Տոմարագիտական աշխատութիւններ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Վասն եօթներեկին երիս իրս խնդրելի է. նախ թէ զինչ է եօթներեակն, երկրորդ` թէ յորմէ պատճառի, երրորդ` թէ վասն էր Գ. (3) ի վերայ բերեմք եւ կամ Դ. (4) ի բաց գնամք:

Վասն առաջնոյն գիտելի է, զի եօթներեակն աւուրք շաբաթուն է, որ սկսաւ յարարչութենէն, այսինքն ի միաշաբաթ աւուրն եւ գայ մինչեւ ցայսօր եւ ոչ այլ յաւելուլ կարէ եւ կամ նուազիլ, զի ի միաշաբաթէն սկսեալ եզերի ի շաբաթն եւ դարձեալ յառաջին սկիզբն դառնայ ի միաշաբաթն:

Երկրորդ` ասելի է, թէ պատճառի սա յերեք ժամուցն, որ աւելու ի մասանց Արեգականն, յիւրաքանչիր եղանակս, եւ լինի օր մի, եւ օրն այն եօթներեակ լինի եւ յԷ. (7) ամն շաբաթանայ ըստ հայումն եւ յառաջինն դառնայ: Իսկ ըստ ազգացդ ի Զ. (6) ամն շաբաթացեալ դառնայ, զի ի նահանջի ամին կրկին աճէ եօթներեակն նոցա:

Երրորդ` գիտելի է, զի վասն այն Գ. (3) ի վերայ բերեմք, զի ի չորրորդումն աւուր ստեղծաւ Արեգակն, եւ յորժամ Գ. (3) ի վերայ չորիցն բերեմք, լինի Է. (7) եւ եզերի շաբաթն, եւ լինի սկիզբն գալ շաբաթուն միաշաբաթն: Եւ Դ. (4) ի բաց բառնամք, այսինքն զեղեալ աւուրսն, զի լինիցի դարձեալ մեզ սկիզբն շաբաթու միաշաբաթն:

Հարցումն. - Վասն է՞ր զստեղծման շաբաթն ի կիր առնումք եւ զթուականն Է. (7), Է. (7) գնամք:

Պատասխանի. - Զի օրն եւ շաբաթն ի ստեղծմանէն ունին զէութիւն եւ զանունն, եւ ի կիր առնելով զայս, Գ. (3) ի վերայ բերելով եւ կամ Դ. (4) ի բաց բառնալով հասուցանէ զմեզ ի թուականին պատկերն, եւ Է. (7), Է. (7) ի բաց գնալով զթուականն հասուցանէ զաւուրցն պատկերն: Եւ արուեստս այս հաստատեցաւ յաւել աւուրցն արարչութեան, զի կալեալ զԷ. (7) թիւն բերեմք ի վերայ կազմութեան աւուրն մարդոյ, առնէ Զ. (6) եւ ցուցանէ զօրն ուրբաթ: Եւ ըստ այսմ արհեստի ի ստեղծմանէն մինչեւ ի կատարած աշխարհի ոչ սխալեալ կորնչի օր մի: