Տոմարագիտական աշխատութիւններ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Եւ ընդ է՞ր ասէ «տես նախ զԱրեգակնե. զի այս բնական է Լուսնին, որ զընծայումն ի կենդանակերպ Արեգականն առնու: Զի յորժամ ծնանի Լուսինն մերձ Արեգականն, յայնժամ Զ. (6) կենդանակերպիւ յետ վազէ ի կենդանակերպէ Արեգականն մինչեւ ի լրումն եւ յորժամ զլրումն առնու, դարձեալ Զ. (6) կենդանակերպ յառաջ գայ եւ հասանի առ Արեգակն ի կենդանակերպն յայն, յորում է եւ վերստին առնու զընծայումն եւ զծնունդն:

Բայց իմա եւ զայլ ծածուկ ընթացս Լուսնին. զի յորժամ յԱյծեղջիւրն ծնունդ առնու առ Արեգակն եւ Զ. (6) կենդանակերպիւ հեռացեալ յԱրեգակնէն եւ գայ յԵկաւորն առնու զլրումն եւ դարձեալ Զ. (6) կենդանակերպիւ մերձ գայ առ Արեգակն, զի վերստին առցէ զընծայումն: Եւ ԺԲ. (12) կենդանակերպն յԱղեղնաւորն լմնի: Եւ յԱղեղնաւորէն վազ տայ եւ թռիչս արձակէ եւ կոխէ զԱյծեղջիւրն եւ հասանէ ի Ջրհոսն առ Արեգակն եւ անդ առնու զծնունդն: Զի Լուսինն ի լմնելն զԺԲ. (12) կենդանակերպն ի Լ. (30) օրն լմնէ, եւ Արեգակն զիւր կենդանակերպն եւ փոխի յայլ կենդանակերպ եւ հեռանայ ի Լուսնէն միով կենդանակերպիւ եւս: Վասն որոյ հարկ լինի Լուսնին թռիչս արձակել զմի կենդանակերպիւն այն, ուստի փոխեցաւ Արեգակն, զի հասանել կարասցէ ի կենդանակերպն, յորս եմուտ Արեգակն եւ առցէ զընծայումն իւր ըստ աստուածադիր սահմանին:

Եւ եթէ կամիցիս գիտել զծածուկ ընթացս Լուսնին, զոր բացայայտեցի, տես յայգի Լուսնին, ուր կենդանակերպքն են եւ իմացիր, եթէ միտս ունիս: Եւ թէ ոչ կարես իմանալ` դու զպարզեալս ի մենջ ընկալ եւ օրհնէ զԱստուած: Զի այս բնական է Լուսնին, որ յամենայն ծնունդս զմի կենդանակերպն վազս արձակեալ կոխէ եւ ապա կարէ հասանել ի կենդանակերպ Արեգականն եւ անդ առնուլ զընծայումն ծննդեանն, որպէս գրեցի զնշանացդ յԱյծեղջիւրէն ի Ջրհոսն: Եւ վասն այս պատճառիս ասէ, թէ տես, թէ «Արեգակն յորում կենդանակերպի էե:

Իսկ զի ասէ զաւուրս Լուսնին ԺԲ. (12)-պատկեայ, զի Արեգակն ի կենդանակերպն յօրն Ա. (1) աստիճան գնա, եւ Լուսինն` ԺԲ. (12), եւ Արեգակն զԼ. (30) աստիճանն ի Լ. (30) օրն վճարէ, եւ Լուսինն` յԲ. (2) օր ու կէս լմնէ, վասն այն ասէ «ԺԲ. (12)-պատկեաե: Եւ այն, զի ասէ` «լից զթերութիւն Արեգականնե, զի թէ քանի օր էր Արեգակն ի կենդանակերպն յայն, յորում ծնաւ Լուսինն եւ անդի զսկիզբն էառ զԺԲ. (12) աստիճանացն ընթանալոյն, անդի ի հետ լից զթերութիւն կենդանակերպի Արեգականն եւ ապա զայլն տուր Լ. (30), Լ. (30) առաջիկայ կենդանակերպիցն եւ գտանես, թէ յորում կենդանակերպի է Լուսինն: Նոյնպէս եւ զգօտեաց Լուսնին արասցես, որպէս Պատճէնն հրամայէ: