Տոմարագիտական աշխատութիւններ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

- Զի՞նչ է րոպէն:

- Րոպէն մասն ասէ եւ վասն այն կրկնեմք, զի Լուսինն յաւուրն երկու մասն պակաս գնայ, քան զաւուր չափն: Եւ ժողովեալ զմասունս զայս ըստ քանիօնութեան աւուրցն Ե. (5), Ե. (5) թիւ ժամս առնեմք եւ տամք գիշերոյն եւ տուընջեանն, որպէս Պատճէնն հրամայէ: Եւ գտանեմք զծնունդն եւ զլրումն Լուսնի, թէ որքան ժամու եւ կամ ի քանիերորդ մասին լեալ է: Բայց երբ զրոպէն առնես, զգոյշ լեր, տես, թէ ծնունդն ի վաղուց հետէ լեալ է, եւ աւուրք անցեալ է ի վերայ որքան եւ իցէ: Մի' զաւուր րոպէն կալնուլ, յորում իցես, այլ երթ դեպ յետ եւ զծննդեանն րոպէն կալ, յորում աւուր Լուսինն ծնեալ իցէ: Նոյնպէս եւ զլրմանն արասցես, որ թէ դեռեւս դէպ յառաջ լինելու է լրումն Լուսնին, զլրման աւուրն կալ զրոպէն: Ապա եթէ յօրն, յորում Լուսինն ծնանիցի` իցես եւ կամ զլրումն առցէ, զնոյն աւուրն կալ: Իսկ յորժամ զաւուրք Լուսնին կամիցիս գիտել, յորում աւուր եւ իցես, զնոյն աւուրն կալցես եւ գտանես զերկոսինն անսխալ: