Տաղեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
36. Ի ԳԵՐԵԶՄԱՆՆ ԱՄԵՆԱՍԻՐԵԼՒՈՅ ՎԱՐԴԱՆ ԼՈՒԹՖԵԱՆԻ
       ՀԵԾԵԾՄՈ՜ՒՆՔ
       Ո՜հ, երկնքի ժապաւէններ՝
Ճառագայթնե՜ր՝ միացուցած
Էին սրտերը մեր միմեանց՝
Մեր սրտերը սիրանըւէր:
       Նոքա միմեանցս համար քանի՞
Էին անհո՜ւն բա՛ց մատեաններ,
Հոն ամէն բառ խորք մը ունէր
Իր ներքեւը սիրոյ , ցաւի:
       Ո՜հ, կը յիշե՞ս , Չամլըճայի
Սարը նստած լո՜ւռ մըխայինք,
Ուր շուք տային մեզի նոճիք՝
Սեւ հովանոցք վշտահարի:
       ԸՍթամպոլի կապոյտ գօտւոյն՝
Վոսփորի ծուփը դիտէինք,
Ուսկից եւ մերթ զ՚անամպ երկինք.
Ո՛ , ախորժնե՜ր լուռ մեր հոգւոյն:
       Այն հիւսկէնները երկնքին՝
Այն ամպերը ձիւնաթորմի՝
Մինչ երեկոյ, ո՜հ, մի առ մի
Մեր նայուածքը գըրաւէին:
       Չ՚էինք խօսեր, խօսքն մեր հոգւոց
Անհունութիւնը կը պղծէր,
Մենք զերթ երկու տժգոյն բոցեր
Իրարու մէջ կ՚այրէինք սոսկ:
       Մեր հոգիքը նոճիներու
Թուխ թիթեռներ էին տրտում,
Սե՜ւ ծըծէինք՝ սո՜ւգ անհատնում,
Նայէինք միշտ երկրէս հեռու:
       Անյուսութի՜ւն , գերեզմանի
Այդ սեւ կաթը շատ ըմպեցինք,
Քեզ յափրեցուց այդ ըմպելիք,
Եղար երկնից տժգոյն որդի:
       Քու դալուկըդ՝ զիս ցաւցուց շա՜տ,
Եւ նայուածքըդ վերջին նըւաղ՝
Զ՚որ ուղղեցիր ինծի , աւա՜ղ,
Բեւեռացուց յ՚իս յիշատակդ:
       Երջանի՞կ ես հոդ թէ թշուառ,
Զուարթնոյ թեւով լուր մ՚ինձ ղրկէ,
Ա՜հ, այս աշխարհն միշտ տաղտուկ է…
Ցաւերու մեծ մայր մ՚է աշխարհ:
       Ո՜հ, եթէ հոդ ծառի մը շուք
Կայ եւ նորա քով մէկ վըտակ,
Եթէ կայ հոդ սէ՜ր անապակ,
Կան ազատ օդ , ազատութիւնք:
       Ո՜հ, կը թօթուեմ ես այս աղտոտ
Ձորձն հոգւոյս՝ կեանքս՝ մինչ իսկ այսօր,
Հող կը հագնիմ, հո՜ղ սըգաւոր…
—Ա՜հ, ուզածներս, Վարդան, կա՞ն հոդ…:
       1871