիջայինն եդեալ յանօթ Լուսնին: Եւ ըստ այսմ կերպիւ զպայծառ եւ զնուազ աստեղս իմա: Եւ այս հաւանելի երեւի վասն կրկին պատճառի. նախ զի յոմանս առաւելէ լոյսն, որպէս յԱրեգակն եւ յոմանս նուազ, որպէս ի Լուսինն եւ յայլ աստեղս: Այլ հինգերորդ էութիւն է պարզ եւ հաւասար` զառաւելն եւ զնուազն ոչ ընդունի: Եւ թէ ասեն յանօթոյն է, որ մինն առաւել լոյս տայ եւ մինն նուազ եւ ոչ ի լուսոյն, որպէս յստակ ապակի, որ առաւել լուսաւորէ, ասեմք` ապա յայտ է, որ անօթք լուսաւորացն տարրական է, թէ ոմն պարզ է եւ ոմն թանձր: Երկրորդ, զի ունին ջերմութիւն եւ ցրտութիւն, չորութիւն եւ գիջութիւն, որ յատկապէս տարրական է որակութիւն:

Գիտելի է վասն լուսոյն, զի հոմանուն է լոյս եւ բաժանի յանեղ եւ եղական լոյս: Եւ է անեղական լոյս եւ երրորդութիւն սուրբ լոյս անմատույց, ըստ այնմ` «լուսով երեսաց քոց տեսանեմք զլոյսե: Իսկ եղականն լոյս դարձեալ բաժանի յիմանելին եւ ի զգալին: Եւ է իմանալի լոյսն որպէս հրեշտակք եւ հոգի մարդոյ եւ պատուիրանն Աստուծոյ, զի «պատուիրանք Տեառն լոյս ենե, - ասէ մարգարեն: Իսկ զգալի լոյսն դարձեալ բաժանի յերկնայինս եւ յերկրայինս: Եւ է երկնային լոյս` որպէս Արեգակն եւ Լուսինն եւ աստեղք, իսկ երկրային լոյս է ճրագն եւ պայծառ օդն եւ լոյս աչաց:

Երրորդ` ասելի է վասն բարութեան լուսոյն, որ ասէ` «ետես Աստուած զլոյսն զի բարի էե եւ բազում ինչ բարութիւն եւ յատկութիւն է լուսոյն. նախ զի հալածէ զխաւար, երկրորդ` փարատէ զտրտմութիւն եւ ուրախ առնէ, երրորդ` զգազանս եւ զգողս փախուցանէ, չորրորդ` զճանապարհորդս եւ զարուեստաւորս եւ զայլս ի գործս յորդորէ, հինգերորդ` զընտիրս եւ զխոտանս որոշէ, վեցերորդ` զբարեկամս եւ զթշնամիս ցուցանէ, եօթներորդ` միջնորդով զայլս լուսաւորէ, որպէս ընդ օդ եւ ընդ ապակի, ութերորդ` ի թանձր եւ ի կարծր նիւթ անգործ մնայ, որպէս ի քար եւ ի հող, իններորդ` զփորուածս երկնից բովանդակ լնու, տասներորդ` ըստ չափու տարողութեան զաչս լուսաւորէ:

Նմանապէս եւ իմանալի լոյսն ներգործէ զայս. նախ զխաւար անգիտութեան հալածէ, երկրորդ` զտրտմութիւն մեղաց փարատէ, երրորդ` զթշնամին, սատանայ եւ զչարն փախուցանէ, չորրորդ` զիմաստունս եւ զառաքինիս ի գործս յորդորէ, հինգերորդ` զբարիս եւ զչարս որոշէ, վեցերորդ` զբարեկամս հրեշտակս եւ զթշնամիս սատանայ ցուցանէ, եօթներորդ` միջնորդով զայլս լուսաւորէ: Որպէս Տէրն մեր` «ես լոյս յաշխարհ եկիե եւ «ես եմ լոյս աշխարհիե եւ առաքելոցն ասէր` «դուք եք լոյս աշխարհիե, եւ նոքօք լուսաւորեաց զհաւատացեալս: Ութերորդ` որք խստացեալ են անհաւատութեամբ եւ թանձրացեալ մեղօք, անգործ մնայ, իններորդ` զերկնայինս եւ զերկրային միտս մարդկան առ հասարակ լուսաւորէ, տասներորդ` ըստ չափու եւ կարողութեան բաշխէ, որպէս ի կեանս յայսմիկ, եւ ի հանդերձեալն առաւել, զի կարիցեմք տանել:

Չորրորդ` գիտելի է եւ վասն յատկութեան սոցա: Նախ յատկութիւն է Արեգական. զի միատեսակ է եւ մի, երկրորդ` զտեսակն անիրաց դնելի ունի, երրորդ` զտեսակն յառաջ է, քան զնիւթն, չորրորդ` երեք յատկութեամբ եւ մի բնութեամբ, հինգերորդ` պատկեր եւ օրինակ է Քրիստոսի Արեգականն արդարութեան, վեցերորդ` մեծ է, քան զաշխարհս, եօթներորդ` ջերմ է զօրութեամբ, ութերորդ` զի լուսաւոր է, իններորդ` հաւասար ունի զջերմութիւն եւ զլոյս, տասներորդ` արարիչ է եղանակաց, մետասաներորդ` զտիւ եւ զգիշեր կատարէ, երկտասաներորդ` պատճառ է ծննդոց, երեքտասաներորդ` խոնարհի եւ բարձրանայ, չորեքտասաներորդ` մերձենալով նորոգէ եւ հեռանալով ապականէ, հնգետասաներորդ` անդադար է ի ներգործութիւն, յորս կարգեցաւ, վեշտասաներորդ` զի ամենայն լուսաւորք ի նմանէ առնուն զլոյսն, տասնեւեօթներորդ` զի չափ է ժամանակաց, տասնեւութերորդ` լուսով եւ ջերմութեամբ մերձեալ է յամենեսեան եւ բոլորակութեամբ հեռի, տասնեւիններորդ` զոմանս խաւարէ եւ զայլս լուսաւորէ, քսաներորդ` է «ի նշանս եւ ի ժամանակս եւ յաւուրս եւ ի տարիսե, - որպէս ասէ Գիրն:

Իսկ վասն յատկութեան Լուսնի գիտելի է. նախ զի միջակ է Արեգական եւ աստեղաց, խոնարհ է, սրընթաց է, փոքր է գօտին, զամիսն առնէ, զգիշերս լուսաւորէ, խաւարի, ընդ դէմ երկնիցն շարժի, հասարակ եւ յատուկ շարժութիւն ունի, գէջ է եւ հով, ունի բնական լոյս եւ յԱրեգակնէ փոխառնու լոյս, մերձեալ` յԱրեգակէ լուսաւորի, այլեւ եղջերաւորի եւ հեռացեալ նուազի լոյսն, զԱրեգակն խաւարէ, ի լոյս նորա ծածկի, իշխէ տարրական մարմնոց, ի ծնունդս ազդէ, տնկոց սնունդ է, ոմանց որակ գունոց տայ` որպէս խնձորոյ եւ զոմանց բառնայ` որպէս զմարդոյ, հայելի է աշխարհի, ըստ որում աղտն յերեսն երեւի: Զամենայն մոլորակաց զօրութիւն ունի. եւ այս վասն երկու պատճառի, նախ զի ներքոյ է ամենեցուն եւ ամենայնին զօրութիւն առ նա ժողովի, եւ դարձեալ` Արեգակն միջակ գոլով հաղորդի ամենայն մոլորակաց եւ զայն անցուցանէ ի Լուսին` լուսով հանդերձ: Վասն այն ի նորանալն առաւել զօրաւոր եւ ազդու է սերմանելոյ եւ այլոց, որ եւ զծովս եւ զաղբիւրս եւ զհերս եւ զըղեղս առաւելու ընդ իւր եւ նուազէ:

Բայց խնդրելի է եւ զայս, թէ զլոյսն որպէ՞ս ունի: Վարդապետք ասեն որպէս սուրբն Բարսեղ, թէ որպէս երկբերանի քսակ է Լուսին, ընդ մինն ելանէ եւ ի վերինն թիկունքն ժողովի, եւ պակասի ի մենջ լոյսն եւ ի միւս ներքս մտանէ եւ լուսաւորէ զմեզ: Եւ այլք ասեն, թէ յԱրեգակէն առնու զլոյսն: Այսպէս, զի մերձ եկեալ ի նոյն կենդանակերպն, սակս լոյս առնելոյ ի նմանէ յարեւելիցն կողմանէ, թէպէտ մեզ ի մտիցն երեւէ, այլ նմա արեւելից մասն է, որ զլոյսն առնու: Եւ որքան հեռանայ ի Արեգականն առաւելու լոյսն, եւ յորժամ ի միւս կիսագունդն հասանէ ընդ վեց կենդանակերպս հետեւեալ` բոլորի լոյսն ի նմա, զի ուղղապէս զլոյսն ընդունի եւ այնուհետեւ նուազի լոյսն որքան յառաջէ քան զԱրեգակն եւ թեքի ի նմանէ: Եւ այլք ասացին, թէ ունի բնական լոյս եւ առնու զլոյս յԱրեւէ եւ այնպէս խառնի երկու լոյսն ի նմա եւ սնուցանէ` զորս յերկրի: Եւ գիտելի է, զի ընդ ամենեւին հեռանալն` Լուսինն խաւարի: Եւ ամենեւին մերձ եկեալ ի նոյն կենդանակերպն եւ ուղղապէս ընդդէմ անցեալ Արեգականն, խաւարէ զնա, զի ընդդիմատիպ է անօթ Լուսնին: Նմանապէս եւ զայլ մոլորակսն ծածկէ, յորժամ ուղղապէս ընդդէմ անկանի: Եւ զի ոչ հանապազ խաւարին, զի ոչ միշտ ընդ նոյն շաւիղս ընթանան, թէպէտ հանդիպին ի մին կենդանակերպ:

Խնդրելի է եւ զայս, թէ աղտն զի՞նչ է յերեսն Լուսնին:

Ոմանք ասացին` ի խաւարմանէ Խաչելութեան է մնացեալ նշան: Եւ ոմանք` զստուեր երկրի ասեն: Եւ այլք ասեն, թէ կերպարանք է ցամաք երկրիս, որպէս հայելին զմարդոյ կերպարան յինքն երեւեցուցանէ: Նոյնպէս եւ Լուսինն, զի այն, որ պայծառն է` լուսափայլութիւն ծովուցն է, եւ աղտն երկրի:

Նաեւ զայս պարտ է գիտել, թէ զինչ է, որ ի նորիլն եղջերուակերպ երեւի:

Ստուեր երկրի ընդ մէջ անցեալ Արեգական, խաւարէ զԼուսինն եւ յորժամ առնու զլոյսն յԱրեւուն յեզրն, երկրիս ձեւն բոլորակ է, խաւար մնայ մէջն, նոյնպէս յորժամ հնանայ, եւ պակասի լոյսն:

Այլ վասն զի նոյնասեռք են եւ սոցա աստեղք, ասելի է եւ զյատկութիւն սոցա. նախ զի մի բնութիւն է աստեղաց, երկրորդ` զի լուսաւոր է, երրորդ` զի անապական է, չորրորդ` զի մշտաշարժ է, հինգերորդ` զի դիրքն իւր մեծ է, թէպէտ եւ առ մեզ փոքր, վեցերորդ` զի հաստատ է ի դիրքս իւր, եօթներորդ` զի զարդ երկնից է, ութերորդ` զի նշան ժամանակաց է, իններորդ` զի յօրինակ մերոց փառաց է, տասներորդ` զի բոլոր է:

Հինգերորդ` ասելի է վասն նշանակութեան նոցա: Նախ լոյս Արեգականն նշանակէ զլոյս աստուածութեան եւ բոլորակութիւն` զանթերի եւ զկատարեալ աստուածութիւն: Երկրորդ` Արեգակն զՀայր Աստուած նշանակէ, եւ դեղին լոյսն` զՈրդին միածին, եւ սպիտակ լոյսն` զՀոգին Սուրբ: Երրորդ` զի Արեգակ երեք է յատկութեամբ, եւ մի է բնութեամբ, այսպէս աստուածութիւն երեք է անձնաւորութեամբ եւ մի է բնութեամբ: Չորրորդ` զի Արեգակն ունի լոյս եւ ջերմութիւն, նոյնպէս Հայր ունի լոյս` զՈրդին միածին եւ ջերմութիւն` զՀոգին Սուրբ: Հինգերորդ` ելանելն Արեգական յարեւելից` զելանելն Որդւոյ ի Հօրէ նշանակէ, ըստ այնմ «ելի ի Հօրէ եւ եկի յաշխարհե: Եւ խոնարհիլն ի մուտն Արեւու զխոնարհիլն առ կոյսն, ըստ այնմ` «զօրութիւն Բարձրելոյն հովանի լիցի ի վերայ քոե: Եւ ծածկիլն ի ներքին կիսագունդն` զպարուրիլն ի որովայն Կուսին, ըստ այնմ` «ահա յղասջիրե: Եւ վերստին ծագիլն` զծնանիլն ի Կուսէն, ըստ այնմ` «եւ ծնցիս որդիե: Վեցերորդ` բարձրանալն Արեգականն յերկրէ` զբարձրանալն ի խաչին նշանակէ, ըստ այնմ` «յորժամ բարձրացայց, զամենեսեան, ձգեցից առ իսե: Եւ խոնարհիլն` զիջումն ի խաչէն, որպէս խոնարհեցաւ ի վերայ բազկացն Յովսեփայ: Եւ ծածկիլն ի ներքին կիսագունդն` զծածկիլն հողով ի գերեզմանի, ըստ այնմ` «զի որպէս Յովնան եղեւ ի փոր կիտին զերիս տիւս, նոյնպէս եւ որդի մարդոյ ի սիրտ երկրիե: Եւ վերստին ծագիլն` զփառաւոր յարութիւն աստուածային ի գերեզմանէ` ըստ այնմ` «եւ յերիր աւուր յառնեմե: Եօթներորդ` համբառնալն Արեգականն ի երկրէ, զհամբառնալն առ Հայր նշանակէ, ըստ այնմ` «ելանեմ ես առ Հայր իմե: Եւ խոնարհիլն զմիւս անգամ` գալուստն, ըստ այնմ` «դարձեալ գամ, առնում զձեզե: Եւ ծածկիլն զկորուստ մեղաց եւ մեղաւորացն ի դժոխս, ըստ այնմ` «երթայք յինէն անիծեալքե: Եւ վերստին ծագիլն` զվերանալն արդարոցն յերկին, ըստ այնմ` առաքելոյ «արդարքն լուսեղէն ամպօք վերանան ընդ առաջ Տեառն յօդսե: Ութերորդ` ծագիլն` զաստուածային վարդապետութեան լուսաւորելն նշանակէ, ըստ այնմ` «ես լոյս աշխարհ եկիե: Եւ խոնարհիլն` զաստուածահրաշ սքանչելիքն, որպէս ասէր` «ես եկի, զի զկեանս ունիցինե: Եւ ծածկիլն` զթաքնութիւն աստուածային զօրութեան յանհաւատիցն, ըստ այնմ` «վասն անհաւատութեան նոցա ոչ արար զօրութիւնսե: Եւ վերստին ծագիլն` զլուսաւորելն զաչս ըստ հաւատոցն, որպէս ասաց Բարտիմէի` «երթ, հաւատք քո կեցուցին զքեզե: Իններորդ` զաստուածային հրաշագործութիւնս յորժամ ներգործէր, բարձրանայր իբրեւ զԱրեգակն, որպէս վասն յարութեան Ղազարու ի մտանելն յաւանակաւ յԵրուսաղէմ դղրդեցաւ քաղաքն ամենայն, եւ Ովսաննայ երգով փառաւորէին զնա: Եւ խոնարհէր իբրեւ զԱրեգակն, յորժամ զմարդկայինս նկատէր զքաղց, զծարաւ եւ զայլսն: Եւ ծածկէր, որպէս զԱրեգակն, այսինքն ի սատանայէ, որ մինչ ի խաչն ոչ կարաց վերահասու լինել ճշմարտութեան առանց տարակուսանաց: Թէպէտ եւ աղաղակէին դեւք «գիտեմք զքեզ, ով ես սուրբդ Աստուծոյ եւ ի հրէիցնե, որպէս ասէ առաքեալն` «եթէ էին ծանուցեալ, ոչ արդեօք զՏէրն փառաց ի խաչ հանէինե: Տասներորդ` ծագեցաւ ի տուն Սիմոնի իբրեւ զԱրեգակն եւ խոնարհեցաւ, յորժամ սեղանակից եղեւ նմա, ծածկեցաւ ի Սիմոնէ, յորժամ ասէր, թէ մարգարէ ոմն էր սա, գիտէր եւ ծագեցաւ ի սիրտ պոռնկին, որ հաւատեաց զնա Աստուած եւ թողօղ մեղաց եւ օծ զՏեառն յօծումն պատանեաց: Մետասաներորդ` ծագեցաւ հեթանոսաց իբրեւ զԱրեգակն եւ ըստ այնմ` «լոյս յայտնեցար հեթանոսացե եւ խոնարհեցաւ ի տունս մաքսաւորաց եւ մեղաւորաց, որպէս Զաքէին, եւ ծածկեցաւ կղէոպեանցն ի ճանապարհին եւ վերստին ծագեցաւ ի վերնատունն, որպէս Թովմայի: Երկուտասաներորդ` ծագէ որպէս զԱրեգակն յոգիս արժանաւորաց եւ փառաւորեալ բարձրանայ բարեգործութեամբ նոցին: Եւ ծածկի յանզեղջ մեղաւորաց եւ վերստին ծագէ ապաշխարողաց, այսպէս եւ լոյս Լուսնին նշանակ է գոյացութեան մերոյ, ծնանելովն, բոլորելովն եւ մաշելովն, զի եւ մեք ծնանիմք եւ բոլորեալ կատարիմք եւ նուազելով մաշիմք, երկրորդ` նշանակ է մահու եւ յարութեան մերոյ, երրորդ` մեղաց եւ ապաշխարութեան, չորրորդ` հին օրինացն, հինգերորդ` նշանակէ եւ զփոփոխական եւ զյեղյեղուկ բնութիւնս մեր:

Իսկ նշանակութիւն աստեղացն. որպէս նշանակ եղեն Ծննդեանն Քրիստոսի եւ այժմ աստղ գիսաւոր նշանակ է աշխարհի խռովութեան եւ սասանման, նաեւ ըստ փոփոխութեան որակաց լուսոյն, զանազան նշանակութիւնս շնորհեն աշխարհի:

Վեցերորդ` ասելի է, թէ վասն է՞ր յերկինս եդ: Նախ զի երկինքն բարձր է, եւ յայնմանէ առաւել զլոյսն ծագէին յերկիր: Երկրորդ` լուսաւորքն ի հրոյ են, եւ տեղիք հրոյն է բարձրագոյն, որպէս տարր հրոյն: Երրորդ` աչք մեր, որ է լոյս, ի վերին մասն գլխոյս է, նոյնպէս եւ լուսաւորքն յերկինս, զի մերձաւոր` նմանն զնմանն տեսցէ: Չորրորդ` զի ի վեր տեսցուք աչօք եւ մտօք զվերինն խորհիմք, ուր Քրիստոս նստի ընդ աջմէ Աստուծոյ: Հինգերորդ` զի տեսցուք եւ իմասցուք, թէ արտաքին սրահն երկնից այսպէս է զարդարուն, քան ի առաւել ներքին կողմն սրբութեան իմանալեացն դասուց: Վեցերորդ` զի ի միտ ածցուք զառաջին փառսն մեր եւ ցանկասցուք եւ մի որպէս զանասուն յերկիր կորասցուք, յիշեա, եղբայր:

Արդ, այժմ ասասցուք, թէ զինչ է տասնիններեակն: Տասնիններեակ է շրջանն Լուսնին, որ յամս ԺԹ. (19) Լուսինն կատարէ զընթացս իւր` սկսեալ ի ստեղծման շաւղէն եւ հասեալ ի գլուխ շրջանին` պատառնու: Եւ դարձեալ դառնայ եւ մտանէ ի սկիզբն շրջանին ի մտանել քսաներորդ ամին:

2. Երկրորդ` խնդրելի է, թէ ուստի պատճառի պակասումն աւուրն տասնիններեակիս: Գիտելի է, զի ի չորեքշաբթոջ աւուր ի վաղորդեանն պահու, յորում ստեղծաւ Արեգակն եւ եդաւ ի ստեղծման շաւիղն ի հասարակաւորութեան էր, զի երկոտասան ժամ զտիւն չափէր եւ զերկոտասան` զգիշերն: Եւ ընթացաւ Արեգակն զտիւ աւուրն այն ԺԱ. (11) ժամ եւ ԺԱ. (11) մասն եւ մնաց յերկոտասան ժամէ աւուրն ԺԹ. (19) մասն այլ վճարէր զերկոտասան ժամն եւ մտանէր ի ներքին կիսագունդն: Եւ մերձ երեկոյին եստեղծ Աստուած զԼուսինն եւ եդ ի նոյն շաւիղ ստեղծման Արեգականն եւ ընթացաւ զհետ հետոց նորա ԺԱ. (11) ժամ եւ ԺԱ. (11) մասն: Եւ Արեգակն զԺԲ. (12) ժամն բոլոր իշխեաց տուընջեանն, բայց Լուսինն զԺԲ. (12) ժամն ոչ կարաց իշխել գիշերոյն, զի զԺԹ. (19) մասն ի տիւն ընդ Արեգականն գնաց: Եւ մնաց ԺԱ. (11) ժամ եւ ԺԱ. (11) մասն գիշերոյն յիւր իշխանութիւն, զի զայն միայն լուսաւորեաց ի վերին կիսագունդն: Եւ զԺԹ. (19) մասն, որ ի ԺԲ. (12) ժամէն պակաս լուսաւորեաց, զայն ի ներքին կիսագունդն ընթացաւ: Եւ զայն ԺԹ. (19) մասն յամենայն ամի պակաս ընթանայ Լուսինն ըստ ստեղծման աւուրն, որ ոչ կարաց լուսաւորելով իշխել գիշերոյն զԺԲ. (12) ժամն եւ զԺԱ. (11) մասն: Եւ ԺԹ. (19) մասունքս ժողովեալ ի ԺԹ. (19) ամն, պակասեցուցանեն օր մի եւ մասն մի յաւելեալ ՅԿ. (360) մասանցն եւ առնէ «զկատարեալ Լուսիննե:

- Բայց աստ տարակոյս է. զի ասէ մեկնիչն, թէ այս է տասնիններեակ, որ ԺԹ. (19) մասն ամի ամի յաւելու ի Լուսնէն եւ ի ԺԹ. (19) տարին լինի օր մի, որ յաւելու ի վերադիրս ազգաց:

- Մի' այսպէս իմանալ, թէ Լուսինն այսպիսի ընթացիւքս, որ ամի ամի ԺԹ. (19) մասն յաւելու ի Լուսնէն, թէ օր յաւելեալ բացակատարէ եւ այնպես յաւելու զվերադիրս ազգաց: Ո'չ այսպէս, այլ պակաս ընթանալովն ամի ամի ԺԹ. (19) մասն օր մի այլ պակաս ընթանայ, քան զԱրեգակն ի տասնիններեկի ամին: Զի զԺԸ. (18) ամն Լուսինն զիւր տարին ՅԾԴ. (354) օրն վճարէր եւ ի տասնիններեկի ամին ՅԾԳ. (353) օրն վճարէ, որ է օր մի այլ պակաս, քան զՅԾԴ. (354) օրն, զոր իւր սահման էր, որ հանապազ ընթանայր: Վասն որոյ ի տասնիններեկի ամին ԺԲ. (12) բերեմք ի վերայ վերադրին, որ ՅԾԳ. (353) օր տարւոյ Լուսնին դարձեալ ՅԿԵ. (365) լինի եւ հաւասարի տարւոյ Արեգականն: Եւ ի նահանջի ամին, որ օր մի յաւելու Արեգկան ի տարին, նա Ժ. (10) թիւ ածեմք ի վերայ վերադրին հայոց, որ է թիւ մի պակաս, զի դարձեալ լիցի ՅԿԶ. (366) օրն` ՅԿԵ. (365): Եւ յորժամ տասնիններեկի ամ ոչ լինի, որ Լուսինն պակասեցնէ օր մի եւ կամ նահանջի, որ Արեգակն յաւելու օր մի, նա ԺԱ. (11) բերեմք ի վերայ, որ դարձեալ ՅԿԵ. (365) լինի օր տարւոյն Լուսնին եւ հաւասար գտանիցի Արեգականն: Եւ յորժամ նահանջն եւ տասնիններեակն ի մի ամ հանդիպին, դարձեալ ԺԱ. (11) ածեմք ի վերայ, զի թէ Լուսինն պակասեցոյց օր մի, նա Արեգակն յաւել օր մի, վասն այն ԺԱ. (11) ածեմք ի վերայ:

3. Երրորդ` ասելի է, թէ զինչ առնէ տասնիններեակս: Առաջինն` զայս առնէ, զի զԼուսինն ի ստեղծման շաւիղն ձգէ, երկրորդ` զի յաւելու ի վերադիրս ամենայն ազգաց, երրորդ` զի թիւ մի պակասեցուցանէ ի վերադրէն Հայոց Մեծաց: