Խորհրդածութիւնք ի կարգս եկեղեցւոյ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
ԱՍՏՈՒԱԾ մարդ եղեւ, եւ երկնաւորն երկրաւոր, ապա եւ երկիրս երկին եղեւ. եւ զի այս է ճշմարտապէս, լի են գիրք սուրբք բանիւք որք ածեն զմեզ յայս հաւանութիւն։ Աղաղակեցին եւ հրեշտակք. «Փառք ՚ի բարձունս Աստուծոյ, եւ յերկիր խաղաղութիւն, եւ ՚ի մարդիկ հաշտութիւն »։ Գոչէ եւ Պօղոս. «Զմիջնորմն ցանկոյն քակեաց, եւ եկն աւետարանեաց խաղաղութիւն ձեզ հեռաւորաց, եւ խաղաղութիւն մերձաւորաց »։ Այլ թերեւս ասիցես՝ թէ այս յայնժամ էր մինչ տէր մեր մարմնովն էր ՚ի վերայ աշխարհի. ու՞ր ապա դիցուք զասելն նորա, «Ես ընդ ձեզ եմ, ոչ մի ժամանակ կամ երկուս, այլ մինչեւ ՚ի կատարած աշխարհի ». եւ «Ուր երկու կամ երեք ժողովեալ են յանուն իմ, անդ եմ ես ՚ի մէջ նոց։ Իմաստուն մտաց ոչ ինչ այս զարմանալի. զի նոյն տէրն է երկնի եւ երկրի, եւ այնպէս ստեղծուած նորա մարդն՝ ըստ որում եւ հրեշտակք. այլ մեղքն էր որոշիչ ՚ի մէջ մեր եւ Աստուծոյ, եւ դատակնիք յանցանացն Ադամայ, զոր բարձեալ Քրիստոս՝ հաստատեաց զխաղաղութիւն արեամբ խաչին իւրոյ, եւ եբաց զբերան մարդկան՝ Աստուծոյ Հայր կարդալ, որոց եւ ինքն Որդին սեփականեաց բուռն հարեալ զզաւակէն Աբրահամու. ուրեմն կարելի է հաւասար երկնից իմանալ զեկեղեցի Աստուծոյ, ուր բնակեն հաւասարեալք հրեշտակաց յուսովն մարդիկ, եւ փառաբանեն զնա նոցին կցորդեալ։ Պարտ է գիտել, զի իսկութեանն Աստուծոյ հասումն՝ որպէս ՚ի մենջ՝ է ծածկեալ եւ ՚ի հրեշտակաց. զի «ԶԱստուած ոչ ոք ետես երբէք » ասացաւ. բայց յորժամ սիրեմք զնա, զօրութեամբ ՚ի մեզ բնակէ, ըստ որում ՚ի նոսա։
       Եւ զի բնակեաց՝ ահա բազումք աղաղակեցին. «Զփորձ խնդրէք զՔրիստոսի՝ որ ինեւս ընդ ձեզ խօսի. եւ դուք տաճար էք Աստուծոյ, եւ Հոգի նորա բնակեալ է ՚ի ձեզ ». հաւատամք զի Աստուած բնակէ ՚ի մարդիկ որպէս եւ ՚ի հրեշտակս. եւ մարդիկ բնակեն յեկեղեցիս եւ ՚ի տաճարս սուրբս, ըստ որում եւ նոքա յերկինս. եւ միաձայնութեամբ երկնաւորացն եւ երկրաւոացս պաշտի սոցին արարիչն, որ է ՚ի մէջ երկուց եւ երից ժողովելոց՝ ըստ անսուտ խոստմանն. եւ մաքրեալ աչաց իմանալի լեալ յայտնապէս երեւի, որպէս որք բազում անգամ տեսին, որոց բաց եւ անախտ էին միտք։