Քերթուածներ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՊԱՏԱՍԽԱՆԻ ԱՌ ՔԵՐԹՈՂ

Յանդրագոյնսըն քան ըզքեզ յանդըգնեցար, Պարմանի,
Թեւ ի թիկունս, թեւ ի թիկունս տուր եւ դարձիր հաշտ ի հետ.
Էրո՞ւմ օցտեալ յայերց հեզոց` թեւակոծիս յործկուտ կայս.
Ամպք վարդագոյն եւ ծիրանիք զխարտեաշ գլխովըդ խաղան,
Ցօղատարափ երկնից մեղու` զծիր բարբառոյդ պարարել.
Զկարկըտածուս ըզմէ՞ սպառնաս կըրկըտել ծոցս ամպրոպաց:
Եւ ո՞ւր ուսար անէծք կարդալ եւ օրհնութիւն պահանջել,
Ի գուփ գըլել եւ ի բարձունս գետակըն կալ ի զընին,
Զկայծն ի մոխրի հեղձուցանել եւ ակն ունել ջերմութեան.
Զի այդպէս բուռն ի յիս տեղաս. յիս, ի հանճար ու ի մուսա,
Եւ քըճքըճեալ եւ փետրաթափ ի վիհ Մասեաց տաս անլոյս,
Եւ դարձեալ սիրողաբար քաղցունս ժըտիս երգս յինէն:
Թեւ ի թիկունըս շըրջեալ` երթ, դարձիր յայերս հեզանազ.
Անդ սըլացիր, անդէն թըռիր ու ի մըրըրկաց հեռացիր:
Այլ ուստի՞ քեզ իղձ երգոց թուլադաշնակ ի քնարէ,
Ի հուրաստան ասպարէզի ճեմողիդ` զի՞նչ պէտք կայծից,
Յատակաբուղխ որ ի մոխրոց սրտի թռչին կիսաղօտ:
Ապոլլովնեան կապարճ ի յուս` մանկո'ւնք, քերթողք աղեղանց,
Ամենուրեք ձեզ նըպատակք, ելէ'ք կայտառք դուք ի յորս.
Մարմանդք յոտըս ձեր ծաւալք, ծաղկանց քըծինք ըզծնդովք,
Եւ հեզապար ըզգագաթամք յածի սողոխ խանդաշարժ.
Մերթ ի Մասեաց դարեւանդ, մերթ յԵրասխայ կարկաջանս,
Երգեցէք երգ դիւցազնեայ, երգ հայրենի, երգ գորով.
Եւ թէ ներկուռ երաժըշտաց խոնջին ստեղունք հնգածղի,
Կաղամախեաց եւ հագնոյ կախ դալարազգեստն ըզբազկաց`
Տատանեսցին հայկեան բամբռունք ի սիւգ հողմոյ հայրենւոյ.
Յազդման ձայնին` զերդ վարդամատն յարշալուսոյն շըղարշից`
Աստեղաչկունք եւ հրագիսակք հոսեսցին հոյլք Հայկազնեայց,
Եռաթեւանք, քաջաղեղունք, ասպարակիր նահատաք.
Անդ համօրէն պար բոլորեալ առաքինի Հայութեան`
Անկցի զձեօք դաս առ դաս, հուր նոր շնչել յանշէջն հընոցէ:
Անդ հուպ ի վայրն անմեղութեան` անմեղ դիմակք տարփալիք`
Յեդեմածին ծաղկանց պըսակ ձեզ եւ ինքեանց հիւսեսցեն.
Ո՜հ, ըզդրախտին եւ զեթերին առջիք ճաշակս անդ ի Հայս,
Անդ` յայն երկիր նախնի մարդկանց` յերկիր վեհից եւ սըրբոց:
Անդ ի կարկամ յոստ կիպարոյն եւ իմ քընար կացցէ կախ
Սաւառնելոյն յանապատէ` սպասեալ սըքի սըրտայնոյ.
Զիւրն հընացեալ մընչել նըւագ յերիտասարդ պարուդ խումբ.
Որպէս սօսիւն սօսւոյ ծերոյ` դեռափըթիթ թըփոց մէջ,
Որպէս յառուակ խոխոջ` հռնչիւն հառաչաձայն սահանաց,
Որպէս դըրուագ դամբանական` յՈրորոցի ճռինչ նորընծայ: