Տոմարագիտական աշխատութիւններ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

- Զի՞նչ է «Կալ թիւ մի ... ե:

- Առաջին օր ամսոյն է, յոր մտանելոց է ամիսն, պարտ է կալնուլ, զի յայտնի լիցի պատկեր աւուրն: Իսկ զեօթներեակն, որ կալնումք, անցեալ տարւոյն վերջին օրն է եւ զնոր տարւոյն զառաջին օրն անխախտ պահէ, զինչ եւ իցէ. թէ կիրակի, թէ երկուշաբթի եւ այլն, եւ նոր տարւոյն ամենայն աւուրց կարգն գայ անսխալ: Եւ զկրկնակն վասն այն կալնումք, որ միջոց երկու ամսոցն թերատ չմնայ, զի կրկնակն երբ երկու լինի, որպէս հոռու եւ եօթներեակն` մէկ, նա` հոռի, որ ի չորեքշաբթի պիտի մտանէ, նա ի երկուշաբթի պիտի գայ: Զի երբ կալնուս թիւ մի զհոռու առաջին օրն եւ բերես զեօթներեակն մէկ` ի վերայ առանց կրկնակի, նա առնէ երկու, որ է երկուշաբթի, որ է երկու օրով յառաջ, եւ թէ զկրկնակն երկու այլ ի վերայ բերես, նա առնէ չորս, որ է չորեքշաբթի, եւ այս ուղիղ է: Եւ թէ կրկնակն չորս լինի, եւ չկալնուս, նա չորս օրով յառաջ բերէ զամիսն: Եւ թէ Զ. (6)`, նա Զ. (6), նոյնպէս եւ այլն: Իսկ յօրագիւտն զաւուրս ամսոյն կալնումք, զի ըստ կարգի անսխալ ցուցանիցէ զօրագիւտ պատկեր աւուր ամսոյն: