Քերթուածներ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ի ՎԵՐԱՀԱՍՏԱՏՈՒԹԻՒՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹԵԱՆ

ԵՐԳ

Իզուր  ամպերն  որոտացին,
Ու  ամէնուն  սիրտ  դող  առաւ.
Իզուր  հրեշտակ  Մասեաց  սարին`
Հայոց  բաղդին  վերայ  լացաւ:
Սեւ  փոթորկաց  մէջէն  սրավար
Տեսէ՛ք ինչպէ՛ս  կ՚ելլէ  պայծառ:
Ու   գայ  ցընծալով,
Ընծայ  բերելով,
Բիւր  երջանկութիւն,
Սահմանադրութիւն,
Սահմանադրութիւն:

Ողջո՛յն  աւուրն  այն  գերապանծ,
Ուր  բարձրացաւ  ի  լոյս  յաղթող
Արդարութեան  եւ իրաւանց
Եւ  ազգութեան  յաւերժ  կոթող
Արկողն  ի  հիմունս  անդնդալիր
Եւ մեծ գործոյն հանդիսադիր
Կու գայ  ցնծալով,
Ընծայ  բերելով,
Բիւր  երջանկութիւն,
Սահմանադրութիւն,
Սահմանադրութիւն:

Նա  բարձրացա՜ւ ու  սեւադէմ
Ատելութեան  խրոխտ  ամբարտակ
Ինկաւ  կործան ու լուսաճեմ
Թըռաւ  առ  մեզ  Սէր  անուշակ
Ու  զամբարտակն  այն  խորտակեց
Ու  զսէրն  անուշ  մեզի  խըրկեց:
Կու գայ  ցնծալով,
Ընծայ  բերելով,
Բիւր  երջանկութիւն,
Սահմանադրութիւն,
Սահմանադրութիւն:

Ո՜հ բնագաւառ մեր Հայաստան,
Գերեզմանաց  դու  հայրենիք.
Նոցա  վերայ  փըշոց  փոխան
Բուսանին  զըւարթ  հոյլ  վարդենիք.
Ահա ցաւած  ճակտիդ  թառամ
Կապել  պըսակ  մի  անթառամ
Կու գայ  ցնծալով,
Ընծայ  բերելով,
Բիւր  երջանկութիւն,
Սահմանադրութիւն,
Սահմանադրութիւն:

Միթէ  տեսնէ՞ք  դուք  հեռըւանց
Հայոց  սրաթեւ  մեծ  ապագայ,
Որոյ  վերայ  յերկնից  բարձանց
Փայլէ  հրաշէկ  աստղըն  Հայկայ.
Ձայն  ասպարէզ  մեզ  տալ  հրաւէր
Եւ  առաջնորդ  աւետաբեր:
Կու գայ  ցնծալով:
Ընծայ  բերելով,
Բիւր  երջանկութիւն,
Սահմանադրութիւն,
Սահմանադրութիւն: